Tagovi

Tjelesna straža i velika blamaža

Tjelesna straža i velika blamaža

Ovaj dnevnik napisao sam kao odgovor/komentar na Danimirov dnevnik "Ima li predsjednik RH dr. Ivo Josipovi? pravo birati tjelohranitelje", budu?i da je tekst preduga?ak za obi?an komentar.

Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo sudjelovati u izboru osoba koje ?e mu pružati tjelesnu, ali i drugu vrstu zaštite; ali i ina?e osoba s kojima ?e raditi i koje ?e raditi s njim. Njegovo pravo zapravo je utvr?eno Ustavom, poglavito ?lankom 102. Ustava, te Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Vrlo jednostavno re?eno, ovaj zakon predsjedniku daje prava i ovlasti nad povjerljivim informacijama, a time mu daje pravo da se informira o ljudima iz svojeg neposrednog okruženja, pa tako i ljudima koji ?e se brinuti o njegovoj sigurnosti. Ovo je neupitno. Me?utim, ovaj zahtjev nije utemeljen na direktnom izboru, visokoj dužnosti, vrhovnom zapovjedništvu i sli?nom, ve? Ustavu i odgovaraju?im propisima.

Na temelju Uredbe o utvr?ivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranju odre?enih osoba, objekata i prostora Predsjednik RH je šti?ena osoba, najviše, I kategorije. Interesantno, u Uredbi direktno ne piše da se ona odnosi na izabranog predsjednika, ali se to iz nje lako ?ita jer Uredba definira da su "kandidati za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, od objave liste kandidata do izbora Predsjednika Republike" šti?ene osobe II kategorije. Izborom, osoba postaje predsjednik i to je to, jednostavno u jednom trenutku imamo dva predsjednika - izabranog i aktualnog (koji uskoro odlazi).

Vrlo važan element je da se zaštita ne odnosi (samo) na osobu predsjednika, ve? i na institut predsjednika RH. Dakle, zaštitom predsjednika štiti se ?ovjek koji obavlja dužnost, ali štiti se i obavljanje te dužnosti, te državni interesi me?u kojima nacionalna sigurnost i stabilnost.

Predsjednik, dakle, ima pravo na zaštitu, ali ujedno ima i dužnost biti zašti?en. S te strane smatram nespretnim izjave Ive Josipovi?a u kojima on govori o obliku zaštite koju bi želio, te daljnjem relaksiranju te zaštite, te o broju potrebnih pratitelja. To je isto kao kada bi Ivo Josipovi? doktoru rekao kakvu operativnu proceduru želi, koju vrstu anestezije, koliko anesteziologa i sestara treba biti prisutno operaciji i tako dalje. Me?utim, Ivo Josipovi? kao pacijent može odabrati svog lije?nika, a onda ovaj svoj tim. Ivo Josipovi? kao Predsjednik Republike Hrvatske dužan je prihvatiti zaštitu na temelju sigurnosne prosudbe i u onom obliku u kojem se na temelju te prosudbe pruža, te prihvatiti zaštitu za to nadležne službe, odnosno Uprave za posebne poslove sigurnosti (UPPS).

Tako?er, smatram nespretnim odbijanje ponu?ene zaštite. Budu?i da su kandidati šti?ene osobe II kategorije, gotovo je sigurno da su svi sa MUP-om obavili nekakve prethodne razgovore, osim toga smatram da je i dužnost kandidata ne samo da se informiraju o svojoj sigurnosti, ve? i da poštuju sigurnosna pravila. Ovdje možda ne bi bilo loše razmisliti o promjeni kategorije ili sigurnosne politike za kandidate koji u?u u drugi krug izbora, jer jedan od njih sigurno ?e postati predsjednik.

Osje?aj sigurnosti i ostale trice i ku?ine o kojima je Josipovi? pri?ao (ali i drugi kandidati, da budem fer), nemaju baš nikakve veze sa stvarnim stanjem stvari. Zaštita ne postoji protiv onih 99,99% normalnih, niti za 99,99% redovnih situacija, ve? za 0,01% onih loših ili ludih, te za 0,01% neželjenih doga?aja.

Što se osoba koje ?e mu pružati zaštitu ti?e, mislim da (budu?i) Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo znati tko su ljudi koji ?e ga štititi, koje kvalifikacije imaju, kao i kako su obavještajno procijenjeni. Me?utim upitno je da li bilo koji predsjednik, pa tako i Ivo Josipovi?, ima vremena za prou?avanje podataka o 700 ljudi koliko je sam spomenuo. Posao bi mu bio i bitno obimniji, jer sigurnost mu ne pruža samo onaj mali broj ljudi koje naj?eš?e vidimo u bliskoj pratnji i koji se odabire iz odgovaraju?e baze UPPS-a MUP-a. Ovisno o tome što predsjednik radi, gdje i kojim prometnim sredstvom putuje, zaštitu mu osigurava više desetaka, mogu?e i daleko više od stotinu ljudi. Osiguranje ureda, osiguranje doma, osiguranje rute puta, osiguranje vozila i drugih transportnih sredstava, osiguranje komunikacija, osiguranje hrane koju konzumira itd. Sve je to složen i koordiniran napor velikog broja ljudi koji ?esto pripadaju i razli?itim službama (npr. MUP, SOA, MORH).

Mislim da bi bilo logi?no da budu?i predsjednik sudjeluje u odabiru onih koji ?e biti glavni i odgovorni ljudi u njegovom timu za zaštitu (to je zapravo "odabir lije?nika"), te da ti ljudi i MUP nakon toga trebaju sastaviti odgovaraju?u ekipu, te o tome obavijestiti predsjednika i s njim obaviti završne konzultacije. Zahtjev za sudjelovanjem u odabiru je logi?an, iz najmanje dva razloga. Prvo, jasno je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi ljude u koje se ne može potpuno pouzdati. Drugo, logi?no je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi batinaše i aferaše (a takvih je bilo, dovoljno je malo potražiti po internetu).

Ponašanje ljudi zaduženih za sigurnost predsjednika reflektira se ne samo na osobu ve? i na instituciju. Osim toga, prijetnja da netko iz bliske pratnje služi kao "špijun" ili "trojanski konj" vrlo je neugodna i diskvalificira, bez obzira na uvjeravanja da se radi isklju?ivo o pitanju stru?nosti, a ne podobnosti. Kako izgleda hrvatska stru?nost, o tome je suvišno govoriti. Da je stru?nost bila temeljni faktor selekcije u Hrvatskoj, danas ova zemlja vjerojatno ne bi izgledala kako izgleda. Da su se radile sigurnosne provjere, mnogi ljudi u ovoj zemlji nikada ne bi mogli obavljati dužnosti koje su obavljali, niti se družiti s ljudima s kojima su se družili, a mi danas ne bi bili što banana, a što u banani sa 43 milijarde eura vanjskog duga. Naravno, uz napomenu da je ipak malo teže biti nestru?an u ovoj djelatnosti koja zahtjeva iznimnu psihofizi?ku spremu, te mnoga znanja i vještine, a uz to je podložna ne samo stalnom usavršavanju, ve? i stalnom ocjenjivanju i provjeri.

Naravno, stru?nost je samo jedan faktor, jer postoje i druge klju?ne odlike kao moralnost, poštenje, nepotkupljivost, diskrecija. Tu je i odanost, koja može biti i pogrešno usmjerena. Jedan vrhunski tjelohranitelj može imati istu psihofizi?ku spremu, istu vještinu baratanja oružjem i borila?kim vještinama, ista sigurnosna, obavještajna, tehni?ka i druga znanja kao i jednako "stru?an" profesionalni ubojica ili terorist. Rije? stru?an sam namjerno stavio u navodnike, jer stru?nosti ovih drugih manjkaju bitni povezani elementi. Osnovni problem je u tome da je dosta lako utvrditi koliko netko brzo tr?i, koliko je izdržljiv, kakav je borac i kakav strijelac, dok je, recimo, vrlo teško utvrditi da li je pošten i nepotkupljiv. Postoje sigurnosne provjere, naravno, no tu vrlo brzo dolazimo do pitanja tko ?uva ?uvare i lako vidimo da me?u ?uvarima ?uvara nažalost ima dosta po-vezaša i aferaša. Na kraju krajeva, situacija s kriminalom u Hrvatskoj - koji svakako predstavlja ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti sve je samo ne idealna, a jedan od razloga raširenosti kriminala i korupcije je i nedovoljno efikasan rad obavještajnih službi.

Kvaka je i ?injenica da nemamo dobro reguliran proces tranzicije mandata predsjednika, praksa ne postoji, a propisi ne odre?uju bitne stvari, kao npr. od kojeg trenutka izabrani predsjednik ima pravo na obavještajne, odnosno sigurnosne informacije. Budu?i da se radi o izabranom predsjedniku i da je njegov mandat neporeciv, po meni to bi bio trenutak kada Državno izborno povjerenstvo proglasi kona?ne rezultate izbora. No, od tog trenutka samo izabrani predsjednik - dakle Ivo Josipovi? ima pravo na obavještajne informacije, dok je pravo na te informacije za osobe iz njegovog tima nešto upitnije. Naime, te osobe nisu prošle nikakve sigurnosne provjere, niti su imenovane na dužnosti, a nekima dužnosti nisu niti ponu?ene. Smatram da bi bilo potpuno neprimjereno davati podatke o djelatnicima vrlo osjetljive službe MUP-a tre?im osobama bez ikakvog mandata, a pogotovo izbornim stožerima i središnjicama stranaka.

Zaštita osobe predsjednika i institucije predsjednika je (protu)obavještajna djelatnost sama po sebi (pogledajte samo naziv Uredbe), bez obzira da li ju obavlja MUP, SOA ili netko tre?i, dakle ova djelatnost nedjeljivi je i sastavni element poslova zaštite. U nju ne ulazi samo direktna zaštita od odljeva informacija i njihove kompromitacije, ve? i prikupljanje informacija o svim rizicima i drugim ?imbenicima zna?ajnim za sigurnost Predsjednika. Strah od osobne kompromitacije, kao i kompromitacije institucije razumna je, tim više što je Josipovi? najavio novi put, a taj novi put sigurno uklju?uje i novi odnos prema sigurnosnim službama, ali i tzv. paraobavještajnoj zajednici. Budu?i da je institucija predsjednika nezaobilazan faktor u obavještajnoj zajednici, sigurno je da su Josipovi?eve izjave o borbi protiv kriminala i paraobavještajnih struktura zabrinule mnoge. Dakle, sigurno je da mu treba svaka zaštita, a pogotovo zaštita od odljeva i kompromitacije informacija.

U tom smislu ovaj "sukob" izme?u Ive Josipovi?a i njegovog tima s jedne i MUP-a, SPPS-a i Tomislava Karamarka s druge strane iznimno je loš PR. Situacija u kojoj izabrani predsjednik države nema propisanu institucionalnu zaštitu, zabrinjavaju?a je. Situacija u kojoj bi aktualni predsjednik zemlje koristio izvaninstitucionalno osiguranje nezamisliva je i sramotna. Tako?er u tom sukobu primje?uje se mnogu ulijetanja sa strane, upravo ono što možemo nazvati paraobavještajnim djelovanjem. To se jasno vidi iz kuteva "obrade" glavne pri?e, ali i iz dodatnih pri?a koje su u me?uvremenu iskrsnule, kao što je Josipovi?evo "ure?ivanje" Dnevnika. Mislim da je stišavanje sukoba u interesu Ive Josipovi?a, u interesu institucije Predsjednika Republike Hrvatske, ali i u vitalnom interesu Tomislava Karamarka (koji za razliku od Josipovi?a nema osiguran petogodišnji mandat). Osim toga, stišavanje sukoba je i u interesu MUP-a, kao i njegove Uprave za posebne poslove sigurnosti, jer je jako loše ako se stvara slika o nepouzdanosti, nestru?nosti i pretjeranoj politiziranosti ove vitalne djelatnosti, te o njenom sukobu s osobom (a samim time i institucijom) za ?iju je sigurnost zadužena ili još gore o (para)obavještajnoj djelatnosti protiv te osobe, odnosno institucije, koja je ujedno nezaobilazan faktor baš u radu obavještajnih struktura.

Kao odre?eno opravdanje Ivi Josipovi?u, mogu navesti slu?aj iz 2006. godine kada su pripadnici ATJ Lu?ko (dakle elitne hrvatske policijske jedinice) sudjelovali u fizi?kom obra?unu, koji je uslijedio kao odgovor na napad na njihovog kolegu. Umjesto da uslijede najstrože sankcije i osuda takvog ?ina, jer nitko, a pogotovo oni zaduženi za provedbu zakona ne mogu i ne smiju uzimati zakon u svoje ruke, tadašnji ministar Kirin je specijalcima ne samo pružio podršku, ve? je organizirao i zajedni?ko snimanje za televiziju na kome se slikao uz specijalce u prijete?em stavu sa prigodno navu?enim "fantomkama". Pripadnici ATJ Lu?ko prolaze teške pripreme, stroge testove i rigorozne sigurnosne provjere - no oni su i dalje ljudi, sa mnogim vrlinama, ali ?ini se i manama i u tome se vjerojatno ne razlikuju od pripadnika UPPS-a (ali uostalom i od nas "obi?nih" gra?ana).

Kako bi se izbjegla proceduralna ograni?enja uvjetovana nedore?enim propisima, možda ne bi bilo loše revidirati legislativu. Kao alternativu, MUP bi izabranom predsjedniku mogao dodijeliti privremeno osiguranje, pri ?emu bi se osiguranje zajedni?ki kona?no uredilo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika. Mislim da je ovo razuman prijedlog, koji nikoga ne stavlja pred gotov ?in, te daje vremena da se uredi nešto što ?e na kraju krajeva rezultirati petogodišnjim odnosom predsjednika i službe zaštite, a posebno osoba koje mu pružaju blisku tjelesnu zaštitu.

Ovdje bih dodatno napomenuo da je nepostojanje rezidencije Predsjednika RH sigurnosna no?na mora. Rezidencija nikad nije ure?ena uglavnom zbog demagoških pri?a o rasipnosti i troškovima, pri?ama koje nemaju nikakve veze sa obavljanjem dužnosti predsjednika, niti stvarnim potrebama funkcije predsjednika, a najmanje veze imaju sa njegovom sigurnoš?u. Mislim da bi rezidencija predsjednika trebala biti izgra?ena u okviru postoje?eg kompleksa Ureda, jer je to najlogi?nije i najprakti?nije rješenje. Nasuprot demagogiji, ona bi u stvarnosti doprinijela ne samo boljem izvršavaju dužnosti predsjednika, ve? i pove?anju sigurnosti predsjednika, ali uvjeren sam i smanjenju troškova zaštite.

Na kraju, važno je i to da u Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti koji se ti?u funkcioniranja zaštite šti?enih osoba. Dakle, bilo je afera vezanih uz pojedine osobe iz tih struktura, ali službe, za sada dobro obavljaju svoj temeljni posao.

Komentari

45 lines bilo bi dobro kada

45 lines bilo bi dobro kada bi shvatio da svi tvoji napori da privučeš pozornost javnosti ne piju vodu. Glavni razlog je tvoja liječnička potvrda.

Tko je glasao

Pazi, pazi vratila nam se

Pazi, pazi vratila nam se pobjegulja, naravno virtualno jer nema muda da stane pred lice suda. Bit će urnebesa i veselja dok pollitikom 45 lines trkelja. Kakvo bogatstvo, evo natrag diskusije o partizanima i ustašama, udbi i tajnim službama, soji, poji i 45 linesovoj paranoji. Evo stručnjaka za obavještajne zajednice, špijunažu i bagažu svih vrsta.

Tko je glasao

Cijenim tvoj rad, podržavam

Cijenim tvoj rad, podržavam te i kada stignem čitam tvoj blog. Smatram da si žrtva institucionalnog nasilja, te da je tvoja sudbina, ali i sudbina mnogih drugih u sličnom položaju neopravdano zapostavljena. Jasno mi je i zašto.

Moja je želja bila napisati ono što stoji, jer puno stvari koje je napisano i rečeno o ovoj temi, jednostavno nema veze s istinom. Nisam namjeravao ulaziti u razloge koji stoje iza sukoba, jer mi nisu do kraja jasni. Činjenica je da su i jedna i druga strana napravile brojne pogrešne korake.

Stručnost prepozanajem kao jedan od temeljnih problema u našem društvu, koja je ne samo vrlo zapostavljena, već se teško i ujedinjuje s drugim ljudskim kvalitetama. Općenito, poštenje, čast, nepotkupljivost i istina malo se cijene. Žalosno.

Moje osobno mišljenje je da Karamarko nije za posao koji obavlja. Nisu mi poznate sve pikanterije, ali neke jesu. Tako mi je poznato da je još kao mlad kadar štitio policajce nasilnike i aferaše. Karamarko mora otići jer je očito da opstrukcija borbe protiv kriminala i korupcije dolazi i iz vrha MUP-a. Mislim da je ovim postupanjem Jadranki Kosor dosta olakšao posao. Kada sjevaju mačevi dobro je glavu držati pognutu, pa mi nije jasno zašto je Karamarko ušao u ovu priču jer iz nje nikako ne može izaći kao pobjednik, čak i da Josipović sutra prihvati sve ljude koje mu je MUP predložio. Da li je to znak panike, da li je to pokušaj pokazivanja mišića, nije mi jasno.

Josipoviću ostaje da se pokaže. Već sam u svom prethodnom dnevniku rekao da se nadam da se neće okružiti brdom stranačkih poltrona, da neće prihvatiti Mesićeve više nego upitne savjetnike, da neće prihvatiti uobičajene svima dostupne "nezavisne stručnjake", te stranačke polit-komesare.

Kao što sam napisao u dnevniku, stručnost je samo dio skupa osobnih kvaliteta, koja ako nije spojena s drugim bitnim ljudskim odlikama sama po sebi ne vrijedi ni pišljiva boba.

Za kraj, nagradno pitanje: Koji sat nosi osoba na drugoj slici i koliko taj sat košta? http://www.vecernji.hr/vijesti/sanadera-cuvaju-jos-pola-godine-jer-je-na...

Tko je glasao

Pitanje je upućeno Drugu

Pitanje je upućeno Drugu Napoleonu, cijenjenom društvu i onima koji to nisu, prije svega onima koji se hvataju na lijepak koji s svakodnevnicom običnih ljudi i žrtvama egzistencionog grča nemaju nikakve veze. Pitanje je vezano za namjere i zadatak po kojem se je 45 lines vratio na pollitiku. Temeljno pitanje je pitanje dali je moguće da bilo tko postao žrtva institucionalnog nasilja. Odgovor nam sigurno ne pada teško, jer je nasilje uvijek moguće, kako ono pojedinca nad pojedincem, tako i ono kojem smo izloženi od strane pojedinaca koji to čine pod krinkom države i njenih institucija. Kako po tom pitanju na postoje nikakve nesuglasice preslikajmo taj odgovor na 45 linesa. Učinio bi to bez namjere da utječem na vaše odogovre. Pokušati ću to učiniti opisom radnog mjesta vatrogasca. Svi ćemo se složiti da je vatrogasac humano, plemenito, odgovorno, opasno i izuzetno važno zanimanje. Pitanje je upućeno Drugu Napoleonu, cijenjenom društvu i onima koji to nisu, prije svega onima koji se hvataju na lijepak koji s svakodnevnicom običnih ljudi i žrtvama egzistencionog grča nemaju nikakve veze. Pitanje je vezano za namjere i zadatak po kojem se je 45 lines vratio na pollitiku. Temeljno pitanje je pitanje dali je moguće da bilo tko postao žrtva institucionalnog nasilja. Odgovor nam sigurno ne pada teško, jer je nasilje uvijek moguće, kako ono pojedinca nad pojedincem, tako i ono kojem smo izloženi od strane pojedinaca koji to čine pod krinkom države i njenih institucija. Kako po tom pitanju na postoje nikakve nesuglasice preslikajmo taj odgovor na kolegu 45 linesa. Učinio bi to bez namjere da utječem na vaše odgovore. Pokušati ću to učiniti opisom radnog mjesta vatrogasca. Svi ćemo se složiti da je vatrogasac humano, plemenito, odgovorno, opasno i izuzetno važno zanimanje. Istovremeno se upitajmo nisu li to sva zanimanja i profesije kojima se doprinosi svakodnevnoj cirkulaciji krvotoka našeg društva i zajednice. Nije li i novinar neka vrsta vatrogasca? Vatrogasca javnosti i njene želje i potrebe za informacijom. Uvjeren sam da ni tu nema nesuglasica po pitanju odgovora. Vratimo se našem vatrogascu, može i novinaru, ali onakvom kakvoga nitko u svojoj sredini nebi želio imati. Vatrogascu koji svoje zanimanje pretvori u oružje protiv samoga sebe, a time i zajednice, te u potrazi za slavom i priznanjem krene stranputicom svoga zanimanja, podmeće vatru da bi se mogao prvi pojaviti na požarištu. Žeđ i želja za uspjehom prerasta u nagon, nagon u opsesiju, a opsesija blokira razum i osjećaje. Vatrogasac je postao piroman, i takav će biti sve dok god ga ne otkriju i uhvate. Dok ga ne dovedu pred lice pravde. Trebamo li se pitati dali je naš vatrogasac žrtva institucionalnog nasilja. Trebamo li se pitati koja je razlika između tog vatrogasca i paparacija koji ne poštuje tuđa ljudska prava, ne poštuje tuđu privatnost. Trebamo li se pitati ima li razlike između vatrogasca koji podmeće požare i novinara koji kleveće i krši temeljna načela etike, morala i struke. Zar su to žrtve institucionalnog nasilja, ili osobe koje su u želji za vlastitim probitkom i pet minuta slave, zaboravile gdje je granica dozvoljenoga?

Tko je glasao

Teško je odgovoriti na

Teško je odgovoriti na tvoje pitanje. Vidim da ga neki drže provokacijom, ali ja ga držim potpuno legitimnim. Mislim da bi odgovor zahtijevao cijeli dnevnik.

Ali, ukratko, Hrvatska - ma što god mi mislili - nije pravna država. Hrvatska je država nejednakosti, nezakonitosti, nepravde i nasilja. Hrvatsko pravosuđe je u rasulu, a to rasulo traje od prvih dana kada je Tuđman preko svojih probisvjeta počeo kadrovirati pravosuđe, pa sve do danas. Potrebna je snažna i temeljita reforma svih sudskih instanci, od prekršajnog pa sve do ustavnog sudovanja. Sudske postupke, na svim razinama, vode stručno i moralno nejaki ljudi, a nejaka glava uvijek sanja snažnu ruku. U tom smislu presude i druge sudske odluke nisu projekcije ustava, zakona, pravne prakse i pravnog mišljenja - već predstavljaju smrdljivu močvaru političkih, ekonomskih, kriminalnih, lokalno-moćničkih i svih drugih interesa.

U ovoj jadnoj zemlji raznim moćnicima dosuđivane su veće naknade za "duševne boli", nego što su dosuđivane majkama kojima su ubili djecu ili djeci kojoj su ubili roditelje. Da - pero je uistinu moćnije od mača, a rane su dublje, bolnije i nikad ne zarastaju.

Tražiti zaštitu u hrvatskom pravnom sustavu isto je kao spas od vučjeg čopora potražiti u lavljem kavezu. Sjeti se smo slučaja Damira Fintića (http://mrak.org/2009/10/10/vukovarski-bloger-u-duznickom-ropstvu-bivseg-...), a to nije iznimka, već pravilo.

Pojedinac, ma kakav bio - ima pravo na zaštitu od sustava. Ta zaštita može biti institucionalna, ali i izvaninstitucionalna. Zašto bi Damir Fintić ili Željko Peratović imali manju zaštitu od kakvog ubojice ili nasilnika. Koliko je puta policija "posjetila" Željka Peratovića, a koliko je "posjeta" upriličila kakvom Bandićevom jataku (da mu "tatu" i ne spominjem) ili kakvom lokalnom nasilniku?

Nepošten ili nefunkcionirajući pravni sustav pogoduje nepoštenima i štiti kriminal, a ne poštene građane.

Da li je sadržaj Peratovićevog bloga točan, da li necezurirano.com govori istinu. Iskreno - ne znam. Međutim, povremeno pratim jedan i drugi izvor, kao što pratim i Appelta. Da li istinu govore Jutarnji, Večernji, HTV... Da li se istina može utvrditi putem suda? Ne, zapravo ne može, jer sud presudom ne utvrđuje idealnu, stvarnu istinu. Nije jednom donesena sudska presuda koja je kasnije na temelju novih dokaza i nove istine oborena. U tom smislu načelo da nije istina ono što je istina, već je istina ono što se utvrdi pravomoćnom sudskom presudom - samo načelo, a ne univerzalna istina.

Međutim, ma koliko lagali i mazali, ma koliko je pometali pod tepih, izbjegavali ili igonrirali: istina zato ne prestaje biti istina, i da: istina je prva i najvažnija, i da: makar samo jedan u mnoštvu znao istinu, istina zato ne prestaje biti istina.

Kada bi novinari uvijek čekali pravomoćnu sudsku presudu kako bi o nekom iznijeli po njega nepovoljne podatke ili činjenice, maksimalni doseg novinarstva bio bi pisanje o vatrogascima koji su sa stabla spasili mačku (pod uvjetom da ih vlasnik ne tuži zbog objave neistinitih informacija i nanošenja duševnih boli - jer je spašena životinja zapravo mačak).

Danas, su Željko Peratović i Jadranka Kosor potpuno ravnopravni. Istina, ravnopravnost im nije osigurao hrvatski, već švicarski pravni sustav.

Tko je glasao

odličan komentar Drug

odličan komentar Drug Napoleon, dokaz da se za razliku od ostatka 45 linesovih glasača za, baviš napisanim. Razumljivo je jer se je komentaru teško suprotstaviti faktima i činjenicama, jednostavnije je stisnuti za što je učinio i vlasnik portala čime je dao jasno na znanje da povratak 45 linesa nije slučajnost, već gašenje požara koji se je počeo širiti pollitikom. Požara koji jasno ukazuje da mrakova ideja da se pollitika pretvori u Josipović.com ne pije vodu. Zato je potrebno pokazati zube svima koji ne podržavaju sdpovizaciju portala pollitika.com prve smo žrtve imali u tijekom predizborne kampanje, nastavak je uslijedio odmah nako završetka izbora a u finalnom okršaju imamo angaržman paravojnoh piskarala 45 linesa. Brbavo mrak, mračnije od ovoga nemože.

Tko je glasao

Nesumnjivo da policija prati

Nesumnjivo da policija prati što se piše na Pollitiki. Mene je za vrijeme uhićenja krim detektiv Z.M. pitao pišem li na ovom portalu, a kasnije je jednom kao "neprovjeren" i intervenirao komentarom. Djelatnici SOA-e su intervenirali na mome blogu o čemu postoji i dokaz u SOA-inom dokumentu: SOA: Željko Peratović državni je neprijatelj broj jedan

Međutim, ne mislim da je ovaj put riječ o intervenciji nekog službenog lica.
Podsjetio bih da prijatelj Stjepana Mesića, stanoviti Stjepan Tot iz Orahovice ima vikendicu u Kukljici kod Zadra, a da smo u kolovozu 2008. na istom ovom portalu imali skandal s multipliciranim nickovima jednoga korisnika koji su se predstavljali kao fitilj, žalac, snajper i glas 007.

S tim u vezi ---> Blogeri iz Vrapća, Eksperiment u tijeku, HAKO pomaže blogerima, dok HBO spava

A zbog normalnih blogera, a ne onih sa shizofrenim smetnjama, napominjem da nisam u Švicarsku izbjegao da umaknem sudu nego da poštedim obitelj maltretiranja onih kojima zapovijeda Tomislav Karamarko. Otkako sam ovdje, na zagrebačku mi adresu nije stigao nikakav poziv na sud. Čim stigne, naravno da ću se odazvati. Uostalom, negdje u vrijeme inauguracije Ive Josipovića imam ročište u radnom sporu s Vjesnikom, na kojem ću se naravno pojaviti ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Zato treba znati koristiti

Zato treba znati koristiti kvalitetan anonimni proxy, jednokratne mail adrese i slične metode zaštite anonimnosti na internetu.

Tko je glasao

@Drug Napoleon ------ Ali,

@Drug Napoleon
------ Ali, ukratko, Hrvatska - ma što god mi mislili - nije pravna država. Hrvatska je država nejednakosti, nezakonitosti, nepravde i nasilja. Hrvatsko pravosuđe je u rasulu, a to rasulo traje od prvih dana kada je Tuđman preko svojih probisvjeta počeo kadrovirati pravosuđe, pa sve do danas. Potrebna je snažna i temeljita reforma svih sudskih instanci, od prekršajnog pa sve do ustavnog sudovanja. Sudske postupke, na svim razinama, vode stručno i moralno nejaki ljudi, a nejaka glava uvijek sanja snažnu ruku. U tom smislu presude i druge sudske odluke nisu projekcije ustava, zakona, pravne prakse i pravnog mišljenja - već predstavljaju smrdljivu močvaru političkih, ekonomskih, kriminalnih, lokalno-moćničkih i svih drugih interesa.------
Ovih nekoliko rečenica držim posebno važnim i valjalo bi nam se baviti odgovorima na postavljeno pitanje o pravcima promjena. Osobno, s nekoliko primjera besramne prijevare i nepravde,gdje su sudovi i suci odigrali mračne igre, mogu posvjedočiti koliko je istine u tome da nema pravne države zamalo od osnutka Hrvatske l99l. I ove rečenice su ujedno odgovor svima onima koji još ni danas ne razumiju zašto je dr. Ivo Josipović premoćno pobijedio svog suparnika Bandića.
Ajde dr. Josipoviću, ajde pravna državo - valja početi isušivati močvaru...
Danimir
PS: Baš sam i dilemi da li da opišem najnovije šikaniranje koje doživljavam, a u koje su upleteni lokalna policija i lokalno sudstvo. Žalio sam se i u Zagreb, nadležnom ministarstvu, no dok stigne odgovor..??? Mnogi misle da se najgore stvari događaju u Zagrebu - ne, događaju se u malim, provincijalnim srediinama koje kontroliraju lokalni mafiozi u sprezi s vladajućom, HDZ strankom.

Danimir

Tko je glasao

Drugar neprovjereni .....

Drugar neprovjereni ..... Iako pišeš po zadaći, nisi ni originalan niti duhovit, osobito ne razumljiv..... složio si nam priču sastavljenu od nerazumljivih floskula kakve nije koristio ni Ilija Čvorović..... Ostavi Peratovića na miru, neka piše kao i svi drugi, a na nama je da ga čitamo ili ne, da mu vjerujemo ili ne..... I usput, u tvojoj okolici ima jako puno vatrogasaca - piromana kakve ovdje opisuješ..... ako si ti jedan od "profesionalaca" ili "stručnjaka" jadan narod koji te plaća....

Tko je glasao

Pitanje je upućeno Drugu

Pitanje je upućeno Drugu Napoleonu, cijenjenom društvu i onima koji to nisu, prije svega onima koji se hvataju na lijepak koji s svakodnevnicom običnih ljudi i žrtvama egzistencionog grča nemaju nikakve veze. Pitanje je vezano za namjere i zadatak po kojem se je 45 lines vratio na pollitiku. Temeljno pitanje je pitanje dali je moguće da bilo tko postao žrtva institucionalnog nasilja. Odgovor nam sigurno ne pada teško, jer je nasilje uvijek moguće, kako ono pojedinca nad pojedincem, tako i ono kojem smo izloženi od strane pojedinaca koji to čine pod krinkom države i njenih institucija. Kako po tom pitanju na postoje nikakve nesuglasice preslikajmo taj odgovor na 45 linesa. Učinio bi to bez namjere da utječem na vaše odogovre. Pokušati ću to učiniti opisom radnog mjesta vatrogasca. Svi ćemo se složiti da je vatrogasac humano, plemenito, odgovorno, opasno i izuzetno važno zanimanje. Pitanje je upućeno Drugu Napoleonu, cijenjenom društvu i onima koji to nisu, prije svega onima koji se hvataju na lijepak koji s svakodnevnicom običnih ljudi i žrtvama egzistencionog grča nemaju nikakve veze. Pitanje je vezano za namjere i zadatak po kojem se je 45 lines vratio na pollitiku. Temeljno pitanje je pitanje dali je moguće da bilo tko postao žrtva institucionalnog nasilja. Odgovor nam sigurno ne pada teško, jer je nasilje uvijek moguće, kako ono pojedinca nad pojedincem, tako i ono kojem smo izloženi od strane pojedinaca koji to čine pod krinkom države i njenih institucija. Kako po tom pitanju na postoje nikakve nesuglasice preslikajmo taj odgovor na kolegu 45 linesa. Učinio bi to bez namjere da utječem na vaše odgovore. Pokušati ću to učiniti opisom radnog mjesta vatrogasca. Svi ćemo se složiti da je vatrogasac humano, plemenito, odgovorno, opasno i izuzetno važno zanimanje. Istovremeno se upitajmo nisu li to sva zanimanja i profesije kojima se doprinosi svakodnevnoj cirkulaciji krvotoka našeg društva i zajednice. Nije li i novinar neka vrsta vatrogasca? Vatrogasca javnosti i njene želje i potrebe za informacijom. Uvjeren sam da ni tu nema nesuglasica po pitanju odgovora. Vratimo se našem vatrogascu, može i novinaru, ali onakvom kakvoga nitko u svojoj sredini nebi želio imati. Vatrogascu koji svoje zanimanje pretvori u oružje protiv samoga sebe, a time i zajednice, te u potrazi za slavom i priznanjem krene stranputicom svoga zanimanja, podmeće vatru da bi se mogao prvi pojaviti na požarištu. Žeđ i želja za uspjehom prerasta u nagon, nagon u opsesiju, a opsesija blokira razum i osjećaje. Vatrogasac je postao piroman, i takav će biti sve dok god ga ne otkriju i uhvate. Dok ga ne dovedu pred lice pravde. Trebamo li se pitati dali je naš vatrogasac žrtva institucionalnog nasilja. Trebamo li se pitati koja je razlika između tog vatrogasca i paparacija koji ne poštuje tuđa ljudska prava, ne poštuje tuđu privatnost. Trebamo li se pitati ima li razlike između vatrogasca koji podmeće požare i novinara koji kleveće i krši temeljna načela etike, morala i struke. Zar su to žrtve institucionalnog nasilja, ili osobe koje su u želji za vlastitim probitkom, zaboravile gdje je granica dozvoljenoga?

Tko je glasao

@Drug Napoleon, tvoj dnevnik

@Drug Napoleon, tvoj dnevnik je dobro postavljen na teorijskoj i stručnoj razini. Ali, problem je, kao što i sam obrazlažeš u ovom komentaru, u nečem drugom. Ne kužim se u satove, pa ne znam koliko je vrijedan Tigrov sat. Možda se bio zbližio sa Sanaderom toliko prisno da mu je doktor Ivo poklonio neki iz svoje kolekcije. Sjetimo se i da je Tigar nasrtao na fotoreportere koji su htjeli bivšeg Nedodirljivog slikati izbližeg.
Meni se čini da je Karamarko istodobno u panici i da pokazuje mišiće. Mišiće je pokazivao kao gost Dnevnika HTV-a dan, dva nakon sastanka kod Kosor nakon što je ona Sanadera izbrisala iz HDZ-a. Tada je Karamarko, pored ostalog, trijumfalno prekorio medije da nisu dovoljno dobro popratili neko "neovisno istraživanje prema kojem građani vjeruju policiji jednako kao i crkvi". Dogadilo se to u jeku drugog kruga predsjedničkih izbora. Par dana kasnije, pokazalo se koliko građani vjeruju crkvi.

Nekako imam dojam, fakat nemam nikakve insiderske informacije, što mrak može potvrditi, da Josipović ne puši njegovu spiku kako je isti spasitelj nacije od kriminala, korupcije, mafije... To je Karamarko mogao prodavati naciji u ranijim političkim konstelacijama. Nisam siguran ni da će se Josipović dati upregnuti ni od "dvojbenih Mesićevih savjetnika". Ako si primijetio, Mesić je taj koji uporno ponavlja da se nada kako će Josipović zadržati neke njegove savjetnike dok Josipović izbjegava tu temu.

Procjenjujem da je Josipović oprezan i da si ne želi otvarati frontove za koje još nije došlo vrijeme. Kao što i sam primjećuješ, on iz spora s Karamarkom izlazi još osnaženiji, sve da sutra prihvati ljude koje mu nudi Tigar.

Ova nesretna epizoda s Dijanom Čuljak pokazuje samo koliko je nužno da zadrži oprez jer mnogi jedva čekaju da ga zaskoče za svaku sitnicu. Naravno da je glupo što je nekome palo na pamet da bi trebalo tražiti da netko drugi s njim razgovara u Dnevniku, a da to ne radi urednica i voditeljica koja taj dan vodi emisiju. Ne treba ni spominjati na koje se sve načine Sanader uplitao u uređivanje programa javne televizije, pa činjenicu da su zbog priloga o Mesićevu veličanju NDH smijenjeni urednici
Družijanić i Rotim, da je Mesić gotovo vikao na Sanju Mikleušević Pavić kada ga je intervjuirala o Zagorcu. Nije tada bilo ni sličnih reakcija HHO-a.

Pitanje Dijane Čuljak i sličnih koje se povezuje s kriminalom, sjetimo se samo da je Ivana Šikić, bila djevojka Nikice Jelavića, pa Davora Zečevića, ali i glasnogovornica prve Mesićeve kampanje u kojoj je baš Karamarko bio šef, rješavat će se smjenom Hloverke Novak Srzić.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Kakve li slučajnosti da iz

Kakve li slučajnosti da iz naftalina upravo sada i naravno na temu obaviještajnih zajednica i priča o UDBAškim sljednicima. Možemo si zamisliti koliko li je samo truda i muke morao uložiti da desetorazrednom piskaralu njegove gazde dozvole da pusti probne balone i gdje to upravo ovdje na pollitiki. U novinarskom krugovima, a vjerujem i mraku su ptičice već došaptale odgovor na pitanje zašto se 45 lines, alijas Joint Staff, alijas Recipe Book pojavljuje baš baš sada ovdje na pollitiki. Vjerujem da se osim onih nekoliko mističara i fakira prošlog doba kojima je duševna hrana šizofrenija i podgrijavanje teorija zavjera i paravojnih unutarnjih i vanjskih neprijatelja niko pametan neće obzirati na pobljuvane teorije kojima 45 lines, alijas Joint Staff, alijas Recipe Book nije uspio nigdje, ni na vlastitom blogu, pogotovo ne u normalnoj i uravnoteženoj blogosveri. Odgovor zašto baš ovdje na pollitiki je jednostavan. Novinarima koje 45 lines pokušava nazivati kolegama, što naravno izaziva nelagodu među istima, 45 lines nije nikada pripadao. Plaćenička pistarala konkurentskih paraobaviještajnih otpadnika nisu nikada dobro kotirala na tržištu informacija na kojem 45 lines kotira tek kao blijeda zakrpa na wischmopu tuđih interesa. 45 lines postao žrtva vlastite naivnosti i uvjerenja da je netko i nešto u novinarstvu o čemu najbolje govori činjenica da nema niti jednog jedinog novinara koji bi njim popio kavu. Ostavimo 45 linesa da živi u svom sivilu i uvjerenju da je faca. Iznenađuje me sam brojka o4 14 mističara i fakira prošlog doba koji su mu dali glas za. Pollitiko iznneneđuješ me!

Tko je glasao

@Joint Staff (neprovjereno)

@Joint Staff (neprovjereno) molim te da odgovor na ovo tvoje: "Iznenađuje me sam brojka o4 14 mističara i fakira prošlog doba koji su mu dali glas za. Pollitiko iznneneđuješ me!" pročitaš u komentaru Ned, 17/01/2010 - 17:55 — kukljica, ovog dnevnika, u kojem sam napisao: "Neuspješni su svi pokušaji da klikom na 0 bez ocjene izbrišem za."

Očigledo sam učinio grešku što onaj nesretni i nevoljeni "za" nisam pretvorio u protiv, ali to bi značilo autora komentara uzeti za ozbiljno. Iako vidim da još uvijek imam tu mogućnost, ne želim pridavati pažnju bilo čemu, ili bilo komu tko to ne zaslužuje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nije mi jasno zašto stoji

Nije mi jasno zašto stoji da sam dao glas za, iako kod mene stoji:
odgovori 4 0 bez ocjene
No pod pogledaj glasove stoji da sam u 16:50 dao [Za]
Neuspješni su svi pokušaji da klikom na 0 bez ocjene izbrišem za. Prihvaća se samo protiv, što također nije moj izbor.

Čini mi se da se takve stvari događaju klikom na Pogledaj glasove.

Pitanje i zamolba mraku je ukoliko ima mogućnost brisati upis ocjene s kojom se ne slažem. Hvala.

Kako bi izbjegao nesporazum i dokazao da se ne radi o ničem osobnom ostavio sam za, što neću mijenjati bez obzira što mi se autor komentara svojim glasovima protiv, ljepi kao govno za čizmu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tko ne živi dvostruki

Tko ne živi dvostruki život i ne igra dvostruke igre, nema se što bojati državnih službenika iz osiguranja. Ako je netko pošten i iskren, baš ga briga tko ga čuva i što sluša što on priča sa ženom i djecom, ili bilo s kim drugim.
Ali teško je kad imaš putra na glavi pa se bojiš da to ne dođe do tuđih ušiju!
Prema tome, ovo protivljenje Ive Josipovića samo znači da se on ima čega bojati i da mu nije savjest mirna.

My Soul

Tko je glasao

Ovako po drugim portalima

Ovako po drugim portalima redovito komentiraju poštovatelji lika i djela Milana Bandića i njegove parašpijunske skupine ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Ma daj, Lines, valjda u tebi

Ma daj, Lines, valjda u tebi ima nešto inteligencije. Josipović je HDZ-ova namještaljka, pa nema razloga da bi ga netko od HDZ-a špijunirao, kad su ga oni instalirali, jer im je tako pasalo radi Europe.
Bandić me zanimao samo utoliko što ga je preporučila Crkva, radi križeva. Inače ni on, ni Josipović, ni nitko iz prvog kruga glasovanja nije bio moj izbor! Onaj koga bih ja rado vidjela na mjestu predsjednika ove države još se nije rodio.

(Ili bolje rečeno, jest. Mrak možda. Nitko ni minute stariji od njega.)

My Soul

Tko je glasao

Želiš oštro? HDZ još

Želiš oštro? HDZ još postoji zahvaljujući Tomislavu Karamarku koji selektivno određuje što će se i koga procesuirati i oporbi, pa i Josipoviću kojima još nije do prijevremenih izbora.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Greška u koracima. HDZ nije

Greška u koracima. HDZ nije ni Karamarko, ni Josipović, ni ekipa koju bi možda trebalo procesuirati. HDZ je onaj mali čovjek koji se rodio u ideji HDZ-a, koju je HDZ kasnije samo formulirao. Taj mali čovjek, koji već puna dva desetljeća nepromjenjiv stoji, dok se ekipa s vrha mijenja iz godine u godinu. Stoga se ti varaš, ako misliš da je Karamarko moćan. Moćna je baza HDZ-a. Do neki dan ste mislili i kako je Sanader moćan, pa vas je stvarnost demantirala. Taj isti narod će glasovati i na prijevremenim i prekovremenim izborima jednako. Osim kad je riječ o predsjedniku, za što baš i nisu zainteresirani, nakon Mesića, što su sad pokazali.

My Soul

Tko je glasao

Lavovska dusice, sto nije

Lavovska dusice, sto nije nekad islo nekako ovako: KPJ nije ni Tito ni Kardelj ni Bakaric. KPJ je onaj mali covjek koji se rodio u ideji KPJ, a koju je KPJ samo formulirao. Taj mali covjek itd itd. Ideja uvijek pripada malom covjeku, a sve ostalo onim iznad.

Tko je glasao

Probudi se u znoju...

Probudi se u znoju... Karizmatik-Marko,
pokazat će on zube...sunce da mu žarko.
Tri šefa on ima...sad četvrti stiže,
ljut je ko ris...i tlak mu se diže.

Taman je sklepao strašnu ekipu,
zar da mu propadne... sve u hipu?
On će mu poslat... najbolje špijune,
na poštenje i pravdu ...potpuno imune.
Zidove nek tapeciraju...hitno po planu,
da prisluškivat ga mogu ... po noći i danu.

Neće on majci...radit po svome,
i mafija će kazat ...svoju, dabome.
Dosad je sve... klizilo po loju,
šefovi su slobodni... obranio je Troju.

Stavit će i njemu... pljucu u sjeno,
i lješkarit se u fotelji ,zadovoljno...lijeno.

Tko je glasao

Da, problem je kako stvari

Da, problem je kako stvari stoje, daleko veći nego se na prvu ruku čini. Mislim da je neupitno pravo Josipovića da po svom "ukusu" odabere nekoga od punuđenih kandidata s kojim će u narednom periodu živjeti u simbiozi i koji će nesumnjivo biti upoznat i s predsjednikovim najintimnijim detaljima iz privatnog kao i iz političkog života.
No problem nije u u odabiru ponuđenih već u činjenici da se Josipović želi okružiti ljudima koje želi dovesti IZVANA i koji će biti isključivo pod njegovom kontrolom. I tu nastaje sukob s Karamarkom jer Karamarko s pravom odbija takvu mogućnost s obzirom da je izmedju ostalih i on prema slovu zakona odgovaran za predsjednikovu sigurnost. Dodatno situaciju komplicira i činjenica da je Karamarko bivši šef SOA-e i da u njoj ima instalirane svoje ljude pa je vjerojatno indirektno kontrolira. Kako je SOA pod direktnom ingerencijom predsjednika države, predsjednik Mesić je u nju instalirao svoje poslušnike koji će ga, siguran sam, obavještavati što se događa oko njegova nasljednika ( npr. jel skrenuo s pravog puta ili je još uvijek na liniji odbrane tekovina "antifašističke" revolucije:) ) i nakon umirovljenja. Josipoviću bi bilo puno lakše da je njegov prethodnik odapeo, kao što je "odapeo"(pokoj mu duši) Mesićev i da tu službu Josipović može organizirati prema svojim potrebama. Tako bi se jednim udarcem riješio dvije "muhe" i imao barem neke šanse u borbi protiv paraobavještajnih službi koju je najavio u predizbornoj kampanji.

Za pretpostaviti je da te paraobavještajne organizacije nisu od jučer i da djeluju već dulje vrijeme, stoga se postavlja opravdano pitanje što je radio Karamarko dok je bio na čelu SOA-e (osim što je naganjao bivšeg novinara Vjesnika Ž.Peratovića)?! I što je u medjuvremenu napravio njegov nasljednik koji je trenutno na čelu SOA?! Zar Josipović s njima namjerava u najavljeni boj protiv paraobavještajnog podzemlja?!

Osim toga, Karamarko je kao ministar UP direktno podložan premijerki Kosor i siguran sam da ga Jaca čvrsto drži na uzdi (što je naučila od Sanadera) kontrolirajući štetu koju nanosi HDZ-u u otkrivanju kriminala i korupcije. A isto tako, samo s druge strane, kontrolu vrši bivši precjednik.

Eto, ako Josipović uspije naći pravu formulu za izlazak iz ove zavrzlame i ispuni dato obećanje ja ću mu se prvi pokloniti do nogu i povući sve što sam do sada o njemu negativno kazao.

Tko je glasao

@ krrrrekani, kao što sam

@ krrrrekani, kao što sam napisao Drugu Napoleonu, vjerujem da je Josipović s razlogom oprezan, ali da će ustrajati na nekim pozitivnim stvarima koje je najavio. Ne može on unaprijed reći da ne očekuje ništa od obračuna s obavještajnim podzemljem jer je čitao kod mene o povezanosti Karamarka i Mire Lace i da se kod mene informirao kako Karamarko ima utjecaj na Buljevića kao da je SOA još dio MUP-a. Ako se bude držao obećanja da će obračunati s paraobavještajnim podzemljem dati će to u zadatak buljeviću, pa ako ovaj to ne izvrši tražit će od premijerke/premijera da se makne šefa SOA-e. Sjetimo se samo što je sve Mesić radio kako bi ostvario presudan utjecaj na obavještajnu zajednicu. Ne očekujem da se ponaša kao Mesić i nadam se da ga Mesić neće kontrolirati preko svojih ljudi.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

pa ako ovaj to ne izvrši

pa ako ovaj to ne izvrši tražit će od premijerke/premijera da se makne šefa SOA-e.

Auuuu... a ja sam mislio da predsjednik ima direktan utjecaj na postavljanje ljudi u SOA-u i očekivao sam sječu "glava" u toj službi nakon ovog "nesporazuma" s Karamarkom. Znači ništa do daljnjega, odn. do sljedećih parlamentarnih izbora, naravno uz uvjet da na njima pobedi levica odn. SDP. No što ako pobjedu opet odnese HDZ na čelu s čeličnom lejdi?! ( što je vrlo izvjesno), Josipović će morati biti jako dobar prema toj ženi, želi li da mu omogući borbu s paraobavještajnim podzemljem.
Tako mu za sada jedini oslonac u biti ostaju Mesićevi ljudi u SOA-i (Karamarko sigurno neće popustiti).

Mesić radio kako bi ostvario presudan utjecaj na obavještajnu zajednicu.
Svjestan sebe i svojih prljavih igrica, i svega ostalog što je učinio da bi barem dijelom preuzeo kontrolu nad OS, možda Mesić s pravom tvrdi da Josipoviću fali "strasti", hmmm...

A možda nas Josipović sve iznenadi sa nekom svojom posebnom jedinicom za specifične namjene/potrebe...možda u te svrhe angažira npr. Tureka... ali da nitko nezna, naravno ;).

U nekom intervjuu nedavno, Josipović reče da je ključna podrška prije odluke za kandidaturu na mjesto predsjednika došla od Račana Jr.

Sve u svemu biti će zanimljivo pratiti razvoj situacije.
:))

Tko je glasao

@ krrrrekani, koliko mi je

@ krrrrekani, koliko mi je poznato iz dosadašnje prakse, predsjednik ima utjecaj na kadroviranje u OS ima institucijom supotpisa. Tako je Mesić pritiskao Račana mjesecima da supotpiše imenovanje Tureka na čelo POA-e i Lončarića na čelo OA-e. Nešto kasnije je Mesić iskoristio slučaj Puljiz da makne Podbevšeka (danas na čelu JANAF-ova predstavništva u Beogradu) da bi na čelo POA-e doveo Karamarka. Svaki put je trebao supotpis premijera. A kad su micali Tureka supotpis predsjednika.

Usput, danas je Petračev kum Lončarić (55 godina radnog staža u policiji i službama) šef predstavništva "Mesićeve firme" INGRA-e u Makedoniji. Znate zašto je Makedonija važna kada je u pitanju međunarodni organizirani kriminal. Zato se spominjalo da bi i Aleksandar Perković mogao u diplomaciju u Makedoniju.

A na Lončarevićevo mjesto u zračnu luku Zagreb dospio je još jedan kadar kojeg se spominje s Kumom, bivši šef za zatvorske sustave Ivan Damjanović. Znate zašto su organiziranom kriminalu bitni aerodromi. Nejasno je kako to da su Damjanovićevi potčinjeni u Lepoglavi zaradili uskokove optužnice za pomaganje Petraču i Tihomiru Oreškoviću, a šef im se provukao samo smjenom i premještajem na strateški bitno mjesto za posao.

Što se aluzija na Turekovu bliskost s Ivanom Račanom (Ivan Račan mu je predložio da se kandidira za predsjednika) tiče, ja o tome ne znam ništa. Govorilo se i da je Turek blizak s Igorom Dragovanom, ali i o tome nemam provjerenih informacija.

Valja se nadati da će predsjednik Ivo Josipović djelovati autonomno ne dopuštajući da mu prijateljske i stranačke veze utječu na uspostavljanje depolitiziranog, stručnog i profesionalnog sigurnosnog sustava o kojem ovdje pišemo.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Nu. Josipovic je najavio

Nu. Josipovic je najavio zauzdavanje obavjestajne zajednice. To je jedno od predizbornih obecanja koja kao nas predstavnik ima da realizira. Tomislav Karamarko je s druge strane visoki funkcioner obavjestajne zajednice koja se nije bas pokazala i koju smo pristali revidirati.

Prilicno je ocit sukob interesa izmedju Karamarka i Josipovica, s tim da Josipovic ima politicki legitimitet te samim time nije sporno na kome je da pozitivno tumaci zakone i pravilnike.

Ukoliko tako ne postoji zakon koji bi mogao sprijeciti Josipovica da sudjeluje u odluci, Karamarko se nema sta mjesati. Svako daljnje inzistiranje Karamarka predstavlja nepokoravanje demokratskoj volji naroda i zahtjeva obaveznu sankciju i to pod hitno. Jer poslje ce Josipovic vec biti prepoznat kao klasicno SDPovo netalasalo bez bilo kakve osobne volje.

gpgale blog

Tko je glasao

sjajan dnevnik htio bih samo

sjajan dnevnik

htio bih samo napomenuti kako nije točno da Ivo Josipović nema baš nikakvu policijsku zaštitu, ovaj "spor" se odnosi samo na odabir najužeg tima koji će doslovce živjeti s josipovićem u slijedećih pet godina a kroz koji se (čini se) žele riješiti neke unutarnje MUPovske borbe

politika dakle, a josipović se samo našao na putu

riješiti će se to vrlo brzo

Tko je glasao

Da, ja osobno vjerujem da

Da, ja osobno vjerujem da će se oni dogovoriti najabolji mogući način. I u ime države, i u ime nadležnih službi, i u ime institucije Predsjednika države ali i u ime zaštite temeljnih ljudskih prava Predsjednika kao osobe (na život i privatnost).

Ne spadam u posebno važne niti štićene osobe, ali sam imao s nekim sličnim "profesionalnim" službama osobnih problema (bio sam npr. na spisku ilegalno prisluškivanih što je za mene zabavna činjenica kad samo promislim što su to od mene mogli na taj način saznati), No to je bio pravi primjer elementarne neprofesionalnosti "profesionalaca".

Kad s te točke promatram ovaj problem, ja Karamarku ne bih dao ni da mi ovce čuva kad bih ih imao (imam samo dvije mačke lutalice koje se uglavnom same o sebi brinu - a dolaze tu i tamo samlo nešto pojesti).

Zašto??

Pa vrlo jednostavno - recimo samo iz njegovog odnosa prema kolegi Peratoviću (ali na sličan način i Margetiću). Najprije je Peratovića hapsio, plijenio mu osobne stvari i onda morao pustititi, onda otezao vratiti uređaje, onda ga je pošao tužiti sudu u ime Sigurnosne službe. onda mu je DORH to odbio, pa je krenuo u osobni spor na općinskom sudu. Predmet je navodne rušenje njegovog osobnog i profesionalnog ugleda.

Taj čovjek samo na tom bezveznom sporu (ali ima i drugih) pokazuje da ne zna razlikovati osobno od profesionalnog, da je sklon upotrebi institucija u privatne obračune, a na kraju na općinskom sudu se tužaka s privatnom osobom za navodne profesionalne uvrede. Ja ne ulazim niti mogu ulaziti u bit njihovih nesporazuma, ali ovoliko miješanje osobnog i "profesionalnog" nije već odavna viđeno.

Samo logično zaključivanje da ovoliko korupcije i krimnala je vladalo Hrvatskom, i da je sprječavanje takvih rabota bio preventivni posao baš tajnih službi je dovoljno da mu se ne vjeruje. U od novog Predsjednika najavljenoj borbi protiv korupcije su ulozi ogromni, a time i rizici. Predsjednik ne može mijenjati vladu ali može intervenirati u sigurnost vlastitu i državnu - to mu je u okviru ovlasti - pa se možda na tome temelje ovi "nesporazumi".

Tko je glasao

ne mogu da ne reagiram na

ne mogu da ne reagiram na skojevske komentare, a sve piše na internetu, samo treba malo koristiti prostor izmedju ušiju; kao što se vidi poslove osiguranja štićenih osoba obavlja prema zakonu poseban odjel mupa http://www.mup.hr/124.aspx na čijem je čelu davor blažević. davor blažević nije po ukusu budućeg predsjednika doktora ive josipovića jer je bio tjelohranitelj bivšeg premijera doktora ive sanadera. da bi se ugodilo predsjedniku, predsjednica vlade jadranka kosor treba smijeniti jednog od načelnika uprave mupa, pa onda pitati predsjednika koji bi mu od predloženih kandidata odgovarao. kao što se vidi u socijalističkoj federativnoj republici hrvatskoj u praksi je na snazi trodioba državne vlasti, a iz priloženoga se vidi da je budući predsjednik stručnjak za pravo, dodao bih i za pravljenje magle i spin, čime mu se izdašno pomaže "od strane odredjenih internetskih krugova" ;))
izgleda bi aj džej najradije smijenio cijelu vladu i doveo na vlast ljude u koje ima povjerenja ;).
usput, sijećam se kada je mitterand posjetio hrvatsku, čuvala su ga čak 3 (tri) tjelohranitelja, izgledom poput hollywoodskih glumaca, za razliku od nažilavljenih likova koji se vrzmaju oko naših političkih celebrityja. mitterand se zaželio uvečer banana i onda su mu našli banane u nekom dućanu i donijeli mu ih, čovjek ih pojeo mrtav 'ladan. lik je bio predsjednik treće nuklearne sile na svijetu. mislim da je svaki dalji komentar izlišan. jebena stvar ta vlast, odma' udari u glavu....

Tko je glasao

Moje skromno mišljenje je

Moje skromno mišljenje je da su sve te tajne i sigurnosne službe prenapuhane količinom i
da su tome prilagodili i sve protokole o zaštiti osoba, da bi tako pravdali svoje postojanje.

Što reči na činjenicu da JK ima u svojoj stalno službi 13 osoba koje je štite. Nedavno kada je bila
u posjeti jednoj od naših javnih ustanova, gdje se ona rado voli pokazivati, osiguravalo ju je čak
50 osoba. Nije bilo nijednog kutka na njenom putu koji nije bio pomno pregledan. Pa čak i moj
bicikl kojim dolazim na posao koji se našao na njenom putu.
A sve za 1 sat, ako je i toliko potrajala posjeta.
Nije li to pretjerivanje, pa u konačnici i razbacivanje s novcem poreznih obveznika.

Predsjednik naravno ima pravo utuicati na izbor osoba koje će biti u njegovoj osobnoj službi i djeliti
s njim i njegov život. Naravno da ima primisli u pogledu osoba koje mu natura sadašnji ministar
unutarnjih poslova, jer nije ništa neobično da informacije cure na sve strane. Odabirom sebi
povjerljivih osoba IJ želi što je najviše moguće spriječiti curenje u javnost svih informacija, kako
onih koje se odnose na njegovu predsjedničku aktivnost, ali tako i onih koje se odnose na njegov
privatni život, a do kojih informacija osobama koje ga štite nije teško doći.

Tko je glasao

Robote, Josipovic se mjesa u

Robote, Josipovic se mjesa u nesto na sto ima ISKLJUCIVO pravo. Radi se o osobnoj zastiti i sigurnosti. Negirati mu to pravo stvar je gluposti, pretpostavljam da cemo se oko toga sloziti.

gpgale blog

Tko je glasao

hm, a kako on zna unaprijed

hm, a kako on zna unaprijed da ga neće čuvati dobro? možda mu je ajša pogledala u tarot? možda mu je mossad javio da će mu otrovati krempite prilikom posjete samoboru?

Tko je glasao

Dovoljno je da pretpostavi

Dovoljno je da pretpostavi da ce ga netko cuvati bolje. Radi se o njegovom zivotu i njegovom pravu na privatnost, te naravno njegovom pravu na udaljavanje spija iz neposredne blizine.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, pretpostavka je majka

@gale, pretpostavka je majka svih zajeba; do tada se treba držati zakona države kojoj si predsjednik. predsjednik države po zakonu nema takve ovlasti, sumnjajući u rad ministarstava države kojoj će uskoro biti na čelu odašilje više nepotrebnih loših poruka, jakako, sebe promovirajući u "fikusa koji razmišlja i ima svoju volju", nova metla mete bolje. momci trebate sačekati da dobijete parlamentarne izbore, pa onda kadrovirajte prema želji, u što ne sumnjamo...

Tko je glasao

Prvo da razjasnimo jedan

Prvo da razjasnimo jedan detalj. Ja nisam SDP, niti sam ikad glasao za SDP. Ovoj temi tako ne pristupam iz PRISTRANIH aspekata, vec pokusavam postaviti zdrav razum u prvi plan. Nadam se da si ovoj raspravi pristupio na isti nacin, jer u suprotnom je i rasprava besmislena.

Sad, ukoliko smo uspjeli rjesiti gornji detalj, mozemo se vratiti na samu temu.

Jeli Josipovicevo pravo na zastitu od spija legitimno? Da ili Ne?

Jeli Josipovicevo pravo na sudjelovanje u izboru protuzakonito? Da ili Ne?

Odgovorom na dva gornja pitanja, sama tema postaje bespredmetna.

gpgale blog

Tko je glasao

ja takodjer nisam član niti

ja takodjer nisam član niti jedne stranke, nažalost, moram priznati, jer bih puno bolje prošao u životu, dok si u poziciji gaziš, a kada si opozicija transformiraš se u spavača. dakle, tu smo egal.
da bi jospović znao da ima špije to mu je netko iz toga miljea trebao javiti, u što ne sumnjam da mu je učinjeno. što bi on sada trebao napraviti, kao milanović napraviti noć dugih noževa pa posmicati svakoga tko mu nije kao bespredmetno odan? zašto njemu treba pretorijanska garda? da li je protuzakonito, pa rad mupa i ustrojstvo mupa se temelji na zakonu, i ti sad tražiš da se zakon zaobidje i da mu se omogući da on bira ljude u drugom ministarstvu, kao da su u pitanju vaze u njegovom uredu. ljudi iz osiguranja se regrutiraju iz sastava mup-a, a ne iz merčepove postrojbe. a što bi imao špijunirati, pa nije on bajić? koliko ima spajalica ili koje cvijeće ima u vrtu?
ja samo inzistiram na dosljednosti, a koji su kriteriji za izbor tjelohranitelja, da nema nikoga u 3 koljenu u hdz-u, da svira violončelo, da govori svahili, i da je završio nuklearnu fiziku? mislim da u silnim podjelama (realnim i iznudjenim) u društvu nije dobro dodati i ovu novu podjelu predsjednik-"lojalni" mup.

Tko je glasao

Robote, vidim da nisi

Robote, vidim da nisi odgovorio na pitanja.

gpgale blog

Tko je glasao

Halo, robot! Nije Josipović

Halo, robot! Nije Josipović pao s Marsa. Očekujem da će se dogoditi još jedna udbaška podvala. Da će biti lansirana vijest kako postoje pouzdane informacije da se na josipovića sprema atentat i da mora brže-bolje bezuvjetno prihavtiti Karamarkovu zaštitu. Takve su spike uspješno prodavane do sada. Pa i Milanoviću su bili uvalili nešto slično 2007.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

itekako nije pao s marsa,

itekako nije pao s marsa, sve je to prozirno,javila se lisica da čuva kokoši,a ono nit' je lija lija, a bogme ni kokoši više nisu što su bile...

Tko je glasao

Mislim da je zanimliva ova

Mislim da je zanimliva ova "od buhe slona" propaganda koja je krenula kontra Josipovića.

Već tijekom izbora smo imali priču o "crvenoj Hrvatskoj" gdje se nastojalo prikazati Josipovića kao najgoreg komunjaru (stvarno treba biti ograničen da bi se to progutalo). Zatim je krenula priča kako Josipović "želi uređivati rad HTV-a" jerbo je navodno negodovao oko Čuljakice (što je nesumnjivo znak inteligencije), a sve to je servirao jedan od najpremazanijih mutikaša u nas. Sad na to sve imamo i ovu "aferu" s odabirom osiguranja gdje se svi čudimo da ovaj ne želi osiguranje koje mu je odabrao Sanader. (juh, a što je izbirljiv, ta svaka špija ga smeta!).

Na svu ovu marmeladu treba još dodati napade "ispravnih" hrvatskih glasila koji su našli shodnim detaljno se pozabaviti Josipovićevim znanstvenim opusom dok se Bandićevim opusom baš i nisu bavili, zanimljivo i nepristrano, jelte?

Meni se sve čini da je onaj Miklenićev tekst o "centrima moći" pogođen, jedino ga treba shvatiti kao književnu parabolu koja karikira jednostavnu prividnu realnost kako bi prokazala zamršeniju suprotnu istinu. Ovaj slijed događaja antijosipovićke propagande i diskreditacije upravo upućuje na centre moći koji, ne da ga podržavaju, već upravo suprotno, jer im taj i takav predsjednik ne odgovara. Toliko su uložili u dr. Bandića kad ono čorak!

Mislim da ove događaje treba promatrati s malo većim razumijevanjem a ne skakati na svaku bedastoću. Uvijek je dobro kad se dobije neka informacija proučiti samu informaciju, ali proučiti i izvor informacija jer ako je ovo drugo sumnjivo teško da ono prvo nije sumnjivo. Tko to ne radi možemo ga prozvati naivcem i "guskom u magli", ako ne nekom gorom kvalifikacijom.

P.S. Možda sam paranoičan, ali stekao sam dojam da unutar "sila antijosipovićke osovine" na ovom sajtu kruže neke dodatne informacije što ih čini dodatno tajanstvenima (i naravno važnima)?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Leddevet, Da se puno ne

Leddevet,

Da se puno ne zadržavamo na tim svim paranojama koje te muče, bum skratil. Kakve ti antijosipovićeve osovine vidiš u krizici na neke njegove poteze, koje su zabrinule te silne ograničene mutikaše, centre moči, guske u magli i paranoidi.

Izjava o crvenoj Hrvatskoj i ne prihvačanje jednog novinara za intervju je krivi potez. Da to neki kritiziraju je njihovo pravo. Jedna javna osoba mora sa tim računat i mislim da je on to kulturnije prihvatil nego neki paranoidi.

Tko je glasao

Izjava o crvenoj Hrvatskoj i

Izjava o crvenoj Hrvatskoj i ne prihvačanje jednog novinara za intervju je krivi potez.
1. Crvena Hrvatska
Priča o crvenoj Hrvatskoj je izvučena iz konteksta i zloupotrebljena. Riječ je bila dakako o bojanju karte a ne države. To je ponovljeno u više navrata i tko ne vjeruje ja mu ne mogu ništa. Pogotovo je naivna optužba o povratku komunizma u Hrvatsku. No očito da vas ima koji tu vidite babarogu i, bez uvrede, mislim da je to apsolutno bedasto.
2. Intervju kod Čuljakice
Potpuno je uobičajeno da javne ličnosti ne pristaju na bilo kakav intervju. Mislim da se ne trebam ponavljati u objašnjavanju da predsjednik (sadašnji ili budući) ima upravo takvo pravo. I na vrhu svega, Čičkova optužba za mješanje u uređivačku politiku HTV-a me jako podsjeća na onu njegovu optužbu kad je prozvao kapetana Laptala plasiranjem informacije da se u Hrvatskoj vodi već nekakva istraga i da bi ga sigurno uhapsili (očito da Čičak predstavlja apsolutno pouzdani izvor informacija).

Za one zaboravne eto jedne zgodne sličice, onako da se malo podsjetimo povijesne uloge naše omiljene novinarke:

Svakako tužan lik iz jednog od najmračnijih vremena naše dalekovidnice. No, da još jednom ponovim i onda dosta: Ako postoje neke nezgodne stvari u biografiji našeg budućeg predsjednika treba ih objaviti, a ovim bedastoćama je besmisleno se zamarati. leddevet

leddevet

Tko je glasao

Zbog cega bi nepristajanje

Zbog cega bi nepristajanje na intervju kod nekog novinara predstavljalo los potez. Za crvenu Hrvatsku se slazem, no ovaj dio mi nije sporan.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, Intervju je trebal

Gale,

Intervju je trebal dati RTH. To je javni medij a ne privatna prčija. Meni su svi jednaki i samo onaj koji mi je nanesel štetu je za mene ne prihvatljiv.

Tak bi trebal postupit i Josipović, jel je on isto samo osoba ko i svaki drugi, a na to mjesto je biran od svih tih drugih.

Tko je glasao

Moze li Josipovic poslati

Moze li Josipovic poslati poruku da mu je rad Dijane Culjak Selebaj neprihvatljiv i da ukoliko HRTu to ne predsstavlja problem, njemu itekako predstavlja?

Naime, da te podsjetim o tome tko je Dijana Culjak Selebaj. To ti je novinarka koja je u vrijeme najgoreg rata SVJESNO LAGALA i tako bila dio ratne propagande koja je odgovorna za desetke smrti nevinih ljudi. Po mojem osobnom misljenju DIjana Culjak Selebaj predstavlja najvecu sramotu HRTa i drago mi je da je Josipovic na ovu sramotnu pojavu i reagirao.

Sad, gdje je problem u ovoj reakciji? Jel u tome sto se Predsjednik ne bi smio mjesati svuda? Nije li uloga Predsjednika upravo u snazi njegove geste, odnosno, zbog cega on ne bi trebao jasno ukazivati na probleme javnih i drzavnih institucija kada su te institucije u kolapsu, bas kao sto primjer DIjane Culjak Selebaj to zorno pokazuje?

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, na tvoje pitanje:

@gale, na tvoje pitanje: "Može li Josipović poslati poruku da mu je rad Dijane Čuljak Šelebaj neprihvatljiv i da ukoliko HRT-u to ne predstavlja problem, njemu itekako predstavlja?", imam jasan i precizan odgovor.

Da, da, da i da, Josipović ima legalno i legitimno pravo poslati poruku da mu je rad Dijane Čuljak Šelebaj neprihvatljiv, sporno je sporno to zašto je Josipović čekao da postane predsjednik države, pa da bi se usudio javno uputiti takvu poruku.

Tvom mišljenju da Dijana Čuljak Šelebaj predstavlja najveću sramotu HRT-a moram proturiječiti samo u segmentu najveća, jer HRT je takva septička jama koju se može očistiti samo kompletnom smjenom svih članova ravnateljstva HRT-a i uređivačkih kadrova Informativnih programa HRT-a.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

koju se može očistiti

koju se može očistiti samo kompletnom smjenom svih članova ravnateljstva HRT-a i uređivačkih kadrova Informativnih programa HRT-a.

Da, SDP s tim ima dobrog iskustva, to je već učinio 2000-te kad je došao na vlast, pa će sad opet, pod predsjednikovom palicom. Baš me zanima koga će sljedećeg potjerati u Ameriku, kao što su onda protjerali Branku Slavicu.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, čime sam

@My Soul, čime sam zaslužio to tvoje podmetanje? Zašto mi insinuiraš ono što znaš da mi ni u primisli nije palo na pamet?

Gdje sam i sa kojim sam ti svojim komentarom dao povoda da mi kod mog zaključka prijedloga za smjenom svih članova ravnateljstva HRT-a i uređivačkih kadrova Informativnih programa HRT-a, podmečeš SDP, a ne profesiju i struku koja je jedina mjerodavna odlučivati?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci