Tagovi

Tjelesna straža i velika blamaža

Tjelesna straža i velika blamaža

Ovaj dnevnik napisao sam kao odgovor/komentar na Danimirov dnevnik "Ima li predsjednik RH dr. Ivo Josipovi? pravo birati tjelohranitelje", budu?i da je tekst preduga?ak za obi?an komentar.

Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo sudjelovati u izboru osoba koje ?e mu pružati tjelesnu, ali i drugu vrstu zaštite; ali i ina?e osoba s kojima ?e raditi i koje ?e raditi s njim. Njegovo pravo zapravo je utvr?eno Ustavom, poglavito ?lankom 102. Ustava, te Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Vrlo jednostavno re?eno, ovaj zakon predsjedniku daje prava i ovlasti nad povjerljivim informacijama, a time mu daje pravo da se informira o ljudima iz svojeg neposrednog okruženja, pa tako i ljudima koji ?e se brinuti o njegovoj sigurnosti. Ovo je neupitno. Me?utim, ovaj zahtjev nije utemeljen na direktnom izboru, visokoj dužnosti, vrhovnom zapovjedništvu i sli?nom, ve? Ustavu i odgovaraju?im propisima.

Na temelju Uredbe o utvr?ivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranju odre?enih osoba, objekata i prostora Predsjednik RH je šti?ena osoba, najviše, I kategorije. Interesantno, u Uredbi direktno ne piše da se ona odnosi na izabranog predsjednika, ali se to iz nje lako ?ita jer Uredba definira da su "kandidati za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, od objave liste kandidata do izbora Predsjednika Republike" šti?ene osobe II kategorije. Izborom, osoba postaje predsjednik i to je to, jednostavno u jednom trenutku imamo dva predsjednika - izabranog i aktualnog (koji uskoro odlazi).

Vrlo važan element je da se zaštita ne odnosi (samo) na osobu predsjednika, ve? i na institut predsjednika RH. Dakle, zaštitom predsjednika štiti se ?ovjek koji obavlja dužnost, ali štiti se i obavljanje te dužnosti, te državni interesi me?u kojima nacionalna sigurnost i stabilnost.

Predsjednik, dakle, ima pravo na zaštitu, ali ujedno ima i dužnost biti zašti?en. S te strane smatram nespretnim izjave Ive Josipovi?a u kojima on govori o obliku zaštite koju bi želio, te daljnjem relaksiranju te zaštite, te o broju potrebnih pratitelja. To je isto kao kada bi Ivo Josipovi? doktoru rekao kakvu operativnu proceduru želi, koju vrstu anestezije, koliko anesteziologa i sestara treba biti prisutno operaciji i tako dalje. Me?utim, Ivo Josipovi? kao pacijent može odabrati svog lije?nika, a onda ovaj svoj tim. Ivo Josipovi? kao Predsjednik Republike Hrvatske dužan je prihvatiti zaštitu na temelju sigurnosne prosudbe i u onom obliku u kojem se na temelju te prosudbe pruža, te prihvatiti zaštitu za to nadležne službe, odnosno Uprave za posebne poslove sigurnosti (UPPS).

Tako?er, smatram nespretnim odbijanje ponu?ene zaštite. Budu?i da su kandidati šti?ene osobe II kategorije, gotovo je sigurno da su svi sa MUP-om obavili nekakve prethodne razgovore, osim toga smatram da je i dužnost kandidata ne samo da se informiraju o svojoj sigurnosti, ve? i da poštuju sigurnosna pravila. Ovdje možda ne bi bilo loše razmisliti o promjeni kategorije ili sigurnosne politike za kandidate koji u?u u drugi krug izbora, jer jedan od njih sigurno ?e postati predsjednik.

Osje?aj sigurnosti i ostale trice i ku?ine o kojima je Josipovi? pri?ao (ali i drugi kandidati, da budem fer), nemaju baš nikakve veze sa stvarnim stanjem stvari. Zaštita ne postoji protiv onih 99,99% normalnih, niti za 99,99% redovnih situacija, ve? za 0,01% onih loših ili ludih, te za 0,01% neželjenih doga?aja.

Što se osoba koje ?e mu pružati zaštitu ti?e, mislim da (budu?i) Predsjednik Republike Hrvatske ima pravo znati tko su ljudi koji ?e ga štititi, koje kvalifikacije imaju, kao i kako su obavještajno procijenjeni. Me?utim upitno je da li bilo koji predsjednik, pa tako i Ivo Josipovi?, ima vremena za prou?avanje podataka o 700 ljudi koliko je sam spomenuo. Posao bi mu bio i bitno obimniji, jer sigurnost mu ne pruža samo onaj mali broj ljudi koje naj?eš?e vidimo u bliskoj pratnji i koji se odabire iz odgovaraju?e baze UPPS-a MUP-a. Ovisno o tome što predsjednik radi, gdje i kojim prometnim sredstvom putuje, zaštitu mu osigurava više desetaka, mogu?e i daleko više od stotinu ljudi. Osiguranje ureda, osiguranje doma, osiguranje rute puta, osiguranje vozila i drugih transportnih sredstava, osiguranje komunikacija, osiguranje hrane koju konzumira itd. Sve je to složen i koordiniran napor velikog broja ljudi koji ?esto pripadaju i razli?itim službama (npr. MUP, SOA, MORH).

Mislim da bi bilo logi?no da budu?i predsjednik sudjeluje u odabiru onih koji ?e biti glavni i odgovorni ljudi u njegovom timu za zaštitu (to je zapravo "odabir lije?nika"), te da ti ljudi i MUP nakon toga trebaju sastaviti odgovaraju?u ekipu, te o tome obavijestiti predsjednika i s njim obaviti završne konzultacije. Zahtjev za sudjelovanjem u odabiru je logi?an, iz najmanje dva razloga. Prvo, jasno je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi ljude u koje se ne može potpuno pouzdati. Drugo, logi?no je da Ivo Josipovi? oko sebe ne želi batinaše i aferaše (a takvih je bilo, dovoljno je malo potražiti po internetu).

Ponašanje ljudi zaduženih za sigurnost predsjednika reflektira se ne samo na osobu ve? i na instituciju. Osim toga, prijetnja da netko iz bliske pratnje služi kao "špijun" ili "trojanski konj" vrlo je neugodna i diskvalificira, bez obzira na uvjeravanja da se radi isklju?ivo o pitanju stru?nosti, a ne podobnosti. Kako izgleda hrvatska stru?nost, o tome je suvišno govoriti. Da je stru?nost bila temeljni faktor selekcije u Hrvatskoj, danas ova zemlja vjerojatno ne bi izgledala kako izgleda. Da su se radile sigurnosne provjere, mnogi ljudi u ovoj zemlji nikada ne bi mogli obavljati dužnosti koje su obavljali, niti se družiti s ljudima s kojima su se družili, a mi danas ne bi bili što banana, a što u banani sa 43 milijarde eura vanjskog duga. Naravno, uz napomenu da je ipak malo teže biti nestru?an u ovoj djelatnosti koja zahtjeva iznimnu psihofizi?ku spremu, te mnoga znanja i vještine, a uz to je podložna ne samo stalnom usavršavanju, ve? i stalnom ocjenjivanju i provjeri.

Naravno, stru?nost je samo jedan faktor, jer postoje i druge klju?ne odlike kao moralnost, poštenje, nepotkupljivost, diskrecija. Tu je i odanost, koja može biti i pogrešno usmjerena. Jedan vrhunski tjelohranitelj može imati istu psihofizi?ku spremu, istu vještinu baratanja oružjem i borila?kim vještinama, ista sigurnosna, obavještajna, tehni?ka i druga znanja kao i jednako "stru?an" profesionalni ubojica ili terorist. Rije? stru?an sam namjerno stavio u navodnike, jer stru?nosti ovih drugih manjkaju bitni povezani elementi. Osnovni problem je u tome da je dosta lako utvrditi koliko netko brzo tr?i, koliko je izdržljiv, kakav je borac i kakav strijelac, dok je, recimo, vrlo teško utvrditi da li je pošten i nepotkupljiv. Postoje sigurnosne provjere, naravno, no tu vrlo brzo dolazimo do pitanja tko ?uva ?uvare i lako vidimo da me?u ?uvarima ?uvara nažalost ima dosta po-vezaša i aferaša. Na kraju krajeva, situacija s kriminalom u Hrvatskoj - koji svakako predstavlja ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti sve je samo ne idealna, a jedan od razloga raširenosti kriminala i korupcije je i nedovoljno efikasan rad obavještajnih službi.

Kvaka je i ?injenica da nemamo dobro reguliran proces tranzicije mandata predsjednika, praksa ne postoji, a propisi ne odre?uju bitne stvari, kao npr. od kojeg trenutka izabrani predsjednik ima pravo na obavještajne, odnosno sigurnosne informacije. Budu?i da se radi o izabranom predsjedniku i da je njegov mandat neporeciv, po meni to bi bio trenutak kada Državno izborno povjerenstvo proglasi kona?ne rezultate izbora. No, od tog trenutka samo izabrani predsjednik - dakle Ivo Josipovi? ima pravo na obavještajne informacije, dok je pravo na te informacije za osobe iz njegovog tima nešto upitnije. Naime, te osobe nisu prošle nikakve sigurnosne provjere, niti su imenovane na dužnosti, a nekima dužnosti nisu niti ponu?ene. Smatram da bi bilo potpuno neprimjereno davati podatke o djelatnicima vrlo osjetljive službe MUP-a tre?im osobama bez ikakvog mandata, a pogotovo izbornim stožerima i središnjicama stranaka.

Zaštita osobe predsjednika i institucije predsjednika je (protu)obavještajna djelatnost sama po sebi (pogledajte samo naziv Uredbe), bez obzira da li ju obavlja MUP, SOA ili netko tre?i, dakle ova djelatnost nedjeljivi je i sastavni element poslova zaštite. U nju ne ulazi samo direktna zaštita od odljeva informacija i njihove kompromitacije, ve? i prikupljanje informacija o svim rizicima i drugim ?imbenicima zna?ajnim za sigurnost Predsjednika. Strah od osobne kompromitacije, kao i kompromitacije institucije razumna je, tim više što je Josipovi? najavio novi put, a taj novi put sigurno uklju?uje i novi odnos prema sigurnosnim službama, ali i tzv. paraobavještajnoj zajednici. Budu?i da je institucija predsjednika nezaobilazan faktor u obavještajnoj zajednici, sigurno je da su Josipovi?eve izjave o borbi protiv kriminala i paraobavještajnih struktura zabrinule mnoge. Dakle, sigurno je da mu treba svaka zaštita, a pogotovo zaštita od odljeva i kompromitacije informacija.

U tom smislu ovaj "sukob" izme?u Ive Josipovi?a i njegovog tima s jedne i MUP-a, SPPS-a i Tomislava Karamarka s druge strane iznimno je loš PR. Situacija u kojoj izabrani predsjednik države nema propisanu institucionalnu zaštitu, zabrinjavaju?a je. Situacija u kojoj bi aktualni predsjednik zemlje koristio izvaninstitucionalno osiguranje nezamisliva je i sramotna. Tako?er u tom sukobu primje?uje se mnogu ulijetanja sa strane, upravo ono što možemo nazvati paraobavještajnim djelovanjem. To se jasno vidi iz kuteva "obrade" glavne pri?e, ali i iz dodatnih pri?a koje su u me?uvremenu iskrsnule, kao što je Josipovi?evo "ure?ivanje" Dnevnika. Mislim da je stišavanje sukoba u interesu Ive Josipovi?a, u interesu institucije Predsjednika Republike Hrvatske, ali i u vitalnom interesu Tomislava Karamarka (koji za razliku od Josipovi?a nema osiguran petogodišnji mandat). Osim toga, stišavanje sukoba je i u interesu MUP-a, kao i njegove Uprave za posebne poslove sigurnosti, jer je jako loše ako se stvara slika o nepouzdanosti, nestru?nosti i pretjeranoj politiziranosti ove vitalne djelatnosti, te o njenom sukobu s osobom (a samim time i institucijom) za ?iju je sigurnost zadužena ili još gore o (para)obavještajnoj djelatnosti protiv te osobe, odnosno institucije, koja je ujedno nezaobilazan faktor baš u radu obavještajnih struktura.

Kao odre?eno opravdanje Ivi Josipovi?u, mogu navesti slu?aj iz 2006. godine kada su pripadnici ATJ Lu?ko (dakle elitne hrvatske policijske jedinice) sudjelovali u fizi?kom obra?unu, koji je uslijedio kao odgovor na napad na njihovog kolegu. Umjesto da uslijede najstrože sankcije i osuda takvog ?ina, jer nitko, a pogotovo oni zaduženi za provedbu zakona ne mogu i ne smiju uzimati zakon u svoje ruke, tadašnji ministar Kirin je specijalcima ne samo pružio podršku, ve? je organizirao i zajedni?ko snimanje za televiziju na kome se slikao uz specijalce u prijete?em stavu sa prigodno navu?enim "fantomkama". Pripadnici ATJ Lu?ko prolaze teške pripreme, stroge testove i rigorozne sigurnosne provjere - no oni su i dalje ljudi, sa mnogim vrlinama, ali ?ini se i manama i u tome se vjerojatno ne razlikuju od pripadnika UPPS-a (ali uostalom i od nas "obi?nih" gra?ana).

Kako bi se izbjegla proceduralna ograni?enja uvjetovana nedore?enim propisima, možda ne bi bilo loše revidirati legislativu. Kao alternativu, MUP bi izabranom predsjedniku mogao dodijeliti privremeno osiguranje, pri ?emu bi se osiguranje zajedni?ki kona?no uredilo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika. Mislim da je ovo razuman prijedlog, koji nikoga ne stavlja pred gotov ?in, te daje vremena da se uredi nešto što ?e na kraju krajeva rezultirati petogodišnjim odnosom predsjednika i službe zaštite, a posebno osoba koje mu pružaju blisku tjelesnu zaštitu.

Ovdje bih dodatno napomenuo da je nepostojanje rezidencije Predsjednika RH sigurnosna no?na mora. Rezidencija nikad nije ure?ena uglavnom zbog demagoških pri?a o rasipnosti i troškovima, pri?ama koje nemaju nikakve veze sa obavljanjem dužnosti predsjednika, niti stvarnim potrebama funkcije predsjednika, a najmanje veze imaju sa njegovom sigurnoš?u. Mislim da bi rezidencija predsjednika trebala biti izgra?ena u okviru postoje?eg kompleksa Ureda, jer je to najlogi?nije i najprakti?nije rješenje. Nasuprot demagogiji, ona bi u stvarnosti doprinijela ne samo boljem izvršavaju dužnosti predsjednika, ve? i pove?anju sigurnosti predsjednika, ali uvjeren sam i smanjenju troškova zaštite.

Na kraju, važno je i to da u Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti koji se ti?u funkcioniranja zaštite šti?enih osoba. Dakle, bilo je afera vezanih uz pojedine osobe iz tih struktura, ali službe, za sada dobro obavljaju svoj temeljni posao.

Komentari

Karamarko nastavlja medijski

Karamarko nastavlja medijski rat preko Jutarnjeg. Otkrivaju se pojedinosti s jučerašnjeg sastanka, unosi pomutnja u odnose s SDP-o-vcima, uvodi u igru kuma Fabera... Veselo.

Povratak otpisanog: Faber na Pantovčaku?

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Kao što sam sada napisao

Kao što sam sada napisao Mraku u komentar, Fabera će uzeti samo ako se prvo dobro najede kompota od bunike.

Tko je glasao

A u Dnevniku je King rekao

A u Dnevniku je King rekao da Josipović nema pravo izbora.

Tko je glasao

Ma King je stari Karamarkov

Ma King je stari Karamarkov prijatelj. Njega zadnjih godina po toj osnovi i uzimaju izjave. Imao sam jako negativno iskustvo kad je za špijunažu osumnjičen Kingov poslovni partner Ivica Pernar. King ga se odmah odrekao, a meni je jako zamjerio što sam taj detalj spomenuo. A i autorica priloga na HTV-u je po mom sudu za vrijeme izvještavanja iz Novinarskog doma bila jako negativistički raspoložena prema SDP-u. To je ista ona novinarka koja je izvještavajući iz Mesićevog izbornog stožera 2005. dragom nam odlazećem predsjedniku poklonila paštetu ---> Suspendirana novinarka HTV-a jer je Mesiću poklonila paštetu

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Drago društvo ne znam dali

Drago društvo ne znam dali ste primijetili, ali Josipovićeva ideja o crvenoj Hrvatskoj počinje saživljavati na pollitiki. Preduvjet realizacije je smijeniti vodeće strukture u MUPu, MORHu osigurati apsolutni nadzor nad tajnim službama i sve vratiti na razinu kontrole Iblerovog trga. Na djelu je tandem, vlasnik pollitike i Josipovičevo tajno grlo mrak i 45 lines piskaralo paraobavještajne zajednice, u borbi protiv legalnih državnih institucija. Ništa neobično, za podržati je i bravo u boj, u boj, samo da nije kvake 33 koju samo blesav čovjek, Sdpovac, ili član paravojnih obavještajnih snaga može popušiti. Cilj je jasan, Josipović na Pantovćaku, Milanović u startnoj poziciji rušenja premjerke Jadranke Kosor i novom udbašenju, udaru i stvaranju nove udbe, kosa i ozne, ništa više ne stoji na putu. Treba samo ukloniti nekolicinu nezgodnih duša sa ovoga portala, što je mrak kao maramica sa dva lice prepustio 45 linesu i fajti specijalno obučenoj za flikovski obračun sa opasnim i nepoželjenim članovima pollitike. Upozorio bi i sve naivne da je kao sasvim slučajno mraku pala ideja poziva na druženje, a cilj druženja otkrivanje što više denditeta i jedinosti o članovima pollitike. Nije da je mrak po pitanju IP adresa i alijasa učinio iste dostupnima paraobaviještajnom podzemlju, ali druženje je idealna prilika da se otkriju i neki sitnij detalji i osobenosti sudionika.

Tko je glasao

vezano za gornji komentar ne

vezano za gornji komentar ne vidim razloga za minusiranje. Pitanje je stvar gledišta komentatora sa kojim se možemo slagati ili ne.

Ne radi li se tu o demokratskom pravu svakog pojedinca na izražavanje gledište kojeg možemo i ne moramo komentirati?

Ne radi li se tu o demokratskom pravu svakog pojedinca na izražavanje gledište kojeg možemo smatrati šizofrenim, neutemeljenim, glupim i apsurdnim, ali poštivati ga kao nečije pravo?

Ne radi li se tu o demokratskom pravu svakog pojedinca na izražavanje gledište na koje se možemo i ne moramo osvrnuti.

Volio bi da me se ispravi u mojoj tvrdnji da u gornjem komentaru, a sve vezano za prošle izbore ima opravdane sumnje da je dio ovdje nazočnih pollitičara bio na strani jednog, dio na strani drugoga kandidata.

Nije ništa sporno u tome bilo da smo ostali "neutralni", bilo da smo se opredijelili za jednog, ili drugog kandidata, ali uzmemo li u obzir da su obadva kandidata svoju političku karijeru i uspjeh postigli u istoj stranki, da je unutar stranke došlo da rascjepa, ne postoje li razlozi za opravdanu sumnju da je jača strana ona na čijoj je strani vlasnik portala.

Činjenica je da je jača ona strana koja je pobijedila i koja sada ima legalno i nesporno pravo na status pobjednika, ali imaju li pobjednici pravo na odmazdu protiv onih koji u njihovoj pobjedi vide pobjedu neke druge opcije, one opcije koja svojim minusiranjem upravo dokazuje svoju nasposobnost da se demokratskom pravu svakog pojedinca na izražavanje vlastitog gledište suprotstavi svojim stavom, svojim gledištam, svojim argumentima, a ne brisanjem cjelokupnog članstva zagrebačkih podružnica i ne podlim minusiranjem, jer svaki minus predstavlja pucanj u protivnika s kojim se ne slažemo, ali nemamo ni demokratskoga duha, pa čak ni inteligencije da mu odgovorimo na njegovo pravo da izrazi opravdanu sumnju, a ona bez obzira što ću i sam biti predmet minusiranja sigurno postoji.

Sramim se društva u koje počinjem sumnjati da je takvo kakvim sam ga smatrao da je, društva koje me podsjeća na činjenicu da zlo raste i prerasta u nasilje samo zato što dobro saginje i okreće glavu od uzročnika, korijena i krakova zla.

Nastavimo i dalje mlatiti praznu slama i ne osvrtati se na to da nam se u vlastitom dvorištu čini ono što nasilnici vani rade bejzbol palicama, samo je ovdje na pollitiki to puno jednostavnije.

Svako vam dobro kolegice i kolege pollitičari, nastavimo i dalje okretati glavu i bojati se da zbog vlastitog mišljenja postanemo žrtve i objekt napada i minusiranja onih koji nam ovdje na portalu čine ista zla kao i u pravome životu. Žrtve osoba koje su se već istakle u nepoštivanju naših nickova, koje su već otjerale niz poštenih, čestitih i karakternih osoba, a sve to pred našim očima i zbog našeg kukavičluka i straha da im se suprotstavimo.

Ovim komentarom se izdvajam iz društva onih kojima su puna usta borbe za opće dobro i zajednicu, demokraciju, ljudskih prava, prava na slododu izražavanja mišljenja, a u biti su na patrijskom, ili nekom drugom zadatku, ili naprosto iz dosade mlate praznu slamu.

Svako vam dobro, ja sam svoje rekao i ne stidim se ni danas ni sutra pogledati ni bilo kada i bilo kome pogledati u ogledalo bez da crvenim od stida.!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Hrvatska

Kukljica,

Hrvatska demokracija live.

Tko je glasao

Aha Skviki, zabranjeni su

Aha Skviki, zabranjeni su višestruki aliasi, ali je dozvoljeno nekim registriranim korisnicima vrijeđati i klevetati druge registrirane korisnike koristeći neregistrirane, "neprovjerene" nickove. A onda registrirani korisnik još i koemntira svoj "neprovjereni" koemntar.
Dovoljno da još koju godinu odmorim od Pollitike.
Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Lines, Žal mi je da si moj

Lines,

Žal mi je da si moj komentar krivo razmel. Nije mi namjera se zbog njega opravdavat, no trebal bi se malo vratit u natrag i razmislit o mojem odnosu spram tvojeg pisanja. To se nije ni malo promjenilo i iskreno rečeno, meni si falil cjelo vrijeme.

Tko je glasao

@45..., ne misliš valjda da

@45...,
ne misliš valjda da sam to bio ja?!
:)

Tko je glasao

Dark side of the Force :-)

Dark side of the Force :-)

Tko je glasao

Vas dvojica mislite da mrak

Vas dvojica mislite da mrak organizira druženje da bi naše podatke dao tajnim službama? Ako ne mislite tako onda biste i vi trebali dati minus.
A ako mislite onda tako i recite.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci ovo što si gore

@silverci ovo što si gore napisao je apsolutni "bulshit" kojim napadaš ne samo nas dvojicu, već i sve druge pollitičarke i pollitičare koji spornom komentaru nisu dali minus.

Kako mi je ispod razine baviti se ideološkim nazadnostima tipa "tko nije za, taj je protiv", smatram da nema potrebe objašnjavati da se "nas dvojica" nismo upuštali u čerečenje komentara, već sam u pogledu kamenovanje njegovog autora kanonadom glasova protiv glasovao za.

Čudi me da se nitko od minusera nije dosjetio onoj da komentar više govori o autoru komentara, nego onome, ili onima kojima je upućen, ili pak da se svako češe tamo gdje ga je zasvrbilo, a koliko sam vidio mrak se nije izjasnio protiv.

Osim toga kraj komentara iz kojeg ti očigledno zaključuješ i optužuješ nas "Vas dvojica mislite da mrak organizira druženje da bi naše podatke dao tajnim službama?" je i onako sam sebi proturječan, jer se u istoj rečenici tvrdi "Nije da je mrak po pitanju IP adresa i alijasa učinio iste dostupnima paraobaviještajnom podzemlju", dok se u nastavku rečenice rekao bi zaključuje "ali druženje je idealna prilika da se otkriju i neki sitniji detalji i osobenosti sudionika".

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Silverci, Ne gnjavi i ne

Silverci,

Ne gnjavi i ne pali vatricu, ti dobro znaš da ja Mračnog poštivam. Nekaj si krivo shvatil ili sam ja to napravil.

Tko je glasao

Minus sam dao zbog tih par

Minus sam dao zbog tih par rečenica na kraju.

A vatru dolijevate vi koji napadate svakoga tko nekome stisne minus i pri tom prozivate za nedostatak demokratičnosti.

Valjda si naučio u ove tri i pol godine od kad sam ja tu kad i u kojim prilikama dajem minuse.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@skviki prijatelju,

@skviki prijatelju, nažalost to je samo nova potvrda naše licemjernosti, kukavičluka i različitih mjerila kojima se služimo kada su u pitanju „naši“, ili neki drugi komentatori. Ovo je samo potvrda koliko je malo potrebno da nas se zabavi glodanjem ubačenih kostiju i odvuče pozornost od stvari bitnih za društvo i zajednicu, jer pitanje obavještanih zajednica nije uzrokom ni socijalne bijede, ni nezaposlenosti, vi vanjskog duga, ni dužničkog rpostva u koje nas je uvalio politički etablišment.

Pitam se samo do kada ćemo biti slijepi, naivni i blesavi da ne vidimo i ne prepoznamo one koji nas bacanjem kostiju stalno navlače na tanak led, međusobnu svađu.

Pa zar je pitanje Josipovićevog osiguranja uistinu nacionalni problem, ili je stvaranje panike i cijela diskusija oko toga lukavo smišljeni plan upravo onih koje sam Josipović naziva „paraobaviještenim sustavom“, čije se pripadnici zajedno s onim nazovimo ih pripadnicima i strukturama legalnih „neparaobaviještenim sustavom“ nalaze u svim porama i segmentima našeg društva i zajednice.

Pa zar je pitanje Josipovićevog osiguranja uistinu nacionalni problem, ili uvertira u kadroviranje po ukusu, željama i prije svega interesa pobjednika i onih koji su financirali pobjednika, pa si sada uzimaju za pravo da se ponašaju kao i svi dosadašnji „pobjednici“ i dovode svoje ljude bliže vatri.

Pa zar je pitanje Josipovićevog osiguranja uistinu nacionalni problem, čije će rješavanja spriječiti da bez posla ostane svakodnevno gotovo 200 ljudi.

Pa zar je pitanje Josipovićevog osiguranja uistinu nacionalni problem, ili je netko možda došao na ideju da se zapita ima li sve to nekakve veze sa ovim zadnjim šestomjesečnim aktivnostima policije, Državnog odvjetništva, USKOK-a i naravno obaviještajnih zajednica i obaviještajnog podzemlja sa početkom ne koordiniranih, već naručenih akcija protiv mita, kriminala i korupcije.

Akcija u kojoj je glava hobotnice procijenila da je pogodan trenutak za obračun s neposlušnim, kontroli otetih krakova hobotnice.

Zašto je početak napravljen tako kako je, nije teško objasniti i razumjeti, kao što nije teško ni razumjeti da se mangupi grijeha strukture ne nalaze samo u HDZ-, već i u drugim strankama, gdje prednjači SDP.

Nesmijemo zaboraviti da su se policija, Državno odvjetništvo, USKOK pokrenuli iz učmalosti i političkog statiranja, i potpuno je nebitno čija je to zasluga, ali se isto tako ne može osporavati ni tko su osobe koje su sve te akcije pokrenule.

Osobe koje su pri tome počele mesti u svojem dvorištu, pred svojim vratima i unutar svojih redova. Istina ne onako kako bi svi mi rado vidjeli, ali ipak je krenulo, padaju glave „njihovih“, a raste i opravdani strah da počnu padati glave i nekih drugih, onih kojima je sada u interesu unijeti potrese u aktivnosti policije, Državnog odvjetništva, USKOK-a i naravno obaviještajnih zajednica, a potresi unutar sistema koji je kako tako krenio u obračin s mitom, kriminalom i korupcijom sigurno ima samo jedan cilj, usporiti put PravdE i Pravednosti, što je u potpunoj suprotnosti sa izbornim sloganom pobjednika, ali i onih koji su platili račun.

Nebi rekao da je zavladala panika među lopovima, ratnim i poratnim profiterima i onima kojima bi Josipović modelom „plati, ili vrati“ legalizirao opljačkano i nezakonito stečeno, jer za to nisu ispunjen osnovni preduvjeti; donošenja zakona o nezastarijevanju ratnog i poratnog profiterstva, reforma pravosuđa i odabir sudaca po stručnim i moralnim normama, a ne genskim, nepotističkim, podobnjačkim i kumskim vezama, pri čemu ne mislim na izbor nečastivih u Ustavni i Vrhovni sud, te predsjednika svih ostalih sudova, čime počinje spirala nestručnosti i podobnjaštva, tj. svih deficita hrvatskoga pravosuđa.

Ili možda netko vjeruje da je pitanje Josipovićevog osiguranja uistinu nacionalni problem, koji se treba rješavati na ovaj način, hajkama i putem medija, a ne unutar instutucija u kojim i Ivo Josipović ima pravo glasa i uvažavanja.

I drugo je pitanje trebaju li nam se stalno podgrijavati kojekave burleske i osobna tupljenja, šiljenja zobi i prodaja teorija svih mogućih zavjera u kojim normalni, obični, čestiti i radišni građani i građanke ni luk jeli ni luk mirisali. Teme koje nikome iz mase nezaposlenih i socijalno ugroženih neće vratiti na posao, ili obezbijediti današnji obrok nama i našoj djeci.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Krenulo je, a to

Kukljica,

Krenulo je, a to ti je ko sa malom grudicom snjega. Na početku se niz brijeg kotrlja sa puno poguravanja, no kad jedamput dobi određenu masu, nema zaustavljanja prije doline.

Osobno sam uvjeren da pollitika.com ima velkog udjela u tome.

Tko je glasao

@Skviki, da krenulo je, a

@Skviki, da krenulo je, a dolina je tako daleko. Daj Bože da griješim i da si ti Skviki u pravu, budi siguran da ću ja biti prvi koji ću priznati da sam bio u zabludi.

Da krenulo je i već nam neke aveti umjesto sudjelovanja u konstruktivnoj diskusiji love u mutnome i nameću neke svoje osobne bitke i probleme.

Da krenulo je, ali mi životno iskustvo i neke crne slutnje izazivaju grč u stomaku, pogotovo kada čitam s koliko žara neki ovdje nazočni pojedinci izgaraju na diskreditaciji tuđeg mišljenja.

Kapa dolje i moje duboko poštovanje ne samo tebi, već još više drugu Napoleonu koji je jedini pokazao da na pollitika.com ima onih koji ne "pucaju" i ne žele satrti i nećitljivim učiniti komentare onih koji imaju drugačije mišljenja.

Nažalost jedina pouzdanost koju je do sada pollitika.com uvijek iznova dokazala je naša nesposobnost za zajedništvom, nesposobnost koju vješti i za to školovani manipulatori i provokatori uvijek iznova znaju iskoristiti u korist naše vlastite štete.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Rado bi ti odgovorio jednom

Rado bi ti odgovorio jednom slikom, ali ne kužim kako da ju ubacim.

Što se otkrivanja identiteta tiče, koristi anonimni proxy i privremene mail adrese. Na sastanak Pollitičara dođi u kostimu Darth Vadera sa modulatorom glasa i siguran si. Ako te nakon sastanka zaustave Karamarkovi žbiri primijeni jedi mind trick, a ako te spopadnu agenti Crvene garde predlažem upotrebu svjetlosnog mača.

Tko je glasao

Upozorio bi i sve naivne

Upozorio bi i sve naivne da je kao sasvim slučajno mraku pala ideja poziva na druženje, a cilj druženja otkrivanje što više denditeta i jedinosti o članovima pollitike. Nije da je mrak po pitanju IP adresa i alijasa učinio iste dostupnima paraobaviještajnom podzemlju, ali druženje je idealna prilika da se otkriju i neki sitnij detalji i osobenosti sudionika.

Ja ću doć na druženje samo da vidim Feniksa. Propustio sam sve "Melline" kavice i to si nikako ne mogu oprostiti.
:)))

Tko je glasao

kreeek, hebeš mi sve kad

kreeek,
hebeš mi sve kad isto nisam mislio.

grdi

Tko je glasao

hehe...pa naravno, drug

hehe...pa naravno, drug Feniks je nama braniteljima posebno zanimljiva osoba. samo da se ne uplaši pa odustane :)))

btw.
bilo bi zgodno da mrak preko Josipovića provjeri hoće li zaista na skup doći i netko iz SOA i hoće li nas tajno slikati. možda medju nama bude i koji Bandićev paraobavještajac. nikad se nezna oklen opasnost prijeti, zato je dobro uvijek biti "budan" i na oprezu, kako su nas i učili u JNA.
osim ako se precjednik nije predomislio pa odustao od najavljenog "rata" svima koji ne misle isto ka i on.
:)))

Tko je glasao

Baš sam sada na dnevniku na

Baš sam sada na dnevniku na kojem Mrak poziva na druženje pitao hoće li doći Karamarko i Buljević.

Koliko sam upoznat s obavještajnim radom, ne morate se bojati snimanja i prisluškivanja na sastanku. Ono će biti toliko bezbolno da ga nećete ni osjetiti.

Inače, SOA i MUP gotovo sigurno znaju sve o sima sa Pollitike koji se nisu potrudili ili smatrali da ima smisla zaštititi svoj identitet. Oni koji su pokušali štititi identitet, su u puno boljem položaju, ali to ne znači da i oni nisu "razotkriveni".

Tko je glasao

Bonaparte, lako za njih

Bonaparte,
lako za njih dvojicu, nego da se ne pojavi strariji Perk.

grdi

Tko je glasao

Inače, SOA i MUP gotovo

Inače, SOA i MUP gotovo sigurno znaju sve o sima sa Pollitike koji se nisu potrudili ili smatrali da ima smisla zaštititi svoj identitet.

UPSSS... sva sreća pa sam ja na njihovoj strani pa se ne moram bojati. inače mislim da nema nikakvog smisla kriti identitet i petljati s proxijima. barem ne za nas koji pišemo iz hr i koji nemamo neke opasne namjere.
:)

Tko je glasao

Krerrrek, to možda ti

Krerrrek,
to možda ti misliš da si na njihovoj strani :):):).
i kad radiš za njih nikad ne znaš na čijoj si strani :):)

Tko je glasao

Ha, ha, ha, jesi li čitao

Ha, ha, ha, jesi li čitao 1984. (Orwell)?

Tko je glasao

vidim da i ovdje

vidim da i ovdje ugošćujemo sljedbenike šamana hodaka i njegovih čajeva. Ali, baš nedavno je dao časnu indijansku da neće više neodgovorno nudit dijagnosticiane paranoike svojim čarobnim napicima.

t,t,t...zar te nije mama naučila da ne uzimaš slatkiše i čudotvorne napitke od nepoznatih šamana?

Tko je glasao

sastanci pollitičara se

sastanci pollitičara se održavaju cca. svakih šest mjeseci, ovo nije ni prvi niti posljednji, a rekao bih da se većina ljudi ionako poznaje

Tko je glasao

Kao što ste i sami mogli

Kao što ste i sami mogli vidjeti, situacija je u međuvremenu napredovala prema rješenju - privremenim režimom osiguranja, uz konačno rješenje koje će se urediti nakon što predsjednik preuzme dužnost (http://www.index.hr/vijesti/clanak/sastali-se-josipovic-i-karamarko-pred...).

Mislim da je smirivanje situacije prvenstveno bilo u Karamrkovom interesu. Što će se desiti nakon inauguracije, teško je reći, ali mislim da je realno pretpostaviti da će Josipović samo biti jači, a Karamarko slabiji. Wait and see.

Tko je glasao

@DN, Mislim da je smirivanje

@DN,
Mislim da je smirivanje situacije prvenstveno bilo u Karamrkovom interesu. mislim da je realno pretpostaviti da će Josipović samo biti jači, a Karamarko slabiji. Wait and see.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/sastali-se-josipovic-i-karamarko-pred...

"Sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora te stavu novoizabranog Predsjednika RH Ive Josipovića utvrđene su mjere osiguranja na način da u prijelaznom razdoblju, do inauguracije novog predsjednika, dio osoblja osiguranja predsjednika Stjepana Mesića preuzima osiguranje novog predsjednika", stoji u priopćenju Ravnateljstva policije u kojem se također ističe kako je na ovaj način "osiguran kontinuitet službe osiguranja novog predsjednika te su zagarantirani puni standardi u primjeni mjera osiguranja predsjednika Republike Hrvatske".

hmmm...iz ovog pripćenja Ravnateljstva policije je očito da je prvu rundu dobio Karamarko (ključna riječ kontinuitet).
;)
A iskreno rečeno što dalje Josipović sve više počinje sličiti Milanoviću (mislim na promašaje i neodlučnost), a afere se samo nižu. Tako je glede tužbe protiv srbije već treći puta promijenio mišljenje, poput Sanadera, nezna bil piškio ili bi kakio.
:)
Dodatno ulje na vatru dolijeva precjednik u odlasku koji bi sa srbljima opet ratovao. Očekujem pod hitno Josipovićevo očitovanje o ovoj mogućnosti jer Dodik se Mesića sigurno nije uplašio i sigurno će nastaviti svoju politiku osamostaljenja Republike srbske.

Zašto već do sada nitko od novinara nije ništa priupitao Josipovića o ovoj jako vrućoj temi? Jel im treba crtati pitanja ili je Josipović opet na poštedi od neugodnih pitanja???

Tko je glasao

Krrrrekani. Vidim da navijas

Krrrrekani. Vidim da navijas za spiju. Koji je razlog tome? Poslovni ili?

gpgale blog

Tko je glasao

Čisto subjektivne prirode.

Čisto subjektivne prirode. Draži mi je i odlučan špija, nego mlitav predsjednik.

p.s. pitanje za mraka
btw. bijah editirao gornji post i kad sam ga htio objavit odbijen mi je pristup toj stranici? jel to neki bug ili sam baniran?
ipak nisam baniran.
:)

Tko je glasao

ako je na komentar dan drugi

ako je na komentar dan drugi komentar, tada ga više nije moguće korigirati
nadam se da sam odgovorio na pitanje
(nitko nije baniran a da to nije javno objavljeno, osim ovih s duplim računima ali oni znaju zašto)

Tko je glasao

Znaci, onog trenutka kada

Znaci, onog trenutka kada Josipovic slomi Karamarka, mijenjas strane?

gpgale blog

Tko je glasao

Karamarka će slomiti Jaca.

Karamarka će slomiti Jaca.

Tko je glasao

Jaca je možda glupava za

Jaca je možda glupava za pitanja ekonomije, ali sigurno nije toliko naivna da se odrekne osobe koja joj štiti leđa. i njenoj stranci.
Josipović je teškoj pat poziciji i da bi iz nje izašao netko mu mora pružiti ruku. Kako ostvariti crvenu hrvatsku kad postojeći zakoni ne idu na ruku. eto, ako je istina što je ranije naveo 45 lines, Josipović bez supotpisa premijerke ne može promjeniti ni šefa SOA-e, a vidimo bez Karamarkovog odobrenja, čak ni osobnog tjelohranitelja.

Crvena Hrvatska je izgleda bio samo mokri san i ništa više.
:)))

Tko je glasao

Ne možeš biti dalje od

Ne možeš biti dalje od istine - ali tebe je teško uvjeriti. Lekcija I: Karamarko nije Jacin saveznik.

Josipović ne može bez Jacina supotpisa, Jaca ne može bez njegovog - to se jednostavno zove pat pozicija. Međutim, krug ljudi za koje treba supotpis dosta je velik, radi se o desecima i desecima ljudi.

Pat pozicija daleko više ne odgovara Jaci nego Josipoviću. Josipović je upravo dobio mandat od pet godina, a Jaca do izbora ima oko dvije godine, Jaca ovisi o mnoštvu faktora (Sanader i društvo, Friščić, Kosor II, pritisci EU, kriminal, korupcija itd.), Ivo više ne ovisi ni o čemu, on može čekati. Jaca ne može čekati, jer prvo mora stabilizirati i reformirati svoju Vladu, onda mora opstati i nakon toga mora dobiti izbore, želi li nastavak mandata.

Što se tiče tjelohranitelja, ako želi eksalirati situaciju, Josipović onima koje ne želi jednostavno može zabraniti ulazak u Ured. Ured osiguravaju pripadnici OS. Bio sam u Uredu nekoliko puta, ljudi koji te puštaju unutra su vojnici. Naravno, Josipoviću ne treba takva strategija, jer nekako sumnjam da će Karamarko izdržati do izbora.

Tko je glasao
Tko je glasao

Problem se rješava po

Problem se rješava po prilici onako kako sam predložio u dnevniku.

Što se kontinuiteta tiče, čini se da ti novi čuvari nisu oni koje su poslali 10. siječnja. Kao što sam u dnevniku napisao, sva relevantna legislativa daje pravo Josipoviću, koji kao predsjednik ulazi u krug ljudi koji imaju pravo na sve sigurnosne informacije. Te informacije uključuju i podatke o ljudima koji ga čuvaju ili ga trebaju čuvati.

Ne slažem sa sa tobom da je ovu rundu dobio Karamarko, mislim da je Karamarko izgubio. Izgubio je samom činjenicom da je ovoliko bio eksponiran po medijima.

Što se tiče Josipovićevog piškio-kakio, bilo bi interesantno vidjeti što je zaista rekao, a što je preneseno. Puno informacija u ovoj, ali i drugim pričama su rekla-kazala, baloni, a ne izjave uključenih. Josipović se mora što prije skulirati, sastaviti suvisli tim i držati se obećanja i svoje priče.

Mesić je posebna storija. Uvijek sam ga smatrako klaunom. U demokratskom svijetu je normalno da predsjednik prije kraja mandata bude što diskretniji, a pogotovo nakon što mu bude izabran nasljednik. Ima tu, doduše, igara i igrica, ali čak se i Bush pridržavao tog nepisanog pravila.

Gotovo sam siguran da će u svom "umirovljeničkom" uredu, kojeg je dobio na tradiciji (i idejama "nastavka") Tuđmana nastaviti mutiti vodu i glumiti nekakvog predsjednika u sjeni, oberdržavnog glavnog savjetnika predsjednika, dalje valjati gluposti i praviti problema Josipoviću, ali i vladi. Očekujem da ga u dogledno vrijeme snađe ozbiljna noga u guzicu. Netko je ovdje lijepo napisao - vječni predsjednik, vječni ured, vječni vozač, vječna sinekura, vječna vila - vječna glupost, dodao bih.

Ovo sa ratom, ako je to istina i bez obzira što je izrečeno u neformalnom razgovoru je totalna, opasna budalaština i pokazuje da Mesić nema pojma o ustavnim ovlastima i vanjskoj politici.

Tko je glasao

@drug Napoleon: Gotovo sam

@drug Napoleon: Gotovo sam siguran da će u svom "umirovljeničkom" uredu, kojeg je dobio na tradiciji (i idejama "nastavka") Tuđmana nastaviti mutiti vodu i glumiti nekakvog predsjednika u sjeni, oberdržavnog glavnog savjetnika predsjednika, dalje valjati gluposti i praviti problema Josipoviću, ali i vladi. Očekujem da ga u dogledno vrijeme snađe ozbiljna noga u guzicu.

Mesić je u panici; on na svoj odlazak gleda kao da je smrt; a ovo što radi posljednjih dana i tjedana, gdje grčevito pokušava zabit par golova - ali kako to radi bez ikakve promišljene taktike naravno da fulava mrežu, no njemu to skoro i nije bitno, bitno je da se zatrese, makar samo stativa - je ispod svakog državničkog dostojanstva.

i da, nema sumnje da će on biti remetilački faktor, petljati se u sve i sva, vuć' novinare za rukav da nešto "pametno" kaže, a očekujem i da krene pljuckat i po Josipoviću, ma što dobroga ovaj napravio, itd.

dotur Ivela će jednostavno biti prisiljen na finjaka ga neutralizirati kako bi mogao predsjednikovati na miru božjem.

također, Josipović bi trebao pokrenuti izmjene Zakona o pravima bivših predsjednika s ciljem da se povlastice ex predsjednika reduciraju na trajanje jednog mandata (5 god.) a ne da vrijede doživotno. to će trebati učiniti ne samo zbog financija, nego upravo zato da se Mesića lakše makne u stranu.
bojim se da će to pitanje (oko Zakona iz 2004.) naprosto biti nužno pokrenuti. prije ili kasnije.

CC

Tko je glasao

Obzirom da je realno

Obzirom da je realno očekivati sve mlađe nositelje važnih funkcija u zemlji, korekcija prava doživotnih bivših funkcionera i tek kako ima smisla.

B-52

Tko je glasao

Ne slažem sa sa tobom da

Ne slažem sa sa tobom da je ovu rundu dobio Karamarko, mislim da je Karamarko izgubio. Izgubio je samom činjenicom da je ovoliko bio eksponiran po medijima

baš naprotiv, Karamarku je ovo eksponiranje i pokazivanje mišića baš dobro došlo. Kao pobjednik ovog "malog nesporazuma" je izašao Karamarko, a ne Josipović i to je svima jasno koji hoće da vide. Zadržao je kontinuitet u smislu da Josipoviću nije dozvolio kadroviranje, a čini mi se da mu je tute malo pomogao i precjednik velikodušno se odrekavši dijela svojih zaštitara.
hehehe...lukavac jedan stari.
;)

gle, ako Josipoviću nastave ovo raditi što mu rade, još ću ga početi žaliti i navijati za njega.
:)))

Tko je glasao

U mom dnevniku piše zašto

U mom dnevniku piše zašto konačno rješenje nije moguće na kratku stazu. U ovom času samo Josipović ima pravo na tajne informacije, ali ne i ljudi iz njegovog tima. Oni će imati pravo na svoj dio informacija kada budu službeno imenovani na odgovarajuće pozicije u Uredu.

Tada će biti moguće konačno i kadroviranje dogovaranje osiguranja.

Mislim da je nemoguća situacija u kojoj bi MUP predsjedniku nametao osiguranje protiv njegove volje.

Tko je glasao

U mom dnevniku piše zašto

U mom dnevniku piše zašto konačno rješenje nije moguće na kratku stazu.
slažem se, konačno rješenje će biti moguće kada SDP preuzme sve poluge vlasti, a to će biti kada/ako dobije i svog premijera.

Mislim da je nemoguća situacija u kojoj bi MUP predsjedniku nametao osiguranje protiv njegove volje

Ali tu situaciju upravo imademo, ne? I sve dok se ne ostvari gornji uvjet, MUP tj. Karamarko sa svojim satelitima kontrolira situaciju. Da nije svjestan ovoga sigurno se nebi tako bahatio, a svjestan je i da će ukoliko se ostvari gornji uvjet, letiti s funkcije ministra UP.

Tako su Jaca i Karamarko žele li opstati upućeni jedno na drugo. Mislim da je ovo sada realan odnos snaga na terenu i da tu Josipović ne može puno napraviti.
Kladim se da mu trenutno Bandićevi "paraobavještajci" nisu ni u podsvjesti, ali zato jesu Mesićevi.
:)))

Tko je glasao

postoji legenda da je prije

postoji legenda da je prije par godina na hvaru mesic otplivao svojim cuvarima.

to je bila vrhunska strka nekih 15 minuta.

decki su nabildani, znaju skakti, raditi salto i pucati u isto vrijeme.

ali djeda im je otplivao.

Tko je glasao

Slične legende su bile o

Slične legende su bile o Titu i Franji. Ah ti živahni državnici... gorila iz pratnje za zagleda u prirodne ljepote a štićena osoba bjež...

Tko je glasao

@Drug Napoleon,mrak Moj

@Drug Napoleon,mrak
Moj prethodni dnevnik na istu temu pisan je s pozicije "pollitičara" i publiciste, tvoj vjerojatno kao insajdera. Sada, kada sam pročitao što se događalo Perasoviću , što je učinila grupa specijalaca iz Lučkog, kako se zapošljavalo u MUPU itd. sve sam sigurniji da su moje napomene, pisane uglavnom intuitivno, na mjestu. Možda sam trebao staviti bolji naslov na moj dnevnik - umjesto "Može li birati tjelohranitelje.." "Može li utjecati na izbor trjelohranitelja..". Ali kod naslova tvog dnevnika pa i iz cijelog teksta nije baš jasno - ZA KOGA JE TO BLAMAŽA? Zato se ne slažem s "mrakom" da je tvoj dnevnik "sjajan". On je dobar jer polazi od nekih pravnih činjenica,u nekim dijelovimna vrlo analitičan, ali mogao je biti bolji odnosno "sjajan" da je jasno istaknuto čija je to blamaža?
Prije bih rekao za MUP i Karamarka, nego za dr. Josipovića...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Žao mi je što moram

Žao mi je što moram prekinuti idilu "stručnjaka" i "profesionalaca" koji ovdje ustaju u obranu ministra policije (profesor povijesti).
Stručnost, profesionalnost i okrenutost depolitizaciji ministra policije najbolje možemo vidjeti u njegovom ranijem kadroviranju u SOA-i gdje je zaposlio niz osoba po političkim i nepotističkim kriterijama: Halo Karamarko, daj mi zaposli kćer!. Ne samo da Karamarko ove infoe nije demantirao nego me prvo kazneno prijavio DORH-u za objavu klasificiranih informacija i ugrožavanje sigurnosti djelatnika SOA-e ---> SOA: Željko Peratović državni je neprijatelj broj jedan, a potom u istrazi Županijskog suda, povodom njegovog optužnog prijedloga da širim lažne vijesti i uznemiravam javnosti, sam priznao da sam iznio točne informacije o zapošljavanju u SOA-i al da on meni ne mora podnositi račune koga će zapošljavati: Tako je svjedočio Tomislav Karamarko u tajnoj istrazi protiv blogera

Idemo dalje. Šef Karamarkova kabineta je Dubravko Novak, policajac koji je na izborima 2000-e aktivno sudjelovao na izborima agitirajući za HDZ u Bjelovaru. Kasnije je premješten u Gospić, pa mu se dogodio "propust" - ubojstvo Milana Levara, da bi zatim javno polemizirao s predsjednikom države koji je tvrdio da je Levara trebalo štiti jer je i ranije dobivao prijetnje. Novak je svadljivo tvrdio da Levar nije prijavljivao prijetnje što je notorna laž. Novak depolitizirani profesionalac? On ima obraza Ivi Josipoviću dijeliti savjete?
Šef Uprave za posebne poslove sigurnosti MUP-a Davor Blažević Tigar nije nikakav profesionalac kojemu treba vjerovati jer je ponajprije riječ o
bivšem vozaču Smiljana Reljića koji iza sebe ima neriješeno pitanje svjedočenja o ratnom zločinu svog šefa, o čemu sam izvijestio 31.03.2009. u postu Sanaderov tjelohranitelj u pretkaznenom postupku za ratni zločin u Siveriću?.

A što reći na činjenicu da su Tigar i Karamarko u ekipu koja bi trebala čuvati Josipovića, ravnajući se nepotističkim kriterijima i žmireći na kršenje zakona o sigurnosnoj provjeri, zaposlili sina u haagu optuženog umirovljenog policijskog generala Mladena Markača, koji je 2001. sudjelovao u premlaćivanju Roma na Glavnom kolodvoru u Zagrebu?

Iza ovog spora o predsjednikovu osiguranju krije se nešto mnogo krupnije. Da je Karamarko čist kakvim ga prikazuju njegovi medijski dužnici, sam bi nazvao Josipovića i riješili bi problem. Kad se Mesić, koji ga je doveo na čelo SOA-e i MUP-a, morao ograditi od njega, to je već jasan pokazatelj da je ministar jako uznemiren i neuračunljiv. Mislim, ne može se na njega računati u smislu profesionalnog obavljanja posla koji mu je povjeren.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci