Tagovi

Prvih 100 dana rada nezavisnih zastupnika u Skupštini grada Zagreba

(One Spli?ane koje ovo ne zanima upu?ujem da bace oko na "Pitanja iz publike", to?ka broj 5)

U ?etvrtak, 29.10.2009, stigao mi je mail:
Udruga Moj glas poziva Vas na tribinu "Gra?ani i politika - prvih 100 dana rada nezavisnih zastupnika u Gradskoj skupštini" u ponedjeljak, 2.11.2009. godine od 19 sati u Društvenom centru "Kino Mosor", Kralja Zvonimira 63.
Nakon uspješnih aktivnosti prije i tijekom lokalnih izbora u Gradu Zagrebu, nastavljamo s nekoliko novih aktivnosti vezanih uz promicanje gra?anske politi?ke kulture.
Kako bi gra?ane kontinuirano održali informiranima o radu gradske skupštine Grada Zagreba zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tribinu na kojoj ?ete imati priliku susresti se s pet nezavisnih zastupnika Skupštine te s njima diskutirati o njihovu dosadašnjem iskustvu i radu u Skupštini kao i planovima u skoroj budu?nosti.
Gosti:
1. dr. Velimir Sri?a
2. dr. Josip Kregar
3. Josip Hren
4. Vera Petrinjak-Šimek
5. dr. Zvonko Makovi?
Cilj nam je ovakvim tribinama educirati i potaknuti gra?ane na mogu?nosti sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini te tako pove?ati utjecaj društva u procesima donošenja raznih javnih politika.

Politiku sam do sada uglavnom promatrao iz daljine, pa sam ovaj put odlu?io oti?i i poslušati što uvaženi zastupnici Sri?ine i Kregarove liste (u daljnjem tekstu: nezavisni zastupnici) imaju za re?i, te ovdje prenijeti što je sve re?eno na toj tribini.

Napominjem da lokalnu politiku slabo pratim, te je ovaj dnevnik zamišljen kao izvještaj prema mojim natuknicama; nikako ne kao propaganda. Eventualne greške nisu namjerne, te molim da ih ispravite u komentarima. Sve što navodim kao citate, pod navodnicima, navodim po bilješkama i sje?anju, te se ne može tretirati kao da je citirano od rije?i do rije?i.

Na žalost, nisam stigao odmah sro?iti tekst, pa sada pišem više po bilješkama nego po sje?anju. Nadam se da u procesu nije previše izgubljeno (ionako je tekst pove?i).

Na prethodnim lokalnim izborima glasovao sam za prof. Kregara i za listu prof. Sri?e, no nisam ni tada ni kasnije sura?ivao s njima.

Sastanak

Ukupno se skupilo, odokativno, stotinjak ljudi. Je li to puno ili malo za grad od skoro 800.000 stanovnika, ali i za obavijest poslanu e-mailom (i, koliko znam, samo tako) samo ?etiri dana prije samog doga?aja... procijenite sami.

Prof. Sri?a se na sastanku nije pojavio. Njega je ispri?ao prof. Kregar.

Uvodnu rije? dali su aktualni i bivši predsjednik Udruge, te su nakon toga zastupnici preuzeli rije?.

Josip Kregar (predsjednik Odbora za kontrolu)

Nakon uvodne zahvale, prof. Kregar pri?ao je o krizi društva i demokracije u Zagrebu. Iznenadili su ga formalizmi kojima se zamagljuju bitne teme, naveo je kako je ?iro Blaževi? radio sprdnju od konstituiraju?e sjednice, a osvrnuo se i na "gradona?elni?ki sat", kad bi gradona?elnik trebao odgovarati na pitanja zastupnika.

Prof. Kregar objasnio je kako na konkretna pitanja o vo?enju grada zastupnici od Bandi?a dobijaju samohvalu, pri?e o kuhanju i sl., naglasivši da u Skupštini sjedi šestero saborskih zastupnika, te dva strana?ka šefa. U takvim uvjetima, rekao je, Bandi? o?ito pokušava marginalizirati skupštinu ?emu se nezavisni zastupnici oštro protive.

Nadalje, naveo je da su nezavisni zastupnici prisustvovali svim sjednicama (osim, ako sam dobro shvatio, jedne osobe koja je izostala s jedne sjednice). Od po?etka se bune da Zagreb rasipa novac, a "u zadnje vrijeme", rekao je prof. Kregar, "tu su pri?u po?eli pri?ati i drugi zastupnici".

Re?eno je kako imaju izvrsnu suradnju s gradskim HNSom, a dobru suradnju imaju i s liberalima i dijelom SDPa. Kroz kasnije pri?e, stekao sam dojam da imaju u najmanju ruku korektan odnos i s Jasenom Mesi?em.

Kao prvu važnu akciju u kojoj su sudjelovali nezavisni zastupnici, prof. Kregar naveo je rušenje Bandi?evog statuta na konstituiraju?oj sjednici. Taj je statut, prema rije?ima prof. Kregara, trebao u mnogo?emu oslabiti Skupštinu, a oja?ati samog Bandi?a.

Kaže da su otvorili mnoga pitanja poput garaža, kulture (o tome više kasnije), sredstava za lokalnu samoupravu, itd.

Najavio je da ?e idu?a dva-tri mjeseca biti dosta konfrontacija Bandi?a i Skupštine, no o?ekuje da ?e to zasjeniti predsjedni?ka kampanja i nacionalna pitanja. Vra?anje Zagreba u fokus zbivanja o?ekuje od velja?e idu?e godine, kad ?e se po?eti potezati pitanje izbornog modela i odgovornosti vlasti za njene postupke.

Završio je porukom da su nezavisni zastupnici protiv sadašnje megalomanije i nepoštenja.

Vera Petrinjak-Šimek

G?u Petrinjak-Šimek prof. Kregar je predstavio kao "Jelavi?evu no?nu moru".

Obavijestila je goste da na H-Alteru objavljuje izvještaje sa sjednica Skupštine (njene radove možete prona?i ovdje.

Prema njenoj procjeni, na sjednicama Skupštine obradi se prosje?no 50 ili više to?aka (?ini mi se da je rekla da je rekord preko 70). Ta praksa upu?ivanja svega i sva?ega pred Skupštinu, objasnila je, ima za svrhu marginalizaciju Skupštine koja bi se ipak trebala baviti važnijim temama, dok bi za druge stvari trebala biti zadužena druga tijela.

Kao primjer ponašanja aktualne gradske vlasti (tu se obi?no misli na Bandi?a i prijatelje) navela je kako se planiranjem u gradu bave dva ureda, umjesto zakonom predvi?enog zavoda.

Energijom i zaštitom okoliša bavi se ured gradona?elnika. Kad je ona dala nekakav prijedlog na tu temu, Bandi? se oduševio, te je osnovao novi ured... i za pro?elnika postavio nekog svog prijatelja.

Mimo svih propisa, nastavila je g?a. Petrinjak-Šimek, gura se spalionica u Resniku (vidjela je neki plan (GUP?) gdje je spalionica ve? ucrtana, iako nema niti jedne pisane odluke da ?e ona tamo biti), jednako kao što se kraj TOZa (obiteljske ku?e i uske ulice) gura neboder od 20 katova. Neboder (tj. potrebna prenamjena zelenih površina u gra?evinsko zemljište) prošao je klasi?nim preglasavanjem u kojem se, navela je, dobro vidjelo kako su stranke umrežene i rade za sustav, a ne za ljude koji su ih izabrali.

Prof. Kregar se ovdje ubacio kako mu je J. Mesi? ponudio da napuste sjednicu i bojkotom sruše kvorum. Kad su nezavisni zastupnici i g. Mesi? izašli, ispalo je da su jedini -- ostali HDZovci su ostali na sjednici, pružaju?i tako podršku Bandi?u.

Zvonko Makovi? (predsjednik Odbora za kulturu)

U uvodu, prof. Makovi? je spomenuo kako je aktivnost sadašnje skupštine pohvalila Vlasta Pavi?, uz komentar "e, da je meni bila takva skupština".

Sli?no g?i. Petrinjak-Šimek, kao veliki problem naveo je stran?arenje i koliziju onoga što pojedinci pri?aju i kako glasuju (ovo drugo gotovo uvijek u sprezi sa strankom).

Naveo je kako je Odbor za kulturu -- koji je prije manje-više samo po kratkom postupku "amenovao" što su im slali -- nametnuo kao važan faktor u odlu?ivanju. Sastanke je oduljio na po dva sati (i više), te je od administracije dobio komentar da "to baš i nije obi?aj".

Kao važna pitanja koja je povukao naveo je: "Kuda ide novac koji se kre?e oko kulture?" i "Što se radi s pri?uvom?", pri ?emu je objasnio da novcem od pri?uva raspolaže M. Bandi?. Naveo je i kako s J. Mesi?em (tako?er ?lanom Odbora za kulturu) ima dobru suradnju.

S neskrivenim veseljem pri?ao je o "koprcanju" M. Bandi?a kad ga na "gradona?elni?kom satu" uspiju pritisnuti, pa gore spomenute pri?ice poprime malo druga?iji, nespretniji tijek. Opisao je aktualnog gradona?elnika kao bahatog apsolutistu kojem je Skupština ipak rekla "ne" (kroz pali Statut, nedavno srušeni rebalans prora?una i sl). Tako?er, i prof. Makovi? je naglasio da inzistira na odgovornosti vlasti za poteze koje (ne) povu?e. Objasnio je da tu misli i na odgovornost Skupštine i na odgovornost gradona?elnika.

Kao ?lan "Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova" rekao je da je posebno zadovoljan što su uspjeli vratiti naziv Prolazu sestara Bakovi?.

Bio je i u Povjerenstvo za spomenike, spomen-plo?e i sli?ne predmete, no dao je ostavku jer se mišljenja tog povjerenstva u potpunosti ignoriraju, te je apsolutno nebitno prihvate li oni nešto ili ne.

Rekao je i kako je "privatnim kanalima" saznao da se izme?u 10. i 15.12. (dakle, u jeku kampanje) namjerava otkriti kip majke Tereze visine 3m kojeg je radio neki poznati Makedonac (nisam uhvatio ime) kojeg stru?na javnost, blago re?eno, ne trpi. Kad je pitanje o tome postavio Bandi?u, ovaj je po?eo vrdati, o?ito iznena?en.

Josip Hren

G. Hren zapo?eo je izlaganje opisom kako se prenamjenjuju zelene zone u Zagrebu. Kaže da se takvi zahtjevi obi?no stranke udruženo odbijaju, da bi naknadno isti ili sli?ni prijedlozi došli iz redova stranaka, te glatko prolazili.

Njegov je prijedlog moratorij na prenamjene zelenih zona na 3-5 godina. U tom roku bi, objasnio je, trebalo izraditi katastar vlasnika, te osigurati gradu pravo prvokupa i organizirati fond kojim bi se to realiziralo. Tako?er, u tom bi se vremenu napravila i revalorizacija pojedinih zemljišta. Ovako kako se sada radi, nastavio je g. Hren, "kljuca se malo po malo" bez ikakvog plana.

Kao poseban problem naveo je da mjesni odbori nemaju niti ovlasti niti budžete. Kao primjer je naveo da MO Gra?ana za cijelu godinu ima prora?un od 15.000kn, te da nadležni pro?elnik nije uop?e znao o kojoj svoti je rije?! Za usporedbu, naknade za ?lanove istog odbora su 2.5 puta ve?e od prora?una: 37.000kn.

Spomenuo je i pitanje nove ži?are za koju mu je Bandi? rekao da nema novca, te da još nisu niti otkupljene potrebne parcele. Zaklju?io je da od ži?are nema ništa još barem dvije godine.

Na pitanje Bandi?u zašto se inzistira na podzemnoj garaži na Trgu maršala Tita, Bandi? mu je odgovorio "Ako nema na Jela?i? placu, onda ?e biti ovdje. Ne podme?ite mi klipove!"

Prof. Makovi? je ovdje ubacio kako je Bandi? Odboru za kulturu tvrdio da za navedenu podzemnu garažu ima podršku Jelavi?evog ureda (to je valjda Gradski ured za prostorno ure?enje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode i Ane Lederer, intendantice HNK. Kad je Makovi? zatražio pismeno o?itovanje od svo troje, svi su rekli da za ništa takvog nisu niti bili pitani, a kamoli da su dali nekakve "amene".

Kao posljednji primjer bahatosti vlasti, g. Hren naveo je Lanište, naselje u kojem ima oko 2.000 neprodanih stanova, a u kojem se gura gradnja obrtni?kog doma. Stanari se bune, no pitanje je ho?e li to polu?iti uspjeh.

Pitanja iz publike

Pitanja grupiram po ljudima koji su pitali:

 1. Prvo pitanje došlo je iz Zapru?a, od g. Krapeca iz (?ini mi se) mjesnog odbora. Više u formi prijedloga, rekao je da bi mjesni odbori trebali imati pravnu osobnost i odre?eni budžet (npr. 1.000.000kn) za komunalne i sli?ne akcije, te da bi od njih trebalo tražiti završni pristanak prije bilo kakve gradnje (kao nekada). Ako mjesni odbor odbije, gradnje ne smije biti.
  Prof. Kregar odgovorio je da takva inicijativa postoji i da se zalažu za navedeno. Problem je što se ništa ne odlu?uje u lokalnim sredinama, te što se sredstva netransparentno troše. Kao primjer je naveo Trnje, gdje su novci potrošeni ?ak tri godine unaprijed, na poslovni prostor (u kojem bi trebao biti smješten mjesni odbor, ako sam dobro zapamtio). Prostor je pla?en po cijeni 4.300€/m2.
 2. Koliki jr problem nezavisnim zastupnicima do?i u medije?
  Prof. Kregar: katastrofa, mediji ignoriraju ?ak i ono što je kod nezavisnih zastupnika loše. Konferencije za tisak ne sazivaju jer o?ekuju da nitko ne bi došao. Traže da sve opcije do?u u medije.
  Netko iz publike je spomenuo Novi list, koji navodno ima izvrsnu gradsku rubriku, s ?ime se prof. Kregar složio, ali je naveo i da su ih ve? dva puta iz Novog lista ignorirali. Prof. Makovi? je dodao da u Novom listu postoje dva novinara koji se bace gradskom problematikom i da je s jednim imao jako loša iskustva, no ne želi to generalizirati na cijeli Novi list.
  Idu?e pitanje bio je dug IGH prema Zagrebu.
  Odgovoreno je kako je pozitivna bilanca (Zagreba ili Holdinga; zaboravio sam) fiktivna, jer se u nju ura?unava prodano obiteljski srebro. Tako se i dug IGH, za potrebe obra?una, vodi kao ve? pla?en iako on to nije (i ne zna se kad ?e, ako uop?e, biti). Kao vrhunac apsurda re?eno je da je na tu svotu, pošto se vodi kao ispla?ena, grad ve? platio porez!
 3. Kako kontaktirati Udrugu i zastupnike?
  Prof. Kregar: preko web stranica udruge "Moj glas", gdje je obe?ao u roku tjedan dana po?eti objavljivati zapisnike sa sjednica Skupštine. Dodao je i kako pla?a kavu onome tko na stranicama Grada uspije prona?i te zapisnike, iako su oni navodno tamo objavljeni. Nadalje, kao kontakte je naveo mail (bilo na njegovim stranicama, bilo preko njegove adrese na Pravnom fakultetu).
  Udrugu se može kontaktirati i e-mailom na info na mojglas.org.
  Od svih koji žele kontaktirati Udrugu, a ne koriste e-mail, nakon sastanka su dogovarani druga?iji kontakti.
  Idu?e pitanje odnosilo se na gra?evinske lobije, preciznije kamo i koliko novca je otišlo, te koliko je Grad stvarno dužan?
  Prof. Kregar: kriti?no! Objasnio je da postoje dvije vrste dugova:
  • Direktni, koje afektira pad prihoda u ovoj godini za 1/3, pa je 500 milijuna kuna dugova preba?enu na sljede?u godinu. Holding ve? sada ima problema sa svakodnevnim pla?anjem, a u najgorem stanju je ZET koji je dužan 1.25 milijardi kuna, a Grad i Holding ga nemaju od ?ega uzdržavati.
  • Holding, preko obveznica teških 300 milijuna EUR, koje su umjesto za vodovod potrošene za druge svrhe. Holding je po?eo dizati kredite za teku?u likvidnost, a to "svi imalo upu?eni znaju što zna?i".

  Prof. Makovi? je dodao kako Holding ima 13.200 zaposlenih, s prosje?nom pla?om 6.700kn. Samo u ZETu ima 4200 zaposlenih, od ?ega samo 8% ima visoku stru?nu spremu, a zapošljavanja idu mimo natje?aja.

 4. Netko iz publike je rekao kako nije toliko teško s novinarima, navode?i kako se mnogo može posti?i gra?anskim neposluhom. Za primjer je naveo da su se zbog problema parkinga gra?ani samoinicijativno (?ini mi se nenajavljeno) okupili i prošetali od Pantov?aka do Britanca, gdje su ih do?ekali i novinari i policija. Zatim se postavio problem parkiranja u Gradu za što se osjetilo da mu?i zna?ajan broj ljudi u publici.
  Odgovoreno je da se ta problematika dva puta pokušavala ugurati u dnevni red, no to je odbijeno. Skupština je svoje ovlasti po pitanju parkirnih mjesta prenijela na Holding, što je do nedavno bio isklju?ivo Bandi?.
  Dodano je i kako ZagrebParking ne daje izvještaje o svom radu, te nezavisni zastupnici ne znaju s kojim svotama, tko i kako raspolaže.
 5. Što je s Ljubi?i?em?
  Prof. Kregar: On posluje u Londonu, a trenutno radi i za Keruma na osnivanju splitskog holdinga!
  Dodao je da su srušili kupnju zemljišta za proširenje groblja Gornje Vrap?e. Zemljište je trebalo kupiti od Tamburina, poduze?a Ljubi?i?evih partnera, a u posao je uklju?ena i Ljubi?i?eva supruga (za neupu?ene). Ako sam dobro shvatio, oni su to zemljište kupili za otprilike 10% navedene cijene. Ponešto zemljišta, po sli?nim uvjetima, Gradu je trebala prodati i neka župa (prof. Kregar nije rekao koja).
  Problem Rujanfesta: na 10ak tisu?a ljudi, tjedan da se skuplja više od 50 tisu?a u pravilu pijanih ljudi, stvara se enormna buka, zagušuje promet, a policija i ZagrebParking ne odgovaraju na pozive. Navodno su se gra?ani požalili nezavisnim zastupnicima no nisu dobili odgovor.
  Prof. Kregar je rekao da nisu dobili pismo, te da je možda poslano mjesnom odboru.
  G. Hren je poru?io da nije dovoljno "jambrati, kako to naši ljudi vole", nego da treba prije?i i na akciju i gra?anski neposluh. "Nemojte se samo nama javljati. Krenite u akciju i mi ?emo vas podržati."
 6. Na Britancu je parking ?ak i smanjen; iznesena je ideja o spajanju mjesnih odbora u susjedstvu, kako bi zajedno odlu?ivali o tom podru?ju te, kao ve?a zajednica, imali ve?u težinu.
 7. Zamoljeno je da zastupnici, kad budu objavljivali zapisnike, naglase na po?etku nekoliko bitnih to?aka, kako bi ih naglasili obi?nim ljudima koji vjerojatno ne?e ?itati cijele zapisnike.
  Postavljeno je i pitanje može li se vidjeti kako je tko glasovao, na što je prof. Kregar objasnio: "Mi možemo objaviti kako smo mi glasovali, no ne možemo znati kako su drugi pojedinci glasovali. No, to i nije bitno, jer je dovoljno znati kako su glasovale pojedine stranke; njihovi pojedinci u pravilu glasuju u skladu sa strankama."
 8. Kako napreduju DORHove istrage Zagreba?kog holdinga?
  Prof. Kregar nema saznanja, jer je "do objave optužnica sve tajno". Ne zna se ?ak niti za broj predmeta. Jedine informacije dobiju se kad nešto "procuri" u medijima. Prema iskustvu, prof. Kregar procjenjuje da nema nikakvih istraga i postupaka, ?ak i kad uspije do?i neka prijava.
 9. Vili Matula rekao je kako se za kulturu izdvaja 4 milijuna kuna, te je pitao kolika je Bandi?eva "pri?uva" (tj. kolikim novcima on samostalno raspolaže)?
  Prof. Makovi?: Ne zna se, no 80% novca odlazi na hladni pogon, a samo 20% na programe. Kad je tražio detalje, gospo?a Bajs (nisam uhvatio što je ona) mu je odgovorila da "ima na Internetu". On tamo nije našao i sprema se ponoviti pitanje, valjda na idu?oj sjednici Skupštine.
  Prof. Kregar: Gradona?elnik ima 15 milijuna kuna pri?uve. Tražio je 20 milijuna, no Skupština mu je to odbila. Povrh tog novca, on po raznim odborima na raspolaganju ima oko 76 milijuna kuna (koje netransparentno troši), a ima i mogu?nost rebalansa prora?una do 5% (bez pristanka Skupštine).
  G?a. Petrinjak-Šimek: Na direktno pitanje koliko tog novca ide na predsjedni?ku kampanju, Bandi? nije dao odgovor.
 10. Kako smijeniti Bandi?a?
  Prof. Kregar: Nikako. Bandi? je prakti?ki nesmjenjiv i on to zna, pa je zato i izjavio "Gutajte žabe". Može referendumski, ali za to treba ve?ina u Skupštini (26 zastupnika), te uz dva uvjeta: da krši zakon i da krši odluke Skupštine. Na referendum mora iza?i 50%+1 glasa?a (što se na lokalnoj razini nikad nije desilo). U ukupan broj glasa?a spada i oko 180.000 nepostoje?ih. ?ak i da se sve to ostvari, potrebna je ve?ina da bi smjena prošla na referendumu.
  Prof. Kregar se ovdje osvrnuo i na referendum o Dinamovom stadionu koji služi da Bandi? pokaže kako referendumi u Zagrebu nisu provedivi (pa ga se ne može smijeniti), te kako on "brine za mišljenje gra?ana".
 11. Posljednje pitanje nadovezalo se na pri?u o referendumu, a skorašnje odnosilo se na ustavne promjene: ho?e li ustavne promjene omogu?iti jednostavniji referendum?
  Prof. Kregar je rekao da je tu klju?an Zakon o lokalnoj samoupravi, ?ije je izmjene predložio preko GONGa zbog sadašnjeg potpunog izostanka odgovornosti gradona?elnika.
  Dodao je i kako gradona?elni?ki lobij u Saboru uspješno progurava zakone koji su u interesu gradona?elnika, a ne gra?ana.

Pitanja je bilo još, ali je ponestalo vremena.

Kraj

Na kraju je re?eno da ?e kroz tjedan dana biti omogu?en novi kontakt na stranicama Udruge (jer više nije izborna kampanja, pa se Udruga više ne ne?e oslanjati na tu bazu ljudi), te da ?e dosadašnji pretplatnici mailom dobiti poziv da se jave. Tako?er, bit ?e i poziv zainteresiranima za aktivniju suradnju.

Komentari

Kako si u početku napisao,

Kako si u početku napisao, saznanje o ovom skupu si dobio e-mailom od udruge Moj glas (Udruga za promicanje i razvoj građanske političke kulture) zadnji tren. Kada se otvori njihova stranica ne sazna se ništa bitno. Odem na stranicu Grad Zagreb, skupština Grada. Osim e-mail adresa zastupnika nema neke opcije direktnog (službenog) kontakta.
Grad Samobor ima opciju internetskim putem postavljati pitanja iz raznih područja kao i obavezu pročelnika da odgovaraju na svako postavljeno pitanje u roku od par dana.
Mislim da bi se tako nešto trebalo pojaviti i u ovom „gradiću" kako za Ured Gradonačelnika (ne mislim na samog gradonačelnika, on je hvalim te Bože otvoren na sve strane da samo teku rijeke) tako i za Gradsku skupštinu
Jer dok su tako čvrstim zidom odjeljeni nema niti neke sreće osim ovakvih „dobrih volja“ pojedinaca iz skupštine za makar takvom tribinom i tvoje dobre volje da nam preneseš nešto što je napokon bilo u živo.
Otvorena komunikacija internetom ostavlja zapis i otvorena je građanima u svakom trenutku

Tko je glasao

Slažem se. No, očekivati

Slažem se.

No, očekivati tako nešto od grada, čija se aktualna vlast temelji na netransparentnosti i ostalim poznatim stvarima, malo je nerealno. Navodno, zapisnici sjednica stvarno postoje na gradskom webu, ali dobro skriveni. Probajte zaraditi onu kavu... meni nije uspjelo.

Trebaju li se nezavisni zastupnici tu potruditi? Ja bih rekao da trebaju.

Imaju li kapaciteta? Oni tvrde da ne.

Preciznije, nakon tribine, u kraćem razgovoru prof. Kregara s djevojkom iz publike, prof. Kregar je rekao da bi bio voljan ponešto i iz svog džepa platiti da netko preuzme internetsku komunikaciju, jer on jednostavno ne stigne (i to mu vjerujem). Još stigne sročiti neki tekst na Pollitici ili negdje, no onda se očekuje i da odgovara na pitanja, raspravlja,... bez toga, ispada (opravdano) bahat, a dnevnik ostaje (vrlo nepoželjna) jednosmjerna komunikacija. A sudjelovanje u raspravi i običnom puku pojede puno vremena, gdje ne bi zastupniku u nekom predstavničkom tijelu?

U konačnici, dan ima 24 sata. Ako samo 1 sat dnevno ode na, recimo, Pollitiku (a jasno je da bi njemu često odlazilo i više)... hoće li Pollitika ikako (npr. građanskim aktivizmom) opravdati to uloženo vrijeme? Sumnjam, no bilo bi mi drago da me netko razuvjeri. Bez građanskog, protustranačkog aktivizma, nema nam boljeg sutra.

Koliko ljudi ovdje je voljno preuzeti taj dio posla? Ja odmah kazem da nisam. Tvrdim da nemam vremena, kako ce i vecina drugih reci.

Možemo i ovako: prosječna plaća u Zagrebu je, ugrubo, 6000kn. Jedna osmina toga je 750kn. Dakle, za 1 sat dnevno (osminu radnog vremena), tko je voljan biti PR nekog zastupnika/grupe na Pollitici?
(Svotu sam ja izmislio za ilustraciju (ne, rush, nema veze s lustracijom :-P); za stvarnu ponudu treba pitati prof. Kregara)
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Imaju li kapaciteta? Oni

Imaju li kapaciteta? Oni tvrde da ne.
Preciznije, nakon tribine, u kraćem razgovoru prof. Kregara s djevojkom iz publike, prof. Kregar je rekao da bi bio voljan ponešto i iz svog džepa platiti da netko preuzme internetsku komunikaciju, jer on jednostavno ne stigne (i to mu vjerujem). Još stigne sročiti neki tekst na Pollitici ili negdje, no onda se očekuje i da odgovara na pitanja, raspravlja,... bez toga, ispada (opravdano) bahat, a dnevnik ostaje (vrlo nepoželjna) jednosmjerna komunikacija. A sudjelovanje u raspravi i običnom puku pojede puno vremena, gdje ne bi zastupniku u nekom predstavničkom tijelu?

Ovo je s ljudskog stajališta normalno i razumljivo pa bi teško bilo makar i pokušati osporiti manjak vremena nezavisnih zastupnika.

Međutim, ima to i drugu stranu medalje. Biti zastupnikom nije samo sjesti u vijećnicu i raspravljati već i pomno proučavati materijale, pa i sudjelovati u provedbi zaključaka tijela kojeg je netko član. Uz to svakako da treba poznavati i pratiti što se sve zbiva po gradu, kakvi problemi muče građane i svojim djelovanjem pokušavati da se isti riješe ili barem ublaže. Sve navedeno traži dosta vremena.

Također, nedvojbeno je sastavni dio posla zastupnika i komunikacija s građanima koje ti predstavljaju. Zastupnik mora osluškivati, biti spreman i neposredno primati primjedbe i sugestije građana. Tim građanima je dužan, ukoliko je želja za komunikacijom iskrena, pružati i povratne informacije u što svakako spada i informiranje o vlastitom zastupničkom radu.

Tu je naravno još i angažman u raznim posebnim radnim tijelima skupštine a nerjetko i članstvo (konkretan rad) u upravnim i nadzornim tijelima gradskih poduzeća i ustanova.

Svo troje je dakle u opisu posla kvalitetnog gradskog zastupnika i zajedno oduzima jako puno vremena. Ja tvrdim da o tome mora misliti svak koji odlučuje o tome hoće li se i kako uključiti u politiku, dakle unaprijed. Ne prihvaćam tu funkciju shvaćati kao samoposlugu gdje ćeš uzeti ono što ti se sviđa i za što možeš naći vremena (koincidencija je da su to uvijek stvari za koje postoji materijalna nadoknada?), a po strani ostaviti ono što ti se manje sviđa, ili ti je teško i za to "nemaš vremena".

Zastupam tezu, odnosi se na svaki posao, ili ćeš ga raditi kako treba ili ga nećeš raditi. Sigurno je da smo svi mi sposobni za razne poslove, svakako ne samo za jedan, ali to ne znači da ih sve možemo obavljati istovremeno. Zato se uvijek moramo odlučiti s kojim ćemo se poslom baviti, odnosno, odrediti si prioritete.

Dakle, opravdanje nedostatkom vremena ja ne priznajem. Za otklanjanje ponude nekog posla da, ali za neobavljanje ili samo djelomično izvršavanje preuzetih i podrazumijevajućih obveza, nikako.

Niti moraju niti mogu svi biti zastupnici. Za to sam da budu oni koji su sposobni i koji mogu, između ostalog i zato što imaju vremena, odnosno pristaju ga utrošiti na izvršavanje zastupničkih obveza.

Koji su sposobni ali ne mogu jer ili nemaju vremena ili ga ne pristaju trošiti u svrhu ispunjavanja svih zastupničkih obveza, uvijek se mogu baviti nekim drugim vidom političkog djelovanja (udruge, blogovi, tribine, publikacije, ...).

A možda bi se na nezavisnoj listi ipak našao netko tko bi imao dovoljno vremena. Postupak je jednostavan, koji (više) nemaju vremena se zahvale i daju ostavku, a zamijene ih oni s liste koji mogu.

U skladu je to i sa zakonskim, i s etičkim i s moralnim normama. I u interesu općeg dobra.

B-52

Tko je glasao

Sve stoji, no ne čini li ti

Sve stoji, no ne čini li ti se tim više da je pošteno priznati da se ne stigne i ponuditi novce onome tko bi mogao pomoći:
Preciznije, nakon tribine, u kraćem razgovoru prof. Kregara s djevojkom iz publike, prof. Kregar je rekao da bi bio voljan ponešto i iz svog džepa platiti da netko preuzme internetsku komunikaciju, jer on jednostavno ne stigne (i to mu vjerujem). ?

Uostalom, posao zastupnika (barem kod nas) je na određeno vrijeme. Trebaju li ti ljudi (koji nešto žele promijeniti) dati otkaz na svojim stalnim poslovima i tako dati do znanja da namjeravaju postati profi političari, isti onakvi kakvih se (s pravom) sve više grozimo jer na hrvatskom "profi političar" znači "parazit na Proračunu koji usput radi puno štete"?

Zbog svega toga, meni se ponuda prof. Kregara (ako je bila iskrena) čini izuzetno poštenom.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

He, he, šteta što nisam iz

He, he, šteta što nisam iz Zagreba. Ja bih mogao komunicirati. ;)

Šalu na stranu, nisam ni mislio da zastupnici trebaju biti profesionalci nego da prije kandidature moraju procijeniti vlastito vrijeme.

U mnogim se sredinama sjednice održavaju nakon radnog vremena a problem i nisu one već komunikacija koja se može obavljati i izvan radnog vremena.

Osobe koje već imaju ispunjeno vanradno vrijeme se ne bi trebale kandidirati ili od nečega treba odustati. Protiv sam toga da se odustane od komunikacije s građanima.

Podsjećam, ona može, i poželjno je, biti raznim kanalima. Nije sjedenje uz računalo jedino.

Ma što mislili o Bandiću, on je izvrstan komunikator. Face to face.

Uz malo truda to mogu i zastupnici. Recimo da svake subote ili nedjelje netko od njih bude negdje gdje će se za to znati i gdje će ih građani moći pitati, predlagati i razno. Ne uredovni dan, već obilazak toga i toga.

Kad to postane praksa, za nju će se znati, zainteresirani će moći do njih i neće im se prigovarati, a sami će biti među građanima što je korisno i za njih. Puno je toga što se može i uz dobro planiranje nije teško.

B-52

Tko je glasao

Ozbiljno razmišljam o

Ozbiljno razmišljam o takvom siteu. Problem je što nemam baš iskustva s tim i moram dosta toga naučiti.

Tko je glasao

Moguće da će i ova kriza

Moguće da će i ova kriza ove dane pomoći. Naime svaki dan vidimo da sve više ljudi ostaje bez posla i novaca za preživljavanje a podosta ih se okitilo raznim kreditima.
Nemam baš povjerenja u aktiviste jer su lagana meta sustava protiv kojeg se organiziraju. Trebalo bi zamoliti ove sa ff za konzultacije. Ako negdje postoje ljudi kompetentni za pamet oko društva, tamo su. Pratio si blokadu. Bit je da nema istaknute osobe (ministar i predsjednik su se bunili – pa sa kim da pregovaraju) , mirno, plenumsko odlučivanje.
Nije realno takvo okupljanje i djelovanje. Ali prostor je svakako interenet. Takođe jasno je da se nema kud.
Recimo kada se već ovdje otvorio prostor, da ima jedna posebna dvorana konkretnih ideja.
Dakle mrak otvori tu dvoranu samo za konkretno. Npr ideja ide se sa zahtjevima da Ured gradonačelnika i skupština otvore svoje internetske prostore nama. Dakle od ponedjeljka 09.11 do 13. 11 predaju se pojedinačni zahtjevi građana u vijećnicu, ne navala i snimanje za televiziju, nego kada ko stigne (paziti da se dobije točan urudžbeni broj pod kojim se može pratiti rješavanje). Neko spretan ili pravnik neka sroči tekst zahtjeva, prate to razni tako da teško da će neko uspjeti minirati to, osim toga admin ili neko prati nepoželjne upade.
Baš računanje na to da niko ništa ne stigne i da su aktivističke udruge blamirane vlast je sigurna u svome svijetu nadljudi koji vladaju nama

Tko je glasao

Izvrsno sročen izvještaj o

Izvrsno sročen izvještaj o tribini s mnoštvom informacija.

Ne mogu međutim ne primijetiti kako je bila prisutna i dobra doza populizma u nezavisnih zastupnika, što je legitimno ali mi se ne sviđa.

Od uvaženih profesora, posebice Kregara kao pravnog stručnjaka, bih očekivao težišno osvrt na manjkavosti regulative koja se odnosi na lokalnu samoupravu (s primjerima do kojih se do sada došlo), često puta i na kontradiktornost pojedinih zakonskih rješenja, jer je preočito da dolazi do određenog sukoba nadležnosti.

Zastupnici su govorili i odgovarali kao da zakon o neposrednom izboru gradonačelnika nije ni donesen a kamoli da on ima ikakvog utjecaja na rad i djelokrug rada skupštine.

Ja razumijem frustracije koje može nanijeti nedovršena regulativa ali bi onda na nju trebalo i ukazivati, odnosno tražiti da se konkretnije razgraniči djelogrug rada predstavničke i izvršne vlasti. Ovako ispada da bi gradonačelnik rado odlučivao i o strateškim stvarima, ali i to da bi skupština rado preuzela gradonačelnikove ovlasti i donosila operativne odluke.

Dok se to pitanje ne riješi, teško će biti bolje. U jalovom nadmetanju za primat između predstavničke i izvršne vlasti, trpit će građani. Iz nekog razloga (vlast je slast?), još uvijek izostaju inicijative prema zakonodavnoj vlasti kojima bi se pokrenulo dovršenje zakonskog okvira nužnog za to da se već jednom sazna tko treba piti a tko (što) plaćati.

Nažalost, kao da nekome odgovara stanje da jedni druge mogu blokirati, i u tekstu je opisano zadovoljstvo s kojim je popraćeno da se gradonačelniku konačno "zapaprilo".

Po meni, to nije pravi put a nije ni dovoljno. Moralo bi se jasno regulirati što radi skupština a što gradonačelnik. I da za to odgovaraju, i gradonačelnik i zastupnici.

Tko zna, možda o ovome bude riječi na nekoj od budućih tribina.

B-52

Tko je glasao

Ne mogu međutim ne

Ne mogu međutim ne primijetiti kako je bila prisutna i dobra doza populizma u nezavisnih zastupnika, što je legitimno ali mi se ne sviđa.
To je i meni palo na pamet, ali zapravo drugačije ne ide. Oni žele prenijeti neku poruku, a to ne ide ako si ljudima predosadan.

Zastupnici su govorili i odgovarali kao da zakon o neposrednom izboru gradonačelnika nije ni donesen a kamoli da on ima ikakvog utjecaja na rad i djelokrug rada skupštine.
To je explicite spomenuto, a i provlači se kroz odnos "Bandić vs. Skupština".

Iskreno, ja sam tamo otišao blago skeptičan. Ono, klasično hrvatski: "Zasjeli su na funkcije i što sada hoće?" No, smatram da svi trebaju dobiti šansu, pa sam otišao poslušati (i nije mi žao).

Kao što možeš vidjeti, dozvolili su lijep broj pitanja (po osjećaju, rekao bih da su pitanja "pojela" oko pola vremena). Da su ljudi pitali drugačije, bili bi i odgovori drugačiji. Ako budeš mogao, savjetujem da dođeš na iduću tribinu i postaviš pitanja. Na ova su sva spremno i solidno konkretno odgovarali, iz čega zaključujem da su stvarno duboko u problematici i da ne prodaju maglu.

A "mi smo super"-populizam... pa, mislim da je ok da se žele pohvaliti, kad ih već mediji uopće ne prenose. Bez tog "mi radimo to i to", kako bi glasači uopće znali što oni rade?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Lijepo je da je Zagreb tako

Lijepo je da je Zagreb tako dobro kontroliran.Gradska je uprava sinonim za stedljivost i transparentnost.

Tko je glasao

Hvala svima. Još jedna

Hvala svima.

Još jedna crtica: negdje pred kraj tribine prof. Kregar je komentirao kako neki misle da ćemo se Bandića riješiti tako da postane predsjednik. Završio je, uz smijeh, s "Nemojte to niti u ludilu pomisliti!".

Naravno da Bandić neće pustiti Zagreb iz klinča dok god ima išta za iscijediti ili dok se sami ne iskoprcamo! Na žalost, Hrvati su skloniji čekanju da im biologija riješi probleme.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Puno hvala na iscrpnom

Puno hvala na iscrpnom izvještaju!

Tko je glasao

puno hvala jako mi je drago

puno hvala
jako mi je drago da je ovo izašlo, a kada sada čitam što i kako se govorilo, drago mi je i da sam sudjelovao u tome da ti ljudi dođu do skupštine

Tko je glasao

Bahatost, beskurpuloznost,

Bahatost, beskurpuloznost, ignoriranje svega u smislu hapanja zapravo je jedini pravi termin RAT. U svim ratovima neprijatelj se upravo ovako ponaša.
Ovaj ima sada uglavnom raskrinkane taktike:
1. održavanje u stalnoj skoro ratnoj situaciji odnose sa zemljama proizašlim iz bivše YU (isto se ponašaju i njihove „elite“)
2. kao što je i JNA imala SANU uza se tako i naša „elita“ ima akademike koji će svaki tren opravdati „intervencije“ u prostoru i sudjelovati u realizacijama planova koji se kvalitetom nisu pomakli pola stoljeća ali će sigurno pogodovati zakonskoj pljački (naravno da je šire od samih akademika)
3. takođe ima i krtice u redovima aktivista koje se kao bore za pravu stvar pa se režira „događanje naroda“ (recimo poznata takva režija je bila lupanje da čuje lokalna vlast na Cvijetnom pa kao nije „slučajno“ uspjela)
4. veže u krugovima koji se šire po uskim hodnicima „ovisnike“ o korupciji da nije samo za stari sustav „oni su krali ali su i nama dali“
5. tehnomenađerima nije pretežak zadatak osim nastavljanja bivšeg paketa u drugom omotu
6. banke u toj dogovornoj ekonomiji uspješno reketare građane – nek se nađe kada dođu crni dani pa presuše rijeke iz vana
7. naviknutost građana na apsolutizam (u ovom slučaju možemo slobodno govoriti o fašizmu u rukavicama)

Sjećam se skupa na temu Kvtrića. Moderator je bila Zrinka Vrabec a gosti Nenad Fabjanić, Niko Gamulin, Žarko Puhovski, Vera Petrinjak Šimek, Gordana Vnuk
Sve u svemu pravi odraz da dijaloga nema, nije ga ni bilo i trud oko toga da ga i ne bude.
http://www.h-alter.org/vijesti/vijesti/slucaj-kvatric#hot
I kako veli slobodnakolumna za deset pluseva i hvala.

Tko je glasao

Hvala puno! Kad bih mogao,

Hvala puno! Kad bih mogao, ovom dnevniku bih dao 10 pluseva... Pravi izvještaj o aktualnostima. Mislim da bi i ostali članovi mogli napraviti sličan izvještaj iz svoje lokalne zajednice. Ovim putem molim jer me jako zanima što se događa u lokalnim zajednicama izvan Zagreba, a ne mogu saznati iz medija kao i većina građana...

Na ovaj sastanak sam bio pozvan, no u zadnji tren sam imao obaveze tako da sam ugodno iznenađen dnevnikom koji bi trebali pročitati svi ljudi iz Hrvatske. Ne samo zbog konkretnih novosti iz prve ruke, nego i zbog toga što imamo slučaj gdje političari nakon izbora komuniciraju sa građanima. Uz napomenu da su mediji izrazito bezobrazni jer ne ispunjavaju temeljnu zadaću prema građanima.

Zadovoljan sam sa ovim članovima skupštine zato što su se borili za građane i nadam se da će tako nastaviti. Ostali bi mogli slijediti primjer. Ova nezavisna lista je opravdala svoje glasove i meni osobno nije žao što sam volontirao. Doći ću na iduću tribinu i napraviti izvještaj u slučaju da @Charon ne dođe... Sve pohvale još jednom!

Tko je glasao

Hvala na vrlo detaljnom i

Hvala na vrlo detaljnom i korisnom izvještaju!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci