Tagovi

Kapitalizam ne popravljati ve? rušiti – svim sredstvima!

Interesantno a istovremeno bljutavo je gledati tone slova ovdje naslaganih i u javnosti artikuliranih kojima se oslikava nemo? i mentalna bijeda fizi?ki izraubanog rvackog društva koje trokira u rapsodiji prirodnih benefita, ali i ljudske mo?vare.
Pika se fragment po fragment društvene aktivnosti, jadikuje, ljuti, slavi – i na kraju jedinstven zaklju?ak poznat od prije 20-tak godina nepromijenjen sve do današnjeg dana. Treba nekaj popraviti u državi naroda iz stolje?a sedmog ali je problem u vremenu dolaska godota bez kojega nijedan po?etak nije mogu?. Dotle ima svrhe samo mantra o potrebi…
Globalna pri?a o raspodjeli resursa i mo?i je definitivno na strani nemo?nih i isklju?enih – bogati koji ni sami neznaju otkud im zalihe za 99 budu?ih generacija vlastite genetske loze, hrop?u u deliriju nedostaju?ih temeljnih bioloških potreba - hrane, vode, skloništa za zaštitu od zvijeri na dvije noge! (!!!) Samo u rvackoj je sve obratno, demokracija zahtijeva žrtvu najslabijih – bogati su ro?eni s imunitetom na odricanje i davanje. I mislim da je krajnje vrijeme da se jasno kaže onima kaj sve više i dulje rade, a imaju sve manje – dosta je bilo materijalne naknade za rad koji je postao privilegija rijetkih. Ako ve? netko ima tu privilegiju onda ju mora i platiti jer tržište kao globalna religija to iš?e. Svi oni koji konzumiraju taj ili tu privilegiju moraju od vlastitog doma donijeti poslodavcu opipljivu nagradu kako bi isti mogao osigurati dovoljne koli?ine zraka za disanje i prostora za hodanje svojim posloprimcima. Može li naprijed navedeno mo?i postati realna opcija daljnjih razvoja društvenih odnosa, i više no izgledno. Strah od sumorne sutrašnjice je idealni alat za konstruktivno upravljanje milionima duša po obrascu glavu dolje – ruke na le?a.
Kapitalizam u svom obliku neoliberalizma pokazuje zorno na primjeru Meksi?kog zaljeva ili Horvatin?i?eve varšavske kako osigurati “održivu” budu?nost budu?ih pokoljenja na podru?ju ekologije društva; da ne spominjem prijetnje biogenetike (na biljkama i ljudima), zbog novih oblika apartheida i na koncu zbog pitanja intelektualnog vlasništva, gdje su cijeli oblici komunikacije u privatnom posjedu, što je novi oblik “rentnog” kapitalizma: više ne prodaješ neku stvar i stvaraš profit, nego nešto “iznajmljuješ”. Billu Gatesu, pla?amo rentu za bivanje u njegovu prostoru. Pa ne mislite valjda da naš Marko Rakar održava ovaj portal iz ljubavi spram nas dragih piskarala koji gomilanjem slova lije?e svoje frustracije društvene nemo?i. Jel to nemoralno – jok, kapitalizam i njegova udarna pesnica neoliberalizam ne poznaju pojam moral – ni u teoriji ni u praksi. Harmonija tržišta – rekli bi razni gurui kapital religije.
A ideologija tog neoliberalizma!? Tržište kao alfa i omega – a jel!? Nominalno, tržište odlu?uje o svemu, dok se država kao ne miješa. Malo sutra, sve razvijene industrijske zemlje zna?ajno se miješaju u „slobodna tržišta“, ne samo prilikom nedavnog intervetnog spašavanja banaka u kolapsu nego – recimo – konstantnim subvencioniranjem poljoprivrede, na što samo u EU odlazi 2/3 prora?una, kao i u Americi, što naprosto nije igra “slobodnog tržišta”, ali su zato zemlje u razvoju, u ime tog istog slobodnog tržišta, morale otvoriti vrata za ove proizvode. Uloga države u ekonomiji iznimno je zna?ajna kod svih koji vode globalnu igru, tako da neoliberalizma (?isto tržišnog sustava) zapravo nema. Po tome je on ideologija u prostituiranom smislu opsjene, ili – druk?ije re?eno - pri?a za naivne iliti folklor po kojem pleše razigrana stoka sitnog zuba.
Ali moramo biti sretni jer imamo demokraciju – moš mislit, demokracija u kapitalizmu.Globalnom je kapitalizmu nasušno potrebna globalna manipulacija nacionalnim demokracijama kako bi opstao i održao ravnotežu izme?u ekonomske i društvene dobiti. Široko je usvojena pretpostavka o nerazdruživosti demokracije i kapitalizma. Taj je odnos, u stvari, daleko složeniji. Kapitalizmu je demokracija potrebna kao protuteža ... Slobodan protok kapitala, zapravo je, mehanizam izigravanja nacionalnih ekonomija i njihovog dovo?enja u krizna stanja, ?ime se prosvije?eni služe i u politi?koj destabilizaciji pojedinih nacionalnih vlada koje na bilo koji na?in pruže otpor globalizacijskim neumitnostima. Sposobnost države da se brine o blagostanju svojih gra?ana danas je na ozbiljnoj kušnji zbog sposobnosti kapitala da izbjegne oporezivanje i dodatna optere?enja u pogledu prava radnika na na?in da isti jednostavno dislocira i onda samo soli na rep. Prijetnja stalnom nestabilnoš?u kretanja i koncentracije globalnog kapitala u ciljanim ekonomijama uigrani je mehanizam kojim globalni financijski mo?nici ucjenjuju nacionalne vlade kad pregovaraju o pogodnostima koje se moraju osigurati za strane investitore (ve?inom multunacionalne korporacije), tako da nacionalnim državama ostaje izbor jedino izme?u ropstva ili siromaštva!
?eda kapitalisti?ka - globalni ekonomski giganti u tajnoj suradnji s pojedina?nim vladama zara?uju velike novce i na svjetskim katastrofama: tsunamiju, ratovima u Afganistanu i Iraku ili uraganu u New Orleansu... Novi kapitalisti tre?eg milenija imaju svoj pokli?: ?im, ?imgore, tim, tim bolje! Naime, kad razvijeni kapitalizam samo okusi održivost granica razvoja, tada on pronalazi put prema profitu i kroz samo/destrukciju odnosno katastrofu. Za to mu, služe pozorno pripremljeni, kondicionirani umovi, baš kao i prirodne nepogode ili kataklizme. Svejedno govori li se o zaradi sigurnosnih tvrtki u Iraku, ili pakturisti?kih korporacija na ŠriLanki poslije tsunamija, 26. prosinca 2004. godine. Stalno se govori o rastu kapitala i pronalaženju još boljeg razvoja od onoga ve? iscrpljenoga, pri ?emu eti?ke vrijednosti društva i ljudska prava, od UN-a naniže, ne predstavljaju ništ. Na primjer, hotelijeri iz zaljeva Arugam na Šri Lanki skovali su plan za protjerivanje siromašnih doma?ih ribara dugo prije katastrofe, koja je odnijela 250.000 ljudskih života, dok je bez krova nad glavom na spomenutom otoku ostalo 2,5 milijuna ljudi. Nakon katastrofe, tamošnja je vlada naru?ila plan razvoja. Ishod je bio jednostavan — ribari su preseljeni, a došli su luksuzni hoteli za bogate turiste. Možete samo zamisliti što ?e se dogoditi s Haitima nakon potresa? Šta mislite ima li pri?a o golf terenima u Istri natruha prije navedenog!
Za ovakve prljave poslove, dobro do?u oni kojima je mogu?e upravljati putem kemijskih pripravaka – dirigiranim drogama. Jer, pitanje od prvorazrednog zna?aja za razne kisingere i bankarske jebivjetre je: kako kontrolirati ljudski um? To je pitanje kojim se CIA bavi i danas i onda kad je tomahawk uletio u Pentagon.. Drugo je pitanje: kako kontrolirati globalno selo ili protok novca kroz njega?
Koliko je ta ideologija globalizacije otvorenog društva pogubna po ?ovjeka kao jedinku na kojem zlo?ina?ki sustav akumulira svoju dividendu najbolje se vidi iz ?injenice u kojoj su odnosi na tržištu kapitala potpuno zamijenili me?uljudske odnose, pa ?ak i one unutar obitelji. Zamjena me?uljudskih odnosa transakcijama trajan je povijesni proces koji ima namjeru nikad ne okon?ati i koji je dobrano napredovao .Bijela kuga rvacka tomu je o?igledni dokaz.
Povla?e?i paralelu s odnosom Ra?anove administracije prema instituciji obitelji u Hrvatskoj, ukidanjem i smanjenjem prava majki i rodilja, jasno nam je da su takvi potezi tre?epute hrvatske vlasti bile dio globalne strategije društvene dezintegracije države nacije, njezinog uništenja u pojedincu - ?ovjeku, kojeg moralno i vrijednosno treba dezintegrirati kako bi bio podoban .gra?anin svijeta… ?ovjek bez identiteta, bez obitelji, bez duše, bez nacije, ?ovjek kao stroj u globalnoj mašini financijske dobiti. Svatko se treba brinuti za svoje interese, pa moralni obziri postaju smetnja u tom nemilosrdnom svijetu. U ?istom transakcijskom društvu ljudi koji nisu optere?eni obzirima spram drugih mogu se lakše kretati, pa ?e brže napredovati.
Taj i takav sustav gospodo iz zlo?ina?ke organizacije ne možete popravljati ili hiniti da to ?inite dok onaj koji vam donosi kruh radi sve duže i teže, a naknada nadnice sve manja ili je nema.
Obzirom da se vi nikada – pa ni tada, ne?ete dobrovoljno odre?i benefita tu?e grba?e i znoja, VAS jednostavno treba rušiti, institucionalno, vanistitucionalno – svim sredstvima.
Stoga poru?ujem i ovog puta gospodinu Lesaru i stranci rada – ako iskreno želite dobrobit radnicima kao dugoro?no rješenje ne drukajte za referendum oko izmjena ZOR-a kojim samo ublažujete agresivni hod kapitala – drukajte za ukidanje tog istog zakona. Samo tako se može posti?i da žaba mahnito izleti iz kipu?eg lonca, u protivnom bit ?ete direktno odgovorni kaj bu žaba kuhana, a da i sama to ne?e primijetiti. Mu?i vas “tajming” – ?ekajte GODOTA!
Lijepa li se zemljo moja – na brdovitom balkanu…

Komentari

Jedini izlaz Grčkoj je da zapali "olimpijsku vatru"


Nova ulična rasvjeta u Ateni

John Perkins godinama je bio vodeći svijetski ekonomista, a zatim ekonomski ubica koji je na kreiranju globalne imperije radio direktno sa liderima Svijetske banke, MMF-a i ostalih svijetskih finansijskih institucija.
Njegov posao sastojao se u uvjeravanju šefova država i vlada zemalja trećeg svijeta da pozajme dovoljno novca od globalnih finansijskih institucija kako bi se njihove zemlje našle u dužničkom robstvu.
Nakon toga korumpirana elita u toj državi znatno bi se obogatila, a resursi tih zemalja u potpunosti prepustili korporacijama i geopolitičkim interesima SAD-a.

Tko je glasao

Grrrrr jednostavno odmah podivljam i to žestoko !

Ne mogu vjerovat da nešto ovako preočito poput iskazanog u ovom linku, ne zauzima udarne prostore u svim porama našeg društva pa tako i na ovoj intelektualnoj sprdačini od politike.coma, točnije od dijela ekipe ( što je najzanimljivije - najaktivnijeg dijela, možda interesno nezainteresiranog !??... ) na ovom portalu ...
Ali doći će i taj dan... Milom ili silom !

Provinciopolis

Tko je glasao

RUŠENJE je mila majka PROFITA

''Kapitalizam ne popravljati već rušiti – svim sredstvima!'' [Golgota]
Početna misao sadrži suštinski misaono riječni 'bug'.
Rušenje = rat = profit.
Borba = povećanje represije = povećanje profita.

DuorPula@gmail.com
* rušenje nije rješenje
* gradnja jest rješenje

Gradnja Nove Građevine.
Gradnja na Novi Način.
Na svim nivoima - a prvo u Glavama.
Pokrpati memetske crne rupe i dozvoliti Umu da domisli Vizije.
Vizije promjena uvijek su iz pozicije Ugode i Smisla.
Novi 'đir' u Spirali Rasta HomoNOVUS-a.

* Starim Riječima može se satkati Novi Smisao - samo ako se POMNO ODABERU.

Tko je glasao

Nije šija nego vrat

A bil bi ti tak dobar Duore pa mi veli - imaš čašu s gemištom do sredine visine; jel ta čaša polupuna ili poluprazna, naravno pod pretpostavkom da možeš normalno popiti gemišt. Apstinentima je ona uvijek i više no puna!!!

Tko je glasao

Golgota, A bil bi ti tak

Golgota,

A bil bi ti tak dobar Duore pa mi veli - imaš čašu s gemištom do sredine visine; jel ta čaša polupuna ili poluprazna, naravno pod pretpostavkom da možeš normalno popiti gemišt.

Vidiš kak neznaš. Ak prije stanja neko nutra točil gemišt, onda je polu puna, ako je pak iz nje nekaj popito, onda je poluprazna.

No ak misliš da je to jedno te isto, onda se varaš.

Isto ti je kad, ona ili on, veli da ga ima nutra.

Tko je glasao

POTENCIJALI UMA - OSOBNE IDEJE I SPOZNAJE

Potencijali tvoga Uma su puno veći i puno moćniji i puno sveobugvatniji ako si dozvoliš promijeniti percepciju (za potrebe istraživanja naravno). Sagledavanje stvarnosti isključivo iz pozicije kako ja to zovem Prizemlje1. je uglavnom upotrebljavanje TUĐIH FORMULA (i onda te tu okupira osobno znanje i osobno iskustvo i osobne informacije - a toga imaš i previše - pa ti okupira resurse. Prozemlje1 kaže da je čaša polupuna. dva2. da je čaša poluprazna. 3. da je u pitanju gemišt.

Pristajanjem na takvo promišljanje ponavljaš tuđe iskustvo - a tvoje su moći beskrajno veće.
Možeš biti npr. sićušni promatrač koji se kupa u čaši gemišta - zaključci bi bili potpuno drugačiji.
Možeš biti i djelić Čaše - zaključci promatranja stvarnosti bi ti opet bili drugačiji.
Možeš biti čestica Vina u gemištu - opet ti je poimanje stvarnosti drugačije.
Možeš biti i čestica vode(što i jesi 75%cca) koja promatra i zaključuje.
Možeš biti i Promatrač koji promatra sve ove prije navedene promatrače(recimo da se kloniraš).
Možeš biti u svome Misaonom Umu što god poželiš - i ovo nije blebetanje i pitanje nekog nadmudrivanja,
nego SUŠTINSKO PITANJE = ČIJE MISAONE FORMULE KORISTIMO?

DuorPula@gmail.com
* onoga trenutka kada misaono iskočimo iz postojeće matrix misaone stvarnosti - dolazimo do područja kreativne misaone stvarnsti - u kojoj je sve moguće domisliti i dokučiti (a bez materijalnoga rušenja ili nečega što je nelagoda za bilo koga na zemaljskoj kuglici.

Dizajniranje nove stravnosti JE MOGUĆE - jer nju žarko žele milijuni milijarde.. zapravo svi - pa i ovi na koje se ljutimo da su hapači -.. pa stvar je samo u sustavu koji nismo mi Misleći domislili -..

Ima ljudi koji su mislioci i ima onih kojima je taj misaoni sustav manje razvijen - jednako kao kod mišića. Misaoni fitnes je najzahtjevniji - a KREATIVNI MISAONI FITNESS - to je milina... jer Uključuje OBJE DVIJE POLUMOZGOVINJE. Polumozgovci uvijek skakuću ILI u lijevoj ILI u desnoj Poluglavi.

Cjeloglavci.
Cjeloglavljenje - to je formula za 21 stoljeće!
Uz cjeloglavljenje gemišt jako dobro paše!
:O))

.. ajde opusti se i loži...
Primjenjeno na Politiku sve je možda malo kompleksnije, ali Maslow je uvijek aktualan. Jednako kao kod 'kata'(vježbe u karateu). Majstori se vrate na početne vježbe. Motivacijski sustavi su zapravo jednostavni. Uvijek bazični u svoj svojoj kompleksnosti. Što doista želi OSJETITI netko kao Biće? Tu je i početak i kraj domišljanja svega - pa onda i ovoga.
Kako Planetarno Stvoriti Novu Stvarnost.
(možda je elemenata malo više, ali Um ima beskrajno veluke Moći! - a to i sam znaš.

Dizaniranje Naše Male Zajednice Zemljana.
[bez novih rušenja]
[ ja najčešće pišem sam sebi - a onda mi je drago da to i ne bude tako]

Tko je glasao

Slabo ti razumeš

Slabo ti razumeš

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Sve više mi se sviđa ovaj

Sve više mi se sviđa ovaj kapitalizam na brdovitom balkanu. Ovaj siroćek iz navedenog linka nije htio poslušati poućak iz uvodnog teksta. Za rad - radnik mora nositi poslodavcu nagradu od kuće, a ne tražiti naknadu nadnice. I ja bih ovim uspješnim poduzetnicima odmah dao "Zlatnu kunu"! Mrak, ne "pizdi" zbog ovako istaknutog linka, ljepota je ljepota...
http://www.index.hr/vijesti/clanak/vlasnici-polomili-rebra-radniku-koji-...

Tko je glasao

Interesantno, ali što je

Interesantno, ali što je bilo prije? Mislim, kako su ljudi živjeli prije nego što je došlo to "kapitalističko", "neoliberalno" čudovište?

Zar su "mali čovjek" i "građanske udruge" imali ikakav utjecaj nekad?

Zamislimo da su se neki prosvjednici okupili protiv nekog projekta u Zagrebu za vrijeme komunizma. Koji je naravno kao i ovaj imao prešutno odobrenje vrha.

Milicija bi ih ispendrečila, razbila i pohapsila za 10 minuta. Nastavili bi ih cipelariti u stanici. Ljudi bi izgubili svoje poslove, izbačeni bi bili iz škole, fakulteta itd.

Na televiziji i u novinama bi bila samo kratka obavijest da su anarhisti nešto pokušali protiv države ali da su kažnjeni, da su na sudu priznali da su ih zaveli strani agenti i da mole za oprost. Nijedan glas koji bi ih podržao se ne bi čuo.

A sjetimo se što je bilo tada na Cvjetnom trgu i u Varšavskoj. E pa nije bila pješačka zona. Pješačka zona je tek od Univerzijade, a tad je naš "socijalizam" već bio na izdahu.

Toliko od mene...

Tko je glasao

@ Danijel, vidim da ti

@ Danijel,
vidim da ti pamčenje seže nekaj dalje od 90-tih. Grandioznih devedesetih u kojima sam ostavio sve osim duše, a i ona je bila na izlasku iz ovog mučeničkog tijela-zamalo.
Do devedesetih smo živjeli u mraku, i onda je NETKO početkom devedesetih upalio svjetlo - i ondak su sve pokrali. Da mu hebem milu mamicu tko je prvi upalio svjetlo.
Ja bio radnik u socijalističkom Končaru i ne bio član SK - i bio predsjednik Radničkog savjeta. Izgradili mnogo toga u bivšoj Yugi a bogami i u svijetu - kapitalističkom svijetu. Živjeli, preživjeli i ostavili današnjim kleptomanima što silom se nametnuli. Participacija radnika u profitu, opće dobro, solidarnost. Fešte, pjesma, zadovoljstvo, nada - radnička odmarališta, spavanje u vreći uz cestu... jel bilo batina, naravno - država nigdje ne postoji radi sreće i blagodati naroda već radi elite. Ondašnja elita u socijalizmu i sadašnja elita - molim, kaj je to Aleksandra (Saša) Broz materijalno naslijedila od svog djeda najbogatijeg "komunističkog zločinca" Tita. Sretan si kaj možeš bacati pokvarena jajca po banskim i inim dvorima, super - to objasni ovima kaj mjesecima ne primaju plaće, ovima kaj samo sanjati mogu o nekom zaposlenju, ovima što prokleše dan kad se zaposliše kod uglednog poduzetnika - današnjih stupova društva.

Tko je glasao

dio si sigurno u pravu,

dio si sigurno u pravu, bilo je puno dobrih stvari, a i mladost je mladost
dio nisi,

seljaci nisu imali zdravstveno osiguranje
mnogi, mnogi, otišli su trbuhom za kruhom
i na račun njihovih doznaka
mogli smo se u domovini igrati socijalizma

i najvažnije, ako je bilo tako dobro, zašto nije uspjelo?

zašto je švedska i uopće skandinavska verzija kapitalizma
preživjela, i nastavlja uz reforme
a jugoslavenska je verzija samoupravnog socijalizma bankrotirala?

luka

Tko je glasao

luka, ti zapeo u luci

luka,
ti zapeo u luci poluistina i nisi ti kriv jer su te poučili oni koji uvijek rezervnu varijantu imaju u odnosu na tebe i mene.
I naravno da socijalizam u bivšoj nam Croatiji nije bio sustav bez mana ali je mogao poslužiti kao dobar start za daljnji napredak - napredak ka boljem i efikasnijem općem dobru. Mnogo je toga bilo daleko bolje no danas što mnogi ovdje ne žele ni ćuti kamoli priznati i analitika detalja bi nas odvela u poveću knjigu. Reći ću ti supstrat samo kojega nećeš moći pobiti pa da ti cijela akademska zajednica priskoći u pomoć. Hrvatski populus je u socijalističkoj Hrvatskoj bilježio pozitivni trend broja stanovnika (nije bilo bijele kuge), a od 90-tih do danas akcelerira u depopulaciji da bi danas to bilo na razini gubitka jednog Ivanić Grada svake godine. I taj narod je bio bliže Gei i principu više biti no imati. Neki danas imaju daleko manje no u socijalizmu, ali zato neki imaju kaj ni 10 budućih generacija "požderat" neće moći. Ja išao bos u osnovnu školu jer su bile samo jedne čizme, a brat bio stariji pa je imao prednost. Meso se jelo samo nedjeljom.
Televizor prvi put vidio za sprovoda J.Kenedyja. Ali nije bilo melankolije, navečer se pjevalo, kuće gradili oni koji nikad krov nad glavom nisu imali, omladina gradila žuljevima domovinu, a neki iz pečalbe slali doznake u domovinu koja kao nije imala državnost. Danas imamo državu koja više nije država i imamo prostor gdje Hrvata neće biti. Religija individualizma gdje jedni hapaju sve - drugi mrvice jest usud davanja vukovima da čuvaju janjad. Zašto Socijalizam nije uspio, krivo pitanje - socijalizam je uspio u datim okolnostima to što se nije održao drugi je par rukava i ovaj narod još nije spreman na istinu o istome jer mantraju o raznim teorijama urote lokalne i globalne i uopće nisu svjesni dubine istine u istom. Kada uspoređuješ život u Skandinaviji i ovdašnjem samoupravnom socijalizmu moraš si izanalizirati koliko taj skandinavski kapitalizam ima elemenata socijalizma i koliko je naš samoupravni socijalizam kao pilot projekt u svjetskim razmjerima bio na vjetrometini i sponzorstvu raznih "Bilderberga"posebice nakon 1981.g.
Pad berlinskog zida i krah socijalizma u Evropi nije rezultat stihije već pomno razrađene strategije i primijenjene doktrine egoističnog prirodnog nagona instrumentaliziranog kroz privatno vlasništvo što će se vrlo brzo pokazati kao prokletstvo populusa na zemlji. Protokoli dinarskih mudraca nastali su 1986.g. pod diktatom nekih tamo jebivjetara što Sityjem korziraju, a ovaj Domovinski rat samo magla koja je trebala prikriti operacionalizaciju okupacije bez vojske i ispaljenog metka. Pa si ti sad misli gdje živiš i zašto živiš i kako ćeš poučavati unuke dok ih budeš nunao na koljenima...

Tko je glasao

Golgota, Kolko je onda bilo

Golgota,

Kolko je onda bilo telefona u tvojoj ulici, a kolko danas imaš mobitela sa karticom. Ja znam ljude koji nemaju koji put za jesti, a svaki član ima barem jedan mobitel i fiksni telefon.

Tko je glasao

Naravno da ta priča o

Naravno da ta priča o potrošačkom mentalitetu koji nije slućajan ima svoju zakonitost u naravi kapitalizma kao sirovo egoističnog sustava usmjerenog isključivo na uzimanje makar i pod izlikom davanja. Zato nisam potpisao za referendum jer isti samo produžava agoniju. Na ljutu ranu - ljuti lijek. Trebalo je ustrajati na ukidanju Zakona o radu uopće i da kapital stisne gladne - to je put izbavljenja jer će samo tako kritična masa eksplodirati i pomesti parazite. Žrtve, naravno - ovako će ih biti barem dvostruko više raznim samoubojstvima, ubojstvima - ludnicama.
Ali za tu spoznaju treba bolno iskustvo (katarza) koje nema i zato će fantomski sindikati i dalje mantrati, a narod će klimati... i potpisivati!

Tko je glasao

narod je jebena mp3. u

narod je jebena mp3. u normalnom svijetu ako nemaš love za nešto poplaćati, zaposliš se na dva-tri posla. ovdje netko skuplja boce, u kojima je ugrađeno po 0,5 kn svakoj, a ljudi ga pljuju i uvjeravaju da je "smetlar" i da je sramotno skupljati boce jer je to "prekopavanje po kantama za smeće". ono što je drugim narodima normalno, kod nas je sramota. sramota je sagnuti se za 0,5 kn i podići ih s poda pa unovčiti u dućanu, jer važi ona: što će susjed reći! gotovo me bude sram kad pokupim ambalažu iz svog domaćinstva i donesem je u dućan da me vi ne bi optužili da sam kopala po kantama. gospodo draga, vaš odnos prema radu je tipični "crnogorski" (sorry crnogorci, ovo se nije odnosilo na vas, već na vaše viceve). legnete ispod smokve i čekate da vam smokva upadne u grlo, kako biste ručali. nekad su ljudi bili vrijedni, pa su pješke, s običnim zavežljajem preko ramena, kročili uz prugu u potrazi za poslom. nije ih bilo sram nadničariti, kako bi se prehranili. a sad ne možeš nadavati novaca za mobitele i računala i svi kukaju kako su jadni i gladni. pa normalno da ste jadni, kad nitko ništa ne radi, već samo slavite državne praznike i plandujete. osnovna misao koja vas pokreće je tko će pobijediti na jebenom svjetskom prvenstvu iz nogometa, na kojem čak hrvatski ljenivci ni ne sudjeluju. takva lijena naroda još ne vidjeh.

My Soul

Tko je glasao

My soul, ma stoji to sve kaj

My soul,
ma stoji to sve kaj govoriš, ali to je margina problema. Problem jest sustav koji nije tu zbog stihije ili zbog lijenih rvata već zbog pomnog plana podčinjavanja odabranima kroz religiju kapitala i novca.
gospodo draga, vaš odnos prema radu je tipični "crnogorski" (sorry crnogorci, ovo se nije odnosilo na vas, već na vaše viceve). legnete ispod smokve i čekate da vam smokva upadne u grlo, kako biste ručaliI ova priča koju guraš jest hologram kojeg projicira energija profita ne birajući sredstva. Ti isti lijeni "crnogorci" čim prijeđu granicu EU glej vraga postaju em vrijedni, em sposobni, em stručnjaci, em znanstvenici,em,em,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeem... Samo u vukojebini balkana postaju "crnogorci". Kužiš obrazac i zavjereničku poantu - vama treba vladar robova i bić - i bez kruha i bez vode...

Tko je glasao

Oprosti što ovako

Oprosti što ovako upadam
Ali ono što pričaš da su neki, odnosno večina društava u socijalizmu imali....oni nisu imali, to je bila društvena imovina koja je izgrađena na kreditima koji nisu mogli biti otplaćeni.....razvio se konzumerizam (rat sada kao rezultat preskočimo) koji je naravno pod geslom imamo Hrvatsku unaprijedio sposobnosti života na zajednički račun i xy puta ih umnožio za 200 obitelji. Odnosno ovo nije kapitalizam, ovo je stihija društva naviknutog da se potroši daleko prije nego li i ako li uopće se nešto stvori. Govorimo o društvu, jednom te istom kojem je domet gospodarske politike zadužiti slijedeće generacije. Niti je ono bio socijalizam niti je ovo kapitalizam....to je samo život na račun zajednice koja će otplaćivati kredite... jedan propuh i farsa
E sada drugo je što je ipak nešto zadnjih desetljećja socijalizma bilo prisiljeno samostalno se razviti i napokon uspješno poslovati, jer je bilo jasno kamo smijera...pa su se razvile uspješne tvrtke. Prava tragedija je što su one prve bile za odstrel u ovom „kapitalizmu“ baš zato što su vrijedile. A da ne pričam o općem trendu globalne fincijske pameti koja doslovce obezvređuje rad i koja je dodatno pojela i preostale srednje i manje ali ipak uspješne pogotovo u tranzicijskim zemljama, ali to je druga tema

Tko je glasao

@ Golgota, interesantna,

@ Golgota,
interesantna, veoma simptomatična objava za današnje vrijeme, kritički osvrt sudionika na istu je grandiozan, ha, ha... Podsjeća me na grandiozni učinak političke "baklave" sindikata i prirepaka koji trenutno trese premorenu političku scenu Hrvatske. Idealni uvod za predstojeće čipiranje...

Tko je glasao

Pozdravljam ovakva

Pozdravljam ovakva razmišljanja u domovini. Samo puno Chaveza može promijeniti izgledno ropstvo sutrašnjice. I zašto je važan taj Godot da svi moraju čekati njega...!

Tko je glasao

Dobro si primijetila da ne

Dobro si primijetila da ne postoji rezolutna namjera promjene stanja u zemlji. I ovaj referendum oko kojega se digla poveća graja je običan smokvin list i nemoći i želje da se veli dosta eksploataciji malog čovjeka od svemoćnog kapitala. Jeftino će se potrošiti energija nezadovoljstva i tada će kapital nastaviti svoj pjev još glasnije i još agresivnije. Moraš shvatiti da ovaj kapitalizam nije inauguriran voljom građana već je jednostavno nametnut silom od 200 jahaća koji su jahajući i pljačkajući Domovinski rat instalirali i kadrovsku i pravnu infrastrukturu zločinačke organizacije kojom sada sišu krv porobljenih i ustrašenih čekatelja godota taktikom puzajućeg kuhanja žabe. Prokušani oblici specijalnog rata - i ništa novog ovdje u domovini samo nas je sve manje i manje i sve bolešljiviji. Ostaje ti po meni saviti gnijezdo tamo gdje jesi i nostalgija kao prokletstvo veze prema zemlji u kojoj si se rodila.

Tko je glasao

Kad analizu "liberalnog

Kad analizu "liberalnog kapitalizma"potpomognutog Državom dovedemo do krajnosti,
dođemo do omražene socjalističke-planske ekonomije!!!
Zapravo je i gore jer se ne potpomaže proizvodnja zbog potrebe za proizvodom nego često i da se upravo-ne proizvodi!
Još ljepše-padne cijena barela, smanji crpljenje barela!
Nikakve veze sa potrebama za barelima-cijena je zakon.

Bert

Tko je glasao

@Bert Kovac Kad analizu

@Bert Kovac
Kad analizu "liberalnog kapitalizma"potpomognutog Državom dovedemo do krajnosti,
dođemo do omražene socjalističke-planske ekonomije!!!

Bi li bio dobar pa pojasnio ovu tezu - samo pripazi, budeš li omanuo mladi Hrvoje će te pojesti za dorućak - Golgota će te razapeti na Golgoti!!!

Tko je glasao

vidim da san falija! evo

vidim da san falija!
evo ispravak: socIjalistički :-)
samo molim po redoslijedu jer ako me gladni Hrvoje pojede, Golgota me ne može raspeti.
U svakom slučaju časno mi je oboje :-)
Kad smo učili o kapitalizmu-socijalizmu, jedna od ključnih prednosti socijalizma je bilo PLANIRANJE proizvodnje i Planska privreda.
Plašili su nas kavom kojom se ložilo parne lokomotive da joj ne padne cijena!
A u socijalizmu se planirao uzgoj kave pa je rezultat bio da NIJE bilo kave:-)
A najbolja kritika kapitalizma je Kvaka 22!
Imao Milo Minderbender viška pamuka pa punio s njim čokoladu za pilote da se ne baci pamuk :-)
A obitelj Majora Majora je bila najveći neuzgajivač graška u USA !
Pukovnik Schaisekopff je, neznanjem, bio vrhunski stručnjak za upropaštavanje firmi!Najbolje plaćeni manager!
Ako vam nije dosta pogledajte film "Ja Petko".
Aristotela ne spominjem jer ću ga slušat kad ga Mucalo uglazbi !
Jesam još jestiv :-))))
Za olakšano povraćanje preporučam liriku Stipe Šuvara !

Bert

Tko je glasao

nemoj protiv mucala u muzeju

nemoj protiv mucala

u muzeju suvremene umjetnosti
glumac drka
i to je projekt službene hrvatske kulture i umjetnosti
plaćen novcima hrvatskih poreznih obveznika
http://www.jutarnji.hr/masturbirao-u-msu--djevojka-zaklanjala-lice-od-ne...

mucalo nije moj idealni ravnatelj kazališta
nemam ništa protiv slovenaca, glumaca, drkanja

ne volim licemjere

luka

Tko je glasao

A kako su taj muzej svečano

A kako su taj muzej svečano otvarali, kakva se krema tamo sjatila, a sada to nije ništa drugo nego najobičnije drkalište, gdje zagrebačke drkadžije mogu do mile volje drkati, bez da se na njih primjenjuju važeći zakonski propisi. Koliko mi se čini, Zagreb je pod vlasti SDP-a pa se vidi kakvu kulturu širi SDP u Metropoli. Stoga očekujem da će se tom drkadžiji pridružiti i Milanović i ostali vrli SDP-ovci.

Kad će netko objasniti tim "kreativnim" kretenima, da kretenizam nije kreativnost i da to nikako ne može biti umjetnost, već psihijatrijsko maligno stanje.

My Soul

Tko je glasao

očito je bio pravi

očito je bio pravi performance na pravome mjestu ali malo zakasnio

Tko je glasao

Predragi Berte, u pravu si -

Predragi Berte, u pravu si - jesi falija ne samo "gol" već i "balun"!
Moram priznati da si me stavio u dilemu da li uopće reagirati na ovoliku količinu verbalne bahatosti i prostitucije koju si raznim metaforama uspio prosuti prethodnim svojim komentarom po ovoj objavi. Obzirom da se pretpostavlja moja odgovornost kao nositelja objave i tzv mentalnu higijenu svih komentara bit ću i više no pristojan sa tvojom neukom malenkosti koja je zaglibila u nemogućnosti argumentirane paracije te pribjegava pseudodezavuaciji.
Da li ti prozivanjem planske privrede u socijalizmu pokušavaš istu staviti na pijedestal istočnog grijeha u kojem je taj sustav kolabirao te promovirati religiju egoističnog tržišta kao spasenje robova u kapitalizmu. Uh, baš bih želio da mene i ostale osviještene neznalice poučiš dobrohotnim konzekvencama istog. Ali bez izvlačenja utrobe raznih šuvara…
Pa nećeš me valjda pokušati uvjeriti da očigledna asimetrija društvene moći (2% stanovnika posjeduje 98% ukupnog svjetskog bogatstva-resursa.) jest posljedica socijalističke planske privrede i “lirika by šuvar” ili je to prvenstveno zasluga kvake 22 kapitalizma odnosno institucionaliziranog egoizma kroz privatno vlasništvo.
Dakle, ja skromno tvrdim a ti me pokušaj argumentirano razuvjeriti da asimetriju u moći uvodi sam institut privatnog vlasništva, no navedena asimetrija je prikrivena upravo tržišnom razmjenom radne snage kao robe koja se navodno slobodno razmjenjuje za nadnicu. Ali ako nisi znao ili vidio, u kapitalizmu su svi slobodni da spavaju ispod mosta, samo to uvijek čine tek neki.
No dragi moj Bert, rjesenje nije niti privatno niti državno vlasništvo, već društveno koje podrazumijeva samoupravljanje, kombinaciju radikalne političke, ekonomske i socijalne demokracije i decentralizacije.
Država i građani (a državu uvijek čine građani) dovedeni su u poziciju dužničkog ropstva, a ta je pozicija određena čisto troškovno-racionalnom i profitnom logikom razmjene roba i usluga na tržištu. Igrajući po takvim pravilima, svaka proklamacija o socijalnim pravima postaje isprazni cinizam. Jer država sama po sebi sigurno ne može prekinuti gordijski čvor navedenih pravila i osigurati stanovita prava koja su u suprotnosti sa dominacijom profitne logike. To mogu samo građani putem političke akcije kojom iskazuju svjest o potrebi promjene temeljnih društvenih odnosa kojima vlada logika profita i njegovog privatnog prisvajanja..
Ali političke akcije koja ne trpi umiranje na rate i isprazno mantranje prezira svega kaj je bilo jučer…

Tko je glasao

da si malo manje tvrdo i bez

da si malo manje tvrdo i bez grča pročitao moj komentar vidio bi da se iste ideje mogu prikazati na različite načine što ne znači da su manje vrijedni.
i vidio bi da smo na istom rješenju
a ovo nema veze s mojim tekstom:
"te promovirati religiju egoističnog tržišta kao spasenje robova u kapitalizmu"
pogledaj "Ja Petko"
pročitaj Kvaku 22!

Bert

Tko je glasao

Evo link na moj poduži

Evo link na moj poduži istrazivacki uradak u kojem dekonstruiram ideološku i mistifikatorsku funkciju dominantne neoklasicne ekonomske paradigme (teorije) i samog liberalnog tržišta kao fizickog mjesta nastanka ideologije kao realne apstrakcije i robnog fetišizma:

http://forum.ffzg.hr/viewtopic.php?t=217187

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

@ Hrvoje Š, ti si svjestan

@ Hrvoje Š,
ti si svjestan da svojom teoretskom raspravom namjerno otupljuješ oštricu nagomilanih suprotnosti u političkom okolišu - ipak to činiš, ajd nas informiraj zašto. Ili je to sarkazam kojim ismijavaš nemoć društva da progleda i trgne se već jednom iz sveprisutne apatije!?

Tko je glasao

Ne razumijem na koji nacin

Ne razumijem na koji nacin teoretiziranjem otupljujem ostricu nagomilanih suprotnosti?! Ocekujem ipak nekakav suvisao odgovor ili smatras da je u ovom trenutku teorija o tome sto cini same drustvene suprotnosti i njihovu logiku potpuno suvisna jer je svima ocigledna. Ja mislim da nije i da je potrebno teorijski promisljati nacine na koji sustav funkcionira kao ideologija, kao lažna svijest, kao lažna samorazumljivost, kao "oštrica nagomilanih suprotnosti". Još jednom ponavljam, prijeka potreba spada u korpus vec standardnih naloga vladajuce ideologije koja pozivom na cinjenje i akciju zeli nadomijestiti kriticku misao i teorijsko promisljanje toga sto se cini, a konacni rezultat tog "ajmo nesto uciniti, ajmo se trgnuti", bez teorije o tome sto kako funkcionira i konzekventno kako bi se moglo promjeniti, savrseno sluzi tome da sve ostane isto.

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

@ Hrvoje

@ Hrvoje Štefan,
Pozdarvljam potrebu tvoje malenkosti da daš djelatni prilog ovoj "teškoj" raspravi oko centralne religije našeg vremena. Pozdravljam jer znam tvoje mladenački pozitivno drukanje za idejno i ideološko osviješćivanje pitanja odnosa rada i kapitala i napose države kao zamišljenog arbitra.
Sviđa mi se tvoje promišljanje (a to sam svojevremeno rekao i na "moj.sdp") jer nisi pognuo vrat i napose glavu kad te je Linić nagazio u Rijeci, a Milanović dobrohotno odrekao u forumu mladih. Čisti je raritet vidjeti mladu osobu koja je mogla danas sjediti u saboru, međutim ti nisi posegnuo za benefitima saborske plaće i mirovine već si ušao u svojevrsni ideološki obračun sa bandom lopovskom. Pomalo me sjeta vuče na moje mlade dane kada sam uz podršku tada recentnog ideologa Stipe Šuvara pokušavao slično. Naravno, takve osobe ne mogu biti lideri društva već vjekovni oponenti zločincima koji se ogrnuše plaštom demokracije ne bi li nas uvjerili da je harakiri većine normalan ako je u interesu prosvijećene manjine.
I zato tebi nije mjesto u liberalnoj stranci - SDP!!!
Ali ako mi dozvoliš smatram potrebitim ti skrenuti pozornost da moraš biti svjestan da tvoje tekstove može čitati 0,5 - 1% ovog prosvijećenog naroda. Ovih ostaliH 99 % je izgubljeno u moru indoktriniranog straha da sutra jednostavno neće imati za kruh i mlijeko. Tvoje recentno razgoličavanje društvene prostitucije je njima psihološki teret jer oni moraju jesti danas, a ne za 10;20;100 godina. Meni je jasno da je komotnije jedriti u vodama teoretskih rasprava u kojima se nikome zapravo ne možeš zamjeriti no u djelatnim pokušajima ravnanja krivih drina gdje te uvijek može zaskočiti nekakav slavko linić i njegova regimenta. Ako jednom (ha,ha - još jednom...) odlučim prihvatiti biti djelatnim političkim "mravom" imponiralo bi mi imati takvog suradnika poput tebe - i to nema nikakve veze sa tvojim faxom na kojem (kao i ja uostalom) nećeš naučiti ništa, ali to je neka druga priča... Sretno ti bilo!

Tko je glasao

@ Golgota, Jel ti to hoćeš

@ Golgota,
Jel ti to hoćeš reći da u Imenu Hrvoja Štefana imamo potencijalnog novog promišljatelja društvene zbilje tipa Stipe Šuvara!!!

Tko je glasao

Sjenka, ne izmišljaj - ne

Sjenka, ne izmišljaj - ne govorim ja već tekstovi koje je mladi Hrvoje poklonio narodu glede promišljanja i osvješćivanja ali ...
Tu bi dobro došla ona kineska: "Ne bacati bisere pred svinje!"

Tko je glasao

Borba protiv oligarhije na

Borba protiv oligarhije na vlasti će biti jako teška.
Promreženi su nezakonito stečenim kapitalom, u kojem su zaglibili do grla.
Imaju privid ugodne topline, a nisu ni svjesni gliba vlastitih zabluda.

Novo- Stranka Hrvatskih Branitelja- zlatni pleter

Jako teško je doći do informacija o programu stranke jer su pod svojevrsnom blokadom.

program:

1. Poništenje privatizacije banaka u Hrvatskoj ("Hrvatska lisnica u hrvatskom džepu").

2. Privatizacija poljoprivrednog zemljišta isključivo malim proizvođačima hrane, okrupnjavanje gospodarstava i poticajna politika ostanka u selima, na otocima.

3. Hrvatsko more - hrvatskim ribarima!

4. Povezivanje (poslovna i proizvodno uslužna integracija) brodogradilišnih i lučkih kompleksa te njihova privatizacija isključivo po modelu radničkog dioničarstva.

5. Luka Rijeka - središte Mediterana!

6. Ustavna definicija i zaštita nacionalnih interesa i nacionalnih vrijednosti. Donošenje Ustavnog zakona o zaštiti nacionalnih interesa.

7. Antioligarhijski zakon.

8. Izgradnja sustava domovinske sigurnosti.

9. Zaštita hrvatskih nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini. Ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, te aktivna potpora njihovu životu u Bosni i Hercegovini kao hrvatskoj domovini, kao strateški interes hrvatske države.

10. Protokol o nacionalnom sustavnom upravljanju.

11. Uspostava i izgradnja sustava civilnog nadzora vlasti.

12. U vanjskoj politici - Hrvatska - na čelu malih država nacija.

13. Uvođenje poreza na promet novca bankama u Hrvatskoj, izgradnja nacionalnog sustava naplate na promet novca, koji bi omogućio raspodjelu kapitala i pravedniji odnos kapitala prema društvu.

14. Izgradnja hrvatskog sustava strategijskih institucija.

15. Vlada nacionalne solidarnosti.

16. Bezuvjetna provedba lustracije i dekomunizacije u skladu sa Hrvatskom deklaracijom o lustraciji i Rezolucijom Vijeća Europe.

17. Nova kategorizacija rada.

18. Redefiniranje sustava nacionalne sigurnosti i njegova prilagodba suvremenim geoekonomskim odnosima.

19. U Programu nacionalne solidarnosti i gospodarskog optimizma presudan čimbenik je strateško partnerstvo domovinske i iseljene Hrvatske, kao i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nacionalna solidarnost na temeljima politike nacionalne pomirbe prvi je korak u strategiji gospodarskog optimizma.

20. Bezuvjetni prekid suradnje sa Haaškim sudom i ultimativni zahtjev Republike Hrvatske za povratak svih hrvatskih državljana i Hrvata iz BiH iz Haaga u Republiku Hrvatsku. Pomilovanje Dariu Kordiću i ostlih iz Bih ,te povratak Generala Gotovine ,Markača i Čermaka , zahtjev za njihovim povratkom u Hrvatsku, te pomilovanje i oslobađanje generala Mirka Norca i drugih zatočenih hrvatskih branitelja. Donošenje novog Zakona o općem oprostu, koji će omogućiti pomilovanje svih hrvatskih branitelja.

NADOPUNA PROGRAMA I UNUTRAŠNJA REORGANIZACIJA STRANKE ....SLJEDI!

Molim mišljenje aktivnih članova politika.com hr

Tko je glasao

Jel ti branitelji svoje

Jel ti branitelji svoje stavove utvrdjuju javno ili samovoljom vodstva ili nesto trece? Ako je javno, kako ja kao dio javnosti mogu sudjelovati u kreiranju politickih ststavova i strateskih smjernica te organizacije?

Deklaracije me po sebi ne interesiraju previse, ako ne postoje ljudi iza njih od povjerenja.

I jos jedan detalj. Zbog cega nisu ti ljudi skupa s Laburistima? Tko smrdi i zasto?

gpgale blog

Tko je glasao

"Ako ste voljni priključiti

"Ako ste voljni priključiti se radu Stranke Hrvatskih branitelja ..to uradite na svom području ,okupite časne i istinske branitelja ,napravit čemo sastanak u ova sljedeča 2-3 mjeseca do izvaredne skupštine .tako da svaka Županija može poslati svoje delegate..tj po Županiji 10-12 delegata.. jer što nas više je to i više je pametnih koraka i riješenja.."

kontakt:
moj mob; 0955320111 i 0919559435 .

Nisam primjetio da je bilo tko dobronamjeran isključen iz moguće afirmacije.
Težište je na kvalifikacijama; časni i istinski branitelji.
Ukoliko primjetite nekakve nedostatke, poželjna je rasprava o tome.

Tko je glasao

greška u nazivu stranke.

greška u nazivu stranke. trebalo ju je nazvati hrvatska stranka branitelja. narod ima averziju prema strankama koje počinju sa s. ja prva ne bi ni pogledala stranku s takvom kraticom.

My Soul

Tko je glasao

.corr

.corr

Tko je glasao

Nije toliko bitan naziv,

Nije toliko bitan naziv, koliko je bitno ono što žele napraviti; transformacija ovog nakaradnog neokapitalističkog društvenog uređenja, koji nije "ni vrit ni mimo" (nije socijalistički, a nije ni kapitalistički društveni poredak).
Nemoguće je realizirati napredak u društvu koje nije jasno pozicionirano pogledom na sistem.
Mi još jako puno toga u sistemu imamo iz socijalističkog sustava(fond zdravstenog osiguranja, fond mirovinskog osiguranja).
Glavni izvor prihoda jedne države(bankarski sustav) je kapitalistički, a u vlasništvu stranaca. To je kontradiktorno jedno drugome.

U tom smislu se slažem sa autorom dnevnika da takav nakaradni sustav treba iz temelja mijenjati, ne popravljati.
Teško će to promijeniti oni koji su svojim bitkom, greške na istoj razini svijesti napravili.
Jednostavno postoje u dimenziji koja im ograničava pravo viđenje stanja.
Iz njihove perspektive sve je jako dobro i čudno im je što je narod nezadovoljan. Jedino što se nisu sjetili da pošalju poruku ljudima- "ako nemaju za meso, nek' jedu kolače."

Tko je glasao

Nemoj misliti da nije

Nemoj misliti da nije važno. Sve je važno. Pogotovo H u odnosu na S. To je jedan od prvih eliminatora. SDP nije pazio na naziv svoje stranke, pa sad nema nikakve šanse. Mogu se na glavu nasadit, ali u ljudima izazivaju averziju, već na sam spomen svojega imena.

My Soul

Tko je glasao

21. Ukinuti 95%

21. Ukinuti 95% "braniteljskih" mirovina...

Kitz

Tko je glasao

21. Ukinuti 95%

21. Ukinuti 95% "braniteljskih" mirovina...

Ja sam više za ukidanje 100% svih nezasluženih mirovina.
Nije bitno kakva je mirovina(boračka, braniteljska,politička il' radnička), a bitno je da se ne vodi pod mirovinu, ako ne postoje sredstva uplaćena za isplatu iste.
Može se zvati nekim drugim imenom, ali nikako ne imenom mirovina.

I ta nepravda stvara nezadovoljstvo i napetosti u društvu.

Tko je glasao

Iako si tu priču mogao

Iako si tu priču mogao postaviti kao poseban dnevnik osjećam moralnu obvezu obzirom da si došao kucati na vrata ove objave reći slijedeće.

1. Nisam siguran da iznijete programske odrednice možete realizirati kroz stranku, a u društvenoj grupi koja je ciljano podijeljena na 1001 udrugu radi lakše manipulacije. Obzirom da sam izvorni sudionik DR-a a nisam formalni član ni u jednoj udruzi smatram oportunim i najučinkovitijim alatom za navedeno konstituirati umjesto stranke - pokret.
Pokretom izbjegavate formalnu obvezu poštivanja pravila nametnutih od zločinačke organizacije te djelovanje pod okriljem prosvjeda možete se i ne pokoriti sili snaga reda koje formalno i suštinski štite zločinačku političku i inu elitu.

2. Morate se ideološki opredijeliti za kakav sustav društvenih vrijednosti se zalažete odn. borite.
Jel to sustav vladavine elite ili sustav demosa u jednoj od varijanti realizacije vladanja.
Šta predlažete kao etalon ekonomskih sloboda a što kao doprinos oslobođenju čovjeka i kao političkog bića i kao privatne - obiteljske osobe

3. Za početak jedan oblik političke deklaracije s navedenim elementima bi bio poželjan da javnost shvati suštinu i realnost inicijative

Tko je glasao

2. Morate se ideološki

2. Morate se ideološki opredijeliti za kakav sustav društvenih vrijednosti se zalažete odn. borite.
Jel to sustav vladavine elite ili sustav demosa u jednoj od varijanti realizacije vladanja.

Sorry na upadu komentarom i informacijama na tvoj dnevnik, ali sve mi je predstavljeno, nekako bilo najbliže ukidanju ovog nakaradnog neokapitalističkog sustava u Hrvatskoj, koji još vuće za sobom raspadnutu utrobu socijalističkog sustava.

U pravu si, to realiziranje boljitka jedino sveopći pokret može ostvariti.
Nitko od dobronamjernih nije isključen.
Nisam za sada član stranke, a proučavam smjernice i pokušavam proniknuti kojoj ideologiji teže.
Moje je mišljenje da su bliže sustavu vladavine demosa.

Nemoguće je doći do stranica stranke jer su u totalnoj blokadi.

Tko je glasao

Golgota, preko Berta Kovaca

Golgota,

preko Berta Kovaca zahvaljujem na odgovoru. ali, s obzirom da sam neznalica, možeš li mi objasniti vezu između demokracije i socijalizma?

naime, ja demokraciju doživljavam kao sredstvo u rukama kapitalista putem kojeg se lagano pije čovjekova krv u svrhu obnavljanja vlastite energije. znači, u socijalizmu bi to trebalo biti prevaziđeno, ili se varam?

Tko je glasao

@Veli Jože, obzirom da

@Veli Jože,
obzirom da cijenim tvoju upornost ka novim spoznajama, a da sam možda svojim prethodnim odgovorom bio malo nepravedan probat ću ti u najkraćim crtama izložiti moje argumente u sagledavanju potrebe "braka" socijalizma i demokracije (radikalne) a što je jednim dobrim dijelom pojašnjeno u objavi datoj linkom.

1. U pravu si kad konstatiraš da je demokracija u kapitalizmu alat u rukama kapitala kojim se isisava krv svima onima koji stvaraju novu vrijenost. Prema tome to je bio samo smokvin list svekolike prostitucije ne i izvorni sadržaj. A izvorni sadržaj je "direktna" vladavina naroda u najširem smislu pojma.

2. Organski posmatrano društvene odnose, socijalizam je društvo koje dolazi poslije kapitalizma. Kako je kapitalizam u ekonomskoj sferi uspostavio odnose eksploatacije na relaciji kapitalistička klasa - radnička klasa (uvjetni naziv) a što je imalo za posljedicu zatiranje funkcije i bitka čovjeka kao temeljne jedinke, a u političkoj odnose dominacije na relaciji elita - masa, cilj socijalizma je dokidanje tih odnosa i uspostavljanje slobodne ljudske zajednice koja ne bi bila zasnovana na eksploataciji i dominaciji. S ciljem je u vezi način na koji se do njega dolazi tj oslobođenje radničko-seljačke klase treba biti djelo same te klase'. Ako će, dakle, čitava klasa, a ne neka odabrana politička elita u njeno ime, donijeti svoje vlastito oslobođenje, time će biti postavljeni temelji za slobodnu zajednicu u socijalizmu, jer onaj ko dovede do promjene društva će uspostaviti poredak po svojoj mjeri i u svom interesu. A radnička klasa, po samoj svojoj biti, kao neposjednička klasa, ne može uspostaviti odnose nove dominacije ili eksploatacije. Naravno, ako socijalizam treba da dovede do oslobođenja radničke klase od ekonomske eksploatacije i političke dominacije, i to samostalnom aktivnošću radničke klase kao masovne društvene grupe, to ne može biti postignuto drugačije osim kroz demokratske organizacije i institucije.
Što će radničko –seljačkim savjetima koji funkcioniraju na obrascu plenuma poslije revolucije demokracija ako ne zato da uspostavi svoju direktnu, a ne posredovanu bogomdanu partijom, vladavinu?
Vladavina te najšire društvene grupe nije moguće bez priznavanja demokratskih političkih sloboda i uspostave različitih oblika demokratskog društvenog samoorganiziranja. To što će javna vlast izgubiti politički karakter, znači da neće biti birokratskog, od radnika otuđenog, državnog aparata ili političke elite koji bi u svojim rukama koncentrisao državnu vlast.

Tko je glasao

više nego zadovoljna

više nego zadovoljna odgovorom. zahvaljujem.

Tko je glasao

I ja mislim da se

I ja mislim da se kapitalizam ne može popravljati i da ga treba rušit.
Pogotovo jer se retrogradno pretvara u feudalizam a mjestimice u svitu i u robovlasničke odnose.
Prije smo učili, a sociolozi i filozofi mantrali o KONAČNOM sistemu
pravde: komunizmu. Znamo u što se pretvarao diljem Kugle naše.
Ali, prije nego srušiš trebaš znati što ćeš graditi jer su najgore divlje gradnje na praznom prostoru.
A glavni je problem praktična neostvarivost Demokracije bez
iznimno visokog stupnja Obrazovanja svih ljudi.Koji će razumjeti o
čemu odlučuju! Koji neće biti pod utjecajima lokalnih šerifa i Velikih voždova koji će im "objasniti" da je golf igralište za bogatune, njihov raj.
Upravo to, obrazovanje i svjetski a naročito naši vlastodršci uništavaju i
poskupljuju!
Ostaje nam dakle da nam vladaju barem Prosvjećeni apsolutisti i molitve Bogu da su moralni.Dakle SF !
Isti je SF i razni modeli Anarhizma po sistemu a što će nam Vlast.
Za neke druge oblike vladavine ne znam, previše sam vremena bio podučavan u dosezima do komunizma :-).
Pošteno bi bilo reći da je Demokracija velika prevara, da Svjetski moćnici uzmu ono što ionako imaju, Vlast i da nas ne zamantavaju lažima o demokraciji.
A kome je do borbe za prava na svoj način života se može priključiti OBLu i sličnima :-)))))

Bert

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci