Tagovi

Stranka hrvatskog zajedništva ( stranka jedinstva domovinske i iseljene hrvatske) 2

Kao što sam najavio, prenosim dijelove Gospodarskog programa Stranke hrvatskog zajedništva (SHZ), tako sam u prošlom dnevniku iznio neke op?e karakteristike projekata iz Programa. U nastavku ?u Vam dati daljnja pojašnjenja.

Na lokaciji u Karlovcu koji kroz projekte EU postaje glavno prometno ?vorište Europe planira se projekt koji obuhva?a više me?usobno kompatibilnih poslovnih cjelina, kako slijedi:

1. Me?unarodni informativni centar dijaspore

2. Pravno savjetodavni centar za dijasporu

3. Odjel za nekretnine

4. Turisti?ka agencija

5. Centar za inovacije i zaštitu inovativnih prava

6. Inženjering centar za vo?enje i upravljanje gospodarskim resursima

7. Komercijalni dio:
- Me?unarodni biznis centar
- Kongresni centar
- Institut prometa za vo?enje i upravljanje – Edukacijski centar
- Art galerija
- Financijski centar – banka
- Poticajni centar proizvodnje
- Me?unarodni centar mladih
- Centar stalne izlože vina

8. Stambeno apartmanski dio
9. Ugostiteljski sadržaji - otvoreni - zatvoreni bazeni sa prate?im sadržajima

10. Sjedište HSSD-a i SHZ

3.1. Me?unarodni informativni centar dijaspore

O ovome sam pisao i prethodnom dnevniku, pa ?u nastaviti gdje sam stao.

3.2. Pravno savjetodavni centar za dijasporu

Danas više nije potrebno posebno naglašavati zna?enje pravne sigurnosti, a time i korektne informiranosti o pravnim normama koje se primjenjuju u svakoj zemlji, odnosno regiji. Pravna sigurnost je, dakle, postala klju?nim preduvjetom svih poslovnih, životnih, osobnih, op?ih i drugih poteza, odnosno programa rada i razvoja – donošenja odluka. U prilog tome govore i pregovori Hrvatske sa Europskom unijom u kojima se pravosu?e razvuklo sve do pozicije zadnjeg pregovara?kog paketa, jer se na njega gleda s osobitom pozornoš?u i oko njegovog dovršetka se vode posebne polemike i zahtjevi, koji su potakli Hrvatski Sabor na donošenje ve?eg broja novih i adaptaciju postoje?ih zakona, radi uskla?ivanja hrvatskog pravosu?a sa pravnim ste?evinama EU.
Nije dvojbeno da ?e Hrvatska, po dovršetku pregovora s EU, posjedovati suvremenu legislativu, ali ?e sasvim sigurno biti puno otvorenih problema oko njezine aplikacije, osobito u svezi poslovnih, osobnih i brojnih drugih potreba hrvatske dijaspore, koja je pokazala veliki interes za sigurnost i pouzdanost svojih ulaganja kapitala te drugih aktivnosti na podru?ju stare Domovine. Slijedom toga HSSD kao realizator i autor, a SHZ kao politi?ki nositelj preuzeli su obvezu da ?e, u okvirima „Me?unarodnog poslovnog centra Karlovac“, osigurati odgovaraju?e prostorne, tehni?ke, tehnološke, kadrovske, financijske i druge uvjete za sustavno pružanje pravne pomo?i dijaspori i domicilnom stanovništvu, u svezi svih njihovih zahtjeva i potreba, što je posebno istaknuto na gotovo svih skupovima koje je HSSD organizirao i održao diljem svijeta, a SHZ u Hrvatskoj.
U ovu svrhu ve? duže vrijeme HSSD istražuje najbolje primjere sli?nog centra u svijetu te pregled pravnih stru?njaka sa odgovaraju?im iskustvom i gra?anskim moralom, koji bi trebali preuzeti ovu složenu i osobito važnu funkciju, odnosno servis korisnicima usluga ovoga Centra. Osiguravanje cjelovitog pravnog i imovinsko-pravnog servisa, na jednom mjestu svim ulaga?ima kapitala u predmetne programe i projekte, predstavlja temeljni cilj i zadatak ovoga Centra u kojeg ?e investitori ulaziti s investicijskim programima, a iz kojeg ?e izlaziti s sveukupnim pravnim aktima koji su potrebni za realizaciju konkretnog investicijskog pothvata. To, prakti?no, zna?i da ?e se u ovom Centru posebna pozornost posvetiti potrebama ulaga?a iz dijaspore, jer je utvr?eno da se otežano snalaze u pravnim procedurama na podru?ju Republike Hrvatske, ali ?e se isti pravni servis osigurati i svim ostalim investitorima, odnosno korisnicima, bez obzira od kuda budu dolazili, pod jednakim uvjetima.

3.3. Turisti?ka agencija

Razvoj cjelogodišnjeg turizma na podru?ju RH predstavlja jedan od osobito važnih strateških programa i projekata. More i razvedena morska obala, nacionalni parkovi prirode, kulturni i povijesni spomenici, kruzer-sustavi, kongresni turizam, zdravstveni i drugi turizam predstavljaju samo realni potencijal koji još uvijek nije postao predmetom nacionalne strategije, a time niti stvarnim izvorom nacionalnog i poslovnog bogatstva. Iz raspoloživih pokazatelja može se utvrditi da je hrvatski turizam 2008.g. sudjelovao sa ?ak 19% (po nekim statisti?kim pokazateljima i 22%) u strukturi BDP te da je sve to ostvareno po na?elu sretnog slu?aja, kao rezultat prirodnih i drugih ljepota, a ne smišljene i svjesno upravljane državne strategije. Tijekom brojnih skupova hrvatske dijaspore, u proteklih 30-tak godina poduzetnici su isticali brojne ideje i programe ulaganja novog razvojnog kapitala u cjelogodišnji turizam na sveukupnom podru?ju RH. Osobito su vrijedne najnovije ideje i razvojni programi koji su prezentirani u posljednjih 15-tak godina iz kojih se može detektirati osobiti interes za ulaganje novog razvojnog kapitala u tzv. turisti?ku logistiku, koja obuhva?a cijeli niz resursnih ekonomija, od servisa za nekretnine do proizvodnje i distribucije ekološki zdrave hrane, koja se jedino na zapuštenim hrvatskim poljima može uspješno ostvariti, jer se radi o poljoprivrednim resursima koji su, zbog lijenosti i poslovne inferiornosti hrvatskih poljoprivrednika i strateške stati?nosti mati?ne države, ostali u izvornom prirodnom obliku, što zna?i ne zaga?eni pesticidima, fungicidima, herbicidima, umjetnim gnojivima i drugim one?iš?iva?ima.
Budu?i da se „Me?unarodni poslovni centar Karlovac“ nalazi na glavnoj turisti?koj i robno-prometnoj ruti svjetskog zna?enja razumljivo je da treba iskoristiti svoju poziciju i ulogu u regulaciji glavnih turisti?kih resursa tijekom cijele godine kroz funkcionalnu integraciju „plave“ i „zelene“ Hrvatske, ljetnog i zimskog turizma, stacionarnog i mobilnog turizma (posjeta nacionalnim parkovima i kulturnim – povijesnim znamenitostima, …), kongresnog i lje?ilišnog turizma, itd., a sve putem FDI hrvatske dijaspore i drugih investitora, koji ?ekaju po?etak rada ovoga Centra, odnosno drugog sli?nog servisnog nacionalnog centra, koji još uvijek ne postoji, ?ime RH gubi enormne godišnje prihode koji se mjere u milijardama EUR-a. Nova nacionalna turisti?ka agencija s lokacijom u ovome Centru ima zadatak osigurati sve potrebne uvjete za razvoj cjelogodišnjeg turizma kroz moderni sustav upravljanja svim turisti?kim resursima na dugi vremenski rok posredstvom sinergije koju emitira novi Centar preko FDI.

3.4. Odjel za nekretnine

Rezultati istraživanja hrvatske diplomacije i HSSD-a nedvojbeno pokazuju da se hrvatski iseljenici sve više sukobljavaju s problematikom utvr?ivanja svojih nekretnina, odnosno svoga nasljedstva na podru?ju Hrvatske, njezine izmjere i procjene te uknjižbe u zemljišne knjige (katastar). Tako?er se sukobljavaju s nepotpunim i nedovoljno pouzdanim sustavom informiranja o prometu nekretnina te njihovog hipotekarnog korištenja u dobivanju bankarskih servisa u poslovne svrhe, osobito u procesima pokretanja novih ulaganja na hrvatskom podru?ju. Isto tako nova greenfield ulaganja, koja se prvenstveno nude na rije?kom, odnosno glavnom hrvatskom i srednje-europskom me?unarodnom prometno-industrijskom pravcu, koji predstavlja središnje podru?je interesa „Me?unarodnog poslovnog centra Karlovac“, promet i uknjižba nekretnina predstavlja temeljni input za pokretanje novih ulaganja. Ovaj servis se posebno isti?e u regionalnoj zoni primarnog i sekundarnog gravitacijskog podru?ja predmetnog me?unarodnog centra „Karlovac“, koje se prostire na podru?je Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije i Ma?arske, što ga obvezuje da se opremi s odgovaraju?om skupinom visoko kvalitetnih stru?njaka koji ?e biti u mogu?nosti brzo i u?inkovito rješavati sve otvorene probleme, iz podru?ja nekretnina i izvan granica Republike Hrvatske. Na SHZ je da stvori politi?ki okvir u kojem ?e se olakšati provedba ovog dijela projekta u praksi.
Slijedom toga pojavila se potreba otvaranja suvremenog me?unarodnog servisa za rješavanje svih zahtjeva korisnika usluga ovoga Centra iz podru?ja nekretnina, koje može biti u funkciji poslovnih ulaganja ili šireg podru?ja osobnih interesa iseljenika.

3.5. Centar za inovacije i zaštitu inovativnih prava

Rezultati istraživanja prometne i industrijske potražnje na rije?kom – glavnom srednje-europskom i hrvatskom prometnom pravcu pokazuju da ?e promet velikog broja razli?itih vrsta robe, kapitala, ljudi, ideja i drugih resursa kretati preko karlova?kog podru?ja na najve?oj svjetskoj prometno-industrijskoj relaciji: Europska unija – Bliski, Srednji i Daleki Istok. Današnja razina me?unarodnog javnog prometa koja se kre?e u intervalu 10 – 15 milijuna tona tereta generira ve?i broj tehni?kih, tehnoloških, organizacijskih, informacijskih i drugih inovacija ?ija se autorska prava, uz puno poteško?a, zašti?uju na podru?ju grada Zagreba. Dolaskom investitora op?enito i posebno iz Hrvatske dijaspore, na ovo gospodarsko i razvojno podru?je, a u okolnostima pove?avanja me?unarodnog javnog prometa na oko 40 milijuna tona tereta svih vrsta i pojavnih oblika, realno je o?ekivati razmjerni (proporcionalni) porast razli?itih inovacija. Budu?i da se radi o visokom intelektualnom kapitalu, koji ne npr. SAD podigao na prvo mjesto svjetske velesile, name?e se potreba osiguravanja svih važnijih preduvjeta i uvjeta za razvoj i poticanje razvoja inovacija, jer se bez toga ne može realno o?ekivati zadovoljavaju?e u?inke ovoga najve?eg hrvatskog i posebno zna?ajnog europskog i svjetskog prometno-gospodarskog programa. U ovu svrhu posebno su rezervirani poslovni prostori, suvremena informacijska oprema, stru?ni kadrovi i moderna koncepcija rada u središtu predmetnog Centra „Karlovac“. Utvr?eno je da hrvatski inovatori imaju problema oko zaštite svojih patenata posebno oko pronalaženja investitora koji ?e osigurati proizvodnju za patente koji imaju svjetsko tržište.Putem centra za inovacije treba posti?i svjetsku zaštitu patenata i osigurati proizvodnju novih proizvoda za hrvatsko i svjetsko tržište.

3.6. Inženjering centar za vo?enje i upravljanje gospodarskim resursima

Istraživanjem brojnih pozitivnih europskih i svjetskih pozitivnih iskustava, me?u kojima je i Europski centar „ARA“ (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen), utvr?eno je da je neophodno potrebno instalirati suvremeni centar za vo?enje i upravljanje prometno-gospodarskim resursima, koji su u funkciji rada i razvoja predmetnog programa te kreiranje sustava za njegovo uspješno funkcioniranje na dugi rok. Naime, iz strukture i funkcije predmetnog prometno-industrijskog svjetskog robno-transportnog koridora proizlazi da se u njega nužno mora uklju?iti veliki broj razli?itih sudionika sa odgovaraju?im infrastrukturnim, suprastrukturnim, tehni?kim, tehnološkim, kadrovskim, informacijskim, financijskim i drugim resursima radi proizvodnje i prodaje širokog spektra, me?usobno tehni?ki divergentnih, a tehnološki-organizacijskih ovisnih djelatnosti (željezni?ki, pomorski, cestovni, rije?ni, …., promet, špediteri, robne agencije, osiguravaju?a društva, banke (transportni akreditivi, pra?enje poslovanja, …), fito i sanitarne službe, carina, policija, itd.). Svaki od navedenih sudionika mora raspolagati sa odgovaraju?im poslovnim resursima i svaki od njih treba uspješno obavljati svoj dio sveukupnog tehnološkog procesa (me?unarodnog tehnološkog lanca), što se ne može posti?i bez sustavnog upravljanja s svim tim resursima i njihovim tehnološkim funkcijama i to iz jednog centra.
U cilju racionalizacije složene prometno-industrijske funkcije Inženjering centar ima zadatak da projektira optimalnu razinu i vrste svih resursa za svakog sudionika u predmetnom tehnološkom lancu i da mu osigurava logisti?ku podlogu za donošenje njegovih strateških i takti?kih odluka, koje ?e biti kompatibilne s interesima svih sudionika, jer se radi o tehnološkom programu, ne samo od hrvatskog nego i šireg svjetskog – europskog op?eg interesa. Kada se ne bi radilo o op?em interesu sasvim sigurno ne bi Europska Komisija ulagala svoja nepovratna financijska sredstva u njegovo projektiranje i aplikaciju. Uspješnom funkcijom ovoga Centra Hrvatska osigurava jedan od temeljnih preduvjeta uspješnu uporabu globalnih svjetskih i europskih interesa za vlastiti rad i razvoj na dugi rok, a sve to uz svoja minimalna ulaganja razvojnog kapitala i uz minimalne rizike za uspješnost funkcioniranja ovoga velikog me?unarodnog programa i projekta

3.7. Marketinško-komercijalno središte

Iz rezultata istraživanja me?unarodnog projekta INTERIM može se utvrditi da je karlova?ko podru?je odre?eno kao središnje me?unarodno prometno-industrijsko i financijsko središte koje treba vrlo brzo (odmah) funkcionalno integrirati zemlje Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka, na kojima živi i radi ?ak 2/3 sveukupnih svjetskih potroša?a, sa podru?jem EU sa preko 500 milijuna stanovnika, visokog životnog i proizvodno-potroša?kog standarda. Nije dvojbeno da se radi o jedinstvenom i trenutno najve?em svjetskom razvojnom potencijalu, što nije problem. Me?utim, problem nastaje u trenutku kada se taj, neupitni i po EU projektirani te precizno elaborirani, potencijal treba pretvoriti u konkretne razvojne programe i projekte za ulaganje konkretnog kapitala, jer se to ne može posti?i sretnim slu?ajem, na kojeg Hrvatska ra?una od 1991. g. do danas, nego isklju?ivo i jedino posredstvom specijalnog marketinško-komercijalnog programa i posebnog sustava za njegovo korištenje. U svrhu svjesnog i subjektivnog upravljanja svim strateškim resursima razvija se novi sustav marketinga, koji se pobliže determinira u nastavku.

3.7.1. Me?unarodni biznis centar

Me?unarodni biznis centar predstavlja glavno marketinško središte u kojem se osiguravaju uvjeti za pružanje stru?ne logistike svim potencijalnim ulaga?ima razvojnog kapitala u aplikaciju predmetnog programa, odnosno njegovih poslovnih projekata. Op?e je poznato da je prili?no vremenski dug, a tehnološko-stru?no kompliciran proces realizacije poslovnih ideja u konkretnim razvojnim projektima, jer zahtijeva relativno puno stru?nih i specijalisti?kih znanja te poslovnih vještina, koje nisu dostupne osobito malim i srednjim poduzetnicima, koji dominiraju na hrvatskoj biznis sceni. U tu svrhu ovaj Centar se priprema da, sa svojim hardware, software, lifeware i orgware, omogu?i svim investitorima žurnu izradu poslovnih – investicijskih poslovnih planova i programa po najvišim europskim i svjetskim standardima te njihovu prezentaciju poslovnim bankama, osobito novoj „Hrvatskoj svjetskoj banci“, koja ?e biti namjenski osnovana i otvorena u Karlovcu kroz izravna ulaganja poduzetnika (bankara) iz hrvatske dijaspore.
Pored toga ovaj Centar se oprema za pružanje razli?itih ra?unovodstvenih, knjigovodstvenih, analiti?kih i drugih administrativno poslovnih servisa poslovnim ljudima i pravnim osobama, sukladno hrvatskim i me?unarodnim propisima – standardima, jer se utvrdilo da je to osobito važno za svaki veliki poslovni projekt u ?ijoj realizaciji sudjeluje ve?i broj malih i srednjih poduzetnika.

3.7.2. Kongresni centar

U okolnostima kada se karlova?ko podru?je javlja u funkciji klju?nog me?unarodnog robno-prometnog središta koje funkcionalno povezuje najve?a svjetska biznis podru?ja u jedinstveni sustav na dugi vremenski rok logi?no se name?e potreba razvoja usluga me?unarodnog kongresnog centra sa sjedištem u hotelu „Korana“. Temeljnu funkciju ovog Kongresnog centra predstavlja programirano okupljanje gospodarstvenika, bankara, burzovnih stru?njaka, znanstvenika i stru?njaka te svih ostalih sudionika u suvremenom robno-nov?anom poslovanju radi rasprave i razmjene ideja o razvojnim planovima i mogu?nostima ulaganja novog kapitala u veliki svjetski biznis, koji se operativno ostvaruje upravo preko ovoga Centra.
U srhu pripreme za otvaranje, rad i razvoj ovoga Centra traju operativne konzultacije s svim gospodarskim komorama u zemljama koje prirodno gravitiraju rije?kom – glavnom hrvatskom i srednje-europskom prometnom pravu i robno-transportnom središtu u Karlovcu. Iz dosadašnjih konzultacija može se detektirati sasvim konkretni, ne samo interes, nego i poticaj svih zemalja za sudjelovanje u otvaranju ovog Kongresnog centra te u kreiranju sadržaja za njegov uspješan rad. Osobiti interes iskazuje Gospodarska komora Narodne Republike Kine, koja je najavila otvaranje svojega ureda u ovom Centru, jer procjenjuje da ?e se kroz njega godišnje transportirati najmanje 20-tak milijuna tona razli?itih vrsta tereta visoke vrijednosti.
Tako?er, važan interes su pokazale visoko-obrazovne institucije kao što su sveu?ilišta i visoka stru?na u?ilišta koji imaju namjeru sudjelovati u kreiranju sadržaja rada kao i programima održavanja me?unarodnih skupova radi sjecanja novih poslovnih znanja i vještina kao sastavnih dijelova njihovih izvedbenih studijskih programa i planova razvoja.

3.7.3. Institut prometa za vo?enje i upravljanje – Edukacijski centar

Uvažaju?i nepobitnu ?injenicu da intelektualni kapital predstavlja temelj svih ostalih vrsta kapitala, odnosno uspješnog poslovanja, normalno se nametnula potreba otvaranja specijaliziranog edukacijskog centra za proizvodnju stru?nih i specijalisti?kih kadrova za potrebe svih gospodarskih programa i projekata koji sadržani na predmetnom me?unarodnom koridoru od op?eg interesa. Budu?i da na podru?ju Karlovca ve? djeluje Tehni?ko veleu?ilište, a nedaleko od Karlovca i Željezni?ki edukacijski centar u Moravicama, kao danas najve?em željezni?ko-prometnom ?vorištu u zale?u rije?ke luke, onda se javlja potreba i otvaranja Instituta za suvremeni promet, koji treba objediniti sve kadrovske potencijale, prvenstveno iz navedenih edukacijskih centara i zna?ajno šire radi izrade konkretnih doma?ih i me?unarodnih projekata, koje ?e biti nužni za kontinuirani razvoj svjetskog prometnog sustava. Naime, iz dovršenih projekata EU proizlazi da se o?ekuje godišnji porast me?unarodnog javnog prometa na relaciji Europa (EU) – Azija od oko 15 – 20%, a što zahtijeva i razvoj svih prometno-industrijskih i drugih kapaciteta, koje treba ažurno pratiti i preventivno razvijati kako ne bi došlo do zastoja u predmetnom radu i razvoju.
Za potrebe poduzetnika na podru?ju rije?kog, odnosno glavnog srednje-europskog prometnog koridora otvara se Veleu?ilište tehnologije i organizacije prometa, koje ?e ugraditi, u svoje izvedbene studijske programe, zahtjeve poduzetnika u predmetnom prometno-industrijskom sustavu ?ime se osigurava proizvodnja intelektualnog kapitala za poznatog korisnika i sa njime u izravnoj suradnji. Ujedno je utvr?en program operativne suradnje Veleu?ilišta sa svim poduzetnicima po kojem ?e studenti izra?ivati svoje seminarske, diplomske i specijalisti?ke radove u okvirima zainteresiranih (odre?enih) poduzetnika i uz njihovu logistiku, ?ime se uspostavlja on-line komunikacija davatelja i korisnika intelektualnih usluga po temeljnim postavkama tzv. Bologna procesa.

Nastavak slijedi.
Pozdrav,
Molotov

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci