Tagovi

Feud Istraski: Jakov?i? je od Cuccurina prepisao formu 'koordinacije op?ina i gradova'. SADRŽAJA NEMA.

PREPISIVANJE (ni)JE DOZVOLJENO
Tijekom predizborne kampanje za župana 2009g., Plinio Cuccurin je tvrdio da je Ivan Jakov?i? prepisao njegov predizborni program za župana. Ivan Jakov?i? je tvrdio da je Plinio Cuccurin zapisao u svoj program sve ono što ON ve? odavno, vrlo uspješno Ivan Jakov?i? realizira, jer ON ima najbolju i najstru?niju ekipu u Istri!

I evo, u utorak 02.velja?e 2010. ?itam iPress, ?itam i razmišljam o lokalnoj samoupravi, o socijalizm, kapitalizmu, robovlasništvu, a bog'me i o feudalisti?koj praksi!!

POLA SATA (demo)KRACIJE

Jakov?i? je POZVAO svoje podanike, na?elnike op?ina i gradova, održao im slovo ... i samozadovoljno zaklju?io da je obavio posao '''KOORDINACIJE JLS'''
Forma je odra?ena, a sadržaj naravno nije, jer Feudalac se nema što razgovarati sa lokalnim Šerifima (koji su tu da odrade posao prema napucima, a ne da misle i daju prijedloge)!

Dobro, možda sam malo preoštar (a nisam Oštri? :))) ali... stvarno mi ide na živac kada se tako bezo?no maže i laže i premazuje. Možda je to u doba nepismenog feudalizma bilo lako mogu?e, ali danas je neko drugo vrijeme.
Kititi se tu?im perjem je jako lijep narodni obi?aj u raznim primarnim plemenima.
Kada se župan Jakov?i? kiti tu?im mislima, Idejama i Vizijama danas - to je neprimjereno 21 stolje?u.

?injenica da jedan župan Jakov?i?, jedne Županije Istarske nije godinama
(ne sje?am se to?no kolko ?etiri, pet godina...)
NIJE SAZVAO SVOJE OP?INSKE I GRADSKE NA?ELNIKE
i sada je odlu?io odraditi i taj posao.
Sazvao ljude, održao pola sata promidžbenog govora, dao još po pola sata svojim suradnicima da izrecitiraju što treba i na kraju postavilo se pitanje tipa: ima li tko što za re?i.... (po starom uhodanom CK kongesnom sistemu ...)
Dobro, nitko ništa nema za re?i = to smo obavili = hvala vam što ste došli.
'?enja. Vidimo se za ?etiri godine.
:-)))

SADRŽAJ TREBA I RAZUMJETI I ZNATI I ŽELJETI

Sadržaj treba i željeti i razumjeti i znati kako se može realizirati.
Feudalni ustroj Istre, pa tako i cijele Hrvatske do tog nivoa još nije došao.
Mi smo se ovako malo šire gledano tek probudili nakon 20 godišnjeg sna.
Zapravo tek se budimo. Budimo i ?udimo.
?udimo se feudalnom neparticipativnom društvu.

Cuccurin je o?ito ponudio neku novu praksu organizacije i djelovanja jedinica lokalne zajednice
(cuccurin - program za župana) http://s3.amazonaws.com/ppt-download/definitivnoprogprojdef2-12342000809...
koja o?ito Jakov?i?u izaziva viši stupanj pripravnosti, jer se bavi pitanjima sinergije, suradnje i koordinacije - a to su za dugogodišnj feudalni na?in razmišljanja i prakse... neka vrlo uznemiruju?a pitanja.

I da se razumijemo!
Ja mislim da je Jakov?i? vrlo vrlo uspješno obranio kulturnu autonomiju Istre devedesetih... ali Franjo je odavno umro,... a naš lokalni Nino ŽONGLIRA izme?u svih mogu?ih varijanti s ciljem o?uvanja vlasti - što je o?ekivano ... ali ponekad je JAKO MU?NO, jer jednostavno NIJE PRODUKTIVNO za sve ono što bi zna?ilo Rast i Razvoj cijele jedne regije.
Lijepe vam misli želim,
generacijo online :-)

----------------------------------------------
Pula, 01.ožujka 2010. 08:32
Feud Jakov?i?i - LABIN -
Uspješan premijerni buvljak
Objavljeno: 28.02.2010 | 15:21
Zadnja izmjena: 28.02.2010 | 15:22
Izvor: Glas Istre online
http://www.glasistre.hr/istra/vijest/177566

Tridesetak izlaga?a iz cijele Istre u nedjelju se odazvalo prvom sajmu rabljenih stvari u labinskom Clubu 21 KUC-a Lamparna. Buvljak je privukao i zavidan broj posjetitelja. Odje?a, obu?a, torbe, nakit, knjige, ?asopisi, stripovi, glazbeni albumi, pa ?ak i televizor, dio je asortimana koji se nudio jeftino.
- Ugodno sam iznena?ena brojnoš?u izlaga?a, posebno labinskih, znaju?i koliko su naši sugra?ani zatvoreni. Drago mi je što ima i starijih kupaca. Nikoga nije sram išta pitati, niti se cjenkati. I sama imam štand te sam ve? trampila neke stvar?ice, rekla nam je organizatorica Jelena Bateli?.
S obzirom na iskazani interes, izgledno je da ?e se buvljak, kako je i planirano, održavati svake posljednje nedjelje u mjesecu. (I. R.)
Moj zaklju?ak: narod se veseli što si može, po rupama bivšeg ugljenokopa, jeftino razmjenjivati sirotinju [Labinski klub 'Lamparna' u je smješten u bivšim tunelima napuštenog ogromnog ugljenokopa.]
----------------------------------------------

----------------------------------------prilog--?lanak iPressa-------------------------------------------------------------------
Utorak, 02.velja?e 2010.
iPress http://www.ipress.hr/istra/koordinacija-gradonacelnika-i-nacelnika-jakov...
Koordinacija gradona?elnika i na?elnika: Jakov?i? opet najavio bolnicu

PAZIN – Istarski župan Ivan Jakov?i? sazvao je prvu koordinaciju gradona?elnika i na?elnika Istarske županije koja je održana u maloj dvorani Spomen doma u Pazinu, a na kojoj su suradnici župana i nositelji projekata u županiji o tijeku razvoja programa izvijestili ?elnike jedinica lokalne samouprave.

- Zajedni?kim snagama želimo razvijati Istru, rekao je Jakov?i? naglasivši da je cilj održavanja koordinacije bio da se gradona?elnici i na?elnici upoznaju s projektima i daju svoje mišljenje na prijedlog programa razvoja Istarske županije s kojim ?e se uskoro iza?i u javnost. Rekao je kako želi ?uti mišljenje onih koji ?e biti glavni partneri u projektima te najavio razgovore i partnerstvo s Vladom RH kao i s Europskom komisijom i gra?anima, koji su dali povjerenje za vo?enje i razvoj Istre neovisno o politi?kim opcijama koje su prisutne.

Jakov?i? je u uvodnom obra?anju gradona?elnicima i na?elnicima naglasio kako su finacijska sredstva namijenjena Županiji skromna, a protuma?io je to prevelikom centralizacijom države. Kompenzaciju vidi u EU fondovima koji ?e u Hrvatskoj biti dostupni 2012. i 2013. godine, za ?ije ?e korištenje trebati pripremiti programe, a na njima Istra upravo radi.

Županiji su prioritet izgradnja osnovnih i srednjih škola i sportskih dvorana te izgradnja domova za umirovljenike, rekao je župan, izdvojivši da se oni u Puli i Umagu grade, dok uskoro zapo?inje gradnja u Pazinu i Labinu. Do kraja mandata Jakov?i? je najavio završetak izgradnje bolnice u Puli, najvažnijeg programa u Istarskoj županiji.

Tijekom dvosatnog trajanja koordinacije o mogu?nostima finaciranja iz Fondova EU govorio je Oriano Oto?an, o županijskom centru za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ govorio je Vedran Grubiši?, a o plinofikaciji sjeverne Istre Valerio Drandi?, koji je gradona?elnike i na?elnike izvijestio i o projektu nove županijske bolnice u Puli.

O istarskom vodozaštitnom sustavu govorio je Darko Bratuli?, a o službenoj uporabi talijanskog jezika u županiji Viviana Benussi.

Od prisutnih na?elnika i gradona?elnika nitko nije ni komentirao re?eno ni postavio bilo koje pitanje.
(DM)

---------------------------prilog-----cuccurin program----------------------------------------------------------------------------

Plinio Cuccurin za župana (iz programa)
http://s3.amazonaws.com/ppt-download/definitivnoprogprojdef2-12342000809...
I. Temeljna na?ela Programa ........................................................................................................ 4
Efikasna lokalna samouprava – uvjet za daljnji razvitak demokracije i samouprave u Istri............ 8
Me?usobna suradnja i koordinacija aktivnosti jedinica i tijela županijske i lokalne samouprave.... 9

Efikasna lokalna samouprava – uvjet za daljnji razvitak demokracije i
samouprave u Istri

Polaze?i od Ustavom Republike Hrvatske danih zada?a, regionalna i lokalna samouprava moraju osigurati uvjete za ostvarivanje osnovnih potreba i rješavanje životnih problema gra?ana te im omogu?iti uklju?ivanje u politi?ki život svoje sredine.

Kvalitetna i efikasna administracija na regionalnoj i lokalnoj razini, pa i u Istri, je nezamjenjiv uvjet za ostvarivanje ciljeva bržeg gospodarskog rasta i pove?anja standarda gra?ana ali i za osiguranje uvjeta koji se odnose na zaštitu i o?uvanje okoliša. Me?utim, u današnjim uvjetima zna?aj regionalne i lokalne samouprave i njihovih službi, kao što to pokazuju iskustva razvijenih zemalja, osobito ?lanica Europske Unije nadilazi te, osnovne i
tradicionalne funkcije. Lokalna i podru?na samouprava dobivaju novu dimenziju i nove
zada?e. Oni postaju partner i suradnik, kako gra?anima, tako i poduzetništvu.

Pri tome, otvorenost i transparentnost u radu i konsenzus pri donošenju važnih odluka, poput onih koje se odnose na utvr?ivanje prora?una i na?in korištenja prora?unskih sredstava, ulazak
u velike infrastrukturne projekte ili investicije, postaju njezin stil i na?in rada.

Zato i u Istri želimo razvijati lokalnu samoupravu koja ?e biti u stanju preuzimati sve ve?u
odgovornost za razvitak vlastite zajednice i regije u cjelini, koja ?e, neovisno o strana?koj
pripadnosti ili drugim sli?nim kriterijima, na isti na?in i polaze?i od volje gra?ana služiti svim
gra?anima, usmjeravati svoje aktivnosti na traženje najboljih rješenja u odnosu na potrebe
gra?ana, od onih osnovnih i egzistencijalnih pa do onih na podru?ju poticanja
poduzetništva, kulturnih, sportskih, itd. Kako bi to stvarno i postala, naša lokalna
samouprava i njezina izvršna tijela, službenici i namještenici koji izravno provode i
izvršavaju njene poslove, moraju zato biti motivirani i dobro organizirani.

Kao što klju? uspjeha svakog uspješnog poduze?a nije ni u tehnologiji, pa ?ak ni u
produktivnosti, ve? u dobroj organizaciji i menadžmentu, tako ?e i naša samouprava postati
bolja, a gra?ani zadovoljni samo ako njome upravlja „menadžment“ koji joj zna dati smjer i
postaviti ciljeve i zadatke, uspostaviti kriterije i „benchmarke“ za mjerenje rezultata njezinog
rada.

Tek tada ?e se ostvariti istinska decentralizacija i zaživjeti efikasna lokalna samouprava.

Za takvu preobrazbu lokalne samouprave nužno je mijenjati njezin naslije?eni mentalitet,
ja?ati svijest administracije o zajedni?kim interesima, o važnosti njene uloge u stvaranju
uvjeta za konkurentnost vlastite zajednice, ukupan održivi rast i razvoj te zajednice, te
ulagati u njeno znanje i osigurati uvjete za njezin rad.

9
Kroz stvaranje svijesti o zajedništvu i pripadnosti istom sustavu i vrijednostima lokalne
zajednice s vremenom ?emo izmijeniti i oja?ati njenu vjerodostojnost i kvalitetu.
U želji da u našoj Županiji iskoristimo sve pozitivne u?inke politi?ke i financijske
decentralizacije koju nam pruža postoje?i sustav i važe?e zakonodavstvo ali i da se
pripremimo za vrijeme u kom ?e se stupanj decentralizacije i pove?ati, potrebno je ja?anjem
suradnje tijela jedinica lokalne samouprave, objedinjavanjem odre?enih poslova ili
osnivanjem zajedni?kih upravnih tijela, osigurati ve?u efikasnost, racionalnost, a time i
uštede i onako nedovoljnih sredstava i ljudskih resursa kojima raspolažemo, osobito u
manje razvijenim dijelovima Istre.

Mogu?nosti i potencijali za suradnju su neistraženi i nepoznati,
ali zasigurno bez toga, bez
sinergije, dijaloga i me?usobne koordinacije aktivnosti, uklju?ivanja gra?ana, širenja
partnerstva i snažnijeg povezivanja sa svima onima koji su uklju?eni u život svake lokalne
zajednice, nije mogu?e na zadovoljavaju?i na?in i u mjeri u kojoj to od nas o?ekuju naši
sugra?ani služiti njihovim interesima i osigurati napredak i prosperitet naše zajednice.

Me?usobna suradnja i koordinacija aktivnosti jedinica i tijela županijske i
lokalne samouprave

U svojim aktivnostima i politici koju namjeravamo provoditi, ono što ?ini okosnicu našeg
budu?eg djelovanja je uspostava intenzivne i redovne me?usobne suradnje i koordinacije
izme?u institucija, poduzetnika, nevladinih organizacija, a osobito jedinica lokalne
samouprave unutar Istarske županije jer:

- veli?ina i ekonomska snaga ve?ine gradova i op?ina koje se svrstavaju u kategoriju malih
gradova i op?ina, ukazuje na postojanje vrlo sli?nih problema i izazova koji bi se lakše i
uspješnije

– efikasnije i brže mogli rješavati kroz me?usobnu suradnju i koordinaciju
aktivnosti nego izolirano i pojedina?no kao što je sada slu?aj, osobito, s obzirom na
ograni?ene resurse, materijalne i ljudske, u najmanjim ili najnerazvijenijim op?inama;

- razlike u stupnju gospodarske razvijenosti izme?u jedinica lokalne samouprave u
Županiji, uzrokovane dosadašnjim odnosom i razvojnim prioritetima Županije, kao obvezu
name?u ve?e angažiranje i aktivnost, kako Županije, tako i onih razvijenijih gradova i op?ina
u poticanju i pomo?i razvoju manje razvijenim gradovima i op?inama s ciljem
ravnomjernijeg i ujedna?enog razvoja regije u cjelini;

- rastu?a mobilnost resursa, kao i integracijski procesi na nacionalnoj razini, proširuju
potrebu i mogu?nosti me?usobne suradnje izme?u istarskih gradova i op?ina ali i širenje te

10
suradnje izvan regije (županije) s drugim županijama u Hrvatskoj te regijama izvan granica
naše zemlje;

- sve ve?a i bolja prometna povezanost te suvremeni na?in komunikacije smanjuju
udaljenosti i omogu?uju povezivanje i suradnju na konkretnim projektima, zapošljavanju i
ostalim aktivnostima izvan sjedišta poduzetnika odnosno mjesta boravka gra?ana.
Svrha uspostavljanja ?vrš?e suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave unutar
Županije je stjecanje i prenošenje iskustava, ohrabrivanje razmjene znanja i ideja,
umrežavanje, postizanje nove kvalitete u radu tijela jedinica lokalne samouprave, osobito
njene administracije i širenje svijesti o tome da se odre?eni problemi mogu bolje i brže
rješavati zajedni?kim akcijama i aktivnostima, što doprinosi ja?anju svake JLS uklju?ene u
tu suradnju ali i Istre u cjelini. Stoga je stvaranje povoljnog okvira (okruženja) za suradnju
me?u svim JLS, ali i drugim akterima na razini županije jedan od temeljnih ciljeva ovog
Programa.

Važno je imati u vidu da ?e se njegovati i zagovarati suradnja izme?u svih jedinica lokalne
samouprave, koje za to iskažu interes, te da ?e ona nadilaziti strana?ke okvire.
Potreba za suradnjom polazi od «win – win» na?ela prema kojem su svi njeni
u?esnici - dobitnici i ona svima donosi korist.

Premda važna, ?vrš?a suradnja i koordinacija aktivnosti se ne?e ostvariti samo zato jer mi
to želimo, sama po sebi. Svjesni ?injenice da se radi o iznimno zahtjevnom procesu
promjene pristupa i izgradnji atmosfere me?usobnog povjerenja, moramo pokrenuti
aktivnosti koje ?e taj proces u?initi mogu?im i provedivim. Stoga ?e se najprije identificirati
podru?ja mogu?e suradnje i uspostaviti izravna komunikacija s tijelima jedinica lokalne
samouprave i drugim institucijama pri ?emu ?e ih se upoznati s ciljevima i prednostima
ja?anja suradnje na pojedinim podru?jima.

Suradnja se temelji na povjerenju, a ono se ne može propisati formalnim aktom ili
naredbom ve? se uspostavlja iskazivanjem slobodne volje i željom ljudi da zajedni?ki
doprinesu ostvarenju odre?enog cilja. U isto vrijeme, suradnja ne zna?i potpunu
suglasnost ili dogovor o svim pitanjima, jer ?e uvijek postojati podru?ja od posebne
važnosti za odre?enu jedinicu lokalne samouprave ili podru?ja u kojima ?e se me?u
njima pojaviti konkurencija i razli?iti interesi.

11
Kako namjeravamo uspostaviti i širiti suradnju?

Aktivnim uklju?ivanjem župana i Županije koji moraju biti nositelji, pokreta?i i glavni
zagovornici te suradnje:
– osnivanjem stalnih radnih tijela i foruma na kojima ?e se:

a) župan-gradona?elnici-na?elnici ali i predstavnici predstavni?kih tijela županije,
op?ina i gradova redovno sastajati i razmjenjivati informacije, razmatrati
odre?ena pitanja i predlagati rješenja odre?enih problema,

b) predstavnici jedinica lokalne samouprave baviti pitanjima po pojedinim
podru?jima (okoliš i prostorno ure?enje, promet, turizam, itd.), a na razini
pro?elnika, na?elnika ili voditelja službi);

- poticanjem i stvaranjem uvjeta za uspostavu izravne suradnje izme?u pojedinih
jedinica lokalne samouprave na podru?jima od zajedni?kog interesa, sa ili bez
uklju?ivanja regionalne (županijske) vlasti u tu suradnju (Projekti e-uprava i dr.);

- poticanjem i pozivanjem odnosno davanjem inicijativa poduzetnicima, udrugama
gra?ana i ostalim gra?anskih inicijativama, kulturnim i sli?nim institucija u jedinicama
lokalne samouprave na uspostavu suradnju s ciljem identificiranja zajedni?kih
interesa, a potom i pokretanja zajedni?kih projekata – u gospodarstvu, turizmu i
kulturi, itd.

- osnivanjem stru?nih savjetodavnih tijela pri uredu župana koje ?e ?initi stru?njaci iz
razli?itih društvenih struktura, primjerice znanstvene zajednice (Sveu?ilište Pula ali i
drugi znanstvenici koji su zainteresirani za razvoj Istre), gospodarstva (veliko i
malo/obrtnici), gospodarskih udruženja, profesionalnih udruga, pojedinaca i sli?no,
kako bi se otvorio prostor za uspostavu stalnog dijalog i stvorili uvjeti za ja?anje
demokratske kulture vo?enja „pregovora“ o bitnim temama i pitanjima budu?eg
razvoja Istre, na?inu rješavanja problema na onim podru?jima koja odre?uju uvjete
života i rada u Istri. Takva tijela osobitu važnost imat ?e u pripremi za donošenje
odluka o velikim projektima, primjerice u infrastrukturi, velikim investicijskim
gospodarskim projektima koje poduzimaju privatni investitori a utje?u na okoliš i
sli?no.

Suradnja i koordinacija aktivnosti na iznesenim osnovama imaju za cilj ja?ati:

- otvorenost za nove inicijative i nove oblike suradnje unutar ali i izvan Županije,
- dijalog i s onima koji imaju druk?ije mišljenje,
- povjerenja u institucije i u one koji obavljaju poslove za op?e dobro svih gra?ana
Istre,
- suvremena znanja i prakse u radu te u profesionalizaciji lokalne samouprave,
- jedinstvo gra?ana bez obzira na strana?ku pripadnost i pojedina?ne interese.

Komentari

Zanimljivo je pročitati

Zanimljivo je pročitati ovakve dnevnike, koji sadrže nove informacije i u kojima se može naučiti nešto novo.

Nekako smo svi orjentirani na vijesti iz Zagreba, na nove i nove nebuloze stare, pa probrane vladajuće ekipe.
Bilo bi dobro kada bi se pozitivna iskustva nekih dijelova zemlje koristila za napredak RH.

Ne trebaš dvojiti o svojoj oštrini. Mislim da Vi u Istri najbolje znate tko je Jakovčić.
Sjećam se njegovih riječi poslije prvog kruga predsjedničkih izbora, u nekoj jadnoj emisiji još jadnije HTV koja bi trebala biti javna.
Govorio je o omraženosti političara, kako narod o njima jako ružno govori; te predložio da političari porade na svom imageu, kako bi ih se ozbiljno shvaćalo itd. i takve slične monade. Malo se kasno sjetio, zar ne?
O njima najbolje govore njihova djela ili nedjela.
Laži i manipulacija, umočenost u duboko blato korupcije i kriminala, nažalost, su modus operandi i vivendi velikog broja političara na vlasti i njihovih pripuza. ( Sorry, ne želim upotrebom latinizma dokazivati neku učenost već skratiti tekst.)
Također i brojnih u oporbi.
Tako da mali broj poštenih političara nemože niti doći do izražaja, niti o njima ikada išta čujemo.

Vaša iskustva u Istri, o kojima nam pišeš zanimljiva su i poučna. Pogotovo meni iz Rijeke.
U očekivanju novih dnevnika
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

od prvih pa do ovih zadnjih,

od prvih pa do ovih zadnjih, IDS je suvereno haračio u općini u kojoj živim.
dobro su počeli devedesetih ali iz te prve ekipe malo tko je ostao. od silnih planova malo što je i realizirano. općine koje po gegrafskom položaju su daleko izvan osnovnih pravaca šišaju nas za tri koplja. da se nije pol grada otrovalo kad se nafta izlila u vodovod ni to ne bi bili napravili. zapravo ne mogu osim tog vodovoda reći što je još napravljeno. tri godine je moje selo bilo bez autobusne stanice da bi se na postojećem skretanju nacrtalo žutom bojom oznaka za autobusnu stanicu. vraćeni su sveci za dan MZ-MO par križeva, par igrališta ali i dalje najveći problemi nisu ni dotaknuti....ali mi imamo zvončare i maškare....kako ta smotra pul Matuj zgjeda, provjerite ove subote....tri dana ne bih pobrojala sve što je trebalo a nije jer nisu administrativne stvari rješene....sad je SDP ali baš i ne vidim nikakve pomake ni u kom pravcu....glavno da zvone...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci