Tagovi

Mobilna telefonija - uho špijuna

Hrvatska se, posve sigurno, pridružuje zemljama koje su ukinule mogu?nost anonimnog posjedovanja mobitela, odnosno SIM kartice za mobitel. Dakle, vrlo skoro sve ?e se postoje?e SIM kartice morati registrirati pod imenom i prezimenom korisnika, a nove ?e se mo?i kupovati uz predo?enje osobnih podataka.

Iz Operativno-tehni?kog centra za nadzor telekomunikacija, dijela onoga što se zove Obavještano-sigurnosni sustav Republike Hrvatske (tajne službe) poru?ili su nam da se ovo, kao i u drugim zemljama, provodi radi zaštite gra?ana.

A gra?ane ?e se štititi i braniti, naravno, borbom protiv kriminala i korupcije, koju - eto - mogu?nost posjedovanja anonimnih mobitela ozbiljno onemogu?ava. Kriminal i korupcija u ušima prosje?nog Hrvata zvone ja?e nego terorizam, pa je jasno zašto je za obranu ne?eg ve? davno dogovorenog i pripremljenog odabrana upravo ovakva poštapalica. Rezultati su nam unaprijed zajam?eni, jer se zna da su iz Italije i Bugarske, odmah po ukidanju anonimnih SIM kartica, svi mafijaši hitno odselili; a svi korupcionaši najavili skori odlazak - naravno, ?im srede ra?une.

No, možda bi bilo bolje da krenemo redom. Prije svega, što je to anonimnost? Ne pitam zato da bih dao odgovor, jer odgovor na ovo pitanje iznimno je složen. Ovdje je nedavno objavljen vrlo interesantan dnevnik Anonimnost na Internetu: Prijetnja iz anonimnog prostora. Ono što vam o anonimnosti mogu re?i je da ona prakti?no ne postoji, odnosno, ne postoji za veliku ve?inu "obi?nih" korisnika informati?kih i komunikacijskih sustava. Ovdje su u spominjani anonimni proxy serveri, spominjan je i Tor. Ako mislite iole ozbiljno, zaboravite anonimne proxy servere. Tor bi bio nekakav osnovni standard za anonimizaciju na internetu. Me?utim, Tor je samo jedan dio slagalice. Mnogi, naivno misle da je internet zadnje uto?ište anonimnosti, no - tragi?no griješe.

Dobro, neki ?e pomisliti, ve?ina internet priklju?aka ionako nije anonimna jer "žica" na kraju vodi do neke konkretne firme ili osobe. S druge strane, odem tamo u neki du?an, za par stotina kuna kupim mobilni telefon i prepaid SIM karticu. Platio sam u kešu, tamo me nitko ne pozna, du?an nema kameru - sve pet. Sada mogu veselo zvati tu?e žene i "prijateljski" ih upozoravati o prevarama njihovih muževa. Naivno, jako naivno.

Danas prakti?no sve države provode masovan i indiskriminativan nadzor telekomunikacijskih sustava. Nadzire se prakti?no sve, fiksna i mobilna telefonija, sve vrste komunikacije putem interneta, radio komunikacija. U pravilu, svi pružatelji usluga imaju obavezu sudjelovati u ovom nadzoru i tajnim službama ne samo omogu?iti pristup cjelokupnom prometu, ve? im ga i o svom trošku osigurati.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, ?lanak 19.
(1) Pravne i fizi?ke osobe iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su o vlastitom trošku osigurati i održavati funkciju tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa iz ?lanka 33. stavka 3. to?ke 1. ovoga Zakona, kao i komunikacijske vodove do OTC-a. Funkcija tajnog nadzora ostvaruje se ugradnjom odgovaraju?e tehni?ke opreme i programske podrške u telekomunikacijski sustav pravnih i fizi?kih osoba iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Pravne i fizi?ke osobe iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona dužne su osigurati OTC-u uvjete za trajan i izravan pristup objektima i tehni?koj opremi te uvjete za samostalnu provedbu mjera iz ?lanka 33. stavka 3. to?ke 1. ovoga Zakona uporabom odgovaraju?ih tehni?kih su?elja.
(3) Ministarstvo obrane i Oružane snage i državna tijela koja raspolažu vlastitim telekomunikacijskim mrežama dužni su omogu?iti OTC-u provedbu mjera tajnog prikupljanja podataka i osigurati uvjete za izravan pristup objektima i tehni?koj opremi te uvjete za samostalnu provedbu mjera.
(4) Pravne i fizi?ke osobe iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona, u suradnji s OTC-om, dužne su OTC-u osigurati autonoman i isklju?iv pristup podacima o aktiviranim mjerama. Pristup podacima o aktiviranim mjerama omogu?it ?e se i nadležnim nadzornim i istražnim tijelima u okviru njihovih zakonom utvr?enih ovlasti i postupaka.
(5) Pravne i fizi?ke osobe iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona dužne su ?uvati podatke o ostvarenom telekomunikacijskom prometu koji se odnose na korisnike usluga kroz vremensko razdoblje od godinu dana.
(6) Pravne i fizi?ke osobe iz ?lanka 18. stavka 1. ovoga Zakona dužne su na zahtjev OTC-a dostaviti podatke o svim sredstvima za komuniciranje koja su se pojavljivala na odre?enoj zemljopisnoj, fizi?koj ili logi?koj lokaciji, bez obzira na postojanje telekomunikacijske aktivnosti, u razdoblju od posljednjih 48 sati.

U ovom trenutku, diljem svijeta, stotine (a možda i tisu?e) najbržih, najmo?nijih, najsnažnijih i najskupljih kompjuterskih sustava danono?no su zaposlene upravo nadzorom i analizom svih vrsta komunikacije! Vrlo je važno znati da se sve mjere mogu provoditi (i provode se) bez sudskog naloga, što u praksi zna?i i bez ikakve valjane pravne osnove, ali i sumnje, indicije, prakti?no bez ikakvog (valjanog) razloga.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, ?lanak 33.
(1) SOA može prema gra?anima primjenjivati mjere tajnog prikupljanja podataka kojima se privremeno ograni?avaju neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode. VSOA može primjenjivati mjere tajnog prikupljanja podataka kojima se privremeno ograni?avaju neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode samo prema zaposlenicima, odnosno pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga.
(2) Mjere tajnog prikupljanja podataka kojima se privremeno ograni?avaju neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode mogu se provoditi ako se podaci ne mogu prikupiti na drugi na?in ili je njihovo prikupljanje povezano s nerazmjernim teško?ama. Ako postoji mogu?nost izbora izme?u više mjera tajnog prikupljanja podataka, primijenit ?e se mjera kojom se manje zadire u Ustavom zašti?ena prava i slobode.
(3) Mjere tajnog prikupljanja podataka jesu:
1. tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa:
a) tajni nadzor sadržaja komunikacija,
b) tajni nadzor podataka o telekomunikacijskom prometu,
c) tajni nadzor lokacije korisnika,
d) tajni nadzor me?unarodnih telekomunikacijskih veza,
2. tajni nadzor nad poštanskim i drugim pošiljkama,
3. tajni nadzor i tehni?ko snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta,
4. tajno pra?enje i motrenje uz svjetlosno snimanje osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima,
5. tajno pra?enje i motrenje uz zvu?no snimanje sadržaja komunikacija osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima,
6. tajni otkup dokumenata i predmeta.

Anonimna mobilna telefonija dobrim je dijelom mit. Svakog dana u cijelom svijetu (pa i u našoj zemlji) "padaju" kriminalci i teroristi koji su koristili anonimne mobilne telefone. Ono što tajne službe žele posti?i ukidanjem anonimnosti je da krajnji korisnici i operatori odrade dobar dio njihovog posla, zapravo onoga što spada u samu bit njihove djelatnosti i - na kraju krajeva - rad za koji su pla?eni: odnosno da odgovore na pitanje tko to koristi neki mobilni telefon? Me?utim, bojim se da je to ra?un bez kr?mara. Kriminalci, pogotovo vrhunski kriminalci nisu naiv?ine koje ?e mobilne telefone kupiti pod svojim pravim imenom i prezimenom. Osim toga, pravi kriminalci ?e za svoju "osnovnu djelatnost" izbjegavati nepotrebno i dugotrajno koristiti mobilnu telefoniju ili bilo kakvu drugu telefoniju, jer se ona vrlo lako nadzire bez obzira da li je anonimna ili ne. Ukidanje mogu?nosti anonimne kupovine mobitela, zapravo, ne?e uop?e identificirati kriminalce - ve? upravo suprotno, identificirat ?e obi?ne i poštene gra?ane. Me?utim, te gra?ane je ionako u dosta slu?ajeva lako identificirati posredno, npr. kada je kupovina obavljena kreditnom karticom. Ako budu željeli koristiti anonimne mobitele kriminalci ?e angažirati svoje kanale za kupnju ili kra?u ure?aja i kartica. Tako ?emo imati istu situaciju kao u poduzetništvu gdje se ?esto zapravo ne zna tko je vlasnik i tko upravlja odre?enim poduze?em, jer registrirane osobe nemaju nikakve (pa ?esto ni rodbinske) veze sa stvarnim vlasnicima.

Budu?i da se (tele)komunikacije, pa tako i mobilna telefonija rutinski, masovno i indiskriminativno nadziru vrijedi re?i i ovo - integritet mobilnog telefona kao ure?aja za iole sigurnu komunikaciju vrlo je upitan. Prvo, veza se ostvaruje radio valovima koji se slobodno šire prostorom, a tehnologija za neovlašten pristup relativno je jeftina i dostupna povelikom krugu osoba. Drugo, moderni mobilni telefoni zapravo su mali kompjuteri koje pokre?e softver. Tu se postavlja pitanje integriteta softvera, koji zbog slu?ajnih grešaka ili namjernih intervencija može omogu?iti stavljanje mobilnog telefona pod kontrolu neovlaštenih osoba. Tre?e, mobilni telefoni su složeni elektroni?ki ure?aji koji u sebi mogu sadržavati (ili sadrže) sklopove koji mogu ugroziti sigurnost korisnika. Ako niste visoko stru?ni i iznimno nadareni, teško možete prepoznati ovakvu prijetnju. U svakom slu?aju, mobitel u sebi sadrži prakti?no sve bitne elemente naprava koje se i ina?e mogu koristiti u motrenju, pra?enju i prisluškivanju osoba.

Moderni mobitel, dakle, vrlo lako može ovlaštenim ili neovlaštenim softverskim i/ili hardverskim intervencijama biti prepravljen u sofisticiranu špijunsku napravu koja može snimati sliku, ton, odavati lokaciju, smjer kretanja i brzinu, visinu na kojoj se nalazi korisnik, kao i cijeli niz drugih podataka. Mobitel može služiti kao složeni špijunski ure?aj sa svim funkcionalnostima ?ak i kada je isklju?en (prekida? je vrlo ?esto ono što zovemo soft-switch, što zna?i da je napajanje mogu?e stvarno isklju?iti samo va?enjem baterije). Osim toga, podatke može spremati u svoju ugra?enu ili dodatnu memoriju ?ak i kada se nalazi izvan dosega mreže, odnosno bez potrebe trenutnog odašiljanja jer podatke može kasnije poslati na zahtjev ili kada se ponovo vrati u posjed onoga tko ga je i "poslao" na zadatak.

Pri?i nije kraj, jer osnova modernih komunikacijskih mreža su kompjuterski sustavi koji su i ina?e podložni manipulaciji, neovlaštenom pristupu, kao i brojnim drugim sigurnosnim problemima. Dakle, upitan je integritet cijelog sustava, a ne samo njegovih pojedinih komponenti, uklju?uju?i i krajnjeg korisnika. Tragi?no, ali ve?ina ovih mogu?nosti nije dostupna samo uobi?ajeno prozivanim tajnim službama, koje se pod zakonskom zaštitom smjeste na najboljim mjestima teatra, ve? i neovlaštenim osobama i institucijama kao što su strane špijunske i kontrašpijunske službe, kriminalne organizacije, korporativni špijuni, hakeri itd.

Dakle, nije pitanje da li vas Veliki brat sluša (naravno da vas sluša), niti da li vas Veliki brat stalno sluša (naravno da vas stalno sluša), ve? je puno interesantnije pitanje tko je (sve) u vašem slu?aju Veliki brat?

U biti, mislim da je ovo vrlo loš PR za državu i njenu obavještajnu zajednicu - ali, koga briga. Istina je da postoje neke dobrobiti, ali najve?i dio dobrobiti su zapravo samo reciklirane i ionako ve? dostupne Službama. Primjera radi, ve? postoje javno dostupni servisi koji omogu?uju lociranje vaše djece, bra?nih partnera, vozila, pa ?ak i ku?nih ljubimaca.

Ako se hrvatske tajne službe ne?im žele baviti, možda bi bilo bolje da se napokon pozabave pitanjem stvarnog, dnevnog, ugrožavanja nacionalne sigurnosti, recimo ?injenicom da se velik dio prometa hrvatskim internetom (pa tako i prometa me?u državnim institucijama) ve? više godina - usprkos brojnim upozorenjima upu?enih i najvišim tijelima vlasti - odvija preko Njema?ke! Gesundheit!

Komentari

Razmišljanja

Razmišljanja

Sasvim je jasno i najvećem slijepcu zbog ćega se provode mjere
nadzora pojedinaca i grupa.
Da bi se lakše kontroliralo i upravljalo različitim društvenim skupinama.
Iz svega vidljivoga, a javno je i priznato da tonemo u sve veću recesiju sa ogromnim porastom kriminala.
Kriminalci bi htjeli kontrolirati građane tako da bi u svakome trenutku mogli zaštititi svoje interese.
Građani bi htjeli kontrolirati kriminalce tako da mogu zaštititi svoje interese.
Tako sada imamo kriminalce građane i građane kriminalce.
Fotelje se moraju sačuvati.
Kako je to ipak nepristojno ulaziti u tuđe domove i smetati tuđu privatnost, uostalom kao i što je protuzakonito jer svaka osoba ima pravo na svoje privatno vlasništvo koje je svojim mukotrpnim dugogodišnjim radom i zalaganjem stekla bilo bi nepristojno dozvoliti kokurenciji da joj između ostaloga povećava ili smanjuje poslovnu sposobnost.
Tu dolazi zloupotreba službe.
Zašto bi netko koristio nečije fotografije u svoje propagandne svrhe kada se zna da se manekenstvo skupo plaća.
Statistički podatci su neumoljivi.
Analiza zbivanja također.
Znam dosta o raznim metodama prikupljanja podataka i njihovoj primjeni
kao i da se većina tako skupljenih materijala koristi kao metoda pritiska, nastavka i proširenja postupka.
Mislim, siguran sam da je takvo kršenje ljudskih prava koje vodi sveopćem nadzoru protuustavno tj. apsolutno protuzakonito.
Drugo, ako je odbor za nadgledanje rada tajnih službi nesposoban i neiskren prema svojim građanima od čijeg PDV-a prima plaću onda ga treba smjeniti.Svoju plaću treba zaraditi i pekar i političar.

Tko je glasao

Ne može se linkati na tekst

Ne može se linkati na tekst u Novom listu na novi prijepor koji je izazvao
OTC, pa ću biti slobodan ovdje ga prenijeti u cijelosti:

Novi list, Datum objave: 7.2.2010 Rubrika: Novosti

OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ODREDIO KAKO KORISTITI PRAVO NA TAJNO PRIKUPLJANJE PODATAKA
Obavještajci se ugurali između sudova i operatera
Suradnja sudova i drugih državnih tijela mora se odvijati preko OTC-a i policije, navodi se u uputi ravnatelja OTC-a Dinka Majića. Sudovima se brani da podatke izravno traže od telekomunikacijski operatera, a njima da izravno odgovaraju na sudske naloge

Sergej ABRAMOV

Bez dozvole OTC-a sudovi od operatera ne mogu dobiti izliste telefonskih kontakata

ZAGREB – Ravnatelj Operativno-tehničkog centra – središnjeg državnog tijela iz kojeg se operativno provode mjere tajnog prikupljanja podataka – Dinko Majić naputio je telekomunikacijske operatere i sudove da ne smiju ispunjavati sudske naloge.
»Uputu za postupanje« telekomunikacijskim operaterima ravnatelj OTC-a Dinko Majić uputio je 28. siječnja 2010. godine. U njoj se na tri stranice razrađuju i tumače razlozi zbog kojih se smatra da se cjelokupna suradnja sudova i drugih državnih tijela mora odvijati preko OTC-a i policije. Pritom se, zapravo, brani operaterima da izravno odgovaraju na sudske naloge, te se izravno obraćanje sudova telekomunikacijskim operaterima kvalificira kao »nepoštivanje procedure propisane Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o sigurnosno obavještajnom sustavu«. Slična uputa dostavljena je i sudovima, što je u sudbenoj vlasti izazvalo pomutnju, jer nije zapamćeno da bi neko državno tijelo, a kamoli zasebna služba u obavještajnoj zajednici, sudovima određivala na koji će način provoditi svoje naloge. Stoga je za ponedjeljak zakazan koordinativni sastanak na kojem će predstavnici MUP-a, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva raspraviti taj slučaj.

A kako je u »uputi za postupanje« protumačio Majić, svrha ustrojavanja OTC-a jest da se s jednog mjesta »dostavljaju podaci koji predstavljaju mjere tajnog nadzora telekomunikacija«. U uputi Majić navodi da OTC nema problema s dostavom podataka sigurnosno-obavještajnim agencijama, ali »očiti problem u praksi predstavlja pribavljanje podataka u kaznenom postupku«. Navodni problem pritom proizlazi iz različitih definicija tajnog nadzora sadržaja komunikacija, a za koji Majić smatra da ga telekomunikacijski operateri moraju štititi na način da ga jedino smiju dostaviti samom OTC-u. Treba napomenuti da tu nije riječ o prikupljanju podataka tajnim prisluškivanjem, jer OTC svojom uputom priznaje istražnim sucima pravo da putem redarstvenih vlasti nalože prisluškivanje.

Problem se javlja kod naloga kojima, u kasnijoj fazi kaznenog postupka, sudovi traže podatke o izlistima telefonskih kontakata pojedinih telefonskih brojeva ili konkretnih mobilnih uređaja.
Taj zaključak ravnatelj OTC-a izvodi iz Zakona o elektroničkim komunikacijama navodeći da članak 109. tog zakona propisuje da »telekomunikacijski operatori smiju navedene zadržane podatke isključivo putem zaštićenih vodova dostavljati OTC-u«.
– Iz ovih odredbi jasno proizlazi da telekomunikacijski operatori ne smiju podatke o telekomunikacijskom prometu, koji predstavljaju mjeru tajnog nadzora podataka, izravno dostavljati sudovima, sudskim vještacima i drugim tijelima, navodi se u Majićevoj uputi.
No, navedeni članak 109. Zakona o elektroničkim telekomunikacijama propisuje tek da telekomunikacijski operateri moraju čuvati podatke tako da se bez odgode mogu dostaviti OTC-u. O izričitoj zabrani dostavljanja podataka sudovima ili ekskluzivitetu OTC-a u toj odredbi zakona, na koju se Majić poziva, nema ni riječi. Ni drugi propisi koji reguliraju rad OTC-a ne otklanjaju izričito pravo sudu da sam odabere kako će izvršiti vlastiti nalog.

Na koncu upute, Majić dozvoljava telekomunikacijskim operaterima da ipak poštuju određene naloge sudova, ali tek kad je riječ o građanskim parničnim postupcima pretplatnika i operatera. Dakle, kad je u pitanju sporni telefonski račun.
Do Dinka Majića nismo uspjeli doći, a u izvršnoj vlasti nisu imali službenih komentara o uputi OTC-a. Neslužbeno nam je poručeno da će se zakonske nejasnoće u pogledu izvršavanja naloga sudova ispraviti prilikom izmjena Zakona o kaznenom postupku, koje će definitivno prethoditi početku pune primjene tog Zakona u ljeto iduće godine. Do promjene ZKP-a postupanje sudova trebao bi uputom odrediti Vrhovni sud, prethodno raščlanivši sporne zakonske odredbe, uvažavajući neovisnost sudbene vlasti od izvršne.

Puhovski: Sabotiranje borbe protiv organiziranog kriminala

Profesor na Filozofskom fakultetu Žarko Puhovski apelirao je da zakonske nejasnoće treba što hitnije ispraviti, jer otežavaju sudu čitav niz radnji u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.
– Pitanje je koje će se načelo prihvatiti, ali nejasne odredbe treba hitno mijenjati. Navedena uputa je tipično birokratsko ponašanje kojim se zapravo sabotira borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. U realnim okvirima, sud najbolje štiti ljudska prava, ne vidim po čemu bi OTC štitio moja prava bolje od suca općinskog ili Županijskog suda, kazao je Puhovski.

Devčić: Nema potrebe da sud realizira naloge isključivo preko policije

Osim telekomunikacijskim operaterima, OTC je uputio sličan dopis i sudovima diljem Hrvatske u kojima ih poučava kako da provode svoje naloge. Potvrdio nam je to glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.
– Županijski sud primio je sličan dopis OTC-a, ali o njemu još nismo posebno diskutirali i nismo zauzeli stav kako ćemo postupati u budućnosti. U osnovi ne postoji zakonska potreba da se sudski nalozi realiziraju isključivo preko policije ili OTC-a. Sud na koncu ima zakonsku mogućnost da osobno provede sudske naloge, rekao je Devčić.

Lubura: Obavještajac se postavio iznad suda i Ustava

Stalni sudski vještak Đuro Lubura i prije je upozoravao na nejasnoće iz važećih zakonskih odredbi, jer su mu telekomunikacijski operateri znali odbijati provedbu sudskih naloga, pozivajući se na zakonske propise na koje se poziva i Majić. Štoviše, Lubura je ravnatelju OTC-a Majiću, Uredu predsjednika, predsjednici Vlade i predsjednici Vrhovnog suda uputio dopis kojim ih upozorava na te nejasnoće.
– Meni je zbog takvog ponašanja više puta bilo otežano ili onemogućeno postupanje po nalogu suda, pa sam o tome obavijestio nadležne institucije, rekao nam je Lubura. Neovisno o tome tko je u pravu, OTC ili sudovi, Lubura smatra da Majić svojom uputom narušava neovisnost sudbene vlasti.
– Opasno je kad jedan od čelnika sigurnosno-obavještajnog sustava sebi uzima za pravo postavljati se iznad sudova i Ustava, kaže Lubura.

Dogodilo se ono na što su samo rijetki upozoravali. Dobili smo policijsko-špijunsku državu. Ovaj problem ne trebaju razmatrati MUP, DORH i ministarstvo pravosuđa nego prije svega Sabor, nadležni odbori za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te pravosuđe, a time bi se trebao pozabaviti i novoizabrani predsjednik države Ivo Josipović.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Dobili smo

Dobili smo policijsko-špijunsku državu.

Nebi se stobom složija iz jednostavnog razloga što za takvu državu
mora ista imat policiju i špijune. Naša policija i udba je organizacija dilera i
reketara i jedino šta oni špijaju svoju konkurenciju i reda radi premlate kojega
poštenog čovika ili novinara koji je zaboravija di živi pa napiše štagod kontra
njih.

Tko je glasao

Dinko Majic?????

Dinko Majic????? Obavjestajac???!!!!!!
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Mislim da ste sada

Mislim da ste sada prekršili neki zakon kada ste naveli ime čovjeka koji radi u obavještajnoj zajednici, siguran sam da se to nesmje.
@my soul, zbog ovakvih gluparija s prisluškivanjem ali i naših kretenskih zakona koje je zna se tko donio, trava je skuplja u rh nego u npr Austriji ali i drugdje.

Tko je glasao

Dinko Majić nije

Dinko Majić nije obavještajac, niti je to ikada bio. Bio je mali potrčko u MORH-u, a sada je na čelu jedne od sastavnica obavještajne zajednice RH. Kao takav je javna osoba, kao što su i drugi čelnici ostalih agencija i njihovi zamjenici.... Pa zašto se to ne bi smjelo, po kojem članku, kojeg zakona ? Kaj su morti oni božanske osobe ? Ne zaboravi da sve te veseljake plaćaju porezni obveznici.......

Tko je glasao

trava je skuplja u rh nego u

trava je skuplja u rh nego u npr Austriji ali i drugdje.

Dojdi ti kod mene, trave kolko hočeš i to sve zabadav. Jedini problem je u tome, da ju moraš sam pokosit. Čak ima i djeteline.

Tko je glasao

prebaci se na žuju :))) My

prebaci se na žuju :)))

My Soul

Tko je glasao

Je, to je onaj o kojem se

Je, to je onaj o kojem se dosta toga dvojbenog naispisivalo, ali je očito bio po mjeri Tome Karamarka.

Dakle, nakon što ga je Karamarko instalirao za šefa OTC-a, smjestio ga je i na čelo Košarkaškog kluba Knin.

Ajd da vidim onog neregestriranog klona kako toroče o opsjednutosti Crnim Dugonjom ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Meni nakon svih pročitanih

Meni nakon svih pročitanih komentara još uvijek nije jasno u čemu je kvaka oko tog prisluškivanja. Pa o meni npr. sve znaju moji prijatelji i rodbina. I bez prisluškivanja, bilo tko da ih pita bilo što, mogu reći, a i reći će u razgovoru s drugim mojim prijateljima, ili rodbinom. Kakva velika tajna se može kriti u tome što netko ujutro odlazi od kuće raditi, što obavi svoje radne zadatke. Za vrijeme marende ode ili jesti ili lunjati po dućanima. Kad se vrati s posla kuha ručak ili gleda televiziju. Popodne ode na fitness ili u knjižnicu, uzme knjigu, za koju čak i knjižničarka zna što čita. Pa ode na sastanak svoje stranke, na kojoj bude deset-petnaest ljudi koji o tom sastanku sve znaju....Ma meni nije jasno, čemu takva uzbuna oko toga tko će slušati privatne gluposti koje netko priča preko telefona sa svojom ljubavnicom ili ljubavnikom ili dogovara odlazak na skijanje....Zbilja mi nije jasno. Može li mi tko objasniti čega se zapravo boji. Onako objektivno.

My Soul

Tko je glasao

Tebi koja si idealna

Tebi koja si idealna građanka za ove kriminalno - izdajničke vlastodršce
špijanje ništa ne znači . Nama koji nismo naivni ka ti i koji smo za sad ka niki
disidenti nama to malo komplicira našu disidentnu djelatnost.

Tko je glasao

Je li mozes budali objasniti

Je li mozes budali objasniti da je budala?
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Nisam ja budala, već si ti

Nisam ja budala, već si ti problematičan, očito. Brine te možda što netko neće moći slobodno dilat travu? Il dogovarat razbojstva? Il četnikovati po Hrvatskoj?
Ne vjerujem da bi bilo kome bilo zanimljivo što ti nedjeljom ideš na misu u 11.

My Soul

Tko je glasao

. Brine te možda što netko

. Brine te možda što netko neće moći slobodno dilat travu? Il dogovarat razbojstva? Il četnikovati po Hrvatskoj?

Nebi te želija uvridit, jerbo si mi puno draga , ali stvarno ako ti neznaš
ko dila drogu i duvan po ovoj lipoj zemlji onda stvarno imaš problem misaonog
dila tvog mladog i lipog tila.
Oli ti misliš da će ti dileri prisluškivat sami sebe??

Tko je glasao

Pa nek se prisluškuju, ka

Pa nek se prisluškuju, ka da je mene briga. Oće eliminirat konkurenciju :)) Al ono što je najzanimljivije, riješiš se jednog, dođe drugi i misliš da će se nešto promijenit, a kad ono, on zadržava istu ekipu. I šta bi tu sad triba mali građanin mislit, ma ništa. U ovoj državi najoblje žive oni koji ne misle ništa. A ima takvih. Puno. E, koje smo mi budale, dal budale....

My Soul

Tko je glasao

WTF???!!!!! PS: Na misi sam

WTF???!!!!!

PS: Na misi sam u 0900LT
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Karticu gurneš...misliš da

Karticu gurneš...misliš da si car,
brat te prisluškuje...i krene dar-mar.
Za izgovorenu riječ...Remetinec već vreba,
ta prljava igra...smrdi do neba.
Sovoljuge namjerno... lopuže ne traže,
njuškanje poruka...njima je draže.

Tko je glasao

Ne vidim apsolutno nikakvog

Ne vidim apsolutno nikakvog ozbiljnog razloga zbog kojeg bi se obični, mali pošteni građanin trebao osjećati ugroženim, ako mu bilo tko sluša telefon. Što se može čuti u običnom razgovoru:
"ej, stavi krumpire kuhat, da budu kuhani dok dođem kući"
"mama, jesi mi bila u knjižnici"
"dragi, večeras sam ti spremila večericu, a poslije ćemo mmmm"
"halo, doktore, možete li me naručiti idući tjedan za ginekološki pregled, prolazi mi mjesečnica?"
"halo, dobar dan, je li to konzum, naručila bih 5 litara mlijeka, 2 detergenta za robu"......
Kome to može biti zanimljivo? Koga briga što to netko prisluškuje ili ne prisluškuje? Tko može prisluškivati 5 milijuna građana istovremeno. Ako seksaš, ugasi mobitel da te tkogod ne bi prisluškivao kako stenješ u blizini :))))

Da, al svima dobro dođe, kad nestanu na moru, ili u planini, da ih se pronađe po signalu mobitela. Tada nikom ne smeta što ih se locira po mobitelu.

A to što je fucken krimosima odzvonilo, to je samo njihov problem. Baš me zanima tko će se od Pollitičara pobojati za svoju stražnjicu?

My Soul

Tko je glasao

My soul...... neće

My soul...... neće kriminalcima odzvoniti ako se uvede ova mjera, snaći će se oni već na različite, već ovdje nabrojane načine. Otići će u BiH, Sloveniju, Srbiju ili preko Interneta kupiti karticu i mobitel. Za ono koliko njima treba to će biti im biti dovoljno... Ne trebam ni pričati o tome kako neki od njih već koriste različite vrste satelitskih telefona (Turaya i sl.) koji nemaju veze s našim telekomunikacijskim operaterima-

Kriminalce bi opasno zaboljelo kad bi ih se udarilo tamo gdje najviše boli, po financijama, kad bi porezna uprava krenula u provjeru načina na koji su stekli nekretnine i pokretnine, kad bi kod nas radio Ured za sprječavanje pranja novca itd..... Ali mislim da to ne bumo tako skoro gledali, bar dok i zadnji kriminalac ne uloži novac od kriminala u tzv. "legalne poslove" i postanu ugledni poduzetnici i manageri ....

Pollitičari se ne trebaju bojati za svoju stražnjicu budući da je ovo politički blog, sa različitim mišljenjima, ali većinom u granici tolerancije. Bila bi to tužna i jadna država kad bi je zanimalo što se ovdje piše, to bi predstavljalo ponavljanje nedavne prošlosti, ali s obzirom na sastav naše obavještajne zajednice i njihove mentore u sjeni, ništa me ne bi čudilo...... A kad bi to i bilo tako, onda bi trebalo sve to dati u javnost jer se takve spodobe boje javnosti kao vampiri sunca.......

A do tada: "Draga, što ima za ručak.... ? " "Malo ću zakasniti jer imam nekih "obveza" " i sl..... bez straha.

Tko je glasao

Kriminalce bi opasno

Kriminalce bi opasno zaboljelo kad bi ih se udarilo tamo gdje najviše boli, po financijama, kad bi porezna uprava krenula u provjeru načina na koji su stekli nekretnine i pokretnine, kad bi kod nas radio Ured za sprječavanje pranja novca itd..... Ali mislim da to ne bumo tako skoro gledali

Kako imam neke dobre znance, koji tamo rade, gotovo sam se zagrcnula od smijeha...hahhahaaa...za plaću od par tisuća kuna, što im se daje i još im se prijeti da su višak ljudi, jer je eto, državna administracija ogromnaaaaaa, ti očekuješ da oni gare kriminalce, koji u sačekušama ubijaju djecu mecima u glavu, kako bi dokazali da im nitko ništa ne može! Čovječe, ljude treba platit, osigurati im zaštitu, napraviti nedodirljivi sustav, koji će to raditi, o čemu ti pričaš, a ne da ih svaki šipac mlati, ili da ih brat jednog Pollitičara s ovog foruma baca preko prozora, drži ženu, inspektoricu za nogu i s glavom preko balkona...i još se Pollitičar time sprda na ovom forumu....

Nego, ajde se ti založi za to da se te ljude dobro plati, da ih se obuči, da im se osigura zaštita do neprepoznatljivosti, pa kad se takav sustav izgradi, onda neka, sretni, zadovoljni i orni ganjaju kriminalce. Ovako mogu samo reći: koliko para, toliko muzike.

My Soul

Tko je glasao

I ti to opravdavas, sto oni

I ti to opravdavas, sto oni ne rade svoj posao jer im je placa mala? I to ih ne smeta da pljuju po drzavi, dok u isto vrijeme se samo zale i i dalje nista ne rade. Zalosno. Vjerujem ti da ih nitko ne stiti, i da im nije lako. Ali to ih ne opravdava u tome da se tebi zale, da nista ne rade i cekaju bolje dane. Najlakse je samo sjediti i cekati bolje dane.
Da li je ikad netko od njih pomislio, da rade kako treba ono za sto su placeni, da bi onda uskoro i cijela lijepa nasa bolje funkcionirala, a oni bi dobili sve ono o cemu sada mastaju, ne radeci nista?

To je jedan od razloga zasto i je situacija takva, svi ti tvoji prijatelji hoce samo novce, nije ih briga za pravdu i postenje. A bas bi ih volio vidjeti, da imaju 'pravednu' placu, da ih svi stite, ne bi opet nista radili, jer zasto bi riskirali da i to izgube. Stvarno ne razumijem kako i zasto ih ti opravdavas.

Tko je glasao

Nigdje nisam napisala da ne

Nigdje nisam napisala da ne rade ništa. Rade i zarade tu malu plaću. Mala plaća, male zvijeri, velika plaća, velike zvjeri. Kužiš, ili?

My Soul

Tko je glasao

Šteta što SOA nije mogla

Šteta što SOA nije mogla prisluškivati Sanadera jer je koristio prepaid, pa ga je snimila SOVA i stajalo ga to karijere. Da je bio pod nadzorom SOA-e, svakako bi izviješće o svojim kriminalnim aktivnostima dobio na svoj stol i sam sebi presudio.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Ma jadan taj Sanader kada ti

Ma jadan taj Sanader kada ti je otkrio da je koristio prepaid. Daj 45 lines napiši nam dnevnik o tome, jer na tvom svingingu nemoš naći žive duše s kojom bi podijelio tvoju toplu vodicu. Ma dobro razumijem ja da ti i ovi komentari donesu neku crkavicu, ali dnevnik čovječe to ti je euro +

Tko je glasao

Žac, slušali su ga

Žac, slušali su ga Slovenci zato jer naši "mudraci" i "profesionalci" nisu znali ili nisu htjeli znati da cjelokupni međunarodni telefonski promet iz Hrvatske prema zapadnoj Evropi ide preko starog magistralnog voda koji, vidi čuda, prolazi kroz jednu zgradu u Ljubljani...... Ljudi se samo spojili i koristili našu glupost, zar i ti to ne bi napravio na njihovom mjestu ?
Da li je tko odgovarao za propuste ? Ne..... zašto bi..... Da li je tko upozorio predsjednika vlade, ministre i visoke državne dužnosnike da se to može dogoditi i da trebaju paziti što govore i s kim ? Ne, nije.....

Nisu se oni u svojim razmišljanjima i stavovima odmakli od stare UDB-e i KOS-a, a svijet je otišao naprijed.....

Tko je glasao

Naravno. Zato im je bitno da

Naravno. Zato im je bitno da guraju ovakve stvari koje su kao uobičajeno u euroatlanstkim integracijama, a njim služe za strašenje naroda, opravdavanje trošenja love, dilanje informacijama...

Pisalo se i o slučajevima da je ljudstvo i tehnika agencije korišteno za razna uhođenja po privatnim narudžbama (tajkuni i sl.) i nikom ništa. Nema nadzora i kontrole. Turudić veli kako je normalno da država (SOA) radi sigurnosnu provjeru sudaca. Krše se ljudska prava, zloupotrebljava položaj..., ali u ovom "lancu ucijenjenih" sastavljenom od naših političara, nema nikoga tko bi na to ukazao.

Sirotom Josipoviću nedaju lovu za inauguraciju ni Mesić ni Kosorica, a kad li će tek biti u mogućnosti raditi posao koji je najavio, to je sasma neizvjesno ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Čudi me da ti 45 lines

Čudi me da ti 45 lines veliki guru obaviještajnog podzemlja nisi napisao da tije javila neka visoka faca kao ono dobro obavješteni izvor iz vrha državna sigurnosti da je sve je to maslo Karamarka, Fabera, SOE, POE, crvenih, žutih, zelenih vragova Kosorice i Mesića koji su eto sirotog Josipovića natjerali na prosjački štap pa sirotan nema ni za inauguraciju.Čudi me da nisi napisao da su Kosorica, Mesić, Karamarko, Faber, SOE, POE, crveni, žuti, zeleni vragovi odlučili da će se inauguracija održati donjoj podgrizi a financirati će je kao i tebe neki smokvani i zeljani iz obaviještajnog podzemlja. Naprijed 45 lines nestrpljenjem čekamo tvoju priču o tome tko je financirao Josipovićevu inauguraciju.

Tko je glasao

Mali zeleni, jadna je

Mali zeleni, jadna je država koja te predobro plaća za to što radiš, uzalud ti lažni trud da namjernim greškama napraviš privid nekog istinoljubivog diletenta....... ti si samo dežurni diletant. Ostavi Peratovića i sve druge na ovom blogu na miru, neka svatko piše što misli, na nama drugima je da argumentima prosudimo vjerodostojnost njihovih stavova......

I vidiš, baš dobro da si spomenuo obavještajno podzemlje, samo si ga stavio u krivi kontekst. Naime, baš me zanima kako će se budući Predsjednik RH dr. Josipović iznenaditi kad shvati da mu se pravo obavještajno podzemlje nalazi u sustavu, koji država plaća, a oni rade sve osim onoga što bi trebalo...... Kažu mi dobro upućeni da tu ima svega, od nepotizma i korupcije pri zapošljavanju i napredovanju, plasiranja lažnih informacija u svrhu obmane javnosti i državnih dužnosnika, pa do odrađivanja prljavog posla za određene političke grupacije ili pojedince....... Ali zaista svega, prava Orwelova farma...... Stoga, drži tu koricu kruha u ruci i okani se komentiranja na mjestima na kojima nisi intelektualno dorastao...... Capisci ?

Tko je glasao

Kao što reče Jaca, nitko

Kao što reče Jaca, nitko neće biti izuzet! Tko god je u nešto umočen, to je samo njegov problem. Dosta je bilo kolektivne odgovornosti. Iako npr. ne mislim da bi Sanader bio u nešto umočen. Prije mislim da su mu smjestili oni koje je pospremio u ćuzu ili marginalizirao. Obavljajući svoj posao, zamjerio se mnogima. Vjerojatno će slična sudbina zadesiti i Jacu. Najgore je biti u službi naroda. Jer je narod nezahvalan! Uzdigne te u slavu u trenu, a još brže sruši. Za narod se ne isplati boriti! Samo za sebe i svoju obitelj!

(o.t. A nakon svega, ostaju samo dva metra. Svima. Svi su osuđeni na smrt. Nitko se neće izvući. Ni poa, ni soa, ni sova, ni ova, ni ona, ni ti, ni ja....smisao života je nešto drugo...očito.)

My Soul

Tko je glasao

Iako npr. ne mislim da bi

Iako npr. ne mislim da bi Sanader bio u nešto umočen. Prije mislim da su mu smjestili oni koje je pospremio u ćuzu ili marginalizirao.

Dobraaaaa!

B-52

Tko je glasao

Slažem se samo sa ovim:

Slažem se samo sa ovim:

Za narod se ne isplati boriti!

I ova rečenica ti je upitna:

Samo za sebe i svoju obitelj!

Dokazano najviše cipačine u hrvata je u obitelji.

Tko je glasao

Slažem se samo sa ovim:

Slažem se samo sa ovim:

Za narod se ne isplati boriti!

I ova rečenica ti je upitna:

Samo za sebe i svoju obitelj!

Dokazano najviše cipačine u hrvata je u obitelji.

Tko je glasao

A daj molim te procitaj sto

A daj molim te procitaj sto si napisala. Ne mogu vjerovati kako netko, u ovom slucaju ti, moze biti toliko naivan.
Samo fi jos fali recenica kako je Sanaderu sve smjestio SDP za vrijeme vladanja 2000. do 2003., i da su oni znali da ce im se on zamjeriti, pa su sve isplanirali samo da njemu smjeste.

Zar je tolko tesko priznati da je on bahato vladao 6 godina, da je mislio da je nedodirljiv i da moze raditi sto hoce, ali su ga ipak neke vise sile nekako zaustavile, i da ce uskoro zavrsiti iza resetaka? :)

“You're basically killing each other to see who's got the better imaginary friend”

Richard Jeni

Tko je glasao

Ti si naivan, ako misliš da

Ti si naivan, ako misliš da je netočno ono što sam napisala. To što se Sanader usudio učiniti, potjerati ili potrpati u zatvore glavne face u državi, najvjerojatnije ga je koštalo glave sada. Jer ta ekipa ne prašta. Za Velike koalicije se okupilo čak šest stranaka da to počisti, pa nitko nije uspio. Ukakali su se kao grlice. Ispovraćali čak. Što misliš, zašto su ispušili sljedeće izbore, a zašto je Sanader dobio i drugi mandat. Pa treba zbilja biti naivan ili glup da to ne bi shvatio. Šta misliš da se s "kumovima" može nositi na finjaka? Misliš zbilja da bi njima mogao parirati netko tko nije bahat i tko je dodirljiv i ranjiv. A tragedija ove države jest upravo u tome, što su ga, različitim namještaljkama, uspjeli potjerati s vlasti...što su pobijedili. No dok to običan narod skuži, bit će kasno. Iskreno rečeno, mislim da ovaj narod nije ni zaslužio ništa drugo. Što se mene tiče, konačno sam prekinula sentimentalnu i domoljubnu obiteljsku nit. Više me ništa ne veže za ovo, ni za bilo što drugo. Postala sam neovisna i slobodna i jednako se mogu zvati Mongolkom, Kineskinjom, Srpkinjom, Židovkom, Irankom, ili bilo kako drukčije. Svejedno mi je. Jednog dana ću ionako odlučiti o tome koji je narod najponosniji i prikloniti mu se. Jer ovo što rade Hrvati, vrte se kako vjetar puše, nije u mojoj prirodi.

My Soul

Tko je glasao

Svaki normalni bežićni

Svaki normalni bežićni telefon se može prisluškivat, jel taj isti ima domet na otvorenom i do 500 m, a među zidovima i do 50 m. Plus toga se može sa specijalnim mikrofonima slušat razgovor kroz zidove i u svakom autu, na svakom mjestu.

Nema te državne službe ili bilo ko drugi, da može sve kontrolirat. Koga imaju na piku toga buju prisluškivali i snimali na svim mogučim mjestima.

Zato mislim da je to sve širenje paranoje i zastrašivanje, nekaj slično ko kad moj sused u vrtu postavi svoj stari overal napunjen sa slamom.

Tko je glasao

Presretanje elektronskog

Presretanje elektronskog signala mobilne telefonije se ne vrsi SAMO putem broja SIM kartice. Onaj koga se treba "slusati" je "slusan", a sve ostalo su bajke za "javno mijenje";)) I naravno to se i ne objavljuje u "NN" (Narodnim Novinama).

PS: jedno vrijeme (2001-2003) je ekipa koja obavlja ovaj posao je drsko nosila T-shirts sa natpisom "U Boga vjerujemo, sve ostale nadziremo!".........Naivno, kao i sve ostalo u RH............npr. Generalic.............

Nadalje, nije samo T-mobile, koji je u vlasnistvu druge drzave, ugroza nacionalne sigurnosti RH, npr. isplate placa svih drzavnih duznosnika i sluzbenika idu ili preko banaka koje su u talijanskom ili austrijskom vlasnistvu, stoga......onaj tko cita razumije.
Naravno, srpska bratija koja ovo prati on-line ce reci:"Ma, dajjjj bre......" :) Razumemo se, kaj ne?!
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

rmarino69, a ono kao ne zna

rmarino69, a ono kao ne zna se tko drži braniteljski fond i čija imena su na spisku vlasnika dionica.
A mi ovdje raspravljamo o objavi popisa branitelja.

grdi

Tko je glasao

Čovječe, zgrada SOA-e koja

Čovječe, zgrada SOA-e koja se gradi u Savskoj u vlasništvu je RBA, a SOA će ju koristiti na leasing. Sve plaće im idu preko stranih banaka, a u bankama točno, samo po plaći, znaju tko je tko po hijerarhiji tamo i slično.
O tome sam već pisao --->"Graditelj svratišta" gradi SOA-in špijunski centar
A evo i potvrde iz SOA-i i MUP-u prijateljskog Jutarnjeg lista Novo sjedište hrvatskih 'agenata 007' bit će dovršeno do kraja 2010.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Je, je 45 lines pisao si ti

Je, je 45 lines pisao si ti o tome. Pišeš ti o svemu i svačemu samo je malo onih koji te čitaju. Šteta jer kod začepljenja su tvoja štiva prirodni ricinus.

Tko je glasao

nego, mali zeleni,

nego, mali zeleni, zanimljivo je kako si postao aktivan komentator bas ovih dana, kada se 45lines nakon duzeg perioda vratio na pollitiku.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ti bi Hatzi trebao više

ti bi Hatzi trebao više događanja na pollitiki pa bi znao da se javljam samo u krajnjoj nuždi. nevidim kakve to ima veze što se 45 lines vratio komentiram gluposti kojima nas ta podzemna faca obasipa. Slobodno vam minusiranje. To je vaša a ne moja stamota. Ubij neistomišljenika, prognaj ga, daj mu žutu vrpcu na ruku, uništi ga. Ma Hatzi bre, napao si bre krivoga čoveka! Minusari naprijed, pamet stoj!

Tko je glasao

Izravno prisluškivanje se

Izravno prisluškivanje se koristi iznimno na kraju obrade. Količina mobitelskog i mrežnog prometa je prevelika za ljudsku obradu pa se koriste kompjuteri spojeni u routere providera koji hvataju i analiziraju promet. To radi specijalni softver koji mogu kupiti samo službe. Kad se namjesti lako ga koriste čak i omladinci hdza koje su povukli u službu. Analiza obuhvaca pretragu po ključnim riječima, izvoru-odredištu i detektiranje osumnjicenika na osnovu ponašanja. Pomoću imei-a mobitela se prate kontakti i kretanje. Dosta da mobitel bude X puta u 6 mjeseci blizu označenog broja ili lokacije pa da uđe u višu kategoriju nadzora. Označeni su mobiteli istraživačkih novinara i nekih političara koje bi potencijalni počinitelji poželjeli kontaktirati. Lokacije su objekti kao neka ministarstva i sjedište hdz, stanovi političara i tajkuna. Traže se i mobiteli koji se javljaju blizu tih imeia. Tako su našli Gotovinu preko žene jer se poklapala lokacija njezinog i praćenog imeia.
Mrežni promet se takođe analizira u okviru 6 mjeseci Ako redovito idete na ovaj server, neke blogove, h-alter, zelenu akciju itd. prelazite u višu kategoriju. Glavna uloga službi nije da prati strane službe ili hdz mafiju nego da pazi na ljude koje se ne može kontrolirati. Državni neprijatelji su ljudi kao Dušan Miljuš i Josip Dell Olio.
Tor i proksiji pomažu ali nisu 100%. Za to treba uzimat poseban mobitel za svaki razgovor, razgovarati blizu gužve, dalje od uobicajene rute kretanja, poslje uništiti, ne koristi privatni mobitel blizu toga. Za isključit mobitel treba izvadit bateriju. Za Internet treba uzimat laptop kupljen vani ili sa lažnim macom i sa njime ići na nezaštićene wlanove. Paziti da niste blizu objekta sa video nadzorom i da ne križate lokaciju sa vlastitim mobitelom.

Tko je glasao

Pitam se ja i nikako da ne

Pitam se ja i nikako da ne smislim odgovor zašto slušaju Miljuša i zašto njega čuva policija, a ne da slušaju tebe i čuvaju tebe koji zna sve državne tajne i poznaje sve konce organiziranoga kriminala i obavještajne mafije. Daj ti to nama 45 lines pojasni, ili prestani baljezgariti i hebati nas u mozak tvojim osobnim problemima i piskaranjem po narudžbi. Daj ili pojasni u čemu je tvoj problem ili odhebi i vrati se u dvorište onih koji su te ovdje poslali.

Tko je glasao

M d trbl b slšt

M d trbl b slšt tb 45 lns. T s nshvćn Pks kć nvnrstv. D t slšj jš dj plcjsk zštt svjt b zml tvj rspnj pmt. jm ljd ptpsvt ptcj d d mnstrsk ftlj nšm 45 lns. Njblj b bl d stp sv n ftlj n kjm sjd bjkt njgvh npd. v nm čstk držvnj prv rcnlzcj všk kdrv nvđnh rzmjr.

Tko je glasao

Nemojte minusirati ove

Nemojte minusirati ove trolove iz SOE, pa ovakva obavještajna djelatnost i kontrola štete im samo služe kao negativna propaganda.

Tko je glasao

To je izgleda jedino što

To je izgleda jedino što znaju raditi, za sve drugo treba nešto više znanja, sposobnosti, truda, talenta i umijeća, uglavnom njima deficitarne robe....

Tko je glasao

Povampirili se ovdje ...svi

Povampirili se ovdje ...svi zeleni mali,
vrijeđaju samo...na ispitu su pali.

Tko je glasao

mali zeleni, ajde please

mali zeleni, ajde please svoju žuč ili bolje argumentiraj ili je prenesi negdje drugdje, ove ad hominem stvari su off topic

Tko je glasao

Kolega mrak pitam se zašto

Kolega mrak pitam se zašto ste ustali baš u obranu osobe koja deficitarno zagađuje sve dnevnike jednom te istom bljuvotinom napadima na obaviještajno podzemlje čiji je plaćenik. Pitam se o kakvom vi to off topicu i boljim argumentima pričate i koga vi branite, Mišljenja koja proglašavate žići ili kolegu na službenom zadatku. Zar ste zaboravili kolega mrak da ste za vrijeme izborne kampanje za vašeg nalogodavca banirali svoje neistomišljenike i kritičare vašeg gazde. Sada se ovdje pozivate na bolje argumente i govorite o žući kojom 45 lines sipa po svim dnevnicima. Umjesto da se pobrinete za to da se ukloni strah koji upravo vašim intervencijama pojačavate vi se kolega mrak stavljate u ulogu odvjetnika osobe koja nezna napisati ni slovca a da u tome ne ključa od žući i neargumentiranost. Mašala kolega mrak sve je očiglednije da je nagrada otišla u krive ruke.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci