Tagovi

Kako su ustaše postale "nevini Hrvati"

Uvodna napomena:
U prvi mah sam pomislio da ovaj tekst nije od šireg zna?aja, me?utim, nakon objavljivanja ju?er, l3.listopada, na www.virovitica.info(redovna kolumna)i nekih zanimljivih reagiranja ?itatelja, mislim da bi mogao zanimati i polliti?are i naše posjetitelje.
Prije nekoliko dana je, nekima je poznato, u Mrtvom Jarku, dijelu šume na isto?nim obroncima Bilogore u op?ini Suhopolje kraj sela Mala Trapinska, sve?ano otkriven Spomenik hrvatskim žrtvama. Otkrili su ga predsjednik viroviti?ke Udruge Hrvatski domobran Vlatko Ljubi?i? i na?elnica op?ine Suhopolje Zlata Šljivac (HDZ) rije?ima: „Nikada ne smijemo zaboraviti nedužne ljude koji su pobijeni bez suda i presude u vrijeme kada je Drugi svjetski rat odavno završio i to samo zato što su bili Hrvati. Na samo dva stratišta u okolici Suhopolja, u P?eli?u i Mrtvom Jarku, pobijeno oko 1300 nedužnih hrvatskih vojnika i civila... Do tog broja se došlo nakon probnog iskapanja kada se .naišlo na posmrtne ostatke žrtava i dijelove vojni?ke opreme".

Jedini povijesni dokument koji je spomenut na otkrivanju spomenika je pismo nekoliko suhopoljskih partizana koji su 29. srpnja 1945. godine poslali tadašnjem ministru jugoslavenske vlade Andriji Hebrangu i žalili se na postupke pripadnika V crnogorske proleterske brigade, koja je, po tom pismu, po?inila spomenuti zlo?in.

ŠTO JE REKAO JOSIP ?AKI??
Saborski zastupnik i potpredsjednik Saborskog odbora za ratne veterane Josip ?aki? naglasio je:. «Jednaki su i crni i crveni zlo?ini, ništa nisu druga?iji oni koje su po?inili fašisti, ali i ništa manji nisu niti oni koje su po?inili partizani i komunisti … Obilježavati ?emo ih, klanjat ?emo im se i tražiti da naši sudovi sude preživjelim zlo?incima".
Vjerujem da nisam jedini u Viroviti?ko-podravskoj županiji i Virovitici koji se nakon ove manifestacije pita ,strong>da li su se na njoj poštovale povijesne istine i nije li ovako prezentiran doga?aj ipak za raspravu. Da se razumijemo: protiv sam zaborava zlo?ina ma s koje strane po?injeni, zlo?in je zlo?in. Posebno se to treba naglasiti, svi ljudi koji su se našli na Križnom putu trebali su pro?i kroz poštene istrage i na?i se pred sudovima, s mogu?noš?u da imaju sve pravne lijekove na raspolaganju - od svjedoka, odvjetnika, mogu?nosti žalbe…Povijesno je utvr?eno da su nakon Oslobo?enja partizani osnovali prijeke vojne sudove i dijelu zarobljenika se sudilo na relativno korektan na?in.
Ali, tko su bili zarobljenici, tko je ?inio kolone koje su se kretale od Bleiburga sve do Vojvodine?

ŠTO SU POVIJESNE ?INJENICE??
Nakon neslavnog bijega Ante Paveli?a, Maksa Luburi?a i drugih ustaških glavešina, a koji se nisu predali 9. svibnja l945., kada je formalno Hitlerova Njema?ka, sa svim saveznicima, kapitulirala, nego su nastavili vojne operacije, ve?ina ustaške i domobranske vojske našla se pred Englezima, u Austriji. I dok se velik dio ustaških glavešina izvukao, stradavali su i hrvatski mladi?i koji su tek nekoliko dana, prisilno, nosili ustaške i domobranske odore.
Domogavši se Austrije, nakon predaje, ustaše. domobrani i drugi kvislinzi, o?ekivali su bolji tretman nego kod partizana, me?utim, Englezi su prepustile masu vojnika, ali i civila, partizanskim postrojbama smatraju?i partizane i Tita antifašistima i svojim saveznicima. Partizani su imali zapovjedi o korektnom postupanju sa zarobljenicima, ali u osvetni?kom žaru dio njih je nekontrolirano i nezakonito postupio i tako su se dogodili i ovi neželjeni zlo?ini. Valja napomenuti da je bilo i primjera vrlo korektnog postupanja partizana prema zarobljenim ustašama i domobranima, spašavanja ne samo domobrana nego i ustaša, što je u mnogome ovisilo o partizanskim starješinama i njihovu osobnu iskustvu. Ali, govoriti o SVIM nedužnim Hrvatima (naglasimo da je i takvih bilo u tim kolonama Križnog puta) povijesna je neistina i zavaravanje javnosti, posebno mladih naraštaja. Stoga, organizatorima valja postaviti pitanje: da li se radilo o bivšim ustašama i domobranima, ili isklju?ivo o civilima, dakle, ženama, starcima, djeci? Odgovor ne mogu biti politi?ke, emotivne reakcije onih koji su preživjeli, i njihovih potomaka, ve? ozbiljna istraživanja grobišta, precizno ustanovljavanje statusa žrtava, uz pomo? dokumenata da bi se donosili zaklju?ci koje smo ?uli od govornika.
Samo s nekoliko probnih iskapanja došlo se i do nevjerojatne brojke žrtava Jasenovca ( ?ak 700 000) i hrvatski narod i naši povjesni?ari s pravom su upozoravali da to nije to?an broj žrtava, da se radi o prenapuhanim brojkama. E, pa sada je logi?no da iste kriterije primijenimo na ova ?etiri grobišta, da se ona pažljivo istraže i da se nakon UTVR?ENIH ?INJENICA obilježi stratište (provedeno je jedno jedino probno iskapanje).

ZABORAVLJENI ANTIFAŠISTI
I posebno važno: nije se stradavalo «samo zato što su bili Hrvati», jer na ovim podru?jima živjelo je na desetke tisu?a Hrvata, pa su preživjeli, ni vlas im nije pala s glave, vodili obnovu oslobo?ene zemlje itd.. Zašto? Pa zato što nisu podržavali ustaški režim ili su se opredijelili za antifašisti?ko pokret, koji notorna je laž, nije bio sastavljen samo od komunista – u narodnosolobodila?kom pokretu bilo je seljaka, radnika, obrtnika, inteligencije - ?lanova HSS-a, nestrana?kih ljudi, sve do vjernika pa i sve?enika. Partizanski pokret i antifašizma dio su hrvatske ?asne povijesti, i mi smo jedan od rijetkih naroda koji se zadnjih 20 godina po?eo stidjeti svojih antifašista, izbrisavši antifašisti?ke nazive ulica, trgova, zamijenivši ih nekakvim Budacima, lo. travnjima itd.., ili ruše?i ili ošte?uju?i antifašisti?ke spomenike, spremaju?i partizanske filmove u bunkere, mada je osim spektakla, snimljeno podosta vrijednih umjetni?kih filmova, naš sluh i dobar ukus napadan je ustaškim pjesmama, crvena zvijezda postala je manje vrijedan znak od «U» itd.
Antifašizam je dio hrvatske tradicije, ugra?en je u Ustav Republike Hrvatske i negiranje antifašizma, a veli?anje NDH, koja nije bila ni nezavisna (satelit Hitlerove Njema?ke), ni država (država s rasnim zakonima nije država), ni Hrvatska (bez Istre, Dalmacije, otoka, bez Zadra nije obuhva?ala tradicionalno hrvatska podru?ja) je, gledaju?i politi?ki i politološki, antiustavno, ali i antieuropsko i anticivilizacijsko gledanje.
Ukupno se s nekadašnje viroviti?ke op?ine aktivno borilo u narodnooslobodila?koj vojsci oko 5 500 boraca. U borbama s neprijateljima poginula su 834 partizanska borca i nešto više ih je ranjeno, dok je u zatvorima, logorima i na drugim stratištima pogubljeno l005 rododoljuba. To su povijesne ?injenice, i one su dio hrvatske povijesti i nitko nema pravo uskratiti te ?injenice mladim naraštajima koji sutra, u Europi, imaju se ?ime di?iti.

A sadašnji sudovi itekako imaju posla s lopinama koji se pokrali što se pokrasti dalo, prevarili mnoge u privatizaciji i pretvorbi, sve do najnovijih afera oko INE, Podravke, Fima Medija itd., posla s onim tipovima koji su iznevjerili o?ekivanja mnogih gra?ana nakon uspostave neovisnosti Hrvatske i mislim da im je to prioritet u radu. I ne znam zaista, ne bi li se u naše zakone trebalo ipak staviti da je prekapanje kostiju prije parlamentarnih izbora – na što me asocira ovo HDZ i ?aki?evo nastupanje - nekorektno djelo??? Isto kao i prenemaganje DRIVE i svih oko njega ju?er pred istražnim povjerenstvom u Saboru kada ga se propitivalo za aferu Ina??

POŠTENE PORUKE MLADIMA
Mladima posebno, malo je stalo do ovakvih manifestacija kao i do stalnog rata izme?u partizana s jedne strane, i ustaša i domobrana, s druge strane. Mladi Viroviti?ani mi kažu da ih to ne zanima previše, da imaju dovoljno životnih problema koji ostaju neriješeni da bi se okretali za njih dalekoj povijesti. Ne mislim da su u pravu – povijest je u?iteljica života, valja je znati da se prošlost ne bi ponovo proživljavala. Ali, ne slušati povijest koju nam prikazuju politi?ke stranke i udruge koje se o IIWW izražavaju u ideološko – propagandisti?kim, a ne povijesno znanstvenim okvirima.
Stoga, u svakom slu?aju pijetet nevinim žrtvama Mrtvog Jarka, ali osuda ustaša i ustaštva…

Komentari

Bez učenika

povijest je učiteljica života
Istorija je učitelj bez učenika.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Bez mudrosti

Još ćemo doći do onoga:

"Ponavljanje je majka mudrosti"

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Evo malo o ustaškom

Evo malo o ustaškom duhu...Hm.. moj djed koji je sudjelovao u dva svijetska rata nam je objasnio ovak ustaški pokret jer je bil krojač i znao je što je sanjala gologuza sirotinja u ono vrijeme.Prvi puta su dobili odijelo tj. uniformu,odjeću bez buha :)Lijepo skrojenu,čizme a ne opanke itd.itd....Pa su se slikali,ženili u tim uniformama,odjednom postali "važniji i pametniji" jer više nisu izgledali kao ostalo seosko stanovništvo,a bome nisu trebali plug vući zajedno sa svojim volovima...Pa su k'o paščad ,onako neuki i nepismeni ili polupismeni,slušale slijepo vođe koje su ih tak cakano oblekle po posljednjoj modi samo da im ne bi oduzeli taj novi "status".Jednako tako se ponovio primitivizam u 1991. godini.Priglupa malograđanska sirotinja,(više u u glavi,nego materijalno)su ispitivali mobilizirane gardiste ovo:Koje si dobio odjelo!?Maskirno ili ono istočnonjemačko?Maskirno je bilo u modi zbog filma Rambo....i onda si bio veća faca u birtiji ak' si imal maskirno...a nisu prvo pitali kak si i gdje si stacioniran...eto,vidiš kako je militaristička moda vrlo bitna za oglupljenu masu....

A oko ovih kosti?Malo bi se raspitala kaj je delala ovih godina ravnateljica Jasenovca? Ne bi se čudila da se premještaju kosti s obzirom da sam čitala da je bilo igranja oko povjesne dokumentacije i od kamo su dolazile naredbe.....i "U"pute.Jasenovac,budno motriti Jasenovac...

Tko je glasao

Pozor, mržnjom zadojeni idioti na portalu!

Priglupa malograđanska sirotinja,(više u u glavi,nego materijalno)su ispitivali mobilizirane gardiste ovo:Koje si dobio odjelo!?Maskirno ili ono istočnonjemačko?Maskirno je bilo u modi zbog filma Rambo....i onda si bio veća faca u birtiji ak' si imal maskirno...a nisu prvo pitali kak si i gdje si stacioniran...eto,vidiš kako je militaristička moda vrlo bitna za oglupljenu masu....

Franka Valli (upsss, skoro sam ti napisao puno ime i prezime??) ja bi tebe lijepo zamolio da se ti ispričaš za ovo što si napisala ili ima nekih drugih načina zamolbe na koji bi ti bila voljna malo ublažiti ovo "Priglupa malograđanska sirotinja,???
Razumijem ja tvoju mržnju prema hrvatskom puku i hrvatskoj državi ali nije dobro vrijeđati one koji te kruhom hrane, koji su ti Domovnicu i Domovinu dali.
Nije dobro, tvrdim ti!
Dalje:
Prvi puta su dobili odijelo tj. uniformu,odjeću bez buha :)Lijepo skrojenu,čizme a ne opanke itd.itd....Pa su se slikali,ženili u tim uniformama,odjednom postali "važniji i pametniji" jer više nisu izgledali kao ostalo seosko stanovništvo,a bome nisu trebali plug vući zajedno sa svojim volovima...Pa su k'o paščad ,onako neuki i nepismeni ili polupismeni,slušale slijepo vođe koje su ih tak cakano oblekle po posljednjoj modi samo da im ne bi oduzeli taj novi "status".
Možda tvoji i jesu plug vukli ali moji nisu! Vidim da ti nisi značajno napredovala od pluga i "vaški" ali moji su bili i prije IIXX obrazovani, nosili odjeću i obuću visoke kvalitete i imali najveću privatnu biblioteku u ovom kraju.
Zbog toga nisu niti ušli u "čiste, uredne i obrazovane" boljševike ???; :):):):):) osim što je očeva teta napustila mjesto učiteljice u Đenovi te se vratila se u Hrvatsku, ratnih zbivanja radi.

Kratak dodatak: Kada su KNOJ-evci (presvučeni crnogorski mladočetnici) a tada novosklepani "antifašisti" 1946. - negdje 5 mj. tek uspjeli ući u moje selo - pradjedovu biblioteku su zaplijenili, isjekli sjekirom i knjigama ložili kotlove u kojima su iskuhavali svoja "krasnu" i "čistu" odjeću u kojoj uopće "nije bilo" buha ni gamadi ( :):):):)) ne računajući gamad koja je nosila na sebi tu odjeću.
Zato mala, pazi o čemu lupetaš jer pojma nemaš što lupetaš.

No, nemaj straha, - @mrak sigurno neće sankcionirati tvoje vrijeđanje ogromnog djela hrvatskog naroda jer on "veže konja gdje gazda kaže"!

Pozdrav tebi i tvojima od @jelenske koji sa svojim volovima plug vuče i dan danas, sav smrdljiv i ušljiv!
No, plug je moj, volovi su moji, zemlja je moja, Domovina je moja..., a tebi ako se to ne sviđa - putuj!
... tamo daleko...

Tko je glasao

Franka Valli (upsss, skoro

Franka Valli (upsss, skoro sam ti napisao puno ime i prezime??) ja bi tebe lijepo zamolio da se ti ispričaš za ovo što si napisala ili ima nekih drugih načina zamolbe na koji bi ti bila voljna malo ublažiti ovo "Priglupa malograđanska sirotinja,???

Slušaj lažove uhljebljeni!!!Napisala sam pored onog što ti vadiš u kontekstu i ovo:(više u u glavi,nego materijalno).I slobodno me zovi imenom.

Razumijem ja tvoju mržnju prema hrvatskom puku i hrvatskoj državi ali nije dobro vrijeđati one koji te kruhom hrane, koji su ti Domovnicu i Domovinu dali.

Moja mržnja je usmjerena samo prema fašistima i nacionalsocijalistima.Ustaše su izrod hrvatskog naroda i jednako ih mrzim i prezirem kao i četnike.Oko hrane:Tko je to mene hranio kruhom i tko me danas hrani kruhom ili da pitaš koga ja hranim kruhom?Ako mi je ova država što dala neka mi smjesta oduzme.Mislim da je ona meni više dužna ako si gledao,možda,večerašnju Latinicu.Može mi ta država "slobodno" i zrak uzeti iako nije njen pa nek' pokaže pravo lice,ionako mi vodu preskupo naplaćuje,iako nije njena... i zakon o spjenim posudama,a ni to nije njen patent .Ali..neću dalje o kemiji,fizici i općenito o prirodi.
Domovinu mi nisu DAAAALI.Nije nastala 1991.,već se zasrala!Već sam bila u njoj od 1967. godine.Imala je grb sa kockicama i okolo one plasteke žita,a na vrhu je bila zvijezda.Zapamti da je ta zvijezda TEBI dala domovinu .I pomoću starih kvizlinga u redovima državne birokracije i austrijskonjemačkih neonacističkih političkih elita i fašističkog Vatikana , ti si se stvorio ideološki,da ti...i tebi slični da bi sramotili moj narod pred vlastitim narodom i pred svim ostalim narodima .A ja sam tu da pokažem tim ostalim narodima i svom narodu da nisu svi Hrvati i Hrvatice takva nacistička smeća i ološ.Jer bi me,između ostalog,bilo sram reći kaj sam!Zbog takvih!

A domovnica...hahaha...pa kaj će mi taj (franjin "dokaz") papir,to je ionako ček bez pokrića?Ionako traže samo rodni list...a što se tiče kune...pokazala je svu svoju makroekonomsku "pamet" ali i karakter kvislinga...pljačka i rasprodaja,,,

Pozdrav tebi i tvojima od @jelenske koji sa svojim volovima plug vuče i dan danas, sav smrdljiv i ušljiv!
No, plug je moj, volovi su moji, zemlja je moja, Domovina je moja..., a tebi ako se to ne sviđa - putuj!

Državotvorna sloboda!?Zatakni si tamo iza takvu slobodu!!!...Domovina nije tvoja:)Nije:)))Tak si glup da ne mogu vjerovati da si bio tajnik u onom ministarstvu:))))
Globožderu!Jer si u gornjem djelu teksta napisao na niste imali volove itd...

Možda tvoji i jesu plug vukli ali moji nisu! Vidim da ti nisi značajno napredovala od pluga i "vaški" ali moji su bili i prije IIXX obrazovani, nosili odjeću i obuću visoke kvalitete i imali najveću privatnu biblioteku u ovom kraju.

Ja nemam volove,nemam parcelu,pa zato nemam ni plug.Moji su znali napraviti kaiće,i mreže,znali su navigavati ,imali su i te plugove,volove,konje,šnajderske mašine...imali su i imaju sve kubure,puške iz svih ratova...moja genetika nije nikada bila sluga okupatorima!!!!

Imam čekić i nakovanj!
I svog Boga!!!

http://www.youtube.com/watch?v=MqPeldrmBtQ

I nemoj ti meni govoriti da putujem...tko si ti smeće jedno napuhano!?!

Tko je glasao

Bjesnilo

Alaj smo se zapuhali @Frankice!

Bude te srčeko "odrapilo". Polefke, dušica draga, polefke.
Slušaj lažove uhljebljeni!!! Dao Bog da i ti budeš "uhljebljena" kao i ja... Maaa ne, ne želim ja čak ni tebi takva što. Brani mi vjera, moral, odgoj (volovski - naravno) i moja ljubav i sažaljenje prama onima gdje Bog baš nije bio široke ruke kada ih je stvarao.

Što da se radi, - takav sam, dobričina i mekane duše. Samaritanac.

P.S. I nemoj ti meni govoriti da putujem...tko si ti smeće jedno napuhano!?!
Ja sam Bog tvoj i nemaš ti drugih Bogova osim mene.
Razmeš?

Tko je glasao

Hahaha...Bog moj?Pa daj se

Hahaha...Bog moj?Pa daj se pogledaj malo...bum ti udjelila bod jer si me tako nasmijao:))))

Tko je glasao

U hrvatskim selima pojavile

U hrvatskim selima pojavile su se (dokazano) bijesne lisice.

Po tvojim komentarima, izgleda da je bar jedna stigla i u metropolu.

Tko je glasao

Hm..kada smo već kod tih sela

Hm..kada smo već kod tih sela i mojeg mogućeg susreta sa bijesnim lisicama...Je..Postoje indicije ali ne i dokazi....Bila sam na čeki u blizini jednog sela,Onda sam ugledala debelog vepra i ranila sam ga jer mi nije baš pozirao a i noćna optika nije bila baš dobro naštimana.Da.Trebam to srediti.E,onda...Pratila sam ga sa svojim pesekom par km dok nije dovoljno iskrvario.E,onda sam ga dokrajčila pljucom u tintaru,i onda(nije za javnost)...i dok sam ga vlekla po šumama i gorama do lovačkog društva, nije bilo niti jedne lisice...a zakaj nije bilo...pogodi?A jel' se ti bojiš crvenvuka,možda?Ne boj se,nije on tako strašan.On je u biti jako dobar.

Tko je glasao

Vepar

Da se ti susretneš sa pravim veprom !!?? - zločesti hormoni bi ti značajno smirenije kolali tijelom, - naročito nekim djelovima tijela. :):):):)
Inače, u realnoj situaciji, za ranjenim veprom idu u potragu samo budale jer ranjeni vepar ne bježi već se pritaji i čeka da te ubije iz zasjede i zna da mu je to posljednje.
To zna svaki pravi lovac i nije rijetkost da glupavi lovac pogine od ranjena vepra.

Tko je glasao

Kako si pametan.laj misliš da

Kako si pametan...kaj misliš da cucke držimo na čeki.Ima vremena:))Niste odgovorili na najednostavnije pitanje.Tu vidim da su vam hormoni potpuno poblesavili...a da te učim malo i o parangalima :)))))

Tko je glasao

Jesi li to sanjala prije ili

Jesi li to sanjala prije ili poslije susreta s onom bijesnom ?

Postoje indicije ali ne i dokazi...
Pročitaj i ovaj svoj komentar. Još jedan dokaz.

Tko je glasao

Dječaće...svaki lovac koji

Dječaće...svaki lovac koji pročita će znati da ja imam dokaz..i vidjeti će da ti ne posjeduješ ni mrvicu logike... a što se tiče priča o crvenvuku i djevojčici...to su ti lovačke priče...

Tko je glasao

A ja sam tu da pokažem tim

A ja sam tu da pokažem tim ostalim narodima i svom narodu da nisu svi Hrvati i Hrvatice takva nacistička smeća i ološ.

zaista nisu, većina su ih komunisti, svi su socijalisti, a oni sretni i kapitalisti.. jedno nikako ne isključuje drugo, a razlike su ionako samo formalne prirode.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Franka, poštujem Te, branim

Franka, poštujem Te, branim Tvoje pravo na vlastito mišljenje i branit ću,

ali ovako se nekom obraćati.
Sorry ni ti ni Zoran ne možete ovako vrijeđati, jer ćete sigurno biti još gore izvrijeđani.

Pollitika nije ulica, a jezik ulice, neka tamo i ostane.

No hard feelings, really, please.

Mirtaflora

Tko je glasao

Mitraflora,Ti čitaj ponovno

Mitraflora,Ti čitaj ponovno sa razumjevanjem post @jelenske...Ja imam pravo odgovoriti takvim idiotima ako želim i ako hoću,a ti imaš pravo na svoje mišljenje.Ovima više neću biti neka kvazipsihička i pokušavati probuditi empatijom njihove destruktivne mrtve duše.Oružje svakog psihića je empatija.Da sam psihić izgubila bih cijeli život da čopor razuvjerim.Terapija pomaže do 30.-te godine života.A što se tiče ulice!?Koliko vidim na ulici se ljudi ipak tako ne ponašaju kao ovaj čopor na politici...a to je samo dokaz da su nam institucije i svakakve organizacije koje mi sa ulice hranimo i to godinama, leglo lažljivih štakora i huligana u odjelima i kravatama.

I da te savjetujem,oni su na takvoj niskoj razini da mogu razumjeti samo ono:"K nozi!" jer posjeduju samo grupno mišljenje.Ne želim biti ničija hrana.Szondijeve teorije potvrđuju da se kod takvih osoba radi o familijarno nesvjesnim sadržajima jer prima glasove nesvjesnog drugih osoba kako bi zatomio vlastito nesvjesno pa iz toga proizlazi isključivost mišljenja te i "istinitu" izvjesnost.Njihove ideje su teško popravljive.Takve osobe mogu nastati u onim teškim situacijama obilne duštvene frustracije kada normalan čovjek gubi hrabrost,labilne osobe izvršavaju samoubojstva,ili svađalački optužuju sve druge samo da se njima ne desi sudbina progonjenih,nastaju u onim uvjetima gdje i agresivne osobe kukavički izbjegavaju normalne zahtjeve života i solidarnost,tamo gdje dolazi do zločina,do pijanstva.Da skratim:Životinje imaju teritorij i iz @jelenskinog upisa možeš vidjeti nazadne prirodne zakone:Prvi zakon glasi "Zakon o zapišanom plotu.".Ljudi imaju kulturu,pa makar i kulturu moje ulice koja izgleda bolje raspoznaje što je to pravda,što je istina itd. jer samo porobljen je uistinu slobodan i spojeni smo nekakvim nevidljivim zakonom spojenih usuda kojeg je netko davno opisao i dao ime tome osjećaju- "klasni instikt". Marxs je napisao da smo mi "sa ulice" nosioci napretka,a ne tu nekakvi intelektualci koli bi sjedili na dvije stolice.Poput sitnih obrtnika koji čas osjećaju pripadnos jednoj,čas drugoj strani.To se zove obrtnički sindrom u opisu klasne svijesti.Intelektualci koji se boje i vlastite sjene da s ne bi zamjerili i izgubili neki komfor nemaju se pravo pozivati na svoju umnost jer nemaju razuma.U biti po čemu mogu odrediti tko je intelektualac?Po usudu ili po diplomi?Već sam ranije pisala da se u bivšoj SFRJ itekako vodilo računa o nacionalnom pitanju i ravnopravnosti.To nisu trebale činiti samo 4 % zemalja na svijetu jer su bile etnički homogene.To znači da 96% država nisu etnički homogene.Također se vodilo računa o našim hrvatskim manjinama pa se prisjetite Gradičanskih Hrvata.To što čopor ustaškog nakota misli da može izbrisati povijest je pomahnitalost.Nikada nisu ovi prostori bili etnički homogeni.Vrlo je opasno da se takvi tipovi muvaju oko vojnih krugova i još opasnije kada se popnu na Vlastu.

Tko je glasao

Pjena

Shizofreničarska pjena mi curi sa ekrana...,
a poradi pročitana upisa i iz njega ... Mitraflora,Ti čitaj ponovno sa razumjevanjem post @jelenske...Ja imam pravo odgovoriti takvim idiotima ako želim i ako hoću,a ti imaš pravo na svoje mišljenje.

Franka, što si se toliko uplašila (da ne kažem "usrala") što se @jelenska vratio na Pollitika.com?

A zapravo se još uopće i nisam vratio jer možeš uočiti da nisam napisao niti jedan jedini dnevnik nakon što je crvena boljševička žgadija natjerala @mrak-a da me stavi na "hlađenje" kako je on to umiljato napisao.
Pooolako, Franka, pooolako.
Ja to volim raditi smireno, pooolako i sa užitkom kada mi je do užitka stalo.
I tvrde da to dobro radim.

Tko je glasao

Nemaš ti šiziku,ali imaš

Nemaš ti šiziku,ali imaš debelu paranoju...
Ne mogu već dugo objaviti dnevnik a i nije mi niti stalo da objavljujem jer bi se ovaj portal trebao zvati lajaona.com.Ima pravo Sanader.Nešto mi nije navodno u redu sa kompom.
Idem sada jer će mi srce stati gledajući monitor i prisjećajući se tvog strašnog izgleda :))))
Da ti ispravim posljednje rečenice.Ti to voliš raditi nervozno,užurbano i ne osjećaš užitak jer u ničemu više ne uživaš.I naravno,misle već odavno, da to loše radiš:)))))

Tko je glasao

Ja to volim raditi smireno,

Ja to volim raditi smireno, pooolako i sa užitkom kada mi je do užitka stalo.
I tvrde da to dobro radim.

Tko to tvrdi - ovi tvoji bojovnici?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Vuk

Nemam ja nikakve svoje bojovnike a nisu mi za ovo boljševičko drkalište ni potrebni. Sve vas je jednostavno lako pospremiti svakog u svoju rupu bez da ispustim štap.
Inače, ja sam ti vuk samotnjak i ne funkcioniram u čoporu jer me čopor nije u stanju slijediti. Plus toga, ne volim svjedoke.
Sam biram svoje puteve, sam biram plijen i sam na tajnim izvorima čistu i bistru vodu pijem.
Maaa, kome ja to govorim....
Neamaš ti pojma o čemu ti zborim.

Tko je glasao

Ovca u vučjoj koži

Neamaš ti pojma o čemu ti zborim.

Fakat nemam - a imaš li ti?

Jel' ti oko tog izvora s kojeg se napajaš rastu neke Psilocybe?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Sitna greškica

Ne "ovca"; - ja sam ti ovčica, Božja ovčica.
Vidim @Bigulica da bi ti štel biti jaaako pametni..., ali nejde pa nejde, jalda?
P.S. Izvor potječe od Tuge i Buge pa mi se ima za videti da nisi baš trefil jezik na kojem pokušavaš nazrijeti i imenovati floru što oko njega buja.

I imam jednu zamolbu, kada smo se već tak lepe zapripovedali: kak se na tom "pametnom jeziku" veli za vrbu?

Tko je glasao

Tuga i Buga

Nitko i ne sumnja da se napajaš ovakvim legendama:

"Krenule Tuga i Buga vrletnom zemljom Bosnom dijeliti srecu. Kako su bile siroke ruke, kuda god su prosle iza sebe su ostavljale samo suze, bol i razocaranje. Posjetile su mnoga mjesta i gdje god su se zadrzale desetljecima se s gorcinom pamtio njihov dolazak."...

http://www.vares.pp.se/bobovac/boblist/broj36/36_09.htm

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Načitanost

Vidim Bigl da si jako načitan kada "sve znaš" o Tugi i Bugi.
Ja ne govori o legendama, ja jesam iz tog roda.. :):):):):):)

Tko je glasao

Dosada

Ovo rekreacijsko dopisivanje s tobom mi je postalo dosadno i intelektualno neizazovno, pa se idem baviti nekim drugim temama.

Do sljedećeg čitanja, bilježim se...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Franka, Obično ne čitam

Franka,

Obično ne čitam ovakve dnevnike, koje se bave nečim što je bilo prije 60 god.

I ne mogu razumjeti motivaciju Lj. R. Weissa; DA NAPIŠE OVAKAV TEKST; OSIM DA POSVAĐA POLLITIČARE.

Može on pisati što hoće, ali bitna je reakcija.

A dragi gospon opet ima dva nicka, tj vlastito ime i nick.
WTF????

Koga briga što je bilo so long ago; sutra možda neki od nas neće imati posla; a mnogi neće imati ni za kruh!!!

Ne bi li povijest, za Boga miloga; više prepustili povjesničarima; a ljudima dobre volje dali mogućnost da se bave sadašnjošću, koju mogu mijenjati i njome utjecati na budućnost??!!

Pozdrav & NO HARD FEELINGS

Mirtaflora

Tko je glasao

Ne znam da li sam već ovdje

Ne znam da li sam već ovdje objavljivala problem nesolidarnosti i nemogućnosti organiziranja jače sindikalne borbe.Evo zašto se upuštam u rasprave sa nacionalistima.Oni su razlog što se naši sindikati teško organiziraju,i u zemlji i međunarodno.Oni su svijesno ili nesvjesno čuvari ovog nakaradnog lopovskog sistema.Ne mogu objaviti dnevnik iz nekih tehničkih razloga u kojem bi bolje i podrobnije objasnila pojam socijalne grupe i propagandu.
Klasna svijest radničke klase je osjećaj pripadnosti,svijest o svojem društvenom položaju,svijest o političkom položaju,svijest o internacionalnoj povezanosti.Kada se sve te svijećice upale u ispranim mozgićima koje su 20 godina političke elite prali sa vrlo jakim praškom za veš marke "FAKSnacionalizam" dolazi do dvije glavne faze razvoja u glavicama te pitome i poslušne jagnjadi.Počinju se spontano okupljati i organizirati nastojeći poboljšati svoj položaj kojeg su olako izgubili zbog lakovjernosti i neznanja.U drugoj fazi se formira politička linija djelovanja.U toj fazi radnici ne idu samo sa ciljem poboljšavanja svojeg položaja već teže za globalnim političkim ciljevima,isključivo:obaranje kapitalističkog društvenog sistema i uspostavljanje pravednijeg društvenog sistema.Taj pokret izrasta iz ekonomske borbe.Ekonomski boljitak omogućuje isključivo osvajanje političke vlasti i o ekonomskoj borbi ovisi veličina organizacije i njen rok trajanja.Dakle,štrajkanje glađu i zahtjevanje neisplaćenih plaća ili povećanje istih je ekonomski pokret.Sve dok radnici ne skuže da se ne treba dičiti s DR-tom i tražiti empatiju političkih grabežljivaca sa time što iskazuju baš njima svoj osjećaj domoljublja,baš njima koji su sijali nacističku propagandu s jednim jedinim ciljem da se uništi osjećaj pripadnosti radništvu.Sve dok javna televizija pušta u javnost, i to u prvom planu, te zasljepljene ili one koji još uvijek sami sebe lažu jer ne mogu probaviti da su ipak bili naivni k'o mala djeca,biti će teško da se stvori jaka organizacija radnika koji bi prerasla iz isključivo samo ekonomske borbe i započela ozbiljnu i beskompromisnu borbu za osvajanje političke vlasti.Uglavnom,neka zapamte radnici javnih medija ako ovo pročitaju:ljudi najviše mrze izdajice,a i dostupniji su široj masi.Što kada prvi puta Šuki ne uspije dići kredu?Neka prestanu blebetati i u prvi plan stavljati tri babe i jednog ispranog i neosvještenog pripadnika presiromašne radničke klase.Vrlo vješto i na indirektan način rade u službi onih koji se boje radničke solidarnosti.Ljudi će ih kad tad prokljuviti.Zar ne shvaćaju da gaze preko leševa za sve manje i manje love!?Kolika je najniža cijena dostojanstva medijskog radnika?Ako nastave pretjerivati onda može doći do treće faze (prezasićenja frustracijama) gdje na početku ima,a onda nestane snaga radničkog političkog pokreta jer dolazi do anarhije i osvete što uvjetuje rađanje novog ustroja totalitarnog režima jer se namjerno ili nenamjerno fokusiraju samo na položaj radnika a da se nisu dotakli glavnih karakteristika svih ostalih društvenih klasa.Dakle poručiti medijskim radnicima i svima ostalima :pručavati sve manifestacije intelektualnog,moralnog i političkog života tih neradničkih klasa i kasta i podkastica da bi pobudili osjećaj pripadnosti kod radnika,pobudili svijest o svojem društvenom položaju,svijest o političkom položaju,svijest o internacionalnoj povezanosti radnika.Prvo sebe upitajte kome pripadate?Pripadate li radnicima ili sluganima?Snagu korovima daju svi oblici religija i praznovjerja,a zatim nacionalizam.A to je Račan itekako znao i znaju to njegovi nasljednici.Zato nema potrebe više gubiti vrijeme na poziciju i "opoziciju".Treba nakon druge faze provesti treću fazu: http://img823.imageshack.us/img823/8918/knjiga011.jpg ...i to bi bio dobar početak.

Tko je glasao

Franka Radodajka

Alaj smo se zapuhali ccccccc...,

Nije ti to dobro za ten, znaš.

Tko je glasao

Mater ti je

Mater ti je radodajka...latentni pederu...

Tko je glasao

Toliko...

...o tome kako istina boli.

Ma daj zašto te to toliko ljuti, pa kada ujediniš sve antifašiste bivše Juge i kada odete u šumu treba vojsci moral dizati, pa nisi mislila da ćeš NOB-u pridonjeti puškom valjda?

Tko je glasao

Rebel, stvarno...

...za zbljuvat se!

Prestani se sramotit!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice

Zašto za zbljuvat se?

Pa Rebel je sigurno mislio na dizanja morala agitpropom.

A vrlo dobro se zna koliko je agitprop bio značajna karika u K.P. za vrijeme rata.

Da ne pričam gluposti evo samo jedan od načina njihovog djelovanja:

Link:

http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=...

grdi

Tko je glasao

Sorry, grdilin

Bojim se otvarati ovakve stranice da ne dobijem neke gadne trojance!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

A onako...

.....skoro pa me boli k.... više za pollitičare i sramotu, ako ćemo nisko idemo nisko ako će mo normalno idemo normalno uz jedan uvijet, ili svi ili nitko.

PS Malo preosobno shvaćate ova virtualna lupetanja.

Tko je glasao

.latentni pederu... Kakav je

.latentni pederu...
Kakav je ovo homofobni rječnik?

Gdje ti je osjećaj za različitosti i zaštitu ugroženih manjina?
Hrvatska se barem pokazala civilizirana zemlja u svezi toga pitanja, ali utjecaj s istoka ipak nije zanemariv.

Tko je glasao

latentni...se deklariraju da

latentni...se deklariraju da su hetero i oni su u prvim redovima u antigay prosvjedima...ima ih poprilično u vojsci i policiji...njihova karakteristika je čopor i paranoja i napuhanost:)))
I?Jel' ti jasnije?Obožavaju ponižavati i omalovažavati žene itd.itd.

Tko je glasao

Ne Franka...

....omalovažiti tebe, tj. uzvratiti ti istom mjerom na tvoje omalovažavajuće dosjetke, ne znači da ja ne poštujem žene.

Ja sam pretpostavio tvoju promiskuitetnost isto kao što ti uporno predpostavljaš da sam ja dio "čopora", zatucani desničar, homofob i latentni homoseksualac.

Daklem ako ništa ba istoj smo razini neutemeljenih pretpostavki i niskih podbadanja.

Tko je glasao

@Jelenska: Frankine bilješke su zasnovane

Paradiranje u maskirnim uniformama i s oružjem bilo je 1991. uobičajena pojava, po ulicama, u tramvajima, te naravno naročito u birtijama. Bilo je i pucnjave, ranjavanja ili samoranjavanja zbog obijesti To je jedan loš mentalitet. Često su to bili kavanski ratnici, koji pravi front nisu ni primirisali. S vremenom je to smanjeno, uvedena je stega, a ljudi koji su jednom stvarno okusili front nisu više paradirali kao junaci iz stripova.

I ono iz 1941., o neukima i nepismenima, također opisuje tadašnje uvjete - 50% ljudi bilo je stvarno nepismeno i po ondašnjim kriterijima, blažim od današnjih. Poljoprivrednici ("plug") bili su većina stanovništva - tvoji (i moji, koji su bili građani) bili su manjina. Velika većina bili su odrpani, lijepa uniforma bila je zaista objekt divljenja. Franka je tu govorila o prvim mjesecima. Kad je rat jednom počeo, kad se moralo lomatati po šumama i ležati u blatu, sve su uniforme začas bile pune buha i uši. NDH je imala velikih problema sa snabdjevanjem, domobranske uniforme često su bile jadne, za ustašku vojnicu se pak više davalo.

Ustaše (a pogotovo Ustaška vojnica) uglavnom su regrutirani iz "pasivnih krajeva" i nižih slojeva. Ti tome odmah suprotstavljaš boljševike i 1946. - nema sumnje da se tada pokazivao sličan primitivizam, sličan tip ljudi. Sociološki je poznato da je ta socijalna kategorija sklonija ekstremima, lijevim ili desnim. Nije mržnja prema bilo kome, na socijalnoj, a pogotovo ne na nacionalnoj osnovi, to konstatirati. Imaju i građani, malograđani i velikograđani, i intelektualci također, svojih ružnih osobina!

I mislim, da bi se morao suzdržati od tih totalitarnih sranja: "Ovo je moja zemlja, ako ti se ne sviđa - putuj!" To se ne govori državljanima svoje zemlje.

Off topic:
Taman sam thio reći da bi se osobito s obzirom na svoju funkciju potpredsjednika Hrvatskih laburista trebao na to paziti - kad vidim da to više nisi? Tu je Ivan Pavleka, sjećam ga se iz 1989., kad sam pisao o štrajku strojovođa - kasnije je predsjednik sindikata Milan Krivokuća ubijen - možda između ostalog zbog krive etničke pripadnosti...

Tko je glasao

Beleške

@Jelenska: Frankine bilješke su zasnovane
Zorane moj dragi, pa nemoj odavat drugarice! :):):):)
Znam ja dobro tko je i kada ( a i sada) radio "zabeleške" i koje su posljedice tih "beleški".
Posljedice su od Savinje do Drača.

Ispričavam se što ostatak tvog komentara ne mislim komentirati jer nema potrebe. Ja jaaako dobro znam što se i kako događalo 1991. "nekako s proljeća" baš kao i 1941., također "nekako s proljeća".

P.S. Što se tiče "totalitarnih sranja"...; zbroj njena i moja pa me o rezultatu izvjesti.
(Pazi da te rezultat ne iznenadi.)

Tko je glasao

Ma bravo Franka....

...ja zapravo volim kada netko na ovakav način kao ti sa ovim komentarom zabije autogol škaricama, usput pokaže abnormalno nepoznavanje materije o kojoj laprda i neke vrlo kompleksne teme pojednostavi, odnosno izrazi se onako kako upija.

PLITKO.

Tko je glasao

Bš m j drg d t j

Bš m j drg d t j zbljl,snb jdn....hhh

Tko je glasao

Gle, fali Skviki!

Gle, fali Skviki!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Gle, Skviki se vratio!

Gle, Skviki se vratio!

Fali još samo jelenska, koji je na konzultacijama u Stanu. Al' bez brige, evo njega uskoro s novim uputama!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Upute

E moj @Bigulica;
nemaš ti pojma s kime imaš posla!
@jelenska nikuda i nikome nejde po upute (ne kaže li se to na tvom jeziku - "uputstva"?); @jelenska izdaje i daje upute, ponekad i naredbe čak.
No, ti si samo "girica", ne bavim se takvima, to rade drugi, nešto nižg ustrojbenog statusa.
Zadovoljan?

S nama su!

Tko je glasao

Daljinski

E moj jelenska,
shvati da je tvoje vrijeme prošlo - ti još možeš davati upute jedino svojim daljinskima, a i njima su baterije već malko oslabile, pa svako malo prebace na neki krivi program.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bol!?

Ma zašto bi me zaboljelo!?

Vjerujem kako većinu takvih poput tebe boli Kuna i Neovisna Hrvatska, no eto Sava potekla uzvodno šta ćeš.

Između ostalog su za to zaslužni i mnogi antifašisti, no oni istinski pravi Hrvatski antifašisti a ne prosrpsko-četnički orijentirani poput tebe koji ne mogu preboljeti raspad umjetne tvorevine.

Tko je glasao

Kuna i Neovisna Hrvatska????

Kuna i Neovisna Hrvatska????

Kuna je spomen na Pavelića koju nisu izglasali građani Hrvatske jer ste došli na najpodmukliji način u sve pore vlasti,a povijest se ponovila oko tzv. Neovisnosti!
Toliko su vam bili preći vaši švapski saveznici da ste im sve ponudili na pladnju...ali lako mi to vratimo :)...uskoro

Pro srpsko četnički...koliko ja znam uje se druže sa četnicima...kao i nekada,ujedinjeni protiv antifašista

http://www.index.hr/vijesti/clanak/rojs-ide-u-srbiju-da-mu-cetnicki-vojv...

A ja ću gledati da ujedinim sve antifašiste bivše SFRJ da vas zajedno ponovno pobjedimo i stjeramo k vragu....bando lopovska!!!

Tko je glasao

Eto vidiš...

....kako znam što ti smeta.

Samo naprijed Franka R., čekam takve boljševike sa osmijehom na licu :)

Tko je glasao

Glupačo!

Glupačo!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci