Tagovi

Kad Superhik spašava državu...

Glavna tema ovih dana je program Jadranke Kosor za izlazak iz krize. Namjerno kažem program Jadranke Kosor, budu?i u novinama ?itam kako ni ministri ni predsjedništvo HDZ-a nisu znali za Jadrankin paket mjera, pa se postavlja pitanje o tome tko stvarno donosi odluke umjesto izvršne vlasti, i od kuda te odluke crpe legitimitet – no to je ve? jedno drugo pitanje. Ono ?ime bi se ja danas pozabavio je malo detaljnija analiza nekih najavljenih mjera. Naime, stje?e se dojam da Jadranka pod plaštem nužnih reformi i rezova prodaje i kukavi?je jaje mjera koje teret krize raspore?uju po svima osim po najbogatijima. I ne samo to – mjere svojim u?inkom ne odgovaraju potrebama države, ve? se koriste kao savršen izgovor za poteze koji u socijalno osjetljivoj državi ne bi smjeli biti prihvatljivi.

Porezna reforma

Prva stvar koja upada u o?i je najavljena porezna reforma koja dosadašnje ?etiri stope poreza na dohodak (15, 25, 35 i 45 posto) namjerava svesti na tri (12, 25 i 40 posto). Kako se ne bi nabacivali paušalnim ocjenama o u?incima iste, najbolje je promotriti konkretne podatke – koliko se mijenjaju konkretne neto isplate za konkretne pla?e. Slijede?a tablica donosi taj izra?un napravljen sa obra?unom zagreba?kog prireza, i bez obra?unavanja hara?a. Hara? nisam uklopio u ra?un iz dva razloga – prvo da bi u?inci porezne reforme bili jasnije vidljivi, a drugo, zbog toga što je hara? privremena mjera koja ?e ispasti iz ra?unice tijekom ove godine. Porezi, pak ostaju.

Na ovom se grafu vidi kako porezna reforma donosi blago pove?anje prihoda do neto pla?e od cca 10 000 kuna, te kako ?e se neto pla?e u rasponu od cca 10 000 do 20 000 smanjiti, no problemati?ni su zadnji stupci – najve?e pla?e, one koje se u neto iznosu kre?u od 25 000 kuna na više, najviše rastu! Štoviše, što je ve?a pla?a, postotni rast neto prihoda je ve?i!. Taj podatak o rastu najve?ih primanja nije vezan samo za isplate pla?a, ve? za sve oporezive primitke – bonuse menadžerima i bankarima, njihove otpremnine i sli?no.

Podatak o rastu najve?ih primanja postaje još šokantniji kada se promotre apsolutni iznosi za koje se mijenjaju neto pla?e:

Dakle, dok se promjena pla?a nižeg i srednjeg sloja kre?e oko stotinjak kuna, najbogatiji mogu ra?unati na dvije tisu?e kuna više na svom mjese?nom platnom obra?unu!

Ovdje bih odmah naglasio da nije problem u tome da neki ljudi imaju izrazito visoke pla?e, a neki niske. Problem je u tome da vlast ?isto administrativnom, „papirnatom“ odlukom onima koji imaju malo daje sitniš, a onima koji imaju puno daje i dvadeset puta ve?e iznose. To jednostavno nije pravedno, niti se može smatrati potezom u skladu sa orijentacijom Republike Hrvatske kao socijalne države.

Tu se prirodno postavlja i pitanje autorstva – tko je sastavljao ovakve promjene? Superhik? Nije nego Škegro. Koji nam se na mala vrata vratio u izvršnu politiku nakon što je u devedesetima Hrvatsku ve? jednom doveo do sloma. Tako?er je zanimljivo pitanje – što je Škegro radio proteklih godina, kolika su mu godišnja primanja, te da li sudjelovanjem u poreznoj reformi koja pogoduje onima sa najve?im primanjima dolazi u sukob interesa?

Pored napisanog, ova reforma otvara još jedno staro pitanje, o kojemu sam pisao u dnevniku “Plja?ka radnika i države“. Naime, javna je tajna da (pogotovo mali) poslodavci svojim radnicima ?esto ispla?uju fiksan neto iznos bez obzira na porezne promjene. Osobno znam nekoliko radnika ?ije su (male) pla?e ostale iste nakon što je svojevremeno država pove?ala neoporezivi dio pla?e. Suština ove problematike se sastoji u lošem funkcioniranju državnog aparata koji nije u stanju kontrolirati i provoditi zakone, koji se onda lome na najslabijima – radnicima, redovito sa nižim primanjima. Tako je za o?ekivati da ?e i ovog puta mnogi od najslabije pla?enih radnika ostati bez 50-100 kuna ve?e pla?e, da ?e im se posljedni?no smanjiti obra?un uplata za mirovinu, a da ?e država ostati i bez dodatnih sredstava koje poslodavci – ovim de facto smanjenjem bruto pla?e – zadržavaju za sebe.

Kona?ni rezultat:
- malim pla?ama ništa, zbog nevoljkosti države da zaštiti radnike
- srednjim pla?ama puno optere?enje porezne reforme
- velikim pla?ama dodatni bonusi koji se mjere u tisu?ama kuna

Ukidanje olakšica

Ukidanje olakšica je u potpunosti pogrešan kratkovidan potez, sa krivim motivima, bez kratkoro?nog pozitivnog efekta, i sa dugoro?nim štetnim efektima. Objašnjenje kako se putem poreznih olakšica ne vodi socijalna politika u potpunosti je promašena. Naime, porezne olakšice nisu uvedene kako bi se olakšao socijalni položaj nekih grupa gra?ana (mada ima i taj efekt, pogotovo u slu?aju olakšice na pla?anje kamata za kupnju prve nekretnine), ve? kako bi država poticala odre?eno ponašanje i gospodarska kretanja koja dugoro?no nose korist cijelom društvu.

Tako se primjerice poreznom olakšicom za kupnju prve nekretnine poti?e mlade da kupuju nekretnine, što je pak indirektni (ali snažan) poticaj gra?evinskoj industriji. Olakšice za mirovinsku štednju pak dugoro?no nose smanjenje presije na mirovinski sustav, dok se olakšicama za renoviranje stambenog prostora poti?e fiskalna odgovornost i disciplina (obavljanje radova s ra?unom), te indirektno opet gra?evinski sektor.

Sve te dugoro?ne mjere Jadranka baca u vodu. Zašto?

Sigurno ne zbog kratkoro?nih efekata. U ovoj godini se ispla?uje povrat poreza za 2009. godinu, dakle isplata prepla?enog poreza po olakšicama ?e biti potpuna. Slijede?e godine ispla?ivati ?e se povrat poreza za prvu polovicu ove godine, pa možemo o?ekivati povrat na razini 60-tak posto uobi?ajenog, dok ?e prora?un ukidanje olakšica u potpunosti osjetiti tek 2012. godine. Zar Jadranka i njezin tim o?ekuju da ?emo i tada još uvijek biti u krizi? Onda su istinski nesposobni, i bolje je za ovu državu da ve? sutra raspišu prijevremene izbore.

Vjerojatno se u sustavu poreznih olakšica mogu napraviti odre?ene izmjene kako bi se postigao bolji efekt za manju cijenu, ali Jadranka se njima ne zamara. Primjerice – banke u Hrvatskoj, pored rekordno niskih kamata u eurozoni, nabijaju kamate u visinu i u trenucima dok svi preokre?u svaku kunu pove?avaju profite. Država bi mogla dijelom smanjiti izdvajanja za povrat poreza kada bi utjecala na smanjenje previsokih kamata (koje su temelj porezne olakšice). Kako – potezom koji bi u isto vrijeme donio i nova sredstva u državni prora?un – progresivnim oporezivanjem dobiti od visokih kamatnih stopa. No Jadrankina, baš kao i Sanaderova, komunikacija sa bankama se svodi na javne molbe. Come on. Kao da je to do sada ikada djelovalo...

Reforma mirovinskog sustava

Reforma mirovinskog sustava je nužnost. Dugogodišnja politika prijevremenog umirovljavanja zaposlenika poduze?a uništenih privatizacijom, te dijeljenje povlaštenih mirovina šakom i kapom rezultirala je katastrofalim stanjem, koje danas predstavlja jedan od ve?ih utega. Mali iskorak predstavlja mirovinska reforma Ra?anove vlade koja je uvela drugi stup, kao model dugoro?nog rješavanja problemati?nog sustava. No teško je na?i mjeru koju HDZ-ova vlada nije u stanju pokvariti. Po?etni model izdvajanja 5% u drugi mirovinski stup trebao je kroz par godina narasti do izdvajanja od petnaestak posto u drugi stup, što bi dugoro?no riješilo problem javnog servisiranja mirovina. No HDZ je reformu zaustavio, i zato danas i imamo problem „novih umirovljenika“, i dugoro?ni problem cijelog sustava. Jel trebam podsje?ati da je Sanader svojevremeno špekulirao i sa potpunim ukidanjem drugog stupa, što bi predstavljalo potpuni krah i to na više polja...

Utoliko pozdravljam namjeru da se (kona?no) pove?anje izdvajanja u drugi stup.

No, i tu imam nekoliko problemati?nih to?aka. Prvo najavljuje se postroživanje uvijeta za odlazak u mirovinu, kao i ve?a penalizacija prijevremenog umirovljenja. To je, nažalost, nužnost u demografskim okvirima u kojima živimo – sve starije društvo jednostavno si ne može priuštiti jednake kriterije za umirovljenje kao i mla?a društva.

No onda se postavlja pitanje i retroaktivne primjene, pogotvo kod povlaštenih mirovina. Novi list donosi porazne statisti?ke podatke:

Od gotovo milijun i sto tisu?a hrvatskih umirovljenika koji su svoje penzije stekli temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO), ve?ina njih, gotovo 55 posto ili blizu 600 tisu?a ljudi, radilo je 30 i više godina – oko 125 tisu?a ima više od 40 godina radnog staža, 258 tisu?a ili 24 posto umirovljenika sakupilo je izme?u 35 i 39 godina staža, a radni vijek 209 tisu?a penzionera iznosio je od 30 do 34 godine. Oko 275 tisu?a aktualnih umirovljenika – ili 25 posto – u radnom je odnosu provelo izme?u 20 i 29 godina, oko 127 tisu?a, ili blizu 12 posto, radilo je izme?u 15 i 19 godina, a oko 92 tisu?a – ili 8,5 posto – ima manje od 15 godina radnog staža. Prosje?ni staž svih sadašnjih korisnika mirovina ostvarenih temeljem ZOMO-a iznosi 29 godina – blizu 31 godine za muškarce te nešto manje od 28 godina za žene.

Prosje?ni staž korisnika braniteljskih mirovina – obiteljskih i invalidskih – znatno je niži, iznosi svega 18 godina. Mirovine temeljem Zakona o pravima branitelja u sije?nju ove godine primilo je 67.714 osoba, a situacija s njihovim stažom obrnuta je od one kod »redovitih« penzionera. Naime, više od 55 posto primatelja braniteljskih mirovina ima manje od 20 godina radnog staža. Od toga, 9 tisu?a osoba radilo je maksimalno 4 godine, a još devet tisu?a od 5 do 9 godina. Blizu 20 tisu?a korisnika ovih mirovina – ili njih 29 posto – ima izme?u 10 i 19 godina staža. Gotovo tre?ina primatelja braniteljskih penzija – ili više od 21 tisu?a – radilo je izme?u 20 i 29 godina, oko 5 i pol tisu?a ili 8,5 posto ima izme?u 30 i 34 godina staža, nešto više od 2 tisu?e ili 3,3 posto radilo je od 35 do 39 godina, a svega šestotinjak osoba ima staž duži od 40 godina.

I na koncu, valja podsjetiti na razlike u visini prosje?nih mirovina ovih dviju skupina umirovljenika. Kod penzionera temeljem ZOMO-a ona je koncem prošle godine iznosila 1.998 kuna, a kod korisnika braniteljskih mirovina bila je tri i pol puta ve?a – iznosila je 7.332 kune.

U takvim okolnostima, desetpostotno rezanje povlaštenih mirovina (koja kod branitelja u prosjeku iznosi 7332 kune) jednostavno nije dovoljna mjera. Braniteljske mirovine moraju snositi ravnopravno svoj dio tereta, kao i penalizaciju za prijevremeno umirovljenje. Sustav jednostavno ne može podnositi enormno visoke mirovine (a to 7332 kune jesu!) populacije u kojoj je “ve?ina korisnika braniteljskih mirovina mla?a od 50 godina”.

Pored toga, Sabor pod hitno mora ukinuti zakon koji politi?koj kasti daje specijalne uvjete za odlazak u mirovinu i sve ljude u ovoj zemlji svesti pod isti zakon.

Ovo su po mom mišljenju kriti?ne slabe to?ke Jadrankinog programa, koje neopravdano – pored nužnih mjera – donose i socijalno nepravedni potezi kojima se pogoduje privilegiranim slojevima društva, a na štetu svih ostalih. Tako to izgleda kad Superhik spašava državu.

Komentari

cijeli ekonomski program

cijeli ekonomski program vlade je sačinjen u 27 powerpoint slajdova
prvi slajd je naslov,
negdje tamo do 13og-14og objašnjava se zatečeno stanje
poslije 14og idu tzv. mjere

neke od mjera su u direktnoj kontradikciji s mjerama koje su prethodno donesene

http://www.bankamagazine.hr/default.aspx?TabId=138&View=Details&ItemID=5...

ovaj kvazi program, napravljen bez razmišljanja i simuliranja efekata je jedno od najneodgovornijih poteza koje je bilo koja vlada napravila u dugo vremena (na sreću, ipak ide u koliko toliko korisnom smjeru)

Tko je glasao

Program je sudeći po

Program je sudeći po izgledu prezentacije nakucan u vrlo kratko vrijeme. Nisu stigli staviti nijedan hrvatski grb.

Meni se čini da se to kucalo preko vikenda, doma na laptopu.

Ali ipak ne bih rekao da je tako neodgovoran potez: ovim se PRVI PUT priznalo da je potrebna radikalna promjena cijele države jer ovako više ne ide.

Konačno, zapravo se SVI slažu oko ovih mjera: jedine su zamjerke što su neke stvari izostavljene, i što nema čvrstih vrijednosti (brojeva, datuma).

Tko je glasao

tko je to "zapravo SVI" koji

tko je to "zapravo SVI" koji se slažu oko tig mjera, jesu li to oni "svi" koji su prošlih godina trošili na skupe aute i odlaske na skijanja pa u te sve na spadaju oni bez posla, oni koji rade za ninimalce ili žive od malih penzija. koliki broj ljudi se nalazi u tome "svi" i što je s onima drugima, gdje oni spadaju.

Tko je glasao

Pa svi koji su relevantni i

Pa svi koji su relevantni i čije se mišljenje pita — ekonomisti, političari, bankari, menadžeri, kapitalisti.

Malom čovjeku niti iz džepa niti u džep. Ne može mali čovjek ništa riješiti niti je on doveo do ovog. Odnosno, doveo je indirektno svojim glasanjem na izborima.

Tko je kupio auto na kredit zadužio je SEBE i zbog toga ne može biti NETKO DRUGI a kamoli država u problemima. Ako ne može vratiti kredit, to se nikog drugog ne bi moralo ticati.

Ne, odgovorna je država, a posredno i svi mi, što smo tolerirali ovakvu politiku.

"SVI" je jako relativni pojam. Većina ljudi zna vrlo malo o funkcioniranju države i financijama. Doduše, IJF besplatno dijeli knjižice o proračunu, ali koga to zanima? Dakle, SVI koje to zanima, eto.

Tko je glasao

znači građani koji moraju

znači građani koji moraju živjeti pravila koja im donesu ekonomisti, političari, bankari, menadžeri, kapitalisti nisu relevantni, njihovo mišljenje o tome kako bi trebali živjeti svoj život i u kakvim uvjetima nije relevantno.
to je diktatura drugim sredstvima.mi nismo više robovi, mi nismo sluge, mi nismo kmetovi, mi nismo stoka sitnog zuba, mi jednostavno nismo relevantni.

Tko je glasao

"Program Jadranke Kosor za

"Program Jadranke Kosor za izlazak iz krize".
da se radi o bilo kakvom suvislom programu izlaska iz krize, tad bi u tom programu bili i konkretni podaci o tome kakav cilj se zeli postici sa tim programom i u kojem vremenskom roku.
kako politicko-ekonomski pamfletic jadranke kosor nema nikakvih konkretnih podataka o tome na koji ce nacin i u kojem postotku rasti bdp, te na koji ce nacin i u kojem vremenu ovaj "program" rasteretiti rashodovnu stranu(u postocima, milijardama, ili bar lipama) i kako nisu obradjeni nikakvi matematicki pokazatelji ucinka tih "mjera", mislim da je jadranka kosor samo prigodno skrojila ovaj "program" kako bi naivcima bacila kost i sebi omogucila vremenski predah, ako nista, tad bar do kraja ljeta kad ce se proracun sam po sebi i zahvaljujuci sezoni napuniti.

no, da ipak vidimo sto nam nosi taj jadrankin pamflet!?
1. ukidanje obje stope kriznog poreza, drzavni ce proracun osiromasiti za 700 milijuna kuna.
2.ukidanjem bozicnica regresa i darova za djecu proracun ce ustedjeti 640 milijuna kuna.
3.ukidanjem poreznih olaksica proracun bi mogao ustedjeti 2 milijarde kuna.
4.smanjenjem ukupne mase placa za 10%, proracunu ce ostati oko 3 milijarde kuna.
5.otkazima za ukupno 10% zaposlenih u drzavnoj upravi i drzavnim poduzecima ostvarila bi se usteda od 700 milijuna kuna.
6.revizijom povlastenih mirovina za koje se izdvaja 7,2 milijarde kuna, moglo bi se ustedjeti od pola do jedne milijarde kuna.
7.prodajom manjinskih udjela u drzavnim poduzecima, proracun bi mogao utrziti do 2 milijarde kuna.
8.nesto bi novaca donijele i koncesije za autoceste, iako daleko manje nego direktno upravljanje sa njima.
9. kolika je usteda od jaceg prihodovnog oporezivanja srednjeg sloja koji je sam po sebi gotovo izumro u hrvatskoj, sam bog, a ni on sam ne zna!?
.. i sad, kad od svega ovoga odbijemo onih 700 milijuna kuna sa pocetka price (manjak od ukidanja kriznog poreza) i drzavnu obavezu da ce u roku od 45 dana podmiriti sve svoje dugove i dugove svojih poduzeca, sto u prevodu znaci jos -10 milijardi kuna, imam blaghi osjecaj da ako jadranka ispostuje sve ovo sto je u svom pamfletu nadrobila, da sirotom sukiju nece ostati ni za velike cevape.
mali jos nekako mozda i prodju!?:))
a gdje su jos kreditne obaveze, razni samuraj i manje samuraj krediti!?:)

p.s. ima li jos naivnih koji vjeruju da bi nas ista ekipa govnjara i lopova koja nas je dovela u ovaj glib, sad iz tog gliba mogla izvaditi?

Tko je glasao

dok ti tu zbrajaš i

dok ti tu zbrajaš i oduzimaš milijunčiće i milijardice stiže Deus ex Machina (po naški MDD)
Ured kojeg će voditi Matulović Dropulić kontrolirat će sve uprave lokalne samouprave od kojih će se tražiti veća fleksibilnost i trud u detektiranju i rješavanju problema koji onemogućuju veći priljev kapitala. Treba “slomiti” lokalne vlasti koje zbog zadovoljavanja vlastitih sitnih interesa odbijaju strani kapital i traže državnu pomoć u rješavanju svojih problema. Na nacionalnoj razini Ured će imati ovlasti predlagati promjene svih zakona i uredaba koje usporavaju i onemogućavaju strane investicije. Perić tvrdi kako je u konačnici cilj da Ured u roku 45 dana riješi svaki problem na lokalnoj razini.
http://www.jutarnji.hr/marina-matulovic-dropulic--dobila-moc-da-dovede-s...

i još jedan dodatak o vječnoj i neodoljivoj:
Afere joj nisu štetile:
Iako je prije nekoliko mjeseci Antikorupcijski odjel Europske Unije (OLAF) ustvrdio kako proučavaju prijave nekoliko europarlamentaraca o tome da hrvatsko ministarstvo graditeljstva sudjeluje u namještanju poslova pri gradnji autocesta, to nimalo nije poljuljalo njezinu poziciju u Vladi.
Dapače. Sve potkrijepljene tvrdnje kako ministričini ljudi kontroliraju Hrvatske autoceste, a ona istovremeno posjeduje 1497 dionica Instituta građevinarstva koji je dobio najveći broj poslova projektiranja HAC-ovih prometnica nisu poljuljale njezinu poziciju.
Kao sukob interesa nije ocijenjena ni činjenica da je IGH s državom sklopio ugovor o projektiranju nove nizinske pruge Rijeka - Zagreb, vrijedan 74,9 milijuna kuna u vrijeme dok je ministrica Matulović Dropulić bila članica NO-a Hrvatskih željeznica.

Tko je glasao

sudeci po dropulicki, barem

sudeci po dropulicki, barem nam golf igralista nece nedostajati.
a ni "stranih" investitora sa kajmanskih i ostalih otoka!:))

Tko je glasao

golf igrališta naročito

golf igrališta naročito neće nedostajati u Istri, sva će biti lijepo zelena. Jedino će rupe ponešto ugroziti tartufe, ali bitno je da naše i susjedne elite imaju malo prostora za odmor i rekreaciju (kod Berlusconija su malo vile sa damama prezatrpane)

Tko je glasao

Povećanje davanja u drugi

Povećanje davanja u drugi stup sa 5% na 15%? pa ti nisi normalan!!!!
ti želiš biti veći superhik od superhika. po tome bi se u prvi stup uplaćivalo tek nekih 5-6 mlrd. kuna godišnje! to bi bio totalni kolaps države.
i to kome se daje BANKAMA!! tako da banke mogu te iste novce posuditi državi uz kamate.

i esdepejci su zagovornici bankarskog kapitalizma gdje se sve više moći i novca predaje bankarima. gori ste škegre od škegre, veći superhici od superhika.

Tko je glasao

Pa gdje bi ti stavio novac

Pa gdje bi ti stavio novac na čuvanje nego u banke? Gdje ide novac kojeg uplaćuješ u životno osiguranje?

Ako svu lovu za mirovine daješ državi nemaš NIKAKVE garancije da će biti novaca za tvoju penziju, kad dođe vrijeme. Niti imaš garancije kad ćeš moći ići u penziju i kolika će ti biti — zakoni se mogu promijeniti bez neke najave.

Banke će taj novac staviti negdje gdje ima šanse da se sačuva, a država će ga odmah potrošiti, tko zna na što. Vjerojatno na božićnice i na Agenciju za ispitivanje ruda i gubljenje vremena.

Imaš samo državu i privatne firme, biraj. Prvo je socijalizam, drugo kapitalizam, trećeg nema.

Tko je glasao

Povećanje davanja u drugi

Povećanje davanja u drugi stup sa 5% na 15%? pa ti nisi normalan!!!!

magarac,

ja vjerujem da mirovinski sustav iskljucivo kroz prvi stup dugorocno nije odrziv, pogotovo u drustvu koje postaje sve starije. temelj za isplatu mirovina sa drzavnog fonda kojim drzava arbitrira i proizvoljno smanjuje mirovine, obzirom na financijsku situaciju u koju se sama dovela, treba prebaciti na osobnu stednju kojom nitko ne moze arbitrarno raspolagati. da bi se to omogucilo, nuzno je povecati dio sredstava koji odlazi u osobnu stednju.

uplate u prvi stup ne treba rezati odmah, nego postepeno kroz vremenski period u kojem bi se mirovinski fond oslobodio placanja mirovina koje nisu pokrivene doprinosima, te kroz koji bi povecana uplata u drugi stup pocela davati efekta, tj. umirovljenike koji pocinju dobijati znacajnija sredstva iz vlastite stednje. to se kod nas nije dogodilo, bas zato jer je HDZ obustavio proces povecanja uplata u drugi stup, a kriterije za dodjelu mirovina iz prvog stupa je ostavio bas kao da reformu provodi punom parom. zasto uopce imamo problem "novih umirovljenika"?

i to kome se daje BANKAMA!! tako da banke mogu te iste novce posuditi državi uz kamate

zapravo, banke i mirovinski fondovi nisu jedno te isto (mada su banke cesto osnivaci tih fondova). u svakom slucaju smatram da je pametnije da ti novci stoje (tocnije da se ulazu) kroz fond koji je ogranicen izrazito konzervativnim mjerama (kako bi novc i bili sigurni), i gdje se vodi pod imenom i prezimenom pojedinca, te stoga predstavlja privatno vlasnistvo koje je po ustavu nepovredivo. sigurno pametnije nego li novce povjeriti drzavi koja ce ih onda dati IGH da po cijeni kilometra kroz crnogorske gudure gradi ravnicarsku cestu do siska.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

obzirom na financijsku

obzirom na financijsku situaciju u koju se sama dovela, treba prebaciti na osobnu stednju kojom nitko ne moze arbitrarno raspolagati. da bi se to omogucilo, nuzno je povecati dio sredstava koji odlazi u osobnu stednju.

Obzirom na činjenicu da je sredovječni radni čovjek koji je živio i radio na ovim prostorima u bivšoj i sadašnjoj državi, doživio hiperinflaciju u osamdesetima prošlog stoljeća, doživio nekoliko puta promjenu valuta ( s jugodinara na Markovićev pa na HRD pa na HRK koji je do današnjih dana, ali koji je isto doživio obezvrijeđenje uvođenjem eura obzirom da je prije toga bio čvrsto vezan uz DEM) možeš li ti Aleksandre izračunati koliko bi taj sredovječni radnik imao ušteđevine u tom 2. stupu ovih dana??? U kalkulciju ubaci prosječni godišnji prinos na "uložena" sredstva od 5% ( jer to je relanost obzirom da se ulaže uglavnom u niskoprinosne državne obveznice) .
Zatim mi reci možeš li garantirati da neće doći do propasti kune ili čak do propasti eura (ovo pod uvjetom kad/ako uđemo u eurozonu) ili da neće doći do bankrota države i time propasti svih fondova koji uglavnom ulažu u državne obveznice?
Reci jesi li propučio prionose naša 4 mirovinska fonda i kako su se oni odrazili na ovu krizu koja još uvijek traje? Ako jesi morao si uočiti ogroman pad vrijednosti boda (a time i imovine/ušteđevine) koji su još uvijek na nivou ispod onoga prije izbijanja globalne krize?
Pošto si SDPovac odn. njihov simpatizer kako veliš, raspitaj se kod drugova zbog čega su društvima za upravljanje mirovinskim fondovima dozvolili ogromne nakande na to ime?
Znadeš li da Od 5% bruto plaće koliko se svakog mjeseca izdvaja u 2. stup društvo za upravljanje odmah odbija ULAZNU nakandu ( to ti je ono kao kad hoćeš u disco ili na koncert pa moraš platiti kartu s tim da ne dobiješ konzumaciju) koja je ogromnih 0,9 - 1% zavisno od fonda i nakandu depozitaru od 0,1% koja nije velika ali nije zanemariva..no to nije sve jer ti društvo svake godine uzme još u prosjeku 0,7% naknade za UPRAVLJANJE tvojom imovinom i to svake godine ( ulazna nakanada je na svu sreću jednokratna).
Probaj sada izračunati koliko milijuna kuna upravljačka društva uzmu ako je prosjek uplata u 2. mirovinski stup 4,5 milijardi kuna godišnje i ako je ukupna imovina kojom trenutno fondovi raspolažu ca 23 milijarde kuna.

A otprilike jednake nakande su i za ulazak i upravljane u 3. dobrovoljnom stupu koji zajedno imaju imovinu preko 30 milijardi kuna.

Da je to previše dokazuje činjenica da je naknada za upravljanje imovinom Fonda hrvatskih branitelja svega 0,24% i da u taj fond ne kane svake godine 4,5 milijardi svježeg novca kojega treba odmah u startu obezvrijediti.
Ovo stanje koje je utemeljio SDP s trenutnim prosječnim prinosima u 2. stupu koji su ispod 5% godišnje je neodrživo čak i da se štedi u zlatu jer i vrijednost zlata ima svoje uspone i padove pa se može desiti da mu vrijednost padne baš kad ti odeš u mirovinu za recimo polovinu vrijednosti i tako ti smanji do kraja života iznos tvoje krvavo zarađene mirovine.
Što sam htio reći? pa da 2. stup koji je zasnovan na tržišnim ulagačkim principima je podložan zakonima koji vladaju na tržištu kapitala što smo vjerno mogli vidjeti u praksi ovih dana i propasti mnogih mirovinskih fondova u USA koja je izvorište krize.
Ti tržišni principi se izravno kose sa pravom svrhom mirovine, a to su kakva takva SIGURNA primanja kad se dođe u stare dane.
Slobodan sam ustvrditi da su tvoji kolege iz SDPa koji su radili mirovinsku reformu i uveli ove tržišne principe su to radili po principu "vidla žaba di se konji potkivaju pa i ona digla nogu", čime su svim umirovljenicima učinili neprocjenjivu štetu i ne samo umirovljenicima već i državi koja je morala posuđivati pare od mirovinskih fondova da bi isplaćivala mirovine iz 1. stupa.
I vi takvi se još kitite epitetom socijal-demokracije.
HDZ je pogriješio utoliko što dolaskom na vlast nije odmah sve vratio na staro. No sva sreća što se nisu držali zacrtanih planova jer bi sada bili dužni više nego Grčka.

Tko je glasao

Ti tržišni principi se

Ti tržišni principi se izravno kose sa pravom svrhom mirovine, a to su kakva takva SIGURNA primanja kad se dođe u stare dane.

Nema nikakve garancije što će biti za 20-30 godina. Nema garancije da će država imati lovu za mirovine. Sigurnost je uvijek samo privid. To je najveća podvala socijalizma, ljudi vi ništa ne brinite, sve je pod kontrolom, sve je osigurano. Ništa nije sigurno, sigurnost je samozavaravanje.

Tko je glasao

Naravno da nema garancije,

Naravno da nema garancije, pogotovo je nema kad tvojom lovom upravlja stranac i ulaže u obveznice svoje zemlje. Od 4 OMF-a trima upravljaju društva koje su osnovali strane banke ili osiguravajuća društva. Baš njih zaboli hoćeš li ti kad ostariš u fondu imati išta ili ništa jer oni SKIDAJU ODMAH sve nakande, svakoga dana tebi je vrijednost boda umanjena za sve naknade koje postoje tako da na gubitku možeš biti samo ti odn. svaki "štediša". S prosječnim prinosima koje ti fondovi ostvaruju, jedva da pokrivaju inflaciju pa o nekom prinosu i uvećanju vrijednosti nema govora. Nasuprot tebi društva koja upravljaju fondovima od ukupne mase svake godine izuzmu preko 300 000 000 kuna i taj iznos iz godine u godinu raste kako se priliv povečava. Oni čak uzimaju i kad fond gubi vrijednost, samo malčice manje.
Zbog takvog načina poslovanja sasvim je jasno kome se išlo na ruku, a tko ispada smiješan.
Država može i bankrotirati i promijeniti valutu i opet će ti isplatiti kakvu takvu mirovinu, dok kod fondova to baš i nije tako jer oni mogu "poslovati" i s negativnim predznakom, što znači da na računu možeš imati 0 kuna. Dobro da nisu uveli pravilo, ako društvo posluje s minusom da je štediša dužan nadoknaditi ga.
sic!

Tko je glasao

Mislim da ti država

Mislim da ti država koeficijentima i manipulacijom obezvrijedi i drugi stup, zato jer (koliko sam shvatio) od prvog i drugog stupa ti uđuture napravi nekakav tvoj fond uplata i onda to koeficijentima potpuno obezvrijedi. Ispravi me ako griješim, rado bih pročitao dobar članak o tome kako izgleda primjena tog drugog stupa.

Cijeli sustav ima smisla samo ako drugi stup čini dodatnu, potpuno samostalnu osnovu, za isplatu dijela (povećane) mirovine. Utapanje drugog stupa u prvom (ako je to točno), predstavlja pretvaranje drugog stupa u prvi.

Bio sam pobornik drugog stupa, čak sam u njega ušao iako nisam morao, međutim čini mi se da je to prijevara, kao što je puno stvari kod nas prijevara.

Tko je glasao

nije problem u starenju

nije problem u starenju stanovništva, već u premalenoj zaposlenosti ljudi.
ja nisam nigdje napisao da mirovine moraju biti 70- 80% prosječne plaće, tako da država ipak može osiguravati sredstva za umirovljenike.

pretpostavlje se da ljudi uglavnom do mirovine riješe svoje stambeno pitanje i odškoluju djecu. uz zdravstveni i mirovinski sustav te besplatan javni prijevoz penzije i ne bi morale biti velike, ali moraju biti dovoljno velike da čovjek može normalno živjeti.

u mirovinskom sustavu treba razdvojiti one koji su svoja prava ostvarili temeljem uplata kroz radni vijek, a koji temeljem nekih drugih pravila i onda ih odvojiti tako da se ono što mi od svoje plaće uplatimo u mirovinski ide onima koji su stekli pravo temeljem svojih uplata u mirovinski fond, a ovi drugi da se plaćaju direktno iz proračuna. tako bi se razbistrla situacija.
druga stvar e da doprinosi za mirovine služe isključivo za isplatu mirovina i da se ta sretstva dodatno ne oporezuju doprinosima i porezima.
treće, neka se uvede ograničenje da najveća mirovina može biti veličine prosječne plaće u zemlji, ako se od ljudi očekuje da od plaće kupe stan i školuju djecu i plaćaju sve druge stvari onda bi bilo razumljivo da i umirovljenici mogu solidno preživjeti od tolike mirovine.

Tko je glasao

ja se sa ovime sto si

ja se sa ovime sto si napisao uglavnom slazem, ali ne vidim na koji nacin je to u suprotnosti sa rjesavanjem mirovinskog sustava kroz drugi stup i osobne mirovinske racune?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

protiv toga sam da prisilno

protiv toga sam da prisilno moram svoje novce davati bankama i da mi oni određuju mirovinu. demokracija, to ti je kad narod ima pravo na odlučivanje o upravljanju svojom zemljom. ovo gdje sad idemo je put u ropstvo u kojem nemaš pravo odlučivati o uvjetima u kojima živimo i radimo.
kod nas se i privatizira sve živo jer onda političari ne moraju objašnjavati zašto se ukidaju prava ljudima.

banke prvenstveno odgovaraju svojim vlasnicima i njihov cilj je što veći profit, a ne dobrobit ljudi.
mi možemo i bez drugog stupa financirati umirovljenike, ali za to nam treba veća zaposlenost. bez toga neće nam pomoći ni drugi ni treći ni četvrti ni bilo koji drugi stup.
ovo što se radi to je najobičnije razvlašćivanje naroda u korist vladajuće elite.

Tko je glasao

protiv toga sam da prisilno

protiv toga sam da prisilno moram svoje novce davati bankama i da mi oni određuju mirovinu. demokracija, to ti je kad narod ima pravo na odlučivanje o upravljanju svojom zemljom. ovo gdje sad idemo je put u ropstvo u kojem nemaš pravo odlučivati o uvjetima u kojima živimo i radimo.

gle, 20% bruto place odlazi u mirovinu "prisilno" tako i onako.

u biti, ta "prisila" je dio koncepta socijalne drzave jer te tjera da (kroz drzavni fond ili kroz privatni fond) stedis za mirovinu (bilo kroz koncept generacijske solidarnosti, bilo kroz koncept privatne stednje). toga npr u americi nemas - stedis koliko i gdje hoces, pa zato postoje izrazitr klasne razlike (i medju umirovljenicima), ali zato se desavaju i situacije kao ona sa Enronom, kada zbog propasti tvrtke (koju je skrivilo rukovodstvo) zaposlenici ostaju bez mirovine.

imho, mirovina mora biti kombinacija (prisilne) osobne stednje (drugi stup) i medjugeneracijske solidarnosti (prvi stup).

zasto ne samo medjugeneracijska solidarnost (prvi stup)?
zato jer:
- cak i u razvijenim drustvima sa niskom nezaposlenoscu, nije moguce odrzati mirovinski sustav samo na trenutacnim uplatama zaposlenih, zbog starosti stanovnistva. njemacka, francuska itd. imaju visoku zaposlenost, ali i sve losiji omjer umirovljenika i zaposlenih, zato jer ljudi zive sve duze. to je jednostavno cinjenica koja se ne moze zaobici. cak i kad podignemo zaposlenost, i skinemo povlastene mirovine sa mirovinskog fonda, ostaje taj (dugorocni) problem
- zato jer nemam povjerenja u drzavu da ce me docekati zasluzena mirovina. drzava ima gadnu naviku da trosi vise nego li ima, i da trosi unaprijed. ne zelim da me u mojoj mirovini docekaju akumulirani problemi drzavne rastrosnosti, pa da se onda stedi na mojoj mirovini.
- hrvatska ima jos jednu specificnost, a ta je da je u devedesetima pokradena, rasprckana i potrosena gotovo cijelokupna akumulacija mirovniskog fonda, pa se fond mora iskljucivo oslanjati na tekuce uplate.

zasto ne samo drugi stup?
zato jer prvi stup garantira odredjeni socijalni minimum za ljude koji iz raznih razloga nisu kroz drugi stup prikupili sredstva za normalnu mirovinu. prvi stup mora djelovati kao socijalni buffer, zastita za najslabije, i njegove isplate bi IMHO trebale biti limitirane odozgora.

banke prvenstveno odgovaraju svojim vlasnicima i njihov cilj je što veći profit, a ne dobrobit ljudi.

banke da, ali mirovinski fondovi moraju igrati po posebno propisanim pravilima. zaradu ostvaruju iskljucivo kroz postotak naknade za vodjenje racuna (koji je imho u ovom trenutku previsok), tako da je i u njihovom interesu sto vise oploditi ulozenu stednju (buducu mirovinu). novac se vodi na racunu pod imenom i prezimenom i neotudjiv je. fondovima je najveci dio novca zakonom moguce ulagati iskljucivo u niskorizicne obveznice. promatrati mirovinske fondove kao klasicno bankarstvo je jednostavno - pogresno. btw, ja imam prilicno kriticno misljenje o bankama, ali to su jednostavno kruske i jabuke.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

dada sve to s fondovima i

dada sve to s fondovima i konzervativnim ulaganjima je poprilično smiješno, to su valjda mirovinski fondovi konzervativno ulagali u podravku.
a kad se bankari dočepaju plijena (movca za mirovine) onda se nastavlja hajka na lošu državu i njzino davljenje sa zakonima te se traži manje regulacije i više slobode za ulaganja, a onda imamo enron i goldman saks i druge. ali onda će biti prekasno i nećemo imati ni m od mirovine.

Tko je glasao

Negdje sam jučer čuo na

Negdje sam jučer čuo na HTv da stranke dobivaju po 65 mil kuna godišnje od vlade i ostao šokiran. Sa kojim pravom im neko daje moje i naše novce?! I još tolike. Njihovo šuplje politikanstvo mi financiramo. U njih kao i u Crkvu ljudi dragovoljno idu i neka si to dragovoljno plate ili zarade kao bilo koja druga udruga. To su ogromni novci.
Sve im beneficije ukinuti!!! Ionako ništa ne rade.

Tko je glasao

splica, zagovarati ukidanje

splica, zagovarati ukidanje financiranja politickih stranaka i kroz proracun je imho demagoski.
to bi tek znacilo privatizaciju politicke scene.

no slazem se da stranke moraju takodjer snositi teret krize, i to vise nego li ostatak drustva jer su politicke elite prvenstveno odgovorne za situaciju u kojoj se nalazimo. ako se place (u grubo) rezu za 10%, stranke rebaju dobiti 20% manje novca. ili takav neki slicni model.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

A što je sa članarinom? I

A što je sa članarinom? I zašto političke stranke ne bi zastupale privatne interese? Svaki interes je u konačnici privatan.

Tko je glasao

Ovaj program Jadranke Kosor

Ovaj program Jadranke Kosor je toliko nenormalan da se ja zapitam da li oni uopće razmišljaju glavom ili su možda od svijeta postavljeni da dokrajče Hrvatsku... Uništavanje totalno zdrastva i prepravljanje u američki model (koji se pokazao ko jednim od najlošijih u svijetu...) , uništavanje industrije i poljoprivrede, mijenjanje zakona svaki drugi dan da ko poduzetnik ni ne znaš koji je pravo zakon na snazi... je toliko nenormalno da se ja zapitam da li smo mi Hrvati mazohisti i volimo da nas se pljačka i uništava...

Justice for all !

Tko je glasao

Ministar Šuker je izjavio

Ministar Šuker je izjavio ovo:
Nije važno što porezna reforma nije obuhvatila najbogatije, vrlo je uzak sloj najimućnijih ljudi.

Škegro u Intervjuu tjedna (Radio 101, 24.4.2010.) na pitanje o gubitku poreznih olakšica za mlade parove koji kupuju stan kaže:
"Uzmite tajkuna x i njegov sin se ženi ... stječe prvi stan. Da li on zaslužuje tu poreznu povlasticu?"

Možemo uočiti kako za Škegru kriterij brojnosti "tajkuna" nema istu važnost kao za Šukera. To nam govori o konzistentnosti programa koji je precizno koordiniran među njegovim glavnim kreatorima nakon dubinskog snimanja situacije.

Tko je glasao

Po dasadašnjem sustavu

Po dasadašnjem sustavu obračuna poreza na dohodak oporezuje se iznos do 3600,00kn ( bruto umanjen za 20% mirovinskog osiguranja i umanjen za osnovni odbitak od 1800,00kn ) sa 15% , od 3600 - 9000 ( 2-5 osnovnih odbitaka ) sa 25%, od 9000-25200 ( 5-14 osnovnih odbitaka ) sa 35% i iznad 25.200,00 kn sa 45%.

Za sada se zna da se uvode stope od 12,25 i 40 %, ali vjerujem da će se mjenjati i iznosi na koji se plaća taj porez. Ne vjerujem da će stopu od 40% odrediti za sva neto primanja veća od 9.000,00 kn.

Po dosadašnjem sustavu ( navodim primjere iz dnevnika koji se odnose na osobu iz Zagreba sa osnovnim odbitkom od 1800 kn i 18% prireza osoba koja je primila neto 3610 kn platila je 389,27 kn poreza i prireza, osoba koja je primila neto 9579 kn platila je 2940,25 kn poreza i prireza, osoba koja je primila neto 16153 kn platila je 7565,57 kn poreza i prireza dok je osoba koja je primila neto 34937 kn platila 27.698,09 poreza i prireza.

Kad bi novim obračunom ostalo da se do 3600 plaća 12%, od 3600-9000 da se plaća 25%, a na sve iznose iznad 9000 da se plaća 40% ( u što ne vjerujem ) ispada da bi ministar imao stari neto 16189,29 dok mu je novi neto 15550,89,potpredsjednik Vlade i Sabora imao bi stari neto17754,80 dok bi mu novi neto bio 16959,05 kn, Predsjednica Vlade i Sabora imaju stari neto 19070,82 kn dok im je novi neto 18367,20 kn, Predsjednik RH koji ima stari neto 21572,42 kn imao bi novi neto 20333,91 kn.

Toliko o matematici i porezu na dohodak.

Tko je glasao

Toliko o matematici i porezu

Toliko o matematici i porezu na dohodak.

marival, priznajem, pogrijesio sam.

u zurbi sam za izracun iskoristio stare raspone za obracun poreza (dok je odbitak bio 1600 kuna). trebao sam biti pazljiviji. ako me imalo amnestira, podatke sam pokupio sa HGK stranica: http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cl/.l/hr

sustinski, ne mijenja se puno (sto se ove analize tice), osim sto (visi) srednji sloj prolazi jos malo gore.

Ne vjerujem da će stopu od 40% odrediti za sva neto primanja veća od 9.000,00 kn.

to je jedina informacija koja je do sada izasla u javnost. ocigledno vlada sondira teren, pa je posve primjereno da se takav obracun primjeni u analizi.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ma zamisli ti te drskosti!

ma zamisli ti te drskosti! kako se samo usuđuju! pazi konstrukcije: "Problem je u tome da vlast čisto administrativnom, „papirnatom“ odlukom onima koji imaju malo daje sitniš, a onima koji imaju puno daje i dvadeset puta veće iznose." vlada daje??? što vlada daje? vlada samo uzima! a sad je odlučila samo nešto manje uzimati onima koji najviše zarađuju. 40% za najbogatije je puno više nego 25 ili 12%. onaj sa velikom plaća uplaćuje u proračun puno veća sredstva od onog sa manjom plaćom i pri istoj poreznoj stopi. dok on uplaćuje i jednu kunu više, to je i dalje socijalna politika!

Tko je glasao

superhik, hvala na

superhik, hvala na javljanju, nekako mislim da je tvoj minus i komentar savrsen poetski doprinos dnevniku. :-D

ma zamisli ti te drskosti!
...
vlada daje??? što vlada daje? vlada samo uzima!

zapravo, mislim da si ovdje drzak ti.

svima je jasno da vlada kroz poreze uzima. na ovaj nacin komentirati napisano predstavlja klasicno vadjenje izrecenog iz konteksta i kacenje na nebitno kako bi se izbjegla rasprava o sadrzaju. kao sto sam napisao Danijelu, sustinski problem je u pitanju: "zasto vlada u ovoj situaciji smanjuje porez najbogatijima i na koji nacin to moze pomoci drustvu u krizi". ako ti treba crtati, ponoviti cu i recenicu iz dnevnika, te poboldati bitno:

Naime, stječe se dojam da Jadranka pod plaštem nužnih reformi i rezova prodaje i kukavičje jaje mjera koje teret krize raspoređuju po svima osim po najbogatijima.

sto se ostatka tvojih upisa tice, ne zelim ici off topic i zapocinjati neoliberalno-socijalno prepucavanje, koje uostalom i nije bit ovog dnevnika. to su ocigledno tvoji "ustase i partizani", so knock your self out.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

aha, tebi je dopušteno

aha, tebi je dopušteno pjesnička sloboda u izražavanju pa kad kažeš da vlada daje nekome ne misliš da zapravo daje nego......
zanimljivo je kako tvoja pjesnička sloboda baš uvijek ima istu ideološku crtu. i ne radi se ovdje o vađenju iz konteksta jer je tema pravednosti važan dio tvog dnevnika. da te citiram na drugom mjestu:"To jednostavno nije pravedno, niti se može smatrati potezom u skladu sa orijentacijom Republike Hrvatske kao socijalne države. " unatoč trudu negiranja stvarnosti i dalje ostaje da oni sa najvišim prihodima snose najveći dio poreznog opterećenja i da ova reforma to nije puno promijenila. to je što se pravednosti tiče!
a što se korisnosti tiče bumo vidli rekoše slijepci!
naslućujem li ja to frakcije u SDP-u? željkina kojoj izgleda i ti pripadaš a koja traži najvišu poreznu stopu od 60% i milanovićevu( linićevu?) koja tvrdi da je ovo prepisani program SDP-a?

Tko je glasao

evo na sta se svodi tvoje

evo na sta se svodi tvoje sadrzajno sudjelovanje na ovom dnevniku:

a što se korisnosti tiče bumo vidli rekoše slijepci!

bravo!


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

u toj rečenici ima više

u toj rečenici ima više istine nego u kompletnim dnevnicima ambicioznih stranačkih pijuna željnih napredovanja na hijerarhijskoj ljestvicii. kako nervozno reagiraš na kritiku i skrećeš sa biti, najbolje da završimo!

Tko je glasao

zar se ovaj dnevnik odnosi

zar se ovaj dnevnik odnosi na tebe?
daj ti meni reci koliko to plati državi neko sa neto plaćom cca 40 000, i koliko mu sada ostane, a koliko neki profesor sa 7 000 kn. Koliko pak ostane todorićevoj blagajnici koja ima 3 000

Tko je glasao

izračunaj si ako te zanima!

izračunaj si ako te zanima! netko tko ima neto plaću od 40 tisuća kuna državi kroz poreze i doprinose da (odokativno) 50 tisuća a onaj tko ima 7 tisuća da recimo 5000 a onaj sa 3000 da 1500 kn. i onda to sve zbrojiš i ispadne 56500 pa se onda to dijeli kako država odredi( aj možemo mirovinske doprinose izdvojiti jer će se viša izdvajanja kasnije odraziti na višu mirovinu no samo dijelom). i to tebi nije socijalno? bilo bi socijalno i da onaj prvi umjesto 50 tisuća da 5001 kuna! manje socijalno ali i dalje socijalno!

Tko je glasao

Račun, kada se odbiju

Račun, kada se odbiju ovakva davanja, pokazuje da blagajnici (ili večini radno sposobnog stanovništva) treba skoro 13 godina da dosegne plaću koju ovaj zaradi za godinu dana, odnosno da joj treba cijeli radni vijek da otplati jedan prosječni stan na kredit (bez hrane, odjeće, obuće, osnovnog školovanja djece....)
Kada manjina društva parazitira i reketari većinu (netko je ustvrdio da paraziti u prirodi zapravo vode računa o tome da izvor svoga parazitiranja ne iscrpi do kraja, što ovdje nije slučaj pa i izraz parazit nije dobar) društvo crkava. Profesoru treba za takvu aktivnost duplo manje. Ali obzirom da se veliki biznisi i oko plaćanja studija pletu, taj će drugu polovicu radnoga vijeka otplaćivati kredit za studij, pa je na istom kao i blagajnica.
No.1 je ipak puno velikodušniji prema svojim zaposlenicima u cvjećarnici

Tko je glasao

ako netko ima plaću 40

ako netko ima plaću 40 tisuća kuna, ima plaću zato što mu je netko drugi to spreman dati!! znam da je zavidnicima teško sebi objasniti kako to da netko može imati veću plaću od njih, tako sposobnih i pametnih, pa im ne preostaje ništa drugo nego da zlobni i zavidni kakvi jesu proglase one sa višim primanjima parazitima i reketarima. takve ocjene govore najviše o njima samima. naravno, ako ćemo primjeniti istu logiku onda valjda i profesori ulaze u tu kategoriju budući da blagajnici treba više od 2 godine da dosegne njegovu godišnju plaću. mislim, ako ćemo biti principijelni. to što ipak profesore ne svrstavaju u tu kategoriju valjda je ostatak ruralnog svjetonazora koji priznaje samo profesora, svećenika i liječnika! sve ostalo, biznis i to, to su za njih španska sela.
a ovo naricanje nad blagajnicama postaje već degutantno. nema sistema u kojem blagajnice nisu bile ispodprosječno plaćene. ne postoji!!!

inače iz ovog što ti pišeš proizlazi da je najbolje staviti gornji plafon na plaće( recimo 8 000 kuna?) umjesto da to korigiraš kasnije porezima.

Tko je glasao

Bravo superhik. Dobro

Bravo superhik.
Dobro argumentirano.Narocito za Hrvatsku.Eto recimo brat i sestra Culjak(sestra jos i Selebaj).Tako mladi i pametni.Pa tko im nebi dao placu 40.000 kuna.

Tko je glasao

aha, standardno demagoško

aha, standardno demagoško oružje: generalizacija. ajde da ja malo probam - 85% kriminala u americi počine crnci stoga oprah i obamu treba u zatvor. jesam savladao lekciju generalizacije? zanimljivo kako su etničke generalizacije big no-no dok su socijalne i imovinske sasvim uobičajene. što su ti dvostruki standardi!

Tko je glasao

ovo si jako dobro rekao: ima

ovo si jako dobro rekao:
ima plaću zato što mu je netko drugi to spreman dati!!
i to je bit. Nije ju zaradio, nego čeka da neka budala - Vlada, EU, SIV ili ko god da mu DA. Ovdje se one olako dijele već desetljećima raznim trutovima. Evo opet ovaj pretili ošo po kredit za gašenje vatre. Kakva sposobnost. A kolika li je njemu plaća za takvu sposobnost.
Proizvodnja, izvoz, stvarna zarada nije uopće bitna
po kredite bolje da smo poslali severinu ili simonicu, možda bi imali koji posto manju kamatu. Kada ga vide po svijetu kliko mere pojest, odma duplo veća kamata - treba se ipak osigurati

Tko je glasao

Vlada, EU??ja pričam o

Vlada, EU??ja pričam o tržištu! pa nije valjda da su svi koji imaju visoke plaće plaćeni od države. a ti bi sve njih odrapio bez problema. ako je netko trut, ako je netko nesposoban onda mu se ne smanjuje plaća. tada mu se daje otkaz! i pusti demagogiju! što je to stvarna zarada? ako je netko spreman platiti umjetničku instalaciju - konzervu sardina sa psećim govnom - suhim zlatom jer predstavlja vrhunski izraz autorove kritike političkih struktura, tko si ti da mu proturiječiš.

Tko je glasao

Nemoj se zamarati. Neki

Nemoj se zamarati. Neki ljudi automatski smatraju visoke plaće nepravednima, samim time što imaju manje. Ja recimo opet imam 5000 kn plaće, a nađem se u situaciji da branim ljude koji imaju 10 ili 20 puta veću nego ja.
Razlog tome je da ti često danas u Hrvatskoj (barem u onim eksponiranim segmentima) ljudi imaju nerealno visoke plaće za rad koji obavljaju. I ljudi su kivni, i to je u redu. Radi se često o javnim službenicima koji ne pokazuju rezultate, dapače, izgleda da donose više štete nego koristi ako koristi ima od njih. Treba promijeniti. Problem je da se to odrazi i na one koji zaslužuju tako velike plaće, ali svrstava ih se u isti koš. I ljude ne možeš uvjeriti da netko u Hrvatskoj zaslužuje plaću recimo 50.000 kn ili nedaj bože više. A ima ljudi koji to zaslužuju. I ne slažem se da sad je nesocijalno koliko oni s visokim plaćama izdvajaju u odnosu na male, jer realno izdvajanja osoba s visokom plaćom su često golema u odnosu na prosječnog radnika.
Ipak, smatram da je učinjena greška promjenom stopa poreza na visoka primanja. Slažem se sa smanjivanjem stope opterećenja za najniže plaće, i mislim da je trebalo ići još niže, i do 10% i možda niže, ali onda pratiti da se to odrazi na rezultate poduzeća koja zapošljavaju te radnike. Ali ne slažem se tom raspodjelom, jer ipak se je krenulo štedjeti najslabije I najbogatije, a one u sredini se još opteretilo. Opterećenje za one s visokim primanjima je trebalo ostaviti na 45%. Možda i za krize povećati na 50%. Ali iako je moguće da ovo neće imati neznam kakvi ekonomski efekt, sigurno ima katastrofalni psihološki efekt i stvarno se vidi da neznaju šta rade, ali neznam tko će im oprostiti...

Tko je glasao

nemam točne podatke pa bi

nemam točne podatke pa bi mi bilo drago da se javi netko tko ima, ali čini mi se da su kod nas prisutne dosta velike suprotnosti u pogledu zarade, tj da imamo ljude koji zarađuju puno (dvostruko ili višestruko iznad prosjeka) i ljude koji zarađuju malo (ispod prosjeka), da je sredina više iznimka nego pravilo.
primjer koji meni osobito ide na živce je npr tarik filipović koji za milijunaša zarađuje 50 000 kn, što je triput više nego najviše državne funkcije.
osim toga, mislim da je pomalo zabluda da u javnim službama cvjetaju ruže u pogledu plaća. to je možda istina za onaj "niži" i "srednji" kadar koji bi u privatnom sektoru radio ili ništa ili posao koji se radi u znatno težim uvjetima i koji je manje plaćen. s druge strane, kadrovi visokog profila su potplaćeni i jednom kad napreduju do višeg položaja zarađuju višestruko manje nego što bi mogli zarađivati u struci u privatnom sektoru. znam za više takvih primjera ljudi koji su došli do plafona i znaju da bi u privatnom sektoru stajali financijski mnogo bolje (ali tu dolazi u igru faktor beneficija i sigurnosti radnog mjesta).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

upravo obrnuto. u hrvatskoj

upravo obrnuto. u hrvatskoj su vrlo male socijalne razlike.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
gini index se primjerice uopće nije promijenio od raspada jugoslavije! to je što se prihoda tiče. što se imovine tiče hrvatska i dalje nema dolarskog milijardera. "socijalna" švedska sa svega dvostruko više stanovnika od hrvatske ih ima 10! i to dva ozbiljna teškaša!

Tko je glasao

ne ulazim u taj index jer ne

ne ulazim u taj index jer ne znam o njemu ništa,
ali ne slažem se s ovim u pogledu broja milijardera. takvi su uvijek rijetki; onaj stvarni problem je u razlici broja ljudi koji zarađuju primjerice do 3000 kn i koji zarađuju recimo preko 18000 kuna.
uostalom, da ne bubam u prazno, jučer je lesar na otvorenom iznio podatak da 75% hrvata zarađuje do 6000 kn. to je podatak o kojem želim da se govori i koji po meni pokazuje koliko je situacija loša, bilo da krenemo to uspoređivati s visinom prosječne plaće ili da krenemo uspoređivati s potrošačkom košaricom.
na 75% hrvata koji tako loše stoje u odnosu na druge dvije navedene veličine, posve je svejedno ima li 2 ili 22 dolarska milijardera.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

za omjer prihoda je upravo

za omjer prihoda je upravo gini index bitan. realno, u hrvatskoj su ti omjeri mali. a što se tiče plaća, hrvatski BDP je 17 000. ne možeš očekivati velike plaće. budete i za ovima uskoro plakali. od svih tranzicijskih zemalja jedino slovenci imaju viši standard od hrvata.

Tko je glasao

upravo obrnuto. u hrvatskoj

upravo obrnuto. u hrvatskoj su vrlo male socijalne razlike.

Da, ako se gleda statistička raspodjela prihoda ("income"). Samo, bilo bi interesantno znati koji su to oblici prihoda koji ulaze tu računicu. Socijalno raslojavanje u Hrvatskoj do kojeg je ipak nedvojbeno došlo u odnosu na ranije razdoblje, utemeljeno je na preraspodjeli imovine, koja je dobrim dijelom sticana i još uvijek se stječe mehanizmima koji nisu u direktnoj korelaciji s prihodima (onima koji ulaze u statistike) i na potpuno ilegalnim aktivnostima. Percepcija socijalnih razlika u Hrvatskoj kao jako velikih, posljedica je (opravdanog) osjećaja nepravde, a ne objektivno prevelikih razlika.

što se imovine tiče hrvatska i dalje nema dolarskog milijardera. "socijalna" švedska sa svega dvostruko više stanovnika od hrvatske ih ima 10! i to dva ozbiljna teškaša!

A koji bi to bio temelj za pojavu hrvatskog dolarskog milijardera? Još veća pljačka od ove kojoj svjedočimo? Hrvatska nema niti jednu jedinu solidnu firmu koja nešto predstavlja u široj regiji, a kamo li na svjetskom nivou, koja bi opravdavala pojavu domaćeg milijardera, niti pojedinca ili grupu koji nešto znače u svjetskim finacijskim krugovima. Nasuprot Hrvatske, od ovih švedskih milijardera, barem 6 su vlasnici proizvodnih ili trgovačkih firmi svjetskog značaja (IKEA, H&M, Tetra Pak, Axel Johnson, itd.). Ostali su krupni finacijaši i poduzetnici medjunarodnog renomea.

The Observer

Tko je glasao

prema istraživanjima koja

prema istraživanjima koja su provedena gini index se nije uopće promijenio u zadnjih 20 godina. radi se o standardnoj metodi mjerenja nejednakosti. iz čega proizlazi da do socijalnih raslojavanja uopće nije došlo! e sad, to ne znači da su isti oni koji su krajem 80-ih bili gore i dalje gore.
potezanje nezakonitosti je izvan domene ove rasprave. ja sam samo konstatirao činjenicu da u hrvatskoj nema velikih socijalnih razlika. to je neosporna činjenica. ako je netko kriminalac, onda mu je mjesto u zatvoru a ne u raspravama o socijanim razlikama. najgluplji je argument za jako progresivno oporezivanje kriminalna pretvorba a vrlo se često može čuti u hrvatskoj. kompenzacije i generalizacije nemaju veze sa pravdom. ako si nešto kriminalno stekao mjesto ti je u zatvoru a ne da imaš višu poreznu stopu. kakva je to nakaradna logika?

hrvatska doista nema IKEA-u ni H&M no nema ni milijardera pa onda prestanimo laprdati o ogromnom socijalnom raslojavanju, o velikim razlikama bogatih i siromašnih u ovoj zemlji. hrvatska ipak ima pola švedskog BDP-a i pola švedskog stanovništva. za očekivati bi bilo da ima nekoliko milijardera. tim više što je izašla iz socijalizma a to je odlično vrijeme za zaraditi novac na legalan način. zbog asimetričnih informacija.

Tko je glasao

Ja niti ne tvrdim da su

Ja niti ne tvrdim da su socijalne razlike prevelike (jer to ne znamo), nego stavljam pod znak pitanja opravdanost tumačenja socijalnih razlika isključivo gini indexom po prihodima - tu se radi o plaćama, mirovinama i ostalim socijalnim prijenosima, te nekim oblicima kapitalnog prihoda, što nikako ne obuhvaća sve mehanizme koji vode k socijalnim razlikama, a ponajmanje načine bogaćenja (prenamjene zemljišta, privatizacije s naknadnom prodajom, i sl.), koji su u Hrvatskoj jako prisutan generator stvaranja imetaka i posredno, strčećih socijalnih razlika.

Gini index je u Hrvatskoj otprilike kao u Austriji, a bogate Švedska i Danska su daleko ispod (tj. prema tome imaju manje socijalne razlike nego Hrvatska). Nesavršenost gini indexa kao mjeru socijalnih razlika potvrdjuje i tvoj argument o 10 milijardera u "socijalnoj" Švedskoj, a niti jedan takav u manje socijalnoj Hrvatskoj. Bogatstvo i prihodi su dvije kategorije (ne baš korelirane) i da bi se dobila prava slika trebalo bi ih gledati istovremeno. Npr., ta ista Švedska ima daleko viši Gini index za imovinu, nego za prihode, što stvara sasvim drugu sliku. Dakle, podmetanje gini indexa za prihode kao ultimativnu i sveobjašnjavajuću mjeru socijalnih razlika je pogrešno i tendenciozno. Vjerojano je točno da se gini po prihodima u Hrvatskoj nije značajnije mijenjao (što ne znači nužno da se socijalna slika nije promijenila), ali to samo po sebi ne vrijedi za ozbiljnije zaključke ako se istovremeno ne promatra i imovina, u čemu su se definitivno desile velike promjene.

Nepostojanje milijardera u Hrvatskoj nije i ne može biti argument za nepostojanje socijalnog raslojavanja u zemlji. Treba gledati statističku raspodjelu imovine u cijeloj populaciji.

To što bi se moglo očekivati nekoliko dolarskih milijardera u Hrvatskoj je isključivo statistička kategorija koja nema apsolutno nikakvo uporište u realnosti hrvatskog gospodarstva, gdje su glavni kandidati na državnim jaslama na jedan ili drugi način, i krajnji domet im je (slabo) domaće tržište uz poneke izlete u BiH i Srbiju.

The Observer

Tko je glasao

tendenciozno? ponavljam,

tendenciozno? ponavljam, radi se o standardnoj metodi mjerenja nejednakosti. ne mogu se oteti dojmu da bi tvoja reakcija bila sasvim drugačija da je kojim slučajem hrvatska 150. na listi nejednakosti a ne 13.!
što se tiče imovine kako je u hrvatskoj vrlo visoki udio vlasnika stanova bolje nemoj to potezati . za razliku od švedske ne da nemamo milijardera u klasi kamprada i perssona( 20+ milijardi) nego nemamo još nikakvog( aj da budemo pošteni pa recimo kako se kamprad bio preselio u švicarsku kako nebi plaćao wealth tax koji je prije koju godinu ukinut ali to bi mu najviše uzelo koju milijardu, nebi puno promijenilo stvar). malo je zemalja koje nemaju milijardere ili ih imaju premalo s obzirom na bogatsvo zemlje. hrvatska spada u krug takvih zemalja. e sad koliko su se imovinske razlike povećale to ne znam jer takvih istraživanja nema ili ih ja nisam našao. prije 20 godina doista nije bilo todorića i ostalih( ali je prije 30 bilo tita, tajkuna nad tajkunima) no nije došlo do dramatičnog rasta. zapravo je smiješno da za ovakvu egalitarističku državu netko uopće ide potezati temu socijalnog raslojavanja!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci