Tagovi

Mani pulite 1 – i mafijaške reinkarnacije.

Mani Puite Sicilijanski mafijaš Salvatore Toto Riina (porijeklom iz mitskog Corleonea, pripadnik najgornjeg sloja talijanske „mafije“) u idili?nom krajoliku Malte je posjedovao imanje, gdje je u pitomom okruženju dobro?udnih mještana dugo vremena uspješno glumio „tihog susjeda“, kojeg su svi voljeli i svakodnevno mu donosili svoje najbolje proizvode. Moj malteški prijatelj Tiziano (koji je stjecajem okolnosti bio jedan od njegovih susjeda) jednom mi je prilikom ispri?ao grozomornu strku nastalu poslije Totovog hapšenja, kad su mještani odjednom shvatili skoro nepojmljivu ?injenicu da je godinama me?u njima živio zlo?inac najvišeg kalibra (?ovjek koji je bio spreman ne trepnuvši okom bližnjemu zavrnuti vratom ko piletu). No, ovaj je slu?aj istovremeno bio i slikovit ali i pou?an primjer – naime me?u našim svakodnevnim naoko dobro?udnim susjedima ima njih poprili?an broj koji žive dvostruki život, i koji su svojom tajnovitom dimenzijom debelo zastranili s onu stranu kriminala. Iako lingvisti?ki „mafija“ jest jedan specifi?an sicilijanski lokalizam, u me?uvremenu je u svijetu zauzeo mjesto jednog op?eg pojma za organizirani kriminal. Kako u svijetu, tako i kod nas!

Malta je relativno maleni ali oduvijek strateški važan otok usred Mediterana. Veli?ine je nešto ve?e od Kor?ule (tj. 279 nasuprot 318 kvadratnih kilometara), ali je sa svojih cca 400.000 stanovnika (prema kor?ulanskih 16.000) posebna država, a odnedavno i ravnopravna ?lanica Europske unije. Kad se zaviri u ?lanak New World Encyclopedie o mafiji se mogu na?i opaska o „mafijaškim ritualima“:

Mafijaški inicijacijski rituali su mješavina razli?itih izvorišta iz Sicilije polovine 19. stolje?a. Mafijaški rituali i organizacijska strukture su zasnovani na praksi uglavnom Katoli?kih bratstava, ?ak Slobodnom zidarstvu, naravno obojeni sicilijanskim obiteljskim tradicijama, pa ?ak i vezanim za vojni?ko- religiozne redove - kao Malteški red.

Pomalo je neshvatljiva ta dvoli?na praksa, u kojoj se živahno miješaju srednjovjekovna religijska shva?anja ?injenja dobra prema bližnjemu i ljudskom rodu s tzv. mafijaškim „višim interesima“ u kojem su ljudski životi i tu?a imovina svedeni na nevjerojatno niske vrijednosti. Sve to je mogu?e ostvarivati kroz plansko usisavanje zna?ajnijih ljudi iz struktura društvene mo?i u mafijaške redove, od politi?kih do crkvenih. Da budemo precizni - nisu u pitanju država ili crkve kao važne institucija od utjecaja i mo?i, nego mo?ni ljudi koji u tim istim institucijama djeluju. Ovdje se treba podsjetiti na široko poznatu pravosudnu akciju „Mani Pulite“ u Italiji 90-tih godina prošlog stolje?a:

„Mani pulite“ (na talijanskome „?iste ruke“) bila je široko zasnovana istraga o politi?koj korupciji u Italiji 1990-tih godina. Pravosudna akcija „Mani pulite“ je proizvela raspad institucija talijanske tzv. „Prve Republike“ što je potom rezultiralo nestankom mnogih tradicionalnih politi?kih stranaka s talijanske politi?ke scene. Neki politi?ari i gospodarstvenici ?ak su po?inili samoubojstva nakon što su razotkrivane njihive tajne veze sa zlo?ina?kim organizacijama.

U tadašnjim ?istkama stradali su mnogi poznati politi?ari, me?u kojima su najpoznatiji bili Bettino Craxi (u politi?koj povijesti Italije zapisan kao prvi socijalisti?ki premijer) koji je pred istragama pobjegao u Tunis pa tamo i umro. Isto tako i skoro legendarni lik i dugogodišnji vo?a demokrš?ana Giulio Andreotti, zvan i „Divo Giulio“ (tj. božanski Julije – po uzoru na Cezara) , jedan od najistaknutijih politi?ara talijanske „Prve Republike“u kojoj je 33 puta bio ?lanom talijanske Vlade, od ?ega 7 puta talijanski premijer. Taj nedodirljivi lik i danas bezo?no uživa povlašteni život doživotnog senatora, sada blizak Berlusconiju koji ga je (istina neuspješno) pokušavao provu?i za predsjednika Talijanskog Senata - mada je formalno bio osu?en na 24 godine zatvora. Dakle, ?im su mafijaški poslovi dobro umreže na svim razinama, i kad se raspolaže gomilom novca, mafijašku „hobotnicu“ nije lako uništiti. Od djelomi?no uspješne pravosudne akcije "Mani Pulite" danas je opstao jedino pojam u zna?enju radikalnog odnosa državne represije prema korupciji, ali predstavlja i ilustrativni primjer da korupciju nije nimalo lako iskorijeniti. Nedavno (21.05.12009.g.) Antonio di Pietro, poznati talijanski pravnik, sudac i politi?ar (koji je osobno sudjelovao u akciji „Mani Pulite“ ) je u intervjuu za „Klauscondicio“ (emisiju novinara Klausa Davija) dao interesantnu i znakovitu izjavu:

Antimafijaška akcija „Mani Pulite“ bila je blokirana kada je istraga krenula prema Vatikanu'', a na što nitko nije reagirao. Kada smo pokrenuli istrage poslije „post-Marcinkus“ raš?iš?avanja sve je stalo - a sigurno bi se bilo puno toga promijenilo, no to je bilo jedno zatamnjeno razdoblje Vatikana. Poslije svoje smrti kardinal De Bustis je ostavio nekih dokumenata, koji su ukazivali na teku?e ra?une koja su vodili do prve parlamentarne razine, politi?ara u dosluhu s mafijom. Novac je izlazio iz Vatikanske banke „IOR“-a („Istituto per le Opere di Religione“) a završavao kod Ciancimino, mafijaškog gradona?elnik Palerma. Da sam u tim 90-im godinama mogao raspolagati ovim dokumentima, danas bismo imali posve druga?iju Republiku."

(P.S.
- Marcinkus vatikanski nadbiskup povezivan s mafijom, s kolapsom „Banco Ambrosiano“, slu?ajem „božanskog bankara“ Roberta Calvija (na?enog obješenog ispod londonskog mosta) i nejasnom smr?u Pape Ivana Pavla I;
- Vito Ciancimino politi?ar i mafijaš, mafijaški gradona?elnik Palerma)

Slu?aj Tota Riine, onog „tihog susjeda“ na Malti nije jedina stvar koju bismo trebali nau?iti od talijanskih susjeda. Hrvatska nije Italija.Nije ni hrvatska politi?ka i ina „mafija“ onakva kakva je u Italiji. Hrvatska „mafija“ takva ni ne može biti ni po tradiciji (hrvatska „mafija“ je skorojevi?ka i plitko ukorijenjena), a svakako ni po koli?inama novca u optjecaju (talijanska „mafija“ obr?e milijarde eura ili dolara, dok naša vrti tek milijarde kuna). No, ako uzmemo da je Italija skoro 12 puta ve?a od Hrvatske, pri ?emu gospodarsku uspješnost ne možemo ni uspore?ivati, mi bismo se trebali ozbiljno zapitati nije li hrvatska „mafija“, takva kakva ve? jest, ?ak i razornija za hrvatsko društvo od talijanske. Naime, mi smo ranjivo društvo u razvoju, bez demokratskih tradicija i izgra?enih institucija i zaštitnih mehanizama pravne države, pa valjda zato imamo Baji?e ali nemamo Di Pietre. Razorno djelovanje organiziranog kriminala i politi?ke korupcije u Hrvatskoj može biti takvih razmjera da prouzro?i urušavanje samih temelja ove mlade države.

Sve mi se ?ini da je došlo krajnje vrijeme iskoristiti izuzetnu priliku koju nam omogu?uje ovaj dah slobode i gra?anske hrabrosti narastao Sanaderovim odlaskom, a koji je naglo zahvatio skoro sve slojeve hrvatskog društva. Da su kod nas u proteklom razdoblju organizirani kriminal i „politi?ka mafija“ bili uzeli žestokog maha najbolje dokazuje niz skandaloznih „otkri?a“ koji nam se pred o?ima kontinuirano nižu (sada „Podravka“ i „Hrvatske autoceste“, ali ne smijemo zaboraviti ju?erašnji Kutleraj, Dubrova?ku Banku, Hrvatske Željeznice, Zagreba?ki Holding, Sun?ani Hvar, Otok znanja itd.). Tim prije što nam se ovih dana sam Kutle opet osobno ukazao u svoj svojoj „veli?anstvenosti“ , i to reinkarniran u glavnog dioni?ara „Podravke“.

Ako je pak Kutle ponovno tu me?u nama, onda je tu negdje ispod površine i Pašali?, i cijelokupno njegovo bivše i sadašnje društvo, koje je samo privremeno bilo odstranjeno da bi se vratilo, ustvari živjelo mimikrirano i bilo istjerano iz raja samo za vanjsku upotrebu, kako bi se pašali?evski koncept HDZ mogao reinkarnirati u navodno pitomiju, Sanaderovsku, gra?ansku politi?ku varijantu i tako mogao vratiti na vlast. Danas se nažalost moramo suo?ili s katastrofalnom ?injenicom da su svi ti kriminalni umovi stalno bili tu negdje oko nas, živjeli su me?u nama svoj „pitomi“ život „tihih i dobro?udnih susjeda“ da bi se opet vratili, da bi se opet vra?ali, sve dok im se ne potkrešu krila na kojima lete - a to je kriminalom "nakr?eni" novac (koji im ne da im mira i kao „vražje poslanje“ ih stalno vrti i podsti?e).

Hrvatska trenuta?no ima izuzetnu priliku da temeljito i korjenito zagazi u svoju „Drugu Republiku“ (realizira onu priliku koju je Italija propustila - a ?ega se sa sjetom sje?a Antonio di Pietro). Italiji su šanse nažalost bile podrezane onog trenutka, kad se utjecajem kriminalaca na mo?nim pozicijama pravosudnu akciju „Mani Pulite“ uspjelo zaustaviti pred vratima Vatikana (što je možda i sam Papa Ivan Pavao I platio neplaniranom kratko?om svog posve?enog mandata).

Pa i kod nas uz svjetovne i odre?ene crkvene strukture nisu pošte?ene ovakvih devijacija, koje se lako ?itaju iz prevelike politiziranosti odre?enih crkvenih prelata i njihovih krugova, koji nasuprot globalnom vjerskom poslanju nadnacionalne Crkve šire uskogrudni nacionalizam i eurofobiju; zalu?eni „zlatnim teletom“ oni sebe i svoje interese ne vide u neminovnim europskim integracijama, kao što to pokazuje recentna razmirica ujedinjenoj Europi sklonijeg kardinala Bozani?a s dijelom klera oko „Iustitia et Pax“ (koji opasno soliraju u svojoj ksenofobiji).

Imamo dakle rijetko povoljnu priliku za nužan iskorak ka gra?anskom društvu i pravnoj državi. Mi ga kao nacija trebamo u?initi jer je vrijeme promjena tu - i one se više ne mogu niti smiju odlagati. Osobno nimalo ne vjerujem da nas postoje?a politi?ka konstelacija u Hrvatskoj može izvla?iti iz krize u koju smo zapali. Naime i vlast i oporba su se „zaprpali“ u neproduktivne zamke bez izlaza: Koliko god vlast ovisila direktno o onima koji vlast obnašaju, za loše rezultate te iste vlasti indirektno je skoro isto toliko odgovorna i loša oporba - bilo da nemaju hrabrosti, ili nemaju vizija - ili se pod svaku cijenu samo žele do?epati vlasti dok se još od vlasti zasnovanoj na ovako lošim i tendenciozno postavljenim temeljima može štogod ugrabiti.

Komentari

Nasa skora

Nasa skora stvarnost?

*Napulj nije na Siciliji, samo je unisten losim gospodarstvom i korupcijom.
Malo se tamo sto vrijedno moze izgubiti, pa se brzo, opasno i uglavnom sve krace.

Tko je glasao

Je li tekstopisac, barem u

Je li tekstopisac, barem u kutiću svog mozda, ijednom, dok je pisao ovaj tekst, pomislio na Stipicu Mesića?

Tko je glasao

No, ipak jedan manji

No, ipak jedan manji komentar.
Za države kao što je Hrvatska ne možemo postaviti pitanje "nije li hrvatska "mafija", takva kakva već jest, čak i razornija za hrvatsko društvo od talijanske". Zašto?
Odgovor je zbog broja stanovnika.
Naime, u državama s velikim brojem stanovnika potrebna je golema takva struktura, i ona može uvijek "negdje" na nekom mjestu "puknuti". U državama s malim brojem stanovnika, takva struktura teško puca, jer može nadzirati sve čak i bez "efektivne" vidljive kontrole"!!!

Stoga nije toliki problem u tomu što smo "mi ranjivo društvo u razvoju", tj. "bez demokratskih tradicija i izgrađenih institucija", što jeste, inače - točno. Naime, u proteklih deset godina (Tuđman), i nastavno (političke oligarhije), izvršena je golema nasilna smjena i likvidacija "susreta" generacija, temeljem čega je generacijsko iskustvo likvidirano, slično onoj sječi u Katinskoj šumi. Tko su danas "nositelji" političke i gospodarske moći? Doslovno "klinci poput Polančeca", koji u roku od nekoliko godina rade karijere od referenta nabave (!) do člana upravnog odbora Podravke. I koji odlučuju o INA, i o drugim temeljnim nacionalnim resursima iz svojega "partijskog prsta", i iz motrišta svoje genijalnosti - jer samo geniji poput takvih mogu ostvariti takve "meteorske uspjehe". A koja i danas, govorim o Podravci, postoji i opstoji na kvaliteti rada likvidirane generacije, a da nije proizvela sama, kao njezin prirodni nastavak - baš ništa takve referentne važnosti, osim gomile pametnih i prepametnih članova Uprava, Nadzornih odbora itd. Govorim o primjeru. Naravno, ne zato što je to nemoguće, već zato što to nije dopušteno u HIJERARHIJSKIM STRUKTURAMA!!!
Naime, u drugačijim strukturama "Polančeci" nemaju niti "š" od šansi.

Nadalje, i nasuprot predočenomu, držim kako "razorno djelovanje organiziranog kriminala i političke korupcije u Hrvatskoj" može biti takvih razmjera da prouzroči "urušavanje samih temelja ove mlade države." Neovisno o tomu što Hrvatska nije "mlada država" (znam da si ovo pisao iz motrišta demokracije, pa nije kritika), de facto su temelji Hrvatske države likvidirani onog trenutka kada je zgažen Hrvatski ustav, jer samo ON predstavlja temelje svake države, pa i Hrvatske.

Temeljno pitanje zato i nije toliko "Hrvatska država", već je temeljno pitanje svih NAS skojie ne možemo raditi i kvalitetno razvijati na ovom prostoru korištenjem svih resursa koji jesu kvalitetni, a u funkciji našega duhovnog i materijalnog u ž i t k a stvaranja, i od toga uživanja vlastite koristi.
Riječ je o tomu da je razoreno hrvatsko društvo u tom smislu, i ono je rasparcelizirano u "parcele" i šire "gubernije", a u smislu "što se mene tiče tvoja sudbina", jer "ja brinem za svoju sudbinu".
Iz motrišta "misliti globalno, djelovati lokalno", to je koncept samoubojstva u kojemu ostaju živi samo oni koje je "promašio metak". Pa da se ipak "ne bude pogođen", prebacuje se "jorgan preko glave".

Inače, u Hrvatskoj je vrlo snažan kapital (i) talijanske mafije, a to znači njezino v l a s n i š t v o.

Tko je glasao

zdravkec, "razorno

zdravkec, "razorno djelovanje organiziranog kriminala i politicke korupcije" ne moze urusiti temelje "ove mlade drzave", jer je ta "mlada hrvatska drzava" i sazdana na kriminalnoj sprezi obicne i politicke mafije!
takvu bi drzavu mogla urusiti jedino neka hipoteticna pravna drzava koju, sudeci po svemu, ni ti ni ja necemo dozivjeti!

Tko je glasao

Ovo je napisano i objavljeno

Ovo je napisano i objavljeno "na razini Frederika".
Čestitam, odličan rad, neovisno o jednako tako brojnima i izvrsnima i prije toga.

Tko je glasao

zdravko, molim te

zdravko,
molim te lijepo...malo prikoči zbog ozbiljnosti teme i kvalitete dnevnika...
kad god dobim pohvalu znam da je to čista zezancija ...ali ne odustajem ko i svi luzeri;)
pozdrav

Tko je glasao

U vili svojojoj sjedi...što

U vili svojojoj sjedi...što Židovima uze,
gleda kuma trećeg, gorko lije suze.

Nakon filma on ...prione žustro poslu,
pokazat će sinu, nesposobnom oslu.
Organizacija mu šteka... ne može da shvati,
naredi sinu Miri iz Bosne da se vrati.

Nadgleda on tamo transfer crnog zlata,
Srbi našom naftom... igraju se rata.

I Vrati se Mirek, u špijunskom odijelu,
dok lice je tatice poput krede bijelo.
Bosnom skičeš...naš posao propada,
zar ništa naučio nisi... od mafije iz Beograda?

Pred generalom vojnik Mirek mirno stoji,
rezultate svoga rada zamuckujući broji.
Sve je pod kontrolom, no sudstvo se neda,
organizaciju nam podlo...iznutra izjeda.

Puko film čači, otkantao je sina,
nači će on dasu koji muda ima.
Došlepali doktora sa dva prezimena,
neka sredi sudstvo za sva vremena.

Prionuo poslu doktor...i ispleo mrežu,
od tad žace, suci... na kokošare režu.
A mafija uživa, posao im cvijeta,
za institucije sistema ...oni krava su sveta.

Ekspert za muljažu ...časna je persona,
uživa u utvrdi od masivnog betona.

Politika ga štiti jer previše znade,
pamti tko je čapio punu šaku brade.
Danas on je tajkun, nosi košulju od svile,
mafijaškom lovom ...gradi dasa...vile.

Tko je glasao

"Hrvatska nije Italija.Nije

"Hrvatska nije Italija.Nije ni hrvatska politička i ina „mafija“ onakva kakva je u Italiji. Hrvatska „mafija“ takva ni ne može biti ni po tradiciji....."

Ali trude se svim silama!
I dobro im ide. A naša NEpravna država im omogućava da se strateški šire i učvršćuju. Čak političku ne bi ni spominjala - o našim političarima smo već sve rekli - iako je to toliko prožeto da je teško odvojiti bilokoju mafiju od bilokoje struke; kako talijanska, tako i naša mafija ima svoje igrače posvuda, samo što je među samo 4 milijuna stanovnika to tim više isprepleteno! Kod nas su svi nekako svestrani; pa se "bave" svim i svačim! Mala smo zemlja, svi se znamo...
Pa pogledajte Zadar i "aferu" Audi! Nije to ovaj ili onaj krim milje - to su ljudi širokog raspona starosne dobi, obrazovanja, načina zarade, vrste biznisa! I svih povezuje ista stvar!
Malo ih je koji su samo popušili navlakušu. A više ih je koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u igri. E sad, da je malo izviditi njihove pozadine....
Ali neće nitko kopati preduboko - a dovelo bi to i do crkve, bar u jednom trenutku!

"Pomalo je neshvatljiva ta dvolična praksa, u kojoj se živahno miješaju srednjovjekovna religijska shvaćanja činjenja dobra prema bližnjemu i ljudskom rodu s tzv. mafijaškim „višim interesima“ u kojem su ljudski životi i tuđa imovina svedeni na nevjerojatno niske vrijednosti."

Crkva je vodila toliko križarskih ratova - cilj opravdava sredstvo?!
Po čemu je mafija drugačija?
I jedni i drugi su ubijali u uvjerenju da to rade ZA svoje ljude/sljedbenike!
Vatikan je u Italiji (daleko od Isusovog rodnog grada), mafija je krenula iz Italije - slučajnost?
Gotovo savršene organizacije sa vrlo čvrstim hijerarhijama i zakonima unutar sebe koje svoje slabosti i neslogu nikada neće pokazati prema vani - uvjek djelovati jedinstveno.
(što je dokaz da je naša politička "mafija" jadna, odnosno da nije "mafija" - ali, neke druge jesu!)
Pa upravo to ih i održava već stoljećima.

Mafijašima je uvijek na prvom mjestu obitelj i crkva - paravan koji uvijek pali!

To bi bilo zajedničko hrvatskoj i talijanskoj mafiji!
(što je zapravo dobro, bolje to nego inteligencija ili surovost!)

Tko je glasao

Dijagnoza stoji - kako

Dijagnoza stoji - kako podesiti terapiju bez sile, ili je sila legitimna za one koji silom osvojiše pijedestal???

Tko je glasao

Kako opisati taj sustav kod

Kako opisati taj sustav kod nas?

Možda u vidu političke stranke, pa mislim da ima jedan jako dobar neslužbeni opis te hirarhije:

Politička partija je kao drvo puno majmuna.

Neki su na višim granama , neki na nižim.

Kada ovi gornji majmuni pogledaju dolje, vide gomilu nasmijanih faca, a ovi odozdo gledajući gore vide gomilu šupaka!

To ti je piramida u našoj mafiji!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ali ne smijemo zaboraviti

ali ne smijemo zaboraviti jučerašnji Kutleraj, Dubrovačku Banku, Hrvatske Željeznice, Zagrebački Holding, Sunčani Hvar, Otok znanja itd.).

Pobrojani grijesi samo s desne strane, kao da lopovluka s ljevice uopće bilo nije. Baš ni jedan spomena vrijedan, čak ni poznati slučaj Viktor Lenac
, iako su svi PIFovi transformirani ( čitaj privatizirani) u ZIFove za vremena Račanove vladavine. I kao da se tada u HACu, HŽu i drugdje nije kadroviralo po političkim osnovama i kralo isto toliko samo mudrije i u rukavicama.
Nijedan drug nikada nebi postupio tako naivno poput Buljubašića i priznao svoju krivicu, već bi do iznemoglosti ustrajao na svojoj antifašističkoj čestitosti poput onog dikobraza s pantovčaka.

zato, NABIJEM vas sve skupa!

Tko je glasao

A Zagrebački Holding? Ili

A Zagrebački Holding? Ili misliš da je Bandić sa "desne" strane? Ipak je bio u SDPu.

"NABIJEM vas sve skupa!"

Vrlo akademski prilog diskusiji ...

Tko je glasao

Ne trebaš biti ironičan.

Ne trebaš biti ironičan. Čovjek je, naime, sam priznao da je manje kultiviran.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

šta se uzbuđujete, tako se

šta se uzbuđujete, tako se u središnjici kaže kibidabi :-)

Tko je glasao

Ja dnevnik uopće nisam

Ja dnevnik uopće nisam doživio kao napad na Vatikan, već na hirarhiju u kojoj živimo ovdje, te slikovito opisan na tuđi račun.

Je li sve u dnevniku točno ili ne po pitanju poviesti, po mom skromnom mišljenju i NIJE... ali o tom po tom... nekima izgleda je ipak bitno.. jer dira se nešto što je nekima osobno i nekima čak i sveto... možda je tu jedina mana u dnevniku, osim toga.. ne vidim ništa sporno u pouci!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Pa Jakša, to i nije bio

Pa Jakša, to i nije bio nikakav "napad" ni na Vatikan, niti na Crkvu u Hrvatskoj, niti na hrvatsku državu kao instituciju - to je jasno iz teksta. Ipak da nadodam.

O Vatikanu je govorio ANTONIO DI PIETRO, karizmatični sudac u vrijeme akcije "Mani Pulite" i suvremeni utjecajni talijanski političar. Ja sam samo prenio njegove opservacije koje su svakako mjerodavne kad govori o tom vremenu i tim događajima.

Kad se govori o ljudima koji prelaze svoje ovlasti nije diranje u nikakvu svetost, nego baš može biti obrana svetosti. Greška u shvaćanju odnosa između kriminala i institucija može ležati u činjenici da su i Vatikan i Crkva i državne institucije napučene ljudima sa svim svojim manama i vrlinama. Samo pripadanje Crkvi ne znači da su takvi ljudi pošteđeni kriminalnih eskapada, eskulpirani od kršenja zakona, a upravo to nam se često želi sugerirati - nitko ne smije skrivati svoje male prljavštine iza moćnih i uglednih institucija. Pripadanje npr. biskupskom koru ili ministarstvu u Vladi samo bi trebalo još više obvezivati a ne predstavljati zaštitni štit nedodirljivosti - no često to nije tako, jer nedorasli likovi nezasluženo promovirani na visoke i utjecajne funkcije sebe smatraju posvećenim samim time što postanu npr. biskupi ili stručnima zato što ih je netko npr. lansirao u ministarstvo.

Tko je glasao

Ja dnevnik uopće nisam

Ja dnevnik uopće nisam doživio kao napad na Vatikan

A nego što je ovo nego napad na Vatikan?! Ispada da je Vatikan mozak svega i glavni zaštitinik talijanske mafije. Da nije Vatikana frederik vjeruje da bi danas italija bila drugačija i bolja, bez kriminala, mafijaša i tsl.

Italiji su šanse nažalost bile podrezane onog trenutka, kad se utjecajem kriminalaca na moćnim pozicijama pravosudnu akciju „Mani Pulite“ uspjelo zaustaviti pred vratima Vatikana

Tko je glasao

e, moj krkane, šta misliš

e, moj krkane, šta misliš da postoji neki "bajić", "šima krasić" (mala šala) koji će malo pročeprkati po porijeklu imovine našeg vatikana... ne znam, možda su to ljudi stekli u znoju lica svoga k'o čermak, kutle, no nešto ti nisam baš siguran...
"prije će deva kroz iglene uši nego parajlija u kraljevstvo nebesko" ... reče jednom netko u koga se i ti zaklinješ...

Tko je glasao

Ovo je čista zavist koju

Ovo je čista zavist koju ispoljava i frederik i svi ostali drugovi navučeni na "pravedniju" preraspodjelu sredstava rada, pogotovo njegovih plodova. Naravno uvijek su potrebni oni koji će novčane tokove kontrolirati i usmjeravati što može biti puno zanimljivije od pukog posjedovanja. ta zar i drug Tito nije imao ništa, a imao je sve iako ni plaću nije primao. Netko je davno već zaključio da su "bogovi" pali na tjeme ili da je "car" već odavno gol.
Oko toga se vode bitke, a sve ostalo je folklor, bitno je hoće li kontrolu imati naši ili će je imati vaši.

Tko je glasao

Ma kakva zavist crni

Ma kakva zavist crni Krekane,
ti očito nemaš pojma o čemu govoriš nego se ofrlje nabacuješ učevnim terminima..
Zasigurno nisi car ali zato jesi gol - i baš kao i onaj car iz bajke - nemaš pojma da si gol.
ili ne mariš.

Tko je glasao

i baš kao i onaj car iz

i baš kao i onaj car iz bajke - nemaš pojma da si gol.
ili ne mariš.

Onaj koji nije svjestan onoga što čini, još mu možemo i oprostiti, ali ti frederiče svjesno činiš to što činiš i nakon što budeš uhvaćen u lažima i dalje ustraješ na svojoj čestitosti. Ja znam da si već malo postar
iji čiko i da su te godine pritisle, ali brate mili iz tvojih je upisa očito koju stranu zastupaš bez obzira što na kraju "jebeš mater svima" jer su svi isti.
Ja sam samo u tvome slučaju, kako bi rekao tvoj omiljeni političar i drug; korektiv iliti, jezičac na vagi. Odnosno ogledalce.
lep pozdrav.
;)

Tko je glasao

Dakako šalio sam se na tvoj

Dakako šalio sam se na tvoj način :)

Tko je glasao

Meni je taj dio vezan za

Meni je taj dio vezan za pojedince a ne za instituciju, a kako su i svečenici pa i kardinali smrtnici ovoga svieta kao Vi i ja nije nemoguće da neki i skrive sa pravog puta ili u svom djelovanju na ovom svijetu učine nešto što je na nivou čovjeka a onda se pitam Koji Svetac nije u svom životu skrivio makar jednom?

I ako je tema više nego škakljikava, mislim da je srodna sa ovom situacijom ovdje jer i Hrvatska je škakljikava tema, pogotovo ako gledamo od strane ponosa naše nacije... je li ovo sve što se radi ovdje ipak po malo i ponižavajuće? JE, je li ovo što uradoše sa Lijepom Našom i našim Narodom pomalo nepravedno? JE. Pa kada pogledamo kako je bolno govoriti o takvim temama i usporedimo način na kojem je autor dnevnika koristio temu koja je isto toliko "škakljikava" mislim da je učinak postignut, ako želimo prihvatiti poantu, ako želimo doslovno gledati na dnevnik, ne vidim ništa što bi bilo manje bolno od teme poput recimo "Privatizacije u RH" i to pod vladavine F.Tuđmana, pa onda SDP i šestorke, pa onda onoga Sanadera i njegovog HDZa.... nekada kao što pjesnik pjeva o svojoj ljubavi a u biti pjeva nacionalističku pjesmu je i ovaj dnevnik o nekoj drugoj ljubavi a u biti se radi isključivo o nama i našoj domovini.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

bolje i takav nego biti glup

bolje i takav nego biti glup ili naivan kao sobarica pa vjerovati u europu.

Tko je glasao

Ne priznajem ja ništa. Nije

Ne priznajem ja ništa. Nije njega Frederik samo tako stavio na popis. Bandić je vjernik i poštiva Vatikan, dok ovaj antikrist Frederik pokušava Vatikan proglasiti financijerom talijanskih mafijaša.
To je pravi istinski antifašist i drug koji se i dalje bori s vjetrenjačama kao i onaj pokvarenjak s Pantovčaka.

Ovo "NABIJEM vas" se odnosilo upravo na takve poput frederika i mesića, a ako si u istom kolu s njima, a očito jesi važi i za tebe i sve slične.

Obični mali čovjek uopće nema izbora.

Tko je glasao

I Kum je poštovao

I Kum je poštovao Vatikan!

5. Ne ubij!
7. Ne ukradi!
8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
9. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

A koju od ovih Bandić poštuje? Petu?

Bravo za Bandića poštenjačinu - sigurno će u raj! Ma sigurno će i Mesić. Ma zapravo svi će se oni opet naći gore u istom sastavu. I ovi, i oni - kako na zemlji tako i ...
Biće nam se Tito, Franjo, Slobo i Ivica već smiju odozgora.
Ali, nisu to mafijaši, a osim Tita ovi čak nemaju ni stila!

Tko je glasao

kao što pokazuje recentna

kao što pokazuje recentna razmirica Europi sklonog kardinala Bozanića s dijelom klera oko „Iustitia et Pax“ koji opasno soliraju u svojoj ksenofobiji gnjusna laz. Crkva iz pera komisije je izrekla svoje misljenje. Kakva ksenofobija? Neodgovorno je potezanje ksenofobije na nesto sto s njom nema veze.
Receno je misljenje o arbitraznom sporazumu koji je sramotan, posebno u kontekstu pristupanja EU.

Tko je glasao

HKC prema Ustavu RH nema

HKC prema Ustavu RH nema pravo se petljati,pardon,mješati izravno u političke odluke i nema prava se pozivati da ona govori "u ime svih građana".

Tko je glasao

@Franka Valli, gdje i kada

@Franka Valli, gdje i kada je HKC rekla da govori "u ime svih građana"?
Gdje se HKC izravno miješa u političke odluke?
Sasvim je druga proča što se svim političarima hrvatskim "tresu gaće" kada HKC upitno "podigne i samo jednu obrvu". To Ti je zato što narod više vjeruje Kaptolu nego li svim hrvatskim političarima skupa.
Baš se pitam, zašto?

Draga moja gospođo, Ti zračnom puškom pokušavaš potopiti Nimitz.

Tko je glasao

Jelenska, uvijek ima njih

Jelenska, uvijek ima njih koji žele govoriti u ime svih građana, bilo to institucija bilo pojedinaca (kao što je ovaj put bio istup Iustitia et Pax). Dokaz je i to što ova gospođa se buni i "gađa zračnom puškom nocač aviona" ili ja kad sam prigovorio na svoj način. I predsjednik države želi govoriti u ime svih građana, Sanader je govorio (pa i prijetio u ime većine građana), i Bozanić bi želio nastupati barem u ime svih vjernika, pa je to činila i "Iustitia et pax", itd.

No nisam se javio radi manjeviše djetinjastog poriva kojim sebi neki žele nabijati cijenu koristeći druge, nego radi onoga što sam sinoć čuo u razgovoru između Hebranga i Dujmovića (na OTV). Naime Hebrang je vrlo jasno rekao da je u početku jako bio zbunjen i pomalo dezorjentiran istim tim nastupom crkvene agencije "Iustitia et pax" dok nije malo bolje pročitao tekst - a tekst polaze od toga da nisu dobro obaviješteni - no ipak daje svoje "mišljenje". On je tamo ustvrdio da njihov istup jest bio solističko izlijetanje određenog broja ljudi u Crkvi (oko "Iustitiae et pax"), i da on zna tko je inicijator tog ishitrenog istupa (navodno neki koji živi vani i koji je ionako u EU pa Hebrang to smatra dvoličnošću).

Ako uzmemo da Hebrang "malo laže a malo govori istinu" on ovdje nema posebnog interesa braniti stavove "Iustitiae et pax" svjestan ishitrenosti i štetnosti njihovog istupa koji može ometati njegovu (njihovu) predsjedničku kampanju), da su se on (i oni) zasigurno raspitivali na mjerodavnom mjestu o ekscesu tih nekih ljudi iz crkvenih redova, meni bi osobno baš bilo drago saznati o kojem se to čovjeku, odnosno o kojim se ljudima tu radilo, kao i to koji su ih interesi potakli na ovu "diverziju".

Lijepo je vjerovati, pa i bez mnogo promišljanja slijediti svoje pastire, ali je dobro i kritički promisliti o kvalitete trave koju nam pastiti nude da pasemo - jer vjerovanje u Boga i vjerovanje u ljude koji si uzimaju pravo da govore u Božje ime - dvije su posve različite stvari. Isto se može reći i o "vođama"- naime povjerenje u vođe i vjerovanje u ljude na vlasti (koji si uzimaju pravo da govore u ime naroda) su dvije posve različite stvari koje smo u našoj povijesti često gorko plaćali.

Ima ona dobra stara poslovica da su samo dijamanti i interesi vječni - a sve ostalo je luk i voda. Dijamanti su prirodno definirane vrijednosti a interesi su odraz ljudskih slabosti. Isto se može reći i za Boga i za narod - oni su zadane idealne veličine, no interesi onih koji se iza tih veličina skrivaju, samo su odraz ljudskih slabosti. Ja mislim da i kad se ide u Crkvu ili na politički miting treba ići širom otvorenih očiju.

Tko je glasao

Ne mozemo o tome nista reci

Ne mozemo o tome nista reci dokle god je ocjena "je li bas rijec o mijesanju ili ne" stvar politicke dvojbe (primjerice ako to politicki odgovara mijesanje ce cak biti i pozdravljeno, a drugi put osporavano).
No ovdje cak nije ni rijec o tome. Rijec je o tome da se to naziva ksenofobijom. ????!!!!

Tko je glasao

Da je miješanje je najbolji

Da je miješanje je najbolji dokaz vrlo brza i oštra reakcija kolega s druge strane granice. U obranu svojih političkih stavova i jedni i drugi su počeli se pozivati na Božje zapovijedi i razglabati, koje li ironije i gluposti, koja je od tih važnija.

To je najočitiji argument da se institucionalna Crkva treba kloniti politike, i to u najboljem vlastitom interesu. Ako nekome do sada i nije bilo jasno, na ovom primjeru mu može postati.

Da su pretjerali s guranjem nosa tamo gdje mu nije mjesto govori i pokušaj kontrole štete na način da se prikaže kako su naši biskupi zaobišli Bozanića, a ni Sveta Stolica nije ostala bez reakcije.

Samo bi još trebalo da i biskupi zauzmu svoja mjesta na barikadama s obje strane granice.

Pa da slovenski počnu tupiti kako se već iz Mojsijevog prolazka kroz more zapravo vidi slovensko pravo na "stik" a naši da su na tom moru već ondašnji brodovi imali crveno-bijela jedra, od kojih je naravno nastao hrvatski grb kao simbol hrvatskog suvereniteta na tom moru.

Mogu ih zamisliti kako se čerupaju u nekoj od emisija tipa Otvoreno, ali ne bih volio da do toga dođe. Nije vrag da nemaju pametnijeg posla.

B-52

Tko je glasao

Dijelom bi se s tobom

Dijelom bi se s tobom složio, kao što se ne bih složio sdiejlom kojeg je izrekao obaladaleka. Dvije su tu stvari o kojima se treba voditi računa

Prva je da se zaista ne treba zalagati onako agresivnim javnim izjavama spram tekuće politike, jer se onda mobiliziraju vjernici, koji možda nisu svjesni o čemu se tu radi. Zato se istup "Iustitia et pax" u ime Crkva (pa time i svih vjernika) doista svodi na paušalno podsticanje vjernika na prejudiciranje rješenja a time i ksenofobiju. Ovaj slučaj će biti riješen na civilizirani način čemu više služe arbitraže a manje sudovanja, no najmanje halabuka koja se stvara od nemjerodavnih i nekompetentnih ljudi - u koje treba ubrojiti i "Iustitia et Pax".

Glede nesloge među svećenicima, ona će svakako biti prekrivena, jer Crkva po svom postojanju se nastoji prikazivati božjom ustanovom, pa sve propuste, neslaganja i svađe žele riješiti unutar sebe, a prema vani sprati nejedinstvo. O tome je govorio Antonio di Pietro kad je govorio o zaustavljanju istraga pred zidovima Vatikana, a tome služi i današnja službena ispravka da između Kardinala Bozanića i biskupskog kora te Iustitie et Pax nema nesloge.

Ali nesloga itekako postoji jer Katolička Crkva nije nacionalna stvar nego globalna po poslanju i postojanju. Ztao se sukobi sa slovesnkom Katoličkom zajednicom i Vatikanom ne mogu pomesti pod tepih bbilo kakvim javnim izjavama, i ne treba sumnjati da će sam Vatikan oštro intervenirati da bi zaustavio takvo prosipanje nesloge i suvišnog politiziranja po javnosti.

Problem katoličke crkve u Hrvata jest upravo u tom prevelikom naglašavanju nacionalnog (da ne kažemo nacionalističkog što je u osnovi svjetovno) nasuprot općem značenju Crkve na globalnim razinama. Takvo njihovo ponašanje je i naš unutranji problem odnosa Crkve i javnosti u Hrvatskoj.

Tko je glasao

u to ime, rekao bi moj pok.

u to ime, rekao bi moj pok. ćaća, i imamo "Bog i Hrvati", a ne "Bog i Amerikanci, Talijani, ili, sakloni Bože, Srbi". ne sjećam se da se crkva u 'rvata ikada očitovala o tome da je svojatanje Boga od strane šačice ljudi koji bi mogli stati u jedno predgrađe Big Aple-a, u najmanju ruku neprimjereno.

Tko je glasao

strateška psihologija na

strateška psihologija na razini četnik - ustaša, komunjara - hrvatina, gdje je hrvatstvo usko povezano sa vjerom kao jednim od najboljih načina da ga dokažeš.
Ujedno i odlična ideja za punjenje škrabica - ko ubaci više - veći je Hrvat!
Ali, malčice smo pretjerali!

Pa naravno da će Vatikan intervenirati. (ali nećemo mi to ni vidjeti ni čuti)
Mogla bi vlada RH probati uzeti uzorak; Kako Donovi rješavaju probleme unutar redova!

Tko je glasao

Ne postoji "konflikt" crkve

Ne postoji "konflikt" crkve i naroda već klera i ostatka "neukih"!

Tko je glasao

Ma korisnije je to mijesanje

Ma korisnije je to mijesanje za crkvene redove nego se na prvi pogled cini. S jedne strane protivnici ih optuzuju za dogmatizam, skucenost i zadrtost, a s druge strane istovremeno prigovaraju cim se malo zivosti i razmimoilazenja u samoj Crkvi dogodi. Dosad je bilo uobicajeno dozivljavati Crkvu na način kako reagira spram drugih konfesionalnih usmjerenja s kojima se dodiruje, no sada se taj fokus mijenja prema necemu sto se cinilo kompaktnim. To je korisno samo po sebi.

pokušaj kontrole štete na način da se prikaže kako su naši biskupi zaobišli Bozanića Zaobilazenje Bozanica je tipicna medijska konstrukcija i vidi se iz aviona. Bas biskupi i li itko kontroliraju medijsku stetu. Oni koji stvar guraju kroz medije su vec pozurili Bozanica izuzeti iz Komisije. Kao nije to on, vec raskol i mimo njega, a sve da bi ga vec kako sutra mogli sahraniti kad samo promilji nosom. Sad se on mora prvo javiti je li on to u dosluhu sa Komisijom ili nije. To je sada postala vijest, a ne sadrzaj. Lakse je denucirati Komisiju pojedinacno, a tek onda u drugoj turi i Bozanica i koga god hoces.
No ovdje se vodi i bitka s vremenom. Vrijeme je kljucno. Ostao je samo jos ovaj tjedan i/ili ode mast u propast. Kad Jadranka potpise stvari stvari ce sasvim drugim tokom krenuti ...
"A da sam ja tog trenutka shvatio zasto si se nasmjesila,
Sigurno bi se nazad vratio i stvar bi drugim tokom krenila." http://www.gitare.info/page.php?id=9555&ratings=1

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci