Tagovi

Tjelesna straža i velika blamaža

Tjelesna straža i velika blamaža

Ovaj dnevnik napisao sam kao odgovor/komentar na Danimirov dnevnik "Ima li predsjednik RH dr. Ivo Josipovi? pravo birati tjelohranitelje", budu?i da je tekst preduga?ak za obi?an komentar.

Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo sudjelovati u izboru osoba koje ?e mu pružati tjelesnu, ali i drugu vrstu zaštite; ali i ina?e osoba s kojima ?e raditi i koje ?e raditi s njim. Njegovo pravo zapravo je utvr?eno Ustavom, poglavito ?lankom 102. Ustava, te Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Vrlo jednostavno re?eno, ovaj zakon predsjedniku daje prava i ovlasti nad povjerljivim informacijama, a time mu daje pravo da se informira o ljudima iz svojeg neposrednog okruženja, pa tako i ljudima koji ?e se brinuti o njegovoj sigurnosti. Ovo je neupitno. Me?utim, ovaj zahtjev nije utemeljen na direktnom izboru, visokoj dužnosti, vrhovnom zapovjedništvu i sli?nom, ve? Ustavu i odgovaraju?im propisima.

Na temelju Uredbe o utvr?ivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranju odre?enih osoba, objekata i prostora Predsjednik RH je šti?ena osoba, najviše, I kategorije. Interesantno, u Uredbi direktno ne piše da se ona odnosi na izabranog predsjednika, ali se to iz nje lako ?ita jer Uredba definira da su "kandidati za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, od objave liste kandidata do izbora Predsjednika Republike" šti?ene osobe II kategorije. Izborom, osoba postaje predsjednik i to je to, jednostavno u jednom trenutku imamo dva predsjednika - izabranog i aktualnog (koji uskoro odlazi).

Vrlo važan element je da se zaštita ne odnosi (samo) na osobu predsjednika, ve? i na institut predsjednika RH. Dakle, zaštitom predsjednika štiti se ?ovjek koji obavlja dužnost, ali štiti se i obavljanje te dužnosti, te državni interesi me?u kojima nacionalna sigurnost i stabilnost.

Predsjednik, dakle, ima pravo na zaštitu, ali ujedno ima i dužnost biti zašti?en. S te strane smatram nespretnim izjave Ive Josipovi?a u kojima on govori o obliku zaštite koju bi želio, te daljnjem relaksiranju te zaštite, te o broju potrebnih pratitelja. To je isto kao kada bi Ivo Josipovi? doktoru rekao kakvu operativnu proceduru želi, koju vrstu anestezije, koliko anesteziologa i sestara treba biti prisutno operaciji i tako dalje. Me?utim, Ivo Josipovi? kao pacijent može odabrati svog lije?nika, a onda ovaj svoj tim. Ivo Josipovi? kao Predsjednik Republike Hrvatske dužan je prihvatiti zaštitu na temelju sigurnosne prosudbe i u onom obliku u kojem se na temelju te prosudbe pruža, te prihvatiti zaštitu za to nadležne službe, odnosno Uprave za posebne poslove sigurnosti (UPPS).

Tako?er, smatram nespretnim odbijanje ponu?ene zaštite. Budu?i da su kandidati šti?ene osobe II kategorije, gotovo je sigurno da su svi sa MUP-om obavili nekakve prethodne razgovore, osim toga smatram da je i dužnost kandidata ne samo da se informiraju o svojoj sigurnosti, ve? i da poštuju sigurnosna pravila. Ovdje možda ne bi bilo loše razmisliti o promjeni kategorije ili sigurnosne politike za kandidate koji u?u u drugi krug izbora, jer jedan od njih sigurno ?e postati predsjednik.

Osje?aj sigurnosti i ostale trice i ku?ine o kojima je Josipovi? pri?ao (ali i drugi kandidati, da budem fer), nemaju baš nikakve veze sa stvarnim stanjem stvari. Zaštita ne postoji protiv onih 99,99% normalnih, niti za 99,99% redovnih situacija, ve? za 0,01% onih loših ili ludih, te za 0,01% neželjenih doga?aja.

Što se osoba koje ?e mu pružati zaštitu ti?e, mislim da (budu?i) Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo znati tko su ljudi koji ?e ga štititi, koje kvalifikacije imaju, kao i kako su obavještajno procijenjeni. Me?utim upitno je da li bilo koji predsjednik, pa tako i Ivo Josipovi?, ima vremena za prou?avanje podataka o 700 ljudi koliko je sam spomenuo. Posao bi mu bio i bitno obimniji, jer sigurnost mu ne pruža samo onaj mali broj ljudi koje naj?eš?e vidimo u bliskoj pratnji i koji se odabire iz odgovaraju?e baze UPPS-a MUP-a. Ovisno o tome što predsjednik radi, gdje i kojim prometnim sredstvom putuje, zaštitu mu osigurava više desetaka, mogu?e i daleko više od stotinu ljudi. Osiguranje ureda, osiguranje doma, osiguranje rute puta, osiguranje vozila i drugih transportnih sredstava, osiguranje komunikacija, osiguranje hrane koju konzumira itd. Sve je to složen i koordiniran napor velikog broja ljudi koji ?esto pripadaju i razli?itim službama (npr. MUP, SOA, MORH).

Mislim da bi bilo logi?no da budu?i predsjednik sudjeluje u odabiru onih koji ?e biti glavni i odgovorni ljudi u njegovom timu za zaštitu (to je zapravo "odabir lije?nika"), te da ti ljudi i MUP nakon toga trebaju sastaviti odgovaraju?u ekipu, te o tome obavijestiti predsjednika i s njim obaviti završne konzultacije. Zahtjev za sudjelovanjem u odabiru je logi?an, iz najmanje dva razloga. Prvo, jasno je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi ljude u koje se ne može potpuno pouzdati. Drugo, logi?no je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi batinaše i aferaše (a takvih je bilo, dovoljno je malo potražiti po internetu).

Ponašanje ljudi zaduženih za sigurnost predsjednika reflektira se ne samo na osobu ve? i na instituciju. Osim toga, prijetnja da netko iz bliske pratnje služi kao "špijun" ili "trojanski konj" vrlo je neugodna i diskvalificira, bez obzira na uvjeravanja da se radi isklju?ivo o pitanju stru?nosti, a ne podobnosti. Kako izgleda hrvatska stru?nost, o tome je suvišno govoriti. Da je stru?nost bila temeljni faktor selekcije u Hrvatskoj, danas ova zemlja vjerojatno ne bi izgledala kako izgleda. Da su se radile sigurnosne provjere, mnogi ljudi u ovoj zemlji nikada ne bi mogli obavljati dužnosti koje su obavljali, niti se družiti s ljudima s kojima su se družili, a mi danas ne bi bili što banana, a što u banani sa 43 milijarde eura vanjskog duga. Naravno, uz napomenu da je ipak malo teže biti nestru?an u ovoj djelatnosti koja zahtjeva iznimnu psihofizi?ku spremu, te mnoga znanja i vještine, a uz to je podložna ne samo stalnom usavršavanju, ve? i stalnom ocjenjivanju i provjeri.

Naravno, stru?nost je samo jedan faktor, jer postoje i druge klju?ne odlike kao moralnost, poštenje, nepotkupljivost, diskrecija. Tu je i odanost, koja može biti i pogrešno usmjerena. Jedan vrhunski tjelohranitelj može imati istu psihofizi?ku spremu, istu vještinu baratanja oružjem i borila?kim vještinama, ista sigurnosna, obavještajna, tehni?ka i druga znanja kao i jednako "stru?an" profesionalni ubojica ili terorist. Rije? stru?an sam namjerno stavio u navodnike, jer stru?nosti ovih drugih manjkaju bitni povezani elementi. Osnovni problem je u tome da je dosta lako utvrditi koliko netko brzo tr?i, koliko je izdržljiv, kakav je borac i kakav strijelac, dok je, recimo, vrlo teško utvrditi da li je pošten i nepotkupljiv. Postoje sigurnosne provjere, naravno, no tu vrlo brzo dolazimo do pitanja tko ?uva ?uvare i lako vidimo da me?u ?uvarima ?uvara nažalost ima dosta po-vezaša i aferaša. Na kraju krajeva, situacija s kriminalom u Hrvatskoj - koji svakako predstavlja ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti sve je samo ne idealna, a jedan od razloga raširenosti kriminala i korupcije je i nedovoljno efikasan rad obavještajnih službi.

Kvaka je i ?injenica da nemamo dobro reguliran proces tranzicije mandata predsjednika, praksa ne postoji, a propisi ne odre?uju bitne stvari, kao npr. od kojeg trenutka izabrani predsjednik ima pravo na obavještajne, odnosno sigurnosne informacije. Budu?i da se radi o izabranom predsjedniku i da je njegov mandat neporeciv, po meni to bi bio trenutak kada Državno izborno povjerenstvo proglasi kona?ne rezultate izbora. No, od tog trenutka samo izabrani predsjednik - dakle Ivo Josipovi? ima pravo na obavještajne informacije, dok je pravo na te informacije za osobe iz njegovog tima nešto upitnije. Naime, te osobe nisu prošle nikakve sigurnosne provjere, niti su imenovane na dužnosti, a nekima dužnosti nisu niti ponu?ene. Smatram da bi bilo potpuno neprimjereno davati podatke o djelatnicima vrlo osjetljive službe MUP-a tre?im osobama bez ikakvog mandata, a pogotovo izbornim stožerima i središnjicama stranaka.

Zaštita osobe predsjednika i institucije predsjednika je (protu)obavještajna djelatnost sama po sebi (pogledajte samo naziv Uredbe), bez obzira da li ju obavlja MUP, SOA ili netko tre?i, dakle ova djelatnost nedjeljivi je i sastavni element poslova zaštite. U nju ne ulazi samo direktna zaštita od odljeva informacija i njihove kompromitacije, ve? i prikupljanje informacija o svim rizicima i drugim ?imbenicima zna?ajnim za sigurnost Predsjednika. Strah od osobne kompromitacije, kao i kompromitacije institucije razumna je, tim više što je Josipovi? najavio novi put, a taj novi put sigurno uklju?uje i novi odnos prema sigurnosnim službama, ali i tzv. paraobavještajnoj zajednici. Budu?i da je institucija predsjednika nezaobilazan faktor u obavještajnoj zajednici, sigurno je da su Josipovi?eve izjave o borbi protiv kriminala i paraobavještajnih struktura zabrinule mnoge. Dakle, sigurno je da mu treba svaka zaštita, a pogotovo zaštita od odljeva i kompromitacije informacija.

U tom smislu ovaj "sukob" izme?u Ive Josipovi?a i njegovog tima s jedne i MUP-a, SPPS-a i Tomislava Karamarka s druge strane iznimno je loš PR. Situacija u kojoj izabrani predsjednik države nema propisanu institucionalnu zaštitu, zabrinjavaju?a je. Situacija u kojoj bi aktualni predsjednik zemlje koristio izvaninstitucionalno osiguranje nezamisliva je i sramotna. Tako?er u tom sukobu primje?uje se mnogu ulijetanja sa strane, upravo ono što možemo nazvati paraobavještajnim djelovanjem. To se jasno vidi iz kuteva "obrade" glavne pri?e, ali i iz dodatnih pri?a koje su u me?uvremenu iskrsnule, kao što je Josipovi?evo "ure?ivanje" Dnevnika. Mislim da je stišavanje sukoba u interesu Ive Josipovi?a, u interesu institucije Predsjednika Republike Hrvatske, ali i u vitalnom interesu Tomislava Karamarka (koji za razliku od Josipovi?a nema osiguran petogodišnji mandat). Osim toga, stišavanje sukoba je i u interesu MUP-a, kao i njegove Uprave za posebne poslove sigurnosti, jer je jako loše ako se stvara slika o nepouzdanosti, nestru?nosti i pretjeranoj politiziranosti ove vitalne djelatnosti, te o njenom sukobu s osobom (a samim time i institucijom) za ?iju je sigurnost zadužena ili još gore o (para)obavještajnoj djelatnosti protiv te osobe, odnosno institucije, koja je ujedno nezaobilazan faktor baš u radu obavještajnih struktura.

Kao odre?eno opravdanje Ivi Josipovi?u, mogu navesti slu?aj iz 2006. godine kada su pripadnici ATJ Lu?ko (dakle elitne hrvatske policijske jedinice) sudjelovali u fizi?kom obra?unu, koji je uslijedio kao odgovor na napad na njihovog kolegu. Umjesto da uslijede najstrože sankcije i osuda takvog ?ina, jer nitko, a pogotovo oni zaduženi za provedbu zakona ne mogu i ne smiju uzimati zakon u svoje ruke, tadašnji ministar Kirin je specijalcima ne samo pružio podršku, ve? je organizirao i zajedni?ko snimanje za televiziju na kome se slikao uz specijalce u prijete?em stavu sa prigodno navu?enim "fantomkama". Pripadnici ATJ Lu?ko prolaze teške pripreme, stroge testove i rigorozne sigurnosne provjere - no oni su i dalje ljudi, sa mnogim vrlinama, ali ?ini se i manama i u tome se vjerojatno ne razlikuju od pripadnika UPPS-a (ali uostalom i od nas "obi?nih" gra?ana).

Kako bi se izbjegla proceduralna ograni?enja uvjetovana nedore?enim propisima, možda ne bi bilo loše revidirati legislativu. Kao alternativu, MUP bi izabranom predsjedniku mogao dodijeliti privremeno osiguranje, pri ?emu bi se osiguranje zajedni?ki kona?no uredilo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika. Mislim da je ovo razuman prijedlog, koji nikoga ne stavlja pred gotov ?in, te daje vremena da se uredi nešto što ?e na kraju krajeva rezultirati petogodišnjim odnosom predsjednika i službe zaštite, a posebno osoba koje mu pružaju blisku tjelesnu zaštitu.

Ovdje bih dodatno napomenuo da je nepostojanje rezidencije Predsjednika RH sigurnosna no?na mora. Rezidencija nikad nije ure?ena uglavnom zbog demagoških pri?a o rasipnosti i troškovima, pri?ama koje nemaju nikakve veze sa obavljanjem dužnosti predsjednika, niti stvarnim potrebama funkcije predsjednika, a najmanje veze imaju sa njegovom sigurnoš?u. Mislim da bi rezidencija predsjednika trebala biti izgra?ena u okviru postoje?eg kompleksa Ureda, jer je to najlogi?nije i najprakti?nije rješenje. Nasuprot demagogiji, ona bi u stvarnosti doprinijela ne samo boljem izvršavaju dužnosti predsjednika, ve? i pove?anju sigurnosti predsjednika, ali uvjeren sam i smanjenju troškova zaštite.

Na kraju, važno je i to da u Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti koji se ti?u funkcioniranja zaštite šti?enih osoba. Dakle, bilo je afera vezanih uz pojedine osobe iz tih struktura, ali službe, za sada dobro obavljaju svoj temeljni posao.

Komentari

Tko je glasao

Misliš gdje si trenutačno

Misliš gdje si trenutačno pobjegao od sudskog procesa. 45 Lines mislio si da ćeš u nedogled zjačiti, klevetati i otvarati labrnjak. Kada treba pokazati muda i odgovarati pred sudom, padati u nesvjest, podvući rep i zbrisati iz države. Sada dižeš rep Josipoviću, vjerujući da će te Ivek pomilovati, međutim nema šanse. Nema pomilovanja piskaralima. Može jedino liječnička potvrda, ali nju ti imaš. E moj zečino, i trećerazredni doušniče ništa od toga, budemo se uskoro vidjeli, jer slavina je kao što znaš presušila.

Tko je glasao

Oprosti, @45 Lines! Ja sam u

Oprosti, @45 Lines!
Ja sam u Hrvatskoj, središnja Hrvatska - Moslavina.
Ovdje mi je mjesto i za sada nema potrebe da odlazim na Kanare niti ću ikome dozvoliti da me otjera tamo gdje ne pripadam.
Dobro?

Tko je glasao

Primjecujem (citam rukopis

Primjecujem (citam rukopis nekih poznatih) kako se obavjestajno sigurrnosni sustav RH digao na zadnje noge i pokusava "locirati" 45lines. Znaci da si NAPOKON s necim privukao njihovu pozornost. Cuvaj se.

@mrak,

Odkuda toliko "neprovjerenih", najedanput????
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

He he. Neozbiljno bi bilo

He he.
Neozbiljno bi bilo vjerovati da oni nisu stalno tu prisutni (anonimno dakako) ali je pravo pitanje što ih je to istjeralo iz rupa. Ne vjerujem da je to samo dobričina Peratović.

Tko je glasao

Eto, ispadoh crvena krpa.

Eto, ispadoh crvena krpa. Mada imam stanovite sumnje da je opet riječ o registriranom korisniku koji se "neprovjereno" multiplicirao. A sve mi to nije baš zabavno. Imam pametnijeg posla. ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@45 Lines, i Ti i ja znamo o

@45 Lines, i Ti i ja znamo o čemu govorimo, zar ne?

Tko je glasao

Vidi sretnika :)) My Soul

Vidi sretnika :))

My Soul

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci