Tagovi

Ljepota dvostrukog izvršenja/izdržavanja kazne

Ideje skupljene kroz komentare u privatiziranoj temi na ovim stranicama, u nedostatku pomo?i ovlaštenog branitelja/odvjetnika, mogu mi potencijalno biti od neke pomo?i, a ne?e vjerujem biti na-odmet ni blogerima/?itateljima koji još nisu imali bliskih susreta iživljavaju?e vrste s politi?ko-pravosudnim sustavom zemlje.

U prošlom sam dnevniku postavio presudu Vrhovnog suda RH, do koje je došlo nakon samostalnog, temeljem medijske pozornosti prošle jeseni iniciranog angažmana Glavnog državnog odvjetnika, prou?avanja slu?aja i upu?ivanja Prijedloga za zaštitom zakonitosti Vrhovnom sudu. Tada je Vrhovni sud ukinuo presude vukovarskog Op?inskog i Županijskog suda iz dva kaznena predmeta, nalažu?i ponavljanje su?enja. Kao što je poznato, do gašenja vatre je došlo zbog spoznaje da je do odlaska u zatvor, možda i prvog takve vrste u Europi, ostalo samo dvadesetak dana i da je potrebna žurna reakcija najviših pravosudnih tijela.

No, Glavni državni odvjetnik je u tom paketu povla?enja predmeta/presuda iz vukovarskog suda radi prou?avanja i žurne reakcije, povukao i prou?avao i tre?u kaznenu presudu, koja je u najbitnijem dijelu glasila:

Temeljem ?lanka 6, 50, 56, 67. stavak 1. i ?lanka 201. stavak 2. Kaznenog zakona izri?e se KAZNA ZATVORA u trajanju od 4 (?etiri) mjeseca, a temeljem ?lanka 64 i 67. stavak 2. Kaznenog zakona primjenjuje se UVJETNA OSUDA i to tako da se izre?ena kazna zatvora od 4 (?etiri) mjeseca ne?e izvršiti ako okrivljenik u roku od 1 (jedne) godine ne po?ini jedno ili više kaznenih djela.

Kako hitnosti zbog karaktera te presude nije bilo (uvjetna osuda), GDO je tek u prosincu pokrenuo prema Vrhovnom sudu Prijedlog za zaštitom zakonitosti, da bi Vrhovni sud prihvativši prijedlog GDO-a u sije?nju ove godine donio presudu kojom ukida pravorijek vukovarskog višeg suda, a sve zbog povrede Zakona o kaznenom postupku, gdje je povreda u biti bila presu?ivanje po starom zakonu, zna?i po zakonu koji se, kako je re?eno, ne može primijeniti. Naime, vukovarski drugostupanjski, županijski sud, morao je prema odredbama ZKP-a primjeniti odredbe najnovijeg, izmijenjenog Kaznenog zakona, koji je valjda po defaultu blaži za po?initelja, što ?emo vidjeti - i nije neko pravilo.

Pogledajmo sad taj slu?aj na vremenskoj liniji:

Op?inski sud donosi presudu 7. lipnja 2006 i kazna se definira s ?etiri mjeseca zatvora, na taj na?in što ?e se primijeniti uvjetna osuda s rokom kušnje od godinu dana, a uvjet je da u tom periodu kušnje ne bude novih kaznenih djela.

Lai?ki pretpostavljam da je startna pozicija za promatranje tog roka kušnje u trenutku po?injenja kaznenog djela. Zna?i srpanj 2005. godine. Ili možda trenutak presude Op?inskog suda? Ili možda tek trenutak pravomo?nosti nakon presude Županijskog? No, nebitno,...

Nakon žalbi na presudu Op?inskog suda sastaje se žalbeno vije?e županijskog suda i 7. rujna 2007. potvr?uje presudu op?inskog. Dakle od tog trena imamo pravomo?nost.

Pogledajmo sad kaznu. Ona je, zna?i, ponavljam, definirana na ?etiri mjeseca zatvora, ali i na na?in da ?e se primijeniti uvjetna osuda, te da se kazna ne?e izvršiti ako se ne prekrši uvjet iz uvjetne osude. Možemo li protekom godine dana od po?injenja djela (ili od nepravomo?ne presude?, ili od pravomo?ne presude?) re?i da je kazna u stvari izvršena? Iliti da je osu?enik izdržao kaznu. I da je, budu?i nije bilo novih kaznenih djela u roku kušnje , ta kazna = nula dana zatvora. I da je taj slu?aj završen! Da nakon izvršenja/izdržanja/odguljenja/isplate/odra?ivanja kazne više nije mogu?e suditi okrivljeniku po drugi put u tom istom predmetu, ni po ?lanku 11. ZKP-a (Nitko ne može biti ponovno su?en za djelo za koje je ve? bio su?en i za koje je donesena pravomo?na sudska odluka.), ni po op?oj ljudskoj logici.

Eh, ali i nakon izvršenja kazne je o?ito mogu?e suditi još jednom. I prakti?ki izvršiti dvije kazne.

Jer Glavni državni odvjetnik u prosincu 2009, dvije godine i tri mjeseca od pravomo?nosti presude (iliti ?etiri godine od kaznenog djela, iliti najmanje godinu dana od trenutka kad je kazna ve? izvršena) povla?i taj kazneni predmet iz vukovarskog suda, uo?ava kršenje Kaznenog zakona i predlaže zaštitu zakonitosti, a onda Vrhovni sud, bez obzira što je kazna ve? izvršena/izdržana, nalaže vukovarskom sudu ponavljanje su?enja u
dijelu koji se odnosi baš na kaznu.

Nakon toga, prije petnestak dana, vukovarski županijski sud najjednostavnijom metodom, od oka (ili od ?ona), pretvara po svim kriterijima ve? izvršenu/izdržanu kaznu, dakle zatvorsku kaznu koja nije primijenjena jer nije prekršen uvjet iz uvjetne osude, dakle zatvorsku kaznu od nula dana - u nov?anu kaznu od ?etrdeset dnevnica.

I što sad imamo?
Izgleda ostane samo ?akulanje na ovu temu. ZKP u ovakvom slu?aju ne dozvoljava izvanredne lijekove poput izvanrednog preispitivanja pravomo?ne presude, ne dozvoljava izvanredno ublažavanje kazne jer i za to treba ispuniti neke nemogu?e uvjete, ne dozvoljava novi zahtjev za zaštitu zakonitosti jer bez obzira što su ovu zadnju presudu sudili isti suci koji su sudili i prije rušenja im presude od strane Vrhovnog suda - uo?ena teža povreda ZKP-a ne spada u "kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda", ?ak ni obnova kaznenog postupka nije mogu?a podastiranjem samo ovih dviju komponenti (sudili isti suci nakon rušenja presude od strane Vrhovnog suda, su?eno dva puta, kazna ?e biti izdržana/izvršena dva puta)...

Molim za komentare!

(Da ne propadne, iako nakon par dana uo?avam da nemam osnove, plasiram dokument neposlanog Zahtjeva za izvanredno preispitivanje presude. Možda stvori neku novu ideju.)

Prilog: Presuda Županijskog suda u Vukovaru, 27. travnja 2010


Komentari

Trebao bi mi što stručniji

Trebao bi mi što stručniji odgovor na pitanje:
Tarifira li se i naplaćuje (i koliko) podnositelju Zahtjev za vanredno preispitivanje pravomoćne presude, Zahtjev za vanrednim ublažavanjem presude i Zahtjev za obnovom postupka, odnosno naplaćuju li se rješenja suda u slučaju kad sud odluči odbiti te zahtjeve podnositelja?

Tko je glasao

http://www.sudacka-mreza.hr/p

http://www.sudacka-mreza.hr/public.aspx?id=6

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hvala! No, izračun s te

Hvala! No, izračun s te stranice (npr. za izvanredno preispitivanje sudske presude -> 125,00 kn) mi se sad ne slaže sa Zakonom o sudskim pristojbama, jer tamo pak vele:Tar. br. 22.
(1) Za žalbu protiv presude prvostupanjskog suda i za žalbu protiv rješenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se pristojba od 600,00 kuna.
(2) Za odgovor na žalbu, plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 20.
(3) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i za zahtjev za ponavljanje kaznenog postupka, plaća se pristojba kao i na žalbu.

E sad, i kad konačno utvrdim je li to 125 ili 600kn, zanima me plaća li se i rješenje kojim se, za očekivati je, odbija bilo koji od Zahtjeva koje još imam na raspolaganju kao izvanredne pravne lijekove?

Zanimaju me i mišljenja gleda prava na izvanredne pravne lijekove.

Pretpostavljam da Zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude mogu obrazložiti člankom 444. ZKP-a, a on glasi:Članak 444.
Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude može se podnijeti:
2) zbog povrede odredaba kaznenog postupka predviđenih u članku 384. stavku 1. točki 1., 5., 8., 9. i 10., odnosno u članku 384. stavku 2. ovoga Zakona ili zbog sudjelovanja u odlučivanju u drugom, odnosno trećem stupnju suca ili suca porotnika koji se morao izuzeti (članak 36. stavak 1.), ili zbog toga što je okrivljeniku, protivno njegovu zahtjevu, uskraćeno da na glavnoj raspravi ili na raspravi pred drugostupanjskim sudom upotrebljava svoj jezik (članak 7.).
...... dok taj članak 36. stavak 1 glasi:
(1) Sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti:
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom ili izvanrednim pravnim lijekom.

Pretpostavljam da Zahtjev za obnovom postupka mogu obrazložiti sljedećim člancima ZKP-a:Članak 422.
(1) Kazneni postupak završen pravomoćnom presudom može se obnoviti u korist osuđenika:
3) ako se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji su sami za sebe ili u svezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče oslobođenje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem kaznenom zakonu,
4) ako je osoba za isto djelo više puta osuđena ili ako je više osoba osuđeno zbog istog djela koje je mogla počiniti samo jedna osoba ili neke od njih,
Naime, što se tiče točke 3. osuda po blažem zakonu je, vjerovali ili ne, u mojem slučaju - po starijem zakonu - dakle uvjetna osuda kaznom zatvora, a ne novčana kazna. (U vezi ovoga, zanima me stručno mišljenje, može li se uvjetna osuda pretvarati u novčanu kaznu, budući su to dvije različite razine kažnjavanja, a ako može postoji li neki pravilnik ili naputak Vrhovnog suda o pretvaranju?...) Što se tiče točke 4. budući je nakon prvog suđenja kazna (uvjetna osuda) izvršena, u ponovljenom postupku je faktički izvršeno - osuđivanje za isto djelo više puta.

Pretpostavljam da Zahtjev za izvanrednim ublažavenjme kazne mogu obrazložiti istim člancima kojima i prethodni zahtjev (suđeno je više puta za isto kazneno djelo, budući je nakon prve presude kazna izvršena).

No, što bi od ovoga bilo najefikasnije? Možda sve troje odjednom? Istina, to je 3 x 125 kn (ili 3 x 600 :-))
Ili možda nešto četvrto?

I naravno, znam da je ovo za neke daviteljstvo s moje strane, da mi preporučuju pomiriti se i platiti i ovu kaznu, na sve one ostale koje plaćam i koje ću plaćati, no kako mi firma ide na minimalac, umjesto dosadašnjih 1800kn, u budućnosti će neto ostatak nakon isplate kredita i ovrhe biti samo 500-600kn svakomjesečne plaće... i normalno je valjda da pokušavam naći neke racionalne izlaze... prije nego se (ne daj Bože) racio pomuti i jedini izlaz počnem tražiti u par pakiranja streljiva i dugoj devetki... Toj najizvjesnijoj završnici ove etape 'razvoja' društvenih odnosa u zemlji...

P.S. I što još uočavam? Čitavo vrijeme se navodim na članke ZKP-a iz pročišćenog teskta Zakona o kaznenom postupku iz 2003. godine (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_04_62_740.html), da bih tek sad uočio kako citiram krive članke ZKP-a. Pitam se kojem k... onda služi taj prošišćeni tekst, kad svi i dalje, od lokalnih sudova do Državnog odvjetništva i Vrhovonog suda, brojeve članaka čupaju direktno iz zakona i dopuna zakona prije pročišćavanja teksta...

Tko je glasao

pročišćeni tekst služi

pročišćeni tekst služi studentima da lakše uče :D
ozbiljno, uopće ne postoji neki službeni pročišćeni tekst (niti se službeno, u nn objavljuje) i zato ne bi ni imalo smisla da se na njega tijela pozivaju (niti bi to mogla).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hvala ti za ovu stranicu.

Hvala ti za ovu stranicu. Bija san depresivan večeras, ali sam odmak
odletija u nebesa od sriće kad san vidija ovoliki broj eminentnih poštenjačina na okupu. Lipe slije lipih i učenih ljudi. Al Capone da je
ima ove za prijatelje postabi presednik amerike.
Čak je i oni rončević ljubitelj kamioncina tamo. Nisan vidio onu
domićku , more bit da je na bolovanju.

p.s.
Zašto se ta stranica zove sudačka mriža ?? Zar nije lipše korupciska
mriža. '????

Tko je glasao

PanonVu, iskreno mi je žao

PanonVu,
iskreno mi je žao zbog svega što podnosiš.
Podržavam Te u svemu.

Dodala bih da sve ovo tužakanje novinara tadi povrede ugleda i časti, koji su sami tužitelji učinili upitnim svojim djelima, dovoljno govori u kakvoj odvratnoj stvarnosti živimo.
Pa kad zakukaju o duševnim bolima oni koji duše, što god to bilo, ionako nemaju.
Ne mogu zaboraviti koliko je novinara tuženo od para Linić u Rijeci za silne duševne boli.
Jedna je novinarka i osuđena od vrle sutkinje, koja je poznata po stegovnim postupcima zbog otezanja parnica.
Jedna je novinarka na sudu uspjela dokazati da njeno pisanje nije kleveta, već vrijednosni sud.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Moj savjet ti je sljedeći.

Moj savjet ti je sljedeći.
1.Posjeti nekoliko puta psihijatra da ti evidentira psihičke probleme
sa naglaskom na agresivnu neuračunljivost.
2. U dogovoru sa dobrim prijateljem nasrni na istog . Pametno izvedite eksces i nek se isti evidentira ka remećenje javnog reda i mira.
3. Nek ti prijatelji prošire priču po gradu da ćeš j...t , ne samo ovog
predsjednika vjeća nego i ovu zapisničarku.
4. Sprijatelji se sa drogašima , oni su ti jako dobri i jeftini za uspostavu dialoga sa ovima kojim si ukalja ugled i čast.
5. Sportske rekvizite uvik nosi sobom i nek se vide.

Ovi što ti svituju odvjetničku stoku ka pomoć nemaju veze sa
životom , te ti nije baš pametno njih slušat. Ka šta si dosad vidija to
ti je samo gubljenje vrimena i živaca i neminovno te vodi u duševno
stanje u kojem ćeš ipak morat napravit nešto radikalno.

Ukratko . Živiš u državi puno nervoznih ljudi pa je najpametnije
da odmak postaneš puno nervozan planski neuračunljiv, kako bi moga
normalno živit.

Tko je glasao

ROPSTVO ! Ako sam dobro

ROPSTVO !
Ako sam dobro razumio u prethodnom dnevniku,taj ljigavi par je tužio nekoliko novinara za duševne boli i potražuju stotine tisuća kuna.
Vi tuženi biste se trebali udružiti i angažirati sposobnog advokata da vas zastupa.
Imaš i prijedlog da nađeš hrabrog advokata koji će te zastupati pro bono.
Inače ,kad vidim kako prolaze oni koji uvrijede moćnika i da ni za 100 godina ne mogu zaraditi da plate odštetu,da im se ovrhom oduzima sva imovina, zaključujem da je bolje čovika ubit nego uvridit !!!
Matematički, ti za platit odštetu moraš bit rob do kraja života a za najgore ubojstvo dobiješ dvadesetak g zatvora i još pravo na smanjenje zbog dobrog ponašanja.
Nemoj ovo shvatit kao recept.Samo mi je glupo prevosuđe koje tako presuđuje.Koje u 21 stoljeću generira ROPSTVO!
To je već za sud za ljudska prava,Strasbur????

Bert

Tko je glasao

...od đona, prijatelju, od

...od đona, prijatelju, od đona; no, se nadam
da "tko se đona laća, od đona i pogiba"...

Tko je glasao

To ti je tek početak, jer

To ti je tek početak, jer tužiteljica može pokrenuti privatnu tužbu radi pretrpljene duševne boli, velike sramote itd.
Ova presuda, ako je pravomoćna, sada tužiteljici može koristiti u daljnjem tijeku postupka radi nadoknađivanja stvarne štete.
Moj ti je savjet bio da se probaš nagoditi, jer svako dugotrajno sudovanje donosi sa sobom veću šteta od eventualne koristi.
vrijeme najviše vrijedi, a ukoliko stalno prebireš po paragrafima, onda nemaš vremena živjeti život.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci