Tagovi

Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio).

?etiri ?injenice:

1. RH na telekomunikacijske usluge troši dvostruko ve?i udio BDP-a od EU i ima dvostruko manji telekom promet po stanovniku od EU. Telekom promet u EU se svakih 18 mjeseci udvostru?uje.

2. Regulator tržišta HAKOM prakti?no zabranjuje smanjenje cijena i nove usluge ve?eg kapaciteta.

3. Najve?i pružatelji usluga T-HT i VIP imaju najve?u operativnu dobit u Europi.

4. Tri najve?a alternativna operatora i nakon šest godina posluju s gubicima i trenutno imaju obaveze koje premašuju dvije milijarde kuna. Godišnje im obaveze rastu 7%.

Ukratko stanje je katastrofalno, uništava konkurentnost hrvatskog gospodarstva, pogubno djeluje na sve segmente društva posebno na školstvo i visoko obrazovanje. Dakle katastrofalne posljedice na gospodarstvo trenutno, kratkoro?no i dugoro?no. Osim što je stanje katastrofalno jasno je da postoje?i uvijeti odre?uju da ?e stanje biti još gore.

Do stanja koje opisuju ove ?etriri ?injenice nismo došli nekom malom nepravilonš?u nego desetogodišnjim radom kojim je sve što je moglo biti napravljeno naopako tako i napravljeno.

Do ovog stanja nije se moglo do?i bez visokog politi?kog pokroviteljstva nad djelatnostima koje su dovele do tog stanja.
U svojim blogovima na portalu Pollitika.com iznio sam svoju sumnju da štafetu politi?kog pokroviteljstva nad djelatnostima koje su dovele do ovog stanja trenutno drži predsjednik Republike Hrvatske Dr.Sc. Ivo Josipovi? (u daljnjem tekstu Predsjednik).

Djelatnosti koje su dovele do ove katastrofe podijelio sam u dvije osnovne skupine:

1. Korupcija na najvišoj politi?koj razini
2. Pranje novca

O svemu tome sam detaljno pisao na ovom portalu . Osim na ovom portalu svoja uvjerenja sam artikulirao i kroz kaznene prijave.

Gordijski ?vor opisan kroz ?etiri ?injenice nemogu?e je razmrsiti. Taj ?vor, tu spiralu nekonkurentnosti, koja vodi ?itavo gospodarstvo u provaliju, treba presje?i. Presje?i se može samo uz dva sredstva:

1. Konzumacijom kaznenog prava
2. Kompetentnim gospodarenjem resursima

Obra?un s gospodarskim kriminalom je conditio sine qua non gospodarskom oporavku. Nemogu? je novi po?etak i novi zamah gospodarstva kojeg predvode perjanice gospodarskog kriminala. Predsjednikovo promoviranje tog projekta je prema mom shva?anju ruganje zdravom razumu.

Ustavne ovlasti Predsjednika su jasne. Formiranje gospodarskog savjeta ima funkciju politi?ke poruke. Koja politi?ka poruka se daje imenovanjem ?ovjeka za kojeg je Predsjednikov prethodnik jasno i nedvosmisleno rekao „da je Ivica Mudrini? kriminalac koji bi u svakoj drugoj zemlji ve? odavno završio u zatvoru“?

Ponovimo , Predsjedniku je 22. velja?e 2010. godine preporu?eno s povratnicom uru?ena Pritužba radi imenovanja Ivice Mudrini?a u gospodarski savijet.

Pritužba je upu?ena jer je to imenovanje u potpunoj suprotnosti s obe?anjima iz pisma kojeg je Predsjednik u svojoj namjeri da pobjedi na predsjedni?kim izborima poslao na nekoliko stotina tisu?a doma?instava pozivaju?i gra?ane da glasaju za njega. No osim što je taj postupak Predsjednika u suprotnosti s napisanim obe?anjima, glavni razlog Pritužbe je bilo moje uvjerenje da ?e to imenovanje biti jasna politi?ka poruka da nema politi?ke volje da se obra?una s gospodarskim kriminalom u telekom sektoru.

Pritužba Predsjedniku je upu?ena temeljem ?lanka 46. Ustava RH. Pritužba je zaprimljena pod brojem KLASA:050-02/10-11/10; UR.BROJ:71-01/2-10-02. Pritužba je obrazložena na 13 stranica te su priloženi dokazi za navode.
Predsjednik do dana današnjeg nije odgovorio na Pritužbu. ?lanak 5. Ustava RH jasno odre?uje da se svi pa i Predsjednik moraju pridržavati Ustava.

Predsjedniku su u svezi istog postupka upu?en novinarski dopis s listom pitanja. Predsjednik se nije o?itovao niti nakon brojnih požurnica.
Dakle glavno uvjerenje i moje pritužbe i mojih blogova u kojima se spominje Predsjednik je da predsjednik svojim postupkom daje jasnu politi?ku poruku da nema politi?ke volje da se pravosu?e obra?una s gospodarskim kriminalom u telekom sektoru.

Mi ovdje sada ne možemo i ne?emo suditi Predsjedniku zbog tog postupka. Tako?er zdravo rezoniranje upu?uje da je nemogu?e danas pokrenuti kazneni postupak protiv Predsjednika jer ako može dati politi?ku poruku da se zaštiti nekog drugog valjda može dati istu takvu poruku u vlastitu korist.
Ono što možemo u?initi ovdje je javno potpuno transparentno utvrditi neke indicije bez namjere da ovdje sudimo.

U ovom blogu koncentrirati ?emo se samo na jednu jedinu indiciju koja ?e u kona?nici voditi do zatvorenog kruga indicija, koji ?e uz dokaze biti sastavni dio mogu?e kaznene prijave koja bi jednoga dana mogla biti predana. Iz poštovanja prema instituciji Predsjednika predati ?u je samo ako budem uvjeren da je ve? u prijavi ispunjeno „in dubio pro reo“.

Za utvr?ivanje te jedne jedine indicije, što je namjera ovog bloga, udaljiti ?emo se od složenih kaznenih dijela te se fokusirati na jedno jedino lako dokazivo.

?itateljima portala Pollitika.com nije promakla ?injenica da sam protiv ?lana uprave T-HT-a podnio kaznenu prijavu radi po?injenja kaznenog djela utaje poreza i drugih davanja ?lanak 286. stavak 1 i 2. Kaznenog zakona.

Prema mojim navodima ?lan uprave T-HT-a po?inio je kazneno djelo iz ?lanka 286. stavak 1.i 2. na na?in da nije prijavio prebivalište u mjestu stvarnog prebivanja u gradu Zagrebu na adresi Dobri Dol 40 ve? je lažno prijavio prebivalište na adresi Mate Žigrovi?a 14 u Svetom Ivanu Zelini.
Prema mojim uvjerenjima nije upitno da li ?e se postupiti po ovoj kaznenoj prijavi ve? kada ?e to biti.

Vjerujem da ste svi upoznati s ?injenicom da je kaznena prijava za isto djelo predana i protiv Tomislava Dragi?evi?a. Njemu je nedavno blokirana imovina u kaznenom postupku koji se vodi zbog te kaznene prijave.

Za razliku od Dragi?evi?a koji nema nekretninu na podru?ju Zagreba ve? živi u ku?i svoje punice, prijavljeni ?lan uprave T-HT-a ima ?etverosobni stan u suvlasništvu sa suprugom u Zagrebu. Dakle po mnogo ?emu kaznenu prijavu protiv ?lana uprave T-HT-a jednostavnije je za riješiti.

Brojne su izjave dane kako se kazneni postupci protiv Dragi?evi?a nisu mogli pokrenuti dok je Dragi?evi? uživao politi?ku zaštitu bivšeg predsjednika Stipe Mesi?a.

U Globusu Mesi? doslovno tvrdi da je kazneni progon Dragi?evi?a udar na njega osobno. Može li biti konkretniji dokaz da je s predsjedni?kog položaja mogu?e dati jasnu i nedvosmislenu politi?ku poruku da nema kaznenog progona za odre?ene ljude i odre?ena podru?ja.

No ne samo da se nisu vodili kazneni postupci. Postojali su znatni ustupci i u podru?ju gra?anskog prava.

?itateljima portala Pollitika.com poznat je slu?aj „Ton?i Majica“. On je smijenjeni sudac Prekršajnog suda u Sisku, koji tvrdi da je smijenjen jer je osudio Rafineriju nafte u Sisku zbog zaga?enja zraka.

Ovo je analogija, no vratimo se na indiciju.

Dakle uvjeren sam da ?e se jednog dana postupiti po mojoj kaznenoj prijavi, ali isti?em da nije svejedno kada.

Naime još 2000. godine HT je morao prema odluci o dodjeli koncesije zapo?eti s uslugama širokopojasnog intereneta za gra?anstvo. HT je s tim uslugama kasnio ?etiri godine, a i kada je po?eo, po?eo je sa znatno manjim kapacitetom od onoga kojeg je prema odluci o dodjeli koncesije bio dužan. Što zna?i ?etiri godine u razvoji nekog gospodarstva. To je ne?ija srednja škola ili ne?iji studij. To su dugoro?no štetne posljedice na sve segmente hrvatskog društva. Ne samo na gospodarstvo.

No ono na što želim posebno ovdje skrenuti pažnju jest ?injenica da upravo tom ?lanu uprave koji je prijavljen mojom kaznenom prijavom istje?e mandat ?lana uprave za mjesec dana.

Nepostupanjem po kaznenoj prijavi u tom razdoblju otvara se izgledna opcija da se mandat produlji na još jedno razdoblje. U tom slu?aju taj ?lan uprave dobiva još jedan ugovor, eventualu otpremninu, a što dobivaju oni koji su mu to omogu?ili? Oni su kupili šutnju tog ?lana uprave.
Kao potvrda ovoj indiciji ide opet analogija.

13.01.2009. Mudrini? je javno kroz medije progovorio o svojoj namjeri da u?e u Sanaderovu Vladu. U telekom krugovima nije nepoznata ?injenica da mu je tada isticao mandat i da je naokolo tražio novu poziciju. U HDZ-u ga nisu htjeli bez obzira na ?injenicu da je izašao u susret Vladi HT-ovom kupnjom državnih obveznica. Nije si uspio kupiti mjesto podpredsjednika Vlade te su iz HDZ-a ?ak poru?ili: "HDZ nikada nije ozbiljno razmatrao dovo?enje Mudrini?a na položaj potpredsjednika hrvatske vlade, nego je on sam takve informacije plasirao u javnost".

1.03.2009. na sjednici ekonomskog vije?a dolazi do prvog javnog sukoba tadašnjeg premijera i Mudrini?a kada mu je Sanader javno poru?io: „ lako je tu?im k.. gloginje tu?i“.

10.06.2009. Mudrini? više nije ?lan ekonomskog vije?a. Dakle ?ak i onaj omraženi Ivo koji sada ?eka pravdu u pritvoru se jasno odrekao Mudrini?a.

Mudrini? je u tom trenutku bio potpuno otpisan bez ikakvog politi?kog pokroviteljstva. Ivo Sanader ga je otpilio, a tadašnji predsjednik Stjepan Mesi? je za njega javno izjavio:“ da je ovaj kriminalac koji bi u svakoj drugoj zemlji ve? odavno završio u zatvoru“.

Me?utim otpisanog Mudrini?a u igru ponovno vra?a Predsjednik Ivo Josipovi?. Nakon toga Mudrini?u je mandat produljen za još tri godine.

Kao podnositelj kaznenih prijava koje se odnose na gospodarski kriminal u telekom sektoru, i gra?anin koji vodi gra?anske parnice protiv HT-a jako dobro znam koji „status“ su ti postupci dobili u trenutku kada je Mudrini? izgubio podršku najviše politike. Tako?er jako dobro znam kakav obrat se dogodio kada je pokroviteljstvo nad Balkanskom Telekom Mafijom preuzeo Ivo Josipovi? kroz nedvosmislene politi?ke poruke.

Protuargument svima koji žele braniti Predsjednika na na?in da institucije trebaju raditi svoj posao i koji ?e se pozivati na trodiobu vlasti je izjava samog Predsjednika. Naime Predsjednik je u svom pozivu da iza?emo na izbore i damo svoj glas upravo njemu napisao doslovno da poziva sve nas koji se kao i on ne mirimo s ?injenicom da su kriminal i korupcija sastavni dio našeg pravosu?a.

Tu tvrdnju Predsjednik je napisao, ovjerio potpisom i poslao na adrese stotina tisu?a gra?ana.

U seriji blogova koja mora uslijediti pokušati ?u kroz dokaze i zatvorene krugove indicija, dakle argumentima, razriješiti i svoju dvojbu da li je Ivo Josipovi? zametak jednog posve novog, neusporedivo sofisticiranijeg oblika politi?ke korupcije. Najve?i doprinos razrješenju te dvojbe biti ?e postupci Predsjednika.

Potencijal Predsjednikovih postupaka je ekvivalentan snazi da se raskrinka jedan od najve?ih mitova suvremene politi?ke scene.

Razumijem sve one koji su šokirani mojim navodima poput Plavog Patuljka kojima nedostaju pozitivci na politi?koj sceni. Ne nedostaju pozitivci samo Plavom Patuljku. Stvarna namjera i potencijal ovog bloga je u otvorenoj opciji pozitivnog šoka.

Papar

http://www.dnevno.hr/vijesti/sutalo_je_li_josipovic_zametak_sofisticiran...

Ostali blogovi u kojima se objavljuju ?injenice o povezanosti visoke politike i Balkanske Telekom Mafije:
Demonstracija mo?i Mudrini?eve mafije
Kaznena prijava Ivica Mudrini? – 417 milijuna kuna
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio)
DORH mi želi oduzeti ra?unalo zbog bloga o Josipovi?u
Hrvatski Telekom, kaznena prijava, ?lan uprave
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije (drugi dio)
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije
Balkanska Telekom Mafija pred istragom
Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak
Ivo Josipovi?, Mudrini?, HUP, Varšavska, spletkaroši i prevaranti
Ivo Josipovi? poslijednji Šuškov prijatelj
Veliki majstori prevara
Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet-turizam)

Komentari

Papar, svaka ti čast, ja

Papar, svaka ti čast, ja mislim da si ti potpuno u pravu.

Tko je glasao

Osim ovoga što često treba ponavljati:

1. RH na telekomunikacijske usluge troši dvostruko veći udio BDP-a od EU i ima dvostruko manji telekom promet po stanovniku od EU. Telekom promet u EU se svakih 18 mjeseci udvostručuje.
2. Regulator tržišta HAKOM praktično zabranjuje smanjenje cijena i nove usluge većeg kapaciteta.
3. Najveći pružatelji usluga T-HT i VIP imaju najveću operativnu dobit u Europi.
4. Tri najveća alternativna operatora i nakon šest godina posluju s gubicima i trenutno imaju obaveze koje premašuju dvije milijarde kuna. Godišnje im obaveze rastu 7%.

5. koriste postojeću instalaciju

Taj svojevrsni vid reketarenja građana slizan sa novonastalim nad-poduzetnicima npr. grof Kupajperipeglaj (uvedeno zbog razlikovnog oblika high-tech poduzetnika od ostalih) možda i ne bi bio loš kada krediti, dignuti na osnovu tog reketarenja i ugrađeni u zdanja koja oduzimaju prostor i unakažuju ga, ne bi bili hypotekarni. Zbog toga ovo je čista veleizdaja.

Tko je glasao

HAKOM + T-Com = Korupcija na

HAKOM + T-Com = Korupcija na najvišoj političkoj razini

Za to nije nikakvo čudo da mafija koja postavlja i kontrolira vlast u državi, ima pod kontrolom HAKOM i T-Com, dvije polovice zločinačke organizacije koja je otela narodu ono što su desetljećima stvarali i odvajali od svojih usta, da bi im danas mafija naplaćivala korištenje te iste ukradene strukture.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

U gospodarskom vijeću

U gospodarskom vijeću Predsjednika nalaze se i dva bankara Adrović i Prka. Banke u Hrvatskoj skrive smrt tj. ubiju oko 20 građana Hrvatske godišnje i unište još oko 500 porodica, dovedu ih do prosjačkog štapa a slabiji, pshihički, među njima se ubiju ili umru od infarkta što naša medicina u pravilu opravdava lošom i masnom hranom.
http://pollitika.com/krvavi-novci-hrvatskih-banaka

Tvojom logikom bih sada ja ili netko drugi trebao napisati Predsjedniku kako netko tko je deklarirani ubica i naredbodavac mučenja i ubistava , bez suda, umjesto da bude uhapšen i suđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu sjedi u savjetu Predsjednika.
Iz te situacije i činjenice da banke financiraju sve pa i političke stranke moglo bi se zaključiti da te zločince sada Predsjednik štiti od kaznenog progona, da odvjetništvo protiv njih neće pokrenuti kaznene postupke jer ih štiti Predsjednik.
Svašta bi se moglo iskonstruirati, a svi znamo ili vjerujemo da ipak nije baš tako.

Sve dok ti ne pošalješ svoje dokaze USKOK-u ili DORH-u te oni na osnovu njih pokrenu istrage Mudrinić ostaje gdje je. Mislim da bi pored ovih aktivnosti na portalu trebao više poraditi na skupljanju što kvalitetnijih papirnatih dokaza kako bi se istrage mogle što bolje provoditi.
Ono što je tebi očito i ti lako zaključujuš na osnovu svojih saznanja to je nama koji nismo te struke i ne znamo kako što funkcionira u toj oblasti ipak strano i samim tim teško za povjerovati. Slično je i s ljudima u DORH-u, Policiji koji su također za neke tehničke stvari ipak laici i trebaju im čvrsti i jasni dokazi da bi se nešto pokrenulo.

Uvlačenjem Predsjednika u to može ti malo privući pažnju javnosti, ali nije korektno prema Predsjedniku.

Tko je glasao

Kaznene prijave su

Kaznene prijave su predane.

Sadržaj bloga je da Josipović daje jasnu političku poruku da se po tim prijavama ne postupa.

Uzet je jedan jednostavan primjer prijave, dan je link na prijavu, i povućena analogija s istom takvom prijavom i zaštitom s Pantovčaka.

To ne shvaćate?

Žao mi je onda nemam više argumenata.

Tko je glasao

Svi ovdje na portalu znamo za

Svi ovdje na portalu znamo za prijateljstvo Mraka i Predsjednika i kad je objavljen spisak branitelja ode Predsjednikov prijatelj u MUP gdje su ga maltretirali nekoliko dana i da su imali bilo kakav dokaz i najmanji ode Mrak na dulji ne planirani godišnji odmor.

Nije ga Presdjednik ni pokušao zaštiti ili možda je? Ja sam siguran da nije ni trebao niti pokušao?

Sada ti tvrdiš da Predsjednik štiti Mudrinića. Zbog čega? Sirotinja i pohlepnik treba mu novaca ili besplatnog telefoniranja ili par stotina tisuća kuna za kampanju? Pa sve to može platiti i sam, a ima i mnogo grebatora koji sami nude besplatne usluge, novce i mnogo drugih stvari samo da budu u kontaktu s uredom Preedsjednika tj. zbog svoje promocije.

Ja vjerujem da Mudrinić ima podršku ali u Policiji i DORH-u a ni to na nekoj visokoj razini ili bar ne najvišoj razini.

Tko je glasao

Neću Mraka u ovu priću. Ne

Neću Mraka u ovu priću. Ne spada tu. Nije Mrak krimos s početka devedesetih.

To u što vjeruješ je tako. Pa ne mislim ja da Ivela naređuje muriji i DORH-u što da rade. Ja samo kažem da je Ivela svojim postupkom omogućio Mudriniću da ponovno aktivira svoju hobotnicu. To ja kažem. I to je dovoljno.

Tko je glasao

Namjerno ili slučajno je

Namjerno ili slučajno je Predsjednik po tebi pomogao Mudriniću?

Tko je glasao

ovo je u biti i najbliže

ovo je u biti i najbliže definiciji bilo kakvog argumenta do kojega smo došli, dakle nije problematično da li je predsjednik nešto napravio ili nije nego u relativnoj moći koju crpi onaj koji je predsjedniku blizu (percipirano ili stvarno)

no međutim mudrinić je lik koji ima daleko bolje veze i poluge od samog predsjednika, nema doduše politički legitimitet ali ima kompaniju s čini mi se 8mlrd kuna prihoda u kojoj se uvijek nađe načina da se neki od troškova usmjere u jednom ili drugom smjeru

no problem koji iz toga proizlazi nije niti predsjednikov, pa čak možda niti mudrinićev, nego je to dublji problem ovog našeg društva u kojem se ljudi dijelom po definiciji dodvoravaju u nadi da će prije ili kasnije dobiti neke beneficije iz tog odnosa, ili pak sustavno "investiraju" u takve odnose iz razloga osobnog probitka
to samo pokazuje koliko je naše društvo u biti duboko korumpirano i kako mnogi u biti podrazumijevaju da je potrebno intervenirati da bi se bilo što obavilo

Tko je glasao

@mrak slažem se da je

@mrak slažem se da je Mudrinić lik koji ima daleko bolje veze i poluge od samog predsjednika. Slažem se da Mudrinić nema doduše politički legitimitet ali ima kompaniju s 8 mlrd. kuna prihoda u kojoj se uvijek nađe načina da se neki od troškova usmjere u jednom ili drugom smjeru.

Međutim ta dvije činjenice dobijaju na snazi nepredvidivig razmjera upravo kada kroz Josipovićevu nominacija Mudrinića u elitu sa Pantovčaka, Ivica Mudrinić u javnosti de facto dolazi do titule predsjednikovog čovjeka.

Svi znamo u kakvom društvu i državi živimo i što znači kada čovjek kojeg je otpisao premijer koji je završio u zatvoru, odjedanput dobije povjerenje predsjednika države.

Zato sam rekao bi kao i ogromna većina sklon zaključku da je problematično kada predsjednik države koji je izbore dobio najavljujući bespoštednu borbu upravo protiv onih iz čijeg je legla izvadio lupinu tipa Ivice Mudrinića i "okitio", ispravnije rečeno počastio ga mjestom u timu svoje "NOVE PRAVEDNOSTI".

Neznam, ali veći apsurd i kontradiktornosti Josipović je mogao postići još jedino da je svoj tim popunio Borislavom Škegrom, ili vratio Ivića Pašalića za svog savjetnika za unutarnju politiku.

O tome koliko obična lopuža može napraviti samim pozivanjem na predsjednika države imali smo prilike nedavno čitati, a Ivica Mudrinić je kao što si sam naveo "lik koji ima daleko bolje veze i poluge od samog predsjednika, i ima kompaniju s čini mi se 8mlrd kuna prihoda u kojoj se uvijek nađe načina da se neki od troškova usmjere u jednom ili drugom smjeru"

Dakle nema sumnje da je nominacijom Ivice Mudrinića u tim propagirane "NOVE PRAVEDNOSTI" od koje do danas ni traga ni glasa, apsolutni 100% dokaz da je Ivo Josipović jeftinom demagogijom i floskulama o nasušno potrebnoj uspostavi vladavine prava, prevario svoje birače.

http://www.virovitica.net/neviden-trik-predsjednikovi-ljudi-ukrali-440-k...
http://www.virovitica.net/uhvatili-predsjednikova-covjeka-sudbina-kulena...

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Dobro jutro Margareta!

No u drugom dijelu nisi u pravu. Nije točno da to nije Predsjednikov problem. Malo pročitati o njegovim ustavnim obavezama i ovlastima.

I nemojmo olako preskočiti činjenicu da je Predsjedniku temeljem članka 46. Ustava RH upućena Pritužba s 13 stranica obrazloženja i sa dokazima na koju Predsjednik suprotno Ustavu nije odgovorio.

Tko je glasao

prstići u pekmezu

preduvjet su za izboru pobjedu. I čvrsti je zagrljaj tu.

Tko je glasao

Motivi

OK, a daj ti onda nama pokušaj objasniti - zašto je dobro da je Mudrinić predsjednikov savjetnik? Acinum je već naveo kako predsjednika ne zanima besplatno telefoniranje, a i kampanja je već prošla. Što bi to Mudrinić mogao predsjedniku pametno reći, da bi bio dobrodošao u njegovom savjetničkom timu? Nikako ne mogu dokučiti (vjerojatno mudre i strateške) motive predsjednika... Po svemu sudeći, ne može niti dobar dio javnosti. Zašto nam predsjednik ostavlja toliko prostora za nagađanje?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

u kampanji uopće nismo

u kampanji uopće nismo koristili t-com (niti za fiksnu niti za mobilnu telefoniju) tako da ne vidim smisao te aluzije

druga velika zabluda je da je mudrinić predsjednikov savjetnik, to jednostavno nije točno (pa čak niti približno)

Tko je glasao

O kakvim ti zabludama

O kakvim ti zabludama prićaš???
Od početka precizno i jasno pišem gdje je imenovan.
Od početka precizno i jasno pišem što se time postiglo.

A to je: "POLITIČKA PORUKA DA NEMA POLITIČKE VOLJE DA SE OBRAČUNA S GOSPODARSKIM KRIMINALOM U TELEKOM SEKTORU".

Je li to bio cilj Josipovića. Ja se iskreno još uvijek nadam da nije. Na potezu je Predsjednik.

Tko je glasao

koje aluzije? OK, imenovan je

koje aluzije?
OK, imenovan je u Savjet za gospodarstvo, i - zašto, čemu?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

O tome još dvojim, kako sam

O tome još dvojim, kako sam napisao. Čim se to dogodilo, dakle čim je Mudri ponovno aktivirao svoju hobotnicu ja sam o tome obavijestio Predsjednika. Dakle dostavljeni su mu dokumenti iz kojih se to može vidjeti. Gle ovo je jako teško dokazivo, ali su razmjeri toga toliki da se mora nešto poduzeti.

Zato ja i idem u javnost prvo sa jednim očitim jednostavnim primjerom.

Dakle Predsjednik je upoznat sa svim. Mrak mi je tvrdio da ako su mu dokumenti dostavljeni da ne mora biti da ih je on zbilja i pročitao. Pa zato i idem u javnost koliko se može.

Tko je glasao

ok, bottom line je da si ljut

ok, bottom line je da si ljut na josipovića što nije maknuo mudrinića iz vijeća unatoč tome što ti je ovaj, kao direktor trgovačkog društva s preko 10 000 zaposlenih, dao nezakonit otkaz i što su on i njegov prika prijavili drugo prebivalište kako bi ušparali na davanjima?
pomalo josipovića stavljaš u položaj suca i porote. nisam si ja baš dobra s njim, ali nekako mi se ne čini kao njegov stil.
"neka institucije rade svoj posao" fakat je pretvoreno u floskulu, ali činjenica je da time što tražiš josipovića da izađe izvan okvira svojih ovlasti u biti sam pozivaš da učini ono za što ga napadaš - prekrši to što je u spornom pismu pisalo.

drugo, ne razumijem odakle si u ovu priču upleo tončija majicu? (ne samo zato što nije nimalo suptilno ni povezano s ostatkom.)
uostalom, on nije smijenjen kako navodiš nego nije trajno imenovan.
nadam se da si u ostatku dnevnika mnogo precizniji jer razlika itekako postoji, iako vidim da se i inače piše o "smjeni". o tome na čiji mlin ta voda ide neću pričati, ali skrećem pažnju na to da je tonči majica najavio ispucavanje svih pravnih sredstava.

i treće, čini mi se da si, onako, malo zločest.
itekako opipljivo gadno napadaš josipovića, bez ikakavih dokaza i opetovano. uzmimo samo primjer izjave da mu je mudrinić financirao kampanju i da je ta kampanja koštala više nego HDZ-ova. ako uzmemo u obzir procjenu da je HDZ-ova koštala 4 milijuna kuna, znači da direktno optužuješ josipovića i mudrinića za muljažu s tim iznosom.
čisto hipotetski govoreći, da te jedan od njih dvojice tuži primjerice za klevetu (da ne kažem sramoćenje), onda bi to bio napad na slobodu govora, napad na slobodu govora na internetu, napad na tebe koji se boriš protiv korupcije, bila bi to odmazda sudstva itd. jel tak?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nisam ljut nego zadovoljan razvojem situacije.

Idemo od kraja:

Što se tiće tužbe za klevetu, pa isti taj klan koji sad prozivam me već jednom tužio za klevetu jer sam ih optužio za pranje novca kroz oglašavanje. Tada svoje tvrdnje nisam niti javno napisao nego sam kao slušatelj nazvao radio 101 i iznio ih u eter. To je bilo puno manje javno dostupno od ovoga sada.

Dakle ova insinuacija da bih se ja pokušao skrivati iza neke slobode govora na internetu je "zločesta". Činjenica je da su me dakle još 2000. godine iz tog istog klana pokušali zaplašiti na Sudu i tražili su ispriku od mene. Ja sam to odbio i predložio 9 istražnih radnji i priložio neke dokaze.

Sud je tada odlučio pribaviti dva dokaza i oni se više nikada nisu pojavili na Sudu.

Dokumenti o tome se nalaze u mom blogu
http://papar.blog.hr/2008/11/index.html

Može se podići PDF sa sudskim spisom itd...

Povod tužbi je bila moja izjava:
.
Mislav Šutalo: „Ivica Mudrinić s 25 milijuna kuna preko svoje tvrtke Digitel financira medije u Hrvatskoj, mediji su u vrlo lošoj situaciji, a to je vrlo veliki novac koji se daje medijima da bi mediji o Mudriniću i toj kliki pisali na jedan jako drugačiji način. 25 milijuna kuna je bez javnog natječaja preko tvrtke Digitel, otišlo medijima za potplaćivanje medija u Hrvatskoj.“
Iz radijske emisije „Intervju tjedna“ na Radiu 101, subota, 17.lipnja 2000.godine.

O vezama Digitela i Josipovića, pa i o navodnoj svađi Milanovića i Josipovića zbog toga su mediji pisali. Ali to nije tema ovog bloga. Dakle gdje im je sud znaju, znam i ja, dvojka vozi svako malo, ja dolazim na sud.

Ovo ostalo je "zločesto":

Prvo nisam tražio da se Mudrinića razriješi jer je meni dao otkaz nego jer Mudrinić ima veliku hobotnicu u sudstvu pa se ne mogu provesti čak niti presude Vrhovnog suda. Dakle ovo je okretanje pile naopako. Ali taj otkaz je potpuno nebitan među razlozima zašto sam tražio razrješenje Mudrinića.

Bitne su ozbiljne sumnje u ozbiljna kaznena djela, ali još je od toga bitnije da je stanje u telekom sektoru takvo da se potpuno uništava konkurentnost gospodarstva.

S Tončijem Majicom sam nekoliko puta razgovarao, njega ne uplićem u priću, samo navodim analogiju kao krajni primjer u analognom postupku Mesić-Dragičević. Slažem se da bi možda bolji primjer bilo da sam napravio neku drugu analogiju, ali njega sam stavio jer Tonči i sam piše blogove ovdje pa je primjer bliži.

A ove fore da nije Tonči smijenjen nego da ga nisu trajno potvrdili pa tog se ne bi posramili ni profesionalni spin majstori.

Nisam ljut nego zadovoljan razvojem situacije. Moja pozicija je puno povoljnija od pozicije Vesne Balenović. Evo ona je dočekala početak izvršavanja pravde. Dakle tek nakon što je pala zaštita Pantovčaka i krenuo kazneni progon Dragičevića.

Dakle evo analogije. S tim da je za razliku od Vesne u mom slučaju Hrvatsko pravosuđe presudilo da je otkaz nezakonit, samo što se presude Vrhovnog suda ne mogu izvršiti zbog Mudrinićeve hobotnice u pravosuđu.

Nemojte braniti Josipovića. On ima priliku svojim postupcima to učiniti.

Tko je glasao

kako to da na linku kojeg si

kako to da na linku kojeg si stavio konstantno iskače reklama za VIP?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

šteta što se više ne može

šteta što se više ne može editirati komentar pa moram štancati novi.

u odgovoru si nadrobio svega; i vezanog i nevezanog uz to o čemu pričamo.
neke stvari super zvuče, ali u stvarnosti niđe veze.
primjerice tvoja opaska "nisu se više pojavili na sudu". da, i? kao moraju se pojaviti? pojavio im se zastupnik ili još bolje (a u što sumnjam) nije se pojavio nitko. glavna rasprava održat će se u odsutnosti uredno pozvanog tuženika i bog te veselio, tebi još bolje. sve drugo su insinuacije za neiformirane.

što se tončija majice tiče, i dalje ne vidim analogiju, a komentirati neću čisto zbog nekog načelnog poštovanja prema njemu.
i da, zaista je prava riječ da mandat nije produljen, a ne da je smjenjen jer razlika je jako velika. smatrati to spinom može jedino netko kome nije jasna razlika između davanja mandata i smjene.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nema smisla raspravljati kad

Nema smisla raspravljati kad nemate temeljno znanje o kaznenom postupku. Ako privatni tužitelj ne dođe na sud to znaći da je povukao tužbu, a ako netko digne tužbu pa je povuće to znaći da nije u pravu jer mora snositi troškove koji nisu mali odnosno da je tužba bila pritisak.

Tko je glasao

Da, zaista ne bi imalo smisla

Da, zaista ne bi imalo smisla raspravljati ako nema temeljnog znanja o postupku, sto srecom ovdje nije slucaj.
Cinilo mi se da si ti tuzio njih, a ne oni tebe. Poprilican broj postupaka izmedju vas, zar ne?
Ako je ovdje izostanak znacio kraj postupka, tek onda ne vidim cemu takvo "ubacivanje" u prethodnom komentaru. Oni su iskoristili svoju procesnu mogucnost koja tebi ne odgovara. Ok. Mozes iz toga izvlaciti zakljucke kakve zelis, samo u tom slucaju meni nije jasno, ako se vec radi o hobotnici koja drzi u ruci sudski sustav, zasto onda nisu ustrajali i dobili osudjujucu presudu? Po ovome sto ti tvrdis to im ne bi bio ama bas nikakav problem.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Jedan postupak. Ja tužitelj,

Jedan postupak. Ja tužitelj, građansko pravo, ja pobijedio na Vrhovnom sudu, zbog hobotnice ne mogu provesti presudu.

I predao sam nekoliko kaznenih prijava.

Ne razumijem zašto komentirate nešto što niste niti pročitali. Ali nema veze.

Dakle, spomenuo sam "njihovu" tužbu za klevetu jer ste u svom komentaru mene pitali što bi bilo kad bi oni mene tužili za klevetu da li bi se onda izvlačio na slobodu izražavanja.

Pa sam onda dao kratak prikaz zašto su me tužili i link na stranicu gdje o tome piše malo više i gdje se može podići PDF sa spisom.

A sada odgovor na ovo što ste pitali sada.

Da ste pogledali kad je bio taj postupak vidjeli biste da je to bilo početkom dvijetisućitih. U tom trenutku su bile malo nakratko napukle spone hobotnice. Dakle prvo oni nisu znali da ja imam dokaze. Malo su se iznenadili na sudu.

Podsjetimo u tom trenutku se vodio i sudski postupak protiv Mudrinića zbog kriminala sa HRT-a. Sve se okrenulo kada je SDP napravio deal sa DT-om o čemu sam pisao

http://pollitika.com/balkanska-telekom-mafija-pred-istragom

Dakle hobotnica malo popusti, pa se napravi deal sa SDP-om pa se opet uspostavi, pa opet pukne u lipnju 2009. pa Mudrinić dođe u gospodarski savjet Josipovića pa se opet uspostavi....

Tko je glasao

Aha, dakle bas tad je

Aha, dakle bas tad je korupcijska hobotnica malo popustila. Sad mi je jasno.

Fakat sorry sto nisam isla kroz spise svih postupaka u kojima si stranka, ali bila sam na linku, iziritirao me VIP oglas, nisam vidjela to sto mi treba u moru postavljenog i u konacnici, zaista me nisi bas toliko zainteresirao za svoj slucaj da bih satima proucavala tko tu koga.
Kazem ti da mi se ne svidja tendencioznost i brkanje baba i zaba koje vidim u tvojim komentarima ovdje i to je sve. Na tebi je da kroz dnevnike i komentare jasno prikazes svoju poziciju.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Na tebi je da kroz dnevnike i

Na tebi je da kroz dnevnike i komentare jasno prikazes svoju poziciju.???????????????????????????????????????

Tko je glasao

Koliko je neproduljenje

Koliko je neproduljenje mandata cesta praksa u sudstvu?

Tko je glasao

ja mislim da bi se mandati

ja mislim da bi se mandati morali daleko češće uskraživati (nije da nema materijala), no trenutno ako se ne varam imaš tih primjera za prste jedne ruke

Tko je glasao

Ako je to istina, onda

Ako je to istina, onda Griotta birokratizira i na taj nacin navodi na krivi trag.

Tko je glasao

Birokratiziranje? Ti to

Birokratiziranje? Ti to ozbiljno?
Pa ako sudac bude imenovan, njegov polozaj je stalan. Naravno da neki kriteriji trebaju postojati i da ih se treba pridrzavati.

Recimo da meni moj sef (divan covjek) kaze: "griotta, zaposljavam te probno na 4 tjedna. Imas normu odraditi 10 stvari tjedno. Ako bude funkcioniralo, dobivas posao na dok ne odlucis ici u penziju." ja kazem: "supač."
1. tjedan: odradim 4 stvari.
2. tjedan: odradim 3 stvari.
3. tjedan: po njemu odradim 4 stvari, a ja tvrdim da sam odradila 5.
On kaze: "sorkač, ali nemoj dolaziti sljedeci tjedan."
GAD PROKLETI!
(a inace sam po svim drugim kriterijima dobila super ocjene!)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hoces reci da je Majica jedan

Hoces reci da je Majica jedan od 5 najlosijih sudaca u RH koji je zbog primjera poput tvoga popusio funkciju (nebitno jeli dobio tokaz ili mu nije produzen mandat, rekao bih?)?

Tko je glasao

naravno da ni ti ni ja nemamo

naravno da ni ti ni ja nemamo po čemu uspoređivati tončija majicu s bilo kojim drugim sucem u hrvatskoj pa tako ni raditi rang listu po tome tko je koliko dobar,
ali hoću reći da se ja ne mogu zalagati za to da se nekome, pa i da mi je on baš super, da stalni položaj suca (a jednom kad se sudac imenuje nakon tih prvih 5 godina, njegov položaj je stalan i drži ga u principu dok to želi ili do 70. godine života) ako taj netko u "probnih" 5 godina nije ispunio niti pola norme koja se od njega očekuje.
nažalost, država i osobito sudski sustav s opterećenjem kojeg mora ponijeti ne može si priuštiti na stalni položaj postaviti nekoga mimo nekih kriterija.

naravno, jedino tonči majica zna sve što se događalo i sam je najavio da će iscrpiti sva pravna sredstva. možda ćemo kasnije imati više informacija pa ćemo moći bolje i procjenjivati što se stvarno dogodilo.
majica vrlo inteligentno vodi svoju kampanju oko toga da mu mandat nije produljen jer je osudio inu i po meni je posve legitimno i ok da čovjek koristi pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju, ali dopusti da i ja isto tako koristim svoje pravo da zbog drugih iznesenih podataka ne popušim priču da je to baš tako.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne, apsolutno se ne slažem s

ne, apsolutno se ne slažem s tobom

postoji velika razlika između toga da li je dobio nogu ili mu nije produžen mandat i smatram da treba biti precizan oko takvih stvari (a u više navrata si bio spreman brkati tako velike, po tebi očito "birokratske" razlike)

Tko je glasao

I koja je razlika? Koliko

I koja je razlika? Koliko mogu primjetiti, eliminiran je nepodoban covjek kroz upotrebu dostupnih pravnih sredstava. Sustinski govoreci jeli. Jeli nesto od uocenog netocno?

Tko je glasao

Gale 100% si u pravu. Točno

Gale 100% si u pravu. Točno tako, ako se takve primjere može nabrojati na prste jedne ruke. Gle oni pokušavaju tu sa nekim spinom, ali nemaju argumenata. Na potezu je jedino i isključivo Predsjednik.

Tko je glasao

Prvo izgleda da sam po Mraku

Prvo izgleda da sam po Mraku bez razloga, a nema neke dodatne vrijednosti da se ispričam jer sam ionako ispao smiješan, a to sam njemu predbacio.

Drugo:

Vidim da su neki ili nestrpljivi ili nisu dobro pročitali tekst pa traže dokaze.

Ovo nije sud.

Ja nemam namjeru nikome suditi. Ja imam namjeru ako se ispune gore navedeni uvijeti podnijeti kaznenu prijavu.

Sve ovo gore navedeno se zove indicija, a postupak Predsjednika na ovu javno iznjetu indiciju je jedan od dokaza.

Dakle Predsjednik svojim postupkom može odagnati svaku sumnju, dio sumnje, potvrditi i dati dokaze za moje dvojbe.

To ne znaći da se sada ne može diskutirati i voditi polemike, ali mi nismo sud.

Kao što sam naveo nastaviti ću s iznošenjem dokaza, indicija, zatvorenih krugova indicija, analogija itd... bez namjere da sudim, ali s jasnom namjerom da ako se ispune uvijeti koje sam naveo da podnesem kaznenu prijavu.

Dakle, već sad raspolažem s dokazima da imam pravo osnovano vjerovati u svoje tvrdnje i javno ih iznositi. Ali iz poštovanja prema instituciji Predsjednika i prema mojim osobnim uvjerenjima, nije primjereno i nije svrhovito u ovom trenutku podnositi prijavu.

Dokaze trenutno pribavlja svojim postupcima sam Predsjednik, a svi vi koji ste ove tvrdnje pročitali na ovom ili nekom drugom portalu ste svjedoci.

I za ove broplete, da ponovim, svjedoci su samo svjedoci. Nisu sud.

Tko je glasao

@Papar svi oni koji se ne

@Papar svi oni koji se ne prave "grbavi" odavno su shvatili poantu dnevnika, a ovima drugima je džaba govoriti da kao što trudnica ne može malo trudna tako se ne može biti pošten i *eben.

Fakt je da Josipovićevo pozivanje Ivice Mudrinića u svoj savjetnički tim nije na tragu Josipovićeve propagirane PRAVEDNOSTI.

No kao što smo iz dosadašnjeg ponašanja Ive Josipovića vidjeli i on je dosljedan ustaljenoj praksi izbornih "alkara". Izborna obećanja su zato da ih se ne poštuje!

Jedinu dosljednost koju je pokazao je to da se je odrekao mraka, jer mrak mu je u izbornu kampanju uložio sebe i svoje znanje.

Mrak je uložio kapital kojeg se za Ivo Josipović za razliku od Mudrinićevih "šuški" i tko zna kojih još obećanih "potencijala", s lakoćom odrekao.

Para vrti, gdje burgija neće, kaže naš narod, a Ivica Mudrinić sjedi na izvoru, jer kao što vidimo ni Jaca i njena vlada nisu imuni na njegove ponude. S tim prije što su crni fondovi i crne torbe navodno pod povećalom puštenih pasa s lanca.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ja se samo nadam da ce se

Ja se samo nadam da ce se jednog dana sa Marsa ili Venere pojaviti netko tko ce mi objasniti kojim pravom je TUDJE vlasnistvo nad telefonskim linijama koje su svi vlasnici istih stekli kupnjom, prodano bez odobrenja tih istih vlasnika DT-u?
S obzirom da tog odobrenja nigdje NEMA, slijedi nam kakvi jesmo i skora prodaja NASIH udjela u vlasnistvu HEP-a ( placanje prikljucaka za el. energiju), vodovoda ( placanje prikljucka za vodu i kanalizaciju) i tko zna sto sve ne.
Nije cak iskljuceno predizborno podijeljivanje "povoljnih" dionica vlasnicima, koji ce eto svoje vlasnistvo, velikodusno moci jos jednom platiti.
To je za mene ono pravo i najbitnije pitanje.
O tome nitko nista ne govori, a sitnozubanstvo je posenililo oko ovog pitanja.

Tko je glasao

ljubav nas veže i spaja

http://pogledaj.to/arhitektura/berlincani-protiv-investitorskog-golijata/
Glavni argument političarima su bila radna mjesta koja bi se otvorila s Mediaspreeom, pri čemu su spekulirali o 20 do 40 tisuća novih radnih mjesta. Projekt su proglasili i javno-privatnim partnerstvom, po nama poznatim receptom: privatna gradnja i privatna zarada, a javna sredstva za financiranje infrastrukture – ulice, mostovi, rasvjeta… No, s građanima nije išlo baš tako jednostavno.

Tko je glasao

Projekt su proglasili i

Projekt su proglasili i javno-privatnim partnerstvom, po nama poznatim receptom: privatna gradnja i privatna zarada, a JAVNA SREDSTVA za financiranje infrastrukture – ulice, mostovi, rasvjeta…

Ako se privatna sredstva koriste za privatni interes onda mora postojati nekakav interes poreznih obveznika.Ovdje se to navodi kroz tih 20-40.000 radnih mjesta.
Kad bi se radilo i o "samo" 5000 novih radnih mjesta, to znaci da bi se 5000 nezaposlenih skinulo sa grbe drzava koja im isplacuje socijalnu pomoc.( citaj 600/700€ x 5000 x 12 mjeseci godisnje)
To je valjda ono sto druga strana ( privatna ) treba osigurati tim projektom.
Kod nas se ne treba bojati JPP-a. Drzava jednostavno ne napravi bas nista iz svog dijela ugovora, a privatnik bi trebao sve.
Kad to skuze tzv. lokalne vlasti koje su opcinica i imaju budjet od 21 mil kuna a na place i vozikanje spale 18,5 mil. kuna, onda pocne reketarenje...
Ali dobro uvijek ima antiprotivnih i onih kojima "nije u soldima sve" ( dok su na drzavnoj grbi).
Malo su me blesavo gledali kad sam rekao prije 3 godine da ce biti nekretnina po 1200€ u Zagrebu kad su bile barem 2200 + €.
Tako da ne bih sad htio ispasti cudak i tvrditi da ce se opcine na obali natjecati koja ce ustupiti ili pokloniti na 20-30 godina prazne terene potencijanim investitorima.
Ako jos drzava ponudi silne zapustene povrsine ex. jugo.vojske to ce totalno ubiti ponudu.
Ne zivi se od lijepih pogleda te izlazaka i zalazaka sunca.
Jos "samo" da to dodje do glave iz .....

Tko je glasao

Hrvatska dobrim dijelom upravo živi od lijepih pogleda,

zalazaka sunca i čistoga mora, a taj turizam kao vječna krava muzara stvara i tešku zabunu pa se olako uništavaju druge grane života.

Berlin je grad kojeg po broju stanovnika, dugovima i građevinskom napretku možemo uspređivati. Njegov dug je i veći. To je obzirom na ulaganja od pada zida u gradnje (u kojima su se samo tako natjecali svjetski ugledni arhitekti) nekim čudom rezultiralo samo dugovima ali ne i trajnom zapošljavanju ljudi i prosperitetu grada. Megalomanske gradnje u njemu djeluju onako kako djeluju svi totalitarizmi:
ostavljaju pustoš.

Tko je glasao

@Ppr Kkv ndcj, dj pdstr dkz...????

Čn s d n vm prtl nj mgć spjt tr tjdn, d s n jv Ppr, Krsnk l ntk trć s kjkkvm ndcjm .- d j Prdsjdnk prkrč stvn vlštnj, d Prdsjdnk štt Mdrnć sprjčv njgv kznn prgn td.
j mm ndcj d s PSJDNT dgvrnć Prdsjdnk, d t n dkzjš čnjncm. št b sd trb?? Vrskt tm, d s zbg gbtk brb s klnm Mdrnć, svtnk, dsdn svtnk kj s pml sb, mn drgm pnjš n glv??
mš l JDN JSPVĆV ZJV KJM ŠTT MDRNĆ?? zjv kjm m pgdj bl čm?? Nvd kd gdj j Jspvć BRN PLCJ, DRH- drgm ndlžnm slžbm d sptj Mdrnćv djlvnj prtv zkn??
Nvd, št s tvrd, s kjm smm j Mdrnć fnncr Jspvćv zbrn kmpnj???
n krj krjv, n vdm rzlg d PRN TNDNCZN, sd vć n gblsvsk nčn, l nčn ng dnmvc Mmć, pnvljš nšt št b s trbl vjrt smm tvjm pnvljnjm dnsn VKM.
Trž ntrvncj plcj, DRH- drgh nsttcj kjm j zrvn ps psl zštt zkntst. št j t bt čln nkg svjt, klktvng tjl, kj nm vć tjcj d nkdšnjh skcj Sc. svz??
Dst ndcj, DKZ S TRŽ... nd kd plcj trž dkz, nd s žlš. M t vš n znš št b jš nprv d b prvk pžnj jvnst?? sd vć mslm d j tvj kln pbjd Mdrnć, b b gr d njg. prmjn br nslv dnvnk jr n n dgvr njgv sdržj.
PS: spt, zšt mslš d t psm zhtjv kj prn šljš prdsjdnk ( jvnst) n šljš, lgčnj, jdnj Jdrnk Ksr l jdnm Krmrk, kj mj ZVRŠN VLST d čn n št čkjš??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Sram Vas bilo!

Tek sam sad vidio što ste napravili. Vi ste moje blogove stavili u kontekst s Holokaustom i stradanjima Židova. Meni je nakon ovoga neprihvatljivo na bilo koji način više polemizirati s Vama.
Ja jednino što sada mogu napraviti u svezi s Vama je taj blog proslijediti svom odvjetniku.

Tko je glasao

Ruben - BPD sindrom ili nešto žešće?

joj, Papar, daj se i ti skuliraj, kakav odvjetnik, kakvi bakrači..? čemu uopće gubit vrijeme na likove tipa Ruben Weiss..

btw. kao svak' koliko-toliko normalan, navijam za slobodu i sve što uz to ide ali bogme i nekakvu odgovornost za javno napisano ili rečeno, dakle, nisam za cenzuru. ali bogami, da sam ja vlasnik ovog sajta, fakat bi ga (s)makla, pa koji će nam k***** takav igrač ovdje? koju dodanu vrijednost, da se ekonomski izrazim, je taj lik sa svojim hipertrofiranim egom i opsesivno-neurotičnim poremećajem, donio pollitici? baš nikakvu.

btw. ja više ni ne čitam njegove plahte tak da ne znam jel se možda nešto promijenilo, i.e. jel taj čovjek došo' k sebi...ali, po reakcijama tvojim a i nekih drugih, čini se da nije?

btw. fakat, zašto jednostavno ne ignorirate njegove napise? kad bi vidio da nema feedbacka čovjek bi ziher nestao sa scene. ignorancija je najbolji oblik "cenzure", niš' ne boli, ne izaziva galamu ni revolt....

CC

Tko je glasao

CC

Ima clanova pollitike koji i za tebe kazu "pa koji ce nam K***** takav igrac ovdje?"
Ne valja ti Mesic,Josipovic,Milanovic,SDP.Tko ti valja?Sanki,jaci,suki,muki, puki,cuki,seki,beki,poli,kiri,miki,mrki?

Tko je glasao

Dragi Ljubo,

vidim da savršeno polemizirate sami sa sobom pa se neću miješati i smetati

http://pollitika.com/quotzidovski-mozgovi-su-mozgovi-s-genetskom-greskom...

I što će Vam takav naslov? Ja počinjem sumnjati da ste provokator.

Tko je glasao

Podrška

Papar,

samo naprijed.

Moju podršku u Tvojoj borbi protiv kriminala i Mudrog imaš već dugo.

Nije bitno tko će se sve naći upleten.

Tvoja hrabrost i dosljednost, bez obzira na posljedice,

inspirativna je i vrijedna isticanja i podrške.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Uopće je bizarno i nezamislivo da se neki komunistički aparatči

Uopće je bizarno i nezamislivo da se neki komunistički aparatčik (osim u Rusija i Belorusia) kandidira za predsjednika države, međutim u RH ima kako vidim još bolesnika koji takvu mogućnost vide kao spas države i demokracije.
Zajeb je doduše organizirala UDBA, dovodeći u finale "izbora" dva komunjarska "socialdemokrata" od kojih je jedan dokazani kriminalac a drugi samo klavirista sa obje lijeve.

Tko je glasao

Papar, uistinu mi te je žao

Papar, uistinu mi te je žao. Još jučer si glasao ipotpisivao peticije za Ivu Joipovića, a već danas kukaš na nju. Zar nisi čitao reference?

Tko je glasao

Ne nisam čitao "reference"

Ne nisam čitao "reference" jer moj je stav da svatko bez obzira na podrijetlo i dosadašnje postupke ima pravo iznjeti neka obećanja i dobiti priliku da ih ispuni.

Ako netko tko adresira, napiše i potpiše neku izjavu misli da može prevariti onoga kome je izjavu dao onda taj vara samoga sebe.

I ako je netko previdio ili krivo shvatio, otvorena mogućnost pozitivnog šoka nije neka sarkastična figura.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci