Tagovi

MAGARE?A POSLA 2. - ŠTO RADI MLAKAR?

Office Map

Što radi Mlakar, pitanje je sada!!
Ne Oliver nego Davorin.
Da, Davorin Mlakar!

Kad je prije 3 godine izbio skandal oko bira?kih popisa (pokrenut baš s Pollitike, a širio se širom svijeta) Pollitika je u osobi Marka Rakara pobrala nekoliko me?unarodnih nagrada. ?ak je tada svemo?ni Premijer Ivo Sanader, postavši svjestan skandaloznosti slu?aja i politi?ke opasnosti takvih spoznaja u javnosti (toga da u bira?kim popisima jedne navodno demokratski ure?ene države vlada nevi?eni nered i dovodi u pitanje legitimitet vlasti) je Marku Rakaru poslao osobnu poruku da ?e sav taj nered pospremiti tadašnji šef državne uprave Antun Palari?.

Prošle su dvije godine a da se ništa nije dogodilo, osim što se Antun Palari? „sklonio“ u Ustavni sud (onu ?uvenu hrvatsku instituciju koja se od ?uvara najvišeg državnog zakona odvrgla u veletrgovinu promašenih kadrova i azil sumnjivih likova). Ako se složimo (a moramo se složiti) da precizni bira?ki spiskovi predstavljaju temeljne dokumente bilo koje demokratski sre?ene države, onda ustvari proizlazi da je Antun Palari? „nagra?en“ za svoj dugogodišnji rad na planskom unere?ivanju demokratskih osnova hrvatske države. Tim ?inom (sklanjanjem u zavjetrinu Ustavnog suda) postalo je svima kristalno jasno, da Antun Palari? nije (jedini) „kriv“ za sav taj kriminal – budu?i da je samo vršio svoju „dužnost“, i provodio naredbe viših instanci (po dobro znanoj ali ve? odavna nepriznavanoj formuli izbjegavanja osobne odgovornosti - još od nürnberških vremena).

Slu?aj „Antun Palari?“ tako?er potvr?uje da se u vlasti i upravi „igra?i“ mijenjaju, ali nered opstaje kao konstanta. Jedini razlog tom apsurdu leži u ?injenici da se sav taj nered planiran i planski održavan jer predstavlja onu zadnju slamku spasa sve tanjih izbornih šansi HDZ-a. Najnovija (novo-stara) HDZ-ovska postava se ni u primislima ne želi odre?i napuhanog glasa?kog stroja, barem ne do sljede?ih parlamentarnih izbora. Oni se o?ito nadaju to politi?ki preživjeti – u tom smislu treba razumjeti sve one Šeksove manevre oko Ustavnih promjena, ili Bebi?eve bajke o provo?enju sada ve? posve izvjesnog sindikalnog Referenduma po starom a ne jedinom Ustavu (stari i novi Ustav više ne postoje nego samo jedan Ustav).

Ponajprije ra?unaju?i na nemogu?nost prikupljanja dovoljnog broja potpisa (radi nerealno visokog cenzusa 10 osto od prenapuhanog glasa?kog tijela), oni su ustavni m promjenama ustvari rješavali samo problem ulaska u EU na takav na?in da Hrvatska „uspješno“ u?e, a da oni ipak opstanu na vlasti (koriste?i prenapuhanu glasa?ku mašineriju).

I nasadlli se!! Naime, sindikati su HDZ-ovske mudrace uhvatili na „lijevoj nozi“, jer su ovi bili osmislili bastardana rješenja za provo?enje nekog drugog Referenduma, ali rješenja sada idu u prilog Sindikatima - što lako može prouzro?iti pad vlade i prijevremene izbore.

Ovo zadnje vrijeme je bilo vrijeme podsje?anja na niz godišnjica „dramati?nih promjena“ koje su se zbile prije godinu dana m - koje slavimo (ili komemoriramo – kako tko uzme). Nakon ?uvene demisije bivšeg Premijera slijed doga?aja (i rezultati njihove politike koje sada „uživamo“) ukazuje na op?epoznatu ?injenicu – da se u politici HDZ-ovske vrhuške tu i tamo može mijenjati nekoliko osoba, a da se u politici te stranke ništa bitno promijeniti ne da. Dade se promijeniti poneki igra?, no ne i senzibilnost te stranke za demokratske standarde.

Prigodom rekonstruiranja "post-sanaderovske" Vlade, oktroirana Premijerka nije zanemarila javno uo?eni nered u državnoj upravi - pa je instalirala Ministarstvo Uprave. Na ?asnu dužnost Ministra imenovala je Davorina Mlakara. Kako je on prokušani i dokazani stru?njak državne uprave, trebalo je o?ekivati drasti?ne rezove – tako i ?iš?enje sme?a u bira?kim popisima. No to je nažalost izostalo jer se opet u vrijeme skupljanja potpisa za ovaj Referendum manipuliralo s brojkom od 4,5 milijuna bira?a. Navodne „korjenite promjene“ koje su se navodno dogodile prije godinu dana, ovih dana su popratili kako mediji tako i negdašnji i današnji ugledni obnašatelji vlasti, koji su redom opanjkavali Njega (Sanadera) kao Sotonu, najve?e zlo koje je Hrvatskoj pogodilo tijekom posljednjeg desetlje?a, koji je unazadilo i HDZ i Hrvatsku. Zato nam eto opet treba jedan novi (sada Jadrankin) HDZ (jer onaj stari i mrski Sanaderov je „nestao“ s "Njime"). Koliko je isprazna i providna ta pri?a treba se samo podsjetiti, da je to isti onaj "Njegov", stari, dobri i prokušani recept pomo?u kojeg je svojevremeno „On“ promijenio onaj još stariji i još mrskiji (Pašali?evski) HDZ. A koji je od Pašali?a do Jadranke Kosor ustvari ostao isti.

Uz godišnjicu „Njegovog“ bijega treba proslaviti (ili komemorati) i godišnjicu „slavne zavjetrine“ u koju se sklonio negdašnji šef Državne Uprave Antun Palari?. I godišnjicu stupanja na dužnost novog Šefa i Ministra Državne Uprave Davorina Mlakara. Naime, Ministar Davorin Mlakar je imao cijelu godinu dana da uvede reda u Upravu, pa samim time i u bira?ke spiskove. No nered je ostao - a nered je nered koji o?ito više nema nikakve veze ni sa Sanaderom niti s Palari?em.

Taj nered je ostao i opstao, i trebali su ga riješiti nasljednici - Jadranka Kosor i Davorin Mlakar. Ali oni to ne žele - jer se radi o strana?koj konstanti. Sindikalno skupljanje potpisa (od skoro ?itavih 820 tisu?a potpisa) posve je razgolitilo ovu podvalu, a to je stvar o kojoj opet svi šute - i porba i oporba.

Prema demografskim procjenama, u Hrvatskoj nema više od 3,5 milijuna gra?ana s pravom glasa (svake godine Hrvatska gubi jedan grad veli?ine Makarske). A i u ovom Referendumu se uporno i ponovno barata s nekakvih 4,5 milijuna bira?a, pa je 450.000 potpisa i dalje 10 % navodnog bira?kog tijela (koje su sindikati trebali prikupiti). Sada se postavlja pitanje svih pitanja: Tko je onaj koji tih famoznih 10 poto bira?kog tijela treba pretvoriti u konkrentu brojku.

U ustavu piše:

?lanak 86.
………………………
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka Hrvatski sabor ?e raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.
………………………….
O referendumu se donosi zakon.

A u “Zakonu o Referendumu” piše:

?lanak 3
Hrvatski sabor ?e raspisati referendum o pitanjima iz stavka 2. i 3. ovoga ?lanka ako to zatraži deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.

Dakle, tko je taj koji je odredio konkretan broj bira?a i kon kretan broj potpisa??? Navedeni Zakoni taj iznos ne preciziraju, ali ni ne mogu niti smiju, jer je broj stanovnika, pa time i broj bira?a vrlo promjenljiva kategorija. Preostaje jedini Državna uprava da bi nam formalno odredila taj egzaktan broj - ali mi to nismo nigdje ?uli. Ne mogu ne vjerovati da Država uprava, odnosno Ministar Davorin Mlakar nisu na ovaj ili onaj na?in potajno sudjelovali u odre?ivanju broja potpisa koje su sindikati morali prikupiti. Htjeli ili ne - to je njihov posao a Ministra Mlakara posebno. To je tako?er i njihova moralna i materijalna – a za krivotvorenje ili zloupotrebu službene dokumentacije - i kaznena odgovornost koju se ne može izbje?i.

Poslije apsurdnih nalaza (nakon Parlamentarnih izbora 2007) objavljenih na Pollitici, ali i mnogim drugim medijima, imali smo ve? i lokalne, iPredsjedni?ke izbore, a sve to prema postoje?im spornim bira?kim popisima koje o?ito nitko nije ?istio (ili javnost to ne zna). Sada su se prikupljali potpisi prema tim istim napuhanim i nerealnim spiskovima. Ve? se priprema i Referendum o Zakonu o radu, priprema se i Referendum o ulasku u EU - opet sve to na istim dokazano spornim bira?kim popisima. Spremaju se ve? i novi, vjerojatno prijevremeni, parlamentarni izbori, a Državna uprava bira?ke spiskove o?ito nije ni pipnula, a kamoli uskladila sa demografskim stanjem nacije i demokratskim standardima. Ili su pak to radili potajice pa mi to ne znamo.

No prema Zakonu o bira?kim popisima oni nisu nikakva tajna. Naprotiv. Prema odredbama tog istog Zakona bira?ki spiskovi su prije izbora 2007 godine morali biti u elektronskom obliku dostavljeni strankama (ekipa Pollitike je za onu ?uvenu web stranicu spiskove dobila od stranaka). Po toj istoj logici, odredba o javnosti bira?kih spiskova (a ne postoji niti jedan jedini razlog da budu tajni) trebala bi vrijediti i za ovaj Referendum, dakle za sve zainteresirane strane (stranke i sindikate). Svi bi oni trebali na vrijeme dobiti bira?ke spiskove (prije održavanja Referenduma ili prije održavanja sljede?ih parlamentarnih izbora).

Zato preporu?am Ozrenu Matijaševi?u da od Mlakara odmah zatraži:
- to?an broj bira?a s kojima Državna uprava raspolaže u svojim evidencijama (radi korektnog ustanovljavanja cenzuza od 10 %)
- bira?ke popise u elektronskom obliku da se na vrijeme mogu provjeriti potencijalni i ve? uobi?ajeni "marifetluci".

Preporu?am mu da te popise odmah proslijedi Mraku, koji ?e ih ubacitu u istu matricu, pa ?emo odmah znati koliko bira?a Davorin Mlakar drži u svojim „trezorima“. Ako dobijemo isto stanje kao i u vrijeme posljednjih parlamentarnih izbora ( a moglo bi biti jer je Vlada od Sindikata opet tražila 450.000 popisa kao 10 posto ukupnog glasa?kog tijela - a u Vladi kao Ministar sjedi i Davorin Mlakar), onda se treba upitati u što je Davorin Mlakar utrošio cijelu proteklu godinu dana.

Treba li dakle da i Jadranka pobjegne, da i Mlakar nestane, i da tek onda saznamo koliko zaista politi?kih Hrvata u demokratskoj Hrvatskoj ima pravo glasa.

Komentari

Najžurnije treba odmah

Najžurnije treba odmah zahjevati od Europske Komisije nadzor nad pravosuđem RH ! Rumuniji i Bugari su uveliko profitirali od tog poteza.

Tko je glasao

Točno, slažem se! No,

Točno, slažem se! No, nameće se pitanje tko treba tu odluku donijeti i sprovesti u djelo.
Vlada? Sumnjam!
Sabor, nema teorije dok su u njem barba Luka i Vladimir, ustavopisac, tusto sjede sijedih vlasi.
Građani na referendumu? Teško, jer nema novaca ni za ovaj referendum o ZORu a za koji je sakupljeno 820000 potpisa.
UZALU NAM TRUD POTPISIVAČI, jer gospon ustavopisac nije zapisao postupak i način provjere, tako i u tu svrhu, sakupljenih potpisa. O Šukerovom resoru , u kojem nema predviđenih sredstava za provedbu referenduma, da ni ne trošim jagodice prstiju. I samu tipkovnicu. Kao glazbenik pri upisu ovih misli raste adrenalin, uzbuđenje i prsti odmah jače udaraju o tastaturu. Činjenica da si istu sam moram kupiti jer ne radim u državnoj službi da bih mogao na račun svih građana za vrijeme radnog vremena tipkati po tipkovnici na raznim portalima.
Pače, uopće ne radim jer sam na bolovanju, ogorčen , obespravljen, psihički neuravnotežen i neubrojiv. Za slučaj da me neki od navedenih požele utužiti.
Ma neka me tuže, jer sam nemam sredstava da pokrene tužbe protiv svih njih. Ovako bi kao tuženi mogao pred sudbenom vlasti izjaviti u zapisnik da ne priznajem njihov, stranački sud, sud vlastodrpidržaca, već da priznajem sud i usud obespravljenih građana RH.
SAMO NJIMA ŽELIM ODGOVARATI, ODGOVARATI ZA SVOJE MIŠLJENJE I ZA SVOJA DJELA. I da se razumijemo to nema nikakve veze s lukom i djelom J.B tita. Meni on nije bio uzor, ali većeini sadašnjih i bivših vlastodržace jeste.
Dali još postoji verbalni delikt? Znam da je Šeks ukinuo smrtnu kaznu . Znao je čovjek što radi. Uvijek je dobro imati takav članak u Ustavu za slučaj da oni koji su gori ponovo budu doli!
Nostalgija za francuskom revolucijom ni u kojem slučaju ne aludira na giljotinu već samo na 3. Beethovnovu simfoniju. Eroiku!
Ima još puno krumpirove salate da jedemo , ukoliko čovjek ima sreću pronaći koji krumpir, patatu, da dojdemo do 9. simfonije, slijedom toga do 4. stavka u kojem se nalazi „Oda radosti.“
Za nas čestite građane Hrvatske, sirotinju, ostaje samo da se sluša Adagietto iz 5. Malerove simfonije. Kao glazba za posmrtne ostatke od gladi umrlih te za sve izgubljene duše u Bespućima povijesne zbiljnosti.
Amen!
ps. uostalom vidljivo je gdje nas je vladajuča garnitura HDZa i SDPa dovela u poslijednjih dvadeset godina. Znamo gdje smo bili devedesete , u napokon toliko željenoj samostalnoj državi. a hde smo sada. Dovoljno je usporediti se s Česima. O Rumunjima i Bugarima da i ne promišljam. Sram me je. A njih, vlastodrpidršce nije sram. Sve od reda, lokalne i državne. Oni se ponose svojim nedjelima, napose djelima, o domoljubna prsa se lupaju, dlanom lijevu sisu pokrivaju na zvuke Lijepe naše.
Karikiram:
Ljepa naša opljačkana,
oj junačka zemljo mila,
stare slave djedovino,
strancima si rasprodana!

Mila kano si nam slavna,
mila si nam korumpirana,
mila kuda si nam ravna,
mila kuda si planina.
( sve što raste na ravnici i po planinama, zajedno s izvorima če uskoro biti rasprodanu jer smo svi u dužničkom ropstvu a Država najviše)
Stoga valja nama pjevati: Draga nan je zemlja, ma , oj! Draga nan je zemlja ma ispod Učke gore,...koja je spremna za izgradnju golf igrališta...
Sve je to vrzino kolo uz pjesmu zamislio, izigralo vrzino kolo i svi plesači vlastiti narod. Plesači vrzina kola odf samog vraga odabrani.
Ni Isus i majka Božja, djevica Marija ,da se oboje ukaži na zemlji hrvatskoj nebi nam svojim ukazanjem pomogli, taman da ukazanje i sama sveta stolica prizna.
Guverner Narodne banke najavljuje inflaciju i slabljenje kune. Država više nije u banani. Poskliznula se na koru od banane. Bananu je izija Snader i svi njegovi predhodnici i sama nasljednica, sijedih vlasi, brošem okičena, ukostimirana Jadranka, kaj šprehati engleski nezna, kao što nezna gdje treba torbicu odložiti. Kako onda , bidna, može upravljati državom, pomilija je Sanader i odlučija se vratiti na političku scenu, pa makar i s novom strankom.
Sačuvaj bnas Bože napasti!
A sve stranke u Hrvata, koliko ih god ima su meni osobno došle na vrh nbava kua!!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Izvrsno je što si u svojoj

Izvrsno je što si u svojoj sagi o hrvatskim političkim magarcima podsjetio na problem nesređenih popisa birača. Kad to već ne čine super ambiciozni mužeki kojih je indolentnost potpuno jednaka impotenciji oporbe koju čine.

Indolentni mužeki se sastaju, druže i polako raspodjeljuju resore, nekome vanjski nekome razne unutarnje, a na drugoj strani ostavljaju nedirnut osnovni alat s pomoću kojega se HDZ već u više izbornih krugova održava na vlasti.

Tragedija je u tome što će vlast na krilima narodnog nezadovoljstva praktično pasti u krilo nešto poštenijoj ali jednako impotentnoj političkoj garnituri. Tragedija i zato što će vlast izgleda dobiti bez obveze da prethodno predoče konkretan program za reorganizaciju društva i izlazak iz krize.

Bez programa je za sada, ili još uvijek, i tzv. "treći blok" predvođen laburistima.

Frapantno je što popisi birača ne interesiraju nikoga od onih kojima bi trebali biti jedan od prioriteta, praktično prvi, odmah uz izborni program.

B-52

Tko je glasao

ono što davorin radi vrlo

ono što davorin radi vrlo je jednostavno. zapošljava ljude u novom ministarstvu, raspisuje tendere čiji će natječaj biti gotov do poslije slijedećih izbora, baš ništa ne radi na kresanju viška općina i gradova. uglavnom, kao i ostali ministri (osim šimonovića), mlati praznu slamu što je unosan biznis u ovoj državi.

Tko je glasao

Znači, Šimonović ne mlati

Znači, Šimonović ne mlati praznu slamu? Ako ćemo, sa stajališta štetnog djelovanja, procjenjivati učinke Vlade ili svih ministara pojedinačno, onda je Šimonović učinio štete točno koliko i svi ostali ministri zajedno. Istina je da pojedinačno svi ministri rade nevjerojatne stvari, ali beskarakternost Šimonovića je stvarno odvratna. Jedina uloga, koju mu je netko drugi namijenio, je glumiti ministra i opstruirati bilo kakav smisleni obračun s korupcijom u pravosuđu. Dok taj bude prdoklačio o "reformi pravosuđa", budite sigurni da se u pravosuđu apsolutno ništa neće promijeniti. Najmanje koruptivna svijest ministra.

O unosnosti mlaćenja prazne slame, ja se ne bih zalijetao s ocjenama. Pitati ću vas za ocjene onoga trenutka kada u Hrvatskoj izbiju neredi i stvari se počnu "rješavati" na ulici. Kao u Rumunjskoj, Argentini ili Grčkoj.

Tko je glasao

Jedina uloga, koju mu je

Jedina uloga, koju mu je netko drugi namijenio, je glumiti ministra i opstruirati bilo kakav smisleni obračun s korupcijom u pravosuđu.

postoji osoba koja je zadužena za progon. zove se državni odvjetnik. isti ne voli kritiku, ne voli se zamjerati vladajućima. to što isti nije hrabar dreknuti kada se na njega vrši pritisak, problem je svih nas. ustvari samo podaničkog mentaliteta i nerazvijene demokratske svijesti. smatram kako je trenutak za raščišćavanje u pravosuđu idealan za čišćenje. izboriti istinsku trodiobu vlasti, a oni koji su doprinijeli kaosu u pravosuđu samo trebaju otvoriti vrata remetinačke poslovne škole. u protivnom će biti bačeni u nju.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci