Tagovi

Tjelesna straža i velika blamaža

Tjelesna straža i velika blamaža

Ovaj dnevnik napisao sam kao odgovor/komentar na Danimirov dnevnik "Ima li predsjednik RH dr. Ivo Josipovi? pravo birati tjelohranitelje", budu?i da je tekst preduga?ak za obi?an komentar.

Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo sudjelovati u izboru osoba koje ?e mu pružati tjelesnu, ali i drugu vrstu zaštite; ali i ina?e osoba s kojima ?e raditi i koje ?e raditi s njim. Njegovo pravo zapravo je utvr?eno Ustavom, poglavito ?lankom 102. Ustava, te Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Vrlo jednostavno re?eno, ovaj zakon predsjedniku daje prava i ovlasti nad povjerljivim informacijama, a time mu daje pravo da se informira o ljudima iz svojeg neposrednog okruženja, pa tako i ljudima koji ?e se brinuti o njegovoj sigurnosti. Ovo je neupitno. Me?utim, ovaj zahtjev nije utemeljen na direktnom izboru, visokoj dužnosti, vrhovnom zapovjedništvu i sli?nom, ve? Ustavu i odgovaraju?im propisima.

Na temelju Uredbe o utvr?ivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranju odre?enih osoba, objekata i prostora Predsjednik RH je šti?ena osoba, najviše, I kategorije. Interesantno, u Uredbi direktno ne piše da se ona odnosi na izabranog predsjednika, ali se to iz nje lako ?ita jer Uredba definira da su "kandidati za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, od objave liste kandidata do izbora Predsjednika Republike" šti?ene osobe II kategorije. Izborom, osoba postaje predsjednik i to je to, jednostavno u jednom trenutku imamo dva predsjednika - izabranog i aktualnog (koji uskoro odlazi).

Vrlo važan element je da se zaštita ne odnosi (samo) na osobu predsjednika, ve? i na institut predsjednika RH. Dakle, zaštitom predsjednika štiti se ?ovjek koji obavlja dužnost, ali štiti se i obavljanje te dužnosti, te državni interesi me?u kojima nacionalna sigurnost i stabilnost.

Predsjednik, dakle, ima pravo na zaštitu, ali ujedno ima i dužnost biti zašti?en. S te strane smatram nespretnim izjave Ive Josipovi?a u kojima on govori o obliku zaštite koju bi želio, te daljnjem relaksiranju te zaštite, te o broju potrebnih pratitelja. To je isto kao kada bi Ivo Josipovi? doktoru rekao kakvu operativnu proceduru želi, koju vrstu anestezije, koliko anesteziologa i sestara treba biti prisutno operaciji i tako dalje. Me?utim, Ivo Josipovi? kao pacijent može odabrati svog lije?nika, a onda ovaj svoj tim. Ivo Josipovi? kao Predsjednik Republike Hrvatske dužan je prihvatiti zaštitu na temelju sigurnosne prosudbe i u onom obliku u kojem se na temelju te prosudbe pruža, te prihvatiti zaštitu za to nadležne službe, odnosno Uprave za posebne poslove sigurnosti (UPPS).

Tako?er, smatram nespretnim odbijanje ponu?ene zaštite. Budu?i da su kandidati šti?ene osobe II kategorije, gotovo je sigurno da su svi sa MUP-om obavili nekakve prethodne razgovore, osim toga smatram da je i dužnost kandidata ne samo da se informiraju o svojoj sigurnosti, ve? i da poštuju sigurnosna pravila. Ovdje možda ne bi bilo loše razmisliti o promjeni kategorije ili sigurnosne politike za kandidate koji u?u u drugi krug izbora, jer jedan od njih sigurno ?e postati predsjednik.

Osje?aj sigurnosti i ostale trice i ku?ine o kojima je Josipovi? pri?ao (ali i drugi kandidati, da budem fer), nemaju baš nikakve veze sa stvarnim stanjem stvari. Zaštita ne postoji protiv onih 99,99% normalnih, niti za 99,99% redovnih situacija, ve? za 0,01% onih loših ili ludih, te za 0,01% neželjenih doga?aja.

Što se osoba koje ?e mu pružati zaštitu ti?e, mislim da (budu?i) Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo znati tko su ljudi koji ?e ga štititi, koje kvalifikacije imaju, kao i kako su obavještajno procijenjeni. Me?utim upitno je da li bilo koji predsjednik, pa tako i Ivo Josipovi?, ima vremena za prou?avanje podataka o 700 ljudi koliko je sam spomenuo. Posao bi mu bio i bitno obimniji, jer sigurnost mu ne pruža samo onaj mali broj ljudi koje naj?eš?e vidimo u bliskoj pratnji i koji se odabire iz odgovaraju?e baze UPPS-a MUP-a. Ovisno o tome što predsjednik radi, gdje i kojim prometnim sredstvom putuje, zaštitu mu osigurava više desetaka, mogu?e i daleko više od stotinu ljudi. Osiguranje ureda, osiguranje doma, osiguranje rute puta, osiguranje vozila i drugih transportnih sredstava, osiguranje komunikacija, osiguranje hrane koju konzumira itd. Sve je to složen i koordiniran napor velikog broja ljudi koji ?esto pripadaju i razli?itim službama (npr. MUP, SOA, MORH).

Mislim da bi bilo logi?no da budu?i predsjednik sudjeluje u odabiru onih koji ?e biti glavni i odgovorni ljudi u njegovom timu za zaštitu (to je zapravo "odabir lije?nika"), te da ti ljudi i MUP nakon toga trebaju sastaviti odgovaraju?u ekipu, te o tome obavijestiti predsjednika i s njim obaviti završne konzultacije. Zahtjev za sudjelovanjem u odabiru je logi?an, iz najmanje dva razloga. Prvo, jasno je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi ljude u koje se ne može potpuno pouzdati. Drugo, logi?no je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi batinaše i aferaše (a takvih je bilo, dovoljno je malo potražiti po internetu).

Ponašanje ljudi zaduženih za sigurnost predsjednika reflektira se ne samo na osobu ve? i na instituciju. Osim toga, prijetnja da netko iz bliske pratnje služi kao "špijun" ili "trojanski konj" vrlo je neugodna i diskvalificira, bez obzira na uvjeravanja da se radi isklju?ivo o pitanju stru?nosti, a ne podobnosti. Kako izgleda hrvatska stru?nost, o tome je suvišno govoriti. Da je stru?nost bila temeljni faktor selekcije u Hrvatskoj, danas ova zemlja vjerojatno ne bi izgledala kako izgleda. Da su se radile sigurnosne provjere, mnogi ljudi u ovoj zemlji nikada ne bi mogli obavljati dužnosti koje su obavljali, niti se družiti s ljudima s kojima su se družili, a mi danas ne bi bili što banana, a što u banani sa 43 milijarde eura vanjskog duga. Naravno, uz napomenu da je ipak malo teže biti nestru?an u ovoj djelatnosti koja zahtjeva iznimnu psihofizi?ku spremu, te mnoga znanja i vještine, a uz to je podložna ne samo stalnom usavršavanju, ve? i stalnom ocjenjivanju i provjeri.

Naravno, stru?nost je samo jedan faktor, jer postoje i druge klju?ne odlike kao moralnost, poštenje, nepotkupljivost, diskrecija. Tu je i odanost, koja može biti i pogrešno usmjerena. Jedan vrhunski tjelohranitelj može imati istu psihofizi?ku spremu, istu vještinu baratanja oružjem i borila?kim vještinama, ista sigurnosna, obavještajna, tehni?ka i druga znanja kao i jednako "stru?an" profesionalni ubojica ili terorist. Rije? stru?an sam namjerno stavio u navodnike, jer stru?nosti ovih drugih manjkaju bitni povezani elementi. Osnovni problem je u tome da je dosta lako utvrditi koliko netko brzo tr?i, koliko je izdržljiv, kakav je borac i kakav strijelac, dok je, recimo, vrlo teško utvrditi da li je pošten i nepotkupljiv. Postoje sigurnosne provjere, naravno, no tu vrlo brzo dolazimo do pitanja tko ?uva ?uvare i lako vidimo da me?u ?uvarima ?uvara nažalost ima dosta po-vezaša i aferaša. Na kraju krajeva, situacija s kriminalom u Hrvatskoj - koji svakako predstavlja ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti sve je samo ne idealna, a jedan od razloga raširenosti kriminala i korupcije je i nedovoljno efikasan rad obavještajnih službi.

Kvaka je i ?injenica da nemamo dobro reguliran proces tranzicije mandata predsjednika, praksa ne postoji, a propisi ne odre?uju bitne stvari, kao npr. od kojeg trenutka izabrani predsjednik ima pravo na obavještajne, odnosno sigurnosne informacije. Budu?i da se radi o izabranom predsjedniku i da je njegov mandat neporeciv, po meni to bi bio trenutak kada Državno izborno povjerenstvo proglasi kona?ne rezultate izbora. No, od tog trenutka samo izabrani predsjednik - dakle Ivo Josipovi? ima pravo na obavještajne informacije, dok je pravo na te informacije za osobe iz njegovog tima nešto upitnije. Naime, te osobe nisu prošle nikakve sigurnosne provjere, niti su imenovane na dužnosti, a nekima dužnosti nisu niti ponu?ene. Smatram da bi bilo potpuno neprimjereno davati podatke o djelatnicima vrlo osjetljive službe MUP-a tre?im osobama bez ikakvog mandata, a pogotovo izbornim stožerima i središnjicama stranaka.

Zaštita osobe predsjednika i institucije predsjednika je (protu)obavještajna djelatnost sama po sebi (pogledajte samo naziv Uredbe), bez obzira da li ju obavlja MUP, SOA ili netko tre?i, dakle ova djelatnost nedjeljivi je i sastavni element poslova zaštite. U nju ne ulazi samo direktna zaštita od odljeva informacija i njihove kompromitacije, ve? i prikupljanje informacija o svim rizicima i drugim ?imbenicima zna?ajnim za sigurnost Predsjednika. Strah od osobne kompromitacije, kao i kompromitacije institucije razumna je, tim više što je Josipovi? najavio novi put, a taj novi put sigurno uklju?uje i novi odnos prema sigurnosnim službama, ali i tzv. paraobavještajnoj zajednici. Budu?i da je institucija predsjednika nezaobilazan faktor u obavještajnoj zajednici, sigurno je da su Josipovi?eve izjave o borbi protiv kriminala i paraobavještajnih struktura zabrinule mnoge. Dakle, sigurno je da mu treba svaka zaštita, a pogotovo zaštita od odljeva i kompromitacije informacija.

U tom smislu ovaj "sukob" izme?u Ive Josipovi?a i njegovog tima s jedne i MUP-a, SPPS-a i Tomislava Karamarka s druge strane iznimno je loš PR. Situacija u kojoj izabrani predsjednik države nema propisanu institucionalnu zaštitu, zabrinjavaju?a je. Situacija u kojoj bi aktualni predsjednik zemlje koristio izvaninstitucionalno osiguranje nezamisliva je i sramotna. Tako?er u tom sukobu primje?uje se mnogu ulijetanja sa strane, upravo ono što možemo nazvati paraobavještajnim djelovanjem. To se jasno vidi iz kuteva "obrade" glavne pri?e, ali i iz dodatnih pri?a koje su u me?uvremenu iskrsnule, kao što je Josipovi?evo "ure?ivanje" Dnevnika. Mislim da je stišavanje sukoba u interesu Ive Josipovi?a, u interesu institucije Predsjednika Republike Hrvatske, ali i u vitalnom interesu Tomislava Karamarka (koji za razliku od Josipovi?a nema osiguran petogodišnji mandat). Osim toga, stišavanje sukoba je i u interesu MUP-a, kao i njegove Uprave za posebne poslove sigurnosti, jer je jako loše ako se stvara slika o nepouzdanosti, nestru?nosti i pretjeranoj politiziranosti ove vitalne djelatnosti, te o njenom sukobu s osobom (a samim time i institucijom) za ?iju je sigurnost zadužena ili još gore o (para)obavještajnoj djelatnosti protiv te osobe, odnosno institucije, koja je ujedno nezaobilazan faktor baš u radu obavještajnih struktura.

Kao odre?eno opravdanje Ivi Josipovi?u, mogu navesti slu?aj iz 2006. godine kada su pripadnici ATJ Lu?ko (dakle elitne hrvatske policijske jedinice) sudjelovali u fizi?kom obra?unu, koji je uslijedio kao odgovor na napad na njihovog kolegu. Umjesto da uslijede najstrože sankcije i osuda takvog ?ina, jer nitko, a pogotovo oni zaduženi za provedbu zakona ne mogu i ne smiju uzimati zakon u svoje ruke, tadašnji ministar Kirin je specijalcima ne samo pružio podršku, ve? je organizirao i zajedni?ko snimanje za televiziju na kome se slikao uz specijalce u prijete?em stavu sa prigodno navu?enim "fantomkama". Pripadnici ATJ Lu?ko prolaze teške pripreme, stroge testove i rigorozne sigurnosne provjere - no oni su i dalje ljudi, sa mnogim vrlinama, ali ?ini se i manama i u tome se vjerojatno ne razlikuju od pripadnika UPPS-a (ali uostalom i od nas "obi?nih" gra?ana).

Kako bi se izbjegla proceduralna ograni?enja uvjetovana nedore?enim propisima, možda ne bi bilo loše revidirati legislativu. Kao alternativu, MUP bi izabranom predsjedniku mogao dodijeliti privremeno osiguranje, pri ?emu bi se osiguranje zajedni?ki kona?no uredilo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika. Mislim da je ovo razuman prijedlog, koji nikoga ne stavlja pred gotov ?in, te daje vremena da se uredi nešto što ?e na kraju krajeva rezultirati petogodišnjim odnosom predsjednika i službe zaštite, a posebno osoba koje mu pružaju blisku tjelesnu zaštitu.

Ovdje bih dodatno napomenuo da je nepostojanje rezidencije Predsjednika RH sigurnosna no?na mora. Rezidencija nikad nije ure?ena uglavnom zbog demagoških pri?a o rasipnosti i troškovima, pri?ama koje nemaju nikakve veze sa obavljanjem dužnosti predsjednika, niti stvarnim potrebama funkcije predsjednika, a najmanje veze imaju sa njegovom sigurnoš?u. Mislim da bi rezidencija predsjednika trebala biti izgra?ena u okviru postoje?eg kompleksa Ureda, jer je to najlogi?nije i najprakti?nije rješenje. Nasuprot demagogiji, ona bi u stvarnosti doprinijela ne samo boljem izvršavaju dužnosti predsjednika, ve? i pove?anju sigurnosti predsjednika, ali uvjeren sam i smanjenju troškova zaštite.

Na kraju, važno je i to da u Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti koji se ti?u funkcioniranja zaštite šti?enih osoba. Dakle, bilo je afera vezanih uz pojedine osobe iz tih struktura, ali službe, za sada dobro obavljaju svoj temeljni posao.

Komentari

Ma znam da nije palo na

Ma znam da nije palo na pamet tebi, ali bi njima, jer im već jest bilo palo na pamet i učinili su to. Što se mene tiče, ja bih napravila kao što je u Njemačkoj, dvije državne televizije, od kojih jedna preferira desnicu, druga ljevicu, pa je svima srce na mjestu, tko želi gledati lijevu televiziju, gleda je, tko ne želi, gleda desnu. Ovo što sada imamo je telvizija ljevice. Ista ta Šelebajka bila je u službi SDP-a na prošlim parlamentarnim izborima, kad je proglasila Jurčića premijerom, ne sačekavši rezultate izbora. Sad im više ne valja, a onda im je bila dobra.
Za moj pojam, Josipović bi trebao biti predsjednik SVIH HRVATA, a on je izborom Šprajca, za voditelja intervjua, zapravo pokazao da je predsjednik isključivo SDP-ovaca, zato jer dobro zna da mi ne volim Šprajca zbog pristranosti. Prema tome, kao predsjednik svih Hrvata, trebao je tražiti da mu intervju vodi Blaženka Leib, nepristrana osoba. A ne Šprajc, ili Šelebajka. Ako si mislio na takvu čistku, da se maknu stari komunistički kadrovi s televizije, poput Šprajca, Latina, Šelebajke i ostale ekipe, a da se ne dovede desničarska ekipa, već neutralni tv-novinari i voditelji, onda sam ja ZA. Jer mi je već pun kufer plaćanja tv-pristojbe za gledanje CRVENE TELEVIZIJE.

My Soul

Tko je glasao

@my soul ...zato jer dobro

@my soul

...zato jer dobro zna da mi ne volim Šprajca zbog pristranosti.

tko su to mi ????

Tko je glasao

Oni koji vide i čuju.... To

Oni koji vide i čuju.... To su ti "mi"!

Tko je glasao

aha,advokatiću, znači ona,

aha,advokatiću,
znači ona, ti i ova dva papka što ti dadoše plusiće :-))
zaj..... ekipa, ema šta

Tko je glasao

@dinamitd??' Khm, na što me

@dinamitd??' Khm, na što me to podsjeća?

Veliš zaj..... ekipa, ema šta
Kako znaš? Ili želiš saznati?

A i TI si jedan od "papaka" koji pišu da bi provjeravali tko im daje "plusiće"?

Šta, nije Te mama voljela?
Žao mi je! Probaj se obratiti @seneki.

Tko je glasao
Tko je glasao

njofra kaj te mući??? imaš

njofra kaj te mući???
imaš problem, trebaš kauč???
na brini, samo se javi "sve će da ti obezbedimo"

Tko je glasao

što, zaglavio


što, zaglavio si????
http://www.index.hr/vijesti/clanak/uhiceni-kutinski-svodnik-i-prostitutk...

njofra kaj te mući???
imaš problem, trebaš kauč???
na brini, samo se javi "sve će da ti obezbedimo"

@dinamitd, i kakve to sve veze ima sa @jelenska ako je uopće meni namjenjeno?
Ili možda tvrdiš da ima? No, to bi već bio pravi "dinamit" koji bi Ti mogao nanijeti itekakvu štetu. Mislim, na sudu naravno, jer za ovakvu bedastoću je najbolje da Te olakšam za jedno 500.000 KN, a mogu.

P.S. Vidim da pratiš zbivanja u Popovači. Da nisi Ti slučajno pobjegao iz onog prekrasnog dvorca u Popovači?
Khmmm, moram nazvati svoju kumu i ravnateljicu bolnice da vidim jesu li joj svi štićenici na broju.:):):):)

Tko je glasao

Pa da, vidiš da smo ti

Pa da, vidiš da smo ti važni i značajni, kad nas redovito čitaš i komentiraš :)) kisss

My Soul

Tko je glasao

aha, vidiš da i "mi" vas

aha, vidiš da i "mi" vas motrimo ;-)
al svejedo i tebi :* :*

Tko je glasao

S tvoje točke "motrišta"

S tvoje točke "motrišta" ne vidiš dalje od svog nosa, a to Ti nije Bog zna što.
Promijeni točku "motrišta"!

P.S. I napiši konačno neki dnevnik..., ili Te premalo plaćaju?

Tko je glasao

Drzavna televizija postoji

Drzavna televizija postoji samo u komunistickom i hadezeovom svijetu, u normalnom svijetu postoji javna televizija, koja ne sluzi vlasti, vec javnosti. A koje su to dvije 'drzavne televizije' u Njemackoj, i koja preferira ljevicu, a koja desnicu?

Tko je glasao

Paranoja nije zdrava pojava.

Paranoja nije zdrava pojava. Sto se tice Josipovica, s obzirom da nije previse izdrilan ni u KPDu ni u KPHu, sada ga ceka jedna ubrzana procedura cisto da ekipa opipa njegovu stvarnu karakternu snagu, te istu prilagodi koliko se prilagodit da svojim interesima.

Nu, istu stvar prodje svako, a cisto baci oko na Keruma sta mu ucinise u ovih par mjeseci. Ili recimo, sta su napravli Bandicu za vrijeme predizborne kampanje s obzirom da Bandic nije prosao dril za nacionalnu politiku.

U svakom slucaju nema mjesta za paranoju kada se radi o standardnoj proceduri.

gpgale blog

Tko je glasao

Zbilja me zanima hoće li se

Zbilja me zanima hoće li se Josipoviću dopasti boja fotelja na Pantovčaku i hoće li mu posebna ekipa spremačica glancati srebrne žličice za kavu s predsjednikom? Hoće li se riješiti onih dvadeset Mesićevih vrtlara i kad će krenuti na prvi službeni put u Kinu-Afganistan-Ameriku-Libiju-Rusiju-Francusku-Tahiti-Haiti-Maltu-Španjolsku-Norvešku-Tierru del Fuego-Australiju i hoće li tamo voditi svoju unuku, stričevića, tetku, babu, prababu, praprababu i čukunbabu ...sve o trošku i denvnicama poreznih obveznika?

My Soul

Tko je glasao

Zbilja me zanima hoće li se

Zbilja me zanima hoće li se Josipoviću dopasti boja fotelja na Pantovčaku

neće, sve će on njih nogom u dupe i tebe postaviti za predstojnicu ureda,
sviđa ti se ideja???

Tko je glasao

Ne sviđa mi se ideja. Ne

Ne sviđa mi se ideja. Ne sviđa mi se to izmještanje predsjednika izvan naroda, na nekakav Pantovčak, što je za mene simbol 200 obitelji. Predsjednik bi trebao imati ured na Markovom trgu i ponašati se kao običan državni službenik u službi naroda, a ne uzgajati krda srna i jelena u gori zelenoj. Svi se oni kunu da će biti u službi naroda, a ni jedan se do sada nije odrekao srebrnih žličica, u ime tog istog naroda, koji nema ni za kavu, a kamoli za srebrne žličice.

Btw. što se mene tiče, mogla bih biti, nije da ne bih :)) Koliko se sjećam Ožboltica je bila Tuđmanu, samo ne znam tko je sada Mesiću i da li Josipović nasljeđuje Mesićevog predstojnika?

My Soul

Tko je glasao

svi državni dužnosnici

svi državni dužnosnici odlaze skupa s mesićem, koliko je meni poznato nešto više od 30ak ljudi (od njih totalno impresivnih 170)

Tko je glasao

Što je s ostalih 140?

Što je s ostalih 140? Opsluživat će jednog (1) Josipovića o trošku poreznih obveznika? Mislim da bi Josipović trebao iskoristiti priliku i malo unormaliti taj ured. Jer ovo što je naslijeđeno od Tuđmana i Mesića je zbilja MEGALOMANIJA.

My Soul

Tko je glasao

ja sam se također iznenadio

ja sam se također iznenadio s tim brojem i iskreno mi nije jasno što ti silni ljudi tamo rade (ali znati ću za koji tjedan budući sam dio tranzicijskog tima)

no nažalost, moram te odmah razočarati, jer to nisu državni dužnosnici nego službenici a njih ne možeš otpustiti

Tko je glasao

...službenici a njih ne

...službenici a njih ne možeš otpustiti
Čekaj, hoćeš reći ako Predsjednik poželi smanjiti broj zaposlenih sa 170 na 169, nema rupe u zakonu koja bi mu to omogućila?

Tko je glasao

jer to nisu državni

jer to nisu državni dužnosnici nego službenici a njih ne možeš otpustiti

mrak, vjerojatno si iz mojih dosadašnjih upisa primijetio da sam ja kategorički protiv otpuštanja radnika, pa bili to i državni službenici. ako ih ima viška, preseli ih tamo gdje ih kronično nedostaje. uvijek ih negdje nedostaje. nedostaje pomoćnih radnika u bolnicama, školama, referenata na šalterima hzzo-a...vrlo je jednostavno otkriti gdje ih nedostaje, prošećeš po državnim šalterima i vidiš gdje su najgore gužve...dakle, tamo.

moj moto: tko god misli da nekome treba dati otkaz, neka najprije otkaže sam sebi, jer je nesposoban zaposliti čovjeka. a tko je nesposoban, zaslužuje otkaz!

My Soul

Tko je glasao

@Gale, objasni (?) My Soul

@Gale, objasni (?)

My Soul

Tko je glasao

Pustiti bilo koga iz

Pustiti bilo koga iz paraobavještajnog polusvijeta u svoju blizinu, u blizinu svoje obitelji, djece itd može samo kompletan idiot.

Neka se javi netko s pollitika.com tko bi dragovoljno pustio u svoj život i u život svoje obitelji(24/7) nekoga tko mu je nametnut i u koga nema potpuno povjerenje.

Paraobavještajna hobotnica nakon Josipovićeve prijetnje u drugom krugu da će joj otkinuti glavu traži načina kako se oduprijeti. Nadam se da će Josipović uspjeti u svojoj namjeri.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Predsjednik RH je vrhovni

Predsjednik RH je vrhovni zapovjednik vojske i ima ustavne ovlasti nad obavještajnim službama. Na ovom stranicama smo puno puta bili svjedoci kada aktivni ili bivši pripadnici vojske ne poštuju svog vrhovnog zapovjednika i dovode u pitanje njegove odluke (rmarino 69, jelenska) te kao građani ne poštuju instituciju predsjednika (no to je njihovo demokratsko pravo koje imaju kao građani). U takvom kontekstu definitivno treba paziti koga izabrati za suradnike i svoje osobne čuvare. Treba svakako izbjeći one koji su pogodno tlo jer ne mogu odvojiti svoj profesionalizam od svog mišljenja kao građanina. Karamarko se pokazao kao bitan čimbenik sustava kojeg je Josipović najavio reorganizirati i profiltrirati. Prvi logičan korak u tome je spriječiti curenje informacija od osobnih čuvara (gdje ide, s kim se sastaje, šta radi, itd.)
U protivnom ne bi bilo čudno da se s lakoćom organizira teorija "o metku koji ide iza ugla" što smo vidjeli kod JFK.

Tko je glasao

Na odlično izbalansirani

Na odlično izbalansirani dnevnik sam kako komentar mislio napisati samo jednu rečenicu. Možda joj je najbolje mjesto ovdje:

Prvi logičan korak u tome je spriječiti curenje informacija od osobnih čuvara (gdje ide, s kim se sastaje, šta radi, itd.)

Hm, hm.

Jednako koliko Karamarko mora shvatiti funkciju i ovlasti predsjednika, toliko i predsjednik mora shvatiti da u narednih najmanje 5 godina neće napraviti niti jedan korak, sastati se s bilo kime, obaviti ijedan telefonski razgovor ili komunicirati putem interneta, odnosno, uraditi bilo što bez nadzora i da ne znaju oni koji su zaduženi da znaju (tjelesni čuvari su tu na dnu "hranidbenog lanca").

B-52

Tko je glasao

@seneka, od @rmarina69 i

@seneka, od @rmarina69 i @jelenske nikada ni jednom predsjedniku nije prijetila apsolutno nikakva opasnost niti će. Upravo obrnuto.
Sasvim je nešto drugo javno napisati sa čime se ne slažem u svezi predsjednika ovog ili onog i njegovih odluka, izjava i poteza.
Npr. potpuno je jasno da je Mesić smijenio one generale prema čistoj i precizno zamišljenoj opstrukciji HV. Time je otvorio sebi put za uništenje HV, što danas i je slučaj.
Nije se radilo ni o kakvom "državnom udaru" ili pripremi istog - to pouzdano znam jer sam tada bio "na prvoj crti". Mesić je u to uvjerio čak i Račana a sve skupa je bila dobro izrežirana igra da se riješi ratnih generala koji nikada ne bi dozvolili da Mesić od HV učini ono što je učinio.

Bilo bi dobro da se jednom za sva vremena upamti da od ratnih generala pa do vojnika niti Republici Hrvatskoj niti bilo kojem hrvatskom dužnosniku, poglavito predsjedniku RH ne prijeti ama baš nikakva opasnost.

Što, zar smo mi opasnost svojoj vlastitoj "djeci"?

Tko je glasao

Jelenska. Mozda ne razumijes

Jelenska. Mozda ne razumijes stvari bas najbolje. No, generali iz aktivnog sastava se nemaju sta mijesati u politiku. Vjerujem da ti je ta prica poznata, a mozda bi bilo dobro da ti se pojasne neki detalji oko tog djira. Naime. Onaj tko ima vojsku iza sebe, a to su generali, ima opaku moc. Tisuce ljudi borbeno spremnih koji nisu naucili politicki promisljati svojom glavom (zbog potrebe struke), vec se bez suvisnog razmisljanja pokoravaju zapovjedi koja je za njih amen.

Generali, koji opet nemaju pojma o politickom procesu, s obzirom da su iz podrucja gdje sve ide po diktatu i spagi, lako bi mogli zabrijat da se isti djir moze isfuravati i unutar naroda od kojeg se nasuprot vojnicima ocekuje da misle u emancipiranom drustvu cemu tezi demorkacija. Da ne bi bilo krivog shvacanja, nuzna je razdioba vlasti, kao sto je to i slucaj sa trodiobom. Da ne bi bilo previse mocnih institucija koje bi mogle ugroziti cijeli politicki proces.

Tako onog trenutka kada su generali zabrijali da imaju pravo da komentiraju odluke politike, presli su liniju zbog koje je Mesicev potez bio najsire pozdravljen i prihvacen. Mesic kakav god cirkusant da bio, kakve god gluposti da radio, u tom trenutku je izrazito strucno ucinio ono sto je bilo nuzno. I na toj odluci je na kraju krajeva i temeljio i drugi mandat.

Cisto upamti gornje detalje da se suvisno ne ponavljamo. Radi se naime o politickoj pocetnici.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, ja sam bio "unutra" a

@gale, ja sam bio "unutra" a Ti mi iz onog što si zaključio po tisku i medijima objašnjavaš što se dogodilo?
Daj si mira!
Radi se naime o politickoj pocetnici.
Kada Ti je rođendan, dragi moj @gale? Mislim, da sad znam što Ti trebam kupiti kao nasušno Ti potrebno.

"Ti kaza!"

Tko je glasao

Seneka, Na ovom stranicama

Seneka,

Na ovom stranicama smo puno puta bili svjedoci kada aktivni ili bivši pripadnici vojske ne poštuju svog vrhovnog zapovjednika i dovode u pitanje njegove odluke (rmarino 69, jelenska) te kao građani ne poštuju instituciju predsjednika (no to je njihovo demokratsko pravo koje imaju kao građani).

Kritiziranje jedne loše odluke je demokratsko pravo svake osobe, no to si i sam rekel. Prozivat ljude koji se usude izustit kritiku je osobno obračunavanje, sa ne istomišljenicima. Na jednoj strani si odobraval više puta poteze nekih osoba, koje su napravile štetu državi, a i nekim firmama.

Tko je glasao

@seneka, zasto se petljas

@seneka,

zasto se petljas tamo di ti nije misto? Prvo me prozivas, a onda mi kazes da imam poravo na to sto radim???!!!! Ajde, sinko lipo se priberi i prije nego sto pocnes pisati- razmisli.
Dakle, nije valjda da bi mi najradije oduzeo moje pravo da imam svoje misljenje i da ga mogu iznostiti??!!! Kao u "dobra, stara vremena". Ili bi ti da se bezpogovorno slazem sa svime sto mi "funkcioneri" govore na svojim sjednicama samo zbog toga sto sam nekada bio VOJNIK???!!!
Seneka, vec sam ti par puta napisao, a jos jednom primjecujem kako za vrijeme vikenda (kad si ocito uzmes koju casicu vise) belebeces gluposti i pokazujes svoje pravo autokratsko, komunisticko-fasisticko lice.

U jednom svojem komenatru na jedan od dnevnika (mislim da je to onaj posljednji @mrakov koji odmah po izlasku defaultno dobije sto glasova:)) sam naveo tu znacajku svih novih duznosnika u Hrvata- prvo sluzbeno djelovanje je vezano uz osobnu pratnju (toplooki 1. put, toplooki 2. put, Sanader, Josipovic.....), a istovremeno Zakoni RH su VRLO JASNI po tom pitanju. Nije valjda da ne vjeruju Zakonima RH, svim pustim provjerama koje su radile nadlezne sluzbe i ustanove tijekom procesa odabira kandidatat za tu sluzbu/postrojbu, svim obukama i treninzima koje su morali djelatnici postrojbe proci, stalnim pracenjem i evaluiranjem rada djelatnika postrojbi zaduzenih za osobnu pratnju sticenih osoba.........Znas li uopce sto znaci pojam "sticena osoba", znas li koja ustanove/postrojbe provode mjere i postupke pratnje i zastite sticenih osoba, znas li koje su njihove ovlasti, znas li koji podzakonski akti i unutarnja regulativa definira, planira i usnjerava rad ustanova/postrojbi koje provode zadace zastite sticenih osoba........ma moji vrli Internetski guurui, sve vam je dostupno u Open Source-ima, samo to vam se ne svidja....vi bi se malo prvo rugali, pa bi malo svoje zaposljavali, jel da..... Di li ce Kotromanovic sada zavrsiti, da mi je znati???!!

Ocito je kako neznaju o nicem drugom pricati- mislim na novoizabrane duznosnike u Hrvata- pa se nesmotreno vacaju trivijalnosti, a novinari i tkzv. savjetnici ih hrane sa istima dodatno.

Narod, ...narod se ne brine oko toga niti se zamara glupostima, nego pokusava prezivjeti i usput nahraniti od svojega truda svu tu masu/kamarilu neradnika, lijencina, doktora uzaludnih nauka, samoprozvanih umjetnika/politicara/znalaca raznih vrsta...................... i njihovu tazbinu, indeed.

Zakljucno, fenomen je sto se znaci najvise brinu za svoju osobnu sigurnost.....Zasto????? Pa u ovoj zemlji narod nikad nije ubio svojeg vodju, predsjednika, kralja.......nije nam to znacajka......... kao sto je kod istocnih nam susjeda.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Rmarino69. Nije bas najbolje

Rmarino69. Nije bas najbolje da te razumijem. Pozivas se na proprise, a vjerujem da ti je dobro poznato kako u Hrvatskoj, pocevsi od same vojske u DRu, propisi su najmanje bitna stvar. Ono sto je pak bitno, jeste lojalnost koja je jedino jamstvo povjerenja, pogotovo u situaciji gdje su institucije opce kompromitirane, a politicki ulozi poveliki.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, lojalnost; kome, ili

@gale, lojalnost; kome, ili čemu, struci, dužnosti i pozivu kojeg se obavlja, ili gazdi?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Cemu god sto ce Josipovicu

Cemu god sto ce Josipovicu osigurati miran san.

gpgale blog

Tko je glasao

Cemu god sto ce Josipovicu

Cemu god sto ce Josipovicu osigurati miran san.
Ni 5.000 čuvara koje bi sam i pojedinačno odabrao mu ne garantiraju miran san. Ne zbog fizičke opsnosti po njega i obitelj, već zbog toga što je takva funkcija neraskidivo vezana sa strašnim stresom i bezbroj obaveza.

Osim ako ne misli biti kopija Stjepana Mesića koji se uglavnom bavio pljuvanjem po Crkvi, hrvatskim braniteljima, beznačajnom landranju po svijetu i pričanju viceva koji su bili glupi već 1941. a poneki čak i morbidni.

Od Josipovića ipak očekujem daleko, daleko više; a najmanje nešto od nabrojenog.

Tko je glasao

@kukljica Ničemu od

@kukljica

Ničemu od nabrojanog. Sine qua non državne službe je lojalnost Ustavu RH.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis u pravu si, a dodao

@nemesis u pravu si, a dodao bi; i zakona RH.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@gale, Ne znam kako ti

@gale,

Ne znam kako ti osobno vidis RH (kao anarhiju ili kao Ustavom odredjenu Republiku).

Takodjer, vis a vis ovoga: kako u Hrvatskoj, pocevsi od same vojske u DRu, propisi su najmanje bitna stvar osobno znam da se svaka vojska temelji na zakonima i propisima, pa tako i OS RH, a koju si ti vojsku sluzio i kakova su tvoja iskustva....u to se pak ne bih mesal (kak bi rekel purger Bandic).

O lojalnosti i uzujamnom povjerenju mi najmaje mogu pricati SDP-ovci......pa valjda zivis u RH i vidis frakcionasku borbu koja je na djelu u SDP-u. Zar bi tako vodili i drzavu????
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Cini mi se da si skrenuo s

Cini mi se da si skrenuo s teme. Govorimo o pravu Josipovica da sudjeluje u izboru svoje osobne straze.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, ovdje nije u pitanju

@gale, ovdje nije u pitanju osobna straža, već osiguranje predsjednika države.

Osobnu stražu imaju filmske zvijezde, moćnici i financijski moćna ekskluziva jet seta.

Nju, ako želi može imati i Ivo Josipović, ali je treba financirati iz svog vlastitog džepa.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@gale, govorimo o pravu III

@gale,

govorimo o pravu III PRH da sudjeluje u izboru svoje osobne straze???!!!! "Osobna straza" ne postoji, ali ako novi VZ OS RH odluci promijeniti ime jednoj od postrojbi ili ustanova koje se bave zastitom sticenih osoba, on moze pokrenuti zakonsku proceduru. Ukoliko posjeduje spoznaje kako pojedinci ili skupine koje obavljaju poslove vezane uz zastitu sticenih osoba ne udovoljavaju propisanim standardima ili se bave necim sto nije u skladu sa obnasanjem njihove duznosti isti (kao i svi drugi) moze pokrenuti zakonom propisane radnje i postupke za otklanjanje uocenih nepravilnosti/nedostataka. Sve drugo je - diktatura pojedinca ili samovlast ili nezakonsko postupanje ili...., pa III PRH je pravnik po struci i on bi to trebao znati ponajbolje. Zar ne?

Dakle, vratismo se na pravo III PRH kojemu je prezime Josipovic da sudjeluje u izboru svojih baletana;)

Decki, dosta zajebancije za danas idemo nesto i raditi.

Bog,
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

@seneka, zasto se petljas

@seneka, zasto se petljas tamo di ti nije misto? Prvo me prozivas, a onda mi kazes da imam poravo na to sto radim???!!!! Ajde, sinko lipo se priberi i prije nego sto pocnes pisati- razmisli. Dakle, nije valjda da bi mi najradije oduzeo moje pravo da imam svoje misljenje i da ga mogu iznostiti??!!! Kao u "dobra, stara vremena". Ili bi ti da se bezpogovorno slazem sa svime sto mi "funkcioneri" govore na svojim sjednicama samo zbog toga sto sam nekada bio VOJNIK???!!!
Seneka, vec sam ti par puta napisao, a jos jednom primjecujem kako za vrijeme vikenda (kad si ocito uzmes koju casicu vise) belebeces gluposti i pokazujes svoje pravo autokratsko, komunisticko-fasisticko lice.

Očito je da ti čitanje i proces razumijevanja pričinjavaju značajni napor zbog čega su i pogreške češće. Naravno da ti nitko ne može oduzeti pravo da imaš mišljenje, a ako bolje pročitaš to sam i napisao u prethodnom komentaru. Zakonom je regulirano da se djelatne vojne osobe ne smiju baviti politikom, a građanima je to demokratsko pravo. Ako nisi više vojna djelatna osoba onda si građanin i demokratsko je pravo izražavati svoje stavove. Ako je djelatna vojna osoba protiv svog zapovjednika i protivi se njegovim naredbama, znamo što je to i kako se to zove.

@seneka, zasto se petljas tamo di ti nije misto?
Vidiš, zbog ovakvog reagiranja ljudi iz vojnog miljea je neophodno i obvezno da Ministar obrane bude civilna osoba-što je jedna od glavnih poluga demokracije, što naravno Milan Bandić ne razumije i što je izrekao u jednom od sučeljavanja.

Zakljucno, fenomen je sto se znaci najvise brinu za svoju osobnu sigurnost.....Zasto????? Pa u ovoj zemlji narod nikad nije ubio svojeg vodju, predsjednika, kralja.......nije nam to znacajka kao kod istocnih nam susjeda.

Ne brine se on samo za osobnu sigurnost i dapače u ovoj odluci je tu riječ o manjem udjelu u odnosu na dobrobiti svih građana. Josipović je rekao da čće biti predsjednik svih građana i ovo je jedna od prvih odluka kojom želi spriječiti daljnje podjele među građanima što je bila dosadašnja praksa. Naravno da će to netko tumačiti da želi "zacrveniti" hrvatsku, no promoćurniji tu vide početak spriječavanja one stare: "Podijeli pa vladaj". Također, ova odluka je logična za zapovjednika koji preuzima "svoju postrojbu" i koji uspostavlja kontrolu nad njom. Poviješću poučen, na ovaj način se može dokinuti paralelni sustav zapovijedanja što je i bila dosadašnja boljka.

Tko je glasao

Neka reaktivira 1.HGZ. Taj

Neka reaktivira 1.HGZ.
Taj je samo njemu odgovoran i nikome i ničem drugom.

Tko je glasao

@seneka, Misa mu maloga, pa

@seneka,

Misa mu maloga, pa procitaj moj komentar kako triba i vidjeti ces da sam se upravo pozvao na tvoju nebulozu oko toga da me prvo napadas i osporavas mi moja gradjanska prava, a onda mi ih odjednom dodjeljujes........onako velikodusno, kao veliki gazda Franjo Tahi, u ona vremena.

Polemike oko prava DVO na izrazavanje svoje politicke volje/misljenja u demokratskom drustvu pocele su tijekom samog procesa stvaranj RH i zavrsile su svoju dinamiku negdje 2002. godine. Ti sa svojim "informacijama" si jos u '80-tima proslog stoljeca

O tome tko moze biti i pod kojim uvjetima biti Ministar obrane RH Ustav RH je jasan i ne vidim cemu se ti to odjednom cudis...ko Mara......

Nego pitanje: zasto si preskocio cijeli paragraf u mojem komentaru, a koji jasno i glasno govori o "problematici" sticenih osoba u RH? Da se mozda ne bojis Zakona RH???!!!

I da, kao insider mozes li mi reci di ce Kotromanovic zavrsiti u svim ovim zbivanjima, lutanjima, igrama i namjestanjima?

Zakljucno, zamijecujem kako ti pisanje predstavlja problem čće, ali to samo podupire moju prijasnju prosudbu o tvojemu stanju tijekom vikenda...ma neka, svatko ima pravo da se odmori, pa cak i ti....eto dajem ti to pravo. Dar govora, kao i pisanja, je izvanredan dar i nikako ga ne treba korisiti kad si u stanju ljutnje, ogorcenosti, zanosu ili opijenosti (vinom, ljubavlju, politikom)......

Zivija mi
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Misa mu maloga, pa procitaj

Misa mu maloga, pa procitaj moj komentar kako triba i vidjeti ces da sam se upravo pozvao na tvoju nebulozu oko toga da me prvo napadas i osporavas mi moja gradjanska prava, a onda mi ih odjednom dodjeljujes........onako velikodusno, kao veliki gazda Franjo Tahi, u ona vremena.

Pročitaj ponovno. Polako ovaj put. I s razumijevanjem.

Nego pitanje: zasto si preskocio cijeli paragraf u mojem komentaru, a koji jasno i glasno govori o "problematici" sticenih osoba u RH? Da se mozda ne bojis Zakona RH???!!!

Na ovaj paragraf je friško napisan cijeli Dnevnik, pa nije bilo potrebe za daljnjom razradom:

http://pollitika.com/tjelesna-straza-velika-blamaza

Tko je glasao

@seneka, Ponekad, iako ti se

@seneka,

Ponekad, iako ti se cini tesko, poslusaj savjete drugih. Ovako samo tones......
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Mislim da je sasvim logično

Mislim da je sasvim logično i da nema ništa sporno u tome da Josipović na Pantovčak dovede nekolicinu osoba po svom vlastitom izboru, te da izabere tim s kojim će radtiti.

Sasvim je sigurno da Josipović nema vremena baviti se proučavanjem podataka onih 700 ljudi koje si spomenuo, ili proučavanjem podataka onih stotinjak osoba zaposlenih na Pantovčaku, ali vremena za to imaju oni koji stoje iza Josipovićevog uspona na Pantovčak.

Nadajmo se samo da neće početi stradavati i tete u vrtićima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nadajmo se samo da neće

Nadajmo se samo da neće početi stradavati i tete u vrtićima.

mislim da si i sam prilično siguran da se ovo karikiranje sigurno neće događati. cijela ta "afera" stoji na vrlo klimavim nogama i radi se po meni o želji dijela paraobavještajnog (Karamrako jako dobro zna situaciju) podzemlja da ubaci ljude od povjerenja u Josipovićevu blizinu. radi kojih razloga mislim da je bespotrebno objašnjavati. nemam namjeru raspravaljati o profesionalizmu Uprave za poslove sigurnosti MUP-a no da tamo ima svega i svačega sjeća se svatko od nas ko ima pamćenje imalo duže od zlatne ribice. za one druge evo samo jedan slučaj:

http://www.vecernji.hr/vijesti/sanaderov-tjelohranitelj-bivsi-sef-soa-e-...
http://www.novilist.hr/2009/08/01/prijatelj-je-najbolje-osiguranje.aspx

ja osobno ne bih ni pod koju cijenu htio imati takvu osobu u svojoj pratnji, a svima onima koji se tobože isčuđuju nad opravdanim zahtjevima Josipovića mogu jedino poručiti da su obični licemjeri koji se ne mogu pomiriti sa izbornim rezultatima pa su jedva dočekali da mogu krenuti sa pljuvanjem pa makar zbog stvari u kojima zaista nema ničeg spornog.

Tko je glasao

@redinn22 poznavajući

@redinn22 poznavajući politički etablišment koji se je ugnjezdio u vrhovima i vodećim strukturama naših stranak ovo sa "tetama u vrtićima" nebi tako olako nazvao karikiranjem.

Podsjetio bi te samo na niz kadrovskih poteza u kojima stranke nisu vodile računa o stručnosti kandidatkinja, kandidata, već o bliskosti s jednom ili drugom strankon.

Lista "slučajeva" vjerujem da znaš toliko dugačka, šarolika i sveobuhvatna, tako da su tete iz vrtića, portiri, čuvari parkirališta, sitne ribe u odnosu na ostatak stranačkih luftbremzera i podguza smještenih u državnoj upravi, pravosuđu i izmišljenim radnim mjestima.

Zahtjevi Josipovića su u suprotnosti s njegovim izbornim obećanjima i ne vidim nikakvo licemjerje, pogotovo ne onda kada se ne zaboravi da Josipović nije nikakav Feniks iz vatre, već uzdanica jedne opcije koja svoje prste ima umočene, u mnogim deficitima pravne države i suspenzije vladavine prava.

Nije licemjerje tvrditi da je Josipović do jučer pripadao stranki koja kao i vodeći krivac snosi odgovornost za sve što je ovu državu svrstalo u red da će hrvatska sprega mita, kriminala i korupcije i u budućnosti ostati u društvu i rame uz rame sa Peruom i Šri Lankom, Latinskoameričkim i Afričkim zemljama.

Niko ne spočitava i osporava prava Josipovića na njegovu sigurnost i sigurnost njegove obitelji, ali dovoditi u pitanje sposobnost i pouzdanost institucije zadužene za sigurnost osoba i nacije me podsjeća na one mračne godine prošlosti, čime bi se ponovno vratili na onu nespretnu izjavu o Josipovićevoj karti Hrvatske, a to vjerujem nikamo ne vodi, jer kao što si rekao Josipović je novi legalni i legitimni predsjednik Hrvatske.

Pa onda ako je to tako, a tako je neka se Josipović tako i ponaša.

No problem siguran sam nije u Ivi Josipoviću, već duhovima koji su mirisom vlasti ponovno probudili, pa putem Ive Josipovića i Pantovčaka kreću u ofenzive koje sam vjerovao da su iza nas.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Točno @45 Lines; - ne radi

Točno @45 Lines; - ne radi se ni o kakvim duhovima već o itekako stvarnim i živim, rekao bih živahnim čak likovima.
Vidim neke i na ovim stranicama ...

Izgleda da je hibernacija ove godine prekinuta nešto ranije nego li inače u tih stvorova?
A vani pada snijeg!:):):)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci