Tagovi

Što ljudi žele

Ovaj kratki ?lanak želim napisati kao sumu komentara koje sam napisao pod neke ?lanke i rasprava o nekim temama.

Radi se o tome da ljudi vrlo ?esto pokušavaju lokalnom perspektivom protuma?iti i pojmiti mnogo šire pojave. Naravno, promatraju?i tok potoka i micanje pijeska mi promatramo i Svemir, i zaklju?ujemo mnogo ?ega o njemu, ali to ne zna?i da je uvijek bilo pijeska i da svugdje teku potoci.

Prvo, ljudi iz današnje perspektive promatraju prošle doga?aje i ?ude se kako tu ti ljudi bili glupi i naivni. Jedan primjer koji se stvarno povla?i — kako su "naši" 1918 mogli biti tako glupi i naivni da se priklju?e Srbiji u Kraljevinu SHS. Naravno, uvijek se spominje Radi? i one njegove "guske u magli". Zaboravlja se da se Radi? sa svima drugima posva?ao, da je bio jedini zastupnik HSS u Vije?u, da je njegova stranka bila tada više-manje bezna?ajna, i da su u tom trenutku zastupnici iz Dalmacije prijetili da ?e se oni sami ujediniti sa Srbijom ako Zagreb oklijeva (talijanski brodovi su bili pred obalom, samo ?ekaju?i pravi trenutak da uzmu ono što im je obe?ano), te da su srpski oficiri govorili da oni ionako mogu uzeti što žele. Dakle, mi zaboravljaju?i ono što je bilo tada, i predbacuju?i tadašnjim ljudima kako nisu znali ono što mi sada znamo, te ljude osu?ujemo. Ne shva?amo da možda nije bilo druge mogu?nosti.

Drugo, ljudi žele sve i odmah. Jasno mi je zašto je to — ljudski je vijek ograni?en. Me?utim, "olako obe?ana brzina" ostaje uvijek samo na papiru. Neke stvari je mogu?e promijeniti — donesete zakon po kojem Crnci mogu sjediti gdje žele u autobusu, i stvar je riješena preko no?i. To ne zna?i da sada svi vole Crnce. I mi bismo mogli tako, donesemo zakon o homoseksualnim brakovima, i stvar riješena preko no?i. Ne zna?i da ?e to svi odobravati.

Ali neke druge stvari nisu mogu?e preko no?i. Meni je kad sam u djetinjstvu prvi put vidio Zapad, bilo jasno da ih mi ne?emo sti?i desecima godina, a možda ?e nam trebati i cijelo stolje?e. I danas imam to mišljenje, svjestan sam da za mojeg života (a mislim živjeti bar još 40 godina) ne?emo sti?i npr. Njema?ku, Francusku ili Austriju. Zapravo, bio bih sretan da za mog života stignemo Sloveniju.

To ne zna?i da sam ja pesimist ili da to ne želim. Naprotiv! Samo kažem što je realno mogu?e. Zapravo, naš napredak je bio dosta brži nego što bi se o?ekivalo. Po?etkom 1990-ih pla?a od parsto maraka (dakle: 100-200€) je bila pristojna, tisu?u maraka je bio san snova; danas se pla?a od 1000 DM (500 €) smatra malom! Pa kako je došlo do toga?

Razlog je vjerojatno u tome što ljudi ne shva?aju ekonomiju. Ne shva?aju da je nemogu?e da svi odjednom imaju veliku pla?u i da svi žive bolje a da to nema neke podloge. Ne shva?aju da je licemjerno ne prijaviti porez (npr. iznajmimo sobu studentu) ili ne platiti PDV (složimo se s vodoinstalaterom da "ra?un na treba") a onda gun?ati što "ovi na vlasti" kradu i varaju gdje stignu.

Kako smo uop?e mislili da ?e svi imati pla?u 700€ — npr. jedan konobar, koji može poslužiti pi?a koliko može — ako ne poraste cijena onog što se prodaje? Ako radnici imaju više pla?e, a rade isto, proizvod mora biti skuplji. Je li mogu?e pove?ati pla?e u firmi koja se bavi parkirnim mjestima, bez da se pove?a cijena parkiranja? Je li mogu?e pove?ati pla?e u HEP-u, bez da poskupi struja? Možda je mogu?e... objasnite kako.

Mislim da uop?e ne razumijemo kapitalizam. Pretvorba i privatizacija su postale najnegativnije rije?i. Hm, potražite na Internetu o tome kad se zgr?e novac — kad krv te?e ulicama. To je napisano ipak nešto prije naše pretvorbe. Ili su možda ideolozi SKH bili u pravu kad su nam govorili što ?e biti ako vlast preuzmu beskrupulozni tla?itelji radni?ke klase?

Tre?e, gledamo na svijet kao nepopravljivi idealisti. Naravno da je svaka žrtva previše, naravno da je svaki zlo?in za osudu — ali to je najniži nivo, kad pri?amo o konkretnim stvarima. Evo, iako nisam vidoviti Milan, znam da ?e ove godine u prometu u Hrvatskoj poginuti otprilike isto ljudi kao i prošle godine, možda 10% gore ili dolje, iako ne znam tko ?e poginuti, gdje niti kada.

Neke stvari su jednostavno kakve jesu. Istina, svi bi mogli pažljivije voziti, ali nitko nigdje nije uspio da se broj poginulih svede na nulu. Pa hajdemo razmišljati što možemo mi sami napraviti da se to smanji. Nažalost, u prirodi je takvih sustava (promet s puno nezavisnih jedinica) da se doga?aju greške. Usprkos svim naporima, u mnogo organiziranijem željezni?kom i avionskom prometu, gdje nema pijanih klinaca, isto se doga?aju tragi?ne nesre?e. Kad se projektiraju sigurnosni sustavi, nitko ne kaže da ne?e biti nesre?e. Svaka nuklearna elektrana ili sli?no ima izra?unatu vjerojatnost da ?e se dogoditi nesre?a. Ta vjerojatnost nije nula, to je ?injenica života.

Sli?na stvar je i sa zlostavljanjem i nasiljem prema djeci. Toga je uvijek bilo i toga ?e uvijek biti. Fokusiranjem na pojedine slu?ajeve možda imamo dojam da smo nešto postigli, ali idu?e godine ?e opet biti prijavljeno otprilike isto slu?ajeva kao ove godine. Trebamo razmišljati o sustavnim mjerama da to sprije?imo. Ne mislim na kažnjavanje, jer se radi o tome da do toga uop?e ni ne do?e. Naravno da ?e do?i u nekoj mjeri, ali mi taj broj možemo lagano smanjivati, na skali od desetlje?a i više. Brže promjene su teško mogu?e.

Trebamo biti svjesni da živimo u razdoblju (zanemarite trenutnu "krizu") u kojem se u mnogim zemljama živi sigurnije, bolje i kvalitetnije nego ikad u povijesti. Ve? sam citirao g. Pinkera, evo opet malo:

This change in sensibilities is just one example of perhaps the most important and most underappreciated trend in the human saga: Violence has been in decline over long stretches of history, and today we are probably living in the most peaceful moment of our species' time on earth.
http://www.edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html

Pinkeru se može prigovoriti da govori iz perspektive Zapada, i da to nije univerzalno, ali ti argumenti ne stoje. Neke od najbogatijih zemalja, kao što su Njema?ka i Japan, stvarno imaju vrlo malu stopu ubojstava.

Tek ako smo toga svjesni, trebamo znati da je ipak prije bilo gore. Pam?enje je kratko, ali pitajte malo starije — koji se sje?aju pri?a kako je bilo krajem 19. i po?etkom 20. stolje?a — koliko je djece npr. umiralo od danas sasvim izlje?ivih bolesti. Pred perspektivom da izme?u 20% i 50% djece umre dok su mali, problem da dijete ponekad išibate postaje nezamjetan. To uop?e nije bio predmet rasprave.

?etvrto, zaboravili smo prošlost, zaboravili samo kako se nekad živjelo. To je normalno, ljudi se žele sje?ati dobrih stvari. Potražite po Googleu "glad 1816" da vidite što se zbivalo prije 200 godina. Ma prije manje od 100 godina — za vrijeme 1. svjetskog rata — je tako?er bila glad u mnogim krajevima Hrvatske. Danas raspravljamo gdje ?e biti ulaz u podzemnu garažu i o brzini interneta, i to su nam veliki problemi!

Sjetimo se da je i u prili?no civiliziranoj Britaniji kažnjavanje šibom u školama ukinuto tek nedavno. Dakle, prije toga, ne samo da nije bilo kažnjivo, nego je bilo sasvim regularna disciplinska metoda. Zašto je tako? Teško je re?i, ali je o?ito da cijelo društvo postaje manje nasilno. Vjerojatno je rije? o obilju resursa, kao i o ja?em utjecaju žena, koje su u globalu manje nasilne (o tome da su muškarci op?enito nasilniji ne treba ni raspravljati).

Možemo se zgražavati nad suvremenim društvom, ali ono je vrlo malo — po osnovnim crtama — razli?ito od prošlih, a vjerojatno je i mal?ice bolje od njega. I onda su iste stvari ljudima plijenile pažnju. Jedino su tada novine bile rje?e, nije bilo Interneta niti televizije.

Na kraju, nije svako nasilje a priori loše. U nekim situacijama se treba znati i potu?i. Ako ništa drugo, da se znate braniti od napada. I mnogim ljudima je verbalno vrije?anje stvar mnogo gora od fizi?ke boli, što jako ?esto zanemarujemo.

Peto, dok svi pišemo protiv senzacionalizma i žutila, gledam naslove ?lanaka na pollitika.com, sve uskli?nik do uskli?nika, sve jednostrane argumentacije, a u samim ?lancima ?esto ?isto zalaganje za jednu stranu u sporu, dakle ne baš objektivni komentar, nego više aktivizam i propaganda — to?no ono što zamjeramo novinama.

Jesmo li možda nerealno postavili ciljeve? Znamo li realno razmišljati?

Komentari

"Jesmo li možda nerealno

"Jesmo li možda nerealno postavili ciljeve?"
"Razlog je vjerojatno u tome što ljudi ne shvaćaju ekonomiju."
Pa ljudi i ne trebaju shvaćati ekonomiju. Za to postoje ekonomisti!
(koje ti "ljudi" masno plaćaju za njihovo "shvaćanje")

"Ne shvaćaju da je licemjerno ne prijaviti porez (npr. iznajmimo sobu studentu) ili ne platiti PDV (složimo se s vodoinstalaterom da "račun na treba")"

Tu se nema što shvaćati - ZAKON postoji, zakon koji je donio zakonodavac u suglasnosti s ekonomskim stručnjacima da bi omogućio poreznu politiku.
NE prijaviti porez nije licemjerno, to je najobičnije kršenje zakona, kažnjivo upravo onolikom kaznom kolika je šteta tim kršenjem počinjena. (u pravnim državama)

"a onda gunđati što "ovi na vlasti" kradu i varaju gdje stignu."

E tu smo nerealni. Htjeli bi živiti pristojno, htjeli bi da "ovi na vlasti" počnu poštivati zakon i time pokrenu krug koji bi na kraju došao i do nas - pa da i mi prestanemo kršiti zakon.
Jer, oni su prije 15 godina taj krug pokrenuli, prvi počeli kršiti zakon, i namjerno i svjesno dozvolili to i nama - mi smo slijedili njihov primjer - što iz neznanja, nemoći, obijesti, dok se to na kraju nije pretvorilo u potrebu lančanog procesa.

"Mislim da uopće ne razumijemo kapitalizam."
Naravno, takav neki predmet je trebalo uvesti u osnovne i srednje škole, prije 15 godina. Da učenicima postane jasnije što ih čeka. Da ne biraju srednje škole i fakultete po nahođenju roditelja izgrađenih u komunizmu i socijalizmu. Nego da ih upućuju ljudi koji su još u ono doba proučavali sistem zapada i shvatili u kojem pravcu i na koji način treba krenuti. Da shvate svoje građanske dužnosti i svoja prava. Da im netko objasni čemu služe porezi i zašto postoji zakon.

"Istina, svi bi mogli pažljivije voziti....Pa hajdemo razmišljati što možemo mi sami napraviti.."
I opet - zakon! Možemo početi više poštivati taj zakon. I opet, država ne čini baš puno po tom pitanju. Zna se kojim se rutama u koje doba vozi pod utjecajem alkohola, zna se na kojim pješačkim pješaci ginu. Oni neće postave ležećeg pandura. Mi nećemo usporimo na dozvoljenu ograničenu brzinu. I još će pješaka poginuti. To i ja znam.
Jednostavno - nepoštivanje prometnih zakona. I opet - dozvoljeno.

"Slična stvar je i sa zlostavljanjem i nasiljem prema djeci....jer se radi o tome da do toga uopće ni ne dođe."
Djeca su generalno zanemarena. Roditelji su generalno umorni. Na tome bi svi trebali poraditi. Što nas vraća na početak priče.
Ekonomija + porezi + zakoni + kapitalizam = standrad.
Niskoporofitni dodatni sadržaji za djecu i mlade kroz koje bi se oni mogli izražavati i formirati, prilagođeni njihovim idejama, današnjem dobu, i najbitnije - radnom vremenu roditelja (pojačani vikendom i za tur. mjesta - u sezoni).

Tko je glasao

htjela sam popraviti

htjela sam popraviti komentar - ali ne ide.

Mislim da većina ljudi želi promijeniti okolnosti toliko da mogu raditi po zakonu, živiti pristojno, bez grižnje savjesti zbog načina života, s malo sigurnosti i nade u sutra.
Ne djeluje baš nerealno.

Tko je glasao

Površno, simplificirano i

Površno, simplificirano i samodopadljivo. A krenuo si tako ambiciozno.
Da si malo manje ushićen vlastitim 'meni je sve jasno' stavom, vjerojatno bi i obrada bila kvalitetnija.

Tko je glasao

Sa dosta navoda se uglavnom

Sa dosta navoda se uglavnom slažem, jedino što sam primjetio da nije u potpunosti prezentirano, a to je da i danas u Britaniji postoji dozvoljena uporaba primjerenih metoda fizičkog kažnjavanja u školama.
To ne bi bilo loše uvesti i u naš odgojno obrazovni sustav.
Što se tiče nasilja općenito u društvu; činjenica da tamo gdje ima legalnog konzumiranja seksa više, tamo ima manje primjena metoda nasilja.
Žene su tu svakako kreatorice stanja u najmanjim zajednicama(obiteljima), a i u širem okružju.

Jednom sam kazao poznanici;

Tu ste vi čuvarice ljubavi najviše krive.
Da više volite i mi bi bili stabilniji.:)

Ona mi je odgovorila;

...Da niste tako nestabilni možda bi vas više i voljele...:)

I to tako može ići u nedogled, a biti će poboljšanje tek kada jedna strana popusti.

Sve je nekako u ljepšim bojama kada je čovjek zadovoljan. :)

Tko je glasao

a to je da i danas u

a to je da i danas u Britaniji postoji dozvoljena uporaba primjerenih metoda fizičkog kažnjavanja u školama.

I koje 'primjerene moetode fizickog kaznjavanja' su u ovom trenutku dozvoljene?

Tko je glasao

Tekst gdje možete pronaći

Tekst gdje možete pronaći da se još jedino u Engleskoj dozvoljava primjerena upotaba sredstava fizičkog kažnjavanja;
http://translate.google.hr/translate?hl=hr&langpair=en%7Chr&u=http://www...
Koja su to sredstva?
Po mojem mišljenju educirani odgajatelji puno bolje mogu takva sredstva primjeniti, od primjene sredstava fizičkog kažnjavanja koje se sprovodi u nekim obiteljima.
Da su delikventi koji su oduzeli život Luki R.,bili zahvaćeni takvom primjerenom uporabom tijekom odgojno nastavnog programa,zasigurno ne bi napravili to što su napravili.

Tko je glasao

U V. Britaniji su sve vrste

U V. Britaniji su sve vrste tjelesnog kažnjavanja učenika u državnim školama zabranjene (odnosno stavljene izvan zakona) 1987. godine, a u privatnim školama 2003.

Kažnjavanje djece u kući (od strane roditelja) pljuskanjem i šibanjem po turu (šibom, ili remenom) je dozvoljeno.

The Observer

Tko je glasao

Daniele pišeš stvarno sada

Daniele pišeš stvarno sada gluposti . Početkom devedesetih je bio rat i uspoređivati standard sa današnjim je izrazito smješno. Kada već uspoređuješ tada standard reci koliko si tada plaćao telefon a koliko danas? . Ako već hoćeš pisati o standardu usporedi 1987 i 1988 i 2010 pa ćeš vidjeti šta je razlika... Da ja pomognem pošto sam obrađivao plaće u HEP-u. 1987 i 1988 kada pretvoriš prosječnu plaću iz dinara u marke pa eure (točno postoje formule i vrijednosti...) dobiješ plaću od 1000 eura neto ! Današnja prosječna plaća u HEP-u je neto 5000 kuna... O tome da je tada novac vrijedio više bolje ne pričati - tim glupostima ljudima banda masonska maže oči (izbaci BDP - neke zemlje u dolarima , a ne izbaci koliko je dolar izgubio od tada na vrijendosti ... )

http://www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm - pogledaj tečaj dolara danas...

http://www.hnb.hr/tecajn/h010100.htm . evo ti tečaja dolara prije 10 godina ... o tamo prije 20 godina bolje da ne pričam... i vrijednosti tada dolara...

cijena kruha prije 20 godina i danas je razlika nebo i zemlja ... Danas kila kruha bijeloga 1-2 eura , tada kila bijelog kruha 0,35 centi. Normalno ono što danas imamo je hrpa nove tehnologije koja uglavnom se stvarno pretjerano naplaćuje . Danas poštenim radom izgraditi kuću (posebno u gradu...) bez kredita je nemoguće (da ne pričam da je kredit podići običnim ljudima gotovo nemoguće ili dignu pa im bude lanac oko vrata jer zauzme polovicu plaće...) , prije vrlo moguće. O tome da se danas država uopće ne brine o radnicima i novim obiteljima bolje ni ne pričati.

Četvrto, zaboravili smo prošlost, zaboravili samo kako se nekad živjelo. To je normalno, ljudi se žele sjećati dobrih stvari. Potražite po Googleu "glad 1816" da vidite što se zbivalo prije 200 godina. Ma prije manje od 100 godina — za vrijeme 1. svjetskog rata — je također bila glad u mnogim krajevima Hrvatske. Danas raspravljamo gdje će biti ulaz u podzemnu garažu i o brzini interneta, i to su nam veliki problemi!

Šta ćeš još ovo vrijeme uspoređivati sa kugom u Europi dobro je moglo je biti i gore. Pa valjda ljudi trebaju težiti prema boljem a ne reći dobro je nismo još dotakli dno kada je Europom vladala kuga... Uspoređivati isto tako Europu kada je bila u ratu i danas je turbo jadno... Normalno je da u ratu zavlada glad , nije valjda da kada je rat da ljudi obrađuju zemlju na frontu... Ono što je nenormalno da danas nema nikakvog svjetskog rata a hrpa ljudi su beskućnici i gladuju... To je izrazito nenormalno...

REalno ovo današnje vrijeme je izrazito kaotično i iskreno se bojim da baba Vanga ne pogodi sa trećim svjetskim ratom , jer svijet sve lošije živi (ogromna većina...) a kada se lošije živi ljudi postaju ratoborniji i agresivniji te njima je lakše manipulirati... Kriza ekonomska koju je prouzročila gamad kojoj nikada dosta novaca i moći... se vrlo lako može preliti u oružanu krizu ... Bolestan svijet koji brže bolje obični ljudi moraju mjenjati...

Justice for all !

Tko je glasao

Daj mi iskreno reci: Koje

Daj mi iskreno reci: Koje opijate koristis?
Bolje bi ti bilo da, umjesto gubljenja vremena na racunalu, otidjes u Zupanju. U njoj je pocelo "Sokacko sijelo", za mjesec-dva ce "Otocko proljece". Nemoj ni njega propustiti. Potom ce "Raspjevana Cvelferija" u Vrbanji, pa "Djakovacki vezovi" u Djakovu, onda "Zetelacki obicaji" u Cerni. Svaka navedena manifestacija ce potrajati nekoliko dana, sve su ti u blizini, provedi se na njima. Utom ce doci i "Vinkovacke jeseni". Tek kada sve to zavrsi pocmi razmisljati o tome kako se u Hrvatskoj tesko zivi.

Tko je glasao

Svaka navedena manifestacija

Svaka navedena manifestacija ce potrajati nekoliko dana, sve su ti u blizini, provedi se na njima. Utom ce doci i "Vinkovacke jeseni". Tek kada sve to zavrsi pocmi razmisljati o tome kako se u Hrvatskoj tesko zivi.

U Hrvatskoj teško ne žive samo oni koji su se na neki način uhvatili u "vrzino kolo" nepotizma,korupcije i kriminala.
Naš kompletni sustav je svojevrsna inačica kriminalnog ponašanja.
Zašto je tome tako?

Predstavimo si Ministarstvo prosvjete i športa,a onda zamislimo silna sredstva koja se iz državnog proračuna izdvajaju za funkcioniranja svega što je pod ingerencijom takvog glomaznog neučinkovitog ministarstva.
Često sredstva koja bi trebala biti utrošena u prosvjeti,završe u pokrivanju troškova profesionalnih sportaša.
I ovdje imate negativan učinak famoznog sistema spojenih posuda;proračun je uvijek isti,iako negdje oduzmete a drugdje dodate.
Mi često iz proračuna financiramo razno razne "Kosteliće", "Bobane", "Bišćane" i osvajaće raznoraznih medalja, a djeca nam vježbaju u ustanovama koje su na nivou razvoja 50-ih godina prošlog stoljeća.
Organiziramo svjetsko prvenstvo u streljaštvu koje košta desetke miliona eura, a nemamo za streljivo kojim bi pripadnici oružanih snaga i policije obavili potrebnu vježbu.
Iz proračuna se subvencionira izgradnja stadiona i arena,a građanima se nameće krizni porez.
Prihvaćamo se organizacije raznoraznih svjetskih manifestacija koje puno koštaju, a malo donose dobiti(primjer organizacija vojnih igara, koju su organizaciju Francuzi odbacili zbog neisplativosti).
Raznorazni odabranici prihvaćaju poslove koje ima omogućavaju 1-10 miliona kuna zarade, a društvo zbog istih poslova gubi stotine miliona kuna.
Tko je tu lud,ili bolje tko koga želi napraviti ludim?

Tko je glasao

Daj mi iskreno reci: Koje

Daj mi iskreno reci: Koje opijate koristis?
Bolje bi ti bilo da, umjesto gubljenja vremena na racunalu, otidjes u Zupanju. U njoj je pocelo "Sokacko sijelo", za mjesec-dva ce "Otocko proljece". Nemoj ni njega propustiti. Potom ce "Raspjevana Cvelferija" u Vrbanji, pa "Djakovacki vezovi" u Djakovu, onda "Zetelacki obicaji" u Cerni. Svaka navedena manifestacija ce potrajati nekoliko dana, sve su ti u blizini, provedi se na njima. Utom ce doci i "Vinkovacke jeseni". Tek kada sve to zavrsi pocmi razmisljati o tome kako se u Hrvatskoj tesko zivi.

Kokain ko Mamić, Mirna Berend , Štiki i ostali mnogi ugledni ljudi :)...

Nažalost Pavao od svih tih manifestacija danas nije ostalo ni m... Toliko su se srozale da u biti se održavaju samo reda radi i da organizatori pokupe lovu i premije od države i županije... Vinkovačke prije 10 godina i danas ili Vinkovačke prije 25 godina i danas su nebo i zemlja... Danas zamisli za Vinkovačke više tandrkaju narodnjaci iz kafića nego prave slavonske pjesme... , imamo napad katastrofalnih bendova koji sviraju po svatovima i uopće se ne trude napraviti nove pjesme i unaprijediti našu slavnosku glazbu... E sada ti mene razuvjeri (koji živim u Vinkovcima 30 godina...) da su danas Vinkovačke bolje organizirane nego prije, razuvjeri me da nam "šabac kolo " ne uništava te manifestacije jer bar za tog vremena bi političari trebali intervenirati i tu zavijakuša glazbu maknuti iz grada ili sela... , razuvjeri me da su danas svirači bolji od nekada prije ... jednostavno ne unose u glazbu srce i život ono što je činilo slavonsku glazbu tako dobrom, a manifestacije činile odličnim sa puno veselja koje se ne zaboravljaju ... Ironija sada nam pokušavaju kolinje, pečenje rakije i sva druga veselja što malog čovjeka opuštaju ugasiti... E sada zapitaj se ti kako se više provesti onda?:)...

Justice for all !

Tko je glasao

kruha, igara i nekog tko će

kruha, igara i nekog tko će to platit.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

kruha, igara i nekog tko će

kruha, igara i nekog tko će to platit.

Ma platili buju oni, kaj na crno rade.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci