Tagovi

Ne vjerujte Ustavnom sudu - podružnici oligarh holdinga

Ustavni sud

je uvijek bio i bit ?e sveta krava, nešto sveto samo po sebi, skriveno, tajanstveno. Formalni no?obdija ne?ega što bi trebalo biti pravo i pravi?nost proizašlih iz politi?ke volje ve?ine populusa. Možeš pitati o stanju predmeta, o sucu, možeš tražiti – u Ustavnom sudu RH odgovora nikad dobiti ne?eš. Zakon o pravu na pristup informacijama – ha,ha...
No koja je uop?e uloga i društvena pozicija Ustavnog suda . Ustavni sud uop?e nije sud u klasi?nom smislu kako sam pojam asocira ve? jedna vrsta detašmana formalnog vrha sudske vlasti – prakti?no je to harem “mudraca” ni na nebu ni na zemlji, ali jasno oslonjen na jasle poreznih obveznika koji imaju pravo pitati i imaju pravo ne dobiti odgovor.
Kak besjede ti mudraci Ustavni sud ne “sudi” - on ne presu?uje o pravima i obvezama stranaka u sporu, niti presu?uje o ne?ijoj krivnji za kazneno djelo. To rade redovni sudovi na ?elu s Vrhovnim sudom. Njihova je zada?a da tuma?e i primjenjuju doma?e i ratificirano me?unarodno pravo. Uloga Ustavnog suda ograni?ena je na ispitivanje jesu li posljedice takvog tuma?enja, odnosno primjene prava suglasne s Ustavom, odnosno poštuje li sudska presuda ljudska prava koja su zajam?ena Ustavom, a koja su iznad svih zakona.
Na?elno, Ustavni sud mora biti branitelj Ustava i mora u skladu s Ustavom donositi odluke. Mora, dok ga kao “obespravljena” strana ne tražiš postupanje prema onom na?elu zbog kojeg postoji.
Suci Ustavnoga suda ve? više od desetak godina uigrano izbjegavaju nepristrano odlu?ivanje u sporovima gra?ana protiv države. Pojednostavljeno, ?im gra?anin podnese zahtjev za pokretanje ustavnosudskog postupka suci Ustavnoga suda zatraže o?itovanje od nadležnog tijela vlasti. Time mu ‘signaliziraju’ da ?im prije predloži promjenu spornog propisa. Do tada imaš pravo ?ekati bez prava na informaciju. Nakon promjene propisa Ustavni sud odbaci prijedlog za pokretanje ustavnosudskog postupka zbog toga što je stari propis ukinut donošenjem novoga, neovisno o nastavku kršenja ustavnih prava gra?ana prema novousvojenom propisu. A koliko još gra?ana zbog ubrzane promjene spornih propisa ‘ne stigne’ ostvariti svoja ustavna prava?
Od podnošenja prijedloga za pokretanje ustavnosudskog postupka do prve odluke, u pravilu, proteknu najmanje dvije godine za benigne predmete. Za malo složenije tipa mojih prijedloga za ocjenu ustavnosti nekih organskih zakona to može potrajati, potrajati – samo 8 (osam) godina. To je “su?enje” u razumnom roku u kojem se preporu?a odlazak k an?elima.
Obzirom da imam uro?ene tikove spram pravi?nosti i op?eg dobra, podnio sam u maniri djelatnog gra?anina nekolicinu prijedloga za ocjenu ustavnosti (?l.38. Zakona o Ustavnom sudu) nekih organskih zakona kao napr; Zakona o obrani; Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor; Zakona o izboru ?lanova predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne samouprave... Svi ti prijedlozi nemaju veze s mojim osobnim (materijalnim) interesom ve? pokušavaju i pretendiraju popravku patološkog društveno-politi?kog sustava. Neki od 2001. a neki od 2004.g. Navodno, sukladno bo?nim informacijama sve je to gotovo al ?eka mig “oligarha”. Poslao 20-tak maila i pisanih požurnica – od sto glasa, glasa ?uti nije.
Primjer prvi:
Pokrenem ocjenu ustavnosti Zakona o obrani iz razloga uglavljivanja crkvene ekspoziture pod imenom Vojni ordinarijat u srce državne organizacije - MORH, a što je u suprotnosti s ?l. 41. Ustava. U me?uvremenu traži se o?itovanje države – država promijeni Zakon, izbaci sporni ?lanak a Ustavni sud nakon toga odbaci moj prijedlog. Što se doga?a u praksi – ništa, Vojni ordinarijat i dalje stoluje u MORH-u i sisa prora?un sada više ne temeljem Zakona ve? Odluke vlade sa zakonskom snagom donešenoj na zatvorenoj sjednici. Ja, kako sam lijen odmah uputim novi prijedlog ovog puta adresiran na Odluku sa zakonskom snagom 2004.g. – Ustavni sud ponavlja pri?u prema zakonodavcu, država ne popušta i vadi se na don Radi?ev ratificirani sporazum s Vatikanom. Pat pozicija, neki ustavni suci traže postupanje sukladno ustavnom na?elu ?l. 41. me?utim predsjednica po diktatu “oligarha” ne stavlja materijal na dnevni red sjednica US-a – ?ekaju se ustavne promjene kojima bi se odredba o lai?koj državi ukinula. U tom duhu je sklopljen deal Angela Sodana i Franje Tu?mana u zamjenu za priznanje i državotvorstvo. Božji brat ništa ne radi besplatno...
U interviewu Vjesniku 2007.g. predsjednica Jasna Omejec odgovaraju?i na pitanje ustavnosti ratificiranih ugovora s Vatikanom odgovara;
Što se ti?e Vatikanskih ugovora, Ustavni sud prethodno mora ispitati ima li uop?e ustavnu osnovu da se bavi kontrolom me?unarodnih ugovora koji su ve? ratificirani. Rasprava o tome predstoji. A moj predmet glede iste problematike ve? je tri godine bio procesno raspravljan do trenutka Jasninog otkrivanja tople vode.
Al da se vratimo jednom usputnom oslikavanju detalja sa ocjenom ustavnosti u kontekstu ure?enog državotvorstva sustava. Kopije svih prijedloga Ustavnom sudu paralelno sam dostavio Predsjedniku Republike kao formalnoj instituciji jamstva u ostvarivanju provo?enja ustavnih na?ela što je on “primio na znanje”. Me?utim u primjeru Ordinarijata gdje je predsjednik vrhovni zapovjednik oružanih snaga tražio sam u par navrata da Institucija predsjednika “pogura” vremenski termin kona?ne odluke,ali gle vraga – predsjednik ne ?uje dobro... Toliko o sintagmi “Pantov?ak” i halabuci koja dopire s jednog od brega.
Primjer drugi:
Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor je prakti?ki gotov, ali ne smije na kona?no amenovanje na sjednicu jer bi se patološki društveno-politi?ki sustav raspao oduzimanjem strana?kog parazitskog prava na kreiranje listi pijuna i podobnika. I tako ?e moj taj prijedlog vjerojatno mene ?ekati na nebesima.
Tako to izgleda u “državi” naroda iz stolje?a sedmog. Jesam li iznena?en ili ogor?en – nisam, zašto! Iz razloga spoznaje da postoje dvije države – jedna javna na pozornici i ona iza tzv. siva zona iliti “back-stage” gdje sjede scenaristi i redatelji.
Država Hrvatska je fantomska država u kojoj su svi agregati parlamentarnih izbora nelegalni jer su sami zastupnici nelegalni, a nelegalni su zato jer nisu “izabrani predstavnici naroda” ve? oligarha i partitokratskih struktura. Nelegalni zastupnici ne mogu donositi legalnu zakonsku infrastrukturu i ne mogu birati legalne suce Ustavnog suda.I zato nelegalni ustavni suci ne mogu provoditi ustavna na?ela na temelju kojih bi riješili moj predmet i tisu?e drugih – od dostojanstva i duše ekspropriranih gra?ana.
Zato vjerujte, ne treba vjerovati ustavnom sudu koji je samo lutka na koncu igra?a iz “sive zone”.

To je samo dio polupane slike hrvatskog “krivosu?a” i bolesnog metastaziranog sustava - a ono jest i biti ?e glavna prepreka za prijem Hrvatske u ?lanstvo EU-a. Ostalo je samo šuplja retorika hrvatskih marioneta, koji sanjaju svoju karijeru negdje u europskoj hladovini.

Ali ima nade – gore!!!

Kako se izgra?uje dignitet Ustavnog suda

Ovog puta ne?u o umirovljenom ljubitelju mladih žena posebno kad su takve zarobljenice, ve? aktualni sudac koji ovih dana a u vezi parkiranja objašnjava jedno a šefica mu Jasna kojoj je sve jasno objašnjava drugo. Pazi lukavosti - ona nama ne tuma?i od kada važi Odluka US-a ve? do kada važe pravilnici lokalnih samouprava o parkiranju, to je pravi PR.
Ali ajmo mi o Marku Babi?u - sucu Ustavnoga nam suda. Tko je taj Marko Babi?.
Doti?ni uop?e nije u skandalu što mu je 2008.g.otpisano 270.686,15 kuna poreznog duga na ime PDV-a koji je "skupio" kada je još bio odvjetnik u Vinkovcima. Neke informacije govore o ?ak 970.000 kuna otpisanog duga Marku Babi?u. Vidljivo je to iz dokumenata Porezne ispostave Vinkovci. Babi?u dug nije nikad napla?en jer je nastupila apsolutna zastara. Ona nastupa ukoliko se kroz šest godina ne poduzmu nikakve radnje prisilne naplate po kojima bi dužnik morao podmiriti dugove, što nije bio posebni problem jer je sudac Babi?a imao otvorena dva u Zagreba?koj banci koji mu zbog duga nisu bila blokirani.
Da ne mora platiti PDV, Marku Babi?u proknjiženo je 30. kolovoza prošle godine, mjesec i pol nakon što je imenovan u Ustavni sud. Sudac Ustavnog suda Marko Babi? je tako nakon otpisa PDV-a i nekih uplata 31. prosinca prošle godine bio gotovo bez duga - ostalo mu je navodno platiti 3.472,03 kuna.
Slu?aj ustavnog suca Marka Babi?a nitko nije želio komentirati. Šuti Porezna uprava, Ministarstvo financija, ali i predsjednica Ustavnog suda, a i zakaj bi.Tako sada ispada da oni koji uredno pla?aju porez ispadaju budale, a oni koji uspijevaju izvrdavati godinama, cijene se kao sposobni i pošteni ?lanovi ovog društva i zajednice, koje se za nagradu postavlja na najviši pijedestal mogu? u pravnoj struci da postane sudac Ustavnog suda.
Naravno postavlja se pitanje kako se je to moglo dogoditi. Poznato je da poreznici dužnicima koji imaju više od 10.000 kuna duga šalju tri opomene, a ako se dužnici na njih ogluše, blokiraju im ra?un i dug se tako naplati. Kompjutori su i u poreznoj upravi programirani da svakih petnaest dana sami izbacuju listu dužnika, što zna?i da je sve ovo vrijeme sve izlistane opomene, neko revnosno morao pospremiti u ladicu. A to obi?ni referent siguran sam ne može napraviti sam na svoju ruku!
No postavlja se i drugo pitanje, a to je može li se takvom ?ovjeku povjeriti da odlu?uje na Ustavnom sudu. U normalnoj pravnoj državi to ne bi išlo, ali u Hrvatska koja je pr?evina oligarhije - koja je pokrala i oplja?kala narod i državu, takvi su suci, s putrom na glavi, garancija da ?e i njihov putar na glavi i otisci prstiju ostati nekažnjeni, jer sudac Marko Babi? i njegovi kumpanji sigurno ne?e stavljati lisnice na ruke onih s ?ijom su pomo?i zasjeli na svoje suda?ke i druge pozicije. Ovo je još jedna potvrda da su mito, kriminal i korupcija smješteni na tri strane Markovog trga, kojeg su oligarsi i suci Ustavnog suda, da budu sigurniji, proglasili zonom zabranjenom za prosvjede.

Komentari

Za ilustraciju stručnosti

Za ilustraciju stručnosti Ustavnog suda, neka posluži izjava ustavnog suca dr.sc.Marka Babića, koji kao sudac izvjestitelj u konkretnom predmetu, ne zna šta govori i obmanjuje javnost. Izjava je objavljena u Dnevniku HTV-a, 10.09.09.
Starost: 21 h
Kazne za parking ne moraju se platiti!!!

Naplata parkiranih kazni protuzakonita je i protuustavna, odlučio je tako u ožujku Ustavni sud RH. Određen je i zakonski rok za prilagodbu, no građani nisu znali jesu li tom periodu dužni plaćati kazne koje izriču parkirna poduzeća. Nisu dužni plaćati - potvrdio je za HTV sudac Ustavnog suda Marko Babić.

Ono o čemu građani moraju voditi računa jest da su dužni platiti iznos parkiranja, ali ugovornu kaznu nisu dužni plaćati naprosto zato što Zakon o obveznim odnosima zabranjuje naplatu ugovorne kazne kada su novčane tražbine u pitanju, kazao je Babić.10.09.2009.

Tko je glasao

RoseParks, dao sam bod kako

RoseParks,

dao sam bod kako bih pročitao tekst. Ovo si već jednom objavila, no, opetovano nisi predočila svoj stav u čemu to konkretan ustavni sudac Babić "ne zna što govori i obmanjuje javnost"?

Tko je glasao

Ako nije jasno čime

Ako nije jasno čime "obmanjuje" javnost, klikni na lkink ispod, Jasna Omejec OPOVRGLA izjavu Babića da građani NISU DUŽNI plaćati kazne za parkiranje.
I nije točno da sam to već jedanput objavila.
Ali ....neću više! Neka objavljuju oni koji to znaju jasnije, točnije i drugim stilom ( vokabularom).

Tko je glasao

Moja pogreška.:)

Moja pogreška.:)

Tko je glasao

Treba provjeriti komentar

Treba provjeriti komentar prije objave - ovak, to je spam - a vjerojatno nije bila namjera, jel tak RoseParks!

Tko je glasao

Ne iznenađuje me više

Ne iznenađuje me više ništa.
Ja sam provjerila, a mogli su i drugi. Spam nije vijest sama, nego onaj koji ju doslovno prenosi?
Hvala.

Tko je glasao

Pogledajte video. Izvor

Pogledajte video. Izvor informacije je naveden. To je citat, samo nedostaju "navodni znaci".
Ispod navedene izjave-citata, prenijela sam link; demanti Predsjednice Ustavnog suda,jer su "pogrešno" shvaćene izjave Babića, koji je , kad je govorio da se kazne ne moraju plaćati "mislio" na pojedinačne slučajeve.Koje? Ako je "mislio" na one o kojima se vode sudski postupci, njih ne smije komentirati jer su "sub iudice". A niti to nije točno, jer je pravilnik(ci) na snazi do 31.12.2009.
Ja sam čula i vidjela to što sam kopirala sa weba dnevnika HTV-a. Svatko se mogao sam uvjeriti u vjerodostojnost teksta . Moj komentar o "ilustraciji stručnosti" potkrijepljen citatom suca, nije ni netočan , ni uvredljiv-prostački-psovački, pa ne vidim u čemu je problem?
To što ustavni sudac javno u udarnom terminu dnevnika kaže, da je Ustavni sud ukinuo u ožujku pravilnike o naplati kazni za parkiranje pa građani ne moraju plaćati "ugovorne kazne", već SAMO cijenu parkiranja....znači upravo to što je rekao. Ali NIJE REKAO da se moraju i dalje plaćati ugovorne kazne do 31.12.2009., jer je do tada dan rok koncesionarima za usklađivanje pravilnika sa zakonima...
Dakle, iako je nešto ocijenjeno protuzakonitim, primjenjuje se do roka zadanog za otklanjanje nezakonitosti.
To bi ustavni sudac morao znati, i znati jasno i nedvosmisleno reći, a ne da obmanjuje javnost, tako da ga i njegova "šefica" mora demantirati ( J.Omejec je OPOVRGLA izjavu A.Babića). I šta je onda sporno da je "komentar" učinjen nevidljivim?

Tko je glasao

I šta je onda sporno da je

I šta je onda sporno da je "komentar" učinjen nevidljivim?

sorry, ja sam nešto smrdao i to sam sada ispravio, nema ništa spornoga u komentaru, ispričavam se

Tko je glasao

Država Hrvatska je

Država Hrvatska je fantomska država u kojoj su svi agregati parlamentarnih izbora nelegalni jer su sami zastupnici nelegalni, a nelegalni su zato jer nisu “izabrani predstavnici naroda” već oligarha i partitokratskih struktura.

Tako je u vascelom svetu, pa zašto bi unas bilo drugačije?! Oni koji imaju novca da plate najskuplju kampanju i angažiraju najbolje PRd stručnjake uvijek i svukuda pobeđuju.

Evo upravo kao gost na HTV-u glasovita američka aktivistica Naomi Wolf izjavljuje kako u USA je na sceni LAŽNA demokracija i da je Obama samo figura iza koje stoje sive eminencije, korporacije i kapital.
Baš mi dođe kao kec na 10.

A vi u jednoj jadnoj maloj tek rođenoj državi i demokraciji tražite dlaku u jajetu i to iz IDEOLOŠKIH razloga.
Smeta vam samo ono gdje je u krivu desna opcija, crkva, HDZ.. dok na ostatke komunističke diktature, bivše UDBAše, KOSovce i njihove egzekutore poput Manolića, Mesića, Perkovića i sličnih... uopće ne reagirate.

I zato nelegalni ustavni suci ne mogu provoditi ustavna načela na temelju kojih bi riješili moj predmet i tisuće drugih – od dostojanstva i duše ekspropriranih građana.

Ali, ako je to zaista tako, što ste onda tim nelegalnim i nelegitimnim kreaturama podnosili svoje zahtijeve/prijedloge ili što već? Samim tim činom upravo Vi ste im dali legitimitet koji im sada osporavate, veljda stoga što njihove odluke nisu bile u skladu s vašim očekivanjima.

Tko je glasao

krrrrekani, citiram tvoja

krrrrekani,

citiram tvoja tužne riječi, premda zvuče podosta robusno:

aAko je u vascelom svetu, pa zašto bi unas bilo drugačije?!

Autor članka je učinio iskorak, u suočenju s "pitanjem" koje sam postavio u članku TREĆA REPUBLIKA.

Ti odgovaraš na s v e d e f e t i s t i č k i.
"Pobogu" kaži što hoćeš, objavi članak, i ako se kojim sticajem okolnosti pojavi u odgovoru osoba koja ima "lažne" atribucije 4 generala zbora, dva akademika HAZU, i "ponešto" doktora znannosti - i RATUJE sa svima, tada kaži za jednu takvu objavljenu riječ barem H V A L A. A od takve imaginarne osobe, koja je usputno ljubila B L A T O, ali ne u kazivanju Pearl Buck, već s t v a r n o. A tko je ta "Buckovica" itd. - tako malo važno. Konačno, vaćno je imati kruva ... i to što berićetnijega!

I onda ako tražliš više od toga, tada si klasičan c r o a t, kojih usputno ima na kile. Ne na kilo-grame, već na kile, pa i tone.
U tom smislu, činjenica da "smo" na virtualnom prostoru svi jednaki i isti - jeste najobičnija paralaža! Naime, dosta uočavam tvoje komentare, ovdje, a što zahvaljuješ Ediju. No, jednako kao Jelenska ne možeš proizvesti č l a n a k. To ne može učiniti čak niti Edi. a kojega s razlogom itekako cijenim. I ne - vilše od Ap, primjerice.

Naime, DESNIČAR nisi Ti. DESNIČARI su upravo spomenuti !!!!
Naravno, u mojoj percepciji. Ovo "između" je ništa, ili off.:)
Nejasno? Pa naravno da je nejasno. No, ja ovdje nisam da tumačim golemoj većilni pametnih i prepametnih, ili glupih i preglupih ono što je pametno. To može činiti samo prepametan, ili preglup.

Tko je glasao

citiram tvoja tužne

citiram tvoja tužne riječi, Ti odgovaraš na s v e d e f e t i s t i č k i.

ma samo ti se čini. zašto bih bio u depri kad oko nas cvjetaju ruže, a "vrtlara" s akademskim naobrazbama koji znaju kako s ružama treba, imamo i za izvoz. Samo ima jedan mali problemčić; nitko ih neće.
Pobogu" kaži što hoćeš, objavi članak, tada kaži za jednu takvu objavljenu riječ barem H V A L A. Konačno, vaćno je imati kruva .

Od objavljivanja članaka kruva nema, moš samo dobit palicom po glavi, a ja ionako kažem ono što hoću i za to mi nitko ne mora govoriti HVALA - premda u mojim komentarima samo čista istina. Čitam autore ko otvorenu knjigu i čim zinu odmah znam koji su i što misle bez obzira na akademsku razinu ONO bitno se ne može skriti...barem ne meni. Zato mi nekad bude žao tih pokušaja i moje okrutnosti. No kad se pojave "andjeli čuvari" znadem da sam pogodio u sridu.

I onda ako tražliš više od toga, tada si klasičan c r o a t, kojih usputno ima na kile.

A ja sam mislio da je baš obratno i da je više nas koji se zadovoljavamo s koricom kruha, ali očito sam pogriješio u procjeni. No sad mi je jasno zbog čega nam je tako kako je. Previše ambicioznih koji drpaju đe stignu i samo kukaju kako im je loše. O tome je nešto kazivao i Car Franjo Josip, samo zaboravih u kojoj je to prigodi bilo.

U tom smislu, činjenica da "smo" na virtualnom prostoru svi jednaki i isti - jeste najobičnija paralaža!

s ovime se u potpunosti slažem. nas dva u isti koš nikako ne možemo.

Naime, dosta uočavam tvoje komentare, ovdje, a što zahvaljuješ Ediju. Naime, DESNIČAR nisi Ti. DESNIČARI su upravo spomenuti !!!!

Nijedan pravi desničar nikada svoj glas ne bi dao jednoj Vesni Pusić, a edi je upravo nju istakao za svog favorita kao predsjedničkog kandidata. Možda je za tebe i Vesna veći desničar od mene ili ovdje prisutni Feniks čiji radikalizam, priznajem, daleko nadmašuje i najradikalnije desničarske stavove ikada ovdje iznešene. Naravno, ukoliko pod desničarenjem podrazumijevaš
fašistoidnost, šovinizam, ksenofobiju, rasizam its. U tome smislu zaista zahvaljujem ediju, a i Feniksu kojemu je Pusićka takodjer jedan od omiljenijih političara.

Jelenska i ap su za mene zasebna kategorija, svak za sebe i prihvaćam mogučnost da su veći desničari čak i od mene, ali od Vesne Pusić i njezinih štovatelja, NIKADA! :)

Tko je glasao

krrrrekani, ima nešto u

krrrrekani,

ima nešto u ovomu, no, tada je to predmet izravnih razgovora a ne klasifikacija. :)

Vesna Pusić je internacionalno obrazovana, kozmopolitski, i faktički je riječ o klasičnoj štreberici (kakvih sam, inače upoznao u životu), a bez dubljih znanja i razumijevanja ni gospodarstva, ni pojma hrvatski narod, a kazao bih ni pojma građanin. Naravno, ako to nije prepisano iz neke od nekoliko stotina knjiga koja je morala pročitati i naučiti jer joj je to p o s a o. A to znači profesorski mudro kompilirati, ali izvan vremena i prostora pod nazivom Hrvatska.
No, u doslovnom moru osrednjosti ona je osvježenje. A to što bi ti želio mnogo kvalitetnije, oprosti, to je već malo skuplje. Prezahtjevan si, tražiš, a što daješ?:)))

Tko je glasao

Krrrrekani, “Smeta vam

Krrrrekani,

“Smeta vam samo ono gdje je u krivu desna opcija, crkva, HDZ.. dok na ostatke komunističke diktature, bivše UDBAše, KOSovce i njihove egzekutore poput Manolića, Mesića, Perkovića i sličnih... uopće ne reagirate.”
Prvi prijedlog otišao 2001. kad su gore bili “lijevi” – baš me briga ko je aktualni.
Ne kužim zakaj me odmah smještaš u neku kućicu, ja sam nebitan - sadržaj gledaj!
“Ali, ako je to zaista tako, što ste onda tim nelegalnim i nelegitimnim kreaturama podnosili svoje zahtijeve/prijedloge ili što već? Samim tim činom upravo Vi ste im dali legitimitet koji im sada osporavate, veljda stoga što njihove odluke nisu bile u skladu s vašim očekivanjima.”
Ne možeš na drugi stupanj – Europski sud za ljudska prava (European Court of Human Rights) u Strasbourgu dok ne iscrpiš formu doma. Nisi pročitao – upravo i je poanta u tome kaj oni ne da su odlučili kontra mog očekivanja već uopće ne žele odlučiti (ili čekaju neko buduće vrijeme sukladno migu oligarha) bilo kako samo da donesu odluku. Ponavljam, prijedlozi nisu privatnog karaktera već pretendiraju zaštiti općeg dobra svih građana. Nijedan prijedlog nije privatan (obzirom na benefite) i nijedan prijedlog nema odluku – bilo kakvu!!!

Tko je glasao

Ne kužim zakaj me odmah

Ne kužim zakaj me odmah smještaš u neku kućicu,

Pa odal vas je ovaj dio vašeg upisa:

"Pokrenem ocjenu ustavnosti Zakona o obrani iz razloga uglavljivanja crkvene ekspoziture pod imenom Vojni ordinarijat u srce državne organizacije - MORH,"

A i čekali ste dok vaši dojdu na vlast jer ste mislili da će biti na vašoj strani:
" Prvi prijedlog otišao 2001. kad su gore bili “lijevi” – baš me briga ko je aktualni."

Ponavljam, prijedlozi nisu privatnog karaktera već pretendiraju zaštiti općeg dobra svih građana.

S obzirom da je Hrvatska katolička zemlja u kojoj se preko 2/3 duša smatra vjernicima, mislim da je u njihovom interesu da je Crkva infiltrirana u sve pore društva i da protiv toga većina njih nema ništa protiv.
A vi kažete da djelujete u interesu svih građana.

Nasuprot toj skupini građana možemo staviti vas ateiste i komunjare koje u društvu predstavljaju raznorazne nevladine civilne udruge građana koje iz proračuna sisaju daleko više novca od Crkve koja skrbi o većini hrvatskih građana ( kažem građana jer ako kažem Hrvata slučajno bi se mogli naljutiti).

Svi znademo koliko Crkva vuče iz proračuna, a znamo li koliko te kojekakve udruge crpu novca poreznih obveznika i KOLIKO ih je?
Koja je njihova prava svrha i koliko svojim djelovanjem pomažu, odnosno pomažu li uopće ili nam nanose više štete od koristi.

Tko je glasao

Dragi moj, ti negiraš

Dragi moj,

ti negiraš načela Ustava, a čl. 41. govori o laičkoj državi - crkva je odvojena od države.
Prema tome ako ćemo (ako nećemo reci) poštivati Ustav onda "crkveni instituti" svih religija nemaju kaj raditi u državnoj organizaciji pa da smo i 100% katolička zemlja, ok. Priča o laicizmu države će biti na redu u jednom od narednih dnevnika. I još nešto, ja jesam vjernik - al na tragu onakve vjere koju živi i promiće don Ivan Grubišić, don Branko Zbutega (pok)...

Tko je glasao

a čl. 41. govori o

a čl. 41. govori o laičkoj državi

taj članak su ubacili drugovi koji su pisali Ustav jer je zvučao tako demokratski i in poput antifašizma i sličnih sranja za koje znamo da su uvijek bila sporedna stvar. Moj učitelj iz ONO i DSZ uvijek nam je govorio da je u sklopu drugog svjetskog rata komunistička partija igrala na dvije karte, jedna je bila tzv. antifašizam, a druga širenje komunizma. Nije teško pogoditi koja od tih "karata" je bila ona prava, a koja iz rukava ;)
"Borba", vidimo, traje i dalje.

I još nešto, ja jesam vjernik - al na tragu onakve vjere koju živi i promiće don Ivan Grubišić, don Branko Zbutega (pok)...

Da, nije ni čudo jer ta dvojica ionako misle da je Isus Krist bio najveći komunist. A i malo je čudno da pripadnici jedne institucije nisu za to da ta institucija ima što širi utjecaj na ukupno društvo.
Crkva je usprkos tome što je bila gotovo zabranjivana, odnosno na sve moguće načine ometana u svome radu, uspjela sačuvati svoje "stado" i opstati do današnjih dana. I vjerujem da će i dalje uspješno odolijevati ovakvim i sličnim napadima. Čak sam siguran da je ti napadi još više jačaju zbijajući vjerničke redove koji uviđaju da neprijatelj i dalje ne odustaje od svojih nauma.

Tko je glasao

Zašto Hrvatska uopće ima

Zašto Hrvatska uopće ima Ustavni Sud? Zašto taj dodatni trošak?

Zar ne bi te poslove mogli obavljati (bolje i s manje političkog utjecaja) redovni viši sudovi?

Daleko od toga da sve zemlje imaju ustavni sud.

The Observer

Tko je glasao

Ne samo da ga nemaju nego tu

Ne samo da ga nemaju nego tu postoji još jedna zanimljiva korelacija: postojanje i uloga Ustavnog suda su indikator netransparentnosti zakonodavnog procesa. Jednostavnije rečeno: kad je proces donošenja zakona transparentan, uz pravu javnu raspravu, dijalog s biračkim tijelom, temeljito istraživanje i demokratski proces glasanja, tada je potreba za tijelom koje će revidirati propise i proglašavati ih "ustavnim" ili "zakonitim" gotovo nepostojeća. O tome se jednostavno vodi računa PRIJE donošenja propisa. U Velikoj Britaniji ne postoji ustavni sud (ne postoji čak ni pisani ustav) ali zakoni se temeljito raspravljaju i donose transparentno i demokratski. U Americi sve funkcije ustavnog suda obavlja Vrhovni sud. Onaj ograničeni dio revizije koja se nužno pojavljuje zbog grešaka mogu preuzeti redovni sudovi (čak i niži). I niži sud (a svakako i Vrhovni sud) potpuno su podobni za obavljanje funkcija Ustavnog suda (izborni proces; ustavna tužba zbog povrede prava iz Ustava; ustavnost i zakonitost propisa). Odvojeni je problem što su suci nižih sudova uglavnom nedovoljno obrazovani za trenutno preuzimanje takve nadležnosti...

No kad s druge strane proces donošenja propisa izgleda kao faraonski ukaz s vrha piramide jada, u kojem "on" ili "ona" jednostavno kaže da će tako biti (i tako i bude), bez obzira na to što kaže javnost, stručnjaci, Sabor ili mediji, onda je potreba za Ustavnim sudom nažalost realna i velika. S njom raste i potreba za političkom kontrolom tog tijela.

Ovoj vladi stalno "padaju" zakoni. Odredbe o povlaštenom upisu djece veterana, zakon o trgovini i zabrana rada nedjeljom (2 puta!), moguće zakon o haraču...to su u javnosti eksponirani slučajevi. No slučajevi neustavnih i nezakonitih propisa HDZ-ove vlade se broje visokim brojkama što pokazuje da ova vlast jednostavno nije nomotehnički nadarena, a nekad čak ni elementarno pravno pismena - a "provodi" zakonske reforme za EU. Kakvi će se ispostaviti da su ti zakoni i propisi, samo Bog/Božica Sunca zna.

Opinioiuris

Tko je glasao

Kaže jedan "Mustafa" danas

Kaže jedan "Mustafa" danas u Jutarnjem kako muslimanska vjerska zajednica koja živi i djeluje u Rvatskoj neustavnoj tvorevini (ma što to značilo) uživa najviše povlastica i sloboda nego u bilo kojoj drugoj zemlji članici EUROPSKE DEMO(N)KRATSKE UNIJE.

Pa ti vidi.

Pas mater komunjarsku.

;)

Tko je glasao

opinioiuris, nije problem

opinioiuris,

nije problem što ovoj nelegalnoj Vladi padaju zakoni pred Ustavnim sudom, a što bi moglo utjecati na dojam kako je Ustavni sud "nezavisan".
Držim kako je riječ o tomu da je Ustavni sud samo birokratska institucija u funkciji maskiranja stvarnog stanja, a to je da više ne postoji Republika Hrvatska, već postoji Republicum Croatorum Latifundum. U bitnim pitanjima na Ustavni sud utječe "politička volja", koja je i postavila točno takve suce u Ustavni sud. Oni nisu vrhunski predstavnici pravne struke u Hrvatskoj, dapače. Konačno, to potvrđuju i nedavni doslovno cirkusi s imenovanjem novih ustavnih sudaca. A prije ovih, tek? Naravno, i u njemu ima iznimaka, no generalno je to tako.

Tko je glasao

Oni nisu vrhunski

Oni nisu vrhunski predstavnici pravne struke u Hrvatskoj, dapače.

Ovo nije poptuno točno jer tamo doista sjede neki vrhunski predstavnici pravne struke. Ali su recimo akademici. Jasna Omejec je profesorica upravnog prava. Što jedan profesor zna o suđenju pa makar ono bilo više-manje plenarno i makar se radilo o bitnim pravnim pitanjima? Suce profesore je uvijek lijepo slušati kad govore u sudnici jer zvuče učeno, ali na kraju dana o pravom sudačkom poslu nemaju pojma niti ga razumiju. Posao akademskog profesora je da istražuje, piše članke, kritizira presude i utječe na razvoj prava, ali ne i da presuđuje, time se trebaju baviti profesionalni suci.

Kada se tim istaknutim predstavnicima iz krive grane struke dodaju politički imenovani para-pravnici, neki i s međunarodno lošom reputacijom, dobiva se USRH.

Opinioiuris

Tko je glasao

opinioiuris, ne postoji

opinioiuris,

ne postoji "kriva grana struke", kako kažeš!. Dakle, bio sam vrlo jasan u tekstu (sadržaju) kojeg sam objavio, a koji si preusmjerio u takvo svoje tumačenje.
Nadalje si se u s u d i o navesti primjer iz motrišta takve svoje tvrdnje - nasuprot mojoj vrlo točnoj definiciji, u opravdanosti da "preusmjeriš" moju jasnu tvrdnju da "oni nisu vrhunski predstavnici pravne STRUKE u Hrvatskoj", a kako sam napisao i potpisao.
A sa, i s t i č e m, zadnjom rečenicom koju "nisi vidio".

No, nije o tomu riječ.
Obaram sve što si napisao u konfrontaciji s onim što j e s a m potpisao, tvrdnjom da dr. sc. Padjen - jeste konkretna osoba (nije jedina) s kojom sam u izravnoj konfrontaciji.
S Jasnom Omejec - n i s a m. Zašto? Zato što je p r o f a n a.

Pađen je k a l i b a r. Smerdel to nije. Dio sastava Ustavnog suda (američki: Vrhovni sud) moraju biti vrhunski operativci u međuodnosu.

Sastav USTAVNOG SUDA REPUBLICUM CROATORUM LATIFUNDUM, bez mojega najžešćega protivnika - dr. sc. Ive Padjena - nije ništa drugo nego CARUSELUM.
Neozbiljlno?:)

No, ovo su neozbiljne "off" stranice.
Konačno, na ovim stranicama, tj. portalu, ne nastupaju ozbiljni ljudi.
Ozbiljni su oni koji su Dekani, Prodekani, Kerumi, Gospodarstvenici.

A mene "zanimljivo" zanima samo PADJEN, naravno, kada je riječ o "ovomu".:)

Ako se u s u đ u j e š, otvori članak o Ustavnom sudu. Ne u smislu "frederik" vrhunskih objava, već "nešto snažnije".:)

Tko je glasao

@opi, Hrvatskoj trebaju

@opi, Hrvatskoj trebaju "tranzicijski suci" pa taman ih uvozili! Onaj sudac koji ne shvaća bit i znak vremena, važnost prevladavanja totalitarne prošlosti, nesmije biti ustavni sudac. U protivnom, a svjedoci smo toga, dolazi do akumuliranja negativne narodne energije koja će ko vukan jednog dana ( nezna se kojeg jer vukan je na sreću božanski nepredvidiv) eksplodirati anarhijom, a tad kud koji mili moji.

Tko je glasao

U biti, drugovi (i gospodo)

U biti, drugovi (i gospodo) moji, ja mislim da vi samo serete jer nemate pametnijeg posla i da bi nam takvi poput vas na vlasti, još više zagorčavali naše male jadne i bezvrijedne živote za Vas bitne samo do trenutka dok vas ne izaberemo na pijedestal.
:)

Tko je glasao

Kad Vlada padne, pašće i

Kad Vlada padne, pašće i ustavni sud jer je i to jedan od komunističko-udbaških bunkera!

Tko je glasao

svašta si ti tu nadrobio;

svašta si ti tu nadrobio; nadam se da nije tako i u podnescima sudu.
ustavni sud je s razlogom izdvojen iz sustava sudova. možeš se ne slagati s time, ali je tako.
što se tiče te tajanstvenosti oko njegovog rada, aspolutno se ne slažem. to je jedini sud koji (je obvezan imati i) ima SVU svoju praksu dostupnu na netu, i to tako složeno da se jako lako pretražuje.
što se tiče dobivanja informacija iz samog postupka, pa nećeš valjda ti kao predlagatelj tražiti informacije po zakonu o pravu na pristup informacijama!?
btw, možemo li dobiti oznaku nekog od tvojih prijedloga?
moja najveća zamjerka ustavnom sudu ide na račun načina na koji su suci zabrani. po načinu oni su politički funkcioneri što mi se ne sviđa i mislim da dovodi u sumnju njihovu nepristranost.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Evo upravo precjednik Mesić

Evo upravo precjednik Mesić svekolikom gledateljstvu objašnjava kako je to u stvarnim demokracijama.
Jebaji ga, čoek zna znanje, ispekao ga u bivšoj državi na mnogobrojnim odgovornim i poverljivim funkcijama.

Sve popišat i zapalit, SVE!

Dok nije kasno.

Tko je glasao

Dragi Griotta,

Dragi Griotta, ......
"ustavni sud je s razlogom izdvojen iz sustava sudova. možeš se ne slagati s time, ali je tako"
Bojim se prijatel da si ti nekaj grdo pobrkal, izvlačiš neke zaključke i stavljaš ih meni u usta, moraš pročitati još koji put.
Ali jesam spreman odgovoriti na svaki tvoj upit bez maltretiranja ovdje prisutnih jer iz tvoje konstrukcije - "možemo li dobiti oznaku nekog od tvojih prijedloga?" zakljućujem da koristiš argument "mi", a na što te nitko ovlastio nije - reci - "ja".
Vrlo rado ću ti dati broj predmeta, ali mi se javi mailom (puno ime i prezime - adresa) a u povratu ćeš imati pune moje podatke.
Moj mail: zvizdalo@gmail.com

Pozdravlja te Golgota

Tko je glasao

dobro, možeš li mi onda

dobro, možeš li mi onda rastumačiti što ti je ovo trebalo značiti: "Ustavni sud uopće nije sud u klasičnom smislu kako sam pojam asocira već jedna vrsta detašmana formalnog vrha sudske vlasti – praktično je to harem “mudraca” ni na nebu ni na zemlji, ali jasno oslonjen na jasle poreznih obveznika koji imaju pravo pitati i imaju pravo ne dobiti odgovor." (najbolji su mi takvi koji nešto napišu pa onda tvrde da je to izmišljeno. jel u pitanju podvojena ličnost ili onaj nijemac koji po stanovima skriva stvari, ne znam.)

drugo, kažem "mi" bez punomoći jer te tražim to ovdje, tako da to vide i drugi ljudi.

treće, ne vidim zašto bi se ja tebi trebala javljati sa svojim podacima kada si ti posvetio dnevnik tome kako ustavni sud loše sudi i kako je loše presudio u tvojoj stvari. kad se ja budem javno žalila ovako kao ti na neku odluku, onda ću i napisati podatke potrebne da ljudi vide tu odluku pa da sami donesu svoj sud. ako nisi spreman izaći u javnost sa svojim slučajem, nemoj onda ni prigovarati napola (znaš li za onu audiater aut altera pars?).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Draga griotta, Sukladno

Draga griotta,

Sukladno primjerenom kućnom odgoju (naobrazba nebitna) a u dobroj vjeri napisao sam ti opširan odgovor i kod ponovnog čitanja-analiziranja oba tvoja komentara zaključio da mi je uzaludan trud jer nikakav odgovor tebi neće biti dovoljan i jer te ne zanima.
“svašta si ti tu nadrobio; nadam se da nije tako i u podnescima sudu.”
“(najbolji su mi takvi koji nešto napišu pa onda tvrde da je to izmišljeno. jel u pitanju podvojena ličnost ili onaj nijemac koji po stanovima skriva stvari, ne znam.)”

Ti nisi pisala komentar radi afirmativnog doprinosa temi dnevnika već si unaprijed “presudila” i sukladno toj presudi sad pokušavaš destruirati ne sadržaj već neizazvana ideš đonom na osobu o kojoj ništa neznaš i koja prema tebi ide pozitivistički!!!
Valjda je i tebi jasno da je u pitanju eskalacija tvoje negativne energije za koju ja nemam ni volje ni želje amortizirati javno – radi digniteta ostalih komentara.
Ali i nadalje, u dobroj vjeri, otvoren sam mailom na raspravu do potpunog razriješenja po tebi postojećeg konflikta da li sadržaja ili autora.

Pozdravlja te Golgota - finalno

Tko je glasao

Zahtjev za ocjenu

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor je praktički gotov, ali ne smije na konačno amenovanje na sjednicu jer bi se patološki društveno-politički sustav raspao oduzimanjem stranačkog parazitskog prava na kreiranje listi pijuna i podobnika. I tako će moj taj prijedlog vjerojatno mene čekati na nebesima.

Naime, oni su plaćeni za to što čine, i u tomu je središnje pitanje!
Dakle, sve se svodi na igru iscrpljivanja, dok druga strana ne kolabrira.
Postavlja se pitanje koje je rješenje?
Pa, naravno, rješenje je u osnaživanju druge strane. Samo z a j e d n o ostvarivo je polučiti imalo značajan rezultat protiv onih koji su itekako p l a ć e n i da štite točno takav od tebe ispravno definiran - PATOLOŠKI - društveno-politički sustav čiji smo mi sužnji - sužnji patologije.

Tko je glasao

Dnevnik na mjestu, nemam

Dnevnik na mjestu, nemam primjedbi, samo pohvale! A KAKO JE USTAVNI SUD ZAPOČEO, TAKO I DANAS DJELUJE - s jednim probisvijetom Vukojevićem koji je degradirao Ustavni sud za niz godina. A nastup Jasne Omejec, predsjednice US-a prije nekoliko dana kada se potužila na medije je smiješan, da nije ozbiljan. Upravo se radilo i radi o požurivanju predmerta HARAČ POREZ joji navodno dolazi na dnevni red US-a - za 6 mjeseci!? Ne samo da je neustavno spor (tko na vrijeme daje, dvostruko daje!) ovaj sud ničim ne odudara od opće slike nepravedne države Hrvatske koja štiti tajkunski kapital i njegove predstavnike. Da, vrijeme je početi diskusiju ne o hrvatskim tajkunima nego o hrvatskim oligarsima!!Njima je pravo i pravda u sili tj. topuzu!
I gubitak je vremena obraćati se Ustavnom sudu Hrvatske! Bolje, ako je nešto imalo konkretnije, odmah u Strassburg! Mada, ni oni se neće, kao i mnogi suci, pretrgnuti od posla, posebno brzine!I oni su eksponenti, nažalost, nekih struktura, a tek onda rimskog prava i njegove moderne varijante!

Danimir

Tko je glasao

I gubitak je vremena

I gubitak je vremena obraćati se Ustavnom sudu Hrvatske! Bolje, ako je nešto imalo konkretnije, odmah u Strassburg!

Pravno nemoguće.

Uvjet za admissibility (prihvaćanje u sudbenost) tužbe pred ECHR (Europski sud za ljudska prava) je da je tužitelj iskoristio sve pravne lijekove ("žalbe") u domaćem sustavu. Tužba Ustavnom sudu je dio tog niza pravnih lijekova i bez odlaska prvo na US tužba na ECHR biva automatski odbačena.

Opinioiuris

Tko je glasao

opinioiuris, to nije ni

opinioiuris,

to nije ni upitno, ni dvojbeno. Kao što svi znamo riječ je o tomu da je nedvojbeno potrebna procedura postala funkcija MOĆI, kako bi se preko nje onemogućila pravda, odnosno zaštita legitimnih interesa građana.
Zakašnjela pravda za većinu nije pravda, već samo konstatacija da je postojala nepravda. Prema tome, ako pravda nije učinkovita - ona ne postoji. S razlogom je Ustavni sud postao kočnica za pravdu u Hrvatskoj, jer njegov sastav određuje Franjo, do jučer Ivo sa Zoranom, i više nitko. Partijska glasačka zastupnička mašina nakon toga određuje svoj posao za koji je plaćena. Što je to? To je parlamenarna diktatura.

Tko je glasao

Kao što svi znamo riječ je

Kao što svi znamo riječ je o tomu da je nedvojbeno potrebna procedura postala funkcija MOĆI, kako bi se preko nje onemogućila pravda, odnosno zaštita legitimnih interesa građana.

Ako je ovo argument za pojednostavljenje birokracije, onda ima smisla. Ali tvrditi da je "potrebna procedura funkcija moći" u negativnom značenju u slučaju najobičnijeg admissibility uvjeta pred ECHR je pretjerivanje. Svi međunarodni sudovi (zato jer su međunarodni, a ne nacionalni) imaju stroge uvjete kada im i s čime smije stranka uopće pristupiti i tko uopće može biti stranka. Za ECHR uvjet je iscrpljenje domaćih pravnih lijekova; za Međunarodni kazneni sud je to da država članica nema volju ili sposobnost procesuirati ratni zločin; za Međunarodni sud pravde uvjet je da su stranke države i da je spor oko međunarodnog ugovora ili običajne norme; pred Europski sud pravde pojedinci mogu indirektno, a uvjeti za admissibility su presloženi za okvir ovog komentara. Naravno da im ta procedura daje moć, ali to je moć koja im je potrebna da se obrane od zasipanja slučajevima za koje jednostavno postoje drugi adekvatni pravni forumi.

Slažem se da je Ustavni sud (između ostalog) zbog načina izbora sudaca kočnica pravde.

Opinioiuris

Tko je glasao

opinioiuris, dakle, AKO je,

opinioiuris,

dakle, AKO je, a što TI tvrdiš, citiram " Slažem se da ie Ustavni sud (između ostalog) zbog načina izbora sudaca kočnica pravde", dakle, AKO je to stvarno to što kažeš - točno, tada je sastav USTAVNOG SUDA KOČNICA PRAVDE".

Naravno, u sastavu Ustavnog suda su k o n k r e t n e osobe, koje su KOČNICA PRAVDE. Na čelu s Omejec.

Tko je glasao

Nadalje, citiram: Ako je

Nadalje, citiram:

Ako je ovo argument za pojednostavljenje birokracije, onda ima smisla. Ali tvrditi da je "potrebna procedura funkcija moći" u negativnom značenju u slučaju najobičnijeg admissibility uvjeta pred ECHR je ..."

Doslovno je s u l u d o na taj način izokratati moje j a s n o stručno, i političko određenje. A izokretati znači činiiti na način konkretnoga primjera kojega si predočito, i to niti u stručnom smislu (pojedinačno), niti u poltičkom smislu (opće). Naime, pojedinačno što si zločesto "nadogradio" nije u najdoslovnijoj svezi s mojim rečenicama i sadržajima.

Pojedinačnim se m o ž e rušiti "opće", ali ne na ovaj način! Mogu te uputiti na primjer .... No, to NISU činili pravnici. I oprosti, ovakvi odvjetnici.

Učini iskorak, koji možeš učiniti.: Skupo? Pa naravno. Što misliš da su razgovori samnom "jeftini".:)))

Tko je glasao

"Partijska glasačka

"Partijska glasačka zastupnička mašina nakon toga određuje svoj posao za koji je plaćena. Što je to? To je parlamenarna diktatura.”

Ti Zdravko nehotično podilaziš partitokratskoj mašineriji konstatacijom o parlamentarnoj diktaturi jer im nehotično pridaješ epitet legalnosti. Nadam se da se slažeš da je za postojanje parlamentarne diktature potreban parlament i to ne bilo kakav već legalni. Upravo u tome i je kvaka beskonačnog bezobrazluka partitokracije što je uspjela uvjeriti stado da ima legalni (plaćeni) parlament pa iz toga onda izvlači posljedične parlamentarne agregate pa i ovo što ti zoveš diktaturom. Pa naravno, posljedično onda i naš bijes, jer nismo osvijestili izvor frustracije, usmjeravamo na preplačene zastupnike-nosioce diktature dok scenaristi i redatelji ostaju neprepoznati. Stvar je puno opasnija, ne postoji legalni parlament jer ne postoje legalni “predstavnici naroda” – zastupnici. Sve je to virtualna predstava iliti hologram oligarhijskih moćnika u “back-stageu” koji su veoma dobro naučili lekciju u predstavi PROBLEM – REAKCIJA – RJEŠENJE. Znaš tko sudjeluje u sve tri faze – nek to bude nagradno pitanje...

Tko je glasao

Dapače, ne samo da

Dapače, ne samo da “nehotično” ne podilazim postojećoj partitokratskoj “demokratskoj mafiokraciji", već s uvođenjem klasične političke terminologije itekako p o l i t i č k i po njoj udaram!
O čemu je riječ u mojem izričaju, a što, dopuštam, da se ne uočava.

Onda kada kažem političkim izričajem da u Hrvatskoj postoji parlamentarna diktatura, tada izrijekom tvrdim da su političke stranke preko svojih (a ne narodnih) zastupnika u Saboru, uvele parlamentarnu diktaturu. Diktatura je sinonim za n a s i lj e. Prema tome, kada sam kazao da je riječ o parlamentarnoj diktaturi tada sam svjesno, i očevidno oduzeo “epitet legalnosti” zastupnicima u Hrvatskom saboru.

S obirom na to da se postojeći zastupnici u Hrvatskom saboru pozivaju na legalnost koja proistječe iz legalnosti njihovog izbora, takvu tvrdnju sam više nego jednostavno JAVNO OBORIO u poznatom članku Rogovi za svjeću! Pod pretpostavkom da su u njemu točni podaci, i iz toga izvedeni zaključci, razvidno je da je današnji Hrvaski sabor, i nastavno Vlada Repblike Hrvatske - n e l e g a l a n. To znači da je Hrvatski sabor n e z a k o n i t.

No, je li on legitiman, tj. uživaju li njegove odluke koje se nazivaju z a k o n o d a v n a aktivnost – potvrdu u primjeni. Da, one uživaju potvrdu u primjeni ali ne zato što je njegova zakonodavna aktivnost legalna. Već zato što političke stranke preko parlamentarne diktature (nasilje) osiguravaju provedbu onoga što hoće. Dakle, čak i pod pretpostavkom pokretanja sudske tužbe pred Ustavnim sudom za poništenjem državnih izbora iz listopada 2007. godone, ne ću ostvariti rezultat zato što postoji parlamentarna diktatura. Upravo si to i ti prošao svojim tužbama, koje su ili odbačane, ili su “elegantno eskivirane”, a što se čini sve do razine namjerne zastare. Pri čemu je zastara, odnosno "šutnja" u funkciji osiguravanja pravne zaštite diktature, odnosno nasilja.
Što je u takvim uvjetima ostvarivo?
Politička diktatura se može slomiti samo s političkom aktivnosti, naravno, paralalno povlačeći i pravna sredstva kako bi se u javnosti razobličilo faktičko de iure (nelegalno) i de facto (nelegitimno) d r ž a v n o n a s i lj e. Ono ima uporište, kao što sam kazao, u parlamentarnoj diktaturi.

Tko je glasao

Bilo bi korisno da pojmu

Bilo bi korisno da pojmu parlamentarne diktature nađeš "uporište" u nečem što ga puno bolje određuje od činjenice da su zastupnici u Sabor izabrani nelegalno. Naime, moguće je imati nelegalno provedene izbore, a istovremeno ne imati parlamentarnu diktaturu.

Dalje,
No, je li on legitiman, tj. uživaju li njegove odluke koje se nazivaju z a k o n o d a v n a aktivnost – potvrdu u primjeni. Da, one uživaju potvrdu u primjeni....
a onda:
faktičko de iure (nelegalno) i de facto (nelegitimno) d r ž a v n o n a s i lj e

Da li je onda parlament legitiman ili nije? Iz citiranog proizlazi da u jednom trenutku tvrdiš da je, a u drugom da nije (ostavljam po strani zbrku s "faktičko de iure i de facto"). Poznata je situacija da su zakonite odluke nelegitimne jer, primjerice, nisu donijete u skladu s procedurom ili vrijeđaju javni moral. S druge strane, nezakonite, a legitimne, bile bi odluke donesene, primjerice, uz pridržavanje procedure, ali ne u skladu sa zakonom.

Dakle, legitimnost ne znači "potvrdu u primjeni", kako tvrdiš, nego prihvaćanje tj. odobravanje nečeg kao ispravnog (iz razloga morala, autoriteta, procedure, pravde itd.). I pitanje za kraj, ako u Hrvatskoj jest na djelu parlamentarna diktatura, kako tvrdiš, daje li joj legitimitet (ako ga uopće ima) činjenica da većina prihvaća/odobrava njezine odluke (bez obzira na njihovu nezakonitost i voluntarizam) ili ona opstaje, bez obzira na sva pitanja legalnosti i legitimnosti, na goloj sili?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, (Čet, 10/09/2009 -

nemesis,
(Čet, 10/09/2009 - 23:16)

ne mogu s lakoćom odgovoriti na ovaj tvoj komentar. Odgovorio sam nekoliko minuta prije ovoga tebi izravno upućenoga odgovora - posredno.

Vjeruj mi kao hrvatskom intelektualcu per se, a u mojoj definiciji - iz podruma, naspram onoga što se kabinetski i položajno definira pod tim nazivljem, a imam klasično univerzitetsko obrazovanje i svjedodžbu o tome (i više od toga, što i jeste prevalentni problem), da onda kada se BILO TKO USUDI pristupiti raspravi o mojim određenjima, tada se to može, i smije činiti izvan prostora autora. Ja nisam autor ovoga članka.

Ne možeš relativizirat, dapače, nestručno se konfrontirati s mojim jasnim stručnim, a u p o s lj e d i č n o m izričaju - političkim određenjaima. A da ne dobiješ odgovor. No, moj odgovor je skuplji od pitanja. Konačno, pitanja postavljaju i putnici koji ulaze u Bandićev ZET-ov tramvaj! Imaju li odgovore?

Sve što si objavila, ponovi u zasebnom članku, predlažem, pod nazivom: Moj stav suprotan stavovima Zdravka Gracina!

A koji sebe predstavlja, dapače, potpisuje u javnosti s atribucijama nekakvoga hrvatskog intelektualca, hrvatskog branitelja, ekonomiste, pjesnika tj. nositelja naslova recenzija dva akademika HAZU iz razreda književnosti, te se predstavlja da je vrhunski stručnjak za tumačenje Painea, i Hegela, i Karla Marxa, ali i Webera, pri čemu nema 10 kuna da plati kavu na koju ga pozivam. Naime, mene zanima osoba koja je sve to, i ima 100 milijuna eura, i koja mi otvara "vidike prosperiteta". I koja mi ne komplicira, iz motrišta da "meni" garantira" sve što mi treba". Npr.

Nemesis, to nisam ja.:) Naime ja osobno sam mnogo skuplji, čak do razine da će moja slova vrlo brzo nestati s Pollitika.com. Kao što su nestala brojna kvalitetna "slova", a ostat će Mrakova "sotverska infrastruktura". A što me zasigurno ne zanima.

Mrak je prolazna etapa, pod nazivom polltika.com, kao off scena.
Može se biti na toj "off sceni" - i utapljati!
Naravno, iskorak je vrlo, vrlo skup. Dobici su dvojbeni.

Prevedeno, ne želim ti odgovoriti jer su pitanja preozbiljnija, a promašaji pregolemi.

Tko je glasao

Nemesis, sviđa mi se logika

Nemesis, sviđa mi se logika promišljanja "supstrata" - tvoja zadnja rečenica "gola sila" likova iza pozornice je poanta. Sve ostalo je privid - hologram.

Tko je glasao

Golgota, meni se, nasuprot

Golgota,

meni se, nasuprot tebi, "ne sviđa" doslovce, ponavljam, doslovno i doslovce baš ništa od onoga što je @nemesis objavila u svojem komentaru!!! Štoviše.

Tko je glasao

Golgota, naime, postavljena

Golgota,

naime, postavljena su brojna problemska i polemička pitanja u samo "nekoliko rečenica". Ali, uz to i politička pitanja, u mojoj definiciji, sada, da je politika ono što utječe na brojne pojedinačne živote, uključivo "moj", "tvoj", "nemesis" itd. itd. itd.

Ta pitanja je @nemesis uputila, citiranjem mojih rečenica - m e n i.
No, prije toga nije postavila pitanje temeljem čega sam "stigao" do tih rečenica.

S obzirom na to da je o tomu riječ, možemo upravo o tomu "razgovarati". Ali, i s razlogom ne na ovom članku.

Ako @nemesis traži odgovore, a koji su vrlo ozbiljni, tada u pitanje traženja odgovoa M O R A uložiti mnogo, mnogo više!
N e ć e?
Pa naravno.

Tko je glasao

Zdravko, mi govorimo o istoj

Zdravko,

mi govorimo o istoj stvari ali s različitih polaznih osnova političke dijagnoze. Ti glavni problem lociraš u instituciji nelegalnog parlamenta s krakovima u partitokraciji dok ja tvrdim tj. znam da to nije stihija domaćih "badgay-sa" u politici već projektiran plan u segmentu balkanske krčme donešen 1987.g. na Otoku s točno definiranim igračima i predviđenim ciljem. Ovi koje ti spominješ odrađuju domaću zadaću za mrvice (nama velike). Sukladno tome ti pozitivne promjene političke diktature nazireš u političkoj i pravnoj aktivnosti koja pretpostavlja kritičnu masu. Plan je u tome da se spriječi nastajanje kritične mase već da se programirani "red" nametne vanjskim pritiskom u trenutku kad projicirani cilj "planskog interesa" bude dostignut. Naravno u paraleli se provode aktivnosti u neutraliziranju eventualne pojave nekog "Che Guevare" što je manje vjerojatno - al je planom razrađeno.
Hereza, da za opsjednute vlastitim nadkonstruktom formalnog sveznanja...
Zašto ja pokušavam djelovati legalistički - preduga priča...

Tko je glasao

Golgota, točno je da

Golgota,

točno je da govorimo o istoj stvari s različitih polaznih osnova političke dijagnoze.
Iz mojega političkog motrišta definciji tajkunskoga kriminalnoga d.p. sustava konfrontiram definiciju građanskog d.p. sustava. Protiv njihovih konkretnih nositelja, a središnji je HDZ s oporbenim SDP Hrvatske koji “socijaldemokratski” glumata oporbu, konfrontiram političku doktrinu (sada u razvijanju) Hrvatski treći put, kao ishodišta međusobnog povezivanja u smislu formiranja učinkovitog odgovora. Možda, a što ne znam, kroz Hrvatsku demokratsku stranku ...
Prema tome, izrazito sam konkretan, i pragmatičan. A to se uočava po izravnim definicijama kako društveno političkog sustava, tako i konkretnih političkih protivnika s imenom prezimenom. I s definicijama iskoraka iz takvog stanja.
Kao što ti je poznato tijekom svibanjskih izbora definirao sam političko određenje koje je glasilo:
Protiv HDZ i SDP – ZA – slobodan Zagreb.
Sada Mesić formira “blok” protiv HDZ I SDP, a pojavljuju se i “gospodarstvenici” koji jednako tako formiraju “blok” protiv HDZ I SDP.:)

No, ako prihvatim tvoju polaznu osnovu, čak i pod pretpostavkom da je točna, u političkom smislu imam(o):
1. “nedefiniranog” političkog protivnika. Naime, potrebno je dokazivati njegovo “ime i prezime”.
2. postojeći se “amnestiraju”, jer će se uvijek pronaći odgovor da to što su postjeći činili – činili su u interesu Hrvatske države. Primjerice, s time se može konkretno suočiti prilikom svakog političkog napada na Franju – nakon čega slijedi odgovor da “ako je griješio, učinio je više dobra od lošega.”

Dakle, takva polazna osnova me (“nas”) stavlja u politički inferioran položaj. Prvo je mnogo aktivnije, držim I učinkovitije od pristupa da je riječ o političkoj zavjeri. Naglašavam, uopće ne ulazim u pitanje točnosti ili netočnosti, premda ne isključujem i takve mogućnosti.

Tko je glasao

Ja poštujem Zdravko tvoje

Ja poštujem Zdravko tvoje inzistiranje na obrascu "domaćeg neprijatelja" jer je pameti i srcu bliži. I ja bijah 80-tih ponešen zanosom logike o opravdanoj osobnoj žrtvi za dobrobit djece i unuka i doživio katarzu tamo gdje sam ju najmanje očekivao - u organima za sluh i vid. Bio bih daleko sretniji da nisam vidio to to što jesam i da niam čuo to što jesam. Cijeli život sam predano radio i učio i učio - i onda "tres", zemlja se zatrese, svemir uzdrhta od jada i čemera osobne nemoći. U trenu sam postao neznalica - svjestan da formalni obrazovni sustav ne uči znanju već umijeću prilagodljivosti "matrixu". Da nije bilo katarze, bio bih i danas 100% "tvoj" i u teoriji i u praksi. Ovako sam postao zarobljenik gadljive spoznaje (istine) o kojoj nije zdravo razgovarati jer nije dio obrasca. Ono što me u cijeloj priči užasava je činjenica kojom lakoćom "plan" biva promican od milijuna akademskih građana koji imaju sreće da da im je frekvencija sluha i vida kalibrirana na - bezpogovorno slušanje. Ćak i oni što kritički pišu - slušaju. Evo ti test razmišljanje; Probaj provedbeno osmisliti rehabilitaciju recimo (samo primjera radi) HPB-e na način ustrojavanja sustava jake domicilne banke u 100% "narodnom" vlasništvu (što si ti dotaknuo u svom projektu) i u istu prebaciti svu stvarnu vrijednost i derivate kako iz centralne države tako i lokala i domaćeg poduzetništva. Kad govorim provedbeno onda prvenstveno mislim na "odobrovoljenje" stranih centara moći kroz detaširani bankarski sustav njihovih "majki". Oduzimanje financijskog suvereniteta početkom 90-tih bila je alfa i omega plana koji je uz zadovoljenje mrvicama za domaće rodoljube proveden briljantno i neumitno dugoročno bez obzira na razne Zdravke Gracine. Naravno priča ide dalje, al to "košta"...!
Zato kad čitaš i analiziraš moje razne odgovore imaj na umu moje muke po "velikom bratu" prigodom sinkronizacije na "normalnu" mentalnu razinu.

Tko je glasao

Golgota, ne znam koliko ti

Golgota,

ne znam koliko ti je poznato da je moja bazično (vrlo kvalitetno obrazovanje i naobrazba) - e k o n o m s k o. Kada sam ovdje u izbornom programu Zagrebački treći put jasno definirao Municipalnu banku Zagreb, ali i postojanje točno definiranog Zagrebačkog gospodarstva, s podsustavima trgovačkih drštava (prvo) i kooperativan sustav (drugo), s uporištem u modelu Emilia Romagna, tada sam to pisao i stručno oblikovako kao vrlo, vrlo "upućen" i "načitan" ekonomista. Međutim, i kao što si uočio, a držim i brojni drugi, gotovo da niti jedan članak nisam objavio iz područja gospodarstva. U ozbiljnijem smislu n i t i j e d a n!

Svi moji članci su temeljno politički članci (uključivo i ovaj posljednji o Đapiću i "pravaštvu). Naime, ekonomski model (ekonomski sustav) proizvodi p o l i t i k a, a ne ekonomisti (struka). Prema tome, za iskorak iz postojećeg neokolonijalnoga klasičnog položaja u kojemu smo danas doslovno svi (uključivo čak i Todorić - premda je to njemu s razlogom potpuno svejedno), nije potrebno definirati "novi ekonomski model", već je potrebno definirati politička uporišta za političku borbu protiv onih koji su institucionaliziranm državnim nasiljem u funkciji postojećega tajkunskog kriminalnog društveno POLITČKOG SUSTAVA - proizveli postojeću Hrvatsku neokoloniju

Pa dok ćemo se na području gospodarstva relativno brzo usaglasiti po stručnim određenjima (premda to ne garantiram), to će daleko biti teže, a i jeste teže u definiranju političke platofrme za političku borbu protiv nositelja "doktrine proizvodnje hrvatske neokolonije".

Naime, i to si potpuno u pravu, potrebno je prethodno iz vlastitih postojećih duhovnih uporišta izbaciti ono što, bilo svjesno ili nesvjesno, osigurava zaštitu postojećeg stanja. S tim sam se osobno u sebi susretao g o d i n a m a, nakon 1990! U brojnih, posebice visoko plaćenih - postoji i osoban egzistencijalan interes, jer drže da ništa "ne gori pred njihovim pragom".:) Od tuda i stanovita komocija, pa i konformizam, ovdje na pollitika.com, pa i drugdje itekako uočljiv.:)

Tko je glasao

Inače, i neovisno o stvarno

Inače, i neovisno o stvarno vrlo velikoj količini pročitane i prije svega proučene stručne literature iz područja politike i politologije do danas, itd., osobno su mi jako, jako pomogli brojni javni razgovori na blogovima, a kroz koje se izravno sučeljavaju različiti i pristupi, i naslijedstva, ali i istinite - više ili manje vidljive poruke osoba najviših ljudskih vrlina i osobina. Nisam baš tako "prekritičan" kako to ponekad izgleda u mojim "suhim" i izravnim nerijetko naglašenim polemičnim, ili "tvrdim" odgovorima.:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci