Tagovi

Ne postoji židovsko pitanje - samo cionisti?ka zavjera

Sjenkina napomena!. . .

 • Svaka idu?a objava imat ?e ovu uvodnu napomenu iz razloga pojašnjenja svrhe i tehnologije sjenkine prisutnosti na ovom portalu. Sjenka u interesu op?eg dobra koristi ustupljene dokumente i tekstove i drugih autora i izvora, ne ugrožava zakonska prava istih,ne skuplja bodove i ne inzistira na pravu autorstva tekstova ovdje objavljenih i onih koji ?e biti objavljeni što je ne lišava odgovornosti za objavljeno.Sjenka ?e objaviti i vaše validne tekstove-informacije koje iz bilo kojih razloga ne želite objaviti pod svojim ¨imenom¨ i prezimenom. Sjenka prikuplja, analizira, sistematizira informativnu gra?u iz raznih podru?ja života posebice podru?ja manipulacije i prakse zavjera radi poticanja ¨bu?enja¨ i osvješ?ivanja znanja sudionika.
 • Greg Felton, kanadski pisac i stru?njak za pitanja Srednjeg istoka, rekao je:«... Ono što poznajemo kao 'židovsku državu Izrael u stvari je etnocentri?na garnizon-država koju su utemeljili ne-Semiti s deklariranim ciljem da Semite civile liše vlasništva i ugnjetavaju ih.
  «Izrael danas ne bi bio mogu? da Svjetski cionisti?ki kongres (World Zionist Congress) i druge cionisti?ke agencije nisu zajedno s Hitlerovim istrebiteljima osmislili zajedni?ki cilj uklanjanja Židova iz Europe. U zamjenu za pomo? pri protjerivanju Židova ne-cionista, sabotažu židovskih pokreta otpora i izdaju povjerenja Židova cionisti su sebi osigurali siguran put do Palestine. Ova je nagodba bila formalizirana velikim brojem sporazuma o emigraciji potpisanih 1938. godine. Najpoznatiji slu?aj cionisti?kog tajnog sporazuma je onaj dr. Rudolfa Kastnera, predsjedatelja Cionisti?ke organizacije u [hazari] Ma?arskoj od 1943. do 1945. godine. Kako bi zajam?io siguran prijelaz 600 cionista do Palestine, Kastner je nacistima pomogao otpraviti 800.000 ma?arskih Židova na njihova stratišta. Izraelski Visoki sud Kastnera je doslovce rehabilitirao; naime, priznati te zlo?ine zna?ilo bi osporiti Izraelu moralno pravo na postojanje.«
  «Naše potraživanje zemlje - koje smo održavali u nadi 2.000 godina – legitimno je i uzvišeno. Samo uz bezuvjetno prihva?anje naših prava od strane Arapa, posebice u njihovoj teritorijalnoj dimenziji, 'mir za mir predstavlja solidan temelj za budu?nost.« Kako bilo, ispostavlja se da je sve samo ne legitimno i uzvišeno. Cionisti?ko pravo na zemlju Izrael temelji se na tekstovima Staroga zavjeta, ?ije stvarno autorstvo je nepoznato. Pojednostavljeno re?eno: «Bog je 'Obe?anu zemlju dao nama, svojem 'izabranom narodu', i zato je zemlja naša».
  Hm, - i to je to. Ali postaje još lude. Kao što su neki hrabri židovski pisci poput Arthura Koestlera potvrdili, ogromna ve?ina'židovskog' naroda - a svakako oni koji nadziru Izrael i'savjetuju' White House - nemaju baš nikakve povijesne veze sa zemljom Izrael. Nisu genetski Židovi, i zasigurno nisu'Semiti'!! Ne potje?u iz biblijskog Izraela nego od naroda zvanog Hazari sa podru?ja koje je postalo južna Rusija, dolje prema Kavkaskom gorju. To je razlog zašto takozvani 'židovski nos' nije genetska crta Izraela nego Kavkaza! Alfred M. Lilienlhal, bivši službenik u ameri?kom State Departmentu, ove je ?injenice prozvao 'Ahilovom petom Izraela', budu?i da to ruši cionisti?ka prava na zemlju biblijskih Židova. Povjesni?ari smatraju da su Hazari potomci turkijskih plemena poznati kao Huni, koji su oko 450. godine provalili iz Azije i opustošili Europu. U jednom trenutku hunske su se zemlje protezale od centralne Azije do središnje Europe, od Sibira i Kine do sjeverne Indije. Bile su to skupine plemena i krvnih loza koje su se bile miješale s brojnim narodima, uklju?uju?i Kineze i Sumerane. Hune se najviše pamti po njihovom vodi Atili koji se mo?i domogao ubojstvom svog brata Bude, po kojem je nazvan ma?arski grad Budimpešta. I Huni i Hazari su govorili turkijskim jezikom, pa se smatra da se radi o istom narodu. Hazari su nadzirali veliko i mo?no 'pogansko' carstvo duž najve?eg dijela Rusije, do Uralskog gorja na istoku i Kavkaskog gorja na jugu. Za život su zara?ivali rade?i kao trgovci i 'posrednici', ubiru?i poreze na robu koja se prenosila trgova?kim rutama kroz njihove zemlje. Njihov se utjecaj snažno proširio na isto?nu Europu, u zemljama koje danas poznajemo kao Poljsku, ?ehoslova?ku, Austriju, Ma?arsku, Rumunjsku i Bugarsku. Hazari su obožavali falus i bavili se ritualima u kojima su prinošene ljudske žrtve. U cijelom nizu ratova koje su vodili - od kojih je prvi trajao izme?u 642. i 652., a drugi od 722. do 739. godine - otprilike 300.000 hazarskih ratnika svladalo je Muslimane u njihovom prodoru. Spasili su Krš?anstvo u Rusiji i Isto?noj Europi. Krš?anstvo su na drugim frontama branile i postrojbe Karla Marlela (martel - '?eki?'), vo?e merovinških Franaka. Martel je bio djed Karla Velikog, ?iji su potomci 34-ero od 43-oje predsjednika Sjedinjenih Država, zajedno s europskim kraljevskim obiteljima.
  Negdje oko 740. godine kralj Bulan, vladar Hazarije, prihvatio je židovsku religiju, što je u?inio i cjelokupan narod. Ono što je izvjesno je da Hazari, preci barem 90% onih koji danas sebe nazivaju 'Židovima', nemaju baš ništa sa zemljom zvanom Izrael. Njihova postojbina nije bila Mrtvo nego Kaspijsko more, koje je postalo poznato kao 'Hazarsko more'. Na to podru?je danas ciljaju Iluminati zbog golemih rezervi nafte i Plina..
  Iz svega ovoga proizlazi još jedno važno pitanje. I bez 'židovsko'-aškenaske veze
  Hazarsko je carstvo od ogromnog zna?aja za svjetsku povijest. Arthur Koestler o tome kaže:'Hazari su imali svoje prste u mnogim povijesnim doga?ajima.Na?in na koji su Hazari sami zaštitili Isto?nu Europu pred muslimanskom najezdom od izuzetnog je zna?enja. No jeste li ikada slušali o povijesti Hazara u školi ili bilo gdje drugdje? Dovraga, nije li to doista prava slu?ajnost da, s jedne strane, pri?a o Hazarima dovodi u pitanje same temelje cionizma, a s druge strane da su Hazari i njihova povijest u najve?em dijelu izbrisani iz povijesti? Benjamin H. Freedman, bivši 'židovski' poslovni ?ovjek koji je bez prekida vodio kampanju protiv cionizma, rekao je da se 1948. godine kada je Izrael utemeljen, obratio 'velikoj skupini najviše rangiranih ?asnika vojske SAD-a u Pentagonu i ispri?ao im o Hazarima i njihovoj povezanosti s narodom Izraela. Zatim mu se, nastavlja, obratio Lieutenant Colonel, voditelj Odjela za povijest 'jedne od najve?ih i najcjenjenijih obrazovnih institucija za visoko obrazovanje u Sjedinjenim Državama'. ?ovjek je tamo podu?avao povijest 16 godina - govori Freedman - ali u cijeloj svojoj karijeri nastavnika povijesti ili bilo gdje drugdje do toga dana nije ?uo rije? 'Hazar'. Freedman je ovu pri?u iznio u prepisci s dr. Davidom Goldsteinom 1954. godine. I nastavlja: «Istraživanje... je pokazalo da [Hazari 'Židovi'] nikada nisu bili 'Semiti', nisu Semiti sada, niti ih se ikada u budu?nosti može smatrati 'Semitima', ma koliko naprezali maštu. Iscrpno istraživanje, osim toga, neopozivo pobija kao ?udesnu izmišljotinu op?eprihva?eno uvjerenje Krš?ana da su takozvani ili samo-prozvani 'Židovi' u Isto?noj Europi legendarni 'Izabrani narod', što je vrlo rje?ito objavljivao krš?anski kler sa svojih propovjedaonica. Možda mi vi, dragi moj dr. Goldsteinu, možete objasniti zašto i kako to da su podrijetlo i povijest Hazara i Hazarskog kraljevstva tako dobro sakriveni od svijeta kroz sva ta stolje?a? Koja je to tajna, misteriozna sila bila u stanju kroz bezbrojne generacije držati podrijetlo i povijest Hazara i Hazarskog kraljevstva izvan udžbenika povijesti i nastavnih satova povijesti širom svijeta?
  Ne p o s t o j i ž i d o v s k a ' r a s a 'Dokazi zahtijevaju da se ne zaustavljamo tek na sugestiji da Aškenazi nisu genetski 'Židovi'. Naime, ne postoji nešto što bi bila židovska 'rasa', baš kao što ne postoji ni arijska 'rasa' na na?in kako ju prikazuju bijeli supremacisti (engl. whitesupremacist). To su povijesne izmišljotine. I, kakve bi uop?e 'rasa' imala veze? Sve je to iluzija i djetinjarija da ?ovjek ne povjeruje. Istina je da rase ne postoje, izuzev u glavama ljudi, kao što ?emo vidjeti. Sve je to iluzija. Nažalost, rasa' i s njom povezana povijesna 'prava i zahtjevi koriste se kao politi?ki alat i izvor za manipulaciju umovima. Diljem svijeta postoje ljudi koji su sljedbenici židovske vjere. Postoje bijeli 'Židovi', sme?i 'Židovi', crni 'Židovi', španjolski 'Židovi', kineski 'Židovi' itd., itd. koji slijede taj sustav vjerovanja, i sretno im bilo sve dok ga nikom drugom ne name?u. Ali, židovska 'rasa' ne postoji, a kamoli 'izabrani narod'. Do ovoga trenutka razlog za ovo potonje je o?igledan: prodati lažnu povijest i biologiju mnoštvu koje sebe smatra 'Židovima', kao i ostatku ?ovje?anstva. Kako možete tvrditi da ste posebna rasa/izabrani narod'kojeg Bog drži iznad svih ostalih, s posebnim pravima na posjedovanje jednog odre?enog komada zemlje danim od 'Boga', kada ne postoji nešto takvo kao što je 'židovska rasa'?
  ?ak i 'židovski nos' nije ništa drugo nego obilježje lica jedne frakcije 'židovskog' naroda,
  dok se - a u tome je bit - 'židovski nos' danas daleko u?estalije pojavljuje me?u
  kavkaskim plemenima i Turkima u Maloj Aziji.
  «Da rezimiramo: današnji Židovi nemaju zajedni?ku kulturnu tradiciju, jedva da imaju neke obi?aje i obrasce ponašanja koji su dio socijalne baštine što potje?e iz traumatskog iskustva geta, kao i iz religije koju ve?ina ne prakticira ili u nju ne vjeruje, ali im unato? tomu daje pseudo-nacionalni status....dugotrajan utjecaj rasne i povijesne poruke Judaizma, premda utemeljen na iluziji, pozivanjem na plemensku lojalnost djeluje kao snažan emocionalni okida?.»
  «Nažalost, zloupotreba etikete 'antisemit' i njezine posljedice toliko su pogubne da se ?ak i predsjednici, senatori, ljudi u kongresu, medijski giganti i svi drugi u svijetu pognu pred mogu?noš?u da od strane cionista, Izraelaca ili neupu?ene vjerske, medijske ili socijalne skupine budu etiketirani kao 'antisemiti'. Ne znaju da su žrtve šarlatana jezika koji su pronašli etiketu kojom se nekažnjeno uokolo nabacuju, te da postoji vrlo mala ili nikakva
  mogu?nost odgovora.«
  Prigovori o 'antisemitizmu' divno su poslužili aškenaskom vodstvu. Dr. Nahun Goldman,
  bivši predsjednik Svjetskog židovskog kongresa (World Jewish Congress) je rekao: 'Aktualno smanjivanje otvorenog antisemitizma moglo bi stvoriti novu opasnost za židovski opstanak... Nestanak antisemitizma u njegovom klasi?nom zna?enju, što ide u korist politi?koj i materijalnoj situaciji židovskih zajednica, imao je krajnje negativan u?inak na naš unutarnji život. Leo PfefFer iz Ameri?kog židovskog kongresa (American Jewish Congress) tako?er je izjavio kako je mogu?e da je neki oblik antisemitizma potreban kako bi se osigurala židovska
  opstojnost. Ili, bolje re?eno, opstojnost cionizma i benefita vu?enih iz istog. Izrael je u svojim temeljima rasisti?ka država u kojoj manjina - Aškenazi - na osnovi genetskog podrijetla vlada i diktira sefardskoj/ arapskoj ve?ini. U jednom izvješ?u ameri?ke organizacije Human Rights Watch kaže se: 'Ne postoji sveobuhvatna zabrana diskriminacije ili jamstvo jednakosti ni u jednom od izraelskih Temeljnih zakona. Štoviše, jednakost je izri?ito izba?ena iz nacrta Temeljnog zakona: ljudska sloboda i dostojanstvo.« Krajnji cilj cionista je jedna svjetska vlada pod nadzorom cionista i cionisti?ki orijentiranih me?unarodnih bankara.
  I još mnogo toga...

  Komentari

  Uh što je tu sve

  Uh što je tu sve pomiješano. Naravno da Židovi koriste svaku sitnicu koja im ide u prilog. Naravno da tu postoji X interesa. Naravno da postoje i materijalni interesi. Ali postoje i iracionalni, želja za domovinom itd. Makar prosječnom Židovu u zapadnoj Europi i USA u današnje vrijeme i nije tako loše.

  Tko je glasao

  **cionizam, Izrael, Semiti,

  **cionizam, Izrael, Semiti, zavjera....... Znate li "politikomovci" sta me zaprepastilo? Toliko mnostvo komentara o jednom dugackom, dosadnom i losem dnevniku koji je prikupio i poprilican broj onih Protiv. Na brzinu sam ga preletjela, jer naprosto nisam imala zivaca sve to citati, kao i mnostvo komentara..... pa mi nije bas jasno i pitam se - cime li je taj tekst zasluzio toliko citanja i komentara?
  Mozda stoga sto sam jos novajlija pa ne "kuzim" u cemu je stos? Bi li mi netko odgovorio nesto?

  Tko je glasao

  ako pomno pročitaš

  ako pomno pročitaš komentare možda ti se objasni :-)

  Tko je glasao

  Naravno, i ja sam dao jednu

  Naravno, i ja sam dao jednu od rijetkih svojih negativnih ocjena, a sada na ovaj objavljeni članak.

  Držim kako je G-news odgovorio i više nego li točno, i u moje ime.
  Naime, nije ulazio u raspravu o sadržaju ovoga članka, već je dao opću ocjenu koja je, držim - i ispravna, i točna.

  Ja ulazim u konkretne rasprave, što je isto tako točno, ali naglašeno onda kada držim da autor objavljuje članak koji je za NAS, ili barem za mene politički aktualan, i da zbog toga "rezona" valja o tomu razgovarati. A pogotovo onda kada je pritom i kvalitetno napisan. Naravno, zasebno i onda kada se u njemu iznose konfrontirane, i po mojoj ocjeni, netočne, ili neargumentirane tvrdnje iz motrišta iz kojih objavljujem. A ona su poznata.

  Pitanje židovstva, semitizma, cionizma, pitanje Izraela kao židovske države, pitanje židovskog fundamentalizma a koji je jednak svim vjerskim fundamentalizmima (isključivost, mržnja do razine fizičke neutralizacije, pa čak i likvidacije itd.), odnosa Palestinaca i Izraela, jesu pitanja u kontekstu te teme - ali onih koje takve teme u sklopu života u međunarodnom okružju mogu nekoga zanimati. No, proširivati pitanje židova na čitav svijet - nije suludo, dapače, riječ je o namjernom i zločinačkom djelu svjesnoga širenja vjerske mržnje. Naravno, s uporištem na "znanstvena istraživanja", posebice Trećega Reicha?

  Naravno, oni ljudi koji jesu židovske religije - ili Židovi, jesu prije svega - i "ipak" fizička bića kao što si ti, ja, ili bilo tko drugi. No, tko je to dokazao kvalitetnije od bilo koga na svijetu?
  Pa naravno, Ephraim Kishon!!!
  Koji jeste nota bene jedan od najvećih svjetskih književnika i satirista. A na koju to temu? Pa naravno, na temu "židovskog izabranog naroda", i to svojega naroda, naravno, u poznatom ironičnom smislu!

  Dakako, ne bih bacio baš sve u vodu od objavljenoga protiv nekih pripadnika židovskog naroda ali prije svega iz motrišta moći Izraela, i moći lobističke snage u SAD, jer zasigurno u tomu ima i točnosti. Međutim, to je potpuno nebitno, jer toga ima svuda! Pa tko hoće o tomu pisati, razgovarati itd. - ima slobodan prostor, i publiku.
  No, na Pollitika.com, počam od nedavne objave Jelenska koji NIJE pisao o kamati, već je pisao o ŽIDOVIMA i to u očevidnom pamfletu, s nastavnim očevidnim ANTISEMITSKIM KOMENTARIMA, razvidno i u ovom članku ne objavljuju se razmatranja ili osobna određenja iz područja međunarodnih odnosa.
  Pojavljuju se antisemitski članci, "ofarbani" u najnovija znanstvena istraživanja, sa zaključnim "ja mislim da je to zato točno".

  G-news je zato s razlogom dao i ispravnu, ali i točnu opću ocjenu, ne ulazeći s razlogom u daljnje "rasprave" i "rasprave". Naime, o tomu neka "rasprave" i "rasprave" sami autori takvih članaka, ako imaju o čemu.

  Tko je glasao

  @zdravko.gracin Vrlo

  @zdravko.gracin
  Vrlo suvislo, lucidno, si ocijenio ove rasprave na temu Židova, cionista, Izraela... Nisi se stavio u poziciju filosemite, svjetlosne si godine od pozicije antisemite(kulturan si i politički "vudren" čovjek), odmjereno si uočio da nema teme o kojoj se ne može raspravljati, ali smireno i argumentirano!Uočio siono najvažnije-kako se otvoreni antisemitizam da upakovati i prodati kao probavljivo štivo!
  Hvala ti na tvom kvalitetnom postu!
  Bilježim se sa štovanjem,
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Čilul Hašem Nečasno

  Čilul Hašem

  Nečasno ophođenje, nepristojne reči, uvrede, laži, falsifikati, zla namera, o kome to govori? O tebi! Uvek kad tako govoriš ili deluješ! I ne samo o tebi. Jer sramota nije samo tvoja, nego ona pada kao malj na tvoju zajednicu, hteo ti to ili ne! Profanacija imena, ne Božjeg, već zajednice kojoj pripadaš!
  Čilul Hašem - sramoćenje imena (Talmud).

  Julijana Mirkov

  Tko je glasao

  Ajme, Hitler je pobio Hazare

  Ajme, Hitler je pobio Hazare a ne Židove! A antisemiti su zapravo antihazari. A u Izraelu Hazari maltretiraju sefarde...
  Bolje da ne čitam dalje... Da nije glupo, bilo bi smiješno :)

  Što jedna budala može pitati, ni sto mudraca ne može odgovoriti.

  Tko je glasao

  "Mržnja protiv Božjih

  "Mržnja protiv Božjih stvorenja postavlja čoveka izvan čovečanstva" - Talmud

  Julijana Mirkov

  Tko je glasao

  @sjenka i družba sinjih

  @sjenka i družba sinjih kompleksaša
  Pogledati gore Dnevnik moje malenkosti pod naslovom DOSADNE ANTISEMITSKE MUŠICE! Ako vam išta prosvijetli vijuge, ako ne, bar pročitajte dobar vic za vas!
  A ja odoh da bar vidim drugo poluvrijeme utakmice..
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  @ sjenka Preuranjeno

  @ sjenka
  Preuranjeno etiketiranje antesemitizmom mi se cini analogno etiketiranju i amnestiranju drugih za sve nase gluposti, zaduzenja i trenutni bankrot.
  A zidovsko vladanje svijetom, je cista bedastoca.Ne znam sto uopce komentirati...
  To je isto tvrdio davno jedan austrijski soboslikar.
  Barem sto se nas tice, nemamo se zbog cega brinuti.Cinjenica je kako je "nas" poglavnik istrijebio 90% Zidova od male djece, zena do staraca.Sve uz pljacku i otimacinu.Za to je potpomognut rasnim zakonom koji je sam donio.Toga se normalan covjek treba stidjeti.
  Na zalost i partizani su se lijepo rasirili u tim otetim stanovima i kucama na sjevernom dijelu grada koje su prije fasisti oteli Zidovima.
  Onda su se ti isti partizani 1990 presvukli u demokrate i otkupili za 5-20.000 Dem te iste otete kuce i stanove.
  Iako se zna da se najavljivalo kako se nece moci otkupiti cijele kuce.Pojma nemam kako su zamaglili povrat poslovnih prostora i nuzne udjele u tvrtkama...Vjerojatno jednako egzoticno...
  Stanovi i sl. su novoj/staroj eliti kojima je Generalstab i Partija dala tudju imovinu koju im je ispraznio Pavelic su trebali biti izgradjeni od novca prikupljenim otkupom ostalih stanova, ali je taj novac sasvim ocekivano ishlapio na dobro poznati hajducko/balkanski nacin u nekim bespucima, dok su drugovi uselili i otkupili oteto u zbiljnosti.
  Ako se ovdje vec pripusuju nebuloze, paranoja, a ima i eventualno nekih argumenata u nekim primjerima, onda je ovo drugo jal, pljacka i primitivizam, na nivou somalskih gusara.
  Sto se barem tice Zidova u Zagrebu, mislim da su vecina od njih kad su dosli sa austrougarskom, bili proizvodjaci, obrtnici, a nesto manje ili kasnije trgovci i bankari.Uspostavili su veliki dio citavih industrijskih proizvodnja, a ovdje tada nije bas bila neka industrija, pa su se na taj nacin uklopili u razvoj Hrvatske.
  O doprinosu Zidova medicini i raznim znanostima, se manje vise sve zna, ako se zeli znati.
  Stoga ja kod njih najvise cijenim pristup ucenju od malih nogu, jer znanje je trajna vrijednost, dok je hajducija, otimacina i sl. na kraju bumerang.
  Slijedecih 10-ak godina stagnacije nas demokratski bumerang ne treba pripisivati Zidovima, jer oni nikako nisu mogli a sumnjam i da bi izabrali ovakve politicke diletante sebi na kicmu.
  Stoga bi bilo krajnje vrijeme da se prestane maltretirati forum sa ovakvim bedastim pamfletima, jer to nas ne vodi nuznom preispitivanju i zagledanju u ogledalo.
  Mi samo trebamo odrasti, i skupiti 3 grama hrabrosti pa si priznati:
  1.Za sve sto sad imamo, najvise smo krivi mi sami, a ne nitko drugi!
  2. Svi imaju vlast kakvu zasluzuju!
  3.Slicno se slicnome veseli
  Osim toga:
  1. Oni koji misle da je i danas za sve kriv Tudjman, neka odu iz politike.
  Mrtav je vec 9 godina pa ako nemaju bolje rijesenje od njega, neka se maknu.
  2. Oni koji za sve krive Tita, neka kupe kalendar, taj je mrtav vec 2-3 desetljeca
  3. Oni koji imaju sto novo reci i ponuditi na opismenjavanju i jacanju odgovornosti kod glasaca, neka se na trenutak odreknu sinekuriranja i prionu edukaciji glasaca
  Stare su sakrivene komunjare imale oduvijek paranoju spram "stranih" neprijatelja.Nije to izmislio Kim Il Sung!
  Ovdje se najcesce sjetim Sorosa.
  I sjecam se kakvo se drecanje diglo na Sorosa radi njegovog pokusaja jacanja ideje otvorenog drustva.
  A sad imamo zato zatvoren pristup i komicno pravo na informaciju.
  Danas se samo cudimo i pojma nitko nema o tome kome je i pod kojim uvjetima prodano 3-4 najbolje domace tvrtke.U 4 oka se proda firma za 30% cijene, a budjet se uskracen prihodima popuni kreditima.I sad su stigle rate.
  4. Ti sto "znaju sasvim sigurno kako mi nismo krivi, jer krivi su sigurno reptili, krokodili, Zidovi, EU, SAD, Vatikan, Srbi, Slovenci, Bosanci, Romi, marsijanci i vanzemaljci, neka se lijece.
  Znaci dosta bajki i neodgovornosti jer je to u 2009. krajnje bedasto!

  Tko je glasao

  G-news & Ve-ka! Veoma

  G-news & Ve-ka!

  Veoma interesantni vaši komentari koji su više spamovi no komentari teme. Ni jednu tezu i podatak niste osporili protuargumentima već idete linijom manjeg otpora - diskvalifikacijom u kojoj si postavljate pitanje i dajete odgovore. A ako ste vidjeli koji recimo Gracinov komentar kada ide od teze do teze i argumentirano ili pobija ili potvrđuje trebali ste izvući barem neku pouku. Vi bi samo prilijepili etiketu antisemita i tu je vaš argument iscrpljen. I kakve to veze ima sa konkretnom kleptomanijom u Hrvata!?Bea vam je u jednom komentaru lijepo rekla da to nije "atak" na sve "Židove" već prepoznavanje "vražje igre" jedne iluminatske skupine tog poštenog naroda koja svojom "igrom" drži u zatočeništvu čitav Židovski narod i kocka se njihovim životima. O tome govori Jelenska, o tome govori Sjenka, o tome govori Bea12, o tome govori rabin Mordechi Weberman, o tome govore ortodoksni Židovi i moja malenkost, a vi bi diskvalificirali etiketom - antisemitizma. Imate sve šanse da postanete uglednici HAZU i da umrete od simpatičnih virusa koji se kote u hrvatskoj septičkoj jami. Imao sam namjeru dodatno argumentirati o lucidnim dosjetkama avangardnih Aškenaza na primjeru 9/11 i garnizon države Izrael međutim čini mi se uzaludnim jer za isto treba uložiti mentalni napor kaj kod vas nisam primijetio - sorry!

  Tko je glasao

  @Golgota: pa ne pišeš

  @Golgota: pa ne pišeš valjda komentare samo zbog nas .-)

  ali OK. ja govorim o tome da je svaki pokušaj da se identificira i izdvoji jedna skupina unutar bilo koje nacije ili etničke grupe, i onda "dokazuje" njena nadnaravna, zavjerenička (bankarska, intelektualna, borbena, whatever) "opasna" moć - put u pakao pogroma, koji ide preko šovinizma, stereotipiziranja, isključivanja, oposebljavanja, do totalitarizma.....ne mora, naravno uvijek tako završiti.

  H. Arendt napisala je o tome tone teksta i nije se libila ukazati i na odgovornost samih Židova za svoju povijest, ali unutar nekog povijesnog konteksta, dominantnih kultura i "duha vremena", a ne ovako "vječno i s marsa".

  Kad je riječ o Židovima onda je to naročito opsan sindrom, jer su zapadna, napose evropska civilizacija i povijest bremeniti pogromima koji su kretali od nekog posebnog svojstva pripisivanog Židovima. I to nema nikakve veze s današnjom ulogom države Izrael u srednjoistočnoj krizi i ratovima, gdje je Izrael, po mom mišljenju, počinio ratne zločine i snosi ogromnu odgovornost za kaos.

  Ono što Bea12 dolje piše o nekakvom židovskom bankarskom lobiju čiji su interesi navodno stajali iza križarskih ratova - pa to je 100 puta objašnjeno u povijesnoj literaturi. Židovi, budući su bili ekskomunicirani iz dominantno kršćanske zajednice, jedini su se u to vrijeme smjeli baviti kamatarenjem, jer je to kršćanima bilo zabranjeno. tako su možda nastale prve banke, ali kako je krišćanima skinuta zabrana kamatarenja, banke već odavno nisu u rukama Židova. O aktualnoj selidbi financijskog kapitala na Daleki Istok da i ne govorimo. Ili su se i tamo naselili nekakvi Hazari?

  Pitanje za tebe: je li Opus Dei dovoljno moćan da proizvede sve svjetske, ili barem odabrane strahote? Zašto oni ne bi stajali iza 9/11?

  Tko je glasao

  VE-KA zaigrana,I to nema

  VE-KA zaigrana,I to nema nikakve veze s današnjom ulogom države Izrael u srednjoistočnoj krizi i ratovima, gdje je Izrael, po mom mišljenju, počinio ratne zločine i snosi ogromnu odgovornost za kaos.Kak ti nije neugodno pisati ovakve konstatacije - ti jednostavno ovime optužuješ čitavi izraelski narod za ono što zaštićeni pojedinci čine. Što je po tebi država - živo tijelo koje fizički destruira druga tjelesa. I za to i takve intelektualne iskre nalaziš uporišta u knjiškim otkrivenjima. Nemaš pravo optuživati za ta razna sranja pošten židovski narod posebno ne one ortodoksne i one koji zaista imaju veze sa semitskim jezikom. Ako imaš imalo intelektualnog dostojanstva izvoli nacrtaj te snage u korpusu koje žare i pale - ne samo po Bliskom istoku... U suprotnom šuti zauvijek po pitanju cionizma i antisemitizma!

  Tko je glasao

  prvi link koji se pojavio na

  prvi link koji se pojavio na googleu:
  http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm

  definicija države nacije, pak:
  ...A nation, however, is a tightly-knit group of people which share a common culture. A nation-state is a nation which has the same borders as a State.

  najmanje od svih ostalih naroda vrijedi za Židove. Dakako, uvijek postoji mogućnost da su Hazari hakirali cijeli google, jer drugačiju definiciju odnosa države i naroda/nacije nigdje nećeš pronaći :-)

  Tko je glasao

  Pucam od zavisti na sročeno

  Pucam od zavisti na sročeno akademsko obrazloženje akademske građanke koja bi se igrala podmetanja neonacističkih metafora. Usput ja ti neznam pisani engleski - samo govorni - prosim te da mi odspeluješ neuspješni spin o izbjegavanju supstrata "konflikta"!

  Tko je glasao

  Ono što Bea12 dolje piše o

  Ono što Bea12 dolje piše o nekakvom židovskom bankarskom lobiju čiji su interesi navodno stajali iza križarskih ratova - pa to je 100 puta objašnjeno u povijesnoj literaturi.

  Ne sjećam se da je to ikad objašnjeno u povijesnoj literaturi u SFRJ.
  Objašnjeno je da iza križarskih ratova stoji poriv Vatikana i papa za moći. ''židovske banke'' i trgovina robljem se nisu spominjali.

  Osim toga, ne može se tako mokrom krpom prelaziti preko činjenice lihve. kao, eto, ovi nisu smjeli, pa su se onda židovi sjetili da oni smiju...A zašto to, pitaš li se, kršćani nisu smjeli lihvariti? Pa nije te zabrane neki tamo papa iz nosa iščačkao.
  Sad mi se ne piše, ali, na prijevaru uvedena lihva dovela je danas do virtualnoga novca, ili, kako bi se lijepo reklo, do stvaranja novca ex nihilo. To zvuči na prvi pogled zabavno, ali ima za posljedicu to da mali kružok takvih ''stvaralaca'' drži za jaja jedno 6,5 milijardi nestvaraoca, i da putem monetarno-kamatnog sustava isisava sav mogući ''višak rada'' , energije i vrijednosti iz ''ostalih''. Ili ti misliš da su to neke relativno apsolutne veličine ('drveno željezo') da glupi mobitel ''košta'' negje tamo 50 centi, a dok dođe do nas košta 50 eura, npr.? Mi to ne znamo niti misliti, onaj tko bi to kod nas znao misliti bio bi gospodarsko-etički spasitelj, mislim.
  Lihvarenje je prvo etički, a vrlo brzo kad krene realizacija postaje opipljiv i destruktivan problem. danas globalni, jer se urušava stvarnost u ime virtualnog toka novca. TO se zove mamon, da se ne uvrijede ovi naši ovdje ''židovi''.

  Tko je glasao

  Ne sjećam se da je to ikad

  Ne sjećam se da je to ikad objašnjeno u povijesnoj literaturi u SFRJ.

  možda je tebi neko branio čitati neku literaturu, jer ja sam baš prvi tekst H. Arendt o Židovstvu (Jevrejstvu) pročitala, naravno ne znam točno, ali negdje osamdesetih, čini mi se u beogradskim Vidicima (opet ti Hazari!:))

  To zvuči na prvi pogled zabavno, ali ima za posljedicu to da mali kružok takvih ''stvaralaca'' drži za jaja jedno 6,5 milijardi nestvaraoca, i da putem monetarno-kamatnog sustava isisava sav mogući ''višak rada'' , energije i vrijednosti iz ''ostalih''.

  E, sada ako ni ovo nisi čula prije nego je stigla demokracija, onda se stvarno pitam, jesu li tebi i u školu branili :-) Pa ovo su doslovno prenesene teze i opis puta kapitala i stvaranja "viška vrijednost" iz Ranih radova, svi udžbenici političke ekonomije su se raspadali od ovakvih objašnjenja koja Marxo elaborira u "Kapitalu". ono što danas prepoznajemo kao globalizaciju on zove "imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma" i gotovo je sve anticipirano, čak i virtualni novac (mjenice i slično), osim naravno kreditnih kartica, bankomata i e-zabe :-). Zato ga sada i izvlače iz naftalina.

  lihvarstvo-banke-židovstvo-katolici - da, tako to opisuju mnogi povjesničari, pa i Marx u Židovskom pitanju. Negdje u srednjem vijeku katoličkom puku je neki papa zabranio posuđivati novac uz kamatu iz moralnih razloga, (a možda su samo zadirali u nečije leno:-) i tada u taj biznis ulijeću Židovi. Možda to i je utemeljenje suvremenog bankarstva, ali ta zabrana za katolike već odavno ne postoji, pa je danas Banco di Vatican jedna od jačih :-)

  Tko je glasao

  možda je tebi neko branio

  možda je tebi neko branio čitati neku literaturu, jer ja sam baš prvi tekst H. Arendt o Židovstvu (Jevrejstvu) pročitala, naravno ne znam točno, ali negdje osamdesetih, čini mi se u beogradskim Vidicima (opet ti Hazari!:))

  Nisam čitala H. Arendt, osim davno i samo malo, bilo mi je nešto tu dosadno.
  Ali ako sam te dobro razumjela, Arendt je pisala o tome da su židovski bankari zakuhavali ratove i onda za to bacali krivnju na katolike i Vatikan?
  To mi je nova informacija, pa te molim da mi navedeš neku njezinu knjigu ili članak u kojem to piše.

  Tko je glasao

  Naravno, Bea, dubinski,

  Naravno, Bea, dubinski, znanstvena, teorijska i politološka, povijesno utemeljena literatura je uvijek "dosadna". instant teorije i pamfleti koji se lako prenose i lijepe (nešto poput hollywoodskih filmova) se uvijek bolje prodaju i fataju.

  Literatura je preobimna, ali za početak:

  "Totalitarizam" Hanah Arendt: (3 dijela, dijelom prevedeno u Sarajevu i prije rata), a prvi diio kod nas negdje 2000. ma zapravo nemam točan uvid, ali što-šta je prevođeno prije devedesetih, iako nedovoljno jer se radi o najkompleksnijem prikazu antisemitizma kroz povijest i specifičnim uvjetima u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi, (ne samo Njemačkoj) koji dovode do nacizma (i komunizma) kao totalitarnih sustava.

  Marx "Židovsko pitanje" koji pomalo odiše antisemitizmom, ali u kontekstu njegove ekonomsko-politološke teorije objašnjava i nastanak banaka i razvoj kapitalizma, sve do ovog globalizacijskog. I nitko ne "zakuhava ratove", najmanje Židovi, ili "židovski bankari" (o Vatikanu i njegovoj ulozi u Križarskim ratovima bi se već dalo razgovarati, jer ni Vatikan nije homogena cijelina. U svakom slučaju, Vatikan ne sprečava Holokaust, za što se je IP2. čak i ispričao). Ovo što vi i vaša centrala (u Kanadi?) lansirate čisti je rivajval nacističkih rasno-genetičkih teorija, malo prilagođenih).

  Zionizam, o kojem Arendt puno piše, je povijesni pokret za uspostavu države Izrael. Dio Židova se nikada nije slagao s takvom politikom, iz raznih razloga, ponekad vjerskih, pa čak ni Arendt ne prihvaća zionisam u svim oblicima, ali to je skroz druga priča. Zionizam ti je nešto poput radikalne hrvatske emigracije, o čijoj ideji hrvatske države i danas postoje kontroverze :-)

  Uostalom, mislim da je za sve te informacije dovoljno izlistati wikipediu, nije baš Hollywood, ali je dostupno.

  Tko je glasao

  @ svima koje zanima žid.

  @ svima koje zanima žid. tema
  Hanah Arendt pripada Frankfurtskoj filofofskoj školi i zalud ćete tražiti u nje oštru kritiku cionizma. Prije, kapitalističkog društva, kao što su radili Adorno, Horkheimer, Marcuse i drugi.
  U povijest svjetske misli ušla ja upravo temom izučavanja uzroka agresije u čovjeka pa i nacizma! Njeni zapisi o "o banalnosti zla" poučni su sve do danas, možda jednako kao u vrijeme kada su spisi na tu temu nastajalai!
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Danimir, Hanah Arendt

  Danimir,

  Hanah Arendt pripada Frankfurtskoj filofofskoj školi i zalud ćete tražiti u nje oštru kritiku cionizma.

  Ko prvo, kad več pišeš o nekom, onda bi mogel njegovo ime napisat korektno.

  Ta njemačka filozofin se zove Hannah Arend a ne Hanah Arend.

  A ko drugo, studirala je u Marburg-u, Freiburg-u kod Breisgau-a i Heidelberg-u.

  Studirala je filozofiju, teologiju i klasičnu filozofiju.

  Tko je glasao

  e, sad, Danimire..... ne

  e, sad, Danimire..... ne moraš ni ti baš biti svakom loncu poklopac. Arendt stvarno ne pripada Frankfurtskoj školi, čak je dijelom s njom u svađi. A nije ni marksistkinja, iako Marxa cijeni. U filozofskom smislu bliža je egzistencijalizmu, Kierkegaardu i Jaspersu, svakako Heideggeru. Cionizam razmatra itekako kritički i prema njemu ima vrlo komplksan odnos, na kraju se odriče cionističkog koncepta države izrAEL, ali ne i potrebe za državom, pa niti konkretne države kad je već stvorena. Danas bi vjerojatno bila energična kritičarka izraelske politike.

  O banalnosti zla piše u reportažama sa suđenja Eichmanu - to je prevedeno i kod nas.I upravo se je tim tekstovima zamjerila velikom broju svojih sunarodnjaka, jer već tada uvidjela neke krive tendencije u Izraelu.

  Neke bi se njene rečenice mogle čak isčitavati (kao i Marxove) kao anti-semitizam, iako naravno nije o tome riječ. Ako nešto prezire, onda prezire simplifikacije. A ove gluposti koje nam ovdje prodaju bjelosvjetske sjenke i njihovi domaći sljedbenici (sjenkine sjene :-) su upravo to. Pokušaj opravdavanja nacističkih rasnih teorija, etnogenezom bliskoistočnih, "egzotičnih", naroda plus primitivne teorije zavjere kako bi se opravdao Holokaust. Kojeg je počinio Hitler sa svojim više ili manje dobrovoljnim sljedbenicima, uključujući ustaše i NDH.

  Tko je glasao

  @ve-ka, slatka Nije moje

  @ve-ka, slatka
  Nije moje da idem mak na konac u ovim našim nadigravanjima, znam i ja biti naravno u krivu, moja "memorija sjećanja" baš i nije onakvom kakva je bila nekada! Ali, Hannah Arendt (izostavio sam, zbog te memorije sjećanja jedno "n", ali prezime sam dobro napisao, to vezano za Skvikija!!)
  A ne samo da je jedno vrijeme bila istaknuti član Frankfurtske filofofske škole, čak i zaljubljena u svog uzora, Martina Heideggera, ona je biila - suosnivačica te Škole!!!!!!!!! Izvori: moj profesor na Fakultetu dr. Vanja Sutlić ( da vidi kakav mu je sin bedak, odmah bi se napio), dr.Žarko Puhovski, koji je češće starog Vanju vodio kući, nakon dodatnog predavanja za uži krug u kafiću "Palić", blizu, tada Doma JNA i faksa, kolega s godine Žarko Puhovski,kratko guglanje na austrijskom googlu!
  Dobijem jednu leteću pusu!???
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Danimire, počinješ me

  Danimire, počinješ me nervirati! Daj proguglaj negdje H. Arendt, ili FS i nećeš naći niti jednu poveznicu, osim možda Frankfurt kao toponim (što zbunjuje našeg Skvikija jer misli da u Zagrebačkoj školi crtanog filma mogu sudjelovati samo Zagrepčanci :-) i dakako, zajedničko filozofsko nasljeđe.

  Frankfurtska škola je, pojednostavljeno rečeno, Marx + Freud, a Arendt prezire psihoanalizu. i daj taj link na kojeg se pozivaš, pa ćeš dobiti ispriku, osim ako ne kaže da joj je otac rođen u Frankfurtu, ili tako nešto.

  Tvoj "izvor" Vanja Sutlić vjerojatno pojma nije imao o Arendt, on se bavio samo "čistom" filozofijom, Heideggerom npr. Puhovski već da, ali on je dijelom odgovoran što je Arendt u hrvatski korpus znanja ušla kroz njegov selektivan pristup, jer je na nju neko vrijeme imao " interpretativni monopol". Tek posljednjih godina stvari se mijenjaju, iako Puhovski svakako ostaje jedan od vodećih autoriteta za HA.

  Tko je glasao

  @ve-ka Pa i moja memorija

  @ve-ka
  Pa i moja memorija sjećanja nije savršena. Da, u pravu si, H.A. nije pripadala Frankfurtskoj školi... Davno je to bilo kada sam derao studentske klupe..a lijeno mi tražiti njene knjige. Malo pobrkao lončiće, oprosti.
  Puhovski ne može biti odgovoran što je našoj zainteresiranoj javnosti približio lik i djelo jedne od najznačajnijih filozofkinja 20. stoljeća!Nitko nikome nije priječio da je prevodi i interpretira, pa ne znam o kakvom interpretativnom monopolu pišeš? Sad ti mene nerviraš, istina ne puno ali ipak.. Hm, hm!
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Danimir, A ne samo da je

  Danimir,

  A ne samo da je jedno vrijeme bila istaknuti član Frankfurtske filofofske škole, čak i zaljubljena u svog uzora, Martina Heideggera, ona je biila - suosnivačica te Škole!!!!!!!!! Izvori: moj profesor na Fakultetu dr. Vanja Sutlić ( da vidi kakav mu je sin bedak, odmah bi se napio), dr.Žarko Puhovski, koji je češće starog Vanju vodio kući, nakon dodatnog predavanja za uži krug u kafiću "Palić", blizu, tada Doma JNA i faksa, kolega s godine Žarko Puhovski,kratko guglanje na austrijskom googlu!

  Njemački znaš i ne moraš goglati na austrijskom googlu, pogledaj biografiju od Hannah Arend na:

  Frankfurta nema nigdje a koji je bil: onaj na Oder ili na Maini
  http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/ArendtHannah/

  Tko je glasao

  Već sam te mislil pohvaliti

  Već sam te mislil pohvaliti za korektnost teksta - to je onaj kravlji poućak, najprije da punu kantu mlijeka, a potom se brcne i sve razlije. To je tvoja logika. Javno te ovdje pozivam da citiraš bilo koji dio mog teksta kojim se favorizira holokaust ili nacizam. To što ti inputiraš je mentalna perverzija - doduše nisi odgovorila ni na jedno dosad postavljeno pitanje te stoga - uzalud. Cijepi se protiv svinjske gripe - sjetit ćeš se Mengelea!

  Tko je glasao

  ve-ka, kod marxa, u

  ve-ka,
  kod marxa, u određenim granicama, uopće nije sporna dijagnoza, nego terapija.

  terapija je , kako znaš, ukidanje privatnog vlasništva, i proleterska revolucija (sila, glavosjek, živjeli jakobinci, i to). Marx je uživao i toplo preporučivao krvave rasplete (ima i o tome knjiga, ali nije na TOM FF popisu).

  I još ljepše, Marx je imao mentora imenom David Urquhart, i njihove su veze bile mnogo tješnje nego što to piše na wikipediji ili u hotimira burgera (ovo, ilustrativno). Marx je, recimo, napisao i panegirički životopis lorda Palmerstona, u kojemu uzdiže u nebo njegovu imperijalističku/imperijalnu strategiju osvajanja svijeta. Ima na netu, negdje, u pdfu.
  dakle, s jedne strane hvalospjev imperiji, a s druge strane poziv na krvoproliće....

  Marxa se sada ponovno izvlači iz naftalina ne radi socijalne pravde, nego radi novog kruga krvavog izvlaštenja i globalnog otimanja privatnog vlasništva svima. lenjinske i ine revolucije bile su samo generalna proba.

  PS.
  (I, još, stvaranje ex nihilo ne odnosi se na ''vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju''. ili kako se to već nazivalo, to je samo obična''eksploatacija'', nego se radi o virtualnim manipuliranjima virtualnim svijetom. marx je zapravo prestao biti aktualan ekonomski onda kada je Bank of England ukinula zlatni standard valuta).

  Tko je glasao

  Bea, možeš li ti konačno

  Bea, možeš li ti konačno navesti neke provjerljive izvore ovih tvojih dajdžest teorija????

  Tko je glasao

  @ve-ka, znaš li Ti točno

  @ve-ka, znaš li Ti točno što je to Opus Dei? Mislim, ja se trudim dokučiti (makar mi je najbliži predak bio član???) pa ako mi možeš pojasniti - bio bih Ti vrlo zahvalan!
  Hvala!
  (link ne doživljavam....; :):):):) )

  Tko je glasao

  znam, naravno: Djelo Božije

  znam, naravno: Djelo Božije .-)
  ili možda:

  "Uglavnom su to članovi Hrvatskog katoličkog zbora “Mi”, koje je okupljao pokojni Josip Jurak, župnik crkve Blaženog Marka Križevčanina, a među viđenijim članovima bili su i Tomislav Karamarko, tadašnji najbliži suradnik predsjednika Stipe Mesića, Vladimir Lončarević, pomoćnik savjetnika za unutarnju politiku Predsjedničkih Dvora, Neven Jurica, odnedavno veleposlanik u Washingtonu, visoki crkveni prelati Juraj Jezerinac i Želimir Puljić. Važnu ulogu imaju braća, umirovljeni general Ivan Tolj i Mario Tolj, zagrebački župnik, a navodno su u međuvremenu članovi Opusa Dei ostvarili kontakt i s Mirkom Norcem, koji služi kaznu zbog sudjelovanja u ratnom zločinu."
  Uuglavnom nešto misteriozno, veličanstveno moćno i bogato, čiji smisao ja kao obična smrtnica, a pri tome još i žena nikada neću moći dokučiti.

  Ali postoje i pločice koje dokazuju da su oni Zagorčevi dragulji pohranjeni upravo kod OD, odnosno odavno pretvoreni u upotrebljivi kapital s kojim se sada grade oni Prebendarski vrtovi na Kaptolu.
  Ili?
  A sad ti meni reci jesi li pročitao Žunecov tekst kojeg sam ostavila na tvom dnevniku o braniteljima. I?

  Tko je glasao

  sa ovakvim redikulima kakvi

  sa ovakvim redikulima kakvi su golgota, sjenka, jelenska i dr. ne treba uopće ulaziti u polemike. to je na nivou dječjeg vrtića. nažalost ni sam se ne držim svog savjeta, obuzme me svaki put prosvjetiteljski nagon i kriva procjena da u njihovim glavama postoji bar trunčica sive mase. i svaki put se prevarim.

  Tko je glasao

  ma imaš pravo, ne bi

  ma imaš pravo, ne bi trebalo.....ali što ću kad je to jače od mene. a možda nekome ipak posluži :-)

  Tko je glasao

  G-news, ovo je, naravno,

  G-news, ovo je, naravno, odličan komentar, ali se ponekad pitam imaju li razumni komentari ne ovakve tekstove uoće smisla. Ne zazivaju li oni upravo to, kvazi relevantnu rasrpavu o podmuklin provokacijama??????

  Što je sljedeće? Još jedna rasprava o vjerodostojnosti Protokola Sionskih mudraca?

  Tko je glasao

  E moj @sjenka, Židovi su

  E moj @sjenka, Židovi su "svete krave" među najvećim svjetskim zločincima te o njima moraš pisati sve najbolje... :):):)
  Tako je govrio Tito (Ambroz - Židov???), ooo pardon, vidiii meeene..
  Tako je govorio Zaratustra!
  A bogme i ruski boljševici kada su morali vratiti u toku 1918. - 1922. iz Moskve banki Kuh-Loeb & company u New York 600 milijuna zlatnih rubalja, kao nadoknadu za 15 milijuna dolara koje je banka stavila na raspolaganje Oktobarskoj revoluciji, preko svog pouzdanika , Leva Davidoviča Bronštejna - Trockog. Isti taj Trocki je zapravo po uputama bankara revoluciju organizirao i proveo u djelo, predavši, također po naredbi, vlast u ruke Vladimira Ilića Uljanova zvanog Lenjin, po majci Židova, koji je zapravo bio samo simbolična figura revolucije.
  Židovi, jedan i drugi, su samo provodili cionističku ideju o jednoj i jedinoj svjetskoj vladi. Naravno, zna se čijoj!
  Projekat traje odavna i još je u tijeku. "Proletri svih zemalja ujedinite se!" - kaj ne?

  Tko je glasao

  Židovi, jedan i drugi, su

  Židovi, jedan i drugi, su samo provodili cionističku ideju o jednoj i jedinoj svjetskoj vladi. Naravno, zna se čijoj!
  Projekat traje odavna i još je u tijeku. "Proletri svih zemalja ujedinite se!" - kaj ne?

  Znaci u sklopu toga smo dobili drzavu? Jer da nismo znacilo bi da se ne uklapamo u "projekat"?
  Nije ni tebi lako...

  Tko je glasao

  G-news; - Blago vama

  G-news; - Blago vama siromašnima duhom- vaše je Kraljevstvo Nebesko!

  Iiii, što Ti misliš? Kako smo "dobili" državu?

  Tko je glasao

  @sjenka Takvim

  @sjenka
  Takvim fantazmagoričnim tekstovima se Židovima čestita ŠABAT?Pogledao naslov, prvu rečenicu, srednju i zadnju.
  Još lelujaju plameni dvije svijeće, pred očima Talmud, na glavi kepele..
  Od pamtivijeka! Danas 14 milijuna, u cijelom svijetu, nekada nas je bilo više.
  I tako samo 5770 godina!
  Samo ti radi svoj posao, sinko! MI radimo svoj, a Hašem gleda i tebe i nas, sluša i u Knjigu zapisuje!
  Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Danimire, sve je podložno

  Danimire, sve je podložno preispitivanju pa i pitanje cionizma bez navijanja za jedno ili drugo!

  Zato što smo Židovi

  Napisao rabin Mordechi Weberman

  Neki nas pitaju zašto prosvjedujemo u povorkama zajedno s Palestincima.
  Zašto dižemo palestinsku zastavu? Zašto podržavamo borbu Palestinaca?
  «Vi ste Židovi!» - govore nam. «Što to radite?»
  A naš je odgovor vrlo jednostavan:
  Upravo zato što smo Židovi prosvjedujemo s Palestincima i dižemo njihovu
  zastavu!
  Upravo zato što smo Židovi zahtijevamo da se Palestinci vrate u svoje domove
  i na svoja imanja!
  Da, naša Tora nalaže nam da budemo pravedni. Poziva nas da provodimo
  pravdu. A što bi moglo biti nepravednije od stoljeće starog nastojanja cionističkog
  pokreta da zauzme zemlju drugog naroda, da ga protjera i otme njegovu imovinu?
  Rani cionisti objavili su da su narod bez zemlje koji ide u zemlju bez naroda.
  Te riječi zvuče nevino.
  Ali potpuno su, dokraja lažne.
  Palestina je bila zemlja s narodom. Narodom koji je razvijao nacionalnu svijest.
  Da su židovski izbjeglice došli u Palestinu bez namjere da dominiraju, bez
  namjere da stvore židovsku državu, bez namjere da drugima oduzmu zemlju, bez
  namjere da Palestincima uskrate njihova temeljna prava, ne sumnjamo da bi ih
  Palestinci dočekali srdačno, s istom gostoljubivošću koju su muslimanski narodi
  ukazivali Židovima kroz čitavu povijest. I živjeli bismo zajedno u miru i harmoniji
  kao što su Židovi i Muslimani ranije živjeli u Palestini.
  Naši muslimanski i palestinski prijatelji diljem svijeta, molimo vas, poslušajte
  našu poruku:
  Širom svijeta ima Židova koji podržavaju vašu borbu. I kada podržavamo
  vašu borbu ne mislimo na neki plan o podjeli koji je 1947. predložio UN bez ikakva
  prava da to ponudi.
  Kada kažemo da podržavamo vašu borbu, ne mislimo na izolirane i rascjepkane
  dijelove Zapadne obale koje je ponudio Barak u Camp Davidu zajedno s
  pravdom za manje od 10% izbjeglica.
  Mislimo na povratak čitave zemlje, uključujući i Jeruzalem, pod palestinski
  suverenitet!
  Kada dođe do toga, pravda zahtijeva da palestinski narod odluči hoće li i
  koliko će Židova ostati u Zemlji.
  To je jedini put do prave pomirbe.
  Ali mi zahtijevamo i više od toga. MI tvrdimo da vraćanjem zemlje njenim
  zakonitim vlasnicima još nećemo učiniti dovoljno. Trebalo bi palestinskom narodu
  uputiti jasnu i preciznu ispriku. Cionizam vam je nanio nepravdu. Cionizam
  vam je preoteo domove. Cionizam vam je preoteo zemlju.
  Objavljujući ovo mi pred svijetom objavljujemo da smo narod Tore, da naša
  vjera zahtijeva da budemo pošteni i pravedni, dobri i ljubazni.
  Tijekom godina sudjelovali smo u stotinama propalestinskih prosvjednih
  povorki i kamo god da odemo, vođe i publika dočekuju nas toplinom bliskoistočne
  gostoljubivosti. Koje li laži reći da Palestinci posebno ili Muslimani općenito
  mrze Židove. Vi mrzite nepravdu. Ne Židove.
  Ne bojte se, prijatelji. Zlo ne može dugo trijumfirati. Cionistička je noćna
  mora pri kraju. Cionizam se iscrpio. Njegove najnovije brutalnosti samrtni su
  hropac bolesnika na umoru.
  I jedni i drugi ipak ćemo doživjeti dan kada će se Židovi i Palestinci zagrliti
  u miru pod palestinskom zastavom u Jeruzalemu.
  I na kraju, kada dođe Otkupitelj čovječanstva, današnje patnje bit će davno
  zaboravljene u blaženstvu budućnosti.

  Tko je glasao

  @golgota Moram te

  @golgota
  Moram te razočarati nekim podacima o Mordechaiu (Nije Mordechi nego Mordechai!!) Webermanu. On nije nikakav pacifist, pravednik niti prijetelj Palestinca. Naime, on je kao i njegovo društvo, neprijatelj Izraela, pripadnik ultraortodoksne struje u židovstvu koja - ne priznaje državu Izrael!!! Dakle,ovu sadašnju treba uništiti da bi se čekao MESIJA koji jedini ima pravo stvoriti državu Izrael, i to po mogućnosti. VELIKI IZRAEL! On je , kao i njegovi sljedbenici, spreman paktirati s CRNIM VRAGOM, pa i s iranskim predsjednikoma, da se to dogodi!
  Suludo, ali je tako!
  Valja puno čitati da bi se proniknulo u sedam kapija znanja, kako kaže KABALA!
  Ne znam, sve to već tjednima radim uporno - i besplatno!A tako bi mi dobro došlo malo love, ha, ha,ha!!??
  Danimir
  PS: Zato, sada kada znaš tko je M.W. razmisli, ima li smisla pozivati se na njega i njegove riječi?

  Danimir

  Tko je glasao

  E moj Danimire, najbolje bi

  E moj Danimire, najbolje bi bilo biti slijep kraj otvorenih očiju i slušati razne glasnogovornike svjetske moći. Šuti, glava dolje - ruke na pleća! Inače si antisemit. Ako sam antisemit onda sam protiv - čega ( a recimo podržavam ortodoksne Židove što i je činjenica - izvorne semite), jel to znači da sam protiv tijela (naroda) vjere (judaizma) ili načina govorenja. I zašto sam ja antisemit - samo zato što tvrdim da jedna manjinska"elita" iz židovskog korpusa ugnjetava i ostatak Židova, ali i dobar dio čovječanstva. Ili hočeš reći da iza svinjarija na Bliskom istoku stoje ortodoksni židovi koji su mrzitelji garnizon države Izrael i koji bi sa Palestincima htjeli živjeti u miru i bez raznih zidova. Ili jednostavno smatraš da tema konzumiranja dominacije je tema samo za izabrane i od "boga posvećene"!

  Tko je glasao

  @golgota Nisi ti

  @golgota
  Nisi ti antisemit, tvoj kapacitet poimanja odnosa na Bliskom istoku i u Izraelu je ispod razine prosječno informiranim ljudi. Navodiš izjave jednog opičenog rabina kojeg nitko ozbiljno ne shvaća, a najmanje Palestinci. Jer, da je tako već bi bilo mira na Bliskom istoku. Taj, tebi omiljeni rabi, kojeg navodiš, sanja o VELIKOM IZRAELU i za Palestince je opasniji nego - Bibi Netanjahu i njegova Vlada!
  Čitati, puno čitati, posjetiti Izrael, recimo za Božić, razgovarati s ljudima, s jedne i s druge strane, pa se onda javljati ili navoditi izjave, prije svega, mudrih ljudi!
  Samo usput, brini o tvojoj i mojoj Hrvatskoj koja - srlja dalje! Na redu je definitivno gubljenje INE koja samo što nije postala - dio ruske kompanije!I brini o nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, Srbima, Talijanima,Slovencima,Romima, Židovima...!
  Pozdrav Danimir

  Danimir

  Tko je glasao

  Dragi moj i premili

  Dragi moj i premili Danimire, ja sam se javno izjasnio da sam svjestan da ništa neznam i to svoje ništa ne skrivam. Ne skrivam ni to da sam hendikepiran činjenicom da sam konzumirao nekoliko akademskih diploma kroz formalni sustav obrazovanja još u socijalizmu (znači nisam kupio) ali mi je je bio potreban izvjesni životni lom da bih saznao da je to skoro ništa od znanja. I tu sjenki dajem za pravo kad tvrdi da je obrazovni sustav - sustav indoktrinacije i ispiranja mozga radi bezpogovorne poslušnosti kroz čitav život. Zato ja sudjelujem u ovoj raspravi punoj diskvalifikacija jer sam unaprijed svjestan da VI robujete tom sustavu poslušnosti i konjskom vidnom polju! To je vaše pravo, ali nije vaše pravo vrijeđati u trenutku kad ostanete zatečeni bez argumenata ili kad vrijede samo vaši argumenti. To nije kultura "semita" to je kultura jastrebova. I od kud TEBI pravo da me upućuješ na brigu o Hrvatskoj koji sam u DR ostavio dio tijela i tri puta bio na egzekuciji. Gdje si ti bio u to vrijeme!Ali i to je malo bitno za ovu raspravu. Ovo nije rasprava samo o židovima i Židovima već o načelu jednakih šansi za život svih na Kugli, a ne samo odabranih bez obzira zvali se oni Kinezi, Židovi ili Indijanci. Problem je u tome što vi mislite da imate isključivo pravo na istinu koju branite silom etikete "antisemitizma" kao "lock - area". I kad ja kritički progovaram između ostalog o cionizmu onda govorim o ružnoj pojavi koju promiće mala manjina agresivnih pojedinaca na štetu večine Židovskog naroda i na štetu dobrog dijela svjetskog stanovništva koje se prisilno socijalizira u troškovima te odabrane skupine! I tu me nećeš ušutkati i da uz sebe imaš cijelu HAZU!!! Tvoja priča u konačnici ide na mlin činjenice o 2% satnovništva koje konzumira 48/49 svjetskog bogatstva - i to nema nikakve veze s judaizmom koliko god ti pročitao "podobnog" štiva! I slavi ti dr. Rudolfa Kastnera (odabranog) bez obzira kaj je okrvavio ruke upravo na običnim malim Židovima ali je bio škanjac kao i mnogi drugi Kissingeri kojima nije problem srušiti i pola New Yorka ak je uzvišeni cilj u pitanju. Jel ti nije malo mutavo da je u twinsima radilo mnogo Židova i da nijedan nije poginuo u rušenju "palačinki"! (nije želja za žrtve već čista retorika!) Ili uloga tih prosviječenih i nedodirljivih u samom Izraelu kao garnizon državi koja uspješno funkcionira na logici obrnute pile - Palestinci su krivi što su se rodili na tom komadu zemlje - na zemlji koju je bog obečao "Iluminatima". Moja sućut tvojim logikama i onima koji takvu logiku podržavaju. Došlo je vrijeme buđenja i to nećete moći ugušiti nikakvim "antisemitizmom", nikakvim globalizmom, nikakvim neoliberalizmom nikakvim 9/11...

  Tko je glasao

  Dao sam minus ovom dnevniku

  Dao sam minus ovom dnevniku zbog naslova. Neću trošiti vrijeme na čitanje.

  Zoran Oštrić

  Tko je glasao

  ja sam prestala čitati

  ja sam prestala čitati ovdje:

  Kao što su neki hrabri židovski pisci poput Arthura Koestlera potvrdili, ogromna većina'židovskog' naroda .......nemaju baš nikakve povijesne veze sa zemljom Izrael. Nisu genetski Židovi, i zasigurno nisu'Semiti'!! Ne potječu iz biblijskog Izraela nego od naroda zvanog Hazari sa područja koje je postalo južna Rusija, dolje prema Kavkaskom gorju. To je razlog zašto takozvani 'židovski nos' nije genetska crta Izraela nego Kavkaza!

  iako je etno-geneza tzv. židovskog nosa vrlo zanimljiva:-)

  koji je, naime "razlog" što on (nos), nije "genetska crta Izraela, nego Kavkaza"?
  pa zato što "ogromna večina "židovskog naroda" ..."nisu genetski Židovi i zasigurno nisu Semiti"
  i onda blablabla.....da bi na kraju ti ne-Židovi i ne-Semiti otišli narodu zvanom Hazari, dolje prema Kavkazkom gorju i donijeli im u genetsko nasljeđe tzv. židovski nos. jer posljedice (nos) valjda dolaze nakon razloga/uzroka, a taj je da "genetska crta izraela....blablablabla.

  I bio jednom jedan pas i imao je nos
  I doš'o je mesar i odrezao mu nos
  .....
  i kako li je samo autor zaboravio kao argument izvući Milorada Pavića i njegov Hazarski rečnik, razlog svih hrvatskih jada, jer je Pavić Hazarima odrezao nos i zalijepio ga Srbima koje je onda podržao židovski lobi u White House.....i znamo što je bilo dalje.

  Tko je glasao

  Sjenka je tekst dakako

  Sjenka je tekst dakako kopipastao odnekud, pa je to sve skupa loše prepričano,
  no Arthur Koestler i njegovo 'Trinaesto pleme'' , a još više neki drugi naslovi, je autor kojega bi bilo više nego nerazborito preskočiti u svojim petoljetka čitanjima.
  On je bio vrhunski britanski špijun, podrijetlom dakako Židov, i ima tu materijala za misliti otkuda mu ta teza o hazarima i zašto je lansirana.

  A Pavić... joj joj, to se zove mitološka kontrašpijunaža, proglasiti i Srbe za pseudo odvjetak pseudožidovstva...
  No, kako ono beše, zaslužio čovek i neku međunarodno britansku nagradu u to ime???

  Tko je glasao

  Bea, imaš pohvalu za

  Bea, imaš pohvalu za afirmativan pristup "problemu". Najlakše je - ne čitati i unaprijed osuditi. Svaka objava meni je samo polazna potka za razgovor, razmjenu mišljenja po cijenu da uvod u isto nije "na visini". Previše u "pravu na zemlju" ima mutnih stvari, a da bi ljudi po defaultu trebali okretati glavu jer o židovskoj stvari bi kao trebali imati pravo govoriti samo Aškenazi - jastrebovi. Ponovo sam Danimiru stavio tekst jednog ortodoksnog Židova i neka to komentira. Naravno da su za razne Šarone ortodoksi folklor - zato i ima toliko krvi za koju nitko ne odgovara, jer su odabrani. Evo samo jedne crtice o spretnosti vođa cionizma kad je u pitanju naknada ili odšteta za nacističke zločine;
  Pogledajmo samo članke Henryja Makowa, čija je obitelj trpjela pod nacistima kao i radove židovskih pisaca kao što su Israel Shamir i Norman Finkelstein. Cionisti pobjesne kada takvi ljudi progovore zato što njih ne mogu vjerodostojno optužiti da su anti-Židovi ili 'anti-Semiti', što je uobičajena obrana protiv razotkrivanja. Finkelstein, rođeni Njujorčanin čiji su roditelji preživjeli koncentracijski logor, veli da židovske organizacije 'trguju' holokaustom izvlačeći velike iznose kao kompenzaciju kroz od strane cionista nadziranu'Claims Conference' i druge agencije koje preživjeli nikada nisu ni vidjeli. On veli da je njegov otac u svrhu kompenzacije od njemačke vlade ukupno primio $ 250.000,
  dok je kompenzacija njegove majke, koja je išla kanalima američkih židovskih organizacija, sveukupno iznosila svega $ 3.500 i nikakvu mirovinu.'Ono što su učinili, time što su središnju tragediju Židova u 20. stoljeću pretvorili u oružje da se otresu ljudi za novac, izaziva nemalo gađenje; jadno je.' - izjavio je.Finkelstein.
  A o diskriminaciji i privilegijama u samom Izraelu na drugom komentaru!!!

  Tko je glasao

  koestlerova teza je zgodna

  koestlerova teza je zgodna pričica koju su genetska istraživanja osporila!

  Tko je glasao

  A ti se kao baš razumiješ

  A ti se kao baš razumiješ u genetska istraživanja?
  ja sam čitala IZRAELSKE sajtove, a tamo se zbilja priznat će trse, to im je glavna baza, jer moraju nekako iskonstriurati genealogije - no, ukratko, u današnjoj fazi tkz''genetike'' ( a to ti je drugo ime za maštovitu konstrukciju, ajde, recimo da budemo bliže tvom načinu mišljenja, 'nazvat ćemo to ''hipotezom'') dakle, na današnjem stupnju hipoteze, ispada po NJIMA da su Židovi oko 30% Židovi....
  sad, curik, moraju smišljati novu hipotezu, jer se stvarnost ne uklapa u ovu dosadašnju....
  Toliko o ''genetici''.

  Tko je glasao

  ne, ja se razumijem u

  ne, ja se razumijem u rezultate genetskih istraživanja. a oni kažu da apsolutno nikakve veze nemaju sa Kazarima. ti govoriš o nečem drugome.

  Tko je glasao

  Postavke za pregledavanje komentara

  Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
  Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

  Najkomentiraniji članci

  Najčitaniji članci