Tagovi

Dr. Dejan Jovi? – Jugoslaven

Ovaj je dnevnik nastao, jer sam pišu?i komentar na @Danimirov dnevnik shvatio, da pitanje glavnog analiti?ara u predsjednikovu uredu Dejana Jovi?a, zaslužuje dublju razradu, kako bi se objasnilo, kolika je opasnost od njegova utjecaja na Ivu Josipovi?a.
Da bi se sve objasnilo, treba krenuti od objašnjenja opisa poslova i radnih zadataka glavnog analiti?ara.
Sam je Josipovi? u izjavi medijima, rekao da Odjel za analitiku, smatra „vrlo važnim“. Glavni analiti?ar je ?ovjek koji priprema Predsjedniku brifinge temeljem analize medija, te pomaže profiliranju politike samog Predsjednika. Jovi?, kao glavni analiti?ar, zadužen je za „studijsko promišljanje o društvenim fenomenima“.
Sada malo o samom liku Dr. Dejana Jovi?a.
Dr. Dejan Jovi?, politolog je, konzultant britanske Ekonomsko-obavještajne agencije, dakle ?ovjek koji bi trebao kreirati politiku Hrvatske, barem koliko mu dopuste ovlasti njegova šefa, Predsjednika RH, ?ovjek koji je po habitusu blizak Englezima, postaje glavna spona s hrvatskom visokom politikom, direktni u?esnik ?ak.
Nu, to možda i ne bi izazvalo toliko pitanja, kada se ne bi znalo, da se taj ?ovjek cijelo vrijeme zalaže za zajedni?ki ulazak Srbije, Bosne i Hercegovine, te Crne Gore i Hrvatske u EU, kako po njegovom mišljenju Hrvatska ne bi odmakla „od svog prirodnog okružja“.

Jovi? 16.01.2009. na svom blogu na stranici B92 piše:

Uspije li Hrvatska u?i u Uniju prije Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore, i ona ?e se ponašati onako kako se sada prema njoj ponaša Slovenija. Neuvjerljivo zvu?e olako izre?ena obe?anja hrvatskog premijera Sanadera, da to ne?e biti tako. Ne treba zaboraviti da je ulazak u Evropsku Uniju Sanaderov JEDINI vanjskopoliti?ki cilj, te da je uvijek bilo nejasno je li njegovo, a još više hadezeovsko, napuštanje nacionalisti?ke (tj. tu?manisti?ke) politike zapravo bilo iskreno, ili samo finta da bi se postigao taj cilj
Slovensko (slovena?ko) usporavanje procesa završavanja pregovora o ?lanstvu Hrvatske u Evropskoj Uniji ima posljedice ne samo za stanje slovensko-hrvatskih odnosa, nego i za Srbiju, odnosno njenu poziciju u odnosu na Evropsku Uniju. To je usporavanje, naime, neo?ekivana šansa za Srbiju, koja bi ju mogla, ako to želi, iskoristiti za ubrzavanje svog putovanja prema ?lanstvu u Evropskoj Uniji.

Razlog za ovakav stav, Jovi? u istim dnevniku, objašnjava na sljede?i na?in:

U?e li u Uniju prije Srbije, Hrvatska ?e, gotovo sigurno, uvjetovati bilo kakvu ratifikaciju eventualnih sporazuma izme?u Unije i Srbije srpskim odustajanjem od protutužbe za Oluju, a vjerojatno i nekim unilateralnim (i možda ne samo simboli?kim) priznavanjem ekskluzivne (i kolektivne) krivice Srbije i Srba za zlodjela u devedesetim godinama. Vjerojatno ?e se zaoštriti i politika prema hrvatskim Srbima, koalicija s njihovom glavnom strankom (SDSS) ne?e više imati onu važnost koju ima sada, barem ne za HDZ.
Otvore li hrvatski Srbi (ili Srbija, ili Evropska Unija) pitanja kao što su povratak izbjeglica, ili pristranost pravosu?a, ili odnos prema ratnim zlo?inima, na to ?e odgovor biti: Oprostite, pa to je riješeno! Da nije, ne bismo ušli u Europsku Uniju! Evo, Brisel kaže da je riješeno, zar ne?. Na takve ?e sarkasti?ne odgovore biti teško odgovoriti, posebno stoga što Evropska Unija zapravo nema, niti ?e imati, mehanizme kojima bi svoje zemlje ?lanice prisilila da se ponašaju bolje prema vlastitim manjinama ili prema susjedima.

I još jedan biser dr. Jovi?a ( podsje?am da je isti glavni analiti?ar hrvatskog Predsjednika, a ne srpskog):
Individualno primanje u Uniju, koliko god ono bilo razumljivo s obzirom na razli?ita o?ekivanja stanovništva i politi?ara u zemljama koje su više evropeizirane od drugih, ipak nužno privilegira zemlje koje ?e u Uniju u?i prije drugih, a time i diskriminira one koje zaostaju (ne samo politi?ki, nego i u pravno-statusnom smislu).

Dakle, to je jedan od stavova dr.Jovi?a, ali tu nije kraj, isti se ne malo puta izjašnjavao o krivnji nacionalizama, za rat na ovim prostorima, u potpunosti izjedna?avaju?i krivnju, postavljaju?i tezu da je na ovim prostorima bio gra?anski rat. Njemu je za raspad Jugoslavije, glavni negativac Kardelj i Ustav iz 1974. godine.
Cijeli sistem raspada Jugoslavije, Jovi? povezuje sa socijalisti?kom filozofijom „odumiranja države“, ?iji je najja?i predstavnik bio upravo Kardelj. Raspad Jugoslavije, povezuje s ?injenicom da se država iznutra „razvlastila“, pa ide tako daleko, da tvrdi da je to rezultat „uspjeha“ socijalisti?kog projekta, koji je inzistirao na tome da država mora biti što slabija. Dapa?e, Jovi? u svom politi?kom lamentiranju ne pridaje nikakvu pažnju nastalim nacionalnim državama, ve? te države smatra umjetnom tvorevinom EU, koja u svojoj „dobrostivosti“ financira institucije tih država, naravno i Hrvatske.
U svojoj „politi?koj koncepciji“, Jovi? ne preza ni od toga da propast lijepe Kardeljeve zamisli, pripisuje naraslim nacionalizmima, fašizmima, pa ?ak i staljinizmima.
U svom tekstu nastalom za vrijeme priznavanja Kosova pod naslovom :“Ameri?ka politika na Balkanu:motivi i interesi“, još se jednom doti?a nacionalizama, pa kaže:

Divlja?ki nacionalizam kojim su se razarali gradovi i ?itave države, te obnova radikalnih i ekstremisti?kih (neofašisti?kih) ideologija, nisu bile samo srpska „specijalnost“, ali su ipak na srpskoj strani rata bile izraženije nego na drugima. Povrh toga, Srbija je – ve? i kao najve?a od svih upletenih strana, te ona koja je imala podršku ve?eg dijela tadašnje JNA-u-raspadanju – mogla i na?initi najviše zla. To je dodatno potencirano ?injenicom da se nisu razarali Šabac i Kragujevac, nego Dubrovnik i Sarajevo. To što je kasnije granatiran i Knin (gdje su Srbi bili ve?ina) i Mostar (u trenutku kad ih tamo više skoro nije ni bilo) ostalo je u sjeni ovih prvih razaranja, i vi?eno je uglavnom kao posljedica. Ameri?koj politici su trebale skoro tri godine da se pokrene, i da pokaže da se u svijetu kojeg ona kontrolira (u liberalno-demokratskom svijetu) takve stvari ne mogu dogoditi nekažnjeno.

?ovjek koji ima ovakve rigidne politi?ke stavove, postaje, kao savjetnik Predsjednika, vrlo opasna osoba po nacionalne interese RH. On ?ak, osim što se po Britaniji predstavlja kao Jugosloven, bio je i predsjednik Savjeta Šuvarove Socijalisti?ke radni?ke partije, koju je usput ?ak i Ra?an zaobilazio u velikom krugu, tvorac je nevjerojatne bedasto?e, jer u svojim iskazima tuma?i, da su u Jugoslaviji postojala dva tzv“antifašisti?ka“ pokreta za vrijeme WWII, partizanski i ?etni?ki.
Ako ne vjerujete, pro?itajte njegovu knjigu, „Jugoslavija zemlja koja je odumrla“ i sve ?e vam biti kristalno jasno.
U Jugoslavenstvu ide i korak dalje, pa zagovara potrebu stvaranja jedinstvene Jugoslavenske nacije, jer je uvjeren da takva Jugoslavija može opstati u nekomunisti?kom sistemu.

Jedna od najinteresantnijih izjava dr.Jovi?a, bila je ona koju je dao 25.02.2002. godine u sklopu interviua Slobodnoj Dalmaciji, gdje kaže sljede?e:

Jugoslavija je — a posebno socijalisti?ka — bila vrlo dobro rješenje za male narode u njoj, uklju?uju?i i za Hrvate. Ne vidim da su Hrvati izgubili svoj nacionalni identitet u Jugoslaviji, niti mislim da su bili podre?eni drugima, posebno ne u socijalisti?koj Jugoslaviji.Ne znam zašto toliko mnogo ljudi govori o opasnosti od približavanja Srbiji ili Bosni i Hercegovini, kad mi sa Srbijom i Bosnom dijelimo isti jezik, imamo sli?ne ekonomske i politi?ke interese, a bez prijateljstva s tim državama ne možemo riješiti ni svoje sigurnosne probleme. Znam da sam u tom smislu u mini manjini (da se poslužim pojmom koji je duhovito promovirao Vane Ivanovi?), ali za mene je raspad Jugoslavije bio rezultat nasilnog nacionalizma, a ne nikakva prirodna pojava.
Doduše, Jovi? kaže ovdje još jednu re?enicu, koju bi onaj koji ne zna pozadinu mogao shvatiti proturje?nom, a ona glasi:
Raspad Jugoslavije bio je umjetna tvorevina. To, me?utim, ne zna?i da bi obnova Jugoslavije u ovom trenutku bila dobro rješenje.
Naravno i Jovi? je svjestan ?injenice, da bi to bilo dolijevanje ulja na vatru. Nu, on zna, da ?e se ulaskom u EU, Jugoslavija vratiti na mala vrata, a on je ve? po?eo pripremati teren, dijele?i svoje politi?ke ideje, ni manje ni više nego s Predsjednikom RH.
I za kraj, savjetnik Predsjednika RH, koji je danas jedan od najve?ih protivnika „politike 90'-ih“, 21.09.1993. godine u Feral Tribuneu je napisao:
Ne vjerujem u održivost unije republika Bosne i Hercegovine. Budimo iskreni: u to ne vjeruju ni oni koji su bili voljni potpisati njeno stvaranje. Njeno uspostavljanje je samo uvod u raspad Bosne, ili u novo izravnavanje ra?una.
Pozdrav,
Molotov

Komentari

mislim da je pitanje da li

mislim da je pitanje da li je jović jugosloven ili ne marginalna od činjenice da li je njegov minuli rad i habitus u skladu sa hrvatskim nacionalnim interesima (premda se postavlja pitanje što bi to bilo sadržajno); u krajnju ruku velika većina onih koji su na vlasti i opoziciji su se do 1990 tako deklarirali. jovićev jugoslavenizam gledam kao na josipovićev agnosticizam, dakle otprilike kao nekakvo intelektualno izdizanje izvan vjerskih i nacionalnih interesa, što opet ukazuje u kojem smijeru treba tražiti njhove gurue. hrvatski interes bi se odnosio na zadržavanje nacionalnih obilježja, posebnosti kulture i religije,dakle po onome ono što nas razlikuje od inuita, rusa ili bušmana. njegovi učitelji englezi su nominalno multikulturalno otvoreno društvo, no u biti su najveći nacionalisti;
sjećam se zanimljivog dogadjaja kada sam tijekom rata zbog nekih problema bio u prilici komunicirati sa grupicom britanskih vojnika, kojima sam ukratko pokušao objasniti uzroke rata, sukobljene strane i činjenicu da smo se praktički nenaoružani suprotstavili oraganiziranoj vojsci, te različitost kultura koja prvenstveno proizlazi iz vjerskih razlika, i usput spomenuo sam im da premda naizgled govore istim jezikom, sva trojica imaju drugačiji naglasak i da oni ne mogu biti identični. kada se iz društva nakratko udaljio narednik mrgudni cockney, ova dvojica su mi rekla, mi vas potpuno razumijemo, ja sam škot a drugi je velšanin, samo to nismo smjeli reći ispred engleza. da nema velikog pendreka iznad velika britanija bi se raspala dok kažeš keks...
i još jedan dodatak; hrvatskoj se opet nešto prejudicira, ovaj puta da će blokirati srbiju i bih u pregovorima. opet topnička priprema za neku spačku...

Tko je glasao

Jeste li iskljucili Dejana

Jeste li iskljucili Dejana Jovica iz partije? Naime sva ova rasprava o liku i djelu jednog covjeka podsjeca me na partijske sastanke kad je trebalo nekoga iskljuciti. Recimo kao u onom filmu Branka Bauera Licem u lice.

Tko je glasao

postoji trenutak u nastanku

postoji trenutak u nastanku prve jugoslavije
kada delegacija države slovenaca hrvata i srba putuje iz zagreba u beograd ...
postoji trenutak u nastanku druge jugoslavije
AVNOJ i ZAVNOH
(na tom je temelju ustav iz 1974 - konfederalni)
postoji trenutak u razdruživanju jugoslavije
kada ministar vanjskih poslova hrvatske - uspijeva (skoro)
dobiti pristanak većine za konfederalni preustroj jugoslavije
čak i predstavnik mitingaške crne gore prihvaća
pa biva pozvan u beograd i naglo mijenja mišljenje

postojanje više država južnoslavenskih naroda
jest odraz prirodnog postojanja više jezgara kristalizacije na južnoslavenskom prostoru
postoji južnoslavenski prostor, kao što postoji i skandinavski
kao što postoje nacionalne države norvežana, šveđana, danaca i finaca
postoje i normalno je da postoje nacionalne države hrvata, slovensca, srba, makedonaca

opcija jugoslavije i jugoslavenstva
jest neobična po upornosti kojom tvrdi da bratski pa niti dobrosusjedski odnosi
nisu mogući
na prostoru bivše jugoslavije

paradoks je u tome da su u cijelom spektru nacionalnih i političkih opcija
na prostoru bivše jugoslavije
jugoslaveni (političko određenje)
bili najokrutniji, najnasilniji,
u ime jugoslavenstva ubijeno je definitivno najviše ljudi
i što najviše bode oči
u usporedbi s drugim nacijama koje imaju, i uz divlje i uskogrudne i razumnih i tolerantnih
(u različitim omjerima i glasnoćama)
koji su u stanju kritički pogledati vlastite nacionalne mitove
i postupke
jugoslaveni su najotporniji na kritičko preispitivanje vlastitih stavova
jedino su jugoslaveni apriori u pravu

sa slovencima, srbima, crnogorcima hrvatska ima problem
granice
statusa srpske, crnogorske, bošnjačke manjine u hrvatskoj
statusa hrvatske manjine u susjednoj zemlji
sve se tri stvari mogu riješiti
uz poštovanje principa, prava, i uz dobru volju

s jugoslavenima ne postoji, niti (paradoksalno) može
postojati zajednički jezik

luka

Tko je glasao

Molotov, mišljenja sam da

Molotov, mišljenja sam da treba dati i podatke tko je tko u Hrvatskoj znanosti:
Podaci o znanstveniku:

Dejan Jović - Zaposlenja
European University Institute
Odjel / Odsjek: Odjel političkih i socijalnih znanosti
1994. - 2000.
University of London
Odjel / Odsjek: Londonski fakultet ekonomije i političkih znanosti
1996. - 1999.
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
1991. - 1994.
University of Stirling
Odjel / Odsjek: Odjel politologije
09.2000. -

IZOBRAZBA:
Londonski fakultet ekonomije i političkih znanosti
University of London
London
Ujedinjeno Kraljevstvo
- 1999.
Doktor političkih znanosti i povijesti(teorija politike)
Fakultet socijalnih znanosti (političke teorije)
University of Manchester
Manchester
Ujedinjeno Kraljevstvo
- 1995.
Magistar iz političke teorije
Fakultet društvenih znanosti (Fakulteta za družbene vede)
Univerza v Ljubljani
Ljubljana
Slovenija
- 1994.
Magistar političkih znanosti (teorija politike)
ZAPOSLENJA:
European University Institute
Odjel / Odsjek: Odjel političkih i socijalnih znanosti
1994. - 2000.
University of London
Odjel / Odsjek: Londonski fakultet ekonomije i političkih znanosti
1996. - 1999.
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
1991. - 1994.
University of Stirling
Odjel / Odsjek: Odjel politologije
09.2000.
ČLANSTVA:
Profesionalne udruge/društva:
------------------------------------------------------------------------------
Britansko udruženje za međunarodne studije (BISA)
Britansko Udruženje za političke studije (BPSA)
Dejan Jović - Znanstveni interesi
Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:
Interesi: Istraživanja Dejana Jovića usredotočena su na politiku i povijest bivše Jugoslavije, također i na stabilnost i raspadanje država, teorije tranzicije i politike u jugoistočnoj Europi

BIOGRAFIJA:

Dejan Jović - Biografija
Dr Dejan Jović pridružio se politološkom odjelu sveučilišta u Stirlingu u rujnu 2000., do tada je bio postdoktorand - stipendist Jean Monnet fundacije u Institutu Europsko sveučilište, u Firenci. Rođen u bivšoj Jugoslaviji, diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1990.), a magistrirao je na sveučilištu u Ljubljani (1994.) i na Sveučilištu u Manchesteru (1995.). Doktorirao je na Sveučilištu u Londonu, Fakultetu ekonomskih i političkih znanosti (1999.). Tema njegova doktorata bila je analiza slučaja raspada Jugoslavije, a temeljio se na desecima razgovora sa najvišepozicioniranima članovima jugoslavenske političke elite u periodu od 1974.-1990., kao i na dokumentima i državno-partijskim publikacijama tog vremena, s naglaskom na stvaranja "ideoloških pripovjetki" u komunističkoj Jugoslaviji i vezama između takvih "pripovjetki" i političkih djelovanja koja su dovela do raspada države. Revidirana verzija doktorata izdat će se kao knjiga (2001.).Istraživanja Dejana Jovića usredotočena su na politiku i povijest bivše Jugoslavije, također i na proučavanje stabilnosti i raspada država, teorije tranzicije i politike u jugoistočnoj Europi. Njegova bibliografija uključuje nekoliko poglavlja u knjigama i članke u časopisima u Austriji, Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj i u zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije.Dr Jović konzultant je Ekonomsko-obavještajne jedinice (Economist Intelligence Unit), a njegovu stručnost koristilo je nekoliko britanskih konzultantskih firmi, a povremeno i ministarstvo vanjskih poslova i Commonwealtha vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutno na Sveučilištu u Stirlingu Predaje "Stabilnost i raspad država", te "Uspon i pad Jugoslavije".
Reference:
Linkovi:
http://www.politics.stir.ac.uk/jovic.html

Ima jedna godina koja se ne spominje, a to je 1990 godina kada je diplomirao te nakon toga otišao u London.
Inaće se izjašnjavao kao Jugoslaven. Njegovo pravo. Samo me zanima kako se sada izjašnjava.
Pisao na B92:http://blog.b92.net/blog/10133/Dejan%20Jovi%C4%87/
Dr. Dejan Jović je bio predsjednik Savjeta Šuvarove Socijalističke radničke partije.

Pozdrav,

grdi

Tko je glasao

A sto je to

A sto je to Ekonomsko-obavjestajna jedinica (Economist Intelligence Unit)?

Tko je glasao

Martine, znam da odlično

Martine, znam da odlično vladaš engleskim jezikom. Ja ti dajem link odakle je ovo kopirano. Evo ti slobodno prevedi kako misliš da je najbolje pa ćemo to ispraviti. A što to znaći bolje da ti pojasniš.
Evo linka, a onda možeš direkt ići i na njihovu stranicu:
http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=9069&podaci=biogra...

Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Ne postoji nikakva

Ne postoji nikakva ekonomsko-obavjestajna jedinica, vec samo analiticki odjel casopisa Economist, za kojega je Jovic znao i napisati clanak.

Tko je glasao

Martine onda bi trebalo

Martine onda bi trebalo njima poslati informaciju da to promijene. (Tko je tko)
pozdrav,
grdi

Tko je glasao

"pomalo" je promašeno

"pomalo" je promašeno izjednačiti prikazivanje mana nekih situacija sa protivljenjem; zato smatram da ovaj prvi citirani odlomak isforsirano tumačiš kako ti odgovara (iako iskreno ne vidim čemu mazohizam). ako kažem da je mana duge kose u tome da na nju gubiš više vremena, znači li to da ja želim imati kratku kosu? mislim da ne. ovo što on iznosi su činjenice i ne vidim što se tu točno ima problematizirati.
ipak, ovakve rasprave o "paketu" za ulazak su pričice za malu djecu koje lansiraju oni koji su odgovorni za to što hrvatska nije VEĆ u eu (a trebala je biti) i što je upitno da će stići ući i do sljedećeg roka. imamo vrlo problematična i zahtjevna poglavlja koja nisu niti otvorena, a lansiraju se priče kako se odlaže ulazak hrvatske samo zato da se ulazi u paketu. o kakvom paketu razgovaramo kad ovi još nisu ni ušli u pregovore a kamoli bili što drugo? ljudi moji, treba stisnuti one koji ne rade svoj posao i koji odlažu one najteže i najzahtjevnije reforme, a ne one koji govore da je crna boja poprilično tamna.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

...."U Jugoslavenstvu ide i

...."U Jugoslavenstvu ide i korak dalje, pa zagovara potrebu stvaranja jedinstvene Jugoslavenske nacije, jer je uvjeren da takva Jugoslavija može opstati u nekomunističkom sistemu........"
Ne tribaju nama ni Dejani ni Englezoti ni Jugoslovenčine niti izdajnici Hrvatstva da nas uvežu (lipi KOSovski izraz) u mrežu balkanske internacionalne pljačke naroda exJugoslavije a i šire!
Uvezuju nas hrvatski trgovci i "trgovci" i mafijaši odavna.
A tko se bori za nas Hrvate?
Predsjednički kandidat koji će KO KONJ raditi za dobrobit našu
a sada i premjeruša koja je konja čvrsto uzjahala i kreće u galop!!
Zašto me nekako asocira na jahača hrvatske Apokalipse.
Konjska ideologija koja granice Balkana pomiče na zapad!
I koja istovremeno omogućuje bratstvo i jedinstvo Jada i Čemera
ex?jugoslovenskih naroda i narodnosti.

Bert

Tko je glasao

Meni je ipak najbolji njegov

Meni je ipak najbolji njegov komentar u kojem se osvrče na manjak turista koji će biti u Dubrovniku ako mi prije ostalih uđemo u uniju.:)))) Iako je to s kim se Ivo predsjednik okružio jako tužno.

Tko je glasao

Kolega Molotov vidite taj

Kolega Molotov vidite taj Dejan Jović, konzultant britanske Ekonomsko-obavještajne agencije, dakle čovjek koji bi trebao kreirati politiku Hrvatske, i mladi Perković su tandem koji će Ivi Josipoviću pomoći u kreiranju njegovog ponašanja prema vanjskim i unutarnjim neprijateljima Hrvatske. Nije mi samo jasno zašto izostaju reakcije SDP-a koji je financirao Josipovićevu kampanju. Sve mi se čini da ni mraku nebi smrklo da je sve bilo pod hrvatskom kontrolom ovako mi se čini da su obadvije namještaljke kreirane upravo na Pantovčaku. Triput možete pogađati u čijim glavama.

Tko je glasao

@neprovjereni, Da,

@neprovjereni,

Da, interesantan prilaz problemu, kolega, a i kolega @mrak bi se trebao zamisliti, nije to bez vraga.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

jugoslavija je prošlo

jugoslavija je prošlo svršeno vrijeme. jugoslavija bi se kad tad raspala - kao što su se raspale čehoslavačka i sssr. društveno-politička-privredna situacija je bila takva da je došlo do pada jednog sistema koji se je furao da je komunistički a bio je nekoliko svjetlosnih godina daleko od njega. da je na prvim višestranačkim izborima pobijedio hsls (gotovac) ili hds (veselica) velika je šansa da bi hrvatska već bila u eu zajedno sa slovenijom, mađarskom, češkom.

w

w. ;)

Tko je glasao

@bratiji Da

@bratiji
Da pojednostavimo,
dr. Dejan Jović je JUGOSLAVENČINA, PRVOVOKATOR, ULJEZ, BRITANSKA ŠPIJUNČINA, SRBENDA,...uvukao se u sam vrh hrvatske vlasti, negdje blizu titule DRŽAVNI NEPRIJETELJ BR.l.
Nije to samo on, to je i dr. Josipović, to smo i mi koji upozoravamo da da su metode linča, metode onih koji gube privilegije iili bi ih mogli izgubiti.
Ne bojte se, uz ovakve branitelje Hrvatske i hrvatstva, uz ovakva "čitanja" drugih osoba, Hrvatska je na putu da postane usko malo dvorište s nacional-šovinističkom, paranoičnom politikom, da postane definitivno ZEMLJA STRAHA, JADA, DUŽNIČKOG I RADNIČKOG ROPSTVA.
Za to su krivi Jovići, masoni, Bilderberggrupa, Britanci, Amerikanci, UN, EU, Srbija i Srbi, Slovenija i Slovenci, Židovi i Izrael, CIONISTI, ukratko, judeo-masonska žgadarija koja ne voli Hrvatsku...
A mi smo - ROSNO CVIJEĆE - samo nas malo njih takvima vidi i doživljava. Jer su, uz ostalo, i SLIJEPI I GLUHI.
Jovića na sud zbog veleizdaje...
BOG I HRVATI...
U BOJ U BOJ, ZA NAROD SVOJ...
ZA DOM SPREMNI...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

da san ti plus jer vidin da

da san ti plus jer vidin da si popizdija :-)
smirse čo !

Bert

Tko je glasao

@Danimir, Da

@Danimir,

Da pojednostavimo,
dr. Dejan Jović je JUGOSLAVENČINA, PRVOVOKATOR, ULJEZ, BRITANSKA ŠPIJUNČINA, SRBENDA,...uvukao se u sam vrh hrvatske vlasti, negdje blizu titule DRŽAVNI NEPRIJETELJ BR.l.

Pa baš državni neprijetelj br.1 i nije, ali voljno se "kandiduje", usput, da sam ja ovo napisao, sada bi me čerečili, dragi kolega. Ako se slućajno čujete s dotičnim, kada mu ponudite podršku cionističkih krugova u njegovoj pravednoj borbi za Jugoslaviju, podsjetite ga, da je u Hrvatskoj propisan hrvatski jezik i latinično pismo.

Nije to samo on, to je i dr. Josipović, to smo i mi koji upozoravamo da da su metode linča, metode onih koji gube privilegije iili bi ih mogli izgubiti.

Kada ja napišem da glavni analitičar Predsjednika RH (ne Predsjednika Tunguzije) ima u najmanju ruku čudne ideje o budućnosti Hrvatske i to još podkrijepim NJEGOVIM CITATIMA, dakle ne PAKUJEM, onda ja pozivam na linč, ali kada se u dnevnicima ovdje na pollitika.com otvoreno poziva na rušenje Vlade, izlaskom na ulice i Revolucijommmmmmmm, onda je to LEGITIMNO DEMOKRATSKO PRAVO!
Zanimljivo, kolega.

BOG I HRVATI...
U BOJ U BOJ, ZA NAROD SVOJ...
ZA DOM SPREMNI...
@Danimir

Pozdrav,
Molotov
PS(Zahvaljujem, na ovom pozdravu sada mogu svaki komentar potpisati s ovim pozdravom, nadam se da nemate ništa protiv da Vas citiram?"

Tko je glasao

@Molotov Nećeš ti mene

@Molotov
Nećeš ti mene citirati, nego neke davne mudrace koji su te pozdrave izmislili. Još prva dva, ali treći, ali treći????
A propos "rušenja Vlade"? Pozivati Vladu i J.Kosor da podnese ostavku - ja to radim već nekoliko mjeseci - je posve legitimno. Kao i mirni prosvjedi na ulicama i trgovima.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, A propos "rušenja

@Danimir,

A propos "rušenja Vlade"? Pozivati Vladu i J.Kosor da podnese ostavku - ja to radim već nekoliko mjeseci - je posve legitimno. Kao i mirni prosvjedi na ulicama i trgovima.

Kolega, ljudi smo u godinama, pretpostavljam, dakle imamo neko iskustvo, Vi dobro znate na što ja mislim. Pa ovdje sam pročitao više bojnih pokliča, nego što sam ih čuo za cijelo vrijeme rata. Čak to i mogu razumjeti, kad bi dolazilo od ljudi koji su na svojoj koži osjetili rat i stradanje.
Kad ti pokliči dolaze od onih koji ne samo da ne razumiju što je to, već večina ne zna ni gdje je šuplja, tada postajem strašno obazriv.
Huškača mi je pun "kurs", što bi rekao naš Toni Cetinski.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ćini mi se da Hrvati nikada

Ćini mi se da Hrvati nikada neće naučiti prepoznati petokolonaše. Ne treba se čuditi da KRADEZE prodaje narodu muda pod bubrege, a stoka sitnoga zuba šuti, kada ovdje jedan Danimir može izvrijeđati cijelu zajednicu s pollitike koja podvijenog repa šuti.

-

Tko je glasao

Ako sam dobro shvatio, imas

Ako sam dobro shvatio, imas nesto protiv Jugoslavije?

gpgale blog

Tko je glasao

Shvatila sam ovo kao

Shvatila sam ovo kao duhovitost...

Tko je glasao

Najozbiljnije. Moze li mi

Najozbiljnije. Moze li mi tko raspolozen odgovoriti na pitanje?

Cisto za primjer, ja sam kao klinac bio potpuno cjepljen od bilo kakvog nacionalizma. A i danas sam. Pa me tako interesira jesu li argumenti protiv Jugoslavije legitimni, ako jesu, koji su to argumenti i jeli problem u imenu ili nekim principima koji su se krili iza tog imena?

Opcenito ne padam na ikone, ne padam na fraze, ne padam na simbole koji nemaju znacenja.

Samim time mi je i ime Jugoslavija po sebi neutralno, dok istovremeno postoje asocijacije koje mogu biti prihvatljive odnosno neprihvatljive. Pa tako, koje su to asocijacije?

gpgale blog

Tko je glasao

''Asocojacije'', to ti je

''Asocojacije'', to ti je nešto nalik na brak. Katkad je iz ljubavi, češće iz interesa, a ne može uspjeti nikako kada je silom.

Tko je glasao

Stara Jugoslavija nije

Stara Jugoslavija nije nastala silom koliko mi je poznato. Dapace, Ilirski pokret je bio znacajan protagonist panslavenske ideje. Nu, jeli to sve ili ima jos elemenata zbog kojih dio ekipe etiketiranjem nekoga/necega Jugoslavenom misle da su sve rekli i da je ta pojava/osoba spremna za odstrel (kada bi imali tu moc naravno)?

Meni osobno je cisto da dam jasno do znanja, vec pun organ jeftinog etiketiranja koje je bilo vise primjereno za vrijeme gluposti i straha (ratna vremena), nego za vrijeme otvaranja, oslobodjenja i na kraju krajeva toliko zeljene mudrosti.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, o tome se pišu

Gale,
o tome se pišu knjige, a ne komentari na blogu od pet redova.
Središnje je u toj stvari nacionalno pitanje, jesu li nacionalne zajednice nešto iskonski, od Boga dano, transcedentalno utemeljeno, pa svaka onda ima neku svoju ''ulogu'' ovdje na zemlji, neki svoj ''jezik'', ''teritorij'', itd., ili je sve stvar društvenog ugovora između ''individua'' (hobbes, locke, j.j. rouseauu, ''prosvjetitelji'', i dr.)
Je li čovjek ''individua'' ili ''osoba''? Isto to pitanje postavlja se, npr., i antropološki, je li novi čovjek koji se rodi, duša, imao neku svoju preegzistenciju ''kod Boga'', ili, platonički, ''u ideji'', pa se onda ta duša ''utjelovila'' i dala formu materiji, ili se ljudi rađaju nasumce, slučajnim kombinacijama nekih gena, kromosoma, molekula, itd., pa je duša onda nusprodukt nekih materijalnih procesa? Riječju, prethodi li duh materiji, ili je duh-duša naknadni ''fenomen''? Ako prvo, onda je duša besmrtna, ako drugo, onda umire skupa s ''tijelom'', itd... Ako su nacije društveni ugovor onda se mogu preslagivati kako hoće, ako su organske, transcedentne, ako svaki narod ima svoj ''duh'', onda se ne može miksati i stapati s kime god bez veze, itd...
kako vidiš, tu su u temelju dvije oprečene filozofske koncepcije, a iz tih opreka onda proizlaze i sve druge konfrontacije u mišljenuu, djelovanju, konkretnim postupima.
''Stara Jugoslavija'', primjerice, nastala je kao konstrukt tadašnje britanske politike, a ispod maske ''jugoslavenske ideje'' uvijek je stajao velikosrpski pijemontizam, i uvijek silom. Dakle, Jugoslavija je nastala vanjskim ''preslagivanjima'', prijevarom, silom, i na koncu stalnim ili podjarmljivanjem ili istrebljenjem Hrvata koje se nastavilo i u ratu 1991. Ili ćemo priznati da su Srbi ''svi i svuda'' (Vuk Karadžić, britanski agent i veliki prijatelj ilirca Gaja), ili nas neće biti.
E, pa, vidjet ćemo.

Tko je glasao

Središnje je u toj stvari

Središnje je u toj stvari nacionalno pitanje, jesu li nacionalne zajednice nešto iskonski, od Boga dano, transcedentalno utemeljeno, pa svaka onda ima neku svoju ''ulogu'' ovdje na zemlji, neki svoj ''jezik'', ''teritorij'', itd., ili je sve stvar društvenog ugovora između ''individua'' (hobbes, locke, j.j. rouseauu, ''prosvjetitelji'', i dr.)

Ne bih rekao da je pitanje, s obzirom da ako koristimo mozak, mozemo zakljuciti da ako niti ljudska vrsta nije vjecna, da onda niti nacija kao plod ljudske vrste to ne moze biti. Jasno, mozemo koristiti i proizvoljnost, pa zakljuciti oportuno sto god nam u tom trenutku pase. No, oportunost je nesto sto oduzima buducnost, jer pita samo za trenutni gust, bez obzira na cijenu kja ce biti placena u buducnosti.

Pa tako, biram razum, logiku i ostale elemente koje radjaju konsenzus i ZAJEDNISTVO, te samim time i JAKU DRZAVU. Isto tako one koji trule u svojem oportunizmu ne smatram odgovornim osobama, preciznije, izuzetno je bitno da i onaj mali nivo odgovornosti koji imaju, bude plasiran na one koji su spremni zastititi buducnost.

gpgale blog

Tko je glasao

@Gale, O kakvom ZAJEDNIŠTVU

@Gale,
O kakvom ZAJEDNIŠTVU i JAKOJ DRŽAVI pričate. Obje Jugoslavije velikosrpstvo je smatralo proširenom Srbijom, nikakvim zajedništvom a koliko je to bila jaka država u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata i uoči sloma komunizma vidjelo se po tome kako se raspala, opet zbog velikosrpskih pretenzija. I prva, monarhistička, i druga, komunistička, Jugoslavija mogle su opstati jedino kao politički totalitarne države. Kolikogod je Tito bio diktator usvajanjem Ustava od 1974. godine pokazao je svoju dalekovidnost, jer da toga nije bilo raspad Jugoslavije nakon sloma komunizma s neutaživom velikosrpskom idejom bio bi još krvaviji nego što je ionako bio.
Ovo je naravno opširnija tema, pa sam naveo samo temeljne teze.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Govorim o zajedniatvu

Govorim o zajedniatvu politickih Hrvata.

gpgale blog

Tko je glasao

Katastrofa!!!

Katastrofa!!!

Tko je glasao

@gale, Koje

@gale,

Koje Jugoslavije??!Nema više Juge, jedino u glavama raznih Josipovića i Jovića, Tadića i slićnih "ptičurina".

Pozdrav,
Molotov

PS(Isprika @Feniksu (ptičurini), jer prema ovima gore, on je mala beba)

Tko je glasao

Gale zajebaje:):):) grdi

Gale zajebaje:):):)
grdi

Tko je glasao

Koje Jugoslavije??!Nema

Koje Jugoslavije??!Nema više Juge, jedino u glavama raznih Josipovića i Jovića, Tadića i slićnih "ptičurina".
@Molotov
Jesi li siguran da i ti ne spadaš u taj popis?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, Jesi li siguran

@leddevet,

Jesi li siguran da i ti ne spadaš u taj popis?

Dobra fora, ali ja sam siguran, no nisam siguran za Vas, problem je što se , zahvaljujući uvijek novim Jugofilima, ta smrdljiva lešina puna crva, iznova reinkarnira.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

zahvaljujući uvijek novim

zahvaljujući uvijek novim Jugofilima, ta smrdljiva lešina puna crva, se iznova reinkarnira.

U tvojoj glavi, u tvojoj !

Tko je glasao

ja sam siguran, no nisam

ja sam siguran, no nisam siguran za Vas
Ima jedan stari vic koji ide više-manje ovako:

Čovjek na seansi kod psihijatra i psihijatar nacrta trokut na komad papira i pita:
- Što vidite na ovom papiru?
- Golu ženu!
Nacrta psihijatar kvadrat i ponovo pita:
- A što vidite na ovom papiru?
- Golu ženu!
Psihijatar pogleda pacijenta ali ne posustaje. Nacrta krug i ponovo upita pacijenta:
- A što sad vidite na ovom papiru?
- Golu ženu!
Psihijatar tu zabrinuto pogleda pacijenta i zaključi:
- Ta čovječe, vi ste opsjednuti golim ženama!
- Što ja? Pa tko ovdje stalno crta gole žene?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, Vic ima

@leddevet,

Vic ima bradurinuuuuuuuuuu, ali neka, nije loš pa, još k tome, trebao bih izvući poruku, plitku, ali ipak poruku.

Dobro, jesam. Sada, molim odgovor na pitanje:

Kakve to veze ima sa sexom južnoafričkih mrava?
Ima li ova diskusija ikakve veze s dnevnikom. Očito, kad se nekog uhvati s "prstima u pekmezu", najlakše je udariti trivijalnostima, a ne argumentima.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Kakve to veze ima sa sexom

Kakve to veze ima sa sexom južnoafričkih mrava?
Ima veze kao što svaka stvar je povezana s Jugoslavenskim pokretom, Orijunom, UDBA-om, OZNA-om, KOS-om i biskupom Strossmayerom.

Vidi, postoji na ovim stranicama određena grupacija jugofoba koji vide svugdje i svagdje jugonostalgičare i imaju trajno poslanje istjerivanja navedenih svakom poznatom metodom.
Osobno smatram da je to potpuno bez veze, i budući da se nemam namjeru ponavljati upućujem te na dnevnik koji sam svojevremeno napisao na temu Jugosalvena (Jugoslovena) "Jugoslaveni i poželjna mržnja" upravo s tezom da su Jugoslaveni uvijek bili irelevantna grupacija za vrijeme bilo koje Jugoslavije, a da ne govorimo danas kad Juge više nema.

Ako te baš zanima i imaš strpljenja pročitaj dnevnik i pogotovo diskusiju koja se razvila i koja je bila poprilično žestoka ali i poučna.

Svakako smatram da je apsolutno neukusno lupati po nečijim nacionalnim osjećajima nekakvim truležima i crvima. Ako se ne varam i u Ustavu piše da nema diskriminacije po nacionalnoj osnovi bez obzira koliko nam takvo opredjeljenje bilo mrsko iz raznoraznih razloga.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, Gledajte, kolega,

@leddevet,

Gledajte, kolega, shvaćam ja Vaš stav prema Jugoslavenskom pitanju, ali u mom dnevniku, u osnovi se ne radi o Jugoslaviji, već o predsjedničkom savjetniku, koji se u svojim životnim stavovima razlikuje čak i od temeljnih postavki Ustava RH.
S jedne strane maknut je Rakar, jer ima financijskih problema (a tko ih u Hrvatskoj nema???!), ali ima relativno ispravne političke stavove, maknut je Pilsel, za kojeg osobno smatram da nije ni trebao biti tamo gdje je bio, zbog grijehova iz mladosti, jer je zamislite, kamenom gađao sinagogu.
U isto vrijeme, Jović, lamentira o "nekakvoj" Jugoslaviji, zamislite, na "znanstvenoj" osnovi, njegovi stavovi su dijametralno suprotni hrvatskom Ustavu i nikome ništa.
Nije mi jasno, zar Vi kolega ne razumijete, što stoji u dnevniku, ponavljam, citate je izrekao DEJAN JOVIĆ, a ne PERO PERIĆ, i što, za ime Boga tu nije jasno??!
Znam ja što nije jasno. Vaši se stavovi očito ne razlikuju, od stavova dotičnog "znanstvenika", pa Vam nije jasno koji se "kurs" ja bunim, to je to.

I još nešto:

Svakako smatram da je apsolutno neukusno lupati po nečijim nacionalnim osjećajima nekakvim truležima i crvima. Ako se ne varam i u Ustavu piše da nema diskriminacije po nacionalnoj osnovi bez obzira koliko nam takvo opredjeljenje bilo mrsko iz raznoraznih razloga.

Kada Vama, kolega, odgovara pozivati se na Ustav, to činite redovno, ali ovo što ste napisali je deplasireno, moj opis mrtvaca, odnosio se na Jugoslaviju i stvarno ne vidim vezu s "diskriminacijom na nacionalnoj osnovi", nigdje nisam napao Jovića na nacionalnoj osnovi (jedino ako ne smatrate da su Jugoslaveni nacija???!), već na zdravorazumskoj osnovi.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

u osnovi se ne radi o

u osnovi se ne radi o Jugoslaviji, već o predsjedničkom savjetniku, koji se u svojim životnim stavovima razlikuje čak i od temeljnih postavki Ustava RH.
Očito nisi pročitao raspravu na dnevniku za koji sam dao link, i što je potpuno razumljivo obzirom na njihovu količinu.
Naravno da znam za tu "temeljnu postavku" našeg Ustava:

Članak 141.
Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Repub­like Hrvatske.

Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

Mislim da je takva "temeljna postavka" ipak prilični promašaj jerbo je trebalo pisati ono što nas stvarno tišti a ne ovo "okolo kere":

"Zabranjuje se udruživanje sa Srbima u bilo kakvom obliku. Tačka!"

Ovako se ne možemo udružiti s npr. Bosnom, što bi bilo vrlo logično obzirom na geografiju, ili sa Slovenijom s kojom smo bili 500 godina u istoj državi, ili s nekom drugom balkanskom državom, a nije da ih nema.

U tom smjeru je svojevremeno pokrenuo inicijativu, pretpostavljam tebi mrski, Zoran Pusić
Minareti, Jugoslavija i ostale ustavne babaroge
Svakako neće biti sreće za Hrvatsku dok se ne riješimo "srpskog kompleksa" budući da su integracije današnja svjetska neminovnost i sve države koje ne uđu u takav trend teško da će prosperirati, osim Vatikana naravno.

Bogati, bojimo se Srba, a što će nam tek učiniti oni puno jači kao što su Nijemci, Talijani, Francuzi, Kajmanci . . . ups, ta već nam čine!

P.S. I od silnog teksta sam na kraju zaboravio napisati osnovni razlog moje prvotne reakcije (ako to nije bilo razumljivo, a čini mi se da nije) a to je sam naslov dnevnika koji je po mom mišljenju promašeni relikt davnoprošle povijesti. Jugosalvenski pokret je zapravo nešto kao Esperanto ili Dvorak tastatura (DSK) koji su imali dobre namjere ali ništa više od tog, a ispalo je što je ispalo.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, "Zabranjuje se

@leddevet,

"Zabranjuje se udruživanje sa Srbima u bilo kakvom obliku. Tačka!"

Ovako se ne možemo udružiti s npr. Bosnom, što bi bilo vrlo logično obzirom na geografiju, ili sa Slovenijom s kojom smo bili 500 godina u istoj državi, ili s nekom drugom balkanskom državom, a nije da ih nema.

Ne, kolega, točno je napisano:

Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

Onaj tko je to napisao, mislio je točno to, kako bi nas spasio od SVAKOG udruživanja, pa i od EU, koja nije ništa drugo do li "velika Juga", samo što ćemo sada za vratom i u džepu umjesto Srba, imati pola Europe, na isključujući Srbe. Ustav je tako pisan s razlogom, jer je netko bio dovoljno pametan da shvati da će nas naši podrepaši, sfinkteroljupci i euroni voditi u novu maglu.

Što se tiće imenovanog, na to SMEĆE, ne želim trošiti ni vrijeme ni papir.

a to je sam naslov dnevnika koji je po mom mišljenju promašeni relikt davnoprošle povijesti.

Cijenjeni kolega, naslov dnevnika je samo ime i prezime, te titula i nacionalna pripadnost čovjeka, koji se tako SAM predstavlja, ni manje, ni više. Po toj logici, za Vas je i Jović "promašeni relikt davnoprošle povijesti", a to s obzirom na utjecaj u Hrvatskoj politici, stvarno nije.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Onaj tko je to napisao,

Onaj tko je to napisao, mislio je točno to, kako bi nas spasio od SVAKOG udruživanja, pa i od EU, koja nije ništa drugo do li "velika Juga"
Ono što je taj koji je pisao mislio možemo samo nagađati, ako je išta mislio osim na Srbe kao što ja predmnijevam.

Nadalje, u Ustavu se zabranjuje isključivo "jugoslavenskoga državno zajedništvo, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku" što znači da nam je omogućeno udruživanje sa zapadnim susjedima a onemogućeno udruživanje s istočnim susjedima (jasno ovisno o definiciji Balkana koju koristimo). Svakako nam udruživanje sa Slovenijom, Austrijom, Mađarskom i Uskršnjim otocima nije zabranjeno, dakle dozvoljeno je.

Svakako se može zaključiti i da ustavotvorac nije baš imao neko povjerenje u svoje nasljednike kad je tako nešto uklesao u temelje naše državnosti.

Ovo tvoje poistovjećivanje EU s Jugom je svakako nešto originalno i iz te logike se može zaključiti da su nam sve stranke zapravo leglo jugofila budući da se svi zalažu za eurointegraciju. Stvarno se pitam da li u Hrvata ima i jedna poštena stranka osim nažalost pokojne Stranke naravnog zakona?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, Pa nismo od

@leddevet,

Pa nismo od jučer, dragi kolega,

"jugoslavenskoga državno zajedništvo, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku"

I Vi i ja znamo što znači :

u bilo kojem obliku

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nije loše u uredu imati

Nije loše u uredu imati nekoga tko doprinosi suradnji, sve dok taj netko sluša "gazdu" i "veže konja" tamo gdje "gazda" kaže.
Gazda nad gazdom bi trebali biti hrvatski građani, a ako to nije tako,onda je sasvim sporedno gdje "konj" bude privezan. Na ovaj drugi opisani način, u takvoj stvarnosti za građane koristi nema,već samo šteta petogodišnjeg izgubljenog vremena.

Tko je glasao

Molotov, vrlo dobar dnevnik.

Molotov, vrlo dobar dnevnik. Ja ću ubaciti dio njegove analize Hrvatske i VB..

Učinkovita Europska Unija, okružena sigurnim susjedstvom.
Britanija ne želi centraliziranu Europsku Uniju koja stvara neku novu
nacionalnu državu, ali želi učinkovitu Uniju kao područje suradnje
postojećih nacionalnih država. Britanija neće biti protivnih ulaska
Hrvatske u Uniju, pod uvjetom da taj ulazak poveća efikasnost Unije,
te da ne poveća napetosti u susjedstvu proširene Unije. U sadašnjim
okolnostima, Britanija još nije sasvim sigurna kakve bi posljedice za
susjedne zemlje imao ulazak Hrvatske u Uniju – pa će je hrvatska
politika morati uvjeriti da neće biti nepovoljnih posljedica prije svega
za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Drugo, Britanija želi ojačati svoju
poziciju u Uniji, te je sklonija podržati kandidature zemalja koje vidi
bliskima, nego onih za koje pretpostavlja da bi unutar Unije mogle
podržavati neku politiku koja bi bila kritički orijentirana prema
Britaniji, ili bi joj bila otvoreno protivna. U pitanjima sigurnosti,
Britanija će inzistirati na povećanju efikasnosti hrvatskih graničnih
službi, naročito u kontekstu ilegalne imigracije i trgovine (kao što je
spomenuto u prethodnom odlomku).
Uz ovih pet područja prioriteta, može se pretpostaviti i da postoje i druga
važna pitanja, u kojima će Britanija tražiti suradnju Hrvatske. To su,
primjerice, pitanje moguće rekonstrukcije dejtonskog sporazuma, pitanje
statusa Kosova, te pitanje eventualne dugoročne energetske, sigurnosne i
političke strategije u regiji.
Zaključak
Kakve bi pouke hrvatska vanjska politika, njeni kreatori i provoditelji, mogli
izvući iz ove analize? U kreiranju vanjske politike u odnosu na Ujedinjeno
Kraljevstvo, hrvatska politika mora polaziti od činjenice da je Hrvatskoj od
velikog interesa razviti prijateljske odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom.
Britanija je danas zemlja koja i dalje ima potencijal da bude ozbiljna prepreka
strateškom cilju hrvatske vanjske politike: ulasku u Europsku Uniju. U tom
smislu, hrvatska vanjska politika mora pokloniti posebnu pozornost
odnosima s Britanijom, kako ne bi dala dodatnih razloga za skeptičnost i
rezerviranost prema njoj s britanske strane. Cilj te politike je ograničen i jasan:
spriječiti britansko protivljenje članstvu Hrvatske u Europskoj Uniji. U
postizanju tog cilja, Hrvatska mora biti vrlo fleksibilna – u mjeri u kojoj joj to
omogućavaju vlastiti vanjskopolitički ciljevi i prioriteti. Budući da je članstvo
u Europskoj Uniji strateški cilj hrvatske vanjske politike, u gotovo svim
drugih područjima moguće je zamisliti odreñene ustupke, budu li vodili
ostvarenju ovog strateškog cilja.
Iako je Velika Britanija trenutno do neke mjere skeptična prema Hrvatskoj, ta
skeptičnost nije izraz nekog britanskog strateškog interesa, nego prije svega
niza okolnosti na koje Hrvatska uglavnom može utjecati, iako ih vjerojatno ne
može potpuno promijeniti. U odnosu prema Hrvatskoj, Britanija polazi od
pretpostavke da Hrvatska za nju nije zemlja od prioritetne važnosti. Tu
činjenicu treba tretirati kao prednost, a ne nedostatak. Upravo zbog toga što
joj Hrvatska nije toliko važna zemlja, Britanija je spremna prema njoj biti
prilično fleksibilna, pokaže li Hrvatska veću razinu razumijevanja za
britanske vanjskopolitičke ciljeve.
U tom smislu, moguće je zaključiti da bi Hrvatska mogla popraviti odnose s
Velikom Britanijom, izmeñu ostalog, i time što će :
1. Pokazati kooperativnost u pet prioriteta trenutne britanske vanjske
politike: učinkovitom suprotstavljanju terorizmu, sprečavanjem
ilegalne trgovine, sprečavanjem ilegalnih migracija, suradnjom s ICTY,
i sudjelovanjem u stvaranje sigurnije Europe u sigurnom okruženju. U
kontaktima s britanskim predstavnicima važno je isticati što Hrvatska
može učiniti (ili je već učinila) da doprinese ostvarivanju tih prioriteta
britanske vanjske politike.
2. Priznati Ujedinjenom Kraljevstvu status važnog meñunarodnog
faktora i to jasno izraziti. To uključuje puno uvažavanje britanskih
prijedloga u meñunarodnim organizacijama – čak i onda kad oni nisu
istovjetni hrvatskoj poziciji.
3. Dodatno konsolidirati i unaprijediti demokratske institucije unutar
zemlje, učinkovitost državnih i pravosudnih organa, te omogućiti
daljnju integraciju hrvatskog gospodarstva u europskim i globalnim
okvirima. U kontaktima s drugih zemljama (a naročito s Britanijom),
Hrvatska sebe mora predstaviti kao konsolidiranu demokraciju, a ne
kao zemlju u tranziciji.
4. Identificirati područja vanjske politike u kojima postoji suglasnost
izmeñu dviju zemalja, te predložiti intenzivnu suradnju u tim
područjima – naročito u odnosu na zemlje Istočnog Jadrana. U tom
smislu, Hrvatska mora iskoristiti eventualno otvaranje političkih i
ustavnih pitanja u susjednim zemljama i ponuditi suradnju Velikoj
Britaniji u rješavanju nekih od tih pitanja.
5. Osmisliti novu komunikacijsku strategiju u odnosu na Ujedinjeno
Kraljevstvo, koja bi polazila od inzistiranja ne na tome da je Hrvatska
vrlo važna zemlja za stanje u regiji, nego da je već prilagoñena
europskim standardima, da predstavlja pouzdanog partnera, te da
njeno uključivanje u Europsku Uniju neće biti ni na koji način
problematično za druge zemlje, a naročito za Ujedinjeno Kraljevstvo.
Hrvatska komunikacijska strategija u odnosu na UK mora se temeljiti
na načelu „zašto ne“. Hrvatska ne želi uvjeriti Britaniju da je iznimno
važna zemlja (takav bi pokušaj bio unaprijed osuñen na neuspjeh, jer
Britanija u to nikad neće povjerovati), nego da je normalna, relativno
neproblematična, ne suviše velika, i ni po čemu neobična zemlja, koja
jednostavno ne zaslužuje biti izostavljena iz općeg trenda proširenja
Europske Unije. Drugim riječima: Hrvatska jednostavno nije toliko
različita od drugih europskih zemalja da bi na bilo koji način
uznemirila jedan od britanskih vanjskopolitičkih prioriteta -
„učinkovitu Europsku Uniju i sigurno susjedstvo“.
6. Dobri odnosi sa strateškim partnerima Ujedinjenog Kraljevstva – a
naročito Sjedinjenim Državama, Poljskom, Italijom i Turskom – mogu
pomoći daljnjem pozitivnom razvoju hrvatsko-britanskih odnosa. Od
naročite su važnosti odnosi s Turskom, budući da je Hrvatskoj u
interesu da se ne stvori rivalitet s njom oko pitanja ulaska u Europsku
Uniju, te s obzirom na to da je Turska važan politički faktor na
Balkanu, te da je strateški partner i Sjedinjenim Državama.
Takva bi politika prema Velikoj Britaniji osigurala uspješnu implementaciju i
hrvatskih vanjskopolitičkih ciljeva, jer bi Hrvatskoj osigurala moćnog
saveznika i u NATO i u Europskoj Uniji. Drugo je pitanje, naravno, u kojoj
mjeri Hrvatska želi biti bliska sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Želi li ona, naime,
ići i korak dalje od pune normalizacije i partnerskih odnosa – pa postati glavni
britanski saveznik u regiji? Britanska vanjska politika traži po jednog važnog
saveznika u svakoj regiji u svijetu, a u Jugoistočnoj Europi je to tradicionalno
bila Grčka. No, u prostoru koji je nastao raspadom Jugoslavije, još uvijek je
nejasno koja bi od država u regiji mogla biti „glavni saveznik“ Velike
Britanije. Sada kad su uklonjene neke ranije prepreke – primjerice
nesporazumu oko odnosa prema ICTY – i za Hrvatsku ostaje otvorenom
mogućnost da postane glavni britanski partner u regiji. Na njoj je da odluči
želi li ili ne takvu poziciju

Tko je glasao

Prema toj analizi Josipović

Prema toj analizi Josipović odlično odrađuje posao ali ispada da je to dobro za RH :-))))

Bert

Tko je glasao

@grd&lin, No, u prostoru

@grd&lin,

No, u prostoru koji je nastao raspadom Jugoslavije, još uvijek je
nejasno koja bi od država u regiji mogla biti „glavni saveznik“ Velike
Britanije. Sada kad su uklonjene neke ranije prepreke – primjerice
nesporazumu oko odnosa prema ICTY – i za Hrvatsku ostaje otvorenom
mogućnost da postane glavni britanski partner u regiji. Na njoj je da odluči
želi li ili ne takvu poziciju

Znaš, što, stvarno mi dođe da zaplačem, koliko su neki ljudi učili i učili i učili, ali su i dalje neuki bezveznjaci, koji nas valjda smatraju amorfnom masom za modeliranje svoje "visoke politike", kao nekad komunjare.
Da li sam ja lud ili ovaj majmun Jović, ali ovo je stvarno previše, samo iz ovog gore stava je jasno da nas pokušavaju "locirati, uhititi i isporučiti", a onda će nam stari saveznici Srbi i engleska govna, odlučivati o sudbini, ne dao nam Bog takve brige.
Obzirom na stavove, nemoj se druže, iznenaditi, ako Josipović bude do zadnje kapi krvi branio britansku špijunčinu, karikaturu Bonda, pa oni zastupaju iste ideje, razlika je tek u nijansama.
Šteta što je @mrak po direktivi obrisao sve Josipovićeve dnevnike s pollitika.com, ali imaš još nekih komentara, gdje se vidi o čemu zborim.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

josipović nije napisao niti

josipović nije napisao niti jedan jedini dnevnik na pollitici pa sukladno tome nije bilo što za brisati sve kada bi mi neto i dao "direktivu"

mislim da isto vrijedi i za komentare (ja sigurno nisam ništa pobrisao)

te teorije zavjere su mi onako, blago zabavne, ali su na tvoju žalost totalno promašene

Tko je glasao

@mrak, Na svu sreću,

@mrak,

Na svu sreću, dotični nije izbrisao dnevnike na svom blogu, kao na pollitici.

http://www.opinioiuris.bloger.hr/post/hrvatskoj-propao-pokusaj-intervenc...

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

krivo si pretpostavio, ovo

krivo si pretpostavio, ovo definitivno nije točno iz puno razloga

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci