Tagovi

Rješenje bilo koje zagonetke je osnovna logika

Da ne ostane mrtvo slovo na pdf-u:

ARHUS – Informiranje i uklju?ivanje gra?ana u donošenje odluka o okolišu
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlu?ivanju i pristupu pravosu?u u pitanjima okoliša iz lipnja 1998. godine (dalje u tekstu: Arhuška konvencija) predstavlja me?unarodni pravni okvir u podru?ju zaštite okoliša. Tim se dokumentom utvr?uju prava u vezi s okolišem kao pouzdana osnova za uklju?ivanje gra?ana u politike okoliša te se potvr?uje naša obveza prema budu?im generacijama. Arhuška konvencija je putokaz kako se održivi razvoj može posti?i jedino uklju?ivanjem svih sudionika u društvu. Nadalje, Arhuška konvencija je veza izme?u odgovornosti tijela javne vlasti i zaštite okoliša jer je usmjerena na demokratsku suradnju javnosti s tijelima javne vlasti te utire put novom postupku sudjelovanja javnosti u dogovaranju i provedbi me?unarodnih sporazuma.
Da bi se to postiglo javnost treba biti informirana, osviještena te se mora uklju?iti kod donošenja odluka. To je omogu?eno provedbom Arhuške konvencije kroz pristup informacijama, sudjelovanje javnosti kod donošenja odluka i pristup pravosu?u u pitanjima okoliša, što predstavlja tri glavna podru?ja konvencije. Republika Hrvatska ratificirala je konvenciju 2007. godine.
GOSPODARSKO POVJERENSTVO ZA EUROPU
ODBOR ZA POLITIKU ZAŠTITE OKOLIŠA
?etvrta ministarska konferencija
“Okoliš za Europu”
Aarhus, Danska, 23-25. lipnja 1998.
KONVENCIJA O PRISTUPU INFORMACIJAMA, SUDJELOVANJU JAVNOSTI U
ODLU?IVANJU I PRISTUPU PRAVOSU?U U PITANJIMA OKOLIŠA1
?lanak 1.
CILJ
Radi doprinosa zaštiti prava svake osobe sadašnjega i budu?ih naraštaja na život u
okolišu pogodnom za njegovo ili njezino zdravlje i dobrobit, svaka ?e stranka jam?iti pravo
pristupa informacijama, sudjelovanja javnosti u odlu?ivanju o okolišu i pristupa pravosu?u u
pitanjima okoliša sukladno odredbama ove Konvencije.
?lanak 7.
SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SVEZI S PLANOVIMA,
PROGRAMIMA I POLITIKAMA KOJE SE ODNOSE NA OKOLIŠ
Svaka stranka dužna je na odgovaraju?i prakti?an i/ili drugi na?in osigurati sudjelovanje
javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš, unutar jasnoga i
pravi?nog okvira, pruživši javnosti potrebne informacije.

http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=7667

Agronomski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu – Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu :

Sadržajna i metodska podloga “Krajobrazne osnove Hrvatske”
1. Europski pristupi i iskustva u zaštiti, upravljanju i planiranju krajolbraza
Svaki glavni tip korištenja zemljišta – koji se odražava u postojanju gradova, luka, živica, otvorenih polja, mo?vara, terasa, šuma, planinskih pašnjaka, bara, šikara,….. doprinosi raznolikosti i nosi svjedo?anstvo o sposobnosti društva da prikupi znanje o prirodi i razvije tehnike za upravljanje njome. Zemlja nije samo medij za ljudske aktivnosti ve? je ona prirodan, živu?i i osjetljiv okoliš u kojem su društva ostvarila složene odnose koji se ?esto doživljavaju u krajobrazu
Ovako koncipiran cilj obvezuje ?lanice potpisnice na poduzimanje slijede?ih mjera i postupaka:
• oblikovanje obrazovnih programa kao i podizanje razine svijesti javnosti
• uklju?ivanje gra?ana u procese donošenja odluka
• uklju?ivanje stru?njaka u rad nadležnih ustanova ......

.....

Koliko je npr. u odluci o golf terenu koji ?e popiti Vransko jezero uklju?ena javnost, koliko je Sr? imao u odluci uklju?enu svoju javnost, koliko je promjena GUPa u Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu stvarno uklju?ila javnost.
Za zagreba?ki zadnji GUP javnost je bila „uklju?ena“ sa zaštitarima na ulazu na javnu raspravu
Molim pravnike da malo produmaju na koji na?in mi koji smo javnost a koji nismo u nevladinim udrugama možemo i kako nešto napraviti da nas lokalna i državna vlast uklju?i u odlu?ivanje sa tako važnim dijelom nas, naše zemlje i naše djece a to je prostor, i kako možemo vratiti u natrag to što nismo bili uklju?eni, kako poništiti farsi?ne planove.
Kako posti?i to da na primjeru Vranskog jezera znamo da se tamo planira golf teren, da se ve? napravila studija ekološke prihvatljivosti. Tko je aru?io tu studiju, tko je radi, da li postoji revizija te studije i tko su imenom i prezimenom ti ljudi koji su izdali pozitvno mišljenje.
Koje kozekvece snose ako su „slu?ajno“ pogriješili. Ovo ne pišem kao stru?njak jer ja nisam urbanist niti planer nego kao gra?anin ove zemlje koji je relativno prosje?no informiran.
Znam da vas davim, ali ovo je važno jer je jako aktuano, trenutno bitnije od Sr?a:

„Dropuli?, ostavka!", tražili su prosvjednici pred vratima MZOPUG-a, Ne samo radi Varšavske, ve? i radi Vranskog jezera i tisu?a sli?nih „legalnih" malverzacija kojima nam se otima prostor, kojima nam se otima budu?nost, kojima nam se otima sve.
http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/golf-tereni-na-vranskom-jezeru-kakva-...
– Nedopustivo je da za izradu studije nije angažiran ornitolog, iako se u blizini nalazi Ornitološki rezervat – kazala je Grbi?, a to je potvrdila i predstavnica FSB-a, koja je objasnila kako ornitolozi nisu bili angažirani jer su u blizini ve? provedena ornitološka istraživanja.
http://www.vecernji.hr/regije/ekolozi-studija-projekt-80-mil-eura-te-kak...

Na primjeru Zlatara znamo da je gradi? zadužen za znatna sredstva u odnosu na to što je napravljeno. Kako je vlada mogla dopustiti da nema nadzor nad svojim teritorijalnim integritetom. Kako nas to strana banka može tek tako okupirati i vodonosno podru?je za kikiriki staviti pod hipoteku?
http://www.zlatar.hr/index.php?subaction=showfull&id=1284372215&archive=...
Zapravo pravo je pitanje kako izi?i iz šume Striborove, tog svijeta nesvjesti u kojem smo zapeli, svijeta zabave, nekretnina i igara na sre?u. Tko je taj kome ?e biti draže da ima budu?nost (djecu) nego li sva blaga ovoga svijeta, tko je taj kojem je draža vlastita nevolja. Taj nije neki vizionar povijesni za kojega znamo jer taj se oblikovao u tadašnjim specifi?nim uvjetma. Naši specifi?ni uvjeti bi bili iskorak u ljudskost ili povratak prirodnosti, djetetu, bogu, kako ho?ete ali uglavnom odustajanje od komoditeta, pohlepe i prolupalosti. Neku perjanicu niti ne možemo iznjedriti dok sami ne znamo što ho?emo. Daljnje kamatarenje, igre dionicama, preprodaje ne idu više. Došlo se do kraja i stiže(ve? jest tu) nova era
Ne trebamo se ugledavati na svijet jer i mi smo dio svijeta. Svaki kraj ima svoje specifi?nosti.
Da EU, ali takav EU koji uvažava nas. A mi ne možemo o?ekivati da nas neko uvažava ako ne cijenimo sebe. Svjesni smo da varamo na svim razinama. Ali varamo sami sebe.
Da li ?e se garniture koja je na vlasti i u "oporbi" stiditi njihovi unuci na njima je da odlu?e, a na nama da im pomognemo da prestanu na svim razinama sa silovanjima osnovne logike.

Tagovi

Komentari

mmd-ministarstvo pod lupom

http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/golf-pao-na-upravnom-sudu
Presudom iz srpnja ove godine Upravni sud RH poništio je odluku Ministarstva zaštite okoliša o prihvatljivosti za okoliš golf igrališta Brkač koje se planira ispod Motovuna. Time je potvrdio ono na što civilno društvo već godinama upozorava, da unutar toga ministarstva postoji netransparentnost, nepoštivanje zakona i opravdana sumnja u pogodovanje građevinskom lobiju kada je riječ o takozvanim "golf projektima" u Hrvatskoj.

Tko je glasao

trebamo vatrogasce, na zatvorenim sjednicama će sve izgoriti

Ovakvo je tumačenje u izrazitom nesuglasju s ponašanjem Vlade RH koja je prošloga tjedna na zatvorenoj sjednici i bez objašnjenja koje traži Upravni sud donijela odluku da je izgradnja projekta sličnog motovunskom, igrališta za golf i pripadajućih građevina Baštijunski brig uz sam rub zaštićenog područja, Parka prirode Vransko jezero, od interesa za Republiku Hrvatsku. Ta Vladina odluka omogućuje izvlaštenje zemljišta, a početak gradnje 112 vila, 10 apartmanskih građevina i hotela na površini od gotovo 140.000 m2 značit će neizbježne ozbiljne utjecaje na 300 tisuća ptica koje žive u Parku.

Tko je glasao

"Ova je presuda od velike

"Ova je presuda od velike važnosti jer se po prvi puta razmatrala najučestalija od svih primjedbi udruga o neobrazloženim odbijanjima primjedbi u javnim raspravama o studijama utjecaja na okoliš - radi se o presedanu koji bi mogao biti prekretnica u do sada samo formalnom sudjelovanju javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš"

Tko je glasao

završna regionalna konferencija o Aarhuškoj (da li je itko čuo?)

http://www.gong.hr/news.aspx?newsID=3575&pageID=1

"Ako se borimo možemo izgubiti, ali ako se ne borimo, već smo izgubili",
(Ludwig Kramer, doktor pravnih nauka, objavio oko 20-ak knjiga i više od 200 članaka o
okolišnom pravu EU
http://www.zelena-istra.hr/files/Pravna%20_misao,_Sanja_Kavaz_Hukic.pdf

Tko je glasao

samo u Istri se planira 23 golf terena

http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/tsunami-urbanizacije-slucaj-spa...
Tri milijuna praznih kuća na obali, 800 novih golf terena koji troše vode koliko i 16 milijuna ljudi,
....„Zgrade se grade samo radi pokretanja investicijskog ciklusa, ne da bi se u njima živjelo, čak ni u doba godišnjih odmora. Mladi Španjolci ne mogu kupiti te stanove jer su im preskupi, uz to su vrlo loše kvalitete, a troškove za vodu i održavanje plaća država", ispričao je kartograf Miguel Angel Torres.
Velika strana ulaganja stvorila su stotine golf naselja u zemlji gdje gotovo nitko ne igra golf. Costa del Sol već se naziva Costa del Golf. U obalnom pojasu u radijusu od kilometra izgrađenost je 80 posto, a sada je počelo i zauzimanje posljednjih prirodnih zona.

Tko je glasao

1.) Treba se riješiti iluzije

1.) Treba se riješiti iluzije da će se išta promijeniti bez promjene vlasti i sustava vlasti.
2.) Za Arhušku konvenciju (koja je i materijalni propis u RH), malo je tko čuo, a najmanje - suci.
Ista Konvencija obvezuje sud izvjestiti javnost o postupku kojem je predmet okoliš. Kad sam jednom
novinarima rekao da mogu izvršiti uvid u isprave u sudskom spisu i biti nazočni na ročištu, pitali su me:
"Da li mi to smijemo"?

Tko je glasao

http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/cudesne-procedure-apart

Majica, nešto u zadnje doba su učestle prijevremene mirovine sumnjivih tipova ala ti:
Zadarska županija izglasala je mišljenje kojim utire put Vladi da golf na Baštijunskom brigu proglasi od "interesa za Republiku Hrvatsku". Procedura usvajanja već poznata: investitoru se jako žuri, vijećnici dokument nisu pošteno ni pročitali. Rezultat:potencijalno izvlaštenje zemljišta za gradnju apartmana i golf terena na samom rubu Parka prirode Vransko jezero.
- Kada smo tražili od Ministarstva Marine Dropulić imena ljudi koji su sjedili u povjerenstvu odbili su nam ih reći prekršivši Zakon o medijima po kojem su obavezni u roku od tri dana pismeno obrazložiti zašto bi ta informacija ugrozila upravni postupak. Obrazloženje nam je uskraćeno, a imena poslana tek kada je prošao rok od trideset dana za upravne žalbe. Tako tek krajem kolovoza dobivamo poštom sastav povjerenstva. Po Zakonu o zaštiti okoliša javnost ima pravo sudjelovanja na povjerenstvima komisije, što implicira da članovi povjerenstva ne mogu biti proglašeni tajnom.
- Uočljive su sličnosti u guranju golfa uz Vransko jezero s dosad možda i najupitnijim golf projektom koji je prošao proceduru procjene utjecaja na okoliš, Brkač ispod Motovuna. U zaštićenom krajoliku, kraj šume gdje rastu osjetljivi tartufi i rijeke Mirne, gotovo isto povjerenstvo je također procjenjivalo hoće li 67 građevina i 2 golf igrališta od 18 rupa negativno utjecati na okoliš.Tada je komisija kojom je presjedao Velimir Šimičić odbila studiju. Šok u Ministarstvu Marine Matulović Dropulić popravili su smjenjivanjem Šimičića "jer je otišao u mirovinu" . Na njegovo mjesto postavljen je čovjek od zadatka Željko Cvrtila iz Ministarstva turizma i malo dorađena studija je uskoro prihvaćena.

molim da cijenjeni zviždači, pravnici i razni obrate pažnju na:

- U Hrvatskoj se na internetu objavljuju samo sažeci studija što je protivno Aarhuškoj konvenciji o pravu javnosti informacijama o okolišu. "Odbor Aarhuške konvencije susreo se s takvim slučajevima u mnogim europskim zemljama i došli su do zaključka da natječaj za određeni projekt, sve studije i procjene utjacaja na okoliš, ugovori s investitoroma, kao i svi ostali dokumenti trebaju biti dostupni javnosti da bi ih ona mogla komentirati te pisati primjedbe. Kada je u pitanju zaštita okoliša i javni interes, intelektualno vlasništvo ne može biti tajno", protumačio je Ludwig Kramer, vodeći stručnjak na području okolišnog prava u Europi u intervjuu Glasu Istre u petak.

hoću reći, formalizam kojim ova vlada potpisuje u ime nas dokumente kojih se ne drži mislim da je za skupne ili pojedinačne utužbe, i to bez gubljenja vremena oko čekanja da se vlast promijeniti, jer i ako se promijeni već u redu stoji nova hrpa jebivjetara koja će se slično ponašati. Dakle , mislim da se ipak može nešto promijeniti i bez promjene vlasti, jer smo imali tih promjena već sasvim dovoljno da se uvjerimo da nema koristi od toga.

Dakle treba koristiti alternative koji nudi sud za ljudska prava:

Majice, molim te pomozi mi sastaviti tužbu

Tko je glasao

Smogi, tko je tome kriv? Dok

Smogi, tko je tome kriv? Dok se ljudi ponasaju ko ofce, tako ce ih se i tretirati.
Vigilantibus iuris.
Zato je ovo sto 3103 pise vaznije od svih prosvjeda.
Price o tome kako se treba promijeniti vlast i sustav vlasti stoje, ali isto tako mute vodu i demotiviraju ljude da koriste ona prava koja vec postoje. Koliko god da je sustav los, cinjenica je da u dovoljnoj mjeri ne koristimo ona sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Kljuc je u poticanju ljudi na to (kao ti s novinarima), a ne u poticanju na cekanje da sustav postane bolji. Crkni magarce dok trava naraste -- nedopustivo.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@Griotta Strah i apatija. To

@Griotta
Strah i apatija.
To je ono što ruši kreativnost i društvene promjene.
Treba jednostavno pobijediti sebe, shvatiti da niste sami.
To ohrabruje, posebice one koji nemaju što izgubiti ili one kojima je solidarnost svetinja iznad osobnog probitka.
Dosta defetizma!
Država se može i dobiti, ali i izgubiti.
Za isto neće biti krivi ni Mlećani, ni Mađari, ni Turci, ni Srbi.
Samo oni koji šute, jer nemaju osjećaj zajedništva.
Hrvatska, kakvu ste željeli je na domaku.
Glavu gore!
Ustanite!

Tko je glasao

Po Arhuškoj konvenciji

Po Arhuškoj konvenciji javnost treba biti informirana i osvještena. Naglasak je na pristupu informacijama.
Tako da jesi dijelom u pravu što se tiče vlasti - dok je tako nema promjena.
Ali mi imamo i te kako razna oružje protiv te apsolutističke vladavine.
Najbolje govori godina kada je konvencija potpisana da promjena vlasti na tom planu ne nosi ništa i čisto je zvjezdoznanstvo nada u to da neće se ponovno progurati Murta brt blizanac Kurtin
Odnosno ona promjena na koju ti ciljaš, ona nije sigurna

Odnosno svaka korisna informacija koja se može izvući za lokalno stanovništvo je dragocjena. Znači ovako sa službenih stranica gdje su javno pospremljene u nekom pdf-u i tu je kraj obavještavanja i osvještavanja javnosti.
Pravno pismenii su od velike pomoći pri čitanju i povezivanju što se može napraviti, iskusni još i više.

Ne pristupačnost informacijama i netransparentnost zbog vlastiog hapanja uz zatrpavanje spamovima je stvarnost u kojoj živimo.
Stručni ljudi sa raznih područja mogu pomoći u prokopavanju objektivne slike - interes u prvom redu lokalnog stanovništva i ukazivanje na sve pretstave koje u svrhu "dobra" tog stanovništva igraju. Takođe mogu i moraju naći put "prisile" informiranja, a tako i podizanja svijesti i zainteresiranosti a kako bi teže razni mogli kontinuirano prodavati muda pod bubrege

p.s.Kako to da se "gospođe felker" koje rade u državnim institucijama mogu ponašati tako? E, pa mogu, jer im Zakon o pravu na pristup informacija, koji bi trebao štiti građane, to omogućava
....U jeku Vladine kampanje uvjeravanja evropskih promatrača u svoju bezrezervnu političku volju da suzbije korupciju (nediplomatskim jezikom rečeno: da prekine s vlastitom korumpiranošću) i omogući građanima pravo na informacije, Hrvatski fond za privatizaciju nije Transparency Internationalu odgovorio niti na jedno pitanje o svom poslovanju. Središnje mjesto hrvatskog privatizacijskog kriminala tako i nadalje ostaje hermetički zatvoreno

http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/fond-za-samoprivatizaciju

Tko je glasao

moj komentar je na linku, izvukla sam samo neke odgovore!

http://pollitika.com/pljacka-stoljeca-ili-posao-stoljeca-u-dubrovniku#co...

"Kako postići to da na primjeru Vranskog jezera znamo da se tamo planira golf teren, da se već napravila studija ekološke prihvatljivosti. Tko je aručio tu studiju, tko je radi, da li postoji revizija te studije i tko su imenom i prezimenom ti ljudi koji su izdali pozitvno mišljenje."

http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/golf-tereni-na-vranskom-jezeru-kakva-...

"Za Golf teren Baštijunski brig organiziran je još 2008. konzorcij Ministarstva turizma, Zadarske županije, Grada Biograd na Moru i Općine Pakoštane, te naravno investitora, kako bi se „uklonile poteškoće koje inače usporavaju izgradnju golf terena"."

"Državni tajnik Nikola Ružinski, koji je 12. srpnja potpisao Rješenje Ministarstva zaštite okoliša kojim se Golf igralište Baštijunski brig ocjenjuje prihvatljivim za okoliš, prije samo mjesec dana igrao je golf na turniru kojeg je organizirao investitor u spomenuti golf projekt uz sam rub Parka prirode Vransko jezero, Antun Mikec!"

"Nadalje, koordinatorica izrade Studije utjecaja na okoliš Golf igrališta Baštijunski brig Aleksandra Anić Vučinić, nekadašnja djelatnica MZOPUG, izdavala je knjige zajedno s koautorom Nikolom Ružinskim, državnim tajnikom koji je potpisao rješenje o prihvatljivosti golfa."

"Rješenje Ministarstva od 12. srpnja je konačno, i na njega nema mogućnosti žalbe. Prvotna studija koja nije uključila mišljenje ornitologa bila je na javnom uvidu, građani su dali primjedbe, Ministarstvo je onu o neangažiranju ornitologa uvažilo i tražilo u skladu s tim promjene studije pa je angažiran Radović koji je dao pozitivno mišljenje.
„Proučavam ptice na jezeru već 20 godina. S golfom nemam nikakvog iskustva, ali dobio sam podatke", kaže Radović."

"Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode ne dijeli Radovićevo mišljenje o prihvatljivosti golfa te je iznenađeno razvojem događaja. „Nismo primili odgovore na naše primjedbe na Studiju koje je po zakonu onaj tko provodi javnu raspravu, u ovom slučaju Ministarstvo, dužno isporučiti. Pokrenut ćemo upravni spor", najavljuje predsjednik društva Tibor Mikuška."

Tko je glasao

UPOOOOOMOOOOOĆ.............KRADU NAM VRANSKO JEZERO!!!!!!!!!!!

znam da smo o tome pričali, dnevnik je mali doprinosić nekaj (imaginarnoj?) uzbuni
ovi pusti zeleni koje imamao vjerovatno i objavljuju sve detalje na svojim blogovima, pročita nekoliko zainteresiranih, glavni mediji izbjegavaju blagovremene obavjesti, odnosno naprave sve za obrnuto ili eventualno nakenjaju spama.
Više me zanima da tužimo (to je sada jedino rješenje) državu zbog izbjegavanja javnosti. Sigurno će se to teško dokazati, ne postoje ekipe koje se time ozbiljno bave. Ali sigurno je da bi se moglo naći da javnost nije bila adekvatno obavještena i nikako uključena u odluku po ovom sporazumu. To je sada jedina nada, a ja ne znam kako to da organiziram. Namjerno čak preskočiti udruge.
Nepoznati građani!!!!!
pa još jednom molim ako čita Majica ili neko sličan da da neku konkretniju ideju na nastavak ovoga i nemesisinog osvrta.

Tko je glasao

bojazan

Sve pet - princip je OK. Ali znaš čega me jedino strah - da javnost, sve i da je bila obavještenija, ne bi baš turbo reagirala...
Cjelokupna hrvatska, a kamoli zadarska. Znaš da je to strateški odrađeno; građevinarska mafija odlično radi svoj posao - naš tri župana također. Ministar, gradonačelnik.
Mislim da Atanu (Zelena lista, Eko Zadar) nitko u Zadru baš ne doživljava.
Kruh danas vs. jezero za 50 godina? Zna se...

Tko je glasao

ni varšavsku prvih nekoliko

ni varšavsku prvih nekoliko godina je malo tko doživljavao. Treba raditi na tome, a namjerno se izbjegava. Nije na nevladinim udrugama i udrugicama da kao neki čudaci ili vjerska sekta nekoga uvjeravaju u nešto.
Tim se dokumentom utvrđuju prava u vezi s okolišem kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike okoliša te se potvrđuje naša obveza prema budućim generacijama. Arhuška konvencija je putokaz kako se održivi razvoj može postići jedino uključivanjem svih sudionika u društvu. Nadalje, Arhuška konvencija je veza između odgovornosti tijela javne vlasti i zaštite okoliša jer je usmjerena na demokratsku suradnju javnosti s tijelima javne vlasti te utire put novom postupku sudjelovanja javnosti u dogovaranju i provedbi međunarodnih sporazuma.
Da bi se to postiglo avnost treba biti informirana, osviještena te se mora uključiti kod donošenja odluka. To je omogućeno provedbom Arhuške konvencije kroz pristup informacijama, sudjelovanje javnosti kod donošenja odluka i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša, što predstavlja tri glavna područja konvencije. Republika Hrvatska ratificirala je konvenciju 2007. godine.j

I sada je zanimljiv ovaj farsični moment. Nakon 9 godina država ratificira konvenciju, a eno gore Tonči piše da ni sudci nemaju pojma što je to.
Masa nečeg se potpisuje, dogovara, usvaja....niti se ne pročita, nitko nema pojma što sa tim, kako sad. Najsigurnije je to ostaviti u pdf-u, možda nitko neće niti otvoriti, sam web je dovoljno zaspaman da je rovarenje zamorno. A forma je zadovoljena - eto izloženo je na stranici ministarstva i to čak preveden tekst u cijelosti. Ovo je trenutak na koji se treba obratiti pažnja. trenutak farse (koja je sveopća), tj zadovoljenje forme i držanje javnosti u neznanju, što logično i izaziva nezainteresiranost. To je taj trenutak. Na apsolutno svim područjima je tako.

Najbolje je bilo kada su studenti prošle godine otkrili da unutar paketa kojeg se našlo i vosoko obrazovanje , nema jedne prevedene stranice. Od svih profesora sa ff samo je jedna profesorica znala što je ministar potpisao i još jedna je čula za to, ali nije znala što piše. Ostali nisu imali pojma dok djeca nisu stvar raskopala i pročitala.

Tko je glasao

Rockwool

Iskoristit ću ovaj prostor gdje sam se zabunila da linkam malo na Rockwool. Ja se naivno pitam da li ima smisla žaliti se istima koji nam ovakve stvari nameću. I zato nisam baš pobornik ni EU, ni našeg ljubljenog višestranačja

http://www.labin.info/1,5816,hr-quotrockwool_quot-ne-spaljuje-kancerogen...

Tko je glasao

ne možeš uopćavati "oni" su

ne možeš uopćavati
"oni" su vrlo složenih i različitaih interesa, često sukobljenih
zato i postoje ovakve konvencije
Da pače, možete i morate
to je puno jači politički potez nego se baviti strankama
razne zelene udruge su štošta u vezi rockwoola probali, ima Oštrić puno na svom blogu, pa razmijeni iskustva
Ali mi se čini baš ovaj di bitan, znači građani ne udruge. Oni koju su diraktno ugroženi.
Ne treba nasjedati na to da bi odgovaralo zatvaranje tvornice vlasniku. Oni su došli ovdje ne samo zbog nove gradnje koja je buktala zadnje desetljećje nego imamo sada zbog ulaska u eu energetsku klasifikaciju zgrada koja će vjerovatno dovesti do daljnje potražnje kamene vune
http://www.labin.com/web/vijest.asp?id=11525
http://www.poslovni.hr/vijesti/politicari-su-doveli-rockwool-u-istru-oni...
http://zoranostriczelenalista.blog.hr/2008/09/1625321233/prosvjedni-skup...

Tko je glasao

naš župan

Zoran Oštrić se ovdje poziva na našeg župana, pa evo malo i o njemu, a u komentarima piše neki "ak" i dobro je napisao. inače, proslijedila sam na labinštinu malo komentara i ovaj tvoj dnevnik jer ne znam do kuda su stigli sami građani.

http://www.ipress.hr/kultura/jakovcic-striptizom-otvorio-tu-smo-2-9174.html

Tko je glasao

golf

Cijelo vrijeme sam protiv tog golfa zbog ekstra zarada koje korumpirani misle zaraditi na tome da grade vise nego bi trebali, ekologije, drzavnih troskova oko pruzanja infrastrukture privatnicima koji ce dizati profit, mogucnosti izvlascivanja vlasnika zemlje koji ne zele prodati djedovinu...

I onda mi padne na pamet da je golf idealno rješenje za moje probleme sa rodjacima i starim nesredjenim zemljisnim knjigama. Pa neka me samo izvlaste, bar cu dobiti neku lovu od zemlje koja je moja ali toliko vlasnički iscjepakana da se nikome ne da zajebavati sa ciscenjem i dijeljenjem toga, a nitko je niti ne koristi...

Tako da nacelno sam protiv golfa, ali ako cete ga vec mora biti onda dajte ga prioritetno dozvolite negdje po mojim rascjepkanim (1/24) parcelama.

hatepogodak

Tko je glasao

a šta misliš kako je i zašto

a šta misliš kako je i zašto golf sredio ono što od austougarske se namjerno ne sređuje. Odnosno kako eto pa baš taj genijalni izum je to sredio, zašto se sredstva koja već odavno izdvajamo za zaštitu voda npr nisu otišla u sređivanje toga oko Vranskog jezera ili vodonosnih područja?

Tko je glasao

Molim pravnike da malo

Molim pravnike da malo produmaju na koji način mi koji smo javnost a koji nismo u nevladinim udrugama možemo i kako nešto napraviti da nas lokalna i državna vlast uključi u odlučivanje sa tako važnim dijelom nas, naše zemlje i naše djece a to je prostor, i kako možemo vratiti u natrag to što nismo bili uključeni, kako poništiti farsične planove.

Podsjećam na Članak 140. Ustava RH koji kaže:

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

To znači da je Arhuška konvencija direktno primjenjiva u eventualnom sudskom postupku protiv države zbog kršenja neke od njezinih odredbi. Mislim da nije bitno da stranka koja se žali na državu bude nevladina udruga. Važno je da postoje dokazi da javnost nije bila uključena ili na pravi način informirana o pitanju koje se tiče (posredno ili neposredno) očuvanja okoliša. Ne znam da je pred ikojim našim sudom pokrenut ili vođen neki postupak u kojem bi sud direktno primijenio neku od odredbi međunarodnih ugovora koji su postali dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH (možda u procesuiranju ratnih zločina).

Očito je došlo vrijeme da se i na tom polju počne nešto događati, ali bojim se da nam nedostaje stručnjaka za ekološko pravo. Mislim ipak da je vrijedno pokušati pa ako se zapne na domaćoj stepenici, moguće je pristupiti i međunarodnom sudu. Još da napomenem da pri mnogim pravnim fakultetima (a i nekim nevladinim organizacijama) u inozemstvu postoje pravne klinike za slučajeve iz područja ekologije koje rade pro bono. Ugroza Vranskog jezera od sprege državnog i privatnog vandalizma vapi za intervencijom suda. I to prije nego zločin stvarno bude počinjen.

nemesis

Tko je glasao

ekolozi

Vezano uz te stručnjake za ekološko pravo: da li takvo što mogu pokrenuti studenti biologije i ekologije, npr.?

Žao mi je ako postavljam priprosto pitanje, ali o tome malo znam.

Tko bi još bio kompetentan pokrenuti takvu stvar?

Naime, tu u Banjolama, nedaleko od nas, bitke se vode oko deponija smeća Kaštijun. Ništa ne pomaže. Ljudi se bune, šetaju po Zg sa transparentima, pregovaraju sa nadležnima u vlasti i - ništa. A turističko mjesto i kad padaju kiše, kroz zemlju, toksini i ostali štetni kemijski spojevi prodiru u more. Naravno, i u okolna zemljišta sa kojih onda na tržnici kupujemo povrće.

Tko je glasao

Jednadžbe su ovakve:

smeće + vrijedan krajolik (ili park prirode)+ tereti na katastrićima = golf tereni
štakornjak + stara gradska jezgra = šoping centar i garaža

i da nema golfa i šoping centara obrasli bi u smeću i štakorima
samo, nešto me mući, a gdje ide moja lova odvajana za poreze i doprinose?

Istra valjda ima 60 golf terena, ne dvojim da je nekom od njih baš popratna „sportska građevina“ u Banjolama.
Inače glavni biznis i sadašnjosti (a budućnosti još više) je smeće i otpad. Možda da se malo ozbiljnije prihvatiš tog smeća, i šta i kako s njim. Ako razviješ firmu.......

Tko je glasao

@ Veli Jože Bilo tko može

@ Veli Jože

Bilo tko može pokrenuti sudski postupak protiv države, ukoliko ima dokaze da je u konkrentom slučaju prekršena neka od odredbi Arhuške konvencije. Dokaze treba prikupiti da bi se imao pravni slučaj. Još prije toga treba, naravno, dobro poznavati samu Konvenciju i njezinu primjenu.

nemesis

Tko je glasao

Joj kako srcedrapateljno:

Joj kako srcedrapateljno:

Da li će se garniture koja je na vlasti stiditi njihovi unuci na njima je da odluče, a na nama da im pomognemo da prestanu na svim razinama sa silovanjima osnovne logike.

A za golf terene na Srđu glavni Andro Vlahušić. Valjda se on iznenada prometnuo u člana HDZ-a.

A što je sa SDP-ovcima i njihovom kadrovskom križaljkom, možemo pročitati u današnjem broju e-večernjaka:

– Možda je gradonačelnik želio moj otkaz zato što me na mjesto ravnateljice postavila lijeva koalicija (SDP-HNS-HSLS)

http://www.vecernji.hr/zagreb/politicke-igre-kao-razlog-odlazak-umjetnic...

Ko bi reko, čuda da se dese
nepoštenje i korupcija SDP ponese...

lalallallaaaaa llallaala

ajd da vidimo dvostruke kriterije:

Tko je glasao

ping pong

nadopunit ću, obično napišem u vlasti i "oporbi" i ne mislim samo na ovu garnituru nego i na prethodnu, odnosno uspješni kontinuirani ping pong. Ja ih zapravo ne mogu nikako razlučiti pa skoro da se divim tvojoj upornosti

Tko je glasao

nenormalno

Da li će se garniture koja je na vlasti stiditi njihovi unuci na njima je da odluče, a na nama da im pomognemo da prestanu na svim razinama sa silovanjima osnovne logike.

e vidiš. ovo upravo ja ne razumijem kod "njih". kako god okrenem, ponašaju se kao da nisu odavdje, kao da nisu imali djetinjstvo, sjećanja, toplinu naših ljudi oko sebe...kao da su sa nekog drugog planeta.

Tko je glasao

Veli Jože Mislim da moć,

Veli Jože

Mislim da moć, novac, privilegije, a najviše moć koju imaju su odavno postali njihovi "bogovi". Spremni su na sve da to zadrže.
Oni su takvi i nama može biti samo sve gore i gore sa ovakvom vladajućom klikom.
Problem je u nama, koliko ćemo to dugo trpjeti, hoćemo li naći načina da ih na slijedećim izborima pošaljemo u oporbu ili u povijest.
Hoćemo li bojkotirati iztbore ili poučeni brojem potpisa za referendum shvatiti da ih možemo smijeniti, iako oni neće srediti popise birača, iako će lagati do neba slijedeću godinu, iako će manipulirati do beskraja uz pomoć medija.
Navodno je počela izborna kampanja, pa ona traje od kada je sijeda dama postala premijerka zna se kako.
Nema toliko prljavog sredstva koje ne bi opravdalo njihov cilj, ostanak na vlasti.
Rješenja i iztlaz iz ovog kruga pakla mi birači možemo naći.
Tako što ćemo ih srušiti sa vlasti na izborima.
A ostali koji bi mogli biti izabrani, tkogod oni bili morali bi poštovati birače ako ne žele i oni biti smijenjeni.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

igraju se boga

Drago mi je da si opet prozborila. Dugo si tiho, samo plusići i minusići. A ja pod pritiskom lajem li ga lajem - teško je. Strašno je, a imamo samo jedan život, jel' da?

No, samo da ti velim. Ovi drugi nisu ništa bolji. Ovdje bi trebala jedna korjenita promjena koju bi nametnuli mi sami: svi u povijest, a oni koje ćemo postaviti, ili će nas se bojati i služiti nam, ili će u kratkom roku nestati i oni.

Igrati se boga sa životima moje djece neće.

Tko je glasao

Veli Jože, Naravno da ovi

Veli Jože,

Naravno da ovi drugi nisu bolji, pa dovoljno dugo gledamo sav taj odvratni igrokaz, show, te kreature koje ni pisci drama apsurda ne bi mogli izmisliti.
U pravu si što zazivaš korjenite promjene.
No, možda je naivno nadati se da je ljudima dosta svega, te da su shvatili što mogu, da apstinencija i bojkot izbora neće donijeti promjene.
Tvoje riječi pod pritiskom dokaz su da postoje rješenja i da ih možemo naći zajedno.
Iako je prestrašno to što nam se događa, zakonodavci su posljednjim prijedlozima prevršili svaku mjeru i to će ih koštati vlasti.
Što misliš o ptijedlogu zakona da zastupnice idu u mirovinu 15 godina prije ostalih žena?
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Ni med cvetjem ni pravice

Uzet će veću povlaštenu mirovinu koju su si nezakonito dodijelili, 15 godina prije drugih žena u mir od mobinga i još glume moralne vertikale - pripadnice zločinačke organizacije...

Tko je glasao

nisam to znala

O tom zakonu ne mislim ništa dobro.

Ja sam već rekla što mislim o saborskim zastupnicima kada sam pisala o ostavci u Laburistima. To je kao prvo častan posao, ali mislim da su benefiti vrlo štetna stvar jer im udari u glavu s obzirom da se kod nas radi, u glavnom, o sitnim dušama. Kada bi takva pozicija što po pitanju plaće, što po pitanju benefita, bila istovjetna prosječnom radnom mjestu u RH - manje bi se tukli za fotelje.

Žene u politici - moraju se izboriti za humanije društvo. Definitivno ih u politici mora biti više, a ovo s penzijom mi se ne sviđa jer ako žena u tvornici može raditi 12 sati dnevno + sve ostale životne nedaće i to trpiti do poznih godina, onda i ove u Saboru definitivno mogu raditi do kraja, a dužnost im je upravo sudbina onih u tvornici ili ovakvih kao ja. Drugo, mandate bih ograničila na jedan.

Tko je glasao

Veli Jože, Bila sam

Veli Jože,

Bila sam zapanjena i ogorčena kad sam pročitala vijest o zastupnicama, poimence navedenima, Adlešić već sada sa 50 godina može u mirovinu, i još neke druge kao Antunović, Kosor itd.
A trapulanje sa ostalim budućim umirovljenicama bolje ne spominjati.
Ovo što sada izvode sa referendumom pod ravnanjem onog lisca Šeksa, moglo bi biti itekako kontraproduktivno. Trakavica koja će čekati odluku Ustavnog suda, a odluka bi mogla biti onakva kakvu napiše vrli Šeks. Sjetimo se Ustavnog suda i harača.
Mislim da si namiču omče na vrat i da bi mogli izvisiti na izborima.
No, neću se nadati prerano.
Duga je godina, a u nas tako kratko pamćenje.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

pet do podne

Bojim se da je Ustavni sud isto alatka kamarile bulumente. Hobotnica je svugdje, u svakoj pori. No, čini se da još nije dogorjelo do noktiju. Pri tome ne mislim samo na siromaštvo , već i na ekološke užase tipa Rockwool ili Plomin.

Ljudi se na Labinštini bore svom snagom, ali uzalud. To su ovi EU oligarsi potkupili ove naše, a ovi naši vjerovatno potkupljuju znanstvenike koji pišu studije o utjecaju na okoliš...

A to što ljudi od magle zagađenog zraka ne mogu disati i obolijevaju od karcinoma - nikom ništa.

Evo, recimo, gdin Tonči Majica nije bio donio presudu u korist kapitala u Sisku (INA) i ostao bez posla.

Nitko nas neće izbaviti iz tog zla doli nas samih, ali još uvijek nije svima jasno, još se dobro živi...

Tko je glasao

dilema ?

u oporbu ili u povijest.

Glasam za povijest !!!

Tko je glasao

u kolhoze

treba njih u kolhoze, da se nauče u životu raditi.
A izdajnike -u arest.

Tko je glasao

al kolhozi još postoje? možda

al kolhozi još postoje?
možda bi mogli razvit turizam u smislu radnih zadruga ili npr radnog logora gulaga (i to elitni, tako da nam elite odu koju godinu na odmor), nije ni taj Staljin bio za bacit :-)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci