Tagovi

Jel' žena kriva što se Zemlja okre?e?

Sve religije svijeta su pažljivo osmišljena farsa utemeljena na izmišljotini. Ukoliko nekome treba potvrda da nekolicina može s lako?om nadzirati mase ne treba tražiti daleko; dovoljno je da pogleda milijarde ljudi koji su štovali bajke što su ih proteklih 2000 godina (no pri?a datira još iz doba Babilona, dakle, stara je oko 3000 godina) propagirali ljudi u mantijama raznih bogova.
Te religije stvorila je ista sila s istom svrhom te, utoliko, mitovi o bogovima spasiteljima širom svijeta imaju istu strategiju:
1) ro?eni ste s isto?nim grijehom i stoga ste bezvrijedno sme?e od dana kada ste došli na ovaj svijet;
2) spasiti se možete jedino ako vjerujete u »Spasitelja«, a to zna?i da morate raditi sve što vam odabrano sve?enstvo kaže;
3) ako to ne ?inite, bit ?ete osu?eni na vje?ni oganj u paklu.
Prije negoli odgovorim na pitanje o svrsi cijele pri?e, bitno je razjasniti dva pojma: pojam mita i pojam isto?nog grijeha. Ovaj dio dnevnika koji pišem inspiriran je Campbellovim „Mo? mita“.
Prema Campbellu, mit je iskustvo života, dakle, ujedno temelj svake kulture, religije, civilizacije, pa I znanosti, a izraženo u obliku metafore (prenesenog zna?enja).
ISTO?NI GRIJEH – no?na mora zapadnja?ke kulture
Svi znamo pri?u o Adamu i Evi. Eva je, po nagovoru Zmije, Adamu dala “jabuku” što nije smjela jer je Bog to zabranio. I bijahu prognani iz rajskog vrta, pretvoreni u obi?ne smrtnike svedene na “u se, na se i poda se”. Zmija i Eva postaju glavni krivci. Zmija postaje simbolom zla, dok je Eva kažnjena vje?nim osje?ajem krivnje, ra?anjem u boli, te izop?enjem iz društvenog života uop?e, a iz crkve da ne govorimo (pravo glasa u Švicarskoj žene su dobile tek 1962. godine). Dakle, ?inom je progona iz rajskog vrta, svijet istog trenutka postao muški svijet. No je li to doista ispravna interpretacija pri?e? Nije li ve?ina naših misli, osje?aja, djelovanja, u stalnoj suprotnosti sa religijom nametnutim pravilima života? I otuda stalni osje?aj krivnje? Pa predbacivanje odgovornosti na drugoga? Ima li smisla tako živjeti?
Prema istom je autoru u krš?anskoj pri?i zmija prevarantica, život je pokvaren, svaka prirodna pobuda griješna ukoliko nije obrezana ili krštena. Zmija je bila ona koja je u svijet donijela grijeh, a žena ona koja je jabuku prenijela ?ovjeku. Dakle, poistovje?ivanje te životinje i žene s grijehom u stvari zna?i poistovje?ivanje života s grijehom, što je osnova metafore isto?nog grijeha.
Naime, zmija se u mnogim tradicijama (Indija, sjevernoameri?ki Indijanci…) štuje kao simbol života, “besmrtne energije i svjesnosti uklju?ene u polju vremena: stalno odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?ena”. Energija života samo mijenja oblike kroz vrijeme, ona ne nestaje (u vidu odlaska u raj, pakao i sl.). Simbolu zmije se u ve?ini kultura daje pozitivno zna?enje. Još jedan aspekt zmije kao simbola života jest prehranjivanje: nijedno od živih bi?a na Zemlji ne bi opstalo bez da se hrani (hranidbeni lanac). Sve što jedemo nekad je bilo živo. “Život živi od ubijanja i jedenja samoga sebe, odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?en…”. Dakle, ono što mi zovemo ciklus života prikazano je simbolom zmije u obliku kruga, tj. Zmija sama sebi jede rep, kad do?e do kraja – umire, ali se istovremeno ra?a novi život, te se ciklus tako nastavlja u beskona?nost.
Žena – majka Zemlja. Iz nje nastajemo, u nju se vra?amo da bi se opet rodili. Eva je majka ovozemaljskog, vremenskog života.
U Rajskom vrtu nije bilo vremena, ro?enja ni smrti, ukratko, nije bilo života. Zmija, koja obnavlja svoju kožu, bila je gospodarica središnjeg stabla gdje se spajaju vrijeme i vje?nost : « Ona je, u stvari, glavni bog u Rajskom vrtu. Jahve, onaj koji tamo še?e u svježini ve?eri, je samo posjetitelj. Vrt je zmijino mjesto. To je stara, stara pri?a. Imamo sumerske pe?ate koji datiraju još od 3 500 godina pr.n.e. pokazuju?i zmiju, stablo i božicu, i gdje božica muškarcu posjetitelju daje vo?e života. Stara mitologija božice je to?no tamo u Genezi. »Me?utim, « ideja Isto?nog grijeha u biblijskoj tradiciji jest da je priroda, onakvu kakvom je mi znamo, pokvarena, da je spolni odnos sam po sebi nešto pokvareno, a žensko kao epitom spolnog odnosa je kvaritelj ».
E sad. Kakve to veze ima s politikom i politikakomi?arima ?
Ima. Najbliži slu?aj nam je “fajt” Nene i Pavla. Rekoh gore kako je u biblijskoj tradiciji ugrizom jabuke svijet postao muški svijet, dakle, po?eo je funkcionirati po muškom principu: JA-SVE MENI (posjedovanje) – IMPERIJALIZAM – PATRIOTIZAM - JUNAŠTVO. Istovremeno se maksimalno potiskuje ženski princip: LJUBAV – DAVANJE – PRIHVA?ANJE - SEX (kao najmo?nija pozitivna snaga, snaga stvaranja života). Isto?nim grijehom žena postaje kriva za sva zla ovoga svijeta. Muškarac je bogomdani junak koji nikako ne može i ne smije biti kriv, upravo kao što loša vlast u RH nije kriva, ve? je to narod koji svojim izumiranjem pla?a cijenu nesposobnosti i bezvoljnosti iste da ga poštuje i služi.
No, vratimo se Neni i Pavlu. Da oboje ne robuju osje?aju krivnje i lažnog morala nametnutim Isto?nim grijehom, za ovu “”aferu nitko ne bi ni znao naravno osim Sjenke koja je pozvana da sve zna (!?). Zapravo, afera u ljudskim životima više ne bi ni bilo. Što se tu zbilo ? Ve?ina ljudi živi po krš?anstvom nametnutim zapovijedima koje se ukratko mogu svesti na slijede?e : « ne radi drugome ono što ne želiš da drugi radi tebi». U gotovo svim me?uljudskim odnosima. Meni to zvu?i ovako : ti mene držiš za vrat, ja tebe držim za vrat. Tko prvi stisne ja?e, onaj ?e drugi stisnuti još ja?e i zadaviti prvoga. Jel’ to princip ljubavi, me?usobnog poštovanja, uvažavanja i davanja ? Ne. To je pricip saka?enja i gušenja ?ovjekova bi?a nametanjem kojekakvih zabrana. I što se doga?a ? Doga?a se ono što se u našem farizejskom licemjernom društvu naziva prijevarom (grijehom). Tko su nesretni Nena i Pavle koji uhvatili jedno drugo za vrat, sirota žena denuncirala je javno uglednog patriotu (i neka je, jer treba po?eti govoriti istinu) i na najboljem su putu da od života naprave – pakao.
Što bi bilo da su i jedno i drugo osviješteni ljudi koji funkcioniraju po principu ljubavi, dakle poštovanja, obuhva?anja jedno drugog u potpunosti (sa svojim ljudskim slabostima i vrlinama), oslobo?eni ropstva nametnutog krš?anstvom? Svjesni ?injenice da su samo ljudi, žena i muškarac, riješili bi me?usobna pitanja uz ?ašicu i dobro društvo. Ako se pojavila iskrica strasti, muškarac je trebao o tome razgovarati sa ženom odaju?i joj poštovanje s naglaskom kako je draga žena i kako to nema nikakve veze s novcem. Ako bi ona pristala, konzumirali bi tu ljubav i nikom ništa – svi zadovoljni. Moje mišljenje je, da kod slobodnih, osviještenih ljudi, nema prijevare ili kra?e upravo zato što su slobodni. Prihvatili su sebe kao ljude u potpunosti i nema zabranjenih vrata. Ljubav u braku zna?i biti odgovorna/an prema svojoj djeci , te nesebi?no voljeti svoju/ga partnericu/a. Tada prestaju afere : preljuba, zlostavljanja, pedofilije, kra?e, loših vlasti…
Pavao, ima jedna indijanska koja ide, otprilike, ovako : « Žena je zemlja. Muškarac je Nebo. Nebo mora poštovati Zemlju. »
Postavlja se pitanje zašto je Eva (žena) kriva za izgon iz Raja ?Jer žene predstavljaju život. Muškarac ne može u?i u život osim preko žene, a ona je ta koja nas donosi na ovaj svijet parova i suprotnosti ?ega su postali svjesni jedu?i vo?e sa stabla spoznaje. Sve religije svijeta, svi « spasitelji » su farsa u službi sile zla. Na svijetu postoje samo tri suprotnosti : bog (univerzum, svjetlost) - ljudi, žena - muškarac, dobro-zlo.

Ili je za sve kriva rotacija zemlje...

Komentari

osviješteno ljudsko biće

osviješteno ljudsko biće dobro je samo po sebi: nije griješno, nije krivo.

Tko je glasao

Predatori u prirodi su mila

Predatori u prirodi su mila majka prema ljudima.

Tko je glasao

Ljudsko biće je samo po

Ljudsko biće je samo po sebi egoistični predator jer da je tako kako ti pričaš planet Pandora iz filma Avatar ne bi bio samo film.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ljudsko biće je samo po

Ljudsko biće je samo po sebi egoistični predator

Pojam predatora (grabežljivca) potiče iz biologije i označava vrste koje žive od lova na druge vrste. Obilježja predatora su posebno učinkovite čeljusti pogodne za lov te muskulatura tijela koja omogućava dominantnost nad lovinom.

Teško da homosapiens spada u predatore. Čeljusti sa sjekutičima i kutnjacima i smanjenim očnjacima nisu pogodne za lov i klanje, već su podobne za drobljenje sjemenki i guljenje kore.
Udovi nisu dominantni gotovo niti jednoj životinji.
Probavni trakt ukazuje na sveždera (hrana je i biljnog i životinjskog porijekla).
Homosapiens je prvenstveno oportunist.

civilizacija je učinila neke ljude egoističnima, pohlepnima i gramzljivima , ali ne i grabežljivcima (predatorima).

Tko je glasao

O moj Bože pa dajte okanite

O moj Bože pa dajte okanite se bukvalnosti, ima jedna stvar od Sick of It All-a "Scratch the surface" valjalo bi je nekim ljudima preporučiti. Mislio sam na karakterne osobine kod velike većine ljudi koje su slične predatorskim načelima i nagonima.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Mislio sam na karakterne

Mislio sam na karakterne osobine kod velike većine ljudi koje su slične predatorskim načelima i nagonima.

Karakterne osobine (gramzljivost, egoističnost, pohlepa...) nisu osobine predatora. Nisam vidio niti jednog predatora (lava na pr.) da pokolje cijelo stado i sjedne na vrh brda lešina kako bi uživao u količini ulovljenog, ujedno sprečavajući pristup ostatku čopora.
Predatori love da bi utažili glad. I ne love kad su siti !
Lešinari komadaju mrtva tijela da bi utažili glad..

Bankari ne skupljaju novac da bi utažili glad već prikupljaju novac kao moć.

Moć (kao sredstvo i cilj) je oznaka civilizacije. Gramzljivost, egoističnost, pohlepa kao i antipod tome siromaštvo su izum civilizacije.

Gramzljivost, egoističnost, pohlepa inače nisu karakterne osobine. To je naučeni model ponašanja.

Tko je glasao

Hoćeš reći da čovjek

Hoćeš reći da čovjek nije u stanju učiniti sve ali baš sve u ime zadovoljenja svojih često hedonističkih poriva?

E u tom smislu ga smatram predatorom jer u konačnici čovjek je na vrhu hranidbenog lanca i najmoćnije biće na planeti.

P.S možemo ovako u nedogled ja šumom ti drumom i obrnuto. Tvrdim da je budalaština kritizirati religije i vjere prozivajući ih za dogme a istovremeno dogmatizirati i postavljati antireligijske tvrdnje jedinim ispravnim i dokazanim iako od dokaza nema ni D. Dolazimo do apsurda gdje antireligijski stav poprima sve negativne konotacije same religije narodno rečeno sam sebi u usta uskačeš.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

A kaj bi ti, da ti dokaze

A kaj bi ti, da ti dokaze da ne postoji nesto sto ne postoji?
Ajd ti dokazi da ne postoji Djed Mraz. Siguran sam da je tu,uvijek s nama, jednako kao i bog. Ajd dokazi da nema Djeda? Ajd, ajd ! :P

Tko je glasao

Evo vidiš koliko si plitak

Evo vidiš koliko si plitak u samom pitanju si dao odgovor i time anulirao to isto pitanje, zaključio si kako nešto ne postoji i to je tako i nikako drugačije.

A djed mraz postoji kako da ne, nastao u Coca-Colinim marketinškim uredima s ciljem manipulacije i poistovjećivanja blagdana mira i dobrote sa njihovim proizvodom:) manipulacija u punom sjaju.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Tvrdim da je budalaština

Tvrdim da je budalaština kritizirati religije i vjere prozivajući ih za dogme a istovremeno dogmatizirati i postavljati antireligijske tvrdnje jedinim ispravnim i dokazanim iako od dokaza nema ni D

Kritiziranje osobne vjere je besmisleno jer vjera je osnova svake osobne paradigme, i osoba čiju bi vjeru pokušali kritizirati, shvatila bi to kao kritiku samog sebe i suštine svog bića. Sizifov posao.
Kritiziranje religije kao organiziranog nametanja nečijih ("opće prihvaćenih") paradigmi , i to složenih na neupitnim istinama (dogmama) ima smisla, jer baš takve neupitne istine ne izdržavaju znanstvene i logične upite. A generiraju sijaset društveno neprihvatljivih pojava i ponašanja,
Anti religijeske tvrdnje kao neupitna istina su besmislica sama po sebi, ali postoje opravdane sumnje u svaku nametnutu paradigmu zasnovanu na neupitnim i neprovjerljivim "istinama".

Neke tvrdnje koje se kose sa religijskim uvjerenjima imaju iza sebe ogromnu količinu dokaza koji su neupitni.
Preporučam : Dawkins: Najveća predstava na zemlji

Tko je glasao

Slažem se u potpunosti da

Slažem se u potpunosti da postoje i trebaju postojati opravdane sumnje, rekao sam već da se svrstavam u agnostike, no u tome i je problem ovog dnevnika jer ne dopušta sumnju i znatiželju nego proklamira gotove i nepobitne istine ili ti dogme što po meni i jest najveća mana npr. kršćanstva, no zar ni je apsurd dogmatskim pristupom kritizirati dogme u religiji?

P.S preporuku ću svakako pročitati, no i ina spada u kategoriju subjektivnosti i osobnih promišljanja koje ne treba uzimati kao gotove istine, vjerujem da po pitanju duhovnosti i nekih van materijalnih pitanja teško da postoje jedinstvene istine ponajprije zbog naše vlastite nesavršenosti i oskudnog znanja i poimanja.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

zar ni je apsurd dogmatskim

zar ni je apsurd dogmatskim pristupom kritizirati dogme u religiji?

jest

Tko je glasao

To ti je već priča o

To ti je već priča o "jabuci", zoc.

Tko je glasao

A jabuka znanja je slasna, i

A jabuka znanja je slasna, i kada ju sažvaćeš, ne zapinje u grlu. Ali prije bi rekao da je to priča o evoluciji homo-sapiensa i evoluciji društvenog ustroja ljudskog roda.

Tko je glasao

Samo ako ju pojedeš cijelu,

Samo ako ju pojedeš cijelu, zoc. u tome i jest štos. uzimajući dio jabuke samo za sebe, čovjek pada. to su ti korijeni partitokracije zasnovane na egotripu.

Tko je glasao

uzimajući dio jabuke samo

uzimajući dio jabuke samo za sebe, čovjek pada.

kamo ? U glad ?

korijeni partitokracije zasnovane na egotripu

nalaze se drugdje, zapreteni barem 7000 godina debelim naslagama smeća hijerarhijski organizirane civilizacije i religija.

Tko je glasao

1. Zbog svog oblika kugle

1.
Zbog svog oblika kugle (krug = savršeni oblik), jabuka predstavlja savršenstvo, ispunjenje svake želje ili zadovoljstva. No, to je simbolika i vrijedi samo ako se radi o jabuci kao ukupnosti, tj. ljubavi, vjere, poistovjećivanja sa istinom kao ukupnosti. Svaka partikularnost je pogubna i ponuđena čovjeku kao iskušenje. Kao primjer možeš uzeti Evinu i Adamovu jabuku ili Parisovu jabuku razdora - one nude uzdizanje ili pad , ovisno o čovjekovoj odluci. Pad na koji sam ja mislila je pad iz rajskog vrta u svijet kakav sam opisala u textu.

2.
Jabuka je također simbol sunca, poznata je kao regalija simbolizira da je neki car vladar svijeta i zato se često u rukama careva nalazi zlatna jabuka. Međutim, to zlato ne pripada vladaru, nego Bogu, a Sunce, zlato i vladar su rođaci. I sve štima dok vladar postoji kao nedjelovanje, jer dok vladar čuva zlato, smatra se da je ono kod Sunca, dakle, Boga i pripada svima (do takvog društvenog uređenja treba doći, možda ga dožive moji unuci). No, u trenutku kada će vladar početi djelovati na način da za sebe prisvoji dio zlata, sve kreće nizbrdo. Uzimanjem za sebe, kralj postaje čovjek, zlato je njegovo privatno vlasništvo. Znači svjetlost, zlato i znanje koji su postojali za sve, on je kao svoj luksuz strpao u džep i postao isto što i lopov (ovo je simbolika, prepoznaješ li sve društvene sisteme i globalizaciju? ). Još gore postaje kada se istog dočepaju vitezovi (birokracija), a kasnije dospije i do običnih ljudi i počinje vječna borba i natezanje oko istog. Dakle, božansko zlato, postaje običan metal - novac.

Tko je glasao

Svaka partikularnost je

Svaka partikularnost je pogubna i ponuđena čovjeku kao iskušenje

Tko nudi partikularnost čovjeku kao iskušenje ?????
Iskušenje čega ????
iskušenje kakvo ?????

Pravo je pitanje otkud i zašto simboli u komunikaciji homo-sapiensa ?
Kakvu svrhu ima simbolički način mišljenja u evoluciji čovjeka ?
Na koje pritiske okoline je to odgovor ?

Tko je glasao

E, tako je. I ja se sve

E, tako je. I ja se sve više propitujem, i što se više propitujem i tražim odgovore, to više dolazim do zaključaka koji su u suprotnosti sa svime što su me dosad učili. Zato mi dozvoli da ova pitanja ostanu ovako otvorena ne samo za tebe i mene nego za svih.

Tko je glasao

O kojem "znanju" pričaš?

O kojem "znanju" pričaš? Pa vlastiti mozak nam je ogromna nepoznanica a da ne govorim o tome kako zapravo pojma nemamo o tome kako smo i zašto nastali i pistoji li uopće razlog našeg postojanja. Pa mi zapravo stvarno ne znamo ništa i to naše neznanje nam ne daje pravo da bilo što odbacujemo ili prihvaćamo zdravo za gotovo. Samo promišljanje i propitkivanje nam preostaje.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

zapravo pojma nemamo o tome

zapravo pojma nemamo o tome kako smo i zašto nastali i pistoji li uopće razlog našeg postojanja

Kako smo nastali - to danas ugrubo znamo, zašto smo nastali - i to ugrubo znamo , a pitanje o razlogu našeg postojanja je religiozno pitanje jer predpostavlja svrhovitu odluku višeg bića

Pa mi zapravo stvarno ne znamo ništa i to naše neznanje nam ne daje pravo da bilo što odbacujemo ili prihvaćamo zdravo za gotovo.

Mi zapravo znamo koliko znamo, ali svako znaje otvara nova područja neznanja. Znati nije konačna kategorija,

Samo promišljanje i propitkivanje nam preostaje.

točno

Tko je glasao

Puno toga mi znamo " ugrubo"

Puno toga mi znamo " ugrubo" blaži izraz za "malo", kažeš da je pitanje našeg bitka religijsko pitanje, slažem se, dakle protivim se zaključku ovog dnevnika kako je religija stvorena u ime manipulacije, ona se jednim dijelom pretvorila u oruđe manipulatora no ona je sasvim logičan odgovor na naša propitkivanja tko smo i zašto smo.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

kažeš da je pitanje našeg

kažeš da je pitanje našeg bitka religijsko pitanje, slažem se, dakle protivim se zaključku ovog dnevnika kako je religija stvorena u ime manipulacije

Pitanje razloga našeg postojanja je uz to što je religijskog karaktera, ujedno je izraz bahate paradigme civilizacije zasnovane dijelom na religijskim postavkama. Naime ta ista paradigma ne postavlja pitanje razloga postojanja virusa, trave, bukve, medvjeda ili majmuna. Filozovsko postavljanje pitanja razloga postojanja ljudi na zemlji ("centru svemira") jest izraz izdizanja ljudi iznad značaja i vrijednosti drugih živih bića. Izraz samodovoljnosti ljudskog roda, bahatog osjećaja vlastitog božanskog poslanstva.
Bilo bi dobro u današnju civilizacijsku paradigmu ugraditi malo poniznosti spram prirode i drugih živih bića.

preporučam ; Marlo Morgan: Tihi zov Australije

Tko je glasao

Pa eto rekao bi da se u

Pa eto rekao bi da se u konačnici u mnogočemu slažemo i do tog zaključka smo došli promišljanjem i razgovorom, da smo ostali tvrdo uvjereni u naše istine i inzistirali na njima ostali bi na početku.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ono što je očaravajuće

Ono što je očaravajuće jest da je Um zatvoren u lubanji jedinke potpuno beznačajan za okolne jedinke, a da postaje značajan kada i ako se Um otvori prema drugim jedinkama i započne komunikaciju. Komunikacija je alat kojim doživljavamo drugi Um.

Tko je glasao

Svakako da jedino

Svakako da jedino komunikacijom možemo razvijati i otkrivati vladtite i tuđe umove i baš zbog toga tu nema mjesta jedinstvenim i nepobitnim istinama jer one uskraćuju blagodati komunikacije.

Kada meni prijatelj teški invalid prepričava svoju zgodu vezanu uz nadnaravno, vezanu uz čudo, a ipak možda samo puku slučajnost, imam li ja pravo i kredibilitet inzistirati na "pukoj slučajnosti" ne dozvoljavajući njegovom umu da pojedine stvari i događaje upija i obrazlaže na neki drugačiji način od mene?

Mislim da nemam to pravo .

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Kada meni prijatelj teški

Kada meni prijatelj teški invalid prepričava svoju zgodu vezanu uz nadnaravno, vezanu uz čudo, a ipak možda samo puku slučajnost, imam li ja pravo i kredibilitet inzistirati na "pukoj slučajnosti" ne dozvoljavajući njegovom umu da pojedine stvari i događaje upija i obrazlaže na neki drugačiji način od mene?

Naravno da nemaš pravo. Ali ni tvoj prijatelj nema pravo inzistirati da ti povjeruješ njegovom viđenju čuda.

Prisiljavanje na vjerovanje u vjeru vodi u stvaranje religije

Tko je glasao

Nitko mene nije prisiljavao

Nitko mene nije prisiljavao da vjerujem u čuda, bilo je slučajeva nasilnog pokrštavanja kroz povijest i sl. no tko može prodrijeti silom u čovjekov um i duh te ga natjerati da vjeruje?

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

tko može prodrijeti silom u

tko može prodrijeti silom u čovjekov um i duh te ga natjerati da vjeruje?

na primjer - roditelji djetetu
ili svaki hipnotizer
ili dobra reklama
ili drill

ili (tokom povijesti najčešća metoda) rituali

Tko je glasao

Na silu?! Govorim o

Na silu?!

Govorim o osjećaju vjere koji je upravo to "osjećaj" i mislim se njega ne može utuviti niti falsificirati, kako rekoh čovjek je u svom iskonu agnostik, biblijski "nevjerni Toma" i ukoliko je normalan i zdravorazuman kad tad u njemu se budi iskra sumnje i "druge strane medalje".

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Govorim o osjećaju vjere

Govorim o osjećaju vjere koji je upravo to "osjećaj" i mislim se njega ne može utuviti niti falsificirat

Zašto onda crkva inzistira na vjeronauku (propaganda) u vrtićima, i obaveznom krštenju (ritual) u najmlađoj dobi čovjeka ?
Zašto inzistira na nedjeljnoj misi (ritual) ?

Goebbels : Sto puta ponovljena laž je istina .

Ako netko sistematski i svjesno bombardira Um pojedinca ritualima, propagandom, disciplinira ga drilom (dresura) i primjenjuje metode mrkve i batine, nema tog Uma koji će se oduprijeti kondicioniranju.

podpitanje : Zašto vlast želi kontrolu nad TV ?

I da : uvjek se nađe poneki Gallileo koji će uporno, sebi u bradu, promrmljati "Eppur si muove"....

Tko je glasao

Ima istine u tvojim

Ima istine u tvojim riječima, no velika većina ljudi koje ja poznajem su kršteni i od najranijeg djefinjstva odgajani u kršćanskom duhu i opet su na koncu svi, ali baš svi agnostici, tako da se teško može govoriti o izoliranom Galilejevom sindromu, no sa druge strane nije moguće olako preći i preko pozitivnih stvari koje je kršćanstvo unosilo sa sobom među ljude, u konačnici koliko bi zapravo znali o sebi da nije bilo kršćanskog opismenjavanja puka i zapisa fratRa i crkvenih dužnosnika, dakako da su u tom slučaju ti zapisi i činjenice podložne manipulaciji no drugo nam ne preostaje, ne treba zaboraviti kako ne postoje pisani fakti staroslavenskih naroda i nihovih mitova nego se tek pojavom kršćanstva počinje bilježiti povijest, hebiga tko prvi njegova djevojka :)

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ima istine u tvojim

Ima istine u tvojim riječima, no velika većina ljudi koje ja poznajem su kršteni i od najranijeg djefinjstva odgajani u kršćanskom duhu i opet su na koncu svi, ali baš svi agnostici

Živimo u turbulentnim vremenima.
-Znanost je napredovala u posljednjim desetljećima (uzmimo od izuma interneta) više nego od početaka civilizacije do tog trenutka.
-Komunikacijske tehnologije (internet, mobilne veze, radiodifuzija i TV) potpuno su promjenile komunikativne kanale čovječanstva i distribuciju spoznaja i znanja
-privatni svjetonazori (paradigme) mijenjaju se daleko brže od društvenih

Ono što primjećuješ kod većine ljudi koje poznaješ jest utjecaj svega navedenog, jer Um je građen da prima i obrađuje informacije i kapacitetno još nikome nije zagušen dotokom informacija.
Pojava koju primjećuješ izrazita je kod mladih ljudi (internet generacija) jer odrastaju sa novim tehnologijama i prihvaćaju ih na nivou instinkta. Jasno da svjetonazori predprošlog stoljeća ne izdržavaju svakodobnu provjeru Wikipedije i ostalih internetskih izvora.

Ali kao u svakom evolucijskom procesu prisutnost prethodne generacije se uvijek osjeća. Evolucija je zbroj malih promjena koje opstanu !

Tko je glasao

Zoc i Rebel, bravo!

Zoc i Rebel, bravo!

Tko je glasao

Malo mi djeluje nazavršeno

Malo mi djeluje nazavršeno ali sve u svemu veoma dobar upis - bravo, bravo!

Tko je glasao

Veoma efektno i poučno za

Veoma efektno i poučno za sve nas - plus!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci