Tagovi

Obra?un mafije i država

Jako me za?udilo što hrvatski mediji, obožavatelji crne kronike i organiziranog kriminala kao njezinog šlaga, nisu obratili pažnju na akciju „Balkanski ratnik“, provedenu još u studenom pod vodstvom ameri?ke DEA-e, najja?e svjetske agencije za borbu protiv narkotika, i u suradnji s nekoliko obavještajnih agencija širom svijeta, uklju?uju?i i srpsku obavještajnu agenciju (BIA) i policiju. Cilj ovog mog dnevnika je u sažetom obliku dati osnovne informacije o tome tko se s kim i zašto bije te kakva je pozicija i koji je stav država prema najve?im kriminalnim skupinama, kao i prema njihovom golemom kapitalu.

Prvi dio akcije "Balkanski ratnik" bio je veoma uspješan, u Ekvadoru je zaplijenjeno oko 2,5 t kokaina i uhapšeno par švercera, me?u njima su i dva Hrvata. Drugi dio akcije odigrao se u Srbiji, veoma je oštro krenuo, no nisu uspjeli na?i nikoga od glavnih osumnji?enih, a niti bossa Darka Šari?a, ozna?enog kao takvog od Amerikanaca. Ono što je iznenadilo srpsku javnost, sklonu idealiziranju kriminalaca, jest to da za njega nitko nije ?uo, o njemu u medijima dotad nije objavljen niti jedan ?lanak, a izgleda da ga niti policija nije imala na ozbiljnijem nišanu, ako su se uop?e njime i bavili. Pridjev "oštro" ipak stoji jer su krenuli u zapljenu njegove imovine, koja je zaista pozamašna. Ima tu nekoliko novosadskih hotela, robnih ku?a, velikih imanja, puno poduze?a itd. U rodnoj Pljevlji bio je vlasnik nogometnog prvoligaša F.K. „Rudar“, robne ku?e, a nije zaboravio niti medije te ga proglašavaju drugim najve?im akcionarom NIP „Pobjeda“, a planirao je izgraditi i aerodrom u svome gradi?u. Izgleda kako bi se pljenidbom njegove imovine i imovine njegovih partnera provela kompletna nacionalizacija u toj državi, ravna onoj poslije drugog svjetskog rata.

Ne ?udi stoga puno što crnogorska obavještajna zajednica i policija ne pristaju na razmjenu informacija sa srpskom stranom unato? pritisku Amerikanaca. Kako izgleda, Amerikanci su prije natjerali ?ukanovi?a na povla?enje nego li tu zemlju na suradnju u ovoj velikoj istrazi. Po svim informacijama Crna Gora je centar šverca kokaina preseljen iz Nizozemske, preko ?ijih luka je stizalo oko 80% te droge na europsko tržište. U vrijeme sankcija u Crnoj Gori se razvio šverc cigareta na koji je dosta njihovih politi?ara gledalo kao na dobro došao, ?ak i pravedan prihod. Bez njihove pomo?i sigurno se ne bi mogao odvijati u tome obimu. ?ak je i me?unarodna zajednica zatvarala o?i ne bi li pridobila Crnu Goru na svoju stranu. Kao i uvijek kada se problem na vrijeme ne rješava, on se uve?ava, a to se desilo kada su trgovci drogom po?eli preuzimati švercerske kanale od švercera cigareta. Jedan gliser kokaina za Italiju vrijedi stotinjak puta više od glisera cigareta. Ovdje se i prvi put može re?i kako se ne radi o organiziranom kriminalu, ve? o mafijaškoj organizaciji, i to ne samo zbog njihove povezanosti s talijanskom, kolumbijskom i ekvadorskom mafijom.

Srbija je tako ostala sama i odsje?ena od bitnih informacija, a krenuli su poprili?no žestoko na imovinu kriminalaca i njihovu povezanost s gospodarstvenicima i politi?arima. Interesantno je kako ve?ina ljudi, pa i ve?ina politi?ara koji su s njima radili, nije stvarno imala pojma o kome se radi. Tako su pronašli desetak boljih kafi?a u centru Beograda gdje fiktivni vlasnici ili voditelji lokala nemaju nikakve veze s kriminalom. O ovoj mafijaškoj organizaciji se tvrdi kako imaju svoje plantaže u Kolumbiji i kako ih ova velika zapljena kokaina u Ekvadoru nije nimalo pogodila. Koli?inu novca kojom raspolažu najbolje prikazuju dvije legende, ako to uop?e i jesu uve?ane pri?e. Prva govori o tome kako je Joca Amsterdam, ?ekaju?i u Bugarskoj izru?enje Nizozemskoj zbog naru?enog ubojstva državnoga javnog tužitelja Koosa Plooija, ponudio Bugarima otplatu ve?eg dijela njihovog vanjskog duga u zamjenu za slobodu. Druga govori o tome kako je taj isti Joca Amsterdam sudjelovao u ?ak 40% srpske privatizacije. U cijeloj kriminalnoj trgovini najve?i problem je pranje ogromnih koli?ina novca. Za to su im zemlje nastale iz bivše Jugoslavije pravi Eldorado. Na tim teritorijima još nitko nije uhapšen zbog pranja novca i njegovo porijeklo nimalo ne zanima naše poslovne ljude i politi?are. Da ih policija juri i plijeni im drogu, to su još mogli progutati, ali da im plijeni imovinu – ne. Zato ne ?udi informacija objavljena u svim srpskim medijima kako su mafijaši ucijenili glave ve?eg broja visokorangiranih osoba iz vrha BIA-e i srpske policije na milijunske iznose. Oni su to veoma ozbiljno shvatili i sada intenzivno štite sami sebe u poziciji koja ne?e mo?i dugo ostati zale?ena.

Kao pravi i ozbiljni poduzetnici, kriminalne skupine prvo su krenule u raš?iš?avanje situacije u svojim redovima, kako se poslovni gubici ne bi ponovili. Krenulo je „penzioniranje“ njihovih djelatnika u raznim svjetskim ograncima korporacije. Naša policija je posljednje kasapljenje Cvetka Simi?a ozna?ila kao tre?e ubojstvo u našoj zemlji povezano s rekordnom zapljenom kokaina. Osim ?iš?enja vlastitih redova, vjeruje se kako je krenuo rat izme?u dviju velikih organizacija za prevlast. Zbog isprepletenosti poslova i interesa teško je to?no procijeniti koji igra? kojem timu pripada, no jedan tim bi trebao biti najstariji i jedan od utemeljitelja organiziranog kriminala – zemunski klan pod vodstvom novoga vo?e Luke Bojovi?a. Klan je poslije ubojstva ?in?i?a poprili?no desetkovan, nešto ih je poubijano, nešto ih je pozatvarano, a posljednji zna?ajan igra? koji se sam predao policiji bio je Milorad Ulemek Legija. Kako je izgleda došlo do njegovog hapšenja i sukoba s Jocom Amsterdamom, najbolje oslikava pri?a objavljena iz pera Miloša Vasi?a prije pet godina, ?iji dio ovdje citiram: "UCENA: Odmah po predaji Milorada Ulemeka Legije, maja 2004, krenula je po ?aršiji i po obaveštajno-bezbednosnim krugovima jedna logi?na i dosta dobro zasnovana pri?a: Legija se, po toj pri?i, predao zato što se Joca Amsterdam prisetio da ko bi mogao da bude taj ko ga je prodao Bugarima i još pritom klepio i njegove poslovne veze. Joca je, kažu ljudi, ?ak i u holandskom zatvoru bio dovoljno uticajan i bogat da raspiše ucenu na Legijinu glavu; Legija je od marta 2003. begunac koji zavisi od jataka; jataci imaju izbor: da se zamere Joci, koji je nezgodan karakter i ?ija je puška poduga?ka, ili Legiji, koji je begunac, sve siromašniji i sve usamljeniji... Nekako logi?no u tu pri?u spadaju i Legijini dugi no?ni razgovori u kancelariji gen. Miroslava Miloševi?a sa Jo?i?em, Bulatovi?em i Stojkovi?em: re? je bila, kažu oni, o "bezbednosti" Legijinoj i njegove porodice. Po beogradskoj ?aršiji tada je išla pri?a da je ekipa "ozbiljnih puca?a" u gradu, spremna da ubije Legiju, policajce, tužioca, istražnog sudiju, zapisni?arku, zatvorske ?uvare, voza?a "marice", ženu, decu, psa i ma?ku – samo ako Legija zucne nešto o poslovima Joce Amsterdama; ali, ?aršija svašta pri?a ..." Zna?i, u tom drugom klanu Sreten Joci? je stekao svjetsku slavu, i da je Amerikanac, ve? bi bio snimljen najmanje jedan film o njemu, ali najvjerojatnije po zatvorskim memoarima. Amerikanci upiru prstom na Dragana Šari?a kao na vo?u klana, dok se u crnogorskom tisku spominje ime Branislava Mi?unovi?a kao mozga balkanske mafije. Mogu?e je i da se radi korporativno, tako da Joca vodi najteže poslovne pregovore, Šari? financije, a Mi?unovi? diplomatske odnose. Po napisima u srpskom tisku naši poznati kriminalci, stari tradicionalisti, imaju otprije bolje veze sa zemunskim klanom. Za mla?e se ne zna, ali ?ini se da kao i svi mladi vole nove trendove pa ih izgleda ima dosta zaposlenih u Šari?evoj korporaciji.

Prije prelaska na našu zemlju, osvrnut ?u se na još dvije veoma bitne zemlje u našem okruženju. Prva je novonastala (polunastala) država Kosovo. U njoj možda najsnažnija mafijaška organizacija, tzv. albanska mafija, rukovodi skoro cjelokupnom europskom trgovinom heroina i pozamašne koli?ine oružja. O?ekivanja da ?e biti nekih, makar i najmanjih napada na njih od strane države više su nego iluzorna. Druga je nama susjedna BiH, koja sa svojom razdijeljenom policijom nema nikakvu efikasnost, a samim tim ni šanse za ja?i sukob sa bilo kojom kriminalnom skupinom.

Hrvatska, kao relativno malo narkotržište nije previše interesantna narkopodzemlju. ?ak bi se ve?im uplitanjem mogli kompromitirati puno unosniji i važniji financijski poslovi i ulaganja, koji više nisu samo puko pranje novca. Vjerojatno se ne?e pretjerivati ni sa nepotrebnim prolijevanjem krvi, kako se ne bi ugrozila ulaganja, kao ni transportne linije koje presijecaju našu zemlju. I dalje ?emo biti zna?ajan regrutni centar jer je našim kriminalcima rad za beogradske kriminalce isto što i „psima rata“ uklju?ivanje u francusku legiju, najviša škola i obe?ana aktivna karijera. Naša ?e policija pozorno pratiti igru i ?ekati politi?ku volju da se uhvati u koštac sa transferima novca u igri. No, kao što su stranci (DEA) gurnuli srpsku policiju na teren, tako bi i strani utjecaj mogao potaknuti neželjeni obra?un policije i kriminalaca kod nas. Tako bi kriza banaka, još jednog opakog igra?a, mogla otkriti i uništiti poslove njihovih legalnih partnera. Za primjer možemo uzeti informacije koje se pojavljuju u medijima posljednjih dana o velikom pranju novca jednog našeg bivšeg tenisa?a ,Bruna Orešara ,preko „Hypo banke“. Ako istraga austrijskih organa dokaže te navode, naša bi policija morala povu?i poteze sli?ne srpskoj policiji i pravosu?u, a to zna?i plijeniti imovinu. Takvo bi ponašanje sasvim sigurno veoma naljutilo tajne partnere naših vrlih poduzetnika i moglo bi izazvati sukob nalik na onaj u Srbiji. Pošto kod nas ne postoji ni malo politi?ke volje za suzbijanje pranja novca i investiranja kriminalnih skupina, bez velikog pritiska iz inozemstva policija ne?e sama na svoju ruku ulaziti ni u kakav sukob s njima, a kamoli rat. Do tada ?e ?initi sli?ne stvari kao i ja. Bilježiti i tuma?iti doga?aje.

Komentari

Dobri Darko

Darko je jedan posteni covjek i ovo su mu sve namjestili,on je pare napravio prodajuci pljevaljski sir koji je poznat kako kod nas tako i u svijetu.

Tko je glasao

kako znati što je

kako znati što je istina?
ne može se vjerovati onome što čovjek govori
ne može se uvijek vjerovati niti onome što čovjek radi
ali prilično je pouzdano
procjenjivati situaciju i čovjeka prema posljedicama njegovih djela

npr,
pukanić je optužbama na račun đukanovića i đinđića
bio, u političkom smislu, na strani ubojica zorana đinđića
protivan političkom osamostaljenju crne gore
protivan europskoj orijentaciji srbije
protivan osamostaljenju kosova
znajući njegovu duboku opredijeljenost za principijelnost, ljubav prema pravdi i istini
trajnu borbu za neovisnost o politici i mafiji
i sklonost distanciranju od najmoćnijih ljudi
bez obzira bila ta moć institucionalna ili vaninstitucionalna
možemo vjerovati da je pokojnog zorana đinđića napadao samo iz
visokomoralnih razloga
kako bi srbija imala još boljeg premijera

(to su činjenice, sigurno postoji mnogo načina na koji se mogu objašnjavati,
ali bitno je vodi li govor o toj temi u stvaranje magle
ili bistri vodu)

luka

Tko je glasao

Ovo nije komentar na dnevnik

Ovo nije komentar na dnevnik nego prvenstveno komentar na komentare:
Zanimljivo je kako ima izuzetno malo komentara na ovaj izvrstan i intrigirajući dnevnik. Razloga mogu biti dva, da je dnevnik toliko zaokružen da se tu nema što dodati ili je tekst takav da se ostaje bez teksta.

Nekako mi se čini da je ovo drugo pravi razlog jer dnevnik je dao prilično dobar putokaz kamo razmišljati, i ako se slijedi taj putokaz stvari su stvarno zabrinjavajuće. Jednostavno ispada da mnogo tog što smo mislili da bi moglo biti . . . stvarno i je!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Priznajem skrušeno: ostao

Priznajem skrušeno: ostao sam bez teksta!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Postoji i treći razlog

Postoji i treći razlog leddevet a to je i suzdržanost od komentara jer ne znaš kakvu ćeš krepanu životinju pronaći pred ulazom, ili možda obješenu o vrata.
Svakako jedan od boljih dnevnika koji je autor samo površinski prikazao, jer ispod površine je daleko gore. Današnja mafija se vrti samo oko para i droge, dok je stara držala i do ugleda, više nego je danas do toga stalo našoj policiji koja se skriva i štiti iza privođenja sitnih dilera.

Tko je glasao

Espera, dovoljno da mu stave

Espera, dovoljno da mu stave koji pitar canabisa oko kuće ili na balkon dok ga nema.:):):)

grdi

Tko je glasao

dobit ces krepanu zivotinju

dobit ces krepanu zivotinju ako isfuravas insajd info, a ne ako o temi raspravljas na razini Hloverke, sto je nivo na kojem i polliticari realno mogu jedino raspravljati o ovoj temi.

gpgale blog

Tko je glasao

Hvala Gale, malo sam

Hvala Gale, malo sam razmislio i izbacio taj dio. Napisao sam dolje kako bi mediji koji se time bave trebali davati informacije, vijesti o kriminalnim događanjima a mi diskutirati o posljedicama po društvo i predlagati politiku prema kriminalu. Zapravo jačati političku volju koje nema. Napisao sam kako sam izbjegavao prenositi vijesti jer mi nismo crna kronika no kada nije bilo kompletnih informacija odlučio sam se za objavljivanje na našim stranicama. Koliko sam ja vidio o svim ovim zbivanjima objavljeno je nešto članaka u "Jutarnjem" i to tek nakon ubojstva Simića i "Nacionalu" što nisam ni čitao jer su involvirana strana. Tako sam došao u situaciju da sam moram objaviti informacije pa ih komentirati iz političkog ugla.

Tko je glasao

"Napisao sam dolje kako bi

"Napisao sam dolje kako bi mediji koji se time bave trebali davati informacije,"
pitam se pitam koje oni informacije "dobiju" - one koje smiju objaviti.
A ako netko i dozna nešto više... krepana životinja??
A ako to pokuša objaviti....

Ni uređenije države nisu uspile mafiji doći na kraj, a kako će naša Hrvatskica.

"....mi diskutirati o posljedicama po društvo i predlagati politiku prema kriminalu."
Predlagati - kome?

Tko je glasao

Predlaga ili postavljati

Predlaga ili postavljati pitanja. Recimo imam jedno pitanje i zahtjev našoj vladi koje bih vrlo rado postavio u saboru. Policija se hvali kako su imali informacije o Cvetku Simiću, kada je ušao, gdje je bio, kada je isključio pet mobitela itd. Moje pitanje je jednostavno. Zašto ste ga uopšte pustili u zemlju? Znate da je istaknuti kriminalac da nije došao u Zagreb posjetiti Muzej suvremene umjetnosti već smišljati i dogovarati neke poslove. Sada se pojavljuje informacija kako je htio cinkati ali ta priča ni malo ne drži vodu. I ako je, šta je radio sa kriminalcima a ne sa njima. Ma nebulozna priča. Ili recimo Milan Narančić Limun (opet su vickasti sa nadimcima), pokajnik zemunskog klana kod nas je kao u drugoj domovini.
I dok policija vraća natrag razne jadnike iz Rumunije, Turske, Bugarske koji su u proputovanju kroz našu zemlju svaki dan masa opasnih,registriranih kriminalaca dolazi bez ikakvih problema. Svaka policija svijeta ima diskreciono pravo bez objašnjenja nekoga ne pustiti u zemlju. Mi to pravo ne koristimo a ja bih na njemu insistirao. Nije velika šteta Simićeva smrt već prestravljenost građana sa njom. Pogotovo danas kada se bez ikakvih problema sve moguće prisluškuje kriminalci se moraju nalaziti i dogovarati. Idemo im barem otežati poslovanje a ne postajati njihov raj za poslovanje i odmor.

Tko je glasao

splica,- - Prema članku

splica,- - Prema članku 34., stavka 1., Zakona o strancima
U spomenutom zakonu stoji “Strancu se neće odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku ako: 1. ne ispunjava uvjete iz članka 31. ovoga Zakona”, dok se u članku 31., stavka 5. navodi “Strancu se može odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku ako: ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje“.
ako podjemo od realne pretpostavke da hrvatska policija(granicna) nije ni znala tko je cvetko simic(mozda ga nije ni provjeravala kao sto vecinu putnika na granicnim prelazima ni ne provjerava, a ako ga je i provjerila, podataka o strancu koji nije prekrsio zakone rh u policijskoj evidenciji ni nema, osim onih sa interpolove tjeralice), sam njegov dolazak u hrvatsku nije sporan.
da je kojim slucajem granicna policija imala te podatke o simicu, iako postoji zakon kojim se moze strancima uskratiti ulazak u hrvatsku, taj zakon se primjenjuje(kao i na zapadu) rijetko, odnosno, bolje receno.. nikad.
poznat ti je slucaj kristijana golubovica koji je trebao nastupiti na splitskom "millenium gighting challenge" i kojemu je policija uskratila ulazak u hrvatsku pozivajuci se na tu.."opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje", sto je izazvalo dosta kontroverzi!?
postoji i druga opcija po kojoj policija namjerno pusta te strance(kriminalce) da slobodno, bez ometanja, setaju hrvatskom kako bi na osnovu njihovih kontakata sa domacim krimosima dobila bolji uvid u njihovu "djelatnost".
dodushe, kod sarica ta opcija sigurno ne prolazi jer sumnjam da bi on sa stalnim policijskim nazorom onako zavrsio na jarunu.
splica, kad bi sloboda kretanja postalo diskreciono pravo o kojemu odlucuje samo policija(mup), brzo bio to pravo izaslo van domene kriminalnog miljea, tako da te tvoje zahtjeve ni uz najbolju volju ne mogu podrzati.
postoji niz drugih nacina kojima se moze kontrolirati ta medjunarodna kriminalna suradnja, naravno, pod pretpostavkom da nasa vlast i policija uopce imaju interese da se sa tim bave!?:)

Tko je glasao

nevezano za taj dnevnik, ali

nevezano za taj dnevnik, ali itekako vezano za ovaj tvoj komentar i citiranje zakona što policija i carina smiju a što ne smiju, evo ti primjera sa slovensko talijanske granice. Vozim se ja automobilom za Trst, ispred mene auto s četiri muškarca. Dođemo do slovenske granice, slovenci uzmu putovnice, osobne, što li, nisam vidjela, a nisam baš ni gledala. Učinilo mi se čudnim, jer je predugo trajalo. Preokretali oni te isprave, cic mic tamo, cic mic ovamo i na kraju ih puste proći. Dođemo do talijanske granice, talijanski carinik dečkima iz automobila IZDALEKA mahne: natrag! Oni zbunjeni, a on opet oštro: natrag. Oni zaokrenu natrag, otkud su i došli. Dakle, nije im ni pogledao isprave da bi mogao znati tko su. Najvjerojatnije su mu slovenci dojavili o kome je riječ. Carinik je mahnuo, a oni nisu imali drugog izbora već vratiti se. Nije tu bilo ni pregledavanja papira, ni priče, ni zakona, ni članaka zakona, ni zgriješio, ni ne zgriješio. Pa ti poslije dokazuj svetom petru da si prav....nema ulaska u Italiju i kraj priče. A to Europska unija, uređena država. Zato i jeste Europska unija, zato i jeste uređena država, jer tu nema priče, organa treba bespogovorno slušat. A kod nas organe reda tuku. Tuku ih seljaci, tuče ih tko stigne! I još novine podržavaju tu tuču. A i vi ovdje. Svi redom. Eto.

My Soul

Tko je glasao

organ reda - a daj, živimo

organ reda - a daj, živimo li mi u istoj državi?
ja živim u onoj, ne, nije anarhija, ipak ne radi tko god hoće - što god hoće - dobro se zna ko što smije.
"..tu nema priče, organa treba bespogovorno slušat."

i onda ti "organ" u uniformi, uđe u noćni klub (pun maloljetnika, kojima se toči alkohol bez problema) i naruči - alkohol! ha ha ha!
i ja ga, a što drugo, bespogovorno poslušam!!
evo barba pandur, vaša pelin kola! ma nema problema - kuća časti!
i svi ti pripiti maloljetnici to gledaju. kako očekuješ da reagiraju na takve organe?
kako očekuješ da reagiraju na zakone? kad u svojoj tinejđerskoj dobi steknu takvu sliku reda... i "organa"...

"Zato i jeste Europska unija, zato i jeste uređena država, jer tu nema priče..."

vjerojatno nema priče - svaki "organ" koji se tako ponaša, momentalno bi bio doživotno suspendiran!! u bilokojoj pravnoj državi!
ali, ne i u Hrvatskoj...

Tko je glasao

postavio si pitanje; "Zašto

postavio si pitanje;
"Zašto ste ga uopšte pustili u zemlju?"
i dao odgovor;
"Znate da je istaknuti kriminalac došao smišljati i dogovarati neke poslove."

o čemu onda pričamo? ma daj molimte - SVE se zna na određenim razinama.
ne budimo naivni.
Dok god Hrvatska nije PRAVNA država, koju one/mogućavaju vlada, sabor, pravosuđe i policija, znači da njima svima takva situacija odgovara!
Zašto?

Jedini građani prestravljeni takvom nekom smrti su ili oni totalno naivni, ili oni totalno upleteni!

Tko je glasao

Idemo im barem otežati

Idemo im barem otežati poslovanje a ne postajati njihov raj za poslovanje i odmor.
Bogati splica, a što ste onda vi turistički radnici lepili plakate po vasceloj Srbiji?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

koliko ja znam, mafijaši su

koliko ja znam, mafijaši su izdašni potrošači!!
(znaš onu - kako došlo - tako pošlo)

Tko je glasao
Tko je glasao

spica bem te blentava,

spica bem te blentava, nemaš mira.
Bio je zaštičen kad razmišljam i bio je veza A........... !

grdi

Tko je glasao

@COPRNJICA, u uređenijim

@COPRNJICA, u uređenijim državama mafija ima svoje krtice u vlasti.

U Hrvatskoj je to obrnuto. Mafija je na vlasti i ima zadatak brinuti se, da njihove krtice u crnoj i sivoj zoni mita, kriminala i korupcije, ostanu izvan domašaja zakona.

Tim je receptom izvršena tajkunizacija i privatizacijsko-pretvorbena pljačka Hrvatske, koja će zahvaljujući mafiji čije je sjedište na Markovom trgu ostati nekažnjena.

Upravo je u tome bitna razlika između mafije u pravno uređenim državama, gdje mafija nema zvanično prijavljenu adresu boravka i Hrvatske gdje kao što sam napisao mafija ima sjedište na Markovom trgu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

bukvalno tako..- mafija u

bukvalno tako..- mafija u hrvatskoj ima svoju drzavu!:)
danas sam cuo pricu o hz-u i ekipi koja je njemu(hz-u) iznamljivala vagone 365 dana(puno za prazno) godisnje.
da su se bar potrudili kupiti neke polovne vagone(za 10 000 eura) i takve rentati hz-u, ma kakvi...sve je bilo fiktivno osim milijuna ukradenih kuna.
off shore firma, nema vagona, a boghami nema ni "ekipe", sve je bilo fiktivno osim smeca od uprave hz-a i njihovog politicko sponzoriranog kriminala.

Tko je glasao

znam, kukljica, znam... sve

znam, kukljica, znam...

sve što "iscuri" iscurilo je jer smo mali, pa igrom slučaja, svi ponešto uberemo. U medije se pusti dovoljno da zadovolji naivne znatiželjnike. Tu i tamo neko uhićenje, ubojstvo, koja bomba, nekakav pritvor.
A svima nam je višemanje jasno ko je boss na kojem području. Jer oni to i ne skrivaju - nemaju zašto - nemaju od koga!

Tko je glasao

coprnjica, iscuri samo ono

coprnjica, iscuri samo ono sto se otme kontroli jer hrvatska politicka mafija, kao ni sve mafije ovog svijeta, nije jedinstvena i ima svoje frakcije i podjelu resursa.
kad se te frakcije zarate.. nesto malo iscuri, da bi se vrlo brzo smirilo.

Tko je glasao

U jednom od svojih dnevnika

U jednom od svojih dnevnika "Tko je smjestio Zeki Rogersu" sam se dodirnuo organiziranog kriminala i reakcija je bila ista, zapravo malo je bilo i onda mi je jedan naš član pojasnio situaciju. Nisam niti ovaj put očekivao burniju reakciju ali se uvijek nadam kako će se netko iznervirati i ubaciti neki zanimljiv detalj u komentarima. Ipak je tako puno lakše nego u dnevniku. Moram vam ispričati malo o ovom dnevniku i kako se i meni dosta toga razbistrilo gdje živimo.
Kompletan materijal ovoga dnevnika sam imao u glavi još prije tri mjeseca. Na našem sastanku u pivnici u siječnju ovu sam priču sa još par sočnih detalja ispričao i ljudi su bili šokirani i gledali me u nevjerici. Do cijele priče sam došao prateći samo već objavljene podatke po raznim medijima, najviše srpskim i crnogorskim ali nešto i stranim. Malo sam i gledao Interpolove stranice, talijanske o mafiji itd. Kad sam našao podatak o Escobaru i Pukaniću , kada sam vidio da se iz prisluškivanih razgovora tereti brata od Đukanovića,velikog bankara, i samoga predsjednika Crne Gore("onoj svinji od šefova brata ide 20% od ovog posla") a da naši mediji ništa ne prenose ostao sam začuđen što ama baš nitko ne piše o ovoj akciji. Cijeli svijet zna i prati priču o najvećoj bandi pljačkaša dijamanata Pink Panter. Posljedica ove akcije je i hapšenje njihovog šefa i gle čuda jednog Hrvata u Italiji 1. veljače sa 250 kg kokaina. Koliko sam ja sabrao dvojica Hrvata su uhapšeni u Ekvadoru, ovaj u Italiji i dvojica ubijena kod nas a u medijima ništa. Pokušao sam ovaj tekst samo malo nabrijaniji ustupiti bez ikakve naknade novinarima koji se bave tom tematikom ali uz veliku zainteresiranost došlo je do velikog rastezanja sa vremenom. I onda sam ga ja sam objavio kod nas jer mislim da trebamo znati gdje živimo.
Nakon svega gore iznesenog bio bih jako nepravedan prema našim članovima što imaju strah od uključivanja u diskusiju.

Tko je glasao

splica, na tu temu o

splica, na tu temu o kokainskoj mafiji se i nema sto vise dodati jer si uglavnom sve vec sam napisao.
nekadasnji koridori sverca cigaretama u koji su bili upleteni cnogorski premijeri (najprije bulatovic, pa zatim djukanovic), te sin slobodana milosevica, marko milosevic, su kasnije zamijenjeni sa kokainskim rutama.
nakon pada milosevica, amerika, odnosno cia, koja je do tada podrzavala djukanovicev sverc cigareta od zelenike do barija, jednostavno je naredila djukanovicu da taj sverc mora stati.
"posao" je propao ali ne i logistika, tako da se taj sverc utiho zamjenio onim sa kokainom.
u hrvatskoj se sa svercom cigareta bavila nevenka tudman i onaj njen madjar(mislim da se zvao gozdecky!), bivsi direktor aci-ja, koji je sa njom drzao duty free shop u umagu iz kojeg su talijanski gliseri nocu odvozili svercane cigarete u italiju.
od zvucnijih imena u tom "poslu" je bio jos i hrvoje petrac, tadasnji poslovni partner nevenkinog sina deana kosutica.
hrvatskoj politickoj mafiji taj je posao sa cigaretama je ocito bio mali zalogaj u odnosu na privatizacijsku pljacku, tako da se tim poslom oni nisu diretno(ni indirektno) bavili.
od manje poznatih pikanterija iz tog sverca, poznata je ona sa carinikom sa macelja koji je "skinuo" nevekin sleper pun mallbora, te je zbog te akcije dobio nagradu u obliku batina i premjestanja na nize rangirani posao u carinsku ispostavu na zitanjaku.
o svercu droge u hrvatskoj se jako malo zna.
od poznatijih koji se vezu za taj sverc su general andabaka i slucaj 660 kg. kokaina u rijeci.
nikici valenticu, kao ni gojku susku se ne moze dokazati njihova direktna umjesanost u sverc marihuane i heroina, tako da sva ta prica svodi samo na insuinacije da su ona dva kontejnera zaplijenjene marihuane na zitanjaku bila valenticeva(pali su jedino zbog dojave DEA), a da je sverc heroina preko hv-a (puk.maglov) i njenih tajnih sluzbi (ivan skender)sa glavnim dilerima u hrvatskoj (ubijeni senko perak, te miro pivac) organizirao sam gojko susak.
zanimljivo je to kako se u hrvatskoj jako malo pise o glavnim narko- dilerima, a pogotovo se ne pise o njihovim politickim i policijskim sponzorima, sto jasno ukazuje da je taj "posao" pod patronatom drzave.
splica, da je kojim slucajem palo par kilograma heroina, hrvatski mediji bi se vrlo rado pozabavili tom aferom.
medjutim, kad rokne 2,7 tona kokaina od kojeg je dio bio namjenjen i hrvatskim dilerima(te njihovim sponzorima) te kad uzmemo u obzir tko sve u medijima smrce kokain, dobro da nam nisu uveli dan zalosti zbog tog nemilog incidenta!:))
eh da nije te DEA, sva bio se prica oko droge u hrvatskoj vrtila oko jednog jointa marice.
splica, idemo se mi malo odmaknuti od ove surove teme, pa moze li jedan vic na tu temu?!
...po cemu se pozna dali bosanac smrce koku?
po perju ispod njegovog nosa!:))

Tko je glasao

Ono što mene facinira u

Ono što mene facinira u ovim pričama su činjenice da se za Šarića do jučer nije ni znalo kao i suma novca kojim raspolaže. Zvuči tipično kao teorije zavjere čovjek iz pozadine s neograničenim financijama vuče sve konce i upravlja marionetama. Iako bi se većina nas na ovakav opis nasmijala mišljenja sam da je ovo nažalost brutalna istina. S te pozicije vrlo je lako upravljati politikom, policijom, sudstvom jer onaj koga ne možete kupiti (a takvih je malo) jednostavno ucijenite i prisilite da radi sve šta treba.

Apsolutno se slažem da je ovaj problem relativno lagano riješiti prateći tijek novca ali uz gore navedene činjenice jako je teško naći nekog tko će ga i rješavati, jer teško ćemo naći nekoga tko je spreman na prijetnje ubojstvom "policajca, tužioca, istražnog sudca, zapisničarke, zatvorskih čuvara, vozača "marice", žene, dejce, psa i mačke" raditi te poslove. Gledajući tako čitav Balkan je bogom dan za takve mutne poslove s državama i vlasti koju je lagano kontrolirati.

Tko je glasao

Il ces bit brutalniji ako

Il ces bit brutalniji ako treba, il priznaj novog vladara.

gpgale blog

Tko je glasao

na B92 sam gledao emisiju

na B92 sam gledao emisiju ReAkcija i prvi dio slučaja Šarić. ne znam kakvi su srpski zakoni o pretvorbi i privatizaciji ali slučaj industrije kotrljajućih ležajeva neodoljivo podsjeća na brojne malverzacije u hrvatskoj privatizaciji. ikl je bio dužan jednoj od tvrtki Darka Šarića i prodaje poslovni prostor na ekskluzivnoj lokaciji. prva rata isplaćenog prostora umjesto isplate plaća radnicima i pokretanje proizvodnje odlazi na račun Šarićeve firme. nakon toga ikl daje zajam istoj toj tvrtki u vrijednosti koja devet puta premašuje dug ikl-a prema toj firmi. poznato, zar ne?

Tko je glasao

Nisam pogledao emisiju i

Nisam pogledao emisiju i makar se dvoumim da li je pogledati ipak vjerojatno hoću. Naime gledajući pravo istraživačko novinarstvo vrlo lako prebacim te slike na nas i vidim tako indetičnu sliku, uđe crv nemira i to očigledno bi htio pojasniti sebi i drugima. Ako to i pojasnim, sem u internim krugovima nemam s kim podijeliti a toliko lud nisam izlagati sebe opasnosti bez ikakve šanse da nešto pokrenem. Baš nešto razmišljam, kada bi se sankcionirale sve kriminalne radnje u privatizaciji plus ulaganje "crnog" kapitala i kod nas bi to vodilo nacionalizaciji enormnih razmjera. Sem privatizacije poduzeća i pranja novca kroz to još dvije teme, koje su Srbi obrađivali žestoko, bile bi interesantne i kod nas a to je pranje novca kroz gradjnu kao najjednostavniji oblik kod nas i gdje se sve može platiti u gotovini i pranje novca kroz sport, najviše nogomet gdje se novci daju djeci u razvoju i njihovim roditeljima a potom se operu kroz legalne transfere.Sve te teme ispunjavaju osnovne zadaće novinarstva a to su informiranje javnosti, glad društva za tim informacijama a i na kraju bi morao doći pozitivan financijski efekat za izdavače no informacija nema. Građane bi sigurno interesiralo tko su ti Hrvati uhapšeni u Ekvadoru i to nije nikakav problem naći i malo istražiti. U medijima ništa.
U dnevniku sam naglasio pažnju koju mafijaši daju odnosima sa medijima. Vjerojatno ste i vi pročitali da se iza imena Escobar (stvarno su vickasti sa uzimanjem kodnih imena), osobe koja je donosila tajne dokumente CIAe iz Beograda od tadašnjeg američkog ambasadora Montgomeria Pukaniću krije glavom i bradom Darko Šarić. Nitko se nikada nije bavio porijeklom novaca Pukanića npr. otkuda mu milijuni eura za vilu na Ribnjaku ili novci za novi Bentley koji ga je čekao u crnogorskoj luci u vrijeme ubojstva.EPH-om se isto nitko ozbiljno ne bavi a niti oni balkanskom mafijom. Oni se oglašavaju tek kada su prinuđeni kao što je kasaplenje Simića i tu je bio prvi put objavljen malo duži tekst o akciji "Balkanski ratnik". Sve upućuje na medijsku blokadu jer se ipak radi o visoko profitabilnim tekstovima sa strane izdavaštva. Možda ima i autocenzure kod novinara i mada bi mi ta verzija bila draža-sumnjam.

Tko je glasao

splića wrote Građane bi

splića wrote
Građane bi sigurno interesiralo tko su ti Hrvati uhapšeni u Ekvadoru i to nije nikakav problem naći i malo istražiti. U medijima ništa.

vidi, takve stvari nisu više interesantne u Hrvatskoj. više ih interesira tko se s kime rastao ili čije je poprsje ispalo na nekom događaju.

Sve upućuje na medijsku blokadu jer se ipak radi o visoko profitabilnim tekstovima sa strane izdavaštva.

čak i HND iznosi podatke o manipuliranju i stanju medija u Hrvatskoj. mada se i to namjerno razvodni.

led9 wrote
Nekako mi to zvuči na čuvenu kombinaciju "mrkva & batina".

u pravu si. ukoliko objavite kritični tekst gubite plahte sa oglasima. međutim nije Todorić jedini u tome. Hitler Telekom također vrši pritisak na urednike. afere u kojima je upleten Mudrinić budu kratkog daha. čak i zbog toga velikog inovatora je smišljena laž. razvoj kablovske televizije i veza od strane Hitler Telekoma su optužili Račana. mada je najveći krivac Gašper Gaćina koji u zakonskom roku nije poduzeo ništa za nastavak radova pa je time propao posao. sa Hitler Telekomom ruku pod ruku idu VIP i Tele2.

Zar nije upravo to bila metoda kojom je uništen "Feral"? Kombinirana akcija diskreditiranja & blokade oglašivača, a na kraju ga je kupio EPH i poslao u društvo prvog Gutembergovog tiskarskog stroja.

uz ovo ide i perverzna slika demokracije od establišmenta koji protura tezu kako nije normalno nekoga kritizirati te nakon toga tražiti nešto od kritičara. izgleda da nikada nisu prešli prag svoga doma a kamoli bili u nekoj evropskoj zemlji puno duže demokratske tradicije od Hrvatske.

kada sam prvi puta govorio pobunjenim studentima osječkog FFU-a upozorio sam ih o sprezi medija, politike i velikih oglašivača. mada sam bio optimističan u razvoju prosvjeda, gadno sam se prevario. unatoč svom njihovom trudu, osječki prosvjedi su prošli maltene neopaženo. u lokalnim elektronskim i tiskanim medijima najviše prostora su dobili predstavnici Studentskog zbora i rektorica osječkog sveučilišta.

Tko je glasao

Sve upućuje na medijsku

Sve upućuje na medijsku blokadu jer se ipak radi o visoko profitabilnim tekstovima sa strane izdavaštva.
Svojevremeno mi je pričala prijateljica novinarka kako Todorić, odnosno njegova marketinška potrčkala, se trude dobiti povoljne tekstove u novinama. I stvarno, nakon tog sam neko vrijeme pratio i vidio da nema negativnih tekstova, ili su izuzetno rijetka, bez ikakvoga nastavka i dubljeg istraživanja.

Jasno, ovaj ima potrebu za popriličnim prostorom za svoje reklamiranje, a i ponešto je vlasnik glavnog i skoro monopolnog distributivnog lanca tiskovina u HR. I još, pokušaj se ti reklamirati u "nezgodnim" novinama i dobiti neku dobru policu u Konzumu i pravovremenu isplatu. Nekako mi to zvuči na čuvenu kombinaciju "mrkva & batina".

E sad, samo netko ekstremno naivan može misliti da to radi samo Todorić i da je upravo on taj što se tako nečeg dosjetio. Zar nije upravo to bila metoda kojom je uništen "Feral"? Kombinirana akcija diskreditiranja & blokade oglašivača, a na kraju ga je kupio EPH i poslao u društvo prvog Gutembergovog tiskarskog stroja.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Za primjer možemo uzeti

Za primjer možemo uzeti informacije koje se pojavljuju u medijima posljednjih dana o velikom pranju novca jednog našeg bivšeg tenisača, Bruna Orešara ,preko „Hypo banke“
U novinama ima ovo:
Izvor iz Hypo banke: Orešar je oprao 30 milijuna eura
I kao što piše u novinama, ovaj je bio sparing partner Franceku i tu mora da ima neka tajna veza s našim političkim vrhom i možda su upravo od tud one "Judine škude" koje je brižna Ankica odnijela u banku na veselje jedne druge Ankice.
No ako se dođe do Franceka mislim da bi se trebalo doći i do Francekovog najboljeg ministra, Gojka Šuška, a tu mora da je epicentar svih onih ratnih i poratnih gadarija s oružjem i švercom sveg mogućeg, prvenstveno goriva.

P.S. Sjajan članak, bravo majstore!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ovo je stvarno

Ovo je stvarno zastrašujuće, nema se dalje što reći.

Možda bi ih bilo najbolje sve legalizirati, i izabrati ih da oni klanski vode državu javno, a ne tajno.
TaKO JE KADA SE NOVAC, KOJI SAM PO SEBI NIJE NIŠTA, nametne da počne značiti ''sve''.

Tko je glasao

Nije loša ideja. Recimo

Nije loša ideja. Recimo osnuju neku banku ili fond. Ta banka garantira IGH i Konstruktoru posao gradnje auto puta u Crnoj Gori i zaokruži se jednostavnije krug novca na opće zadovoljstvo.

Tko je glasao

Splica, njima ni (IGH-u i

Splica, njima ni (IGH-u i Konstruktoru) mafija nebi dala garancije. nisu toliko blentavi.

grdi

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci