Tagovi

Ljudi i institucije 1 – Griješiti mišlju, rije?ju, djelom i propustom

Iako sam ve? bio osmislio serijal (Ljudi i institucije) nekako osje?am potrebu da ga zapo?nem s nekoliko rije?i o najaktualnijem doga?aju, o istupu Kardinala Bozani?a prigodom do sada najvažnije (i najmasovnije) posjete najviših crkvenih dostojanstvenika Jasenovcu - toj (da se poslužim Stepin?evim rije?ima) „sramotnoj ljagi na obrazu Hrvatskog naroda“. No pri?a nije o Bozani?u nego Crkvi kao instituciji, pa i sam termin Kardinal (kojeg ovdje upotrebljavam) uzmite op?enito, kao izraz Crkve institucije, i njenog najvišeg pastira kao najviše institucije unutar crkvene institucije.

Nesporno je da je ovakva posjeta bila nužna i uvijek dobrodošla (po onoj "bolje išta nego ništa") - doga?aj kojem se može uputiti jedan jedini ozbiljniji prigovor, da je bila previše zakašnjela - i baš to je to - "grijeh propusta". Ta neophodna gesta najvišeg vodstva Crkve u Hrvata je neopravdano zakašnjela ne samo gledaju?i trajanje nove hrvatske države, nego možda još više prije toga, u endehazijsko pa komunisti?ko vrijeme, kad je takva gesta daleko više nedostajala, i koja nam je kao naciji možda moglo uštedjeti mnogo nevolja, nesporazuma i nesre?a.

Neosporna je i nezaobilazna istina da je svaki grijeh uvijek po?injen od pojedinca (što treba stalno imati na umu), no grijesi po?injeni u ime „viših interesa“, nacije, vjere itd. nosi u sebi i onu kolektivnu dimenziju, naro?ito kad u grijehu i sami sudjelujemo „mišlju, rije?ju, djelom i PROPUSTOM“. S današnjih civilizacijskih spoznaja je po sebi razumljivo da dijete ne može biti krivo za grijehe svojih roditelja, da narod ne može biti kriv za grijehe po?injene od pojedinih ?lanova, pa istom takvom logikom ni Crkva ne može biti kriva ni za grijehe njenih pripadnika. No, ako se prema grijehu pravilno ne postavimo i od grijeha precizno ne distanciramo (ma kako to neugodno ili ?ak bolno bilo), nego naprotiv pojedina?no ili grupno, institucionalno ili nacionalno, dakle kolektivno te grijehe olako toleriramo, opravdavamo ili relativiziramo – onda se zalije?emo u "grijehe propusta", pa samim time riskiramo da se iznova i iznova uzvitlava nemili i nemilosrdni koloplet grijeha (mišlju, rije?ju, djelom i propustom).

Da je Kardinalova posjeta bio pozitivan doga?aj u Hrvatskoj nije sporno, mada bih ga osobno nazvao više „pred-povijesnim“ nego „povijesnim“ iskorakom. Naime, nama kao naciji, odnosno svakom svjesnom pojedincu (gnostiku ili agnostiku) ostaje još mnogo toga ?initi. Ta i sam Kardinal je javno i prije svega nazna?io da ovo nije bio pokajni?ki posjet, a meni nije izgledao ni kao isklju?ivo crkveni posjet, nego je sve to je uglavnom izgledalo kao pokušaj svjetovnog uspostavljanja suptilne ravnoteže prema vlastitoj (crkvenoj ali i nacionalnoj) povijesti - pa je zato taj ?in u svojoj biti bio - politi?ki.

Zaista je istina, kao što je on sam rekao, da se Bleiburg ne može opravdavati onim što se prije toga dogodilo u Jasenovcu, ali onda isto tako po istom konceptu ni ni ono u Jasenovcu onim što se doga?alo u Staroj Jugoslaviji, itd. u nedogled. Jer svako vrijeme i ljudi u njemu moraju snositi odgovornosti za svoje ponašanje. Iako on sam, ali i mi svi trebamo odlu?no naglasiti univerzalnost zla, moramo se i distancirati od zla, i ideologija i ljudi koji zlo proizvode. Jer niti jedan novi grijeh se ne može opravdavati drugim grijehom, nijedna koli?ina jednog grijeha se ne može opravdavati ve?om ili manjom koli?inom drugog grijeha, jer se zlo ne može vezivati samo za jedno vrijeme (na onoj kriti?noj udaljenosti od 65 godina): Budu?i da se zlo ne da proizvoljno dozirati ukoliko ga se na vrijeme ne prepozna, ono se nekontrolirano širi u svim pravcima, sve dalje u prošlost i sve bliže u sadašnjost, a onda olako prenosi i dalje u budu?nost – zlo ne poznaje i ne priznaje granica vremena i prostora.

Zlo je uvijek univerzalno i nema predznaka kojim ga se može opravdavati. Mada mislim da je Kardinal imao pravo kad je u Bleiburgu zlo povezivao s onim iz Jasenovcem, i sada kad je u Jasenovcu spaja zlo s Bleiburškim traže?i da se istina sistematizira i prezentira hrvatskoj javnosti, ali uz nužnu eti?ku i moralnu valorizaciju djela (koja su se doga?ala u ratnim i poratnim vremenima, ne zaboravljaju?i ni ona u ovim najnovijim vremenima) mene žalosti da se ?in posjete mjestu masovnih zlo?ina pretvorio u više politi?ki a manje religiozni izražaj. Naime, Kardinal je „pragmati?no“ zaboravilo na dimenziju „grijeha propusta“ u dosadašnjoj crkvenoj svjetovnoj politici, koju su u proteklim vremenima svjesno i promišljeno na sebe preuzimale najviša crkvene strukture (a sam Kardinal kao najviša institucija i najistaknutiji dio tih struktura). Predugo ?ekaju?i, najviši slojevi Crkve (pa i on sam u ime ?itave Crkve) su se oklijevanjem zalijetali u svojevrsna „prebrojavanja“ (tko je više, tko žeš?e, tko gore). Ako je Crkva organizacija (a jest i to ?vrš?a nego mnoge druge društvene organizacija i institucije) onda je sa stanovišta odnosa prema grijehu bilo posve neprihvatljivo u proteklim vremenima otezanja dozvoljavati da se crkveni ljudi prostori neprimjereno i nekažnjeno koriste za „veli?anje“ onih istih grijeha od kojih se sada, ?itavih 65 godina poslije, navodno svi ogra?uju. K tome su se u tom istom razdoblju crkvene pozornice koristile za jeftino i prizemno politiziranje (tj. površne diskvalifikacije politi?kih neistomišljenika), sve u ime mo?i svete institucije (iza koje mnogi skrivaju svoje male sitne prljavštine). Toga je nažalost u dosadašnjem razdoblju bilo previše - i ne treba sumnjati da ?e se u ovakvoj nedore?enosti takve pojave i dalje nastaviti.

Stvari treba gledati radikalnije. Bez obzira na komunizam u kojem smo donedavna živjeli (mada skoro nikada ne onakvom u kakvom su "uživali" ljudi na istoku Europe), Crkva je uvijek imala svoju autonomiju institucija (a da ne govorimo o moralnom i vjerskom identitetu), iz ?ega je morala proizlaziti i mnogo ve?a odgovornost. U mom postu od 15/09/2008 pod naslovom „Konrad Adenauer – krš?anin i antifašist!!“) naveo sam da je taj veliki njema?ki politi?ar odmah po završetku rata vrlo precizno ocrtao ulogu njema?ke Crkve u vrijeme nacizma. Eto zašto je kasnije mogao ?istih stavova i mirne savjesti davati svoj puni doprinos razvoju uzorne demokracije u svojoj domovini (ali isto tako i današnjoj ujedinjenoj Europi).

Crkva u Hrvata nažalost nije mogla iznjedriti takve odlu?ne stavove o vlastitoj prošlosti; radi svog antikomunizma nije se uspješno distancirala od fašisti?kih devijacija unutar vlastitih redova, i tako je ostala nedore?ena, a samim time i neuvjerljiva. Ta neoprezna i površna neuvjerljivost i danas ostavlja slobodan prostor onim istima koji su zla ?inili ili zlo podržavali. Naime, Crkva u Hrvata, bar na onim odlu?uju?im razinama, nije znala uspješno riješiti svoj odnos prema prošlosti, nego su u vremenima njima nesklonog antikomunizma naj?eš?e lutali izme?u modernog shva?anja suvremene demokracije i nostalgi?nog žala za fašizmom (koji ih jest milovao ali da bi ih zloupotrebljavao).

Nasuprot tome, neki dugi „de?ki“ iz te iste Crkve su s lako?om rješavali ovakve dileme, kao npr. moj vjerou?itelj, partizan i aktivni u?esnik pokreta otpora, no prije svega dobri ?ovjek, pjesnik, književnik, filozof i humanist Fra Aleksandar Ribi?i? (u samostanu Zaostrog umro mirne savjesti onako isto kako je živio i nas neoptere?ene odgajao) o ?emu je zapisano:

…… bio je jedan od rijetkih antifašista i istodobno antikomunista. S tim je živio dosljedno svojim opredjeljenjima, ostavivši svoj pe?at ne samo na meni, nego i na svim onima koji su ga poznavali. O njegovu sve?eni?kom radu ne usu?ujem se pisati jer se ne osje?am kompetentnim za to, ali znam pouzdano - ostati ?e u trajnom sje?anju po svojim djelima…………..
…….vrijedno je njegovim tragovima i?i: Teško je bilo nositi breme antifašiste, antikomuniste, Hrvata, sve?enika, humaniste - posebice u Titovo doba.

Možda ?e se nekome ?initi pretjeranim da ovdje insistiram na širim odgovornostima, dakle na tome da se trebalo jasno i nedvosmisleno odrediti prema fašizmu još u samom za?etku (što nije bilo tako izri?ito) a potom u komunizmu (što je posve izostalo), onako kako je to još za trajanja nacisti?ke strahovlade u?inio gore spomenuti Konrad Adenauer, veliki krš?anin, politi?ki demokrš?anin, antikomunist i antifašist koji je smogao osobne hrabrosti da se fašizmu odmah i beskompromisno suprotstavi jer ga je vizionarski i na vrijeme“pro?itao”, protiv njega se kasnije zdušno zalagao, i za njega nikada nikakve lijepe rije?i ili naknadnna opravdavanja nije nalazio. Ali mu to nimalo nije smetalo da postane jedan od najve?ih Nijemaca u njihovoj nacionalnoj povijesti (ali i jedan od tvoraca nove, moderne, ujedinjene Europe).

O njegovom definitivnom raskrštavanju s povijesnim zabludama zlog vremena najbolje svjedo?i njegovo pismo župniku dr. Bernhardu Custodisu u Bonu 23. velja?e 1946 (iz kojeg navodim samo neke naglaske:

………. Po mome mišljenju, njema?ki narod, a i biskupi i kler nose veliku krivicu zbog doga?anja u koncentracionim logorima. Ta?no je da se poslije možda nije imalo više šta uraditi. Krivnja je u?injena ranije. Njema?ki narod, a i biskupi i kler velikim dijelom su se upustili u nacionalsocijalisti?ku agitaciju. On se skoro bez otpora, ?ak djelimi?no sa oduševljenjem, izjedna?io na svim podru?jima koja su ozna?ena u ?lanku. U tome je njegova krivica. Ali, uostalom, tako?e se znalo - da se i nije znalo za doga?anja u logorima u njihovoj punoj mjeri - da su li?na sloboda, sva pravna na?ela gažena nogama, da su u koncentracionim logorima ?injene velike strahote, da su Gestapo, naše SS trupe, a dijelom i naše trupe u Poljskoj i Rusiji postupali bezprimjernim strahotama prema civilnom stanovništvu. Pogromi Jevreja 1933. i 1938. su se dešavali potpuno javno. Mi smo oficijelno obznanili umorstva talaca u Francuskoj. Dakle, stvarno se ne može tvrditi da javnost nije znala da su se nacionalsocijalisti?ka vlast i vrhovna vojna komanda stalno ogriješili, u na?elu o prirodno pravo, o Hašku konvenciju i o najjednostavnije propise ?ovje?nosti. Vjerujem da bi, da su biskupi svi zajedno jednog odre?enog dana javno sa propovijedaonica zauzeli stav protiv toga, oni mogli mnogo toga sprije?iti. To se nije dogodilo, i za to nema izvinjenja. Da su biskupi zbog toga dospjeli u zatvor ili u koncentracione logore, to ne bi bila šteta, naprotiv. Sve to se nije dogodilo, i zato je najbolje da se šuti. Ja znam sigurno da se preminuli Papa ta?no slaže sa mojom osudom. Kako misli sadašnji Papa, ne znam. (Citat je izvorno uzet od Fra Marka Oršoli?a, magistra teologije, politi?ke nauke povijesti i i filozofije znanosti iz Sarajeva i Muenchena iz knjižice “Zlodusima nasuprot” - izdanje Maun-Fe IMIC Sarajevo 2008 ).

Ako u gornjem tekstu zamijenimo nazive s našima, skoro da se ovome nema što ni dodati ni oduzeti, osim žalosnog osje?anja da mi u Hrvatskoj ne možemo uprijeti prstom u niti jedan ?in dosljednog i potpunog odricanja od tih mu?nih vremenima (ukoliko ne ra?unamo komunisti?ku propagande koja je taj nedostatak odlu?nog crkvenog distanciranja uvelike i promišljeno upotrebljavala i zloupotrebljavala baš najviše protiv nje same, njenih pripadnika i vjernika).

Da li je zaista nekim crkvenim ljudima i strukturama (izloženima poratnoj komunisti?koj represiji) bilo najvažnije se zalagati protiv komunizma pritom zanemaruju?i jasno i odlu?no distanciranje od ništa boljeg fašizma – to prepuštam njihovoj slobodnoj prosudbi. No zato se danas moramo suo?avati s osje?anjem da je Kardinal u Jasenovcu ustvari održao politi?ki govor u vrijeme kad nažalost Hrvatska onako obiluje prosje?nim i ispodprosje?nim politi?arima i politikantima, ali zato još uvijek nemamo moralnih vertikala koje bi svojim ?vrstim stavovima se nametnule i vjernicima i nevjernicima.

Zato mislim da svojom posjetom Jasenovcu Kardinal nije dovršio svoju misiju, ve? se dobronamjerno nadam da ju je valjda tek zapo?eo zato što je trebao biti odre?eniji i nemilosrdniji prema vremenima u kojima je zlo prevladavalo. Pritom je morao odlu?nije po?istiti „vlastito dvorište“ u kojem su se pre?esto doga?ali „grijesi propusta“ i jednom za svagda je trebao odlu?nije osuditi neprimjerenu praksu koja se sprovodila i još sprovodi u Hramu Gospodnjem. Naime, zlo se lako samo od sebe obnavlja ako mu se ostavlja slobodan i nezašti?en prostor.

Imam neugodan osje?aj da Kardinal ipak nije iskoristio ovu jedinstvenu prigodu, nego je radi „mira u ku?i“ opet neoprezno popustio i propustio u?initi radikalnije postavljanje (radi neuravnoteženih silnica unutar raznoliko misle?e biskupske konferencije i istaknutijih crkvenih krugova).

Volio bih da se varam.

Komentari

Zaista je istina, kao što

Zaista je istina, kao što je on sam rekao, da se Bleiburg ne može opravdavati onim što se prije toga dogodilo u Jasenovcu, ali onda isto tako po istom konceptu ni ni ono u Jasenovcu onim što se događalo u Staroj Jugoslaviji, itd. u nedogled.

Kako to da u sklopu "u nedogled" zaboravljaš napomenuti stravične zločine u DR, Vukovar, Škabrnju, kao najpoznatije i tisuće drugih gradova u kojima se ubijalo 5 godina kontinuirano?

Te zločine se opravdavalo Jasenovcem i "Ustašama" koji su došli ubijati "goloruki" Srpski narod.

To nije bilo dovoljno krvavo na tvojoj ljestvici zločina?

Tko je glasao

@c-respond: Te zločine se

@c-respond:
Te zločine se opravdavalo Jasenovcem i "Ustašama" koji su došli ubijati "goloruki" Srpski narod.
Oprosti što se miješam, ali siguran sam da ću reći ono što i frederik misli: to je bila propaganda, ali naravno bez imalo osnova. Naravno da se masovni četnički zločini iz Domovinskog rata uopće ničim ne mogu opravdati.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Da dakako da mislim upravo

Da dakako da mislim upravo tako, ali to je nešto o čemu ja nisam niti govorio - dakle nisam niti smatrao da trebam naglašavati. A i zašto bih ja to morao naglašavati kad to nije tema posta??

Taj bijeg, to skrivanje iza skuta "moćnih" instituicija je simptomatično. Jedno vrijeme, prije puštanja ovog posta u "promet", bio sam u dilemi da li je ispravno to što činim - da silim ljude da se prije svega zagledaju sami u sebe da bi potom o drugima govorili - jer to je uvijek dramaično ali nužno, i upravo kršćanski, katolički, humanistički, civilizirano. U ovu zamku je očito uletio i Kardinal govoreći politički a svodeći cijeli problem na teološki, a onda se ni teološki takvo nešto ne može braniti. Valjda je računao da govori svjesnim a ne "krivotvorenim" vjernicima, pak je razočarao mene (što nije neka stvar) a mislim i njegovog prijatelja i mještanina akademika Strčića (što već može biti mnogo ozbiljnije).

Sada, kad vidim tko se i kako javlja na ovakvo problematiziranje službenog crkvenog istupa u Jasenovcu (jer onako izrečen i od koga je izrečen jest službeni stav), i kako takvi uporno bježe od sebe, stalno vadeći sporedne detalje iz konteksta (kako bi ih skrenuli s teme), sve više sam uvjeren da je post bio više nego potreban, u prvom redu kako bi razgolitio vjerničku glumu tih kvazi-vijernika i kvazi-Hrvatina. Jer stalno skretanje treba tretirati kao razotkrivanje - niti su veliki kršćani niti veliki Hrvati nego jeftini mutikaše i razbacivači magle, koji bi sklonjeni ispod skuta Crkve ili Države ili nacije, ili bilo koje društvene grupe, skrivali svoje male sramote.

Ja smatram, a to je u skladu s kršćanskim regulama (ako jesam agnostik ja pripadam tom svjetonazoru), svaki dobar Hrvat prije svega i iznad svega mora biti dobar i moralan čovjek. Ako nije, ne može biti Hrvat.

Ovdje se neki služe izvrnutom civilizacijskom logikom podmećući nam da je Hrvat po svom postanju "dobar " ali eto činili su mu svašta pa i sam može svašta činiti.

Takvi se drže starog zavjeta (oko za oko , zub za zub a ako može, onda i malo više od toga). Ja eto zastupam Novi zavjet i Isusov nauk milosrđa, opraštanja i ispravng življenja.

Još kad se sve to obuče u mistiku nacije (opet grupe iza čijih skuta se takvi zklanjaju) - eto nas u fašizmu.

I još nešto. Cijela ta civilizacijski izvrnuta logika ima svoju duboko promišljenu svrhu (koju naš Rush indirektno spominje), a to su umočenost u pretvorbene mućke, devijacije u vođenju javnih poslova, i javnih kompanija koje se guše i raspadaju u kriminalu, pljačkama i buskropiloznima podvalama (koje su široko zastupljene u sektoru poduzeća u državnom vlasništvu), a pri čemu se država postavlja iznad društa i nasuprot društvu - eto nas u tzv. korporativizmu kontroliranom od jedne stranke, - tj. opet u fašizmu.

I još na kraju: Ako svemu tome dodamo falange (kako djeluju one razne boračke i druge udruge koje kontrolira jedna stranka) - eto nas opet u fašizmu.

Ovdje se ljudi "stručno" i ignorantski šutaju s ovim pojmovima (fašizma, socijalizma i komunizma isl.) prvenstveno kao vrjednosnim dikvalifikacijama ne vodeći računa o stvarnom sadržaju tih pojmova. Da fašizam nije passe i označen u svijetu u kojem živimo, mi bismo u Hrvatskoj danas trebali ozbiljno razmatrati problem fašizacije društva u proteklih 6 godina Sanaderove vlasti. Ovako je to ipak samo manje više zabavnna dimenzija ali s ozbiljnim posljedicama koja uništava društvene potencijale, jer se na takvim osnovama (ein Fuerer, ein Volk, ein Reich) danas ništa ne može napraviti osim postati "gnjecavo dno Europe).

Pretpostavljam da će i ovo opet nekoga pogađati, ali računajte da nije pisano s nikakvim bijesom nego da se upozori na zablude u koje se društvo zavaljuje. Treba malo proučiti te pojave, koje je civilizacija odbacila, da bi se prema njima mogli bez strasti i mjerodavno odnositi.

Tko je glasao

...problem fašizacije

...problem fašizacije društva u proteklih 6 godina Sanaderove vlasti. Ovako je to ipak samo manje više zabavnna dimenzija ali s ozbiljnim posljedicama koja uništava društvene potencijale, jer se na takvim osnovama (ein Fuerer, ein Volk, ein Reich) danas ništa ne može napraviti osim postati "gnjecavo dno Europe).

Nema tu ništa zabavno! To je gorka istina, koju si prvo moramo priznati i ogoliti do kraja kako bismo se uspješno s istim uhvatili u koštac! Čemu susprezati bijes, osim u cilju preciznijeg i jasnijeg izričaja...Ovo do kuda smo došli, ova stvarnost koju živimo iz dana u dan, ova apsolutna "deregulacija" svega i svačega a ponajviše zdrave pameti i morala, ne samo da zaslužuje (pravedni) bijes nego vapi za kaznom!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Svaka stvar ima cvoju

Svaka stvar ima cvoju komičnu i ozbiljnu dimenziju pa me zanese krasota izraza.

Komična dimenzija je da se oni u vlasti ozbiljno zanose s preživjelim tehnologijama vlasti u javnim poslovima - i zaslijepljeni ga guraju dalje!

Ona ozbiljnija a tragičnija dimenzija jest da svojim neznanjem i zatucanošću proizvode dugoročnu društvenu štetu.

Mi ćemo sljedeće godine imati veći vanski dug od BDP-a (45 milijardi €) i nitko se zasada ne pita zašto je to nastalo i u što su upucane te goleme količine hrvatske budućnosti (a s unutarnjim dugovanjima smo već sve što stvaramo odavno potrošili i već odavna radimo za dugove).

A onda imamo ovakve prodavače magle koji namjerno skreću stvari na sporedne detalje.

Da, moram na kraju ovo "zabavno" iskrenje s nebeskih razina svesti na prozaiku svakodnevnog života.

Ponašanje najviših crkvenih "otaca" i vjerojatno njihovih branitelja treba shvatiti kao posve zemaljsku paniku od krize u kojoj je promjena vlasti više nego izgledna, pa će njihov povlašteni položaj uskoro doći pod udar restrikcija. Ipak, najveći strah izaziva eventualno usklađivanje Vatikanskih ugovora s Ustavom, jer se ovim ugovorima Crkva postavila zvan sustava i iznad hrvatskog društva, a to nitko ne moze biti.

Istina je da je ugovor, ugovor, i da takvi ugovori imaju u primjeni imaju snagu zakona - ali samo dok nisu u sukobu s Ustavom - jer onda i takvi ugovori padaju.

Njihov strah je realan, u EU je odnos Crkve i Društva posve drugačije riješen i možda tu trebamo tražiti i (spontane ili organizirane) otpore prema ulasku u EU.

Tko je glasao

Njihov strah je realan, u EU

Njihov strah je realan, u EU je odnos Crkve i Društva posve drugačije riješen i možda tu trebamo tražiti i (spontane ili organizirane) otpore prema ulasku u EU.
A, kako je to "posve drugačije" riješen?
Iz ove formulacije zaključujem kako o toj temi jako malo znaš. Stoga ti toplo preporučam barem ovaj članak:
http://www.bosanskialim.com/rubrike/tekstovi/000084R023.PDF

Tko je glasao

Zahvaljujem i proučit ću

Zahvaljujem i proučit ću dakako - imao sam skupljene neke podatke. Jednom smo o tome vodili ovdje razgovor pa sam skupljao dostupne podatke - i ovo će dobro doći

Tko je glasao

Nema se tu sta posebno

Nema se tu sta posebno proucavati kako je to tko rijesio (dakako da to treba), za prvu pomoc valja se posluziti zdravim razumom.
Ocito je da Bog nije tako ocigledan kako se cini jer postoje razmimoilazenja vec oko samih tumacenja objava, ali i drugih razmimoilazenja oko samih temelja i tako to. Zato i imamo sve te razlicite religijske pravce (gdje odavno ja posve ravnopravno ubrajam i komunizam kao izrazito liturgijsko uspostavljeno drustvo sa svojom pocetnom objavom - manifest, svojim svecima, apostolima, i dr. te svim ostalim religijskim elementima i praksama).

Glavno pitanje koje se tu postavlja je kako se pojedina religija odnosno religijski pravac odnosi spram onih koji (1) nisu vjernici niti pripadnici religijskih pravaca - ateistima, (2) kako se odnosi spram onih drugog religijskog pravca, (3) kako se ateisti odnose spram pripadnika nekog religijskog pravca, (4) kako se ateisti odnose spram religije opcenito.
Problemi leze u (1) do (4) i nisu uopce tako jednsotavni kako se moze ciniti na prvi pogled.
Napomena, upravo 9/11 i rusenje blizanaca mora nas probuditi iz sna o sekulariziranoj drzavi i njenim perspektivama, pored toga treba samo promotriti crtu najzescih sukoba u zadnjih 15-tak godina i uvidjeti da je ovo pitanje o kojem pricamo vrlo ozbiljno i zivo. Ja bih volio jednostavno rjesenje, no gnusam se pojednostavljivanja.
Samo toliko, ovo je vise kao tema za razmisljanje.

PS U principu svi smo mi manje vise ateisti, neki su katolicki, neki muslimanski,...., komparativni ateisti na neki nacin dominiraju, rijetki su oni kompletni ateisti koji sa jednakim zarom nevjeruju niti robuju ikojem religijskom pravcu, a opet iz njih svih crpe vrlo vrijedne inspiracije. No budi Bog samnom o cemu ja to pricam...

Tko je glasao

@obaladaleka: upravo 9/11 i

@obaladaleka:
upravo 9/11 i rusenje blizanaca mora nas probuditi iz sna o sekulariziranoj drzavi
Otkuda ti ova bizarnost? Grupa islamskih ekstremista izvršila je jedan veliki teroristički napad, pa bismo zbog toga trebali odbaciti pet stoljeća europske povijesti?

U principu svi smo mi manje vise ateisti
Taj mi princip isto nije jasan?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Oko nas postoje i drugi,

Oko nas postoje i drugi, nije rjesenje nasilna sekularizacija i raznorazne druge kombinacije, a koje smo vidjeli u proslom stoljecu. Eto to je ta bizarnost. 9/11 je dosao kao hladan tus, podsjetnik da to postoji i blizu je.

Vjernik koji ne podnosi drugu vjeru je za tu vjeru u ateistickom (ali i kompleksnijem) odnosu. Ateisti koji su ateisti iskljucivo atesiti spram katolicke ili iskljucivo spram muslimanske ili zidovske vjere su takoder posebna vrsta. Primjerice redom su nasi ateisti tolerantni i vrlo ugodni spram najrazlicitijih stranih religijskih pravaca dok su spram katolicke crkve posebno ateisticki izrazeni i vrlo cesto izrazito netolerantni. Posebno je to sve interesnantno proucavati u svjetlu politicke korektnosti koja se vec dosta dugo ukorjenjuje. Biti samo malo jezicav u javnom govoru spram muslimanskih vjerskih dogadanja ili pak zidovskih, danas je ravno javnoj "smrtnoj" presudi, dok je jezicavost spram katolicke crkve ... na koncu daj procitaj sta se sve zamjera samo ovdje, a sto se radi o jubilejima, skupovima, dernecima, izjavama ...

Tko je glasao

@ obaladaleka nije rjesenje

@ obaladaleka
nije rjesenje nasilna sekularizacija i raznorazne druge kombinacije, a koje smo vidjeli u proslom stoljecu
Koliko vidim, ti pogrešno koristiš pojam "sekularizacija", u smislu "nasilna ateizacija". Sekularizam je odvajanje vjere od države, ništa drugo.

Obaveza tolerancije naravno vrijedi i za ateiste kao i za druge.

Onu tvrdnju "svi smo mi manje više ateisti" nisi objasnio?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Krscanski vjernik ne vjeruje

Krscanski vjernik ne vjeruje u muslimansku verziju objave i on je za njih ako ne ateist ali u svakom slucaju krivovjernik i vice versa musliman za krscanina.
Ti si npr ateist, ali si znatno izrazitiji krscanski ateist dok ces za istocnjacke pravce pokazati cak i simpatije. Npr mozda bi ti se svidjela poligamija, evo bas se u Indiji malo natezu s tim http://www.vecernji.hr/vijesti/indija-zabranila-brakove-cetiri-zene-musk... . Dakle, svi smo mi za sve nas na neki nacin ateisti ili krivovjernici. Svjesno sam amalgamirao ateizam i krivovjerje jer se pripadnici neke religije prema prigodi odnose isto ili vrlo slicno prema obje kategorije. Koji put drazi su im ateisti jer ih mogu lakse pridobiti, a kojiput bolje razumiju onog koji vec u nesto vjeruje, a postoje i razni miksevi toga.

Pored ogromne Indije, Kina je takoder posebna prica, Japan, ... pola svijeta ima izmiksano vjeru drzavu, cuda nevidena, poslastica za prave komparativne ateiste i sad dodu tu neki prosvjeceni i pametuju o odvajanju toga svega.
Najjace je bilo pametovanje tog tipa u socijalizmu o kakti odvajanju crkve i drzave, dok smo istovremeno imali vise religijskih sadrzaja nego neke teokracije. To sto su ti religijski sadrzaji malo odudarali od uobicajneih je jedna od vecih prijevara.

Tko je glasao

Više puta sam rekao da

Više puta sam rekao da nisam ateist, nego univerist.

Sami prispadnici raznih religija zaista su zvali "ateistima" one koji ne priznaju NJIHOVE bogove (pa su za stare Rimljane i kršćani bili ateisti), ali stvara zbrku koristiti taj termin na neuobičajen način.

U socijalizmu smo imali, što, "religijske sadržaje"? Neke vrste, ako misliš na dijalektički i historijski materijalizam.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ako samo malo razmislis

Ako samo malo razmislis doista ces shvatiti da smo u socijalizmu imali puno vise liturgije nego ikada.
Sve je zadano i zapocelo objavom - Marksisticka objava u obliku Komunistickog manifesta, Partija kao i Crkva uvijek je u pravu, ovisnost o stovanju kulta, organizacija na osnovi logike zrtvovanja, vjerovanje u spasenje i mesiju - odumiranje drzave i prelazak u komunizam, imali smo apostole, svece, papu, misu - hej imali smo i misu (dnevnik), sakramente - od pionirstva do clanstva u KP, blagdane, rituale (stafeta), molitve - Druze Tito mi ti se kunemo... svega toga - teokracija bez boga. (To je dakako osnovna teorija totalitarizma.)

Tko je glasao

@obaladaleka Ako samo malo

@obaladaleka
Ako samo malo razmislis doista ces shvatiti da smo u socijalizmu imali puno vise liturgije nego ikada.
Nemam što razmišljnati, davno sam to čitao kod B. Russella, nisam siguran da li u "Mudrost zapada" ili jednoj od drugih njegovih knjiga, tiskanih u socijalizmu. :) Naravno da postoji analogija u strukturi svijesti, dijamat i histomat pojavljuje se kao "sekularizana religija". Ne mora to međutim značiti totalitarizam sam po sebi. Bilo je i raznih "protestanata", anabaptista, Jehovinih svjedoka... :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

Frederik, soliodno

Frederik, soliodno apsolvirano, daklen hrvatska stoji između dileme daljnja fašizacija ili revolucija, sa jedne strane ili lustracija i demokracija sa druge. Na nama je da izaberemo, jupiiii, ja sam bio u pravu! Daklen, stvar je vrlo jednostavna samo treba biti doslijedan.

Tko je glasao

Upravo tako, stvar je naoko

Upravo tako, stvar je naoko jednostavna ali nimalo laka.

Ima ih mnogo, previše, koji skrivaju svoj tajni dio života i koristiti će sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva da to spriječe.

Tko je glasao

Sada, kad vidim tko se i

Sada, kad vidim tko se i kako javlja na ovakvo problematiziranje službenog crkvenog istupa u Jasenovcu (jer onako izrečen i od koga je izrečen jest službeni stav), i kako takvi uporno bježe od sebe, stalno vadeći sporedne detalje iz konteksta (kako bi ih skrenuli s teme), sve više sam uvjeren da je post bio više nego potreban, u prvom redu kako bi razgolitio vjerničku glumu tih kvazi-vijernika i kvazi-Hrvatina.

Evo, ja se uvijek javljam na tvoju prozirnu demagogiju i kvazi zabrinutost za Hrvatske katoličke duše. Zabavno je promatrati kako se od ničega može napraviti tekst od 10000 riječi. Zabavno je promatrati kako se znojiš od grijeha i onda svoje iskupljenje tražiš u navodnim greškama kod Crkve.

Nema tamo grešaka, nema ni iskupljenja za ateiste koji su podržavali i još uvijek podržavaju totalitarni zločinački komunizam.

Je li ti ružno sanjaš, kad se sjetiš što su tvoje gazde radile ljudima 45 godina, u miru. Sjeti se tih stotina tisuća žena i djece koje ste mučili, izgladnjivali i batinali, sjeti se svih bahatih "drugova" kojima ste živjeli u debljem dijelu leđa. Sjeti se krvoprolića koje su počinili, stotine tisuća ljudi, svećenika, žena, djece.

TO JE VAMA VAŠA BORBA DALA, BEZDUŠNOST I OKRUTNOST!

I ma koliko tisuća riječi namljeo ovdje, tebe čeka kazna za zlo iza kojeg uvjereno stojiš i dan danas mučiš žrtve, sa lažima i podmetanjima.

Tko je glasao

Zanimljivo je na jednom

Zanimljivo je na jednom mjestu sažeti toliko gluposti koje generira patološka mržnja prema jednome vremenu koje je bilo takvo - kakvo je bilo, ali ni približno onome o čemu c-respond ( tu se slažem sa jednim od komentatrora ) - doista blebeće. Neću posebno nabrajati gnusne laži koje je c-respond tako "stručno" i sažeto ovdje zbrda-zdola nabacala jer izgleda da je za jedan ozbiljan i argumentirani razgovor s njom nažalost prekasno, ali ne mogu ne upozoriti na pogubnu količinu nekontrolirane mržnje koja izvire iz svake njene rečenice. U Dubrovniku je ovih dana osnovana podružnica Stranke Hrvatskog Zajedništva ( uz dužno poštovanje, krajnje desno orijentirana stranka ), koja je u svojim programskim ciljevima doslovno zapisala: "Nakon osamostaljenja Hrvatska je imala 3,5 milijardi duga u dolarima i procijenjenu vrijednost nacionalnog bogatstva cca 100 milijardi dolara. Danas, nakon petnaest godina, RH ima 45 milijardi eura duga i nacionalno bogatstvo od cca 50 milijardi dolara." TO JE NAMA VAŠA BORBA DALA draga c-respond. Vjerujem da, ako ništa drugo onda političkom podrškom, osobno pripadate tom krugu koja je Hrvatsku u tišini opljačkala, istovremeno drečeći i galameći na neka prošla vremena ( koja je stvorila onih 100 milijardi ) koja nisu bila sjajna ali ipak daleko bolja i humanija od ovih koje ste vi i vaša družba u ovako kratkom vremenu i na ovako razbojnički način servirali hrvatskom narodu i time učinili jedan od najvećih povijesnih zločina koje je hrvatski narod u svojoj povijesti doživio. U isto vrijeme, Crkva je zahvaljujući u potpunosti NEUSTAVNIM UGOVORIMA sa vladajućim strukturama doživjela svoje najzvjezdanije trenutke izobilja i nekontroliranog trošenja NAŠIH POREZNIH novaca. Najmanje što je mogla učiniti je barem ispričati se nevinim žrtvama, pa ma s koje strane oni dolazili. Vidite, draga c-respond, nas dvoje razdvajaju civilizacijske norme u kojima nema mjesta patološkoj i nekontroliranoj mržnji već samo argumentiranom sukobu mišljenja koja će nas zajedno odvesti u svijetlu budućnost ili raj ( ovisno s koje se strane gleda, ali je cilj - isti ). Historia est magistra vitae, ali ne da živimo u njoj nego da nam - prosvijetli pamet.

Tko je glasao

Macy, Neću posebno

Macy,

Neću posebno nabrajati gnusne laži koje je c-respond tako "stručno" i sažeto ovdje zbrda-zdola nabacala jer izgleda da je za jedan ozbiljan i argumentirani razgovor s njom nažalost prekasno, ali ne mogu ne upozoriti na pogubnu količinu nekontrolirane mržnje koja izvire iz svake njene rečenice.

Eide ti nama navedi te gnjusne laži, da se može o njima diskutirat.
Skačeš po raznim temama i zamagljuješ temu. Drži se konkretnih stvari i to pojedinačno, a ne paušalno.

Vidite, draga c-respond, nas dvoje razdvajaju civilizacijske norme u kojima nema mjesta patološkoj i nekontroliranoj mržnji već samo argumentiranom sukobu mišljenja koja će nas zajedno odvesti u svijetlu budućnost ili raj

O kakvim ti civilizacijskim normama pričaš? Si ti osobno ta norma i drugi su za tebe izvan tih istih? Nabacivaš se optužbama o nekakvoj mržnji i pozivaš se na argumentirani sukob, a ne držiš se konkretnih stvari.

Tko je glasao

Zanimljivo je na jednom

Zanimljivo je na jednom mjestu sažeti toliko gluposti koje generira patološka mržnja prema jednome vremenu koje je bilo takvo - kakvo je bilo

I meni je zanimljivo koliko se na jednom mjestu može sažeti gluposti koja generira toliko mržnje prema jednom vremenu KOJE JE BILO TAKVO -KAKVO JE, a toje vrijeme NDH. Kako ti se sviđa ova tvrdnja?

Dakle ti zagovaraš šutnju o zločinima komunizma, ali i ti i frederik zadnjih 60 godina ne prestajete "jahati" NDH i Crkvu, kako bi proizvodili nove divlje brzace mržnje, nepodnošljivosti i razdora.

Ali kad je u pitanju zločinački režim komunista, psssssstttttt

ali ni približno onome o čemu c-respond ( tu se slažem sa jednim od komentatrora ) - doista blebeće

Možda tebi nije bilo, ali vi veliki "humanisti" se ne obazirete na par pišljivih stotina tisuća mrtvih i protjeranih, kao i na stotine tisuća mučenih i pod stalnim pritiskom nasilja.

Veliš tebi je bilo lijepo u krilu komunjara, koje su popljačkale nekretnine, zabranile postojanje bilo kakve disonance, njihovim lažima.
Pa nemoj se baš hvaliti svojom glupošću i okrutnošću, nije to za hvaljenje.

Neću posebno nabrajati gnusne laži koje je c-respond tako "stručno" i sažeto ovdje zbrda-zdola nabacala jer izgleda da je za jedan ozbiljan i argumentirani razgovor s njom nažalost prekasno, ali ne mogu ne upozoriti na pogubnu količinu nekontrolirane mržnje koja izvire iz svake njene rečenice.

Naravno da nećeš, jer nemaš argumenta ih pobiti i dokazati da su laži, osim onog poznatog, MENI JE BILO DOBRO, a kako je drugima bilo, koga briga. Sram te napisati tako nešto, je li tako?

Evo, mojima je bilo super u NDH, bili su svoji na svome, nitko ih nije pljačkao i ubijao, a ako se usudio, dobio je metak. Išlo se na balove, kulturna scena je bila aktivna, vladalo je civilizirano i lijepo okruženje, van linija fronta, bilo je svega, dobro se živjelo. Sad bi ja trebala reći, pa što mene briga za one Srbe, Židove i Cigane, a pogotovo za komunjare koje se sređivalo po Jasenovcu, je li tako? To je tvoj stil?

U Dubrovniku je ovih dana osnovana podružnica Stranke Hrvatskog Zajedništva ( uz dužno poštovanje, krajnje desno orijentirana stranka ), koja je u svojim programskim ciljevima doslovno zapisala: "Nakon osamostaljenja Hrvatska je imala 3,5 milijardi duga u dolarima i procijenjenu vrijednost nacionalnog bogatstva cca 100 milijardi dolara. Danas, nakon petnaest godina, RH ima 45 milijardi eura duga i nacionalno bogatstvo od cca 50 milijardi dolara." TO JE NAMA VAŠA BORBA DALA draga c-respond.

Aha kužim, bitan je novac i dug. Kako te nije brinuo dug jugoslavije, nestašice, pljačka Hrvatske, kako bi "nerazvijeni" napredovali, a nikad nisi ni vidio tu divljinu i nisi imao NIKAKVE veze sa tim ljudima u tim gudurama balkana, koje smo financirali. To te nije brinulo, a sad si toliko zabrinut, da to nije politički, a ne ekonomski.

Je, nama je naša borba dala napredak, neki su se nagrabili više, neki manje, no na svakom koraku se vidi promjena. Za razliku od vašeg režima, u kojem je sve išlo u *uzicu ili u Srbiju.

Vjerujem da, ako ništa drugo onda političkom podrškom, osobno pripadate tom krugu koja je Hrvatsku u tišini opljačkala, istovremeno drečeći i galameći na neka prošla vremena ( koja je stvorila onih 100 milijardi ) koja nisu bila sjajna ali ipak daleko bolja i humanija od ovih koje ste vi i vaša družba u ovako kratkom vremenu i na ovako razbojnički način servirali hrvatskom narodu i time učinili jedan od najvećih povijesnih zločina koje je hrvatski narod u svojoj povijesti doživio.

A koliko vremena vi provodite u vrištanju, o čemu? O dugu. Jesi ti digao koji kredit? Zašto? Jer znaš i tvoj kredit, za stan, za auto, za skijanje je dio tih 45 milijardi, tvoj i tebi sličnih, koji ste iz balkanske sirotinje koja je živjela po limenkama u Novom Zagrebu, skočili u kuće i nova auta.

Pa što trošiš toliko? Dug države je 18 milijardi, sve ostalo je dug građana i firmi. Prestani se prežderavati, kupovati nova auta, mobitele, vikendice i skijanja, pa će nam pasti dug.

U isto vrijeme, Crkva je zahvaljujući u potpunosti NEUSTAVNIM UGOVORIMA sa vladajućim strukturama doživjela svoje najzvjezdanije trenutke izobilja i nekontroliranog trošenja NAŠIH POREZNIH novaca.Najmanje što je mogla učiniti je barem ispričati se nevinim žrtvama, pa ma s koje strane oni dolazili.

To ti i Mesić kažete da su neustavni, pa što ih ne srušite? Hrvatski narod je izabrao na demokratskim izborima stranku koja podržava i ne dozvoljava da se ugovori mjenjaju ili prekidaju, a ulaskom u EU, će se vjerovatno i podebljati.

Čini se da se proračun pljačka od strane pola balkana i da je vrijeme to razčistiti, pa bi trebalo dati i više Crkvi. Treba nam više javnih katoličkih škola, treba nam duha i ljubavi, koje je neuspješno pokušao tvoj režim zauvijek iskorjeniti u Hrvatskoj. Ti i tvoji - ste gubitnici, pomiri se sa tim, gotovo je-NIKADA više nećete masakrirati po Hrvatskoj, ni tjela ni duše! A ubrzo će doći vrijeme kad ćeš i ti i tvoji diktatori priznati sve zločine koje ste počinili i pravili se da se nisu desili. A sad ih okrutno poričete i tvrdite da su "opravdana osveta", kako bi bilo da Hrvati počnu provoditi "opravdanu osvetu" nad vama, komunističkim zlotvorima?

Vidite, draga c-respond, nas dvoje razdvajaju civilizacijske norme u kojima nema mjesta patološkoj i nekontroliranoj mržnji već samo argumentiranom sukobu mišljenja koja će nas zajedno odvesti u svijetlu budućnost ili raj ( ovisno s koje se strane gleda, ali je cilj - isti ). Historia est magistra vitae, ali ne da živimo u njoj nego da nam - prosvijetli pamet

Izvoli ti živjeti u svom svijetu, ja tebe nisam napala, niti te tjeram u Crkvu niti da se moliš Bogu. A takvima poput tebe, kompromitiranim u zločinačkom režimu, ja nemam što reći, osim šuti i budi što tiši, jer su zločini koje su počinjeni nad Hrvatskim narodom 10 puta gori od Ustaških. Hrvati su platili za greške počinjene u NDH, ja tebe i tvog gurua frederika, pitam ponovo:

KAD ĆE TE VI PLATITI ZA STOTINE TISUĆA OKRUTNO POBIJENIH I PROTJERANIH?

Kad će Mesići i Lončari iću u Hudu Jamu kako bi se ispričali za zvjerstva vašeg režima, kojega bezobrazno i dalje glorificirate i lažete o njemu. KAD?

Reci mi datum i godinu!

Ajmo humanisti, da vas vidimo.

Jedino što znate je "jahati" one koji su platili i preplatili svoje navodne grijehe!

Tko je glasao

I opet ( kako je to jedan

I opet ( kako je to jedan komentator napisao ) - blebećete. Odmah da se razumijemo, ja sam dijete oca kojeg je nakon Drugog svjetskog rata komunistički režim kvalificirao ( pazi sad ! ) pripadnikom neprijateljskih vojnih formacija i doista sam u mladosti "uživao" sve te plodove ratnog djelovanja svoga oca. Pokažite, gdje ja to tvrdim da mi je bilo lijepo u tome režimu. Nisam to nigdje napisao, pa me čudi pitanje da li se toga sramim. Sramite li se vi što lažete? Insinuirate i samo oko sebe sijete zlo. Ja sam rekao, a to i sada tvrdim, da u to vrijeme nisu cvjetale ruže ( meni posebno ), ali su mnoge stvari bile humanije i bolje riješene. Nisu barem ljudi kopali po kontejnerima ( kršćanski? ). Slažem se da vrijeme NDH bilo onakovo kakvo je bilo ( na koncu moj ga je otac oružjem branio ), ali ga trebamo objektivno ocijeniti, upravo onako kako ga je CIVILIZIRANA EUROPA odavno ocijenila. Jednako kako smo osudili i gluposti Titova režima. Sada odjednom samo Tito ne valja, a NDH - valja. Zato su i tradicionalni prijatelji Nijemci od nas digli ruke jer naše koketiranje sa fašizmom njima najviše donosi štete ( Englezi i Francuzi jedva čekaju ovo naše ustašovanje ). Novac : da, novac je veoma bitan, ovisi na kojoj se strani nalazite. Ako smo mi financirali te balkanske gudure i zadužili se 3,5 milijardi, koga smo to sve financirali sa ovih 45 milijardi? Mene sigurno ne. Vas? Najvjerojatnije - da. Kredita nemam, nezaposlen sam i ne bi ga imao odakle vraćati ( to mi je VAŠA borba dala ), a skijao se nikada nisam jer, ako ništa drugo - ne znam skijati ( nisam imao prilike, zapravo novaca). O svojim komunističkim zlodjelima se neću očitovati jer nemam još šezdeset godina, uzmite računalo pa vidite koliko sam godina uopće mogao u to vrijeme imati. Ipak u meni nema paranoičnog straha od mogućih promjena političkog sustava, koliko je to kod vas više nego očito, jer ja za razliku od vas nemam što izgubiti. Netko će ipak na koncu morati podnijeti račun kako je to Hrvatska temeljito i sustavno opljačkana u VAŠOJ demokraciji i koliki je masni dio toga kolača uzela Crkva. Nad svojim novcem imam pravo "jahati" i pitati u koje je sve gluposti upucan. A vi svojom paranoičnom halabukom nećete odvratiti pozornost od onih pravih pitanja koji muče ovu zemlju. Očito ste se dobro u svemu tome "snašli", jamili i sad vas je strah. Tko je jamio - jamio? Malo morgen. Lopovluk se ne može prikriti kvazirodoljubnim blebetanjem. Izvrćete, lažete i stavljate mi u usta ono što nisam rekao. Na moj zahtjev da se Crkva ispriča svim nevinim žrtvama ( jer ih nije zaštitila ), pa ma s koje strane dolazili, vi pričate o "opravdanoj osveti". Gdje sam ja to napisao? I na koncu, povijest bi kao učiteljica života doista nekima trebala - prosvijetliti pamet. Nekima nažalost - nikada. Zadnji ste put napisali da vas ne zanima moja životna kalvarija ( očevi križni putovi, dijete pripadnika neprijateljskih vojnih formacija, kuća okupirana od četnika u Domovinskom ratu, žena i djeca u izbjeglištvu...), ali je još jednom spominjem da vidite da me ona nije naučila mrziti i zazivati zlo, već praštati te dostojanstveno i civilizirano živjeti. U kršćanskom duhu. Ako vam je ovakva životna filozofija strana - jako mi je žao.

Tko je glasao

Macy, Slažem se da vrijeme

Macy,

Slažem se da vrijeme NDH bilo onakovo kakvo je bilo ( na koncu moj ga je otac oružjem branio ), ali ga trebamo objektivno ocijeniti, upravo onako kako ga je CIVILIZIRANA EUROPA odavno ocijenila.

Daj ti meni ukaži gdje c-respond brani događaje za vrjeme NDH. Ili sam ja nekaj propustil u njezinim komentarima.

O kojoj ti civiliziranoj Evropi govoriš. Jel o onoj u kojoj se djeca seksualno zlostavljaju i gdje djeca ubijaju svoje vršnjake po školama, gdje se masovno pornografski filmovi sa djecom skidaju sa interneta, na kojima se zlostavljaju i mučiju ti anđeli.

Sada odjednom samo Tito ne valja, a NDH - valja.

NDH je bila naša domovina, a režim je bil taj koji je za kritizirat i to na isti način ko i jugoslavija sa svojim tim istim.

koga smo to sve financirali sa ovih 45 milijardi? Mene sigurno ne. Vas? Najvjerojatnije - da Kredita nemam, nezaposlen sam i ne bi ga imao odakle vraćati

Jel je ko tebe financiral nije mi poznato, no ak si ne zaposlen, onda sigurno dobivaš, ili si dobival pomoč od države. Kaj si mislil, da to radni ljudi možeju samo tak financirat.

Okreni se oko sebe i usporedi stanje na cesti i po novo gradnjama. Ko to sve financira i od kud dolaziju novci?

Pred kraj tvojeg komentara pišeš o životnoj filozofiji, civiliziranom životu, o krščanskom duhu i praštanju. No na drugoj strani još uvjek živiš u WWII i predbacivaš nešto drugima, koji za to nisu ni krivi ni dužni.

Čudna moralna i civilizacijska filozofija.

Tko je glasao

@Skviki: Kada već branite

@Skviki: Kada već branite c-respond onda malo bolje pročitajte što ona piše pa ćete vidjeti da joj je NDH duboko u srcu. Ako je NDH bila naša domovina ( moj je rodni grad tada bio u - Italiji! ), a njen režim nevaljao, po istoj logici je i Jugoslavija bila naša domovina, samo je bila nesretno uređena i imala loš režim. Takvu vašu logiku ne mogu prihvatiti. A o civiliziranoj Europi imam svoje mišljenje koje pojedini ekscesi neće bitno promijeniti. Zar doista mislite da je to što pišete ( seksualno iskorištavanje djece, ubijanja...) jedino što se u Europi svakodnevno 24 sata događa i čini njenu objektivnu civilizacijsku sliku? Zašto se tako paranoično bojite Europe? Što se tiče zaduživanja u svijetu, svaka budala može uzeti kredit kojeg neće moći vratiti pa će u konačnici morati prodavati djedovinu. Kako smo je mi već napola rasprodali, nešto poklonili a nešto i simbolično naplatili. Pola Hrvatske danas više nije - hrvatsko. Sutra, kako smo uspješno krenuli, neće više biti ništa hrvatsko. Kolonija, geto, batustan...? Hvala vam na takvoj Hrvatskoj. Nemojte mi kao c-respond ( sumnjam da ste ista osoba, možda griješim) imputirati nešto što nikada nisam rekao. Niti živim niti plačem ni za II svjetskim ratom, ni za NDH niti za Titom. Živim zbog budućnosti, sebe i svoje obitelji, zato i pamtim i ne zaboravljam ali zato - praštam. Ako u ovim mojim riječima, a imate ih već u mojim prethodnim komentarima ( samo ih ili ne čitate ili ne razumijete ) nalazite nostalgiju za nekim vremenima, onda vam mogu samo reći da nastavite u njima i dalje - uživati. Doista, tu se duboko slažemo, čudna moralna i civilizacijska filozofija. Ovisi samo iz kojeg kuta gledate.

Tko je glasao

Macy, Jel ti uopče čitaš

Macy,

Jel ti uopče čitaš kaj drugi pišeju. Pital sam te fino, gdje c-respond brani NDH i zločine počinjene u to vrijeme. Ja se Evrope ni malo ne bojim jel u njoj živim od rođenja. U zapadnoj toj istoj sam provel 43 godine i još uvjelk jedan dio godine provodim tam.

Kaj ti misliš da drugi ljudi na pollitika.com ne žive za budučnost svoje obitelji.
No kak vidim nisi imun na izvrtanje tvojih rječi, a prakticiraš ih u komentaru drugima.

Daj ti meni jasno i glasno ukaži, gdje c-respond zagovara i brani NDH.

Kaj se tiče identičnosti sa drugim osobama. Pa ja ti imam naj manje deset nikova i jedan dan imam pipicu a drugi dan lulača.

To ti je svojstvo svih onih koji su ustaše, brane NDH i ne slažeju se sa tvojim mišljenjam.

Probal bum još jemput: gdje to c-respond zagovara NDH?

Tko je glasao

"U NDH je vladalo lijepo i

"U NDH je vladalo lijepo i civilizirano okruženje", citat c-respond. Uzmite naočale, probajte još jednom... i vidite kaj drugi piš(a)eju. Ako ste bili u Europi, odnosno ako namjeravate uskoro tamo otići, pokušajte ovako što javno izreći, na pr. u Njemačkoj. Pročitajte SVE njezine ranije komentare, pa ćete se u to ( ako doista to želite ) i osobno uvjeriti. Ništa ne izvrćem, samo govorim da se zbog nekolicine vas, Hrvatska danas još bori sa duhovima fašizma koji joj tako uporno priječe ulazak u EU. Primjer posljednji: postupak švicarskih vlasti prema Thomsonu i potpuna zabrana ulaska u EU. Naravno, ovdje se odreda radi o zemljama provjerene komunističke prošlosti. Očito vam nije jasan pojam pamćenja zla i - OPRAŠTANJA ( neka im Bog pamet prosvjetli ) koji je duboko utemeljen u mom osnovnom civilizacijskom poimanju suživota, a proističe, što mislite, iz čijih načela i propovijedi. Mržnja neće pomoći budućnosti ni nas niti naše djece. Za razliku od vas, koji me ne shvaćate, ja sam vas i vaše poruke doista dobro razumio.

Tko je glasao

"U NDH je vladalo lijepo i

"U NDH je vladalo lijepo i civilizirano okruženje", citat c-respond.

@Macy

moraš se staviti u tuđe cipeele da bi razumio
neki su sretni kad svoj internalizirani kaos vide svuda oko sebe eksternalizirano
snađu se poput riba u vodi
kad je kaos iz glave svuda naokolo

Tko je glasao

Skviki očito ti nisi

Skviki očito ti nisi zatvorio bold onu kosu crtu / u zagradama

Tko je glasao

tako je to sa tim crnim

tako je to sa tim crnim stvarima, samo ostavis nesto nezatvoreno i nezavrseno i sve je poslije toga crno.
Mudrost je zatvoriti te crne stvari, nauciti iz povijesti za danas i sutra.

Tko je glasao

Obaladaleka, moj naklon!

Obaladaleka, moj naklon!

Tko je glasao

Hajde hajde samo smireno,

Hajde hajde samo smireno, iznudilo se da su i Hebranzi branili kvislinge (napose danasnji predsjednicki kandidat), i jos mnogi drugi de facto partizani, ... di nece c-respond.
Tudmanu su izvrnili recenicu da je sretan sto mu zena nije ni Srpkinja ni Židovka, a usprkos tome postao je general major 1960. Janko Bobetko je isto bio poluustasa (bez obzira i pored toga sto su mu Ustase ubili oca i tri brata), a cak i novovjeki zlocinac jer je dobio i pravovaljanu pozivnicu za Haag.
Uvijek se nade nesto pa se ti brani. Sto se vise branis to si vise kriv. Ustasa si cak i kad prosvjedujes zbog tog principa.
Evo stiva za upoznavanje: http://www.republikasrpskaonline.com/rat_u_hrvatskoj_iz_pera_obavjestajc...
Takoder evo i grade za inspiraciju http://www.republikasrpskaonline.com/pavelic-papers.pdf
PS Lako je narediti "inspiriranim" gradanima dajte razmrdajte sto se razmrdati moze. Evo tu vam je milion i jedan fakat o Pavelicu i dok se oni brane vi samo sibajte nove, nove, .... Tko o cemu mi o Ustasama.

Tko je glasao

Zadnji ste put napisali da

Zadnji ste put napisali da vas ne zanima moja životna kalvarija ( očevi križni putovi, dijete pripadnika neprijateljskih vojnih formacija, kuća okupirana od četnika u Domovinskom ratu, žena i djeca u izbjeglištvu...)

Uzmimo da je ovo sve istina, što ste napisali Macy i ako je istina, ja se ispričavam što sam ušla u razmjenu sa vama.

Željela bih samo dodati, bez namjere vrijeđanja, kako mislim da bi vi trebali potražiti profesionalnu pomoć.

Kad je netko žrtva i izabere da i dalje bude žrtva i inzistira na tome da i dalje ne diže glavu, ne promišlja, ne prihvaća ili se ne obazire na vrlo konkretne argumente, već i dalje - uporno- ponavlja ideologiju svojih mučitelja, njemu treba ozbiljna pomoć.

Nezaposleni ste, nađite vremena i odite psihologu ili psihijatru i razgovarajte, dok ne osjetite da ste opet neovisan čovjek.
Ovdje ste ukazali na strašnu bol i konflikt u sebi, koji se ne rješava misom i kršćanskim duhom. Sugeriram vam sa svim srcem, da potražite slobodu duha i snagu duha, koja proizlazi jedino iz sagledavanja patnji i suočavanjem sa njima.

Danas je Hrvatska zemlja sa mnogim problemima, ali više ne morate biti rob komunističke ideologije i uskog gledanja na svijet.

Želim vam sve najbolje!

Tko je glasao

Poštovana c-respond: Dosada

Poštovana c-respond: Dosada ste blebetali a sada još i vrijeđate. Ako je oprost nešto izvan vašega svjetonazora, ako ga smatrate necivilizacijskim aktom, i ako je to za Vrapče, onda mislim da ja još i imam neke šanse da se izliječim, ali zato vi - baš nikakve. Mržnja i sijanje zla koje tako olako prosipate na ovim stranicama, moram priznati, meni osobno je ipak nešto neshvatljivo. Potpuno izvrćete stvari i pripisujete svima nama riječi koje nigdje i nikada nismo izrekli ( nisam prvi koji vam to predbacuje ). To činite kako bi samo pojačali svoj naopaki svjetonadzor i pokušali u najboljim NKVD manirima izvrijeđati sve oko sebe i - pribiti ih uza zid. Ne ide to tako, draga c-respnd, nije ovo Srednji vijek, ipak je ovo 21.stoljeće. Pravo mišljenja ne smije biti stvar izrugivanja i nekontroliranog etiketiranja nego argumentiranog dijaloga, ma koliko se mi o nekoj temi ne slagali. A ja u vašim komentarima još uvijek nisam naišao na ništa konkretno niti argumentirano. O mom načinu razmišljanja potvrdu da sam na dobrom putu je ovih dana dala i jedna Švicarska u "slučaju Thomson", a uz nju i EU. Tipične komunističke tvorevine? I na koncu, moja životna kalvarija ( istinita je , gospođo, nažalost - istinita, volio bih da nije ) ne daje mi za pravo da mrzim i drugome činim isto zlo. Vjera me je uvijek učila da pamtim i ne zaboravljam ali i nalagala da - praštam. Ponavljam, moja vjera. Koja li je to vjera vas učila da toliko mrzite i toliko otrova oko sebe prosipate? Drago mi je da za mene, po vašem uvaženom mišljenju, ipak ima neke nade. Ja barem imam Vrapče, a što je vama ostalo?

Tko je glasao

Poštovani Macy, ja živim u

Poštovani Macy, ja živim u 21 stoljeću i za mene nije uvreda ni sramota otići kod psihologa ili psihijatra, to je uvreda samo u zaostalim umovima, također ne želim vrijeđati, ali ovo vaše razmišljanje je na tragu 19 stoljeća.

Psiha je organ kao i svaki drugi i može se razboljeti, ako čovjek prolazi jako traumatska iskustva.

Kao što rekoh, ja ne želim ulaziti u žestoke rasprave sa osobom, koja je po mom mišljenju žrtva, koja pati od sindroma obožavanja svog mučitelja.

Ja vas ne želim mučiti.

Vi se niste u stanju razgovarati kao zdrava i normalna samostalna individua i sve moje riječi ste potpuno izokrenuli i ama baš ništa niste shvatili onako kako je napisano.

Lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Da ne bih ponavljao,

Da ne bih ponavljao, pročitajte moj odgovor skvikiju. Mislim da bilo kakva daljnja naša prepiska više nema smisla. Ako su pamćenje i praštanje bolest ( koja se doduše po vama još i može izliječiti, znate čak i sindrom, pa tako za mene još i ima neke nade ), onda doista nemamo o čemu razgovarati. Jer ostaje samo - neizlječiva mržnja, a ja u tome vašemu svijetu doista ne želim živjeti. Nadam se da ste me ovaj put konačno razumjeli.

Tko je glasao

@macy mislim da nije o tome

@macy
mislim da nije o tome riječ, stvar je malo dublja.
ja nemam što pričati sa nekim tko opravdava zločine ndh, niti koncentracijske logore.
no, isto tako, nemam što pričati ni sa nekim tko se zalaže za to da se zločini partizana i komunista trebaju ostaviti na miru, jer će to "već povijest srediti".
ovo ne ide tebe, nego ti pokušavam objasniti moj stav.
dakle, nije po meni tu u pitanju treba li se ili ne ispričati za zločine u ndh, ma naravno da treba. ja sam ustaški potomak i nikakvih problema sa tim imala ne bih.
tu ti se postavlja drugo pitanje, a to je da mnogo ljudi, koji nikada nisu dočekali pravdu vezano za ubojstva koja su počinili partizani i komunisti jednostavno više nikome ne vjeruje. i da, kada se govori o isprikama, s pravom očekuju i isprike s druge strane, npr poznatog antifašiste mesića da se ispriča nad bar jednom od svih onih jama, ili nekog od poznatih funkcionera kp da se ispriča za sve one prognane, pobijene i pozatvarane. to se, na žalost, ne dogadja.
i onda se cijelom problemu pristupa na pogrešan način.
onima koji su činili zlodjela u ndh sudjeno je, osudjeni su ne samo počinioci nego cijeli taj sustav. već se više od 60 godina svako malo netko ispričava za to, a nikada isprika nije dosta.
u isto vrijeme, isprike sa suprotne strane ne samo da ne dolaze, nego se stopiraju istrage vezane za počinioce tih zločina.
to stvara atmosferu kakva jeste, na žalost, i tu se stvaraju oni "zarezi" o kojima smo govorili, a kojih ne bi trebalo biti.
kada bi se to već jednom dovelo u red, svi se svima ispričali i svi osudili za svoje zločine, valjda bi onda mogli konačno naprijed, bez da nas netko stalno koristi u raspravama na relaciji ustaše-partizani, kako bi prikrio vlastite pljačke, pronevjere i lopovluke.
al hrvatski je narod oduvijek svima više pasao podijeljen, nego ujedinjen.
gdje bi stigli kada bi mi, ujedinjeni, zatražili račune za sve ono što se dogadjalo u privatizaciji, za sve one koji prije rata nisu imali ništa, a nakon njega su, kao ratni profiteri, izašli kao bogataši, za sve ono što su nam uradili.
puno je bolje da se mi koljemo i dalje.

Tko je glasao

Poštovana diana majhen. U

Poštovana diana majhen. U mnogo čemu se slažemo, ali moram naglasiti da su za istraživanje zločina iz i nakon Drugog svjetskog rata pristupi aktualnih vlasti bile različite. Komunisti su angažirali povijesničare ( jedan od njih je bio i Franjo Tuđman ), doduše malo "instruirane" da pokažu "istinu", ali pristup ( barem formalni ) je bio jedini ispravni - daj dite materi. Odnosno ostavi povjesničarima da istraže što se sve događalo ( naravno, uz sve one ograde koje sam naveo ). Nova hrvatska demokracija koju predvodi Tuđman ( Titov general i - povijesničar ) ostavila je kvazipolitičarima tipa Vice Vukojevića da od svega ovoga uradi jedan veliki cirkus u kojemu su se prekopavali tko zna čije kosti i njima - plašili vještice i malu djecu. Nešto slično onome cirkusantnom nošenju moštiju cara ( zapravo kneza, ali su Srbi tome dali nešto viši rang da bi cirkus bio potpun ) Lazara po "svetoj zemlji Srbiji". Morate priznati da se do dana današnjega nitko nije OZBILJNO posvetio istraživanju svih ratnih i poratnih komunističkih zločina, već se jedan po jedan, ovisno o dnevnim potrebama, izvlačio na površinu i sve se to zajedno učinilo više nego neozbiljnim cirkusarijama koje nesretne komunističke žrtve nisu ni najmanje zaslužili. Zašto se to događa i kome to odgovara? A mi kao mala djeca se glođemo oko partizana i ustaša i po starome hrvatskom običaju se - svađamo. A drugi lijepo beru plodove. A što se tiče pljačke u privatizaciji, e tu se ne možemo složiti. Uz dužno poštovanje, čini mi se, ako sam dobro razumio, da se vi zalažete za onu Rojsovu tko je jamio - jamio. Razbojništvo je - razbojništvo, tim teže ako ga u kući rade vlastita djeca. Ili - mangupi iz naših redova. E vidite, ja sam za to da se SVI ratni i privatizacijski profiteri primjerno kazne, što će se ulaskom u EU mnogima i dogoditi. Zato nam sada kasne pristupni pregovori sa EU, posebno u poglavlju pravosuđa, jer jednoj veoma utjecajnoj skupini novopečenih hrvatskih odličnika to nikako ne odgovara. Meni osobno odgovara, zato ovo i govorim u svoje ime, a nadam se da se ni vi niste ogriješili u svemu ovome i da ste čistih ruku i obraza. Zato se nemate čega ni bojati niti štititi (ako sam dobro razumio) sve ove lupežarije koje su nas ovako nemilosrdno bacile na koljena.

Tko je glasao

@macy nije to baš tako

@macy
nije to baš tako jednostavno, ostavimo povijest povjesničarima. jeste, što se tiče konačnih rezultata, bez daljnjega. no, da bi uopće došli do toga da se povjesničari doista, a ne pro forme i instruirano prime posla, te da im pri tome ne stoji mač nad glavom, bilo je potrebno (i još uvijek jeste) puno truda, rada i puno se puta to plaćalo, nekada zatvorima, nekada i životom.
slažem se s tobom da ne postoji volja da se pozabavi svim ratnim i poratnim komunističkim zločinima, kao što se slažem i sa onim što nisi napisao direktno, ali pretpostavljam da si na to mislio.
dakle, to odgovara svima koji su vlasti, čast rijetkim izuzecima. potpuno nevezano čiji oni bili. sve dok se mi "koljemo", oni su mirni. mogu svako malo otkopati neku novu jamu, oko koje ćemo se "klati" mjesecima i godinama, a za to vrijeme rade ono što najbolje znaju. pune svoje džepove. zato je od primarne važnosti, kada je riječ o zločinima komunizma i zločinima koje su počinili partizani, da svi u ovoj zemlji budu suglasni sa tim da se to ne samo treba, nego i mora istražiti, te postupiti shodno nadjenom. to bi, po meni, konačno bila točka na sve naše razdore.
no, potpuno si me pogrešno shvatio što se tiče privatizacije. da je po meni, svaka stavka privatizacije bila bi ponovno preispitana, sve bi se stavilo pod povećalo i bilo vraćeno sve pokradeno, poklonjeno i prodano u bescjenje, a počinioci bi išli na dugogodišnju robiju.
što se pak ratnih profitera tiče, znam da nemamo smrtnu kaznu, ali sam mišljenja da bi jedino ona bila adekvatna kazna za njih.

Tko je glasao

Poštovana diana majhen,

Poštovana diana majhen, ovdje se je nešto pobrkalo, pa je moja pozitivna ocjena pretvorena u - negativnu. Vjerojatno sam pogrešno pritisnuo tipku. Molim admin, ako je moguće, da to ispravi. Sorry. Bio sam napisao i kraći komentar, pohvalu, ali više ni njega nema. Nisam baš previše vičan ovoj elektronici, ali ako ste me razumjeli nadam se da smo - uspješno usaglasili stavove.

Tko je glasao

ovdje se je nešto pobrkalo,

ovdje se je nešto pobrkalo, pa je moja pozitivna ocjena pretvorena u - negativnu
I meni se to togađalo. Stvar je u tome da nakon što daš ocjenu, moraš kliknuti van polja za ocjenjivanje tako da skrzipta na da si izašao. Ako to ne učiniš, nego skrolaš da bi dalje čitao stranicu, skripta je još aktivna i ocjena se mijenja. Međutim, kad primijetiš grešku, možeš i sam promijeniti!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@c-respond O čemu ti,

@c-respond

O čemu ti, c-respond, blebećeš?

Tko je glasao

O čemu ti, c-respond,

O čemu ti, c-respond, blebećeš?

Očigledno o nečemu o čemu ti nemaš pojma, tako da bi tvoj doprinos ovoj temi, pokraj nekolicine koji isto tako nemaju pojma o čemu se ovdje razgovara, ali se vole ulagivati frederiku, nije dobrodošao.

Iskreno, jesi li ti pročitao ovaj dnevnik i sve komentare? Dobro promislio i onda odlučio reagirati, sa nekim saznanjima i zaključcima.

Ako jesi, izvoli podastrijeti argument protiv mojih tvrdnji, ako nisi, ima zabavnih tema koliko ti srce želi na ovom sajtu.

Tko je glasao

Jesam, c-respond, pročitao

Jesam, c-respond, pročitao sam i dnevnik i komentare.

Na osnovu toga mogu reći kako Frederik nije napisao ništa od onog što mu imputiraš i zbog čega ga ovako silovito napadaš. Ili dnevnik nisi pročitala sa razumijevanjem, ili namjerno izvrćeš ono o čemu Frederik govori.

U oba slučaja ne može biti argumenata protiv tvojih tvrdnji, jer se tvoje tvrdnje ne temelje ni na čemu što je izneseno u dnevniku.

Uvrede na račun autora dnevnika najbolje govore same za sebe.

Mir s tobom, c-respond.

Tko je glasao

sve 5, frederik, izuzev što

sve 5, frederik, izuzev što ja nikako ne bih upotrebljavala riječ fašizam tako često kao što se na ovim stranicama radi. (da ne bude zabune, nije fašizam nešto što se može prikrpati samo jednoj strani). imamo govor mržnje, kojekakve diskriminacije po tisuću osnova i još puno, puno toga. bez daljnjeg da to mora postojati kada se radi o doista ozbiljnim stvarima, no ako se na to budemo pozivali svako malo, dogodit će se to, da više uopće nećemo komunicirati, jer je malo onih koji pišu na način da im se uvijek ne bi moglo nešto od toga prikrpati.

Tko je glasao

izuzev što ja nikako ne bih

izuzev što ja nikako ne bih upotrebljavala riječ fašizam tako često kao što se na ovim stranicama radi

Etiketiranje je bilo uhodana metoda diskvalifikacije u vrijeme bivšeg režima i jedna je od najodvratnijih praksi koja je i danas prisutna u javnoj komunikaciji. No etiketiranje se ne prepoznaje po učestolosti upotrebe pojedinog termina, nego po tomu da li je ona valjana ili nevaljana. Gore je @frederik taksativno nabrojio neka obilježja fašizma (ja bih rekla klerofašizma), što znači da je valjano nešto označiti fašizmom ako odgovara nekoj od pobrojanih karakteristika. Tada se ne radi o etiketiranju.

jer je malo onih koji pišu na način da im se uvijek ne bi moglo nešto od toga prikrpati

Nije od nikakve koristi relativizirati pojmove fašizam, govor mržnje, rasizam, šovinizam, boljševizam, revizionizam itd. Postoje njihova određenja koja su široko prihvaćena i primjenjuju se svakodnevno (mediji, pravo, politika, znanost, umjetnost itd.). Ne samo da moramo biti budni kad se sadržaj kojeg oni označavaju pojavljuje u javnoj komunikaciji, nego moramo biti voljni i vlastiti govor podvrgnuti kriterijima čije poštivanje zahtijevamo od drugih.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve 5 Diana ali se ovdje ne

Sve 5 Diana ali se ovdje ne radi o stranama "mi" i "vi" ili "oni" nego o ponašanju dostojnom ljudskog lika (i kršćanina) i onih koji to nisu makoliko glumili.

Ja smatram da je ova rasprava bila potrebna, i da je neke barem pojmovne i etičke stvari stavila na svoje mjesto.

A ovo gore - pa to je besmisleno - sve što ta c-respond sada piše u svom bijesu nema veze sa mnom nego sebe projicira u mene, ali ja dakako to nisam, i ne moram se više na to uopće osvrtati, zar ne??

Tko je glasao

Ja smatram da je ova

Ja smatram da je ova rasprava bila potrebna, i da je neke barem pojmovne i etičke stvari stavila na svoje mjesto.

Svakako da je tebi bila potrebna, evo dobio si nekoliko lijepih opisnih karakteristika tipa "usmrđene iznutrice" ili "uvenula usmrđena salata" ili isprazna demagogija ili pametne tekstove obaledaleke kao reakciju na uporno silovanje koje provodiš nad poštenim pukom.

A ovo gore - pa to je besmisleno - sve što ta c-respond sada piše u svom bijesu nema veze sa mnom nego sebe projicira u mene, ali ja dakako to nisam, i ne moram se više na to uopće osvrtati, zar ne??

Kojem bjesu? Ja uopće nisam bjesna, ja sam realna.

A ti se nastavi uvjeravati da si najpametniji, najpismeniji, najavangardniji i naj naj naj tko zna što. Ne znaš ti kako se osvrnuti na moje komentare, jer tebe ne zanimaju činjenice, tebe ne zanimaju ljudske patnje, tebe ne zanima ništa LJUDSKO, ti si prepun isprazne demagogije, tako da se ne moraš osvrnuti na istinu i fakte, odi pisati nastavak plahturine ničega.

Ništa o ničemu (2) - ovo ti je moja sugestija za slijedeći nastavak. I nemoj pročitati ni jedan komentar na svoje ispraznosti, jer bi se u toj internoj tišini koja vrišti u tebi, moglo postaviti i neko pitanje, a ti ni na jedno pitanje - NEMAŠ ODGOVORA!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci