Tagovi

Apstinencija izbora – put politi?kog otrežnjenja

Obzirom da sam nekim sudionicima na ovom portalu obe?ao obrazloženje teze o potrebi masovnog apstiniranja u participaciji „demokracije na rvacki na?in“ te da su neka aktualna doga?anja na politi?koj sceni ubrzala potrebu politi?kog „usmjeravanja“ poslušnih gra?ana ka konstruktivnim oblicima otpora toj i takvoj vladavini u ime naroda. Objava nema pretenziju dociranja nikome posebno ne onima koji uz sve argumente protiv imaju želju biti vojnicima postoje?eg sustava. Prihva?am sve potkrijepljene kritike unaprijed koje ciljaju na supstrat tematike, a ne na osobu. Uostalom ova pri?a se neda razmrsiti parcijalnim lijekovima, potrebni su nam svi – i tada nas je premalo u kontekstu bika i jaha?ice.
Opis stanja bolesti ovog društva svakodnevno se secira u javnosti pa i na ovom portalu i uglavnom se svi slažemo da nije dobro – i uglavnom nitko ne nudi rješenja o?iglednih problema ?ija faktura u pravilu uvijek optereti najviše isklju?ene i marginalizirane. Kao politi?ki aktivist i analiti?ar (malo si umišljam da nekaj znam o politici) osje?am obvezu da sa vama kao dijelom op?e javnosti podijelim osobne stavove i promišljanja, a koje smatram relevantnima za trasiranje puta ka izlazu iz ove „bezizlazne situacije“. Za po?etak predlažem tekst inerviewa jednog gospodina ?iju instituciju ne cijenim previše – ali u svakom kukolju ima žita stoga i preporu?am njegovo promišljanje radi ?istog zagrijavanja zbog onog kaj slijedi. Radi onih koji su friškiji na ovom portalu odmah ?u napomenuti da je svjetonazor Golgote orijentiran ka korijenskoj ljevici, a kaj na ljestvici vrijednosti zna?i (ni nacija - ni vjersko opredjeljenje) da brijem klasno i ekološki (kako god to neki preveli) da u sudaru kapitala i rada držim štangu radu i to bezkompromisno. Spominjem to iz razloga što znam (siguran sam) da velik dio problema današnje situacije u Hrvatskoj leži upravo u ?injenici nasilnog pretvaranja društvenog vlasništva u hapa?ko privatno pri ?emu je nestao ?ovjek - rvacki ljud. Grandiozna prijevara onih koji su kao dobili mandat „uskrisiti“ vjekovnu težnju naroda za državom ( a ja tome pomogao sudjelovanjem u planiranom i ostvarenom DR-u) je samim tim veli?anstvena jer je nametnula uvjerenje tom populusu da je moralno i civilizacijski ispravno bez referenduma prisvojiti u ime njih 200-tinnjak (1450 !:)) tu višegeneracijsku ste?evinu i istu poslije podijeliti svojima. A da bi se efikasno sakrili tragovi po?injenog i sprije?ila post festum reakcija razbu?enih ti „naši izabranici“ su odlu?ili zacementirati svoju volju rastakanja naroda i rekli su da odluku o prenošenju suvereniteta RH u EU može po novom Ustavu donijeti „1“ % svjesnih gra?ana. Nesvjesne treba kazniti za opstrukciju njihove demokracije. Daklem, došli smo do te fantomske teze o politi?koj opstrukciji aktualnog gledanja na na?in realizacije politike u Hrvatskoj. A ta politika se svodi na protokolarno „izabiranje“ na izborima svake 4 godine, a u me?uvremenu glavu dolje – ruke na le?a. I sve je po PS-u raznih bogomdanih šexova posebice zato jer je US tako velio. I još samo jedna napomena da mi se ne inputira neproduktivno verbalno mantranje kao samo sebi svrha. Od 1987.g. do danas prakti?no djelujem na popravljanju društvenog sustava kroz sam sustav i mogu vam re?i da su spoznaje i rezultati obeshrabruju?i, a kaj me ?ini frustriranim obzirom na ono kaj moram ostaviti djeci i unucima.
Prema tome, u koncepciji promišljanja kako naprijed u ovoj zajednici koja se naziva državom klju?na je slijede?a konstatacija.
NOSITELJI DRUŠTVENIH BENEFITA NE?E SE DOBROVOLJNO ODRE?I NEPRIPADAJU?E KORISTI KOJU AKTIVNO ILI PASIVNO KONZUMIRAJU.
Drugim rije?ima kompletni društveno-politi?ki kompleks je smišljeno projektiran i podešen na na?in da kurte i murte dominiraju do vje?nosti. Naravno da to nije samo slika koja je aplicirana samo na Hrvatsku, dakle i svjetski hapa?i funkcioniraju po toj recepturi; 2% odabranih naprama 98% isklju?enih ili marginaliziranih. Al obzirom da nas boli naše dvorište zadržat ?emo se sad samo na njemu.
Zna?i, u toj dominaciji kurte i murte ljigavo se forsira demokracija (koja to nije) kao smokvin list jer svjetina ne voli golotinju posebno ne vlastitu. A upravo o vlastitoj golotinji je ovdje rije?. Ne želimo vidjeti – ne želimo ?uti!!! Sve dok ne progovori Jasna Omejec, a ima tako melodi?an glas!!! Prodali su nam demokraciju kao etalon vladanja ve?ine naroda u kojoj odavna ta ve?ina apstinira jer protestira na ponu?eni izbor (uzmi ili ostavi) i gle li parodije mišljenje tih apstinenata o razlozima opstrukcije stavljanja križi? kruži? se svodi na dobrovoljno prepuštanje manjini da odlu?i u njeno ime. Kaj god, kao da sudionici izlaska na birališta bitno odlu?uju o bilo ?emu. Naravno da su izbori obi?na farsa zlo?ina?kog oligopola,a o ?emu je na ovom portalu ve? bilo dovoljno govora i od moje malenkosti i drugih sudionika. Al da oni naknadno uklju?eni ne bi ostali zakinuti za tada nazna?enu argumentaciju dajem link za jedan tekst sa ovog portala pod nazivom "Strah od politi?kih demokratskih diktatora u Hrvatskoj, a potom i jedan tekst vanjskog glasila koji su se bavili nezakonitoš?u izbora. ?itavo ovo vrijeme od '91 pa naovamo ja sam se bavio dokazivanjem nezakonitosti sastava Sabora (lokalna uprava i samouprava tako?er) kao generatora fantomske (krivokletne) kompletne upravne i samoupravne infrastrukture u državi. Daklem, dokazao sam kroz Ustavni sud (ak ne vjerujete pitajte Jasnu Omejec) da su sve institucije ove države nastale generiranjem kroz Sabor nelegalne i nelegitimne u sadašnjem sastavu a kaj naravno vrijedi i za Ustavni sud (ha,ha...), a obzirom na odre?enje ?l.1.st.3. Ustava. Stranke nisu i ne mogu biti predstavnici naroda u duhu citiranog ?lanka a kaj su si one na sveop?u šutnju neinformiranog naroda halapljivo prisvojile putem izbora tehnologijom proporcionalnog sustava i preuzimanjem uloge kadrovika naroda. I to je ?injenica ?ije plodove uživamo kroz sveop?i kolaps onoga kaj bi u normalnim okolnostima trebala biti država. Da, i gdje je kvaka! Pa upravo u ?injenici da institut parlamentarnih izbora ne stvara preduvjete razrješenja nagomilanih društvenih suprotnosti ve? ih samo prolongira i rasteže bez obzira jel na izbore izašlo 99% bira?a ili 1%. Rezultat je unaprijed poznat kao i kod odluka Ustavnog suda. A rezultat je poznat jer se oligopol služi uhodanom kako izbornom prijevarom tako i apstrahiranjem ?injenice da ih nelegalnost ne spre?ava da u beskona?nost nastave hapanjem svekolikih životnih resursa koji pripadaju svima, a ne samo njima. U toj i takvoj situaciji u kojoj se taj oligopol poistovijetio sa – država, to sam ja – dakle zloupotrebljava od naroda financiranu prisilu da bi se pod svaku cijenu održao na vlasti. I sa time se sve stranke prešutno slažu – dakle na?elno – sve su iste. Moram ovom prigodom spomenuti da sam veoma obazrivo ponudio Laburima da preuzmu ovu retoriku radi raskrinkavanja postoje?e politi?ke žabokre?ine te time stanu na ?elo tolko željenih novih principa politi?kog funkcioniranja – odgovor je bio šutnja, dakle nepristajanje. Njima je sada bitno ho?e li B Vukši? biti prvi na listi (kako bi ga se uhljebilo za povlaštenu mirovinu) il ne?e, moš mislit...
Nema na vidiku niti jedne stranke koja bi napokon rekla – narode, mi ne?emo vladati – mi ?emo služiti narodu. Zato su izbori kao nada rješenja za narod nemogu?a misija u okolnostima kada strana?ki bossovi odre?uju tko ?e zastupati moje suvereno pravo kao politi?kog ljuda. Problem moj i onih drugih iz sastava svjetine je taj kaj taj problem narod uop?e ne percipira kao problem jer mašinerija politi?kog matrixa ne dozvoljava nikakvo pravo osim onog kurte i murte, ak i ovo ne vjerujete pitajte Jasnu Omejec.
Dakle druga klju?na konstatacija funkcioniranja politi?kog sustava je:
NIJEDNA STRANKA NE?E RUŠITI SUSTAV KOJI JOJ OMOGU?AVA INTERESNO ZADOVOLJENJE OSOBNIH EGOISTI?NIH NADA NJENIH SLJEDBENIKA.
Sada imamo dvije klju?ne premise koje sudbinski odre?uju viziju izlaska odnosno nu?enja razumnog rješenja postoje?e politi?ke situacije u Hrvatskoj. Prakti?ki i logi?ki najbolje rješenje bi bilo iskazati sveop?i narodni bunt, iza?i na ulice i kontroliranim aktivnostima natjerati oligopol na uzmak. Naravno da ovo rješenje obzirom na prvu konstatciju nosi opasnost izmicanja kontroli jer je za o?ekivati da ?e sadašnji konzumenti benefita upotrijebiti silu (kaj opet pretpostavlja adekvatni odgovor) zna?i mogu?a je opet pri?a – krvi koja ovom populusu baš i nije draga, a ?injenica je i da nije dogorjelo do noktiju. Stoga ?e narod malo jambrati ali ?e se prikloniti promišljanju onih mudrijaša – „ma ne moram ja biti prvi, ima onih kojima je teže – nek idu oni prvi“! Psihološki potpuno razumijem ovakvo gruntanje jer pri?a o osobnoj sigurnosti je nagonski uslovljena kao prioritet u postupanju jedinke i ista slovi kao jedna od humano-dogmi.
Ali, uz takvo razmišljanje prepuštanja bujici može se ne?injenjem ipak nešto korisno u?initi. Ne iza?i na ulicu, ali ni ne iza?i na izbore. Zakaj! Prvo zato jer je iz prije opisanog jasno da izbori bitno ništa ne rješavaju u korist ovog ispa?enog populusa – drugo, da se u praksi pokaže da je broj izašlih na birališta IRELEVANTAN u odre?enju rezultata istih (jer su unaprijed poznati). Ove irelevantnosti narod nije svjestan jer ga se sa strane pla?enih spinovaca stalno uvjerava da kao njihov glas može biti presudan – kaj god. Zato treba masovno pokrenuti kampanju apstiniranja kako bi se broj izašlih smanjio na ispod 10% (njima je svejedno – da je i 1 %) kada bi se napokon trebala upaliti lampica narodu – pa mi njima kao narod uop?e ne trebamo glede odluke, trebamo im samo da pla?amo hara? kojega ?e oni proždrljivo hapati, do beskona?nosti. Da zaklju?im, nudim pronalazak puta ka rješenju sadašnje politike putem ne?injenja (bez krvi) – potrebno je samo na dan izbora ostati doma i objasniti što više prijateljima i znancima zašto svoj ?in smatrate domoljubnim bez obzira kaj ?e predstavnici vlasti upravo vas optužiti za opstrukciju rješenja. Agresivna manjina dosada je bahato, a djelomi?no iz neznanja optuživala zaboravljive na dan izbora kao neprijatelje države – u kojoj caruje glej bogati – demokracija.
I naravno ?etvrta opcija; slušajte i dalje svekolike hapa?e – iza?ite na izbore i zaokružite redni broj ispred predragog imena stranke ?iji sam ja vje?ni sluga. A šef stranke odredit ?e mi an?ela demokratskog ?uvara u Saboru – po mogu?nosti Ivu Sanadera. Amen...

Komentari

Apstinirati znači aktivno djelovati

Nakon slijeganja ukupnih utisaka glede participacije 2300 čitatelja Silom zaključana lubanjaovog naslova ostaje pomalo bljutav osjećaj o prisutnosti jedne vrste hendikepa političke artikulacije i sudionika koji podržavaju „crvenu nit“ a posebno onih koji ju eventualno osporavaju. Velim eventualno jer argumentiranog osporavatelja suštine promišljanja bojkota izlaska na izbore kao političke borbe bez fizičkog razaranja nije ni bilo. Pitanje kakav bi odgovor uopće bio da sam kao dominantnom temom izašao tezom – ulični bunt kao odgovor aristokratskoj lakomosti.
Stoga smatram potrebitim zbog svih onih koji su temu pročitali ali nisu reagirali ni afirmativno ni opstrukcijski dodatno oslikati politički institut bojkota izlaska na birališta u ovom slučaju parlamentarnih “izbora”! Moram priznati da sam malo dvojio da li izači novom objavom obzirom na duljinu teksta – procijenio sam da poantiranje jednim ovakvim komentarom jeste suvislo. Vladajući i aristokratski (mantra Petar Bosni4) politički krugovi nisu nikad doveli u pitanje sam sustav zastupništva-predstavništva i političkih izbora. To je zato kaj su to upravo temelji vladavine aristokracije. "Napredna" buržoazija za sebe govori da je demokratska i tolerantna, klasične represivne metode nisu dio njenog imiđa pa ona da bi zadržala vlast naravno da mora smisliti neki način da pridobije narod na svoju stranu - ona mora proizvoditi pristanak.
Izbori su dobro smišljena strategija (“od stoljeća sedmog”) da vlast na umjetan način stekne legitimnost pa stoga i ustavnu legalnost. Jednom kad je vlast osvojena vladari (čitaj hapači), bez obzira na sve filozofije, deklaracije i ustave sami, prema svom vlastitom interesu, određuju što je legalno, a što nije. Određuju zakone bez da ikaj pitaju narod, opravdavajući se time što su oni navodno izabranici i predstavnici naroda, time što je njih nekakav narod odredio i postavio da upravljaju njime. To kaj u našem slučaju narod ne izabire svoje predstavnike nego to čine stranački bossovi dodatni je folklor bahatosti te aristokracije glede uvažavanja političkog naroda. A ako narod nije zadovoljan stanjem naredi mu se da pričeka izbore i da izglasa promjenu. Ali, problem nije samo u tome što nikakva promijena, u stvari, nije ni ponuđena - problem je u tome što narod svaki put kad izađe na izbore daje mogućnost i legitimnost novim ili starim vladarima da od njega rade što ih je volja, da ga iskoriste u svoju korist. Vlast se, naravno, boji da bi to narod mogao shvatiti. Da to spriječi trudi se na sve moguće načine, uglavnom izglupljivanjem i indoktriniranjem naroda služeći se medijima, reklamama, odnosima s javnošću, korisničkim službama, školama, bankama itd... Bilo s pozicije SDP-a ili HDZ-a zahtjev vladara je uvijek isti: poštivanje samog principa legalnosti države. Onaj tko ga ne poštuje smije postojati samo dok nije preglasan ili preopasan, jednom kad to postane bit će kažnjen i izbrisan - jednostavno prešućen kao takav i na taj način ponovno vraćen u stanje bezopasnosti za postojeći sustav. Golgota je u fazi-statusu dosadnog komarca barem kaj se reakcije US-a tiče.
Izbori su, u stvari kao kad ste na stadionu: pojedinac utopljen u masu ima osjećaj da igra bitnu ulogu u utakmici bez da ikada takne loptu, bez da se uopće spusti na igralište.
Osobno smatram da treba slomiti taj začarani krug u kojem nam se stalno ispočetka nudi lažan izbor među opcijama koje se razlikuju izvana, ali ne i u suštini društvenog pitanja, konflikta među tlačenima i tlačiteljima, među izrabljenima i izrabljivačima.
Apstinencija nije apatija – kako neki i na ovom portalu pokušavaju mantrati u nemoći prepoznavanja suštine.
Uzevši sve ovo u obzir jasno je da se apstinencija od izbora ne može smatrati političkom apatijom ni pasivnošću. Prvo da objasnim kaj je uopće apstinencija na moj seljački način.
Apstinencija je odluka ljudi koji se uzdržavaju od nečega, npr. od seksa, alkohola, droge, pušenja itd., iz nekog stava uvjerenja ili potrebe. To često puta nije lako. Napore, veće ili manje, ka ostvarivanju vlastitih stavova, uvjerenja i potreba ne možemo smatrati apatijom, niti pasivnošću. Apstinencija od izbora je stoga suprotna apatiji. Vrlo je bitno razlikovati političku apatiju i pasivnost od apstinencije od političkih izbora. APSTINENCIJA JE AKTIVNA!
E sad... Mnogi građani na dan izbora ostaju doma i gledaju TV. Mnogi drugi odu na svoja biračka mjesta, poslušno nekoga zaokruže, vrate se doma i oni gledaju TV. Naravno, i jedni i drugi su PASIVNI! Jedni i drugi čekaju da netko drugi učini ono što bi sami trebali činiti, prepuštaju se. Razlika među njima je samo u tome što ovi prvi imaju ispravan osjećaj da izbori ništa ne mijenjaju. Jednom sam negdje pročitao rečenicu koja je glasila nekaj kao: "Kad bi izbori bilo što mogli promijeniti bili bi ilegalni", mislim da je autor te rečenice velio veliku istinu.
U čemu se ogleda problem pasivnosti. U Hrvatskoj sve manje ljudova izlazi na izbore, 20 – 40 %. Ali, većina tih pojedinaca nisu apstinenti nego pasivci. Oni u stvari ne znaju za nikakvu alternativu, ne znaju što da naprave u slučaju da izborni sustav padne. Ako se nastavi takav trend moglo bi se dogoditi kao u SAD-u, tamo manjina ljudi izlazi na izbore i odabire još manju manjinu koja će vladati cijelim populusom SAD-a.
Mi ovdje se trudimo tj moja malenkost to ispraviti pozivanjem ljudi na svijesni bojkot i/ili sabotažu izbora. Ne želimo da ljudi odjednom počnu glasati, nego želimo da stvore stav od svog neglasovanja. Želimo da dobro znaju zašto ne glasaju i da znaju što im je činiti ako i kad jednom padne postojeći sustav moći. Vodi li taj moj apstinentizam u anarhiju!?
Još jedan od osnovnih problema političkih izbora je i taj kaj oni sami po sebi nameću društvenu hijerarhiju i to u ime demokracije i jednakosti. Međutim, "hijerarhija je neprijateljica bilo kojeg oblika slobode, jer ona samim svojim postojanjem nameće dužnosti zahvaljujući svojim pravom da vlada." (M. Varengo, "Astensionismo"). Također, u hijerarhiji nema jednakosti, jer ljudi nisu jednaki, barem ne u političkom i ekonomskom smislu, ako postoje nadređeni i podređeni.
Nadalje, društvena organizacija, organizacija ljudske zajednice, poštivanje individualnih i kolektivnih sloboda, poštivanje prirodnih prava svakog živog bića... sve je to previše važno da bi se moglo jednostavno prepustiti nekolicini pojedinaca, bez obzira na njihovu kvalitetu. Ja predlažem jednu drugačiju društvenu organizaciju koja bi se temeljila na principima izravnog vođenja proizvodnje i kak bi naš H.Štefan rekao egalitarne distribucije društvenog bogatstva. Svako opunomoćenje moći predstavlja odustajanje od mogućnosti uspostavljanja jednog pravednog i slobodnog društva, kao i od individualne suverenosti.
Apstiniranjem od izbora želim ukazati na neophodnost prekida mehanizma participacije, tj. sudjelovanja u vlastitom potlačivanju. Posebice kad nas očigledno kuhaju kao žabu, a o tome je riječ obzirom na čl.1.st.3. Ustava (mantra Golgote). Nije mi namjera propagirati apstinenciju koja je indiferentna prema vremenima i oblicima političke borbe i društvenog sukoba, dapaće! Zato je vrlo bitno da se ne zapadne u otpor radi otpora, treba se boriti s jednim vrlo jasnim prijedlogom transformacije postojećeg. Jedna od mogućnosti je da se postojećem stanju stvari suprotstavi prijedlog i praksa jednog slobodarskog i federativnog komunalizma, rasčlanjenog po hrvatskom teritoriju - od jednostavnog do složenog. S dva direktno izabrana doma u parlamentu.

Zaključni osvrt Golgote

"Dezertirati od mehanizama predstavničke demokracije znači ući u bit kritike samog koncepta većine i manjine, znači odbijanje puke reprodukcije parlamentarnih rituala ... da bi mogla prevagnuti autoorganizacija, borba, slobodno sučeljavanje ideja."
"Apstinirati, anarhičarima, znači izraziti želju da se ne bude podanik, znači ne učiniti se suodgovrnim za izrabljivanje i tlačenje, znači izreći želju za jednim društvom slobodnih udruga u savezu."
"Predstavnički sustav, daleko od toga da je neka garancija za narod, on naprotiv stvara i garantira trajno postojanje jedne vladajuće aristokracije protiv tog istog naroda, a opće pravo glasa nije ništa drugo nego jedno odlično sredstvo tlačenja i uništenja naroda i to baš u ime jedne umišljene volje naroda..."
M. Bakunjin

Tko je glasao

Apstinencija nije apatija –

Apstinencija nije apatija – kako neki i na ovom portalu pokušavaju mantrati u nemoći prepoznavanja suštine.

U pravu si. Apstinencija nije apatija, apstinencija je glupost ako nemas rjesenje, vec se samo ljutis sto ti se postojece stanje ne svidja. Pa tako, ako hoces raditi pametne stvari, moras se pozabaviti RJESENJEM i legitimacijom rjesenja (proizvodnjom pristanka), a apstinencija tada postaje potencijalni alat politicke borbe.

Ukratko, nema kruha preko pogace, osim ako to nije osobna mantra za samodopadne pojave.

Tko je glasao

Prosvjetljenje

Apstiniranjem od izbora želim ukazati na neophodnost prekida mehanizma participacije, tj. sudjelovanja u vlastitom potlačivanju.

Ovo je za mene najznačajnija rečenica i sad mi je sve jasno!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ukazati - OK

ali nije mi jasno - kome? koga će to tako jako pogoditi da bi nešto promijenio?
Ja i dalje mislim da mi participiramo plaćanjem poreza u proračun iz kojeg majstori i njihova vojska dobijaju plaće, to je ono što oni od nas trebaju i što ih održava na životu. Glasanje je manje bitno, apstinencija ih neće srušiti sa vlasti, a ni zabrinuti.

Tko je glasao

Uspjeh kao 90% upornost

Copra, nisi shvatila - pročitaj još jedanput, budi uporna! Nakon toga - pitaj slobodno!

Tko je glasao

pitanja:

1. da li govovriš o možebitnoj anarhiji?
2. da li misliš da će te sa ovih stranica ili bilo kojih drugih portala i medija , pa da te i sam HTV prihvati na udarnom dnevniku, čuti više od par posto birača?
3.načelno i stvarno si u pravu, ali ako bi izbori trebali biti ilegalni, da li to znači da samo diktature funkcioniraju?
4. ili je svugdje zapravo neki oblik diktatura koje su spretno zakamuflirane demokracijom?
5.Po mojoj procjeni, ako u nekoj nerealnoj alternativi te posluša izborno tijelo, hdz sigurno dobija izbore. Da li to znači da ćemo ih mi ostali kriomice loviti lasima kada se budu prošetavali po zraku i potrpati ih u kaveze ili će oni uvidjeti da je pristojno maknuti se?

Tko je glasao

Diktatura kao "vjetar u leđa"

Brojček,
ili je svugdje zapravo neki oblik diktatura koje su spretno zakamuflirane demokracijom?
Teza u ovoj rečenici ti je ključna s time kaj demokracija je samo jedna od farbi fasada. I grandiozno je to kaj populus svjesno participira u vlastitom tlačenju odn u diktaturi koja se bilancira na njegovim plećima i isto prihvača kao normalno dobro jutro!

Tko je glasao

nisi odgovorio na ono pod 3.

Praktično pitanje je bilo ono pod 5.
A zadnje koje nedostaje:
Ne čini li ti se da si malko preveliki zalogaj krenuo gristi?

Tko je glasao

Intelektulna očna mrena

Brojček, malo brkaš suštinu problema, reakciju na taj problem i eventualnu alternativu na tu reakciju. Dakle, glavni problem nije HDZ niti SDP koji u političkom smislu jesu slični i to je valjda tako jasno. Gl. problem je politički sustav koji je nasilno podešen oligarhiji - dakle manjini koja hapa. Rješenje takvoj situaciji nisu izbori kako ti impliciraš (jer isti proizvode kurtu i murtu) i alternativa istima u apstinenciji već je rješenje legitimna sila "99 Varšavskih + studenti FF" , a alternativa toj opciji je apstiniranje kao Gandijeva metoda čekanja magareta dok trava naraste (čitaj kritična masa).
Glede veličine zalogaja jesi u pravu, ali to ti je ona priča o cilju kojega da bi ostvario sa 100% moraš letvicu postaviti na 140%. Ali nije ni problem kaj je letvica postavljena na 140% (to si samo ti primijetio) - ostali uopće ne vide da je letvica uopće postavljena tj da uopće postoji. I ta slijepoća je grandiozna...

Tko je glasao

nemam pojma šta brkam...

ne razdvajam previše vodeće partije osim što u sdpu ima par likova kavihtakvih a u hdzju nema, i želim vjerovati da tih par likova ne pušu u oligarhijska jedra (to je u vezi realiteta i praktičnog).
Ovo „dok trava naraste“ čini se ipak nekakav predugačak proces, pa je u toliko opaska pod pitanjem broj 5. Odnosno ne impliciram da je rješenje u izborima, samo 0,0001% vjerovatnost da izborom dođe neki sastav ljudi ala par likova koje srećemo tu na pollitici, koji će iskoristiti neustavnost i promijeniti priču (još jednom: ne mislim na sdp, jedino što je to na žalost realnost).
Naime ne vidim da će neizlazak na izbore napraviti nešto više nego li je Varšavska. A Varšavska je još uvijek jaki moment i šteta što su udruge ala zeleni i pravo na grad samo to larpurlartistički shvatile (dobili za svoje projekte pinkicu i basta).
Dakle teško ali istinito, nama su jedina nada masa građana koja je došla i dolazi i dolaziti će u vezi varšavskih bilo gdje u zemlji, a koji zapravo ne zarezuju te udruge niti 5% (a ni druge koji su permanentno htjeli prevrnuti stvar na svoje uske ideologije) ... i naravno studenti ffa.
Obzirom da su na balkanu razni velikaši u glavnom imali sudbinu kakvu niti neprijatelju ne želiš, a ovi u vidu oligarhije nasilno glume te iste, a prestaje dugotrajajući moment „veži konja gdje ti gazda veli“.....mislim da niti kalinići nnni tenkići tu neće stvar spašavati.

U glavnom blagodati krize stvari pospremaju, one iste stvari koje su je uzrokovale.
A tvoja ljestvica nije samo previsoka, ona je i preširoka
Ali navikli smo da smo eksperimentalno trusno područje koje prečesto ima široke odjeke.

Tko je glasao

"Necu se igrati sa vama",

"Necu se igrati sa vama", pristup je malog djeteta. Nakon sto osoba odraste i po mogucnosti sazrije, shvati da negacija ne vodi nigdje, jer ne nudi rjesenje, vec upravo naprotiv kao sustinski pasivna pojava ostaje podlozna svim utjecajima koje kakti bojkotira.

Pa tako, ja kao odrasla i zrela osoba (recimo), preuzimam svoju sudbinu u svoje ruke i AKTIVNO trazim rjesenje, te nacin kako da to rjesenje implementiram. Jeste. To je nesto zahtjevnija stvar, ali za razliku od negacije, je plodonosno.

Tko je glasao

Pop up kao šaka u oko

Mrak, ajd budi tak uviđavan pak ovaj komercijalni skočni prozor pomakni malo desno, ovako zaklanja tekst komentara i ispada da je važniji (tebi možda je) od samog teksta!
Unaprijed hvala u ime auditorija!

Tko je glasao

pollitika

pollitika je dizajnirana za 1024x768 monitore ili veće i na 1024 bi moralo sve raditi ok, ako imate manji monitor tu ne mogu pomoći

Tko je glasao

Popup se otrgnuo kontroli!

Monitor je 1280x1024 i kad ovaj Basler osiguranje skoči pokrije 1/3 teksta!

Tko je glasao

Molim te ne offtopiciraj mi

Molim te ne offtopiciraj mi dnevnik!

Tko je glasao

ja sam "na" laptopu, fakat

ja sam "na" laptopu, fakat zna ići na živce. podnošljivo!

Tko je glasao

he he

'Vrh HDZ-a je pod HDZ-ovom vlašću organiziran tako da kontinuirano proizvodi korupciju. A da bi se to promijenilo, mora se isključit proizvodnja korupcije jer DORH u ovom trenutku zbrinjava samo otpad proizvodnje. Prijevremeni izbori spriječili bi daljnju proizvodnju korupcije, a najveći doprinos za Hrvatsku bio bi da Kosor potpiše svoju ostavku, rekao je Jovanović.
Replicirao mu je Šeks.'Klevetnička je tvrdnja da je vrh HDZ-a kriminalna organizacije. Točno je da je vrh SDP-a kriminalna organizacije i da treba razmotriti primjenu članka 129. Ustava koji određuje da Ustavni sud nadzire ustavnost programa političkih stranaka i da se sukladno s Ustavom može zabraniti njihov rad . Vrh SDP-a krši temeljna načela ustavnog poretka i ne priznaje odluke Ustavnog suda i zbog toga bi mogli doći pod udar zakona i zabrani rada političke stranke SDP-a', zaključio je Šeks.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/93289/Ne-morate-davati-sve-za-Hrv...

Tko je glasao

Šeks pokazao gebis!

Šeks pokazao gebis!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

šex and comp. su danas

šex and comp. su danas odradili rudarski posao za oporbu...bravo

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Možemo biti (i moramo biti)

Možemo biti (i moramo biti) krajnje kritični prema SDP-u, ali ta stranka ima neki potencijal za političko (samo)kultiviranje.... Nasuprot tomu, HDZ je izgubljen slučaj i ukoliko su oni mjera hrvatskog društva, onda je i Hrvatska izgubljen slučaj (barem dok je HDZ alive & kicking)

nemesis

Tko je glasao

Oda liberalnom SDP-u

Nemesis, naravno da tvoje viđenje "potencijala" SDP-a je viđenje nježnog promatraća izvana koje ne odgovara stvarnom stanju stvari. A da bi se uvjerio kako to funkcionira moraš okusiti priču "inside"!
Prije par godina došao Golgota kao građanin na Ibler sa par političkih projekata pod rukom koji su imali namjeru rehabilitirati položaj oporbe posebice ljevice u Hrvatskoj (nakon odlaska Šuvara) ali mi je rečeno da moram ući u formalno članstvo i onda iznutra gurati ideje i projekte. I poslušah ja glas Iblera sve u nadi da ima nade kak veli brojček. Dvije godine koristio sam i formalne i neformalne puteve da se vrhu stranke nametne tema na dnevni red (uz podršku nekoliko odbora kao formalnih tijela) ali bezuspješno. Koristim ovu priliku da se zahvalim divnim ljudima-članovima Glavnog odbora koji su shvatili vrijednost inicijative i uložili sebe bez ostatka da se realizira bar nešto. Uzalud. Da ste samo vidjeli te diskusije na GO-u na kojima se oduzimala riječ najaktivnijom članicama, sve u režiji Leke, Milanovića i Dragovana. Predsjedništvo je funkcioniralo samo u obližnjem kafiću. Konačno je puklo na izboru Josipovića kao kandidata. Farsa od demokracije a o kojoj sam vodio javni "rat" sa Hatzom na nekoliko portala. Večina od tada nadobudnih dala je ostavke na svoje jalove dužnosti i sada vegetiraju. Ja ošo na radost Leke i Zokija.
SDP nije ni socijalna ni demokratska stranka, trenutno je to stranka mladih lijenih lavova koji bi sve i sada. Naravno jer su probrani od MIlanovića po čitavoj vertikali organizacije.
Morao sam malo razgrnuti plašt jer već duže vremena primijećujem kako pojedinci na ovom portalu uključujući i tebe Nemesis nekritički skladate ode SDP-u bez pokrića. Svaki pokušaj popravka stanja po nadobudnom pojedincu završava na način kako je završio naš kolega Hrvoje Štefan iz Rijeke o čijem slućaju može on ako nađe za shodno.

I završno, priča o tome da SDP ima POTENCIJAL za samokultiviranje je isprazna mantra barem u kontekstu realne šanse praktične realizacije tog potencijala. Tu količinu lijenosti i egotripa treba kandidirati za Guinessa.

Tko je glasao

Gle, Golgota: kad ti kuću

Gle, Golgota: kad ti kuću zahvati vatra ili poplava, prvo što spašavaš, nakon što si obitelj i kućne ljubimce smjestio na sigurno, su stvari koje će ti biti nužne za preživljavanje, a tek onda uzmeš ono što će ti bit od neke koristi (zlu ne trebalo). Dakle, Hrvatska tone i mi moramo spašavati sebe i bližnje plus ono što će nam pomoći da se održimo na životu dok se voda ne povuče. Moguće da skupa s njom odu i te političke stranke, ali neke od njih mogu biti prilično korisne dok se ponovno ne uspostavi normalan život. HDZ to sigurno nije, jer predstavlja balast i kao takav može uzrokovati da nam propadne i ono što smo uspjeli spasiti. SDP, s druge strane, može poslužiti jer je otvoreniji, (samo)kritičniji, iako slab, ipak ga vezuje i europska socijaldemokracija (dok HDZ od EU pučana može dobiti tek podršku tamo nekog sekretarčića kojem su zauzvrat valjda kupili bocu viskija), s kakvom takvom unutrašnjom demokracijom..... Ukratko, može ga se natjerat da bude u funkciji dok se narod ne oporavi potpuno i ne krene ispočetka. Ako nešto nauče, možda ih i zadržimo, ako ne, valjda će vrijedit i ona poslovica da nas ojača ono što nas ne ubije :-)

I dok mi ovdje raspredamo, voda nadire li nadire..... Ako tako nastavimo, čini mi se da ćemo preživljavat uz pomoć oštećenih i zahrđalih starih stvari ostalih u blatu nakon poplave. Većina nas, naravno, dok će uvijek biti likova koji će stajat sa strane i dobacivati (histerično ili podrugljivo) jesam vam govorio, jesam vam govorio..... Jesi, jesi, a mi smo slušali, slušali....

http://www.youtube.com/watch?v=SjcmwiVUxUc

nemesis

Tko je glasao

Neka je nama guste magle i plitkog snijega

...dok će uvijek biti likova koji će stajat sa strane i dobacivati (histerično ili podrugljivo) jesam vam govorio, jesam vam govorio..... Jesi, jesi, a mi smo slušali, slušali....
Bilo bi možda interesantno sada kad je tema izgledno "potrošena" analizirati činjenicu da je stav izražen kroz uvodni tekst ocijenjen sa par pluseva, da je popračen s relativno velikim brojem komentara (preko 200) i velikim brojem čitanja (preko 2 100). Očigledno je da teza o neophodnosti narodnog otpora kroz apstiniranje nije prepoznata kao možebitni efikasni alat kojom bi se natjerala elita na promjenu političkog djelovanja. Za uočiti je također i mlaka reakcija sudionika glede argumentiranja drugačijeg viđenja izlaska iz svekolike društvene krize. Moram priznati da sam pomalo žalostan poantom ove teme, a koja mi se nameće kad se sve zbroji i oduzme. Populus nije spreman probuditi se iz letargije i ravnodušnosti usprkos društvenog urušavanja koje je vidljivo na svakom koraku. Ne samo da nije spremno već i s negodovanjem prati bočne pokušaje promjene osnovnog tonaliteta zbornog pjevanja i isto doživljava kao neugodno talasanje.
Još jednom se povrđuje ona izlizana - narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje i prije i poslije izbora. I moguće je da je ovdje narod zbog vlasti a ne obratno. A vlast kao vlast, naučila kako vladati marginaliziranima i isključenima uvijek ima na raspolaganju argument straha. Straha od neizvjesnosti promjena koje mogu donijeti i lošije rješenje. Neka nama naših stranaka koje zloupotrebljavaju određenje pravde i pravednosti jer uvijek je tako bilo da su neki imali sve a neki ništa. I zakaj bi se to mijenjalo posebno ako nosi rizik da se izgubi sve. A strah od gubitka je najjači argument i zato će društvena scena još dugo biti ista - sjaši kurta da uzjaši murta.

http://www.youtube.com/watch?v=16iqx_8dsWA

Tko je glasao

jasno je

potpuno je nerealno očekivatik promjene tipa: čekaj da ti objasnim da ti nije dobro
i u umobolnicu se ljudi primaju na način da sami zahtjevaju liječenje
uvjeravati nekog da je bolestan, dok sam ne osjeti dobro posljedice je iluzorno
odnisno i kada zna, voli čuti nešto bolje, a ako ništa
....daj da pijam mila nano da se opijam....

sagledaš činjenice:

1. ekonomski instit kaže do proljeća još brdo otkaza i daljnje padanje
2. sve se sve brže zaustavlja
3. love pak po raznim mjestim kao blata, naročito kod onih koji još nisu u kavezima. lova je usamljena, besplodna
4. većina puka negomilan je nekretninama i automobilima. grca u dugovima, dio koji ne radi u javnim poduzećima i velikim tvrtkama je već bez posla, sada neminovno i ovaj drugi dio ide na dulji odmor
5. male i srednje firme do izdisanja udavljene svim mogućim regulama, kamatama, reketarenjima....jedine su koje nešto mogu stvarno proizvoditi i davati društvu u smislu realnog punjenja proračuna i zapošljavanja
6. možemo raditi što i radimo, piskarati i promatrati zbivanja, jer i tako nema neke šanse ( Varšavska!), i onda lijepo: opusti se, i tako neće biti druge nego tako nekako kako veliš. Naravno, kada jako prekipi, opet ćemo se vozikati u maricama.
7. jedino što vidim da se može napraviti a to je tužiti državu: a) po arhuškoj konvenciji za uništavanje prostora; b) za uhićenja u Varšavskoj

Tko je glasao

Populus nije spreman

Populus nije spreman probuditi se iz letargije i ravnodušnosti usprkos društvenog urušavanja koje je vidljivo na svakom koraku. Ne samo da nije spremno već i s negodovanjem prati bočne pokušaje promjene osnovnog tonaliteta zbornog pjevanja i isto doživljava kao neugodno talasanje.

A, dobro jutro, Golgota! :-)

ps
Jučer je to bio SDP, danas je "populus". Priznaj, koji put za redom si ponovio istu lekciju? Mislim, takve stvari se apsolivraju negdje tamo u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim godinama života. Nisi li međuvrijeme mogao iskoristiti za domišljanje nekih drugih metoda, rješenja, na koncu i nekih drugačijih uvida?

nemesis

Tko je glasao

Samo ono što ti i ja znamo

Samo ono što ti i ja znamo jer smo bili u strankama (ti više, ja manje), a i Ladonju sam vidjela previše izbliza, treba na neki način saopćiti javnosti i to smo učinili. Njima je to normalno i uredu.
Vole prljavi posao pod parolom da je to tako u politici, da svi političari lažu i opet idu glasati jer tako - nek im bude, valjda.

Golgota, mi smo svoju moralnu dužnost obavili. Ako ljudi žele biti stado, neka budu.

Što da radiš?

PS

nemesis sam dala plus jer razumijem njene stavove kroz dnevnike koje sam pročitala i ona na svoj način zaista želi dobro i postepeni razvoj demokracije. samo stvar je u tome da je za to otreban temelj, a toga nema. postoji samo pravni sustav prilagođen "hapanju" manjine.

Tko je glasao

slažem se

u potpunosti

Tko je glasao

Krivo

SDP je fašistoidna i nedemokratska više od HDZ-a. Njihova retorika je jednaka mojoj na ovom portalu, a mene se ovdje doživljava kao Ustašoida :)
SDP ne podnosi različito mišljenje i ne uvažava na izborima izraženu volju naroda. SDP broji mrtve hercegovce, a mrtve srbe i srbe po koje se ide autobusima ne vidi, odn. prave se blesavi da ne vide.
Svojim frustracijama i preko svojih poganih jezika u medijima, SDP i njegovi sateliti su kontaminirali cijeli medijski prostor stvorivši ozračje linča.
Milanović je od bijesa nakon što je HDZ dobio podršku iz EU jednostavno pukao i nekontrolirano počeo vrijeđati predstavnika najjače lobističke skupine u EU.
Nedajbože da nas takvi fašistoidni tipovi danas sutra predstavljaju. SDP i Milnović pljuju po Sanaderu i HDZu, a ne vide da su oni jednaki i još i gori od ovih.
U toj svojoj nemoći poput ranjene zvijeri u polusvijesnom stanju SDP bi i za njihovo dobro, trebalo jedno vrijeme udaljiti s političke scene. Kolektivno ih poslati u Vrapče da se malo odmore i priberu.

Tko je glasao

Doista krivo!

SDP je fašistoidna i nedemokratska više od HDZ-a. Njihova retorika je jednaka mojoj na ovom portalu, a mene se ovdje doživljava kao Ustašoida :)

Zaslužuješ ispriku - od sada te treba doživljavati kao fašistoida i nedemokrata!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

čekaj,

al` je krrrrrrrrreekani u nekoj od ovih stranaka, recimo hdz? ili sdp?

Tko je glasao

Svatko ima neko viđenje

Moje je da je odavno (dakle prije rata) nastupilo nešto ala demokracija, odnosno ono nekad tvrdo boljševočko više nije bilo tako.
Istina jest da je i Tito šezdesetih probao uvesti tržišno natjecanje, ali to više nije bilo moguće.
Razvila se do iznemoglosti „paralelna linija preživljavanja“ a to je partijsko članstvo koje je donosilo stan, posao, naročitije uspjehe. Unatoč što smo bili jednaki, više od pola ljudi, kao i sada bilo je uz „jednakije“.
Oni jednakii koji nisu bili uz jednakije imali su osnovne dvije stvari: zdravstveno osiguranje i više manje besplatno školovanje djece. Kojima nije bilo dovoljno dopušteno je da odu raditi u Njemačku.
Reklo bi se skoro idealno društvo da nije bilo onog jednog ALI koji je rezultirao straovitim ratom, a to je potrošenost ne zarađenih dobara (pa su oni koji nisu znali uopće da rade a mislili su da znaju da se biju, prvi napali).
Stalno smo u tome. Svi.
Večina stranki je razvijena iz jedine tada moguće stranke, pa je prebacivanje ko je više komunjara a ko manje irelevantno kao i hvalisanje svojom uštasoidnošću kao potpunim dokazom da se nije pripadalo partiji, malko je iritirajuće odnosno može se shvatiti kao kaput spremnost, maska velikim vječnim hapačima.
Zbog količine, politička lustracija bi kod nas bila lako kao masovna inkvizicija, izgorilo bi puno nedužnih.
Glavni igrači bi sjedili u prvim redovima tužiteljstva.
Ali lustracija tko se navikao i uhodao u pljački zajedničkog i raspodjeli toga plijena „eliti“, ta bi jako bila dobrodošla (nekako ne vjerujem da se sada kroz ove sapunice provodi)
Hdz je dokazao da je gangrena (op. Vili Matula), a sdp da je poprilično ljigava stranka.
Zato se u potpunosti slažem sa nemesis. Onako kako nam je Vili režirao pretstavu u varšavskoj: „Sjedi i slušaj me“, odnosno u potpunosti dijelim nadu sa nemesis da je tako.

Tko je glasao

Nije zlato sve što sija

Brojček, tvoj dar za zapažanje me fascinira!
Zato se u potpunosti slažem sa nemesis. Onako kako nam je Vili režirao pretstavu u varšavskoj: „Sjedi i slušaj me“, odnosno u potpunosti dijelim nadu sa nemesis da je tako. Nemaš niti jedan validni argument kojim bi potkrijepila naslanjanje na Nemesis glede SDP-a iako bih voli da ih ima barem 100. Pročitaj kaj sam napisal u odgovoru Nemesis iako sam svjestan tvoje potrebe da se nećemu nadaš pa bio to i jalov SDP. O njegovoj jalovosti možemo i konkretno ak bude potrebe ali smatram to spomenuti kao sukladno temi o potrebi apstinencije izbora.

Tko je glasao

Glej,

Ja ti ti sa strankama nemam ništa, pa niti iskustva, nemam društvenog obrazovanja pa su mi često ove rasprave teške i radije čitam pjesme.
Dakle
Ovako
1. izgleda da nemamo nekakve alternative
2. podosta ih se naviklo živjeti od politike, ako toga nema imamo socijalne slučajeve
3. vrhovi gotovo svih stranka su upitnih ljudskih načela, više manje sigurno, ili su poltroni
4. revolucije nam donose murte, kurte, murte, kurte.....
5. moja je konačna odluka da neću uvesti vojnu diktaturu :(
6. nije samo nada u ono što nemesis piše, to nam je jedina alternativa: prisiliti ih da su u službi i da ispostavljaju račune (sjedi!, sjela je u besprekornoj bjelini izuzetno skupog ljetnog odjelceta i Morana Paliković na asfalt), dakle bilo tko od soja voljnog zarađivnju politikom, ali ako im se dodijele prosječne plaće imaš čistac taj čas.
7. zašto bi netko vjerovao sada odjednom nekom golgoti ili gracinu? Što ćete nam obećati da bi vam povjerovali? Što nudiš?....a tvoji odgovori moraju biti kratki i jasni, rad molim te ne spominji......takva je većinska slika društva i gospođa nemesis kao sociolog to zna.

Tko je glasao

Čudno da sociologija ne vidi da je narod pijan

Kaj nudim, za početak - otrežnjenje od dugotrajnog pijanstva!

Tko je glasao

S takvim programom ne možeš dobiti ni jedan promil

jer je previše promila u krvi, pa je draže popiti čašu lošeg vina od crnog vraga.
Mamurluk će ponovno doći sutra, koga briga.

A ovi se moraju bar donekle potrapati u kaveze
Nadalje da bi mogli obične plaće podijeliti i nastaviti umanjenom stopom kamatariti, htjeli ne htjeli moraju krenuti tvrdo
Zašto bi to sada golgota obavljao
Vrijeme je stiglo neminovnih promjena. Ono je tu i počelo je. Šta se guraš biti onaj po kojem će se pljuckati.
Dakle pokazali su svu svoju nesposobnost i nepotrebnost. Sami sebi sada stvaraju debele štete.
Mogu naručiti i platiti savjete i programe, i to ljudi odavde, a ne nekih oksfordskih i sličnih šminkerčića.
Znači ljudi koji rade, imaju puno prakse i znaju misliti, ukratko sve obrnuto od njih, korisni i učinkoviti.
To mogu postići jedino na način da se u stručnom pogledu pospreme u magareću klupu i skrušeno izvršavaju zapovjedi a igricu „interes – to je moja guzica“ bace u smeće.
Ako hoće nastaviti u slijedeću godinu, naprsto im nema druge.

Tko je glasao

Ne dam svoje, imamo rvacku!

Jel, a moji satovi - moje firme - moji računi na kajmanskom otoćju, moje jahte, moji otoci - to bi kao trebal dati tebi jer od tebe kao počinje povijest. Forget...

Tko je glasao

Što to bješe ljubav?

A što nacionalizacija?
Satovi mogu u muzej,
Možda bolje licitacija :-)

velim da neću uvoditi diktaturu, ako ne moram, dakle trebaju se uozbiljiti :-I

Tko je glasao

Ozbiljnost počinje na Ibleru :)

Brojček, izvoli na Markov trg i veli im da se uozbilje. Tebe će sigurno poslušati. Uostalom sve su to intelektualci. Reci im ; dečki i puce sve vam opraštamo samo se uozbiljite a kaj bi značilo morate to hapanje jače izraziti, morate nam se napiti krvi - tako se veselimo!!!
Ne bud eli tako ponovo ćemo aktivirati marice i bare...

Tko je glasao

Misliš od kako je Rojs otišao da su ostali intelektualci

Njemu skoro da vjerujem na riječ da nije kupio diplomu (a diploma nije= intelektualac)
Većina ostalih je toliko izvrsna da je neupitna takva vrste trgovine
Obzirom na qi.
Tako da nije se oslanjati niti na qi, niti na izvrsnost
A ni Potemkin se u zadnje doba ne osjeća najbolje
Ako hoćeš nešto učiniti: prilagodi se
Ali ako se i ne prilagodiš, a i bez šetnje do Markovog trga
Ili nedajbože zapišavanja istog
Stvari se neminovno kotrljaju u željenom smijeru.

a vidio si kako to studenti došaptavaju u želejnom smijeru:
http://pollitika.com/i-borba-protiv-korupcije-je-korumpirana#comment-269182

p.s. u odnosu snaga, betz obzira na svu ljigavoću koja se jednim velikim dijelom može pripisati sdpu, radije igram na tu kartu iz jednostavnog razloga što je u hdz otišla najokorijelija serija uhodanih lopina zadnjih 40 godina, odnosno, uglavnom. Ni sdp nije bio pošteđen takvih primjeraka, daleko od toga, ali hdz moraš odstraniti jako veliki dio tkiva, a ovdje, postoje neki znaci života (Holly, Jovanović, pa čak i taj Šprem....u hdzu pak ne mogu naići na neki svijetli lik)
Sa druge strane neupitna je činjenica da je brdo mladih izlazak na tržište rada, ali i preživljavanja tokom studija pronašlo kroz partijašenje, pa tako uzgojen kadar, kako veliš mladih gotovana, nije neki oslonac bilo kojoj stranci, a za društvo je pogubna pojava
s treće strane, pratili smo labure, dobar početak, još uvijek kapacitet.....ali brže moraju uvoditi elastičnost iz nutra, ali ne populizam na van...sve drugo je foteljaštvo....web strana čista petica, pogotovo ona s pjesmuljcima

Tko je glasao

.... Nasuprot tomu, HDZ je

.... Nasuprot tomu, HDZ je izgubljen slučaj i ukoliko su oni mjera hrvatskog društva, onda je i Hrvatska izgubljen slučaj (barem dok je HDZ alive & kicking)

Zašto bi HDZ bio izgubljen slučaj? Zar nisu pokazali da su skloni promjenama; prvo smo imali Tuđmanov HDZ, pa Šuškov, pa Sanaderov i sada imamo Kosoričin, svaki od njih je doživio svojevrsnu evoluciju i kakav takav napredak pa je fašistički tvrditi da je HDZ izgubljen slučaj. To je po meni slično Hitlerovoj presudi židovima gdje su svi židovi smatrani izgubljenim slučajevim. A nemesis osbno, vidim kao sjajnu čuvaricu konc. logora u kojemu bi ona rješavala hdz-ovsko pitanje..odn. problem "(barem dok je HDZ alive & kicking)".
Tebe @3103 iako si brojček iza kojeg nemam pojma tko se krije, ipak ne doživljavam tako okrutnom osobom.

Ja osobno mislim da u HDZu postoji barem jedna poštena osoba i dok je ona tamo HDZ nije izgubljen slučaj.

Oko lustracije se uglavnom slažem s tobom, nagrabusili bi mali i manje bitni ili čak nedužni, dok oni koji stvarno zaslužuju lustraciju bi se već nekako izvukli ili bi se na vrijeme sklonili izvan dometa. No ipak to nebi trebao biti razlog da se lustracija ne dogodi pa makar i s velikim zakašnjenjem.

Tko je glasao

i gangrena se da liječiti, recimo klavocin, dupla doza

priznajem da mi se činilo da će Kosor fakat proraditi sa metlom, a ispalo je da je digla samo prašinu da zametne tragove.

ali sdp nije odradio ono što mu je bila uloga - oporbene stranke pa sada neka rinta:

1.neka zatvori svoje krimose,
2.neka zatvori hdz krimose.
3. urbetorbi objasni da moraju naći druge vidove preživljavanja a ne proračunsku plaću radili-neradili,
4. uvede poreze na bogatstvo i višak nekretnina
5. i brzinom munje od vraćene pokradene love i one koja čuči u bankama i ne zna što bi sama sa sobom pokrene prvo sve jedva živuće i udavljene male i srednje.....

Evo upravo pišem golgoti da odustajem od uvođenja vojne diktature, toliko o mojoj krutosti ili čeličnosti, a o nemesis ne znam niš.
Mislim da u HDZ-u postoji jako puno poštenih osoba, ali te poštene osobe su negdje u rangu da žive u nadi da će se jednog dana i njima sreća nasmiješiti, a onda na dalje ostaju tu gdje jesu iz straha da ne izgube posao ili sl.

Tko je glasao

Gangrena

Gangrena ti se puno brže, efikasnije i sigurnije liječi na kirurgiji, u Hitnoj.

(Kolateralna šteta je najčešće zanemariva u odnosu na spas života.)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

taktika je

ne zastrašivati
jer su veliki troškovi putovanja (mislim na interpol)

dakle ako nije neophodno, ako život nije ugrožen, ne anputirati, ali hitna svakako, doduše i dalje mi snosimo troškove tog hitnog liječenja, (stari dobri Hipokrat....)

Tko je glasao

...i malo pregledaju izborni

...i malo pregledaju izborni zakon. onako, by the way.

Tko je glasao

ništa pametno,ništa

ništa pametno,ništa novo
uopće nije problem stranaka
naizaći na izbore,šta iza toga
koja politika,koji sustav vrijednosti,kakav model?
možemo li se složiti da u državnim službama im bar 30% viška
tu ima tisuća i običnih ljudi,koje je sustav tamo nagurao
tko će im objasnit da su višak
za koju politiku će oni neglasat
kako će uhljebljeni neglasat
700 tisuća potpisa za referendum ima i 700 tisuća nepotpisa!
povrh svega, oni koji hoće da se glasa imaju toliko pokradene love da mogu kupiti
sve neglasače

ZAGOR

Tko je glasao

Zagorec se uvijek rodi s malom maturom

...povrh svega, oni koji hoće da se glasa imaju toliko pokradene love da mogu kupiti
sve neglasače

Hoće li i tebe kupiti ili ćeš im ti dati glas besplatno. Veliš niš novo niš pametno - ja sam ti malo hendikepiran jer sam sa sela, a tu ti nema neke pameti. Stoga bi mi bilo drago kao i ostalima koji su uložili zrnce truda u ovu polemiku i diskusiju da nam ti malo pomogneš u rasvjetljavanju puta iz ove političke žabokrečine!
Unaprijed ti hvala!

Tko je glasao

nije mi namjera bila

nije mi namjera bila karakterizirati bilo što na osobnoj razini
to je moj stav o modelu političke borbe predočenom u tvom dnevniku
to nije moj stav o tebi ili bilo kome drugom,osobno
što se tiče političke žabokrečine,smatram kako samo dragi bog tu nešta može promijeniti
sustav je postavljen da traje do europske unije,tad će se nešto morati promijeniti
do tad sigurno neće
sve do sada što je kriminalno učinjeno,tako će i ostati
sustav ništa ne čisti,mete
sustav pokriva,lijepom svilenom plahtom
kad sve lijepo bude pokriveno,tad ćemo u eu
tad će se moći i politika promijeniti
tad će i ovi političari sami otići
tko misli da je komunista više u sdp-u, nego u hdz-u?
tko misli da sdp nije ništa drpio?
šta se traži,traži se treći put?
traže se nesvrstani?
imali smo nedavno jedan pokušaj,lesar
koja je snaga lesara?
kako vam se sviđa jučerašnja sjednica sabora,ha ha ha
i naročito ono do premijerke plemenite, sve za rvacku,ništa kontra njeee

ZAGOR

Tko je glasao

15 000 € - ideš buraz...

tad ćemo u eu, tad će se moći i politika promijeniti,tad će i ovi političari sami otićiE moj Zagore, niš od navedenoga u budućoj asocijaciji nema vajde. I prvi dan kad nas prištekaju EU, ni drugi ni stoti ni 1000-ti - niš se bitno ne događa. Njihovih 12 dobit će mandat zastupnika u EU parlamentu i svaki će nas od njih mjesečno koštati cca 15000 € - sve na dug ovom stadu kaj od nosa dalje ne vidi. A politika puna doktora i drugih iscjeljitelja.

Tko je glasao

Neke istine

Dopao mi se jedan komentar štovanog anonimca na jednom drugom postu te ga u nešto podrezanoj formi objavljujem na ovoj temi koju tako upotpunjavam u kontekstu veličanstva prijevare koju sadašnja politika i neoliberalni oligopol provode na populusom. Objavljujem isti i zbog uvjerenja da se radi o autoru već prisutnom na ovom portalu kojemu je za ovakav komentar (iako prenesen s nekog izvora!) ipak trebao "dodatni nick". Ko je velio da ne treba strahovati od verbalnog delikta!?
Evo sastojaka hrvatske otrovne čorbe:
1. Apatična masa koja dijelom ne razumije sto joj rade, a dijelom šuti jer i sama potkrada državu, iako na sitno. Biračko tijelo je i neobrazovano i priglupo, jer uporno bira one koji joj rade o glavi. Ovo je OSNOVNA pretpostavka upropaštavanja Hrvatske. Da nije hrvatskog mentaliteta, ne bi HDZ jahao vec 20 godina bez kazne, opljackao i rasprodao nacionalno bogatstvo, ili ga razdijelio svojim gangsterima.
2. Kriminalna (a)nacionalna "elita" koju zanima samo i isključivo osobno bogačenje pljačkom nacionalnog bogatstva stečenog u 45 godina socijalizma, a i prije njega, te financiranje HDZ-a, radi očuvanja vlasti. Kvalitet tih kokošara se ogleda u činjenici da vrhovni kriminalac, expremijer Sanader, kako kakva svraka, liječi komplekse siromašnog djetinjstva i neimaštine kupovinom skupih satova,
3. Opozicija koja se ponaša kao pod #2. Dok je SDP zagovarao borbu protiv korupcije, ukidanje privatizacijske pljačke, imao je makar neku prednost nad moralnom propašću HDZ-a. Ostavljanjem Bandića, tog kriminalca par excellence na vlasti tolike godine, pokazali su da su samo malo sramežljiviji lopovi od HDZ-ovaca, koji takvih skrupula nemaju. Tj. drže se kao Hrvati dok nisu imali oružje - glume nekakve žrtve, kao potene, nevine. Naravno, kad se dočepaju oružja (vlasti), pokaže se da su poprilično sposobni i u zločinima (pljački). I kad sjaše Kurta, uzjahat će Murta, pa se ne nadajte ničemu dobrom. Taj se Milanović svakodnevno pokazuje kao budala, pa ne vidim kako bi bio bolji premijer od ovih današnjih mafijaških kumova na vlasti. Trećeg puta još uvijek nema...

Tko je glasao

U deset godina Hrvati utrostručili svoju imovinu

1. Da nije hrvatskog mentaliteta, ne bi HDZ jahao vec 20 godina bez kazne, opljackao i rasprodao nacionalno bogatstvo, ili ga razdijelio svojim gangsterima.

Onaj tko ovako generalizira i pljuje po hrvatskoj i Hrvatima ili nije Hrvat ili si je umislio da je nešto bolji od ostalih.

.2. Kriminalna (a)nacionalna "elita" koju zanima samo i isključivo osobno bogačenje pljačkom nacionalnog bogatstva stečenog u 45 godina socijalizma,

Jebeni jugonostalgičar. Ako se ono što je stvarano 45 godina razjebe u svega 2-3 ili proda u par raspordaja, onda to i nije bogznakakvo bogatstvo.

Tj. drže se kao Hrvati dok nisu imali oružje - glume nekakve žrtve,

A zbog ovoga ti jebem mater u usta smrdljiva srbočetnička/jugonostalgičarska.

Umri smrade! Imamo Hrvatsku i kakva je takva je, ali je naša. Ako ti se ne sviđa, tornjaj iz nje digod hoćeš.

Unatoč najgoroj recesiji od 1930., u posljednjih deset godina prosječni stanovnik ovog planeta povećao je svoje bogatstvo 72 posto, a prosječni Hrvat svoje je bogatstvo utrostručio, pokazuje Svjetski izvještaj o bogatstvu, koji je izradila švicarska banka Credit Suisse.
http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Ekonomija/Hrvati-u-deset-godina-utr...

Dakle, prema švicarcima u samo 10 godina, sve ono što su stvorili "antifašisti" je utrostručeno. Iako podatak djeluje nestvarno, ako ću kome vjerovati, onda su to ipak švicarci, a ne jebeni jugonostalgičari.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci