Tagovi

Izra?un ukupnog mirovinskog duga 1990 – 2002. god.

Prošlo je više od 10 godina otkako se vodi dijalog izme?u hrvatskog umirovljeni?kog korpusa i vlasti, u najširem smislu te rije?i, na temu jesu li i koliko "oplja?kani" umirovljenici kroz postupke politike putem države i njezinih organa, u što se uklju?uje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sve do pitanja koliki je, zapravo, dug umirovljenicima.

Na to pitanje za svo to vrijeme HZMO, kao kompetentan izvor, o tome se ne izjašnjava, ili se, u posljednje vrijeme, izjašnjavaju pojedinci koji samo zbunjuju javnost jer se njihove izjave kre?u od tvrdnje da dug postoji i da ga treba vratiti, pa sve do toga da duga nema i da se umirovljenicima ništa ne duguje. To je zbunjuju?e u toliko što to ?ini jedna te ista osoba, zavisno politi?koj strukturi koja je na vlasti, pa se to i ne može smatrati kompetentnim izjavama, ve? samo govori o moralnom profilu i (ne)karakteru pojedinca.

Kako su se u promatranom razdoblju na vlasti smjenjivale tzv. lijeve i desne opcije i uvijek obe?avale da ?e vratiti dug, u umirovljeni?kom korpusu proširena je nevjerica u vlast, što sama vlast potvr?uje neispunjenjem danih obe?anja.
Za svo to vrijeme nitko se nije udostojio ni izra?unati visinu duga, a vlast poziva na realnost i nemogu?nost izvršenja obveza.

Dakle, sve se ?inilo da se ništa ne u?ini u svezi danih obe?anja, suprotno Ustavu i pozitivnom zakonodavstvu koje odre?uje norme i konkretna zakonska rješenja i postupke da bi se stvar pokrenulo iz pat pozicije.

Jedino je Gra?anska udruga "Društvena solidarnost" provela nužno istraživanje u okviru svog projekta "Utjecaj pretvorbe vlasništva na promjenu socijalne strukture hrvatskoga društva", ?ime je pripremila dokumentacijsku osnovu, pored ostaloga, i za izra?un duga umirovljenicima.

Da bi se izra?unalo dug, prethodno je potrebno utvrditi pravni okvir i metodologiju izra?una, kako bi se nedvojbeno znalo o ?emu tko govori i što je sadržaj toga o ?emu se govori i vodi bilo kakav dijalog.

Pravni okvir za izra?un duga je naslije?eni Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja koji je osamostaljena Hrvatska preuzela od bivše Socijalisti?ke Republike Hrvatske, kao što je to u?inila i s cjelokupnim zate?enim zakonodavstvom.

Kako je vlast 1993. godine, protivno vlastitu Ustavu, uredbama derogirala spomenuti zakon i bitno smanjila mirovinska prava, Ustavni je sud RH, Odlukom 842, od 12. svibnja 1998. godine reafirmirao derogirani zakon i utvrdio obvezu pridržavanja toga zakona i pri izvršavanju obveze prema umirovljenicima upozorio na ustavnu jednakost hrvatskih gra?ana.

Epilog, o ?emu ?e biti kasnije govora, nije se još dogodio, jer dug nije vra?en, pa pitanje visine duga i dalje ostaje aktualno.
Što se ti?e metodološkog pristupa, naši analiti?ari su, u nespremnosti meritornih faktora koji to trebaju u?initi po službenoj dužnosti, pri izra?unu duga pošli od zakonski utvr?enih normi i za vrijeme 1990. do 2002. godine izra?unali ponašanje prosje?ne pla?e i mirovine u istom iznosu, da bi se uspostavili relativni odnosi na temelju kojih se može objektivno pratiti sve veli?ine prema prosje?noj pla?i.
Tabela 1. tako je dala ra?unsku osnovu za model koji se kasnije primjenjuje u ukupnom izra?unu na temelju meritornih statisti?kih podataka u danom razdoblju.
Posve je jasno da, ako su nepreciznosti date u statisti?kim izvješ?ima, nepreciznosti su sadržane i u globalnom izra?unu, ali one su ipak takve i tolike da minimalno i neznatno utje?u na krajnji rezultat.
Uostalom, svatko ima pravo osporavanja, ali samo s toliko vjerodostojnim podacima koliko su meritorni ovi koji su korišteni u ovom izra?unu.

Tabela 1*/.: KUMULATIV 1990 – 2002.

Dakle, podaci u gornjoj tabeli predstavljaju numeri?ki izraz prava temeljem Zakona, a time i temelj modela koji se primjenjuje na ukupni izra?un.
Kako se ?esto ?uje govoriti o tome za koliko mirovina su ošte?eni umirovljenici, najprije odgovaramo na to pitanje:

Dakle, pri?a o nekih 25 mirovina koja se može ?uti od nekih "analiti?ara", spada u red vlastita prilago?avanja svima i svemu, osim interesu umirovljenika i istine.

IZRA?UN KUMULATIVNOG DUGA 1990 – 2002. god.

Kumulativni dug je mogu?e izra?unati na temelju razlike u postotku izme?u ispla?enih mirovina i zakonskih (onih koje je trebalo izra?unati na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja) na koje se poziva i Odluka Ustavnoga suda RH, 842, od 12. svibnja 1998. godine.

Tabela 2**/: Dug umirovljenicima i usporedba s BDP-om (u mil. kuna)


___________
*/ Izra?un na temelju jednake po?etne prosje?ne pla?e i mirovine u danom razdoblju (R. Mažuran).
**/ Stupac 2 podaci HZMO-a, a stupac 5 podaci HZS.

Dakle, indeksi zakonskog pove?anja mirovina dobiveni iz odnosa rasta prosje?ne pla?e i mirovine s jednakim startom u 1990. godini, prikazani u kumulativnom izrazu po godinama u Tabeli 1 (odnos stupaca 2 i 5)., ako se apliciraju na ukupno ispla?ene godišnje mirovine u promatranom razdoblju, daju razliku izme?u ukupno ispla?enih mirovina i mirovina koje je trebalo isplatiti sukladno Zakonu (odnos stupaca 4 i 2 u Tabeli 2).
Stupac 5 u Tabeli 2 daje prikaz razlike ili visinu duga po godinama i ukupno za cijelo promatrano razdoblje koji iznosi 116,91 mlrdi Kuna.
Ukupnom iznosu kumulativnog duga treba dodati i dug nastao u 2003. godini kojeg procjenjujemo na daljnjih 17 mlrdi, kao i dug u daljnjem razdoblju, sve do datuma isplate punih mirovina odnosno do prekida nezakonite radnje.
Naravno, izra?unati dug je neto potraživanje umirovljenika, bez redovnih i zateznih kamata.

ZAKLJU?NA RAZMATRANJA

Kako su u analizi "Utjecaj promjene vlasništva na promjenu socijalne strukture hrvatskoga društva", koja je javno prikazana i dostavljena relevantnim ?imbenicima u RH, podrobnije dane ocjene s više aspekata (društvenih, politi?kih i formalno pravnih), ovom prigodom ?emo se zadržati još na nekima, kao:

• Kolika je težina i štetnost igre vlasti na pravcu eksproprijacije prava generacija "tre?e dobi" od koje su baštinili sve ?ime Hrvatska raspolaže, kona?no dobiva svoj materijalni izraz (134 mlrdi Kuna s krajem 2003. godine ili 22 mlrde US$, što je ravno vanjskom dugu Države);

• Više nikome ne treba dokazivati i voditi jalove diskusije o tome postoji li dug ili ne na bazi nezakonite radnje svih hrvatskih oblika vlasti, jer je ona dokazana pravnim postupkom pred Ustavnim sudom RH (Odluka 842 od 12. svibnja 1998. godine), a ovim izra?unom ukazano na veli?inu nezakonitog i neodgovornog postupka vlasti prema stotinama tisu?a svojih gra?ana;

• Pod pojmom vlasti ovdje se podrazumijevaju svi oblici (stupovi) vlasti, dakle zakonodavna, izvršna i sudbena, pri ?emu donekle treba izdvojiti Ustavni sud RH zbog Odluke 842 kojom je taj dio vlasti utvrdio nezakonitost, da bi odmakom vremena i sam odustao od izvršenja vlastite odluke i stvar prepustio op?inskim sudovima koji su se pokazali apsolutno neu?inkovitim u zaštiti prava hrvatskih umirovljenika;

• Ustavni je sud RH svojom Odlukom 842 utvrdio postojanje duga temeljem nezakonite radnje i u smislu njegova povrata odlu?io da se to u?ini "u skladu s materijalnim mogu?nostima zemlje, pri ?emu treba poštivati ustavnu jednakost hrvatskih gra?ana". Dakle, Sud je u postupku vra?anja duga odredio solidarno ponašanje, što vlast do današnjeg dana nije prihvatila, jer se oglušila na Odluku.
Poštivanje Odluke bi konkretno zna?ilo da bi barem svi korisnici Državnoga prora?una trebali relativno smanjiti svoje pla?e do razine ispla?ivanih mirovina i time preuzeti dio materijalnog tereta teku?eg života, kao i dio investicija u razvoj.
Pošto je solidarnost izostala, cjelokupan trošak obnove ratom porušene Hrvatske, sanacija banaka od 56 mlrdi, izgradnja cestovne i druge infrastrukture, povrat "stare štednje" i sve sanacije neuspjelih poslovanja, mirovine ste?ene bez uplate doprinosa i niz drugih izdataka, pao je isklju?ivo na generacije umirovljenika kojoj su uskra?ena ste?ena prava. Uz sve to vlast je zadužila naciju s dodatnih 21 mlrdu US$ vanjskog duga.

• Visina duga umirovljenicima je materijalni, ali i moralni, zakonski i svaki drugi teret koji obvezuje sve dok se to pitanje ne riješi na bazi ukupne društvene solidarnosti na koju nedvojbeno upu?uje niz ustavnih odredaba, tako da to nije samo materijalno pitanje, ve? i pitanje postojanja ili nepostojanja pravne države, pitanje daljnjeg razvoja društva ako vlast uporno ne poštuje vlastiti ustav i pravosudni sustav, pitanje povjerenja i ukupne stabilnosti društva i države kao njegove institucije;

• Kona?no, kako se radi o o eklatantnom primjeru kršenja prava ?ovjeka, postavlja se i pitanje ulaska takvog društva u europske i druge me?unarodne integracije u kojima vladaju posve druk?iji kriteriji i mjerila u pogledu poštivanja ljudskih prava;

• Tijekom vremena u nerješavanju umirovljeni?koga duga, problem se samo pove?ava u negativnom smislu. Dug se pove?ava sa svim socijalnim, politi?kim, pravnim, moralnim i drugim posljedicama s kojima se svi moramo suo?iti. Što prije, to bolje. Da smo se prije suo?ili s problemom, kad se ve? nepromišljeno uletjelo u avanturu, danas bismo bili u daleko povoljnijem položaju, što nam nedvojbeno pokazuje iskustvo susjedne Republike Slovenije koja si takav "luksus" nije priuštila;

• Psihološki i moralni problem našega društva je što smo oguglali na stanje stvari i ponašamo se kao da problem ne postoji. Kako ina?e tuma?iti ?injenicu da dok se s jedne strane utvr?uju enormni razmjeri zakidanja prava umirovljenika, s druge strane djelatnici HZMO-a primaju pune i ne najmanje pla?e u državi. To se odnosi na cjelokupnu politi?ku strukturu, zastupnike u Saboru i sve druge dužnosnike u vertikali zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, pa i politi?ke. U koji moralni okvir staviti ?injenicu da direktor jedne banke koju su mu sanirali umirovljenici a vlast prodala inozemnim vlasnicima, ima redovnu mjese?nu pla?u od 168.000 kuna?
Zar je mogu?e ne vidjeti da ta jedna mjese?na pla?a iznosi 100 mjese?nih prosje?nih mirovina od kojih preživljava barem još toliko uzdržavanih ?lanova obitelji? ?ime je to taj direktor zaslužio jednomjese?nu pla?u u visini 14-godišnjih prosje?nih mirovina hrvatskih umirovljenika?

• Takva pitanja moralno društvo ne može i ne stavlja "pod tepih", ve? ih rješava. Umjesto toga, ?elni politi?ari na sve imaju pripremljen odgovor: "Pa imate pravnu državu", ili njihovi uredi na svu argumentaciju pismeno odgovaraju: "Primili smo na znanje". Ta pitanja ne?e i ne mogu riješiti nagodbe politi?kih stranaka oko podjele vlasti, jer ona spadaju u domenu Ustava i zakonodavstva i odgovornosti politike i njezinih predstavnika pred Ustavom i Zakonom.
Tek kad se tu u?ine neki pomaci, onda ?e politi?ari mo?i re?i: "Imate pravnu državu". Ovako, netko je ima, a netko i ne. Umirovljenici zasigurno ne, a nisu, nažalost, jedini u tom položaju;

• Za pitanje kako bar po?eti rješavati mirovinski dug, treba se vratiti na po?etne pozicije, u Sabor i Vladu i odmah otvoriti saborsku raspravu o ovome pitanju sa svih aspekata, s vjerojatnim ulaskom u solidaran odnos svih društvenih struktura s umirovljenicima.
Kako vidimo, ra?uni su jasni, ali do sada nije postojala moralna pretpostavka za ulazak u promjenu odnosa i tu su svi popadali na ispitu iz demokracije i ljudske solidarnosti.
Me?utim, taj ispit je nezaobilazan, a svi koji ga budu zaobilazili trebaju snositi zakonske i sve druge konsekvencije.

Gornji tekst je pisan gotovo prije10 godina, pa se postavlja pitanje: što se za to vrijeme promijenilo odnosno dogodilo. Dogodilo se slijede?e:

• Donesen je Zakon o dugu umirovljenicima kojim je utvr?ena obveza povrata duga, sukladno Odluci Ustavnoga suda RH, do 1998. godine i to na na?in da je s HSU-om dogovoren dug u iznosu od 11 mlrdi i na taj iznos nije bila mogu?nost žalbe umirovljenika, jer pojedina?no nisu izdana riješenja svim umirovljenicima da bi se mogli nekome žaliti;

• Stvarni dug, me?utim, kako se vidi iz gornje analize, iznosi 49,214 mlrdi, tako da se radi o velikoj prijevari s time da se od kraja 1998. godine, nadalje, stvara novi, jer zate?ene, smanjene mirovine umirovljenika do 1998. godine, s po?etkom 1999. nisu pove?ane do visine priznatog duga s krajem 1998., tako da ve? narednih godina, sve do današnjeg dana, treba ra?unati s novih više stotina milijardi duga;

• Po tužbama umirovljenika za stvarni dug, zbog politi?kog stava, hrvatsko pravosu?e nije postupilo sukladno Ustavu, Zakonu i konkretnoj Odluci Ustavnog suda RH. Izuzetak od toga je jedna tužba u Splitu koja je riješena na Županijskom sudu, Split u korist tužitelja i postala je pravomo?na. U vezi s time se postavlja pitanje zašto je samo ta tužba riješena u korist umirovljenika i istovremeno drugo pitanje, zašto, nakon toga, svi sudovi u RH nisu iz svojih arhiva uzeli oko 360.000 isto takvih tužbi i riješili ih u korist umirovljenika, pridržavaju?i se sudskog presedana? To nisu u?inili, a i dan danas se vode ti sporovi u kojima se ostalim umirovljenicima u RH neda za pravo?!

• Kao kruna svemu, posljednjih godina, vlast je uvela dodatni porez na više mirovine koji je narod prozvao ,,hara?,,, te dodatno zdravstveno osiguranje umirovljenicima koji su cijeli svoj radni vijek pla?ali zdravstveni doprinos, da bi uz sve to – zamrzla uskla?ivanje mirovina s rastom pla?a.

Dakle, eksproprijacija svega što su pripadnici tre?e dobi stvorili u prošlosti, plja?ka zalihe sredstava Mirovinskog fonda (1990. u Fondu bila zaliha od 2,5 mjese?nih mirovina), nezakonito i protuustavno smanjenje mirovina 1993. godine, uredbama Vlade RH zbog ?ega je 1998. na prethodne tužbe umirovljenika intervenirao Ustavni sud RH svojom Odlukom, te nedavnog uvo?enja hara?a u obliku poreza i dodatnog, ponovljenog doprinosa za zdravstveno osiguranje i istovremeno zaustavljanje uskla?ivanja rasta mirovina s rastom pla?a i cijena, surovo su ekonomsko i socijalno ozra?je u kojemu žive hrvatski umirovljenici, jer je pravda zavezala o?i povezom koji ne misli tako skoro skinuti.

Što dalje?

Svi oni koji žele pridobiti glasove umirovljenika moraju pred njima nastupiti otvoreno i iskreno, temeljem gornjih ?injenica.
A te ?injenice govore da je i ovo podru?je bilo predmet plja?ke i devastacije tijekom pretvorbe i privatizacije tu?eg i nezara?enog.

Stoga je potrebno, pored ostaloga, u?initi sljede?e:

1. U promogtivnom nastupu objasniti stanje stvari na maksimalno mogu?i jednostavan i razumljiv n a?in;

2. Pri tome jasno re?i da to prema umirovljenicima nije imao pravo u?initi, jer je to nezakonito i protuustavno;

3. Pošto nije naslje?ena imovina podijeljena svima onima koji su sudjelovali u njezinu stvaranju u obliku dionica, vau?era i sl., treba jasno dati do znanja svim drugim dijelovima hrvatskoga društva, a prije svega dijelu na vlasti, da se toga umirovljenici ne odri?u i traže revaloziranu naknadu u obliku rente, u najširem smislu te rije?i, što zna?i da i alimentiranje cca 50% mirovine iz državnog prora?una predstavlja jedan oblik toga, iako nedostatan i nitko nema pravo spo?itavati tim generacijama da ih netko izdržava i da su nekome na teret, jer oni koji su zakonito ili nezakonito uzeli rezultate njihova rada, moraju se svesti u okvire Ustava i osigurati adekvatnu mjese?nu naknadu svim umirovljenicima za normalan život. To je principijelno pitanje oko kojega ne treba biti spora, ako pretendiramo biti pravna država, ?ime ono postaje dio ustavnog odre?enja da nezakonitosti iz privatizacije i pretvorbe ne zastarijevaju;

4. Da bi se ostvario gornji princip, potrebno je, sukladno Odluci US-a RH pove?ati sve mirovine za iznos koji je i dalje smanjen u usporedbi s ispunjenjm Odluke do konca 1998. godine i dalje nastaviti uskla?ivati mkirovine s kretanjem pla?a i cijena u RH;

5. Ne treba prihvatiti tezu da nema novca. Ako ga nema, onda ga nema za sve podjednako, na što nas upu?uje ustavna jednakost hrvatskih gra?ana. U protivnome, kao i do sada, dok za umirovljenike nema, za kriminalce u svim porama dru?tvenog života – ima. Najmanje umirovljenici imaju vremena ?ekati dok se oporavi gospodarstvo. Neka se za to kona?no po?nu brinuti oni koji su prisvojili tu?e a sami nisu preuzeli odgovornost za razvoj gospodarstva;

6. Naravno, umirovljenici su prisiljeni promišljati i o gospodarstvu u našim uvjetima. I da su umirovljenici u položaju da upravljaju društvenim naslje?em, posve je sigurno da se nebi ponašali kao ,,pijani milijunaši,, farbaju?i tunele i rade?i pusti kriminal koji se doga?a za sve vrijeme ,,demokracije na hrvatski na?in,,. Umirovljenici mogu zna?ajno pridonositi i u gospodarskom razvoju, ali ih treba staviti u taj položaj, kao što se to ?ini u suvremenim zemljama svijeta;

7. Kona?no, umirovljenike treba uklju?ivati u proces rada na na?in da ne pla?aju poreze i doprinose za taj rad, kako je to ure?eno i drugdje.

STRANA?KI SAVJET

Komentari

ekonomski gledano

Besmisleno je problem gledati matematički, pravno i politički. Postoji samo jedan pogled - EKONOMSKI .

Možemo mi sebi izglasati razna prava (ili kasniti sa ukidanjem prava), politički se i stranački dogovoriti, a „matematički“ izračunati kada sve to možemo objesiti mačku o rep.

Tvrde ekonomske činjenice kažu da za mirovine možemo dati SAMO 9-10 % BDP-a i manje. Svi ti silni penzioneri sa svim tim silnim pravima se mogu slikati. Na njih se mogu potrošiti SAMO ti novci iz BDP-a. Znači, možeš ti izglasati još veća prava, možeš smanjiti godine umirovljenja, povećati broj penzionera na 2 milijuna, ali za penzije imaš, gospodine, SAMO 9-10 % BDP-a.

Cilj industrijskog društva je velika zaposlenost, odrađivanje radnog staža do kraja (pa i više), veliki natalitet, obavezan rast BDP-a, i tek tada možemo osigurati pristojnu mirovinu svojim starcima.

Kod nas su svi trendovi suprotni od navedenih. To se zove ekonomsko propadanje, a simptom tog propadanja je nemoć društva da se pobrine o svojim starcima. Većina penzionera su socijalno ugroženi ljudi, na crkavici.

Još je gora situacija sa mladom generacijom koja se treba uključiti u svijet rada, a nema radnih mjesta...

Kome dati prednost?

Tko je glasao

Čitajući ovaj uradak su me

Čitajući ovaj uradak su me naizmjence preplavljivali različiti osjećaji, počev od benigne radoznalosti pa sve do nekih koje nikako ne bih mogao izraziti na ovdje prihvatljiv način.

Zato ću se očitovati najkraće i s tri gledišta - matematičkog, pravnog i političkog, obzirom da ih i dnevnik uključuje.

Matematički gledano, izračunati točan iznos duga se moglo jedino uzimanjem u obzir individualnih uplata doprinosa, isplaćenih mirovina i poštivanjem metodologije za izračun mirovine u času umirovljenja kao i one za kasnije usklađivanje mirovina, sve kako bi se izračunao konkretan iznos za koji je uskraćen konkretan umirovljenik.

Umjesto toga, vi ovdje baratate približnim iznosima i prosjecima pa je jasno da je vaš izračun upitan najmanje toliko koliko je i službeni prema kojem je vršen tzv. povrat duga.

Pravno gledano, vrlo lepršavo tumačite izrek Ustavnog suda, namjerno ili ne, previđajući dio koji ne isključuje "materijalne mogućnosti zemlje" i pogrešno tumačeći "ustavnu jednakost građana". Također, u svom izračunu previđate i činjenicu da se odlukom suda ukazuje na vrlo ograničeno i točno određeno razdoblje u kojem se mirovine nisu usklađivale sukladno zakonskoj obvezi MIORH-a.

Ustavna jednakost nikako nije niti može biti izražena kroz model koji predlažete a predviđa smanjenje iznosa svih plaća korisnika državnog proračuna na razinu odgovarajućeg iznosa mirovina pa je s toga nerealno i nemoguće uopće spominjati to kao mogući izvor sredstava za isplatu nekog navodno još uvijek zaostalog duga.

Osim toga, već sam pokušaj vraćanja rasprave o ovom problemu na početak, kao da se u međuvremenu ništa nije dogodilo (izmjene zakona na koje Ustavni sud državi nije osporio pravo, isplate umirovljenicima na ime duga) govori o vašem vrlo neracionalnom, nerazumnom i neodgovornom pristupu ovom pitanju, što u konačnici puno govori o trećem aspektu s kojeg valja sagledati ovaj vaš uradak.

Dakle, politički gledano, iz odabira teme i načina na kojoj joj pristupate je posve jasno da samo tražite način na koji biste kao stranka privukli pažnju javnosti, nažalost ne vodeći računa o mogućim posljedicama po one za dobrobit kojih se navodno zalažete i preko čijih leđa se ne bi smjelo politikantski nadmetati s konkurencijom.

To je neodgovorno prema umirovljenicima kojima je, većini njih, lako podvaliti i prodati im priču o stotinama milijardi duga koji još treba isplatiti. Možda će naivno vjerujući u vaše priče i obećanja kako ćete im to osigurati svoj glas na parlamentarnim izborima i dati vašoj stranci ali će nakon izbora zasigurno ostati prevareni i razočarani jer nema ni govora o nekakvim dodatnim utvrđenjima duga i dodatnim isplatama.

I konačno, budući se ni u ovom dnevniku niste uspjeli othrvati svojoj, zaključujem, već gotovo patološkoj potrebi da pljunete na svog glavnog političkog konkurenta (HSU-Hrelja) ukazujući na njegov "moralni profil i (ne)karakter" zbog sudjelovanja u donošenju i pristajanja na aktualni model isplate duga, ne mogu se ne prisjetiti da je i vaša politička frakcija na ovaj ili onaj način u tome sudjelovala.

No bez obzira na to tko je iz vaših redova sve do raskola na jednak način kao Hrelja pristupao problemu duga umirovljenicima, uznemiravanje umirovljenika vraćanjem stvari na početak i pokušaj njihovog animiranja i instrumentaliziranja za potrebe osvajanja jednog ili nekoliko saborskih mandata, sve kroz davanje im lažne nade da će dobiti još neke novce, nikako ne mogu ocijeniti pozitivno.

Ovo je prekrupna i preosjetljiva tema da bi ju se ovako politikantski zloupotrijebljavalo.

B-52

Tko je glasao

@sm, Stručni savjet kao autor

@sm,
Stručni savjet kao autor dnevnika će po potrebi dati odgovore na sva konkretna pitanja stoga nema potrebe da to isto radim i ja, no da se ne bi osjećao uskraćenim i za onaj dio koji nekako spada u moju domenu djelovanja… evo nešto za tebe .. jer ti kao SDPejac kojeg su izgleda ne bez razloga otkantali se izgleda preko nas opet želiš nekako nametnuti svojim „šefovima“ …. A da bi im se ponovo „uvukao“ moraš nešto značajno ponuditi, jel tako???

I onda ti mi nekako dođemo kao naručeni mada znaš da su ovdje već mnogi bili ili jesu na istom poslu kao i ti, ali su prošli kao bosi po trnju… a kako ćeš ti, bumo vidjeli…..
Čitajući ovaj uradak su me naizmjence preplavljivali različiti osjećaji, poćev od benigne radoznalosti pa sve do nekih koje nikako ne bih mogao izraziti na ovdje prihvatljiv način. Taj način na koji ti komuniciraš i iznosiš svoje „stavove“ već duže vrijeme na našim dnevnicima jest upravo ono što nije prihvatljivo. Dakle između ostalog kao i neki od tvojih drugovi previše pričaš a da konkretno ništa ne kažeš…. Sitni demagog kazali bi neki….

Osim toga, već sam pokušaj vraćanja rasprave o ovom problemu na početak, kao da se u međuvremenu ništa nije dogodilo (izmjene zakona na koje Ustavni sud državi nije osporio pravo, isplate umirovljenicima na ime duga) govori o vašem vrlo neracionalnom, nerazumnom i neodgovornom pristupu ovom pitanju, što u konačnici puno govori o trećem aspektu s kojeg valja sagledati ovaj vaš uradak. Naše je pravo kao političke opcije da se borimo za ciljeve koje postavljamo svim zakonskim i političkim sredstvima a ti bi izgleda kao uveo neko novo koje bi nam to priječilo a slično je već više puta i ex ministar Vidović kazao slično glede isplate duga… a zanimljivo je da se sve to nekako poklapa i sa onim što je kazao Sanader…. Netko bi mogao zaključiti kako su HDZ i SDP udruženi u deranju penzića stoga i nemaju nakanu o toj temi razgovarati argumentima već isključivo žele politizirati. Ako ti je promaklo nisu svi prihvatili rješenje koje većina jest,.. i dobili su sporove i puno više novca na temelju istog tužbenog zahtjeva.. dakle ako je jedan dobio onda to pravo mogu konzumirati i svi dugi.. kužiš ti to samo o tome ne želiš raspravljati argumentima??? Ne može se smatrati da je dug vraćen samo zato jer je na neki način dužnik natjerao vjerovnika da mu oprosti dio duga…. E to ne može…. Što znaš i am ali ali … treba pljuvati po svemu što napišemo…

I cijela problematika je i te kako ozbiljno proanalizirana i obrađena da je krajnje uvredljivo kazati kako je sve to glede pristupa temi „neracionalno, nerazumno i neodgovorno“ … jer je sve to odlika onih koji drugima žele uskratiti pravo koje mu pripada.

Dakle i politički gledano se radi o čisto legitimnom pravu na predlaganje rješenja koja su ostvariva i koja svakako neće ići ni preko čijih leđa jer je jasno da bez značajnijeg pokretanja gospodarstva nema ni rješenja problema umirovljenika odnosno mirovina. Kada se umirovljenicima otimalo onda je SDP šutio a sada kada im jet to trebalo vratiti onda je među prvima Vidović (ex ministar SDP-a) zagrmio kako duga nema…. E ali kada se vlast promijenila onda je okrenuo drugu suprotnu priču… Kako god pogledaš na ovaj problem uvijek dolazuimo do istog rješenja a on glasi: Samo umirovljenici udruženi i sa dovoljnim brojem ruku u Saboru mogu to razriješiti na pošten način“ … jer svi drugi će sve obećati i opet ih prevariti ih prvo m prilikom.

To ujedinjenje je kost u grlu HDZ-u i SDP-u… čak bih rekao da je SDP-u puno veći jer žestina kojom ste krenuli na nas nadilazi jedno civilizirano političko suprotstavljanje. Moglo bi vam se na kraju to dobro obiti o glavu…. Jer ako penzići skuže da ste baš vi SDPejci protiv njih onda je jasno koliku će te podršku od njih imati, a sve smo bliži mišlju da je vrijeme za neke stvari podastrijeti javnosti.

Dakle upravo se vi SDPejci valjda očekujući izbornu pobjedu posebno sada navalili na tvrdnju kako je cijeli dug isplaćen stoga temu ne treba ni otvarati, no prevarili ste se, jer dug postoji, mi će mo ga izračunati i tražiti jasan odgovor što kanite uraditi po tom pitanju. Biti će vrlo zanimljivo ćuti što će SDP na konkretno pitanje odgovoriti jer 1.2 milijuna umirovljenika će prije narednih parlamentarnih izbora sa velikom pažnjom slušati ali i dobiti odgovore na sva pitanja iz umirovljeničke sfere. Tko će im opet pokušati podvaliti je naravno jasno i djeci iz vrtića, no ovaj puta na tvoju žalost mi smo tu da im to onda i jasno kažemo.

Možda će naivno vjerujući u vaše priče i obećanja kako ćete im to osigurati svoj glas na parlamentarnim izborima i dati vašoj stranci ali će nakon izbora zasigurno ostati prevareni i razočarani jer nema ni govora o nekakvim dodatnim utvrđenjima duga i dodatnim isplatama…. Ma vidi vidi,… jel ti to hoćeš kazati da su umirovljenici naivci, senilci.. ili što god ako svoj glas daju nama?? No ako ti isti svoj glas daju SDP-u su sasvim Ok…. A što su to konkretno osim daljnjeg ponižavanja dobili vašim dolaskom an vlast 2000. ???

Dali ste išta od obećanog izvršili ??? Gdje su one puste milijarde koje su se trebale vratiti??? Koliko je pretvorbenih kriminalaca osuđeno?? Koliko je nezakonitih pretvorbi poništeno i imovina vraćena u portfef države??? … i još stotine sličnih pitanja… na koja će mo pred javnošću od „vas“ tražiti odgovor još jasniji i puno upornije no što i zamisliti možeš…

Nama se ne može druže moj prigovoriti da smo nekoga prevarili no za HDZ sa Sanaderom ili SDP se to nikako ne može kazati. Ovaj nas puta nećete prevariti…

Nadalje glede patologije… odnosno neke naše potreba da pljujemo po HSU-u ili Hrelji je samo stvar tvog osobnog ili SDPeovskog „gledanja“ na činjenice koje o navedenima iznosimo. Ne može nas neargumentirano prozivati za suradnju sa Vladom poistovjećujući to sa HDZ-om osoba ili stranka koja je 6 godina bila u koaliciji sa HDZ-om…. A još manje oni koji su ga u svoje okrilje primili… a svakako ne da bi pomogli umirovljenicima….

Novo vodstvo SU-a je izabrano 8/2009 i ono je sa prethodnim raščistilo sve iz prošlih vremena… na koncu i tako da ih je nekolicina koji su sudjelovali u nečasnim radnjama eliminirana - brisana iz stranke.

No bez obzira na to tko je iz vaših redova sve do raskola na jednak način kao Hrelja pristupao problemu duga umirovljenicima, uznemiravanje umirovljenika vraćanjem stvari na početak i pokušaj njihovog animiranja i instrumentaliziranja za potrebe osvajanja jednog ili nekoliko saborskih mandata, sve kroz davanje im lažne nade da će dobiti još neke novce, nikako ne mogu ocijeniti pozitivno. Ti kao SDPov agitator, starnke koja očekuje izbornu pobjedu svakako ne želiš teret obveza koje bi morali prihvatiti, no ovakvim pokušajem plašena umirovljenika svakako se neće postići ništa do li njihovog daljnjeg homogeniziranja. Nisam ni znao da je tražiti svoje postalo ili će se tretirati kao uznemiravanje nekoga……. A da će mo ih uspjeti animirati i pojasniti njihova prava u to ne trebaš sumnjati… pače možeš se odmah kladiti na sve što imaš.

Ovo je prekrupna i preosjetljiva tema da bi ju se ovako politikantski zloupotrebljavalo. napokon i nešto u čemu se slažem sa tobom, stoga ti dajem besplatan savjet…..

Dakle ne politiziraj i ostavi se ćorava posla ako ti je tema prekrupna, preosjetljiva ili pak nisi relevantan čimbenik za raspravu,… posebno ako nisi spreman snositi konsekvence …

Tko je glasao

Još se niste oporavili?

Vjerujem kako razočaranje debaklom na netom održanim izborima u Vukovaru može privremeno zamagliti pogled na realan svijet koji nas okružuje ali je povoljna okolnost što šok, u pravilu, ne traje dugo.

Da si izgleda još uvijek pod dojmom neuspjeha u nakani da umirovljenike grada Vukovara uvjerite u to da ste vrijedni njihovog glasa govori i činjenica da komentar počinješ nizom sumanutih konstrukcija o meni kao autoru komentara koji vam se ne dopada, kao da taj može biti ikakva zapreka vašim daleko većim ambicijama na državnoj razini.

Naime, osobi bistrog uma bi teško palo na pamet istovremeno nazivati nekoga da je i "SDP-ovac kojeg su ne bez razloga otkantali" i "SDP-ov agitator". Osim toga, da prvo nije točno svjedoče moji upisi u ne tako davnoj raspravi s Hatzivelkosem a drugo zbog više dnevnika u kojima vrlo oštro kritiziram i SDP i predsjednika stranke. Budući sam siguran kako vam te dvije stvari nisu promakle, ne mogu zaključiti drugo nego da trenutno postoji zapreka između vas i racionalnog stvaranja slike o sugovorniku. Volio bih da je u pitanju samo vukovarski izborni debakl jer onda postoji realna šansa da "zamračenje slike" relativno brzo prođe.

Kad i ako se to dogodi pa eventualno uspijete svoje frustracije SDP-om i fiksaciju na Hrelju odvojiti od mene i onoga što ovdje pišem, možemo raspravljati o meritumu.

Međutim i tada ću tvrditi da je nerazumno i nerealno zalagati se za nešto poput ovog,

Poštivanje Odluke bi konkretno značilo da bi barem svi korisnici Državnoga proračuna trebali relativno smanjiti svoje plaće do razine isplaćivanih mirovina i time preuzeti dio materijalnog tereta tekućeg života, kao i dio investicija u razvoj.

i onda očekivati da netko razuman vaš uradak shvati ozbiljno a ne kao populistički i politikantski pristup inače vrlo zahtjevnoj temi.

Vjerujem da čak i u Sjevernoj Koreji, navodno najkomunističkijoj zemlji na svijetu, prave razliku između plaća i mirovina i da ne forsiranju uravnilovku na principu "svima jednako jer su i svi želuci jednaki".

Nastavit ćemo kad vam se povrati sposobnost za vođenje suvisle rasprave.

P.S.

Prijetila je meni snošenjem konsekvenci zbog pisanja prije parlamentarnih izbora 2007.godine i osoba čiju sam prijetnju shvatio kao relevantnu i vrlo ozbiljnu (par ljudi ovdje je znalo za nju).

B-52

Tko je glasao

Sve iz poečtka ali polako

@sm, haje djoš jendom ali sve iz početka jer ti pažnja popušta... biti će to radi nekih neostrvarenih osobnih ambicija u SDP-u . ali neikada se ne zna.. ako budeš ovako "uporan" možda te i primjete... nikada se ne zna...
dakle ajmo još jednom pročitati ovo: http://pollitika.com/izracun-ukupnog-mirovinskog-duga-1990-2002-god#comm...
... i ništa ti ne brini ako zapne budem ti ja kod zokija nekaj zrihtal.... ono da se zna da si se trudio, a svaki trud se mora isplatiti...

kada budeš spreman za suvislu raspravu,... samo javi.... jer ja sam tu u svako doba... doista..

PS. i glede tih mlatimudana koji su ti navodno ili "eventualno" prijetili.... ha ha ha nemoj me nasmijavati,.. što bi ti netko imao prijetiti....tja jest da vas svakakvih ima koji skriveni pod raznim nic name provocirate pa i vrijeđate.... no što ćeš.... takav jeovo medij, no siguran sam da ovdje pola od onog što si napiosao ne bih pisao da ostali znaju tko si... i u tom je veliak razliak u tom ešto pišeš ti u odnosu na mene... ja se naime ne skrivam... a ti??? što to ti radiš iza svog nicka??? provociraš a nerijetko i vrijeđuckaš.... no sve Ok, navikao sam ja na takve "junake" ...
A tko mi je kriv što je politika javni posao koji traži i odgovornost za svaku izgovorenu ili napisanu riječ... ja sam tu odgovrnost prihvatio .... A ti i takvi, pa bili iz SDPeja.. što to vi predstavljate osim da nemate petlju javno djelovati i ili zastupati svoje stavove... hm, gle paradoksa, politka je javna djelatnost kojom se neki žele baviti skrioveni anonimnošću... Pa nije valjda da nitko u toj stranci nema muda doči ovjdje i sučeliti stranačke stavove...... a morati će, hoće hoće, ne brini.... i opet ću tu ili "tamo" biti ja.... kužiš????

Tko je glasao

žifci

Kako je naporno čitati kada se netko ovako s visine obraća sugovorniku.

P.S. Uspio sam se suzdržati i nisam komentirao tipfelere.

Tko je glasao

@zaphod,... vrlo dobro...

@zaphod,...
vrlo dobro... samo naprijed...

Tko je glasao

Još jedan mali P.S.

Trebali bi zapravo biti zadovoljni time što na ovim stranicama još postoji barem jedan, osim vas, koji vaše upise pročita s pažnjom i voljan je utrošiti svoje dragocjeno vrijeme kako bi se ozbiljno pozabavio i očitovao.

B-52

Tko je glasao

Sanader rekao da je dug

Sanader rekao da je dug vraćen, vi rekli tako je i sad bi vi opet?
A ne ide to tako.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Sanader i Hrelja jesu ali ne i mi

@silverci,
da da, Sanader i Hrelja jesu tako nešto kazali što je prije njih kazao i ex ministar SDP-a Vidović,...ali ne i mi

čak se sjećam i palkata takvog sadržaja kojima je Hrvatska bila obljepljena pred prošle parlamentarne izbore, a kako sam ja kao ondšnji glasnogovornik HSU-a tražio odmah hitno sazivanje tiskovne i opovrgavanje navedenog ostao sam nemalo iznenađen odbijanjem prijednloga ondašnjeg vodstva HSU-a.

kad sam nedavno ćuo onu spiku o pola milijuna kunića koje je netko od njih inkasirao... bilo mi je jasno i zašto,....

Tko je glasao

Jeste li kad ste razgovarali

Jeste li kad ste razgovarali s aktualnom premijerkom govorili o tom dugu?
Jeste li je nedavno kad je najavila isplatu posljednje rate duga umirovljenicima demantirali da je tom ratom dug isplaćen?
Naime, cijelo vrijeme nas uvjeravaš da je Vlada adresa gdje se umirvoljenici trebaju dogovarati, pa me zanima što ste dogovorili. Je li Kosor priznala dug koji spominješ? U koliko rata će ovaj put ići isplata? Kad kreće isplata?
Imam i ja doma umirovljenika, pa čisto da mu znadem reći što ste izborili za njega.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci, Ne Ne Ne Sve što

@silverci,
Ne
Ne
Ne
Sve što obećamo

Tko je glasao

Dakle, svima govorite da dug

Dakle, svima govorite da dug postoji osim onome tko je mjerodavan s vama o tome razgovarati.

Ja zbilja o tome znam vrlo malo. Ne znam ni kako je dug nastao, znam da je trebalo biti nekakvo usklađivanje, a usklađivanje se nije dogodilo. Znam da je bio neki dug, znam da je Ustavni sud presudio da se to mora vratiti i znam da je Sanader ponudio dvije varijante za povrat duga. Jedna varijanta je bila cijeli dug na osam rata, a druga pola duga na četiri rate. Ispravi me, ako sam što krivo shvatio.

U vrijeme kad je Sanader odigrao kako je odigrao, a Kosor mu bila desna ruka u tome, niste se oglašavali. Barem nisam ja zamijetio. Ti tvrdiš da si ti reagirao u svojoj bivšoj stranci, ali to ne možemo znati je li se uistinu dogodilo.
U par navrata ste se sastali s premijerkom i davali podršku njenom programu oporavka, a niste joj spomenuli ni riječ o dugu o kojem sad pričate. Zašto niste?

Koja je sad, u stvari, ideja? U izbornoj godini nametnuti temu duga umirovljenicima i pokušati ucijeniti dvije velike stranke da se prije izbora izjasne hoće li priznati i vratiti taj dug i na taj način i prije izbora izboriti za umirovljenike nešto, pa sam izborni rezultat onda nije ni bitan?
Ako je to ideja, iako na prvi pogled neloša, osuđena je na propast.
Prosječan građanin percipira da je postojao dug umirovljenicima i da ga je još Sanader vratio i ne mislim da ćete otvaranjem te priče polučiti previše simpatija u javnosti. Ali opet, vi najbolje znate što ćete i kako.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Znaš ili ne znaš,...

@silverci,
Ako kako kažeš nisi upoznat sa problemtikom onda bi se valjda prvo trebao upoznati pa tek onda raspravljati..... Nije stoga zgoreg da još jendom pročitaš dnevnik jer je tekst produkt onih koji i te kako dobro znaju i poznaju svezujkupnzu problematiku...
Nadalje to tko se i kada i za što sveoglašavao je tek još jedan jeftin pokušaj skretanja sa teme ovog dnevnika što ti je (i ne samo tebi) izgleda postao i neki (partijski) zadatak, no ok, ovo je portal na kojem svaka šuša može švrljati što god hoće, pa što onda ne bi mogli i vi koji to naravno niste.

Nadalje, sa premijerkom Jadrankom Kosor se nismo ni jednom (ja uopće) sastali nio na kakvom razgovoru tijekom kojeg bi se uopćemoglo otvoriti takva tema, izuzev razgovora o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike istarije osobe kada je načelno kazano kakj eumirovljenička opcija zamislila svoje sudjelovanje u istom. dakle kontakti sa premijerkom su bili jednom u Vladi RH kada su predsejndik SU-a i koordinator Blok umirovljenici zajedno sa Josipom vincekom predsjdnikom MUH-a tražili pojašnjenje glede ondašnjenajave o krizi pri isplati mirovina, drugi puta je na istu temu susret bio u prostorijama MUH-a kada jeobzannjeno osnivanje Vijeća.... i treći puta kada je premijerka već tradicionalno posjetila dječju bolnicu u Bistri gdje je godpodin Grujić predsejdnik Uprvnog vijeća već dugi niz godina.... i8 sada se doista ne mogu sjetiti ni jedne druge prilike... eto toliko moj lipi @silverci o pustim sastajanjima....

Kako je u ponedjeljak 07.02. koančno i održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća znači da su se stekli i uvjeti da isto tijelo konačno počen sa svojimradom što znači da će se sada moći i službeno otvoarati sva navedena pitanja, pa tako naravno i ona glede duga umirovljenicima.. Kako u Hrvatskoj ima podosta ljudi koji nisu prihvatili "poštenu" Ive Sanadera nagodbu i isplatu na rate, dobili puno veće iznose što je dovoljan osnov za ovo što kanimo uraditi i sve skupa je na i te kako realnim osnovama. A tko je što prije radio i zašto nešto niejmogao bi mogao i odgovoriti na najjednostavniji način... Nije se bilo u poziciji za pitati ni za nešto uraditi..... sada smo pak u poziciji da možemo i pitati i nešto uraditi.....

PS. i da ne pišem posebno:
1. Vidi onaj odgovor niže kako su se izračuanvali ti dugovi i što se swve događali an primjeru - komentaarukoji je napian..
2. nemam ja nikakvih saznanja da je netko počinio kazneno djelo stoga sam te i uputio na onog koji bi trebao znati odnosno imati takvih saznanja....

Tko je glasao

Odigrali su odgovorni i mnogo

Odigrali su odgovorni i mnogo bolje. Naime, nakon odluke Ustavnog suda o postojanju duga, umirovljenici su na kućne adrese počeli primati obavijesti o iznosu duga. Mnogi su tako dobili obavijest i izračun od banaka sa iznosom od 0,00 kuna. Jedan od tih bio je i moj otac. Kako sam bila upoznata sa načinom izračuna duga i činjenicom da su oni sa većim mirovinama u pravilu ostvarivali pravo i na veći iznos duga, podnijela sam zahtjev za ponovni izračun duga u ispostavi HZMO. Ponovnim izračunom utvrđeno je da mog oca pripada gotovo 60.000,00 kuna. Svi oni koji se u zakonskom roku koji je bio određen nisu žalili na krivi izračun od 0,00 kuna, izgubili su pravo na povrat duga. A broj takvih sa krivim izračunom nije bio mali.

Tko je glasao

"pola milijuna kunića"

Demos,
kažeš ima priča o pola milijuna kunića što bi to bilo zečevi ili papirnate zvijeri? Malo bi se i i tome moglo pisati ili je i to nekima neinteresantno.

Tko je glasao

@car prvi, kako je ovdje na

@car prvi,
kako je ovdje na ovom poralu jako puno simpatizera SDPeja onda nije realno očekivati da oni nkaj o toj temi napišu, ili o Daimleru, ili o Uljaniku, ili o nizu drugih stvari.... a HADezejovim simpatizerima to u ovom trenutku još uvijek nije u interesu jer..... dakelko je do izbora pa bi se mogla sva municija potrošiti a da pravi "izborni rat" nije ni započeo....

E ali zato imai nas koji nemamo repova ni dugova ni prema kome pa možemo zveknuti koga god hoćemo bez bojazni da će nas sa nekom tzv. afericom držati za onu stvar.....
Dakle po inforamcijama kojima raspoalžem u pripremi je bar jedan tekstić na temu tko je i koliko inkasirao iz crnih fondova druga Bariše nakon (ili ranije) 2007. godinice .... a kako se sve uzima zdravo za gotovo kada su u pitanju neki estradnjaci onda je valjda isti aršin kod naših pollitičara i za neke od članova kukuriku... jelte...;-)

Tko je glasao

Evo, ja sam SDP-ovac. Ajmo

Evo, ja sam SDP-ovac.
Ajmo pričati o Daimleru. Da čujem što imaš. Očito znadeš nešto o tome kad spominješ, pa podijeli s nama to.
Evo, za svakog SDP-ovca za kojeg znadeš da je uzeo novce od Daimlera pošaljem ti 100 kn na tvoj račun.

Eto, nikad lakše nećeš zaraditi. Može?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Pitaj Šimu Lučina

@silverci,
kakos am ja sada u Zagrebu možda je tebi biliže skoknuti u Trovir i priupitati Šimu lučina ex ministra policije znade li on išta o tome,.. a ako ti kaže da ne zna neka onda pita svog frenda Crnića također iz Trogira koji je radio neku nabavu ... jelte...he he .. pa netko bi valjda mogao nešto zantii i daj odam podnesi zahtjevb za dizanej ovečeg kredita ;-) možda ti bud etrebalo za paltiti što si obečao.....

Tko je glasao

Dakle, ti tvrdiš da je Šime

Dakle, ti tvrdiš da je Šime Lučin primao proviziju od Daimlera?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci, ništa ja nisam

@silverci,
ništa ja nisam tvrdio već te samo savjetovao da pitaš Šimu jer on možda nešto zna o tome kao ondašnji ministar unutarnjih poslova...
Dakle ništa ne tvrdim već samo savjetujem koga bi mogao pitati...

Tko je glasao

Ti si načeo temu jednim

Ti si načeo temu jednim komentarom s tvrdnjom da SDP-ovci o tome neće pisati, pa računajući da ti nešto o tome znadeš kad već pišeš, ja ti uputio izazov.
Ali ti nemaš odgovor na moje pitanje nego savjet koga drugog da pitam. A ja pitam onog tko o tome piše. Tebe.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne treba gubiti vrijeme

Tema Daimler je u svrhu oprobavanja nove taktike bježanja od konkretnih upita i kritika na vlastiti račun, ovaj puta uvođenjem novoregistriranog igrača s klupe (Car prvi) kako bi se s njim odigrao dupli pas i vidjelo može li se koga predriblati.

Ne uspije li, uvest će možda drugog, pa trećeg itd. Možda ubuduće opet dođu do rasprave s Mrakom oko IP adresa. :)

Inspiraciju je vjerojatno našao u kombinaciji koju su nedavno u Saboru odigrali Hebrang, Popijač i Karamarko.

Izvorno je to taktika HDZ-a ali penzići još moraju vježbati, i naći one koji će nasjesti, da s teme o sebi koja im ne ide u prilog, fokus rasprave skrenu na druge. Uspješnosti kopirane taktike ne pridonosi ni činjenica da umjesto novih koriste već izlizane HDZ-ove štosove.

B-52

Tko je glasao

jel ti to opet imaš nekih problema

@sm,
ovo je niže link na temu dnevnika i molim te ostavi se čorava posla..... ako nemaš ništa pametno na ovu tremu onda se odi igrati sa nekom drugom dječicom......
http://pollitika.com/izracun-ukupnog-mirovinskog-duga-1990-2002-god#new

Tko je glasao

Interesantno je kako taj link

Interesantno je kako taj link nisi odmah ponudio i Caru prvom koji je spremno prihvatio tvoj daimler centaršut i bez spominjanja ičega iz dnevnika odigrao s tobom dupli pas.

Zašto bih išao nekoj drugoj dječici kada je očito je da ni vi nemate nešto pametno o temi pa vam i reagiranje postaje sve sličnije njima. :)

B-52

Tko je glasao

@sm, rekoh da pojma nemam tko

@sm,
rekoh da pojma nemam tko je Car stoga evo i tebi link za nešto pametno napisati ako imaš....
http://pollitika.com/izracun-ukupnog-mirovinskog-duga-1990-2002-god

Tko je glasao

a evo i ispravke

@sm,
e sad sam malo pogledao i vidio da je @Car sa nama već višeod pola godine što je doista malo veći staž od onih od onih registriranih prije nekoliko dana koji su odmah sprašili minuse.. a kao nisi ih primjetio... ćudno....... Jel su to moža tvoji "drugari"???
... je @Car očito jest "naš"

a sad se opet varti na
http://pollitika.com/izracun-ukupnog-mirovinskog-duga-1990-2002-god

Tko je glasao

vsilverci, ma samo ga ti

vsilverci,
ma samo ga ti upitaj... on će vjerujem znati dati pravi odgovor... ili bi bar trebao... Pa valjda čovjek znade što mu se događalo u zoni odgovornosti :-) .. jel tako miki??

Tko je glasao

Nisam ga vidio već dobre

Nisam ga vidio već dobre dvije godine, ali kad ga vidim sigurno ću pitati.
Ovaj put pitam tebe jer pišeš o tome. A ti ne bi pisao o nečemu što ne znaš. Jel' tako Miki?

Samo ne znam zašto nisi podnio kaznene prijave kad već toliko o tome znaš.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Demos, ma briga mene za HDZ i

Demos,
ma briga mene za HDZ i SDP očito su jednaki-isti no ima nešto i o nekih 50 000 kuna opet u nečije privatne a ne umirevljeničke džepove.Moram priznati da nerazumijem ni lijeve ni desne kada se brane a očito velike razlike nema.Ipak onaj ko vara birače i još k tome krade taj je kratkog vijeka no ima nas koji to nismo i nadamo se.....

Tko je glasao

Dobro!

Koji su prijedlozi?

Iz koje kasice će se uzeti da bi se u drugu kasicu uplatilo?

Koje su moguće posljedice tih prijedloga?

Osim da se uključe "Penzići" u rasprave, koji su to konkretni prijedlozi uz definiran ekonomski izračun, te prikaz utjecaja na proračun itd itd....

Ako znate izračunati koliko su Vas Vaši zastupnici zeznuli i to u skoro pa svakoj vladi od kako je rat prestao, onda možete i konkretno izračunati cca cifre i ubaciti te cifre u prijedlog proračuna.

Naravno za razliku od Vaših dosadašnjih zastupnika lijepo otovoreno i transparentno prikažite gdje se proračun smanjio da bi se fond novca za penzije povečao (neovisno iz koje stranke jer su iz stranke sa "U" predznak i izabrabi su kao takvi)

Ako mislite da ja provociram... sorry... niste pogodili. Ja najozbiljnije pitam i kao mogući glasač želim vidjeti konkretne prijedloge a ne šuplje priče o tome kako su nas opljačkali.

Pozzzz!

Obrisan

Tko je glasao

generacijska (ne)solidarnost

Penzić, ti mora da si neki knjigovođa kada tako pedantno računaš taj neki dug...

Znaš li ti što znači taj pojam 'generacijske solidarnosti'?
To bi ti bila shema po kojoj se ti trudiš u tijeku svog radnog vijeka osigurati svom sinu egzistenciju, a kada ti više nisi u stanju raditi on preuzima brigu uzdržavati te u starosti (on je solidaran s tobom...).
Ali, nisu svi sinovi normalni sinovi, neki su obični buzdovani (na mamu su...), raspikuće, ispićuture, kockari... i što se onda događa. Što si ti stekao oni rastepoše, pa nema niti za njih niti za tebe (kad ostariš).
U toj priči najvažniji lik je unuk. Njega ne vidiš, a on je taj koji bi trebao nastaviti tamo gdje ti je sin stao, tj. da se uključi u svijet rada i da se na kraju pobrine sahraniti i tebe i tvog sina (njegovog oca). Tako pojednostavljeno funkcionira shema generacijske solidarnosti.
Da li vidiš sada problem? Nisi ti glavna žrtva svog budalastog sina, nego je njegov sin (tvoj unuk) još veća žrtva.
Ti bi želio ispostaviti račun svojem sinu (da ti vrati tj. osigura mirovinu), a ta budala nije niti tvojem unuku osigurao posao i život.
Vidiš, penzić, u čemu je problem. Kod nas je poremećem proces ljudske i materijalne reprodukcije u društvu, jer smo izrodili sinove budale, kockare i lopove, i sada nam je starost tako tužna. Krepat ćemo negdje u selu iza plota...
još je tragičnija sudbina naše djece, ona nemaju gdje raditi, ne mogu se oženiti, brinuti o obitelji i djeci, odnosno da se u budućnosti netko brine o njihovoj starosti...
Olabavi malo sa tim izračunima, zar ne vidiš da je krenulo loše... Nemaš kome ispostaviti račun...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci