Tagovi

Ljudi i institucije 2 – „Gigantomahija“, osvajanje Olimpa.

gigantomahija Gigantomahija (????????????) - primordijalni Giganti, mitološka bi?a velike snage, željeli su svrgnuti bogove, pa su poveli poznati "Rat Giganata" ili Gigantomahiju.
Nagovorila ih je Geja jer nije mogla oprostiti Zeusu svrgavanje vlastita sina Krona. Željeli su "osvetiti Titane" i do?i navrh Olimpa slažu?i planine Tesalije, Peliona i Osse jednu navrh druge. Olimpski bogovi pozvali su Herakla jer im je proro?anstvo reklo da ?e ih on pobijediti. Atena je otišla po Herakla koji im je pomogao. Geja je, ?uvši to, nastojala sinovima prona?i biljku koja bi ih štitila od ljudskoga oružja, ali nije je uspjela prona?i jer je Zeus zabranio Heliju i božici Mjeseca Seleni da svijet obasjaju svojim svjetlom, a sam je po?upao i uništio svaku takvu biljku.

Ako nešto jako želite, puno je lakše uzeti postoje?e nego stvarati novo od po?etka. I rizi?no, ukoliko stvari ne krenu dobrim pravcem. Uzimati ono što je netko drugi stvarao je nekima slatko mada nije posve moralno - ali u politici važi neki okrutni i neljudski pragmatizam, neka druga pravila po sistemu „Finis sanctificat media“, tj. „cilj opravdava sredstvo“ poznat iz Machiavellijevih vremena. U takvom prvenstveno amoralnom ambijentu o moralnim dimenzijama se nikada nije, pa ni danas ne vodi previše ra?una. Što radi takvog pragmati?nog stanovišta, što iz suvremene hrvatske perspektive, ovakvi amoralni odnosi su posve razumljivi jer u ovoj moralno poharanoj zemlji za moral malo tko mari, po?evši od politi?kih institucija (stranaka koje vrve od unutarnjih obra?una), preko državnih struktura (koje se guše od korupcijskih afera), pa sve do institucije kojoj bi moral morao biti svakodnevna briga, (tj. vode?ih crkvenih pastira koji umjesto bavljenja vjerom i duhovnim potrebama svojih ovaca strastveno se uklju?uju u jeftina politi?ka nad/pod/metanja).

Svi vrlo dobro znamo o ?emu se ovdje radi, ali pre?esto zatvaramo o?i, ili namjerno ne haju?i ili radi neznanja ne primje?uju?i tako o?igledne stvari. Pa hajdemo malo otvorenije porazgovarati o ovim skrivenijim dimenzijama ne baš ugodne hrvatske današnjice. Gledam sino? TV susret Pavla Kalini?a s Tihomirom Dujmovi?em (na Z1). Onima koji nisu gledali da ukratko opišem što se vidjelo: Ova dva mala „medijska titana“ su u „Opasnim vezama“ bistrili trenutni „rat“ unutar SDP-a, najja?e oporbene stranke. Naime, „nestašni SDP-ovski gigant“ Bandi? se opredjeljivanjem za predsjedni?ku utrku skotrljao s visina SDP-ovskog Olimpa. Koji su ga sve motivi na to natjerali možda zna samo božanski Zeus. No, s „nestašnim“ Bandi?em su „otperjali“ i mnogi sljedbenici njegove sekte, pa se stjecajem promjenljivih politi?kih okolnosti me?u otpadnicima našao i sam Kalini?. On je pomalo ?udna pojava hrvatske politi?ke scene. Od ozbiljnog analiti?ara balkanske i svjetske geostrategije (objavio je desetak zapaženih knjiga), potom zastupnika u Saboru, našao se u raljama „primordijalnog“ Bandi?a, koji ga je pretvorio u sinekuralnu karikaturu „zaigranog dje?a?i?a“ (koji se po?eo baviti olovnim vojnicima, tenki?ima, topi?ima i bespilotnim avion?i?ima - sve na ra?un zagreba?kog prora?una).

Kako Pavle nije centralni lik moje alegorijske storije, a ne žele?i skretati pozornost s osnovne teme ovog teksta, dokonije ?itatelje upu?ujem na tag „Pavle Kalini?“ na Pollitika.comu – gdje ima dosta materijala o njegovom liku i djelu. Budu?i da su moje preferencije baviti se radije pojavama nego pojedina?nim ispadima, sino?nji „susret“ me je potaknuo otvoriti opet jednom ve? zapo?etu ali ne do kraja razra?enu temu. Naime, Dujmovi? je na svojoj TV tribini („Opasne veze“) vjerojatno planski širom otvorio vrata Kalini?u za Bandi?evu predizbornu kampanju. Pri?a se uglavnom svodila na napade protiv Zorana Milanovi?a, koji je u me?uvremenu zasjeo na sam SDP-ovski Olimp , a Bandi?a nemilosrdno strovalio s božanskih visina uvijek izvjesnog Olimpa u neizvjesni bezdan politi?kog tumaranja). Ono što za samoživog Bandi?u može danas predstavljati nepremostivu teško?u jest da mu je sada, u kriti?nom trenutku njegove karijere uskra?ena jaka strana?ka infrastrukturu, što bi moglo biti od presudne važnosti za kona?ni prolaz ili slom njegove politi?ke karijere. Tako se geostrateg Kalini? našao u neprili?noj situaciji da se otrovnim strelicama nabacuje na protivni?ku stranu. No, kako puca odozdo strelice mu vjerojatno ni ne dosižu do vrha strana?kog Olimpa, a poneka bi se mogla i sama od sebe vratiti.

Stvari nisu nimalo jednostavne, a trenuta?na situacija je baš neugodna, (više ratni?ka kakva i prili?i "Gigantomahiji"), u kojoj se ne biraju sredstva. Kad se u borbi za vlast pojedina?ni istupi gledaju kroz prizmu suvremene mitologije, stvari mogu izgledati još i zavodljivo. No kad ih se suprotstavi op?em kontekstu u kojem se doga?aju s jedne strane, a historijskoj odre?enosti kroz duža vremenska razdobljas druge strane - onda jezikom klasi?ne mitologije može se slijediti ona razumska nit vodilja. „Borba za vlast“ kao fenomen i arhai?ne i moderne politike postoji još od civilizacijskog praskozorja, od vremena kad su se društvenom podjelom rada iskristalizirale prve povlaštene društvene pozicije, s kojima se automatski stvara strah za o?uvanjem istih povlaštenih uloga, pa posljedi?no time i ekskluzivna upotreba prisile. Vlast se oduvijek profilirala prema jedinim cilju - o?uvanja vlasti. Dekapitacije politi?kih protivnika su oduvijek postojale, još od vremena „giganata“ i „titana“ do današnjih dana (mada danas možda više nisu doslovne nego simboli?ne - ali zato su ne manje tragi?no doživljavane). Da ipak ne idemo predaleko, u pretpovijesna (mitološka) ili povijesna vremena, treba se zadržati na hrvatskoj sadašnjosti (tj. 20-godišnjem razdoblju od osamostaljivanja Hrvatske do danas).

„Gigantomahija“ je u SDP-u zavladala kad je umro njihov „patrijarh“ Ra?an. Strana?ki „giganti“ su se me?usobno „podžapali“, ali je sve pokvario jedan naoko naivni recidiv naknadnog demokratskog samopotvr?ivanja koji je nametnuo unutarstrana?ke izbore. Tako se unutarstrana?kim izborima na SDP-ovskom tronu našao autsajder, a za njim je pohrlila jedna ?itava druga generacija, koja je odjednom, nenadano i nepredvi?eno, po?ela kvariti božanski zacrtane relacije. Zato su se unutar stranke nastavili tektonski poreme?aji (vidljivi i nevidljivi), pri ?emu su razni strana?ki „giganti“ pokušavali jedan drugoga potiskivati radi osvajanja strana?ke infrastrukture ove jake, bogate i utjecajne stranke, jer ovladavanje njenom mo?nom infrastrukturom je jedina garancija unutarstrana?ke pa tako i sve izglednije državne vlasti.

A vlast kao takova izaziva u dušama neodoljivi hedonisti?ki zov - gdje god je vlast, tu je i mast i slast. Sadašnja SDP-ovska „gigantomahija“ nije neka novost, pa niti specifi?nost kojoj bismo se trebali pretjerano ?uditi. Borba za vlast u njihovim redovima više je dio op?enitijih procesa, nekakvo ustaljeno pravilo, izraz nužnih promjena i rezultat smjena generacija – onih koji sada politi?ki stasavaju traže?i svoje mjesto pod suncem - sve do samih vrhova strana?kog Olimpu, na kojem ve? ?vrsto sjedi politi?ki Albin (Zoran), „mali crveni papa“ koji je ve? formirao vlastiti kardinalski zbor, koji ?e ga slijediti sve dok je osvajanje vlasti izgledno (jer to i jest onaj pravi smisao svakog politi?kog djelovanja). Bandi?eva sekta detroniziranih „titana“ ne shva?a da se Albina više ne može olako eliminirati, da nije dovoljno ga samo javno popljuvati. Prije svega treba eliminirati njegovu ekipu, koja se ve? toliko duboko infiltrirala u strana?ke struktura. Kad i ako on bude padao (a to ?e se izvjesno dogoditi tek kad se njegovi kardinali uvjere da od njega nema željenog u?inka), do?i ?e mu „glave“ netko od njegovih.

Evidentna slabost SDP-a do sada bila je više rezultat unutarnjih iscrpljivanja i blokada „strana?kih titana“ u borni za ovladavanjem mo?ne strana?ke infrastrukture (istina i Sanaderovih izbornih manipulacija lažnim bira?ima – koji u izboru za predsjednika države ne?e predstavljati neku bitniju prednost). Oni koji su sebi dozvolili da ih se eliminira iz stranke i udalji od strana?ke infrastrukture zauvijek su izgubljeni. Da je tome tako svjedo?e mjerenja javnog mnijenja, iz kojeg proizlazi da je Bandi? svojim solisti?kim uklju?ivanjem na predsjedni?ke izbore više ulazio na tu?i prostor, a manje navla?io de?ke i glasa?e iz negdašnjih partijskih redova. Vidi se i po tome kako se vje?no nezadovoljna i uvijek ambiciozna Željka Antunovi? naglo posula pepelom (svjesna da bez mo?ne strana?ke infrastrukture – je ništa). A ne samo ona.

„Gigantomahija“ u HDZ-u zavladala je još pred kraj života tada ve? smrtno bolesnog „patrijarha“, što je stranku iznutra toliko izjedalo, da su joj se ugled i utjecaj srozavali sa zanosnih visina „tisu?ljetnog Olimpa“ u neprepoznatljivo bezdansko sivilo. Razne unutarnje struje su se me?usobno trijebile - što je dovelo do gubitka vlasti. Tada su odre?ene strana?ke struje nemilosrdnim i ?ak nezakonitim unutarstrana?kim akcijama preuzele vlast nad mo?nom strana?kom infrastrukturom, nude?i naciji Sanadera kao spasiteljsku ikonu. I o ovome se mogu na?i simboli?ke paralele u klasi?noj mitologiji:

Heraklo je prvo ranio najja?eg Giganta Alkioneja otrovnom strijelom, a smrtni mu je udarac zadao bacivši ga preko granice Palene, jer Heraklo je znao da je u rodnoj zemlji taj Gigant besmrtan. U ratu su sudjelovali i ostali olimpski bogovi te su se borili. Ostale je Gigante Zeus oborio munjama, a potom ih je Heraklo pobio dok su bili ošamu?eni. Giganti su, kao i Titani, izgubili bitku, jer bogovi su ve? bili na vlasti kad je rat pokrenut.

Kako su se u Sanaderovo „izuzetno“ vrijeme stvari ipak nepovoljno odvijale, a kriminal i korupcija su i dalje nagrizale sve tananije supstrate na kojima se održavala pogolema državna nadgradnja, on je maknut silom (lobija ili prilika) kao zadnje smetalo i potrošena vre?a ispraznih obe?anja. Njegovim odlaskom HDZ-ovska „gigantomahija“ (boj za ovladavanjem mo?nom strana?kom infrastrukturom) se nastavila. Radi Sanadarovog bijega zavladao je pani?ni strah od nekontroliranog raspada, pa su se stalno prisutni sukobi privremeno prenijeli iz sfere uo?ljivog („phenomenon“ ) u skriveniju sferu („lathomenon“ ) tj. u politi?ko podzemlje koje vri, i pitanje je trenutka, kad ?e sve opet vrisnuti (vjerojatno skoro, poslije o?ekivane katastrofe na predsjedni?kim a onda i nužnim prijevremenim izborima. I o ovoj dimenziji klasi?na mitologija simboli?kim jezikom opet lijepo pri?a:

Prema nekim ina?icama, preživjelo je više Giganata osim Aristeja te su pobjegli u Leuku i na otok Mikon. Prema jednoj ina?ici mita, zato?eni su u Nigdjesvijetu ili Erebu, prema drugoj, iz njihove je krvi Geja rodila novu rasu ljudi ili iz osvete Tifona, a prema tre?oj bogovi su ih pokopali ispod zemlje gdje njihova komešanja uzrokuju erupcije vulkana i termalne aktivnosti.

Eto, još stari Grci su znali da se neke stvari ili stalno vra?aju ili potmulo tresu politi?ki život, koji pak u modernoj Hrvatskoj nikako da se iz?ahuri iz primordijalnih okvira u moderna obli?ja. Još stari Grci su znali i to, da svaka „gigantomahija“ ustvari predstavlja i pro?iš?avanje, da u ovakvim borbama svi ti „giganti“ i „titani“ s tobože božanski zacrtanim super-vrijednostima se srozavaju, jer dolaze novi - a što sa sobom donose tek treba vidjeti.

Hedonisti?kom zovu vlasti nije odoljela ni „mala zapisni?arka Jaca“, koja se kao bezbolnija rezultanta podzemnih obra?una autsajderski nepredvi?eno i neplanirano pojavila u najvišim politi?kim sferama (poslije nama još uvijek nedovoljno poznate unutarstrana?ke kataklizme). Kad se popela na strana?ki i državni tron (na pomalo anakroni na?in - op?om aklamacijom ustrašenih „strana?kih titana“ kojima je iza Sanaderovog bijega vlast po?ela curiti iz ruku), u njoj su se posve logi?no po?ele buditi zapretane ambicija, te je po?ela uvoditi neka druga pravila, po?ela okupljati drugu, svoju kardinalsku ekipu. U njenim naporima ka promjenama je stradao ve? odre?eni broj strana?kih „giganata“ (a neki se još koprcaju).

I kod njih je nastupilka posve zakonita smjena generacija. Staru latinsku mudrost „Sic transit gloria mundi“ („Tako prolazi slava svijeta“) na svojoj je koži osjetio Ivo Sanader, koji je sve nesretniji da se kolo povijesti više ne da vratiti – jer više nije mogu?e ponovno zajašiti na strana?ku infrastrukturu, koja je u kratkom vremenu pretrpjela dramati?ne promjene, i popunila se s ne manje ambicioznim sljednicima koji traže svoj dio povijesti.

I još jednu pomalo neo?ekivanu dimenziju pokazuje Sanaderov slu?aj koje može biti pou?an. Kad jednom sjedneš na ?elo jake strana?ke infrastrukture, nije dovoljno ju samo sebi prilago?avati (kao što je to on ?inio nametanjem vlastite nedodirljivosti), trebalo ju je uskla?ivati sa zahtjevima vremena. U njegovom se slu?aju dogodio apsurd, u kojem je prejaka strana?ka infrastruktura (radi slabog vo?e - koji je samo glumio kult li?nosti) u vlatitoj regresiji - pojela vlastitog vo?u.

Ta ?injenica ni Jadranki Kosor ne pruža prevelike šanse (no to je pri?a za nastavak ovog serijala).

Komentari

Mislim da Sanaderov položaj

Mislim da Sanaderov položaj dosta oslikavaju izblijedjeli posteri s njegovim likom koji se još mogu vidjeti u uredima stranke u Slovenskoj ulici :)))

Tko je glasao

Priča se uglavnom svodila

Priča se uglavnom svodila na napade protiv Zorana Milanovića (koji je u međuvremenu zasjeo na sam SDP-ovski vrhunac, a Bandića nemilosrdno strovalio s božanskih visina uvijek izvjesnog Olimpa u neizvjesni bezdan političkog tumaranja). Ono što za samoživog Bandiću može danas predstavljati nepremostivu teškoću jest da mu je sada, u kritičnom trenutku njegove karijere uskraćena jaka stranačka infrastrukturu (što bi moglo biti od presudne važnosti za konačni prolaz ili slom njegove političke karijere).

Je Bandić se strmoglavio u fotelju Zagrebačkog gradonačelnika, najvećeg grada (oko milijun ljudi) u kojem ga velika većina podržava i glasa za njega.

Stranačku strukturu u Zagrebu i okolici je stvorio sam Bandić (po riječima Kalinića) "delajući" od jedne blatnjave mjesne zajednice do druge.

Jedini tko se opet strmoglavio je Milanović, mora da glava boli od udaraca. ;)

Tko je glasao

Ajmo vidjeti što će

Ajmo vidjeti što će vjerojatno biti ukoliko se ne dosegne Olimp:

1. Milan Bandić- vraća se na mjesto gradonačelnika ukoliko ga ne stave u Remetinec. Mogući slom političke karijere.
2. Andrija Hebrang-nakon sigurnog debakla spreman za političko rezalište.
3. Nadan Vidošević-ukoliko ne "aterira" kao cimer Bandiću u Remetinec, ostaje menadžer u poslovnom svijetu (makar se potkožio za mirovinu)
4. Ivo Josipović- ostaje na istoj poziciji kao do sada uz crticu u CV-u da je bio kandidat
5. Dragan Primorac- vjerojatno se uhljebljuje radeći za Izraelce i Amere, 0 % šanse da ima mjesto u relevantnoj znanosti
6. Vesna Pusić_ slično kao i Josipović
7.8.9.10.11. Tuđman, Vukušić, VŠO, Jurčević, Kajin- nastavljaju gdje su i bili do sada

jer na Olimpu je mjesta samo za jednoga

Tko je glasao

Ti si me izgleda jedini

Ti si me izgleda jedini dobro shvatio (nije čudo) jer sam možda trebao jasnije naglasiti da s ovim silnim perturbacijama i bravurama (u spajanju primodijalne prethistorije, klasične mitologije do današđnje mitomanije) sam se samo malo narugao nama Hrvatima (i sebi), nama koji smo u osnovi dobri ljudi, a koji ulazimo u izbore za Predsjednika države, mada nemamo relevantnih osoba koje bi se s tom funkcijom mogla nositi, jer stranačke infrastrukture recikliraju trećerazredne likove. Ma kakvi su to giganti i titani kojima je jedini korekran put k Remetincu!!!! Ako ne Remetnec onda barem u rashodovne stavke nacionalne inventure.

Tko je glasao

a koji ulazimo u izbore za

a koji ulazimo u izbore za Predsjednika države, mada nemamo relevantnih osoba koje bi se s tom funkcijom mogla nositi, jer stranačke infrastrukture recikliraju trećerazredne likove. Ma kakvi su to giganti i titani kojima je jedini korekran put k Remetincu!!!!

Ni Jurčević ni Tuđman ni Vesna Škare Ožbolt, ni Primorac nemaju nikakve afere za Remetinac, zašto opet pretjeruješ?

A koga bi ti frederiče za kandidata, ako ti ovi nisu dobri, da vidimo, je li postoji uopće to božanstvo koje bi zadovoljilo sve tvoje kriterije?

Tko je glasao

c-respond:Ni Jurčević ni

c-respond:Ni Jurčević ni Tuđman ni Vesna Škare Ožbolt, ni Primorac nemaju nikakve afere za Remetinac...

to je točno. e sad kad bi hrvatići bili pametan narod (a, k vragu, nisu, nisu...većina bar) onda bi porazmislili o nekom od ovih kandidata iz Lige B. (moram tako reći, jer Ligu A. mediji su već davno sastavili)

ah, da, karijerni antifašista mali Kajinko bi negdje bio zasebno Liga A/B...jer, njega mediji ipak tu i tamo propuste uz ove iz Lige A.

e, sad, notorna je činjenica da je Liga A. sastavljena od kandidata za Remetinec - osim kontese Pusić koja sama nije korumpirana ali zato ekipa koju je skupila oko sebe taj "manjak" kod nje, debelo nadoknađuje i, valjda ipak dijelom i dotura Amebe (Josipović) - ali što mi možemo tu učiniti (mi, pametni građani) da i običan plebs to jasno shvati i okrene se Ligi B? ništa. zato, kako stvari stoje, birat će se iz Lige A.tako da je zapravo skoro pa svejedno tko će od njih zasjest' na Pantač.

p.s. Primorac je iznenađenje (kao što sam u svojim krugovima najavila..) i ne bih se iznenadila da možda čak uleti u drugi krug. Ne bih se iznenadila a ne bi uopće bilo loše da i on ponese krunu; Dr. Psycho na čelu šizofrene države Možda bi rvackoj onda čak i pošlo bolje...jer bili bi međusobno kompatibilni :))

CC

Tko je glasao

to je točno. e sad kad bi

to je točno. e sad kad bi hrvatići bili pametan narod (a, k vragu, nisu, nisu...većina bar) onda bi porazmislili o nekom od ovih kandidata iz Lige B. (moram tako reći, jer Ligu A. mediji su već davno sastavili)

Mislim da se varaš, nije u pitanju pamet, već interes. S obzirom da se ekonomija i veliki novac i poslovi, vrte isključivo oko države, političke stranke su ti kao firme, ako radiš za HDZ ili SDP dobiješ priliku za zaradu, kao i često poveliku moć.

Ja bih rekla da Hrvatski narod u svojoj većini nema hrabrosti i želje za demontiranjem državne ekonomije, jer ne vide šanse za sebe van dogovorenih poslova u vrhu politike. No, EU će izgleda stati jednom dijelu na kraj, jer ne želi financirati državu u kojoj se ništa ne stvara, osim sve više političkih moćnika...

ah, da, karijerni antifašista mali Kajinko bi negdje bio zasebno Liga A/B...jer, njega mediji ipak tu i tamo propuste uz ove iz Lige A.

On je liga ŽNJ :)

e, sad, notorna je činjenica da je Liga A. sastavljena od kandidata za Remetinec - osim kontese Pusić koja sama nije korumpirana ali zato ekipa koju je skupila oko sebe taj "manjak" kod nje, debelo nadoknađuje i, valjda ipak dijelom i dotura Amebe (Josipović) - ali što mi možemo tu učiniti (mi, pametni građani) da i običan plebs to jasno shvati i okrene se Ligi B? ništa. zato, kako stvari stoje, birat će se iz Lige A.tako da je zapravo skoro pa svejedno tko će od njih zasjest' na Pantač.

Ako nam se ponovi scenarij iz prošlosti i zapravo izabiremo novog oligarha, koji će zapošljavati svoje i čistiti proračun, onda nam je svejedno, no kao što rekoh, takvi tipovi imaju još malo vremena, nema više love za to...

p.s. Primorac je iznenađenje (kao što sam u svojim krugovima najavila..) i ne bih se iznenadila da možda čak uleti u drugi krug. Ne bih se iznenadila a ne bi uopće bilo loše da i on ponese krunu; Dr. Psycho na čelu šizofrene države Možda bi rvackoj onda čak i pošlo bolje...jer bili bi međusobno kompatibilni :))

Do sada se nije pokazao, Primorac je čovjek koji ne dira u okoštalu boljševičku strukturu, on voli kozmetiku. No i ja se nadam da pobjeda donosi novog Primorca, odlučnijeg. Zapravo se nadam da će njegovi financijeri i ljudi koji stoje iza njega, biti odlučniji... ;)

Tko je glasao

Koga na kraju podržavaš,

Koga na kraju podržavaš, Jurčevića ili Primorca?

Tko je glasao

Koga na kraju podržavaš,

Koga na kraju podržavaš, Jurčevića ili Primorca?

Ja ću glasati za Jurčevića. No, ako Jurčević ne uđe u II krug, onda i Primorac možda dobije moj glas, ako on uđe u II krug, kužiš?

A za koga ćeš ti glasati?

Tko je glasao

Glasat ću za jedinog

Glasat ću za jedinog kandidata od ponuđenih koji bi u normalnoj zemlji došao u obzir kao relevantni kandidat tj. za Josipovića. U drugom krugu isto tako, osim ako ga ne bude tamo, a tada glasam za manje goreg kandidata.

Tko je glasao

Glasat ću za jedinog

Glasat ću za jedinog kandidata od ponuđenih koji bi u normalnoj zemlji došao u obzir kao relevantni kandidat

Hrvatska je po svim pokazateljima, jako daleko od normalne države.

tj. za Josipovića. U drugom krugu isto tako, osim ako ga ne bude tamo, a tada glasam za manje goreg kandidata.

Hrvatska vapi za stvarnim promjenama i načina razmišljanja i napokon rasvjetljavanja komunističke prošlosti iz koje proistječe 90% naših problema.

A Josipović nije spreman na ništa doli zakucavanja i zaleđivanja trenutne situacije, koja je katastrofalna.

No, da me ne shvatiš pogrešno, ti imaš svako pravo glasati za Josipovića i ja prva ne bih dopustila, da ti to pravo netko oduzme....

Tko je glasao

c-respond, niko nije

c-respond, niko nije savršen,ali ovi;Ni Jurčević ni Tuđman ni Vesna Škare Ožbolt, ni Primorac nemaju nikakve afere za Remetinac, zašto opet pretjeruješ? su u svakom slučaju i više nego nesavršeni. Ožbolt, pravnica, ministrica pravosuđa, etablirana političarka ni jednom u karijeri nije izustila riječ lustracija, valda i nezna šo to znači! Potrošena, ni sama ne vjeruje da bi mogla biti predsjednica.
Primorac Šarlatan (slučaj Đikić BRD -Primorac) osrednji glumac-opsjenar. Ignorira riječ lustracija.
Tuđman,ne vrijedi mu ni ime podebljavati, udbaš, zaštitnik UDBE etc.
Jurčević previše se oslanja na DR, povjesničar bez hrabrosti i lucidnosti, ne poštuje u izricanju povjesnih ocjena, povjesnu distancu, ni jednom riječju nije pomenuo lustraciju kao najvažniji alat u prevladavanju komunističkog totalitarizma, te bi spriječio hrvatsku integraciju u EU ne potpisivanjem sporazuma sa Slovencima. Iako mi je ovaj kandidat najbliži jer bi ove slabosti najlakše mogao prevladati, ipak nema dovoljno klase i pravih referenci za predsjednika kakvog Hrvatska treba s obzirom na nezavidnu situaciju u kojoj se zemlja našla nakon 20 godina udbaških orgijanja.

Tko je glasao

Jurčević previše se

Jurčević previše se oslanja na DR,

Koja je tvoja sugestija, da se osloni na NDH? ;)

povjesničar bez hrabrosti i lucidnosti,

On je jedini stalno ponavljao, vrlo argumentirano, teze od kojih se većini "elite" i političara diže kosa na glavi, uvjereno i godinama inzistira na demokraciji i rušenju komunističkih dogmi.

Što si ti očekivao od njega, da povede oružanu borbu protiv udbaša?

ne poštuje u izricanju povjesnih ocjena, povjesnu distancu,

Ovo uopće ne razumijem, na što konkretno se odnosi tvoja kritika?

ni jednom riječju nije pomenuo lustraciju kao najvažniji alat u prevladavanju komunističkog totalitarizma,

Rush, koliko si ti postigao stalnim reagiranjem, na svaki komentar i dnevnik, isključivo sa ponavljanjem riječi - lustracija? Ne puno, ljudi već imaju polako averziju na tvoje komentare, jer ne iznosiš svoje stavove o širokom spektru društvenih pitanja, već samo ponavljaš isto. Poslušaj Jurčevića, on priča o konkretnim stvarima, koje ultimativno imaju efekte lustracije.

te bi spriječio hrvatsku integraciju u EU ne potpisivanjem sporazuma sa Slovencima.

Ni meni se ne sviđa rezolutno odbijanje potpisivanja sporazuma sa Slovencima, više bih voljela da je ostao na konstataciji da će raspisati referendum i poštovati volju naroda, po tom pitanju.

Iako mi je ovaj kandidat najbliži jer bi ove slabosti najlakše mogao prevladati, ipak nema dovoljno klase i pravih referenci za predsjednika kakvog Hrvatska treba s obzirom na nezavidnu situaciju u kojoj se zemlja našla nakon 20 godina udbaških orgijanja.

Za razliku od "klase" jednog Bandića ili Vidoševića, :) a da ne govorimo o Josipoviću i sličnima, kojima ne pada na pamet bilo kakva promjena u tom smjeru, već cementiranje jugo "elite".

Rush, sam si sebi odgovorio na pitanje, tko je u ovom trenutku (realno) jedini kandidat koji dijeli tvoj vrijednosni sustav, no izgleda da ne možeš ni poslušati samog sebe.

;)

Tko je glasao

@c-respond, da pojasnim.

@c-respond, da pojasnim. Jurčević je profesionalni povjesničar i kao takav mora znati da se za davanje povjesne ocjene o jednom događaju kao što je DR mora držati principa povjesnog odmaka od najmanje 30 godina. On uporno krši ovo pravilo, a kako mu očito kao povjesničaru fali ona lucidnost i hrabrost koja ipak odlikuje samo iznimno rijetke, upada u sferu dnevnopolitičkog gdje, priznat ćeš, još uvijek caruje udbaško-komunistička laž.
Na TV sučeljavanju je morao explicite pomenuti lustraciju kako bi bio potpuno shvaćen, moja procjena je, a ne mora značiti, nedostatak hrabrosti.
Obzirom da su vlastima u ovih zadnjih 20 godina prepuna usta DR, a vlast je udbaško-komunistička u svim varijacijama, ja bih bio vrlo oprezan kad pominjem zadnji rat jer je ipak jasno da su u njemu osnovi ton davali SKH sa osovinom Perković-Manolić-Šušak-Boljkovac.
Što se tiče mog konsekventnog akcentiranja lustracije na pollitici, upravo mi je "niz guzicu" što će misliti nekakvi tzv. lijevi mislioci. Moje je da im ponudim, ako odbiju, sami su krivi.
Mislim da si primjetila da Jurčevića nisam poredio sa zločincima koje ti pominješ, namjerno kažem zločincima jer je došlo vrijeme kad se stvari moraju početi nazivati pravim imenima, ili misliš da se npr. Vidoševiću nešto treba na sudu dokazivati?

Tko je glasao

@c-respond, da pojasnim.

@c-respond, da pojasnim. Jurčević je profesionalni povjesničar i kao takav mora znati da se za davanje povjesne ocjene o jednom događaju kao što je DR mora držati principa povjesnog odmaka od najmanje 30 godina. On uporno krši ovo pravilo, a kako mu očito kao povjesničaru fali ona lucidnost i hrabrost koja ipak odlikuje samo iznimno rijetke, upada u sferu dnevnopolitičkog gdje, priznat ćeš, još uvijek caruje udbaško-komunistička laž.

Rush, kad bi ti trebao birati između današnje Hrvatske i velike srbije, što bi ti izabrao?

DR je temelj Hrvatske države, po Tuđmanovoj procjeni a on je bio demokratski izabran vođa Hrvata, udbaši su poslužili u borbi za slobodnu Hrvatsku. S obzirom da mi moramo živjeti danas, a ne za 30 godina, ma koliko udbaško-komunističke laži carevale u dnevno-političkom životu, ni Jurčević ni nitko od nas NEMA druge opcije, nego se pozivati na DR, kao temelj naše države Hrvatske.

Na TV sučeljavanju je morao explicite pomenuti lustraciju kako bi bio potpuno shvaćen, moja procjena je, a ne mora značiti, nedostatak hrabrosti.

A ja bih rađe da netko učini nešto konkretno, nego da se nabacuje sa riječima. A jedino Jurčević radi nešto konkretno, od Kruga za Trg do pisanja knjiga, u kojima raskrinkava laži i manipulacije i udbe i velikosrba.

Obzirom da su vlastima u ovih zadnjih 20 godina prepuna usta DR, a vlast je udbaško-komunistička u svim varijacijama, ja bih bio vrlo oprezan kad pominjem zadnji rat jer je ipak jasno da su u njemu osnovi ton davali SKH sa osovinom Perković-Manolić-Šušak-Boljkovac.

I to znači da treba DR, zaboraviti? Osloniti se na NDH ili Tomislava? Tvoje teze Rush su u direktnom sukobu sa realnošću, osim toga nisu SVI Hrvati koji su se borili i umirali za Hrvatsku, bili udbaši. Da su postojale i postoje te strukture, to nitko ne poriče, što ne znači da se njihova prošlost i zla koja su počinili, neće prije ili kasnije raskrinkati, ako dobijemo još jednog šarlatana na Pantovčaku, to će biti kasnije! Jedino je to bitno...

Što se tiče mog konsekventnog akcentiranja lustracije na pollitici, upravo mi je "niz guzicu" što će misliti nekakvi tzv. lijevi mislioci. Moje je da im ponudim, ako odbiju, sami su krivi.

OK, čuli smo te svi, sami smo si krivi i ti si pametan, direktan i svaka ti čast!

Mislim da si primjetila da Jurčevića nisam poredio sa zločincima koje ti pominješ, namjerno kažem zločincima jer je došlo vrijeme kad se stvari moraju početi nazivati pravim imenima, ili misliš da se npr. Vidoševiću nešto treba na sudu dokazivati?

Ovo opet ne razumijem...

Tko je glasao

@c-respond, Ovo opet ne

@c-respond, Ovo opet ne razumijem... puno ti toga ne razumiješ i nemoj si prebacivati zbog toga, nisi ti kriva. Nije svakom dato.

Tko je glasao

Hm, to tebi prepuštam, ti

Hm,
to tebi prepuštam, ti si stručnjak za ono što ja mislim, bolja si od mene!

Tko je glasao

Hm, to tebi prepuštam, ti

Hm, to tebi prepuštam, ti si stručnjak za ono što ja mislim, bolja si od mene!

Toga sam se i bojala, još ćeš me morati konzultirati prije nego što nešto napišeš.
;)

Tko je glasao

He, he, moram dakle upisati

He, he,

moram dakle upisati u agendu da ujutro pošaljem poruku za instrukcije što ću danas razmišljati da ne gubim vrijeme na lutanje.

Tko je glasao

He, he, moram dakle upisati

He, he,
moram dakle upisati u agendu da ujutro pošaljem poruku za instrukcije što ću danas razmišljati da ne gubim vrijeme na lutanje.

He he vidiš kako smo zajedno došli do tog katastrofalnog obrasca koji se prakticirao u "stara dobra vremena" a koja ti frederiče nikako da prežališ. ;)

No, moja prva instrukcija za tebe:

1. Uživaj u sada, ma koliko bilo teško ili loše, to jedino što imaš, sve ostalo je nebitno...

...slijedi još instrukcija...

:)

Tko je glasao

Jadranka Kosor je na zalost

Jadranka Kosor je na zalost jos uvijek bolja bolja od svih njih tamo iz lijeve frakcije Partije u SDP-u.
To je svakim danom jasnije sve vecem broju ljudi.
Skoro dnevno padaju do jucer nedodirljivi likovi i institucije.Otpor tome sigurno nije mali.Tako da sumnjam kako je u HDZ-u nesto veca "disciplina".
Bojim se da za jos bolju vlast nema interesa vecine.

Tko je glasao

@G-news Jadranka Kosor je na

@G-news

Jadranka Kosor je na zalost jos uvijek bolja bolja od svih njih tamo iz lijeve frakcije Partije u SDP-u.

Ne samo to. Jadranka Kosor se na žalost pokazala boljom od bilo koga iz redova HDZa, bilo koga iz te prezira vrijedne plejade otužnih likova koji su prodefilirali tom strankom tokom 20 godina.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci