Tagovi

I Hrvatski fiškali kao jebivjetri svjetskih prodava?a magle

Sjenkina napomena!. . .

 • Svaka idu?a objava imat ?e ovu uvodnu napomenu iz razloga pojašnjenja svrhe i tehnologije sjenkine prisutnosti na ovom portalu. Sjenka u interesu op?eg dobra koristi ustupljene dokumente i tekstove i drugih autora i izvora, ne ugrožava zakonska prava istih,ne skuplja bodove i ne inzistira na pravu autorstva tekstova ovdje objavljenih i onih koji ?e biti objavljeni što je ne lišava odgovornosti za objavljeno.Sjenka ?e objaviti i vaše validne tekstove-informacije koje iz bilo kojih razloga ne želite objaviti pod svojim ¨imenom¨ i prezimenom. Sjenka prikuplja, analizira, sistematizira informativnu gra?u iz raznih podru?ja života posebice podru?ja manipulacije i prakse zavjera radi poticanja ¨bu?enja¨ i osvješ?ivanja znanja sudionika.
 • Jeste li mogli slutiti da Hrvatska odvjetni?ka komora uop?e nije Hrvatska ve? je ista franšiza Londonske Krune kao i sve komore diljem svijeta. Ali to studenti pravnog fakulteta u Zagrebu ne u?e jer ni njihovi profesori to ne znaju. Hrvatska nije otok u svemiru – zato ju promatrajte i istražujte kao krunski dokaz plana Krune o porobljavanju «naroda», a što EU za Hrvatsku je prva faza.
  I vlada Sjedinjenih Država i njen 'pravni' sustav tako?er je pod kontrolom 'Krune'. Da se razumijemo, Kruna nije britanski monarh, kako se uglavnom vjeruje, ve? 'City', nezavisna država u Londonu. 'City' ili 'Kruna' zapravo je Crkva Vitezova templara, tako?er poznata kao Krunski hram (Crown Temple) ili Krunski templar, a smještena je izme?u Ulice Fleet i Victorijinog nasipa. Hramsko zemljište tako?er je dom Krunskih ureda u Crown Office Rowu. Krunski hram kontrolira globalni 'pravni' sustav, uklju?uju?i onaj u Sjedinjenim Državama i Kanadi, jer su sve odvjetni?ke komore franšize Me?unarodne odvjetni?ke komore u Inns of Courtu u Krunskom hramu smještenom u Chancery Laneu u Londonu. Sve odvjetni?ke komore franšize su Krune, i svi odvjetnici diljem svijeta polažu sve?anu zakletvu Hramu, iako neki možda nisu svjesni da to ?ine. Odvjetnici s 'licencom' komore moraju poštivati svoju zakletvu, obe?anje i uvjete odanosti Krunskom hramu žele li biti «pozvani u odvjetni?ki stalež« i raditi u 'pravnoj' struci. 'Vladaju?i' monarh tako?er je podre?en Krunskom hramu, što traje od vladavine kralja Johna u 13. stolje?u kada je kraljevski suverenitet prenesen na Krunski hram i, preko njega, na Crkvu u Rimu. Kralj John(1167.-1216.) odigrao je ulogu od klju?ne važnosti za ovu pri?u. U svetilištu ili kancelu Krunskog suda Unutarnjeg hrama u sije?nju 1215. kralj John suo?io se sa zahtjevima engleskih baruna da potvrdi prava zapisana u povelji Magna Carta. Kad je 1215.potpisao Magnu Cartu, povijest je to zabilježila kao doga?aj koji je proširio ljudsku slobodu, ali pravi utjecaj bio je bitno druk?iji, kao što ?emo vidjeti. 'Vlade' Sjedinjenih Država i Kanade tako?er su podružnice Krunskog hrama, kao i ameri?ka 'središnja banka', Federalne rezerve. Svjetski bankarski sustav zapravo je pod kontrolom Krunskog hrama isto kao i 'pravni' sustav.
  Odvjetni?kim komorama franšize dodjeljuju ?etiri doma odvjetni?ke komore
  (Inns of Court) u Temple Baru. To su Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's
  Inn i Gray's Inn. Oni nisu ništa manje nego ekskluzivna tajna društva bez povelja ili statuta. Sami su sebi zakon. Inner Temple kontrolira franšizu pravnog sustava za Kanadu i Britaniju, dok Middle Temple radi to isto za Sjedinjene Države. Kraljica Elizabeta II ?lanica je oba Templea. Naravno da Iluminati uvijek nastoje kontrolirati obje strane u svakoj situaciji. Tako su barem pet potpisnika ameri?ke Deklaracije o nezavisnosti bili odvjetnici Temple Bara koji su prisegnuli na odanost Kruni! Još jedan agent Middle Templea za vrijeme stvaranja Sjedinjenih Država bio je Alexander Hamilton koji je organizirao Ameri?ki bankarski sustav u skladu s planom Krunskog hrama za kontrolu novih Sjedinjenih Država ('država je pravni entitet Krune - krunska kolonija!). Kao što je Michael Edward istaknuo u izvrsnoj internetskoj studiji: «Amerikance su obmanuli da povjeruju kako su pravne Krunske kolonije koje su tvorile Novu Englesku bile nezavisne nacionalne države, ali one to nikada nisu bile, a nisu ni danas. Bile su i još su uvijek kolonije Krunskog hrama, kroz patente i povelje, bez pravnog autoriteta i nezavisnosti od vlasti i reda Krunskog hrama. Pravno, Država je kolonija Krunskog hrama.«Ni ameri?ki narod ni britanska kraljica ne posjeduju Ameriku. Krunski hram posjeduje Ameriku putem prijevare onih koji su prisegnuli na odanost Middle Templar Baru. Krunski bankari i njihovi odvjetnici Middle Templara vladaju Amerikom kroz nezakonite ugovore, nezakonite poreze i ugovorne dokumente o lažnim pravima gra?ana kroz prijevaru s dugovanjima, što se sve strogo provodi njihovim potpuno nezakonitim, ali 'legalnim', naredbama,
  pravilima i zakonicima sudova Krunskog hrama, našeg takozvanog 'sudstva
  u Americi. To je zato što Krunski hram drži prava na zemljište i povelje o
  nekretninama za ?itavu Sjevernu Ameriku.»Sedmorica Middle Inn Templara koji su se zakleli na vjernost Krunskom hramu (uklju?uju?i Alexandera Hamiltona) bili su me?u ?lanovima Ustavotvorne skupštine koji su potpisali dovršeni 'Ameri?ki ustav'. Koje li simbolike u ?injenici da kopije Ameri?kog ustava i Deklaracije o nezavisnosti vise na zidu knjižnice Middle Templea u Londonu. Naposljetku, oni su bili sila koja je stajala i iza jednog i iza drugog. Dok su Templari Middle Bara koordinirali iluziju oslobo?enja od prividnog vladara kralja Georgea III, i sam kralj tako?er je bio prisegnuti ?lan tog istog Middle Templea. Michael Edward nastavlja:
  «1776. je godina koja ?e zaista ostati zapam?ena kao nesretna za sve Amerikance. To je godina u kojoj su Krunske Kolonije postale pravne Krunske Države. Deklaracija o nezavisnosti bila je pravni, ne zakonski dokument. Na objema stranama potpisali su je predstavnici Krunskog hrama. Pravno, objavila je da je status quo Krunskih Kolonija dobio novo pravno ime 'Države kao posjed u izravnom vlasništvu Krune.»
  «Ameri?ki narod obmanut je da vjeruje kako je proglasio zakonsku nezavisnost
  od Krune. Dokaz da su Kolonije još uvijek u vlasništvu Krune korištenje je
  rije?i 'Država' koja se odnosi na 'pravni zemljišni posjed'. Da je to zaista bio
  dokument od naroda i o narodu, i u Deklaraciji o nezavisnosti i u ameri?kom
  Ustavu koristila bi se rije? 'države'. Upotrebom rije?i 'Država', pravno je
  ustanovljeno zna?enje vladanja zemljišnim posjedom ili u hrvatskoj varijanti zemljišnim katastrom. Sve sjevernoameri?ke Države vlasništvo su Krunskih templara kroz njihov pravni dokument, koji su potpisali njihovi predstavnici u objema strankama ugovora, poznatog kao Ustav Sjedinjenih Ameri?kih Država.»
  Britanija i Irska u vlasništvu su Crkve u Vatikanu.Tako Sjedinjene Države, zajedno s Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Irskom,kontrolira 'Kruna'Vitezova templara. Ali tko je vlasnik 'Krune'Vitezova templara?Pa, ovaj, papa, ili to?nije, oni koji ga kontroliraju - jezuiti. Dana 15. svibnja 1213. kralj John, koji je bio marioneta Templara, prakti?no je prepisao kraljevstvo Engleske i Irske na papu Inocenta III i Crkvu u Rimu, ?emu su bili svjedoci Krunski Templari. Kao što je kralj John tada rekao: «Ja sam svjedo?im u ku?i Vitezova templara.« U povelji kralja Johna pisalo je:«Želimo objaviti svima vama, kroz ovu našu povelju, s utisnutim našim žigom... ne natjerani silom ili potaknuti strahom, ve? po našoj dobroj i spontanoj volji i zajedni?kom savjetu naših baruna, nudimo i slobodno predajemo Bogu i njegovim svetim apostolima Petru i Pavlu te našoj majci svetoj Rimskoj crkvi, i našem gospodinu papi Inocentu i njegovim katoli?kim nasljednicima, ?itavo kraljevstvo Engleske i ?itavo kraljevstvo Irsku, sa svim njihovim pravima i pripadaju?im povlasticama... zaklinjemo se na podani?ku vjernost njemu, našem spomenutom gospodinu papi Inocentu, i njegovim katoli?kim nasljednicima i Rimskoj crkvi... obvezuju?i naše baštinike i naše prijestolonasljednike po našoj supruzi zauvijek, da se na sli?an na?in zaklinju na vjernost i odaju po?ast onome tko ?e u to vrijeme biti vrhovni poglavar, i Rimskoj crkvi bez prigovora. Kao znak... ustanovit ?emo trajnu obvezu i ustupak... od pripadaju?ih i posebnih prihoda naših spomenutih kraljevstava... Rimska crkva godišnje ?e primati tisu?u maraka sterlinga... ostavljaju?i nama i našim nasljednicima naša prava, slobode i kraljevske povlastice; i sve navedene stvari, kako su gore opisane, želimo da
  vrijede trajno i ?vrsto; i obvezujemo sebe i naše nasljednike da ne djeluju
  protiv njih. I ako se mi ili bilo tko od naših nasljednika usudi to pokušati, tko
  god on bio, osim ako se upozoren ne vrati svom kraljevstvu, i svojoj pameti,
  izgubit ?e pravo na kraljevstvo, i ova povelja o našim obvezama i ustupcima
  uvijek ?e ostati ?vrsta.»Povijesne pri?e koncentriraju se na ?injenicu da se tom poveljom Kruna obvezala na pla?anje novca Rimskoj crkvi, ali u njoj tako?er stoji da ?e 'pravo na kraljevstvo' biti izgubljeno prekrše li se odredbe ove povelje. Kad je kralj John 15.lipnja 1215. potpisao Magnu Cartu, prekršio je odredbe povelje dane papi i time izgubio pravo na svoje kraljevstvo. Papa Inocent III tada je proglasio Magnu Cartu ništavnom. Od tog vremena 'Kruna' je s monarha prešla na Vitezove templare koji, do današnjeg dana, vladaju Britanijom u korist Rimske crkve.To zna?i, krenemo li korak dalje, da naposljetku, kroz Krunski hram, Rimokatoli?ka crkva tako?er posjeduje Sjedinjene Države, Kanadu i sve države i odvjetni?ke komore koje (otvoreno ili tajno) kontrolira Kruna! To je razlog zašto je u Mirovnom sporazumu izme?u ameri?kih kolonija i britanske Krune iz 1783. pisalo:«Kako je Božjoj providnosti bilo po volji da usmjeri odluku najsjajnijeg i najmo?nijeg vladara Georga III, miloš?u Božjom kralja Velike Britanije,
  Francuske i Irske, branitelja vjere, vojvode od Brunsvvicka i Lunebourga,
  vrhovnog rizni?ara i kneza izbornika Svetog Rimskog carstva itd., i Sjedinjenih
  Ameri?kih Država...»
  Kakve li ironije da je Rimokatoliku zabranjeno biti britanski monarh, a i monarh
  i 'kraljevstvo' cijelo su vrijeme u vlasništvu Rimokatoli?ke crkve.
  A Rimokatoli?ka je crkva... Babilonska crkva. A Hrvatska je najkatoli?kija "država"s franšizom Krunske pravde!

  Komentari

  Lažno predstavljanje Plus

  Lažno predstavljanje

  Plus sam ti dala, kako ti dnevnik ne bi potonuo prije nego svi imaju prilike vidjeti kakvim se krtičjim poslom baviš.
  Kada već prepisuješ i kopi-pastaš tuđe tekstove, bez navoda otkuda su, mogao bi barem pročitati to čime se baviš.
  Istina je da su odvjetničke komore masonske, ali nejasno je kojim si putem došao - tj., ne ti nego autor teksta zadužen za dezinformiranje - do toga da se sve zakuhava u VATIKANU????
  A reci mi, tko je na samom početku 14. stoljeća, 1308.-1312., pobio sve Vitezove Templare, oteo im svu imovinu, opljačkao, ubio, ukrao - i onda se nastavio LAŽNO PREDSTAVLJATI po templarskim imenom?
  I što, sada valjda , po tebi i tvojoj obavještajnoj službi, Papa sam vjerojatno kemija i atomsku bombu, i eugeničke eksperimente, i financijski inžinjering, i protupravne homicidne sustave, da bi uništio cijeli svijet? papa je antikrist, a Crkva je Babilon?
  Srami se.

  Tko je glasao

  Draga moja braćo i sestre!

  Draga moja braćo i sestre! Ponavljam - nikakve benefite ne predmijevam svojim objavama osim benefita koji pripada svim građanima Hrvatske dobra srca. Možda teze iz objava djeluju suludo, ali one se ne objavljuju da bi ja vas u njih uvjeravao kao konačnu istinu - moja namjera je pobuditi sumnju u postojeći sustav vrijednosti i potaknuti VAS da počnete istraživati stvarne razloge i posljedice sadašnjih događanja i lokalno i globalno. Moja namjera je oslobođenje ukorjenjenih predrasuda "pametnih rođenjem" te propitivanjem sebe i okoline pitanjem - TKO OD POSTOJEĆIH DOGAĐANJA IMA NAJVIŠE KORISTI. Nemojte slijediti obrazac zbunjenog stada i odabranih pastira...
  Vaša sjenka - mir dušama vašim!

  Tko je glasao

  (No subject)

  Opinioiuris

  Tko je glasao

  sjenka opet ti sa copy

  sjenka opet ti sa copy pasteom.

  kopiras pizdarije, srami se.

  idi u bibiloteku i procitaj par knjiga. pravih, a ne tresh!

  Tko je glasao

  Tko zna, nitko ništa nezna

  Tko zna, nitko ništa nezna - krhko je znanje. I nemojte mi reći da sam neuk - jer ja sam Hrvat, podrazumijevano prosviječen i zatrt ću milom ili silom svaku primisao da sam "nitko i ništa"!
  Sjenka čestitam na upornosti guranja.

  Tko je glasao

  o jebote sjenka, pa ti si

  o jebote sjenka, pa ti si ćetnik ( s mekim ć).

  a za malo sam ti počeo vjerovati.

  :)

  Tko je glasao

  Postavke za pregledavanje komentara

  Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
  Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

  Najkomentiraniji članci

  Najčitaniji članci