Tagovi

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (2)

Prije svega stavljam kartu oluje, radi boljeg snalaženja: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Operation_storm_map.jpg.
Idu?i svjedok je bio ?ure Vukašinovi?a koji je bio zamjenik na?elnika policijske postaje u Benkovcu u vrijeme Oluje, a koji je svjedo?io iz Beograda putem video linka.
Opisuju?i situaciju prije po?etka vojno-redarstvene akcije Oluje, svjedok je rekao da je nakon pada Bosanskog Grahova velik broj policajaca bio angažiran na Dinari zajedno s na?elnikom benkova?ke policije i stoga je u vrijeme prije Oluje on neformalno mijenjao na?elnika. Zbog napredovanja hrvatske vojske nastalo je rasulo u redovima vojske i policije tzv. republike srpske krajine i morali su napustiti položaje oko Bosanskog Grahova i oti?i pješke u Kistanje. Na pitanje Kehoea je li razgovarao s nekim o svom svjedo?enju, svjedok je odgovorio da je prije samog svjedo?enja pri?ao o tome sa svojom obitelji te da je prije osam dana zvao nekadašnjeg krajinskog dužnosnika Savu Štrpca kako bi ga pitao mora li svjedo?iti za obranu budu?i da je bio svjedok tužiteljstva. "Rekao mi je da moram", kazao je. Ustvrdio je da ni o ?emu drugome nije razgovarao sa Štrpcem te da nije to?no da je htio ?uti njegovo mišljenje o tomu kako bi trebao svjedo?iti.
Vukašinovi? je rekao da je sudjelovao u izradi planova evakuacije civila s podru?ja Benkovca koji su se redovito izra?ivali u bivšoj SFRJ za slu?aj napada vanjskog neprijatelja ili elementarne nepogode. Ustvrdio je da prije Oluje nije znao za plan evakuacije Benkovca i drugih gradova 4. i 5. kolovoza te da je za njega doznao od predsjednika op?ine Benkovac 4. kolovoza poslijepodne. "Ako je i postojao plan evakuacije nije ga trebalo provoditi jer su ljudi sami odlazili zbog panike uslijed granatiranja i dezinformacija...".

Sljede?i svjedok obrane bio je Mile Mrkši?. Mile Mrkši?(20. srpnja 1947.), bivši srpski zapovjednik JNA, general i ?elnik Republike Srpske Krajine. Optužen je za ubojstva 260 ljudi tijekom pada Vukovara.
Mišeti? na po?etku ispituje Mrkši?a o okolnostima njegova imenovanja za ?elnog ?ovjeka vojske tzv. krajine.
Mrkši? cijelo vrijeme pokušava tako da , iako se sastajao sa Miloševi?em, da je njega imenovao isklju?ivo Marti? i tzv. skupština tzv. krajine, a da Miloševi? i SRJ ništa s tim nisu imali. Sve pokušava prebacit na Marti?a, ?ak je rekao da je "jedan od zadataka koji mu je dao Miloševi? da ide da obezbedi Mikeli?a". Kako kontradiktorno, baca sve na Marti?a a kasnije govori da ga je poslao Miloševi? i davao mu zada?e.
Zatim, mu Mišeti? predo?ava dokument u kojem Mrkši?, nakon Oluje, podnosi izvješ?e generalštabu vojske SRJ. Mrkši? je priznao da ga je potpisao, ali da ga nije sastavio. Još je pritom spomenuo, kako "to i vaši generali treba da znaju iako nisu školovani". Na što mu se Gotovina podsmjehnuo. No Mišeti? ga je onda pitao da li je nakon "Oluje" podnio izvješ?e Mom?ilu Periši?u, na?elniku generalštaba vojske SRJ , a ovaj je rekao da "ne da je slao izvještaje, ve? elaborate, jer nije lako kad izgubite rat, kad izgubite teritorij, kad izgubite narod, to su bili celi timovi koji su radili na tim elaboratima". Zanimljivo je bilo i o sastanku u Kara?or?evu, izme?u Mrkši?a i Miloševi?a, kad je rekao da je "suština tog razgovora bila u tome da je Hrvatska vojska toliko narasla da smo mi morali da idemo da politi?ko rešenje, da nismo više mogli vojno da se suprotstavimo, pa smo morali da menjamo svest rukovodstva, svest vojske, svest naroda...da tražimo politi?ko rešenje kao što je bilo Z-4, ili ovo u isto?noj Slavoniji...".
Mišeti? mu je pokazao dokument (zapovijed) koji je Mrkši? izdao 5.8. '95. o rasporedu snaga prema Otri?u, koji je trebalo braniti od nadiru?ih snaga HV-a iz smjera Gra?aca. Mrkši? je ve? prije rekao da je preko Otri?a bio jedini put kojim bi se mogli izvu?i, ili to ili se boriti u okruženju uz strašne gubitke.
Mišeti? ga je pitao koje snage je tu rasporedio, protiv koga?
Mrkši?: da se ne spoje snage gospodina generala ... Gotovine i ove šta su išle od gore, ne znam tko je išo'... policija...neke snage, vrlo opasne snage. Mišeti?: "a zašto?"
Spašavam narod! Bila je zapovijed o izvla?enju, i vi svi bi morali biti zahvalni na tome i me?unarodna zajednica. Da nije bilo toga, tko zna kako bi to sve završilo.
Vrlo važno, je i spominjanje rata u Bih, te operacije pauk, koja je trebala vratiti Veliku Kladušu pod Abdi?evu kontrolu. Operaciju je vodio Jovica Staniši?. Arkan tada nije predvodio svoj dio jedinice (odnosno Gardu) u tu akciju, jer "ne voli muslimane", pa je zapovjedništvo povjerio Miloradu Ulemeku - Legiji. HVO u biha?koj enklavi skupa sa 5. korpusom ABiH borio protiv ?etnika iz "republike srpske" i "republike srpske krajine", a da su se se Abdi?evci skupa sa tim istim ?etnicima u sklopu "komande Pauk" borili protiv petog korpusa i HVO-a na tom prostoru. Isto kao što im iz vida ispada ?injenica da su upravo združene snage HV-a i HVO-a oslobodile biha?ki džep. Mrkši? stalno spominje Grahovo, "meni je bilo bitno Grahovo" i "Livno i ovi položaji na Dinari gore". To je glavni razlog zbog ?ega se neki bune na nazo?nost HV-a u BiH. Zato što im je odatle slomljena njihova "krajina". Dakle, nitko ne negira da je Hrvatska vojska bila u BiH, naravno da je bila, i morala je biti, i tu nema nikakvog krimena, uostalom, to ?ak ni na haškom sudu, ni tužiteljstvu ni sucima nije sporno, niti se o tome raspravlja. Ono što je bitno, to je da nijedna postrojba HV-a nije sudjelovala u muslimansko-hrvatskom sukobu. Mrkši? za poraz okrivljuje politi?are, navodno je on skužio u kakvoj gabuli se nalazi RSK, pa se zalagao za mirno rješenja krize, jer je bilo nemogu?e obraniti se vojno. Taktika je bila nanijeti hrvatskoj strani velike gubitke koji ?e je odvratiti od daljnjih napada. Užasnuo se što je Knin prakti?ki nebranjen, a s BiH strane (Grahovo) su snage HV-a došle nadomak gradu. Sva mjesta u krajini su imali svoju brigadu, a samo Knin nije, oni su branili Drniš, kad su zauzeli Grahovo sve je bilo kasno, "džaba smo 5 godina utvr?ivali s dalmatinske strane, samo smo napravili štetu Hrvatskoj s minskim poljima, to treba sada razminirati". I ovdje pokazuje važnost ulaska Hrvatske vojske u BIH, jer se upravu u BIH, branile Hrvatske granice, te je održana klju?na akcija operacije oluja. Operacija "Ljeto '95" doga?ala se od 25. do 30. srpnja 1995. kojom su oslobo?eni Bosansko Grahovo i Glamo? te šira podru?ja, ukupno oko 1600 ?etvornih kilometara. Srbi su u sjevernoj Dalmaciji dovedeni u poluokruženje, sa samo dva mogu?a izlaska prema BiH. Stvoreni su preduvjeti za osloba?anje Knina, sjeverne Dalmacije i Like. Operacija Ljeto '95 bila je uvertira u Oluju. Oslobo?eno je podru?je ukupne površine 1600 ?etvornih kilometara uklju?uju?i gradove Bosansko Grahovo i Glamo?. Zauzimanjem Bosanskog Grahova hrvatske snage izbile su na prilaze Kninu i presjekle jedinu komunikaciju koja iz Knina preko Drvara vodi prema Banji Luci. Vojska Republike Srpske odba?ena je dublje u Bosnu, a Knin i cjelokupno podru?je Dalmacije pod okupacijom srpskih odmetnika gubi najvažniju prometnicu i dolazi u poluokruženje. Istovremeno, inženjerija SVK otpo?inje danono?nim radovima na osposobljavanju jedine preostale prometnice koja izvodi prema Bosni (Knin-Otri?-Srb-Gornji Lapac). Nakon stabiliziranja bojišnice na dostignutim položajima od prijevoja Derala do Kupreškog polja, po?inje priprema za Operaciju Oluja. Nijedna postrojba HV-a nije ratovala protiv Armije BiH, a po tada važe?im zakonima BiH, i ABiH i HVO su bile legitimne vojne postrojbe države BiH, zna?i tu nema nikakve agresije. A ovo što neki govore o ratovanju sa Srbima uz granicu, to je ono što je ve?ini sporno, ve?ina misli da nikakvog angažmana HV-a u BiH nije trebalo biti, makar ni u branjenju vlastitih granica, no pogrešno misle, imaju brojni primjeri od rata SAD-a u Iraku, pa sve do, Izrael-Libanon-Hezbolah kad je izraelska vojska ušla do rijeke Litanije u Libanon, i to je normalno i tu nema rije?i o agresiji. A hrvatsku politiku na pomaganje Hrvatima svugdje u svijetu, pa tako i u BiH obvezuje hrvatski Ustav. Uostalom kao što sam ve? naveo HVO je bio legitimna vojna formacija države BIH, a i Hrvati u BIH su konstitutivan narod kao i Srbi, i Muslimani, dakle oni nisu manjina, niti je BIH država u kojoj su gazde samo muslimani, pa se bez njihovog pristanka ništa ne može. Dakle Hrvati su u BIH po ustavu jednaki muslimanima, i imaju jednako pravo na odlu?ivanje.

Izmještanje stanovništva se izvelo zbog zaštite stanovništva od borbenih djelovanja, a i zbog straha od drugog svjetskog rata i klanja. "Zašto je došlo do izmještanja stanovništva"? "Pa to svaki desetar zna, artiljerija tu?e, stanovništvo može nastradati, to sve vojske rade", "Što bi se dogodilo da su se vaše snaga našle u okruženju"? "o?ekivali smo da bi se umiješala me?unarodna zajednica, tko je što napravio, ukrao traktor '91. ili tako, morao bi oti?i, a ostali bi bili razoružani i poslani ku?ama. Bili bi veliki gubitci ne zato što bi to netko htio nego to su moderna sredstva uništavanja, brzina djelovanja". Mišeti?a je zanimalo zašto je došlo do izmještanja dijela štaba iz Knina. Mrkši? je objasnio da kad do?e do agresije komanda ide u disperziju, jer su prvi udari najja?i. Osim komandnog mjesta u Kninu je postojalo rezervno komadno mjesto i pozadinsko KM. U o?ekivanju napada dio štaba je išao u rezervno KM, predsjednik Marti? u pozadinsko, a on je ostao u Kninu. Mišeti? je pitao je li o?ekivao napad na KM u Kninu. Mrkši?: 'To je zadatak svakog vojnika, ja da sam napadao ja bi samo to ga?ao'
Mile Mrkši? se ubrzao toliko u govoru da ga je sudac Orie morao zaustaviti i zamoliti ga da uspori. Mišeti? je rekao kako su ga ruke zaboljele signaliziraju?i mu neprestano da uspori.
Na to se Mrkši? skoro rasplakao uz rije?i: ''meni težak teret leži na duši, 15 godina težak''.
Mrkši? je ponovio da je stanovništvo trebalo biti evakuirano u sigurniji dio Krajine, navodno je bio svjestan opasnosti da ako krenu kolone da se ne?e zaustaviti, kao i mogu?eg pogubnog djelovanja na vojsku RSK koja ?e krenuti za narodom, kako je on to sam rekao: ''naša je vojska bila naoružani narod, mi smo branili narod, a ne teritorij, branio se narod da ne nastrada''
Ustvrdio je da je u Zapadnoj Slavoniji nakon operacije Bljesak bilo naknadnih zlo?ina koji su izazivali strah u narodu Krajine, iako smatra da Hrvatska nije odmah mogla uspostaviti punu kontrolu nad cijelim teritorijem i uvijek netko nešto napravi, to je svugdje tako.
Mišeti? je iz naredbi za podjelu goriva pitao je li ta koli?ina namijenjena za duži put. Mrkši? je branio svoju izjavu (o kratkoro?nom i kratkom izmještanju) rekavši narod je takav, ako mu treba 50 re?i ?e treba mi 200. O ?emu se naravno da diskutirat, naravno da vo?e tadašnje RSK, ne bi davale goriva svojim stanovnicima, za put do Srbije, da se radilo o kratkoro?nom izmještanju.
Nekoliko dokumenata koje je Mišeti? prikazao, Mrkši? se ne sje?a, za neke zna da je bio, ali se ne sje?a što je govorio.
Mrkši? je rekao da je jedino iznena?enje bilo glavni napad iz smjera Mali Alan, Sv. Rok - Gra?ac. O?ekivali su da ?e cijeli biti ispresijecani i da je dobio naredbu da se bore u okruženju, on bi to u?inio, ali: ''Vi niste nas opkolili, nego samo okružili i guraj po malo'', kao da to nije bilo korektno.
Za granatiranje Knina je rekao kako topni?ka vatra nije bila prekomjerna, ali da se puno ga?alo iz VBR-a i to dosta neprecizno, ali je narod toga bilo strah pa ?ak i njega jer je bio na 3. katu kad je napad po?eo pa je mislio da ?e mu kroz prozor upasti, ''išle su tko muhe''.
Smatra da su topni?ki napadi na:
-komandno mjesto, kasarnu, željezni?ku postaju, predsjedništvo opravdani, ali mu nikako nije jasno kako su izvedeni tako precizno u prvom plotunu skupa s baražnim napadom na grad, nije ni znao da mu je komandno mjesto pogo?eno dok nije tamo došao. Ovo mu je enigma do danas, on zna kako bi to oni - preba?aj pa podba?aj, pa onda plotun. Je li to GPS ili nešto NATO-vo? Mrkši?: "Mene kao stru?njaka generala zanima kako je tako efikasna precizna vatra. Mi to nismo mogli posti?i. Mi smo se ?udili, kao iz vedra neba. Prva vatra 'cap'. To je unutar baraže, ne primijeti se dok se ne vidi. Nakon toga je bio raketni udar".
Zatim je ispitivanje preuzeo Goran Mikuli?i?, odvjetnik generala Marka?a.
Mrkši? je izjavio da je glavnina naroda izbjegla u BiH do 10.8.'95. Ostale su manje skupine koje su se još više usitnjavale kako bi mogli bolje pro?i mimo HV-a i sti?i u Bosnu. Manje skupine su stizale i nakon dva mjeseca, a najviše su se bojali da ih njihovi ne upucaju ako pomisle da su uba?eni. U povla?enju je kod Srba došlo do miješanja vojske i izbjeglih ljudi, gdje su pripadnici VRSK pridruživali se svojim ?lanovima obitelji ili ih uzimali sa sobom, tako da je narod išao (vozio se) na tenkovima i oklopnim transporterima. Mikuli?i? je zatim prešao na 'operaciju ma?'.
Ova operacija je prije po medijima opisana kao pokušaj trovanja 5. korpusa Armije BiH u Biha?koj enklavi, pomo?u otrovane švercane robe.
Mrkši? je rekao da tu nije bilo nikakvog trovanja nego su trebali dobiti proljev, to bi oslabilo vojnike i njima olakšalo borbu protiv njih. Cijeli plan iako je potpisao je zapravo ideja 'bezbednjaka' koje je on pritisnuo svojim dolaskom i zabranom šverca pa su mu podvalili tu akciju za slabljenje protivnika i omogu?avanje obavještajnog rada, a zapravo se radilo o nastavku šverca Srba i Muslimana.
Od novaca dobivenih od prodaje robe Biha?u Srbi su navodno željeli kupiti sredstva veze kojim bi mogli poja?ati obavještajni rad. Uglavnom pare isparile, Mrkši? se brani da nisu kod njega jer je on morao nakon puštanja iz ku?nog pritvora raditi na 'zelenoj pijaci'.
Zatim je ispitivanje preuzeo tužitelj Russo, koji je pitao Mrkši?a u vezi granatiranja Knina.
Mrkši? je rekao kako je on za vrijeme dok nije bio zauzet izlazio vanka ?udio se, mjerio, i brojao i gledao na?in upotrebe artiljerije jer ipak je on stru?njak i bavio se s tim u Vukovaru.
Ustvrdio je da prema njegovoj procjeni je VBR-ova bilo toliko da su mogli tu?i s 800-1.000 raketa na sat, i da on misli s obzirom na intenzitet kojim se raketiralo da je u prvom danu nakon 16 sati djelovanja ispaljeno 8.000 - 10.000 raketa. Njega kao vojnika nije bilo strah VBR-a, jedino ako koja slu?ajno zaka?i krov ku?e, nego precizne paljbe artiljerije. On misli da su rakete više zastrašuju?e za stanovništvo koje nije naviklo na njih, jer kako je rekao: ''mi do tada nismo primili ni jedno artiljerijsko zrno''. Kad se kroz Knin probijao do KM-a morao je tri puta u?i u civilno sklonište u zgradi gdje su ga uplašeni ljudi pitali: ''šta je ovo? S ?im nas to ga?aju?'' Rekao je da VBR rasipa vatru ali manje ruši nego haubice, ali mu nije bilo jasno koji su to sustavi koji ga?aju Vrginmost s 30 km udaljenosti ili zašto tuku Vojni?, a ne prvu liniju ili Korenicu, a još su u Gospi?u. Njemu kao JNA generalu nije bila jasna upotreba VBR u takvom broju i na taj na?in. Mišeti? upitao u naknadnom ispitivanju svjedoka Mrkši?a: bi li se stanovništvo da nije bilo odluke o evakuaciji (Mile Marti?) odselilo.
Mrkši? je rekao kako bi se stanovništvo najvjerojatnije sklonilo u šumu ili van mjesta, ali da bi ostali.
Mišeti?: što se dogodilo s Bulatom koji se predao?
Mrkši?: on je pri?ao da je to bila varka, slali su mu ljude s kojima je služio u JNA, slali su mu Tu?manovog sina, obe?avali... ali bilo je manje neprijateljstva prema narodu Korduna, manje su stradali
Mišeti?: što je bilo s narodom nakon predaje?
Mrkši?: otišli su auto putom za Beograd.
Tužitelj Russo je upotrijebio dva dijela 'brijunskog transkripta'. U prvom ?ervenko govori o eliminiranju releja veze i ostavljanju samo pojedinih koje HV može prisluškivati. Mrkši? za to nije znao i prvi put je to ?uo danas na sudu. Rekao je da je njima prakti?ki sustav veze prekinut ?im su napustili KM Knin i da bi on bio sretan da je imao bilo kakvu vezu pa nek je i prisluškuju, ali ga je iznenadilo to da bi HV ostavio dio veza koje bi mogli prisluškivati. U drugom dijelu tužitelj je citirao dio u kojem Gotovina na Tu?manovu zabrinutost zbog kampa UNCRO-a u Kninu izjavljuje da može u Kninu sve držati pod preciznom vatrom. Dakle nema opasnosti za UNCRO. Mrkši?:
"Ovo je za mene kao profesionalca nov sistem. Iznena?enje 100%. Pogodak bez rušenja okolo. Ja sam ve? više puta ovdje postavljao pitanje i nitko ne?e da mi odgovori. S ?ime su ga?ali? Mora da je bio GPS to Hrvati nisu imali, NATO ?lanice to imaju, možda Francuska..." "Ako je to uradio Ante Gotovina sa svojim prvim udarom, svaka mu ?ast".
potreba ovog drugog dijela 'brijunskog transkripta' je izazvalo Mišeti?ev oštar napad na tužitelja koji mijenja stav, ako je optužnica za neselektivno granatiranje ne može sad tužitelj izvoditi dokaze u kojima Gotovina o preciznoj vatri i time pokušati potvrditi svoju tezu optužnice koja je u suprotnosti s time.
Mišeti? je u naknadnom ispitivanju dokazivao opravdanost odre?enih ciljeva u Kninu i okolici. Prezentiran je dokument kojim je 'Banija metal' je zatražila od kninske tvornice vijaka TVIK preuzimanje dijela poslova na projektilima zemlja-zemlja.
Zatim procjena 7. Kninskog korpusa o smjerovima i metama HV u potencijalnom napadu avijacije HV-a, naveden je i TVIK.
Izvještaj koji je potpisao sam Mrkši? o pokušaju uništenja 14 željezni?kih vagona punih municije iz skladišta Golubi?. Vlak je trebao ujutro krenuti dalje u pozadinu, ali je posada u toku no?i pobjegla. Uništenje se trebalo izvršiti zalijetanje 'oklopnog voza' u kompoziciju vagona u tunelu. Oklopni vlak je ispao iz tra?nica prije ulaska u tunel i pokušaj uništenja je propao.
Spec. policija krajine je bila smještena u mjestu Bruvno, za intervenciju su morali pro?i kroz Gra?ac u kojem je raskrižje.
Za kraj je Mišeti? ostavio citat Sun Tzu-a i Scipia o ne opkoljavanju neprijatelja nego ostavljanju prolaza. Opkoljen neprijatelj ?e se boriti odlu?no, a ako ima mogu?i prolaz za bijeg razmišljat ?e samo o bijegu.
Mrkši? je rekao kako on to zna i da je on u Vukovaru držao slobodan put za prolaz (valjda je mislio na 'Kukuruzni put)
Svjedok Mrkši?, je obranio bio veoma važan potvrdio je niz teza obrane: nema govora o prekomjernom granatiranju Knina jer su ga?ani su opravdani ciljevi, stanovništvo nije protjerano nego organizirano evakuirano...
Meni je jako zanimljivo izvještavanje Jutarnjeg lista o ovom svjedo?enju. Pogledajte idu?i tekst Snježane Pavi?, te ga do kraja pro?itajte: http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2009,6,23,,167437.jl
Naslov teksta je: ‘Za egzodus Srba krivi su Tu?man i Mladi?’. U daljnjem tekstu samo u jednoj re?enice piše da je Tu?man kriv za egzodus Srba: "Kriv je Tu?man, jer je uvjerio Miloševi?a da HV ne?e krenuti u napad do studenoga 1995". Pa vi sami procijeniti jeli Tu?man kriv za egzodus Srba, zato što je uvjerio Miloševi?a da ne?e biti napada do studenog, ili je to odli?na taktika. Zapravo ova re?enica dokazuje još jednu tvrdnju, o kojoj je bilo više rije?i u prošlom dnevniku, a to je da Miloševi? nije htio poslat snage u RSK, jer je ljude htio naselit na Kosovo i da je izdao RSK, što naravno nije istina, istina je da Miloševi? nije mogao poslat jake snage u RSK, jer je bio iznena?en napadom. A imam i neke podatke (neprovjerene) da je vrlo mali postotak ljudi koji su otišli iz RSK otišao na Kosovo.
Pa vi sami procijenite, kako nas to izvještavaju naši mediji, da li nam serviraju istinu, ili nas truju dezinformacijama.
Da još napišem da se iz prvih nekoliko svjedoka vidi i taktika obrane generala Gotovine, koji, ne zovu, ljude s naše strane koji bi pri?ali hvalospjeve o Gotovine, ve? su to ve?inom pripadnici protivni?kih snaga (Mrkši?, Lazarevi?, Vukašinovi? + zašti?eni svjedoci) koji su uvelike potvrdili teze obrane. Ova taktika je po meni puno efektivnija.

Idu?i svjedok je bio Boris Milas, njegovo svjedo?enje je tako?er bilo vrlo interesantno, ali više idu?i puta.

Komentari

Kao što sam već i najavio,

Kao što sam već i najavio, sutra kreće (nakon ljetne pauze) svjedočenje Mladena Bajića.
On je za vrijeme Oluje, bio zamjenik vojnog tužitelja za “Gotovinino” Splitsko zborno područje. Bajić će svjedočiti o propisima koji su vladali u to vrijeme, kao i o odnosima vojnog tužiteljstva i vojne policije.
http://www.vecernji.hr/vijesti/presude-gotovini-cermaku-markacu-uskrsa-2...

Tko je glasao

S velikim zanimanjem pratim

S velikim zanimanjem pratim ovu seriju tvojih napisa, budući mi je žao da naši generali budu osuđeni kao posljednji huligani, a da nitko prstom ne mrdne kako bi barem na ovaj način posvjedočio o njihovoj nevinosti. Nije čudo što službena Srbija stalno poteže "argumente" o genocidnosti Hrvata kriminalizirajući Domovinski rat, jer bi se i sama trebala naći među optuženima. Jako bih volio da Gotovina bude oslobođen, jer mi se čini da bi to bio kraj ove jadne političke "elite" koja danas vlada Hrvatskom.

Taurunum

Tko je glasao

Korisno je ovdje davati

Korisno je ovdje davati informacije o tijeku procesa protiv trojice generala jer je javno informiranje nikakvo. Zato je šteta što daješ samo fragmente bez dovođenja u vezu sa samom optužnicom. Osim toga, neprecizan si u nekim svojim ocjenama. Primjer,

Dakle, nitko ne negira da je Hrvatska vojska bila u BiH, naravno da je bila, i morala je biti, i tu nema nikakvog krimena, uostalom, to čak ni na haškom sudu, ni tužiteljstvu ni sucima nije sporno, niti se o tome raspravlja. Ono što je bitno, to je da nijedna postrojba HV-a nije sudjelovala u muslimansko-hrvatskom sukobu.

Nijedna postrojba HV-a nije ratovala protiv Armije BiH, a po tada važećim zakonima BiH, i ABiH i HVO su bile legitimne vojne postrojbe države BiH, znači tu nema nikakve agresije.

Ako si mislio i samo slučajno propustio precizirati prisustvo HV u vrijeme na koje se odnosi optužnica, onda to lako možeš dopuniti.

Međutim, ako si mislio na cijeli rat, vjerodostojnosti i argumentiranja tvrdnji radi, trebao bi navesti kronologiju prisustva HV u BiH pa tek onda izvesti zaključak. Ovo i zato što u Hrvatskoj postoje prijepori oko toga, a neki svoj razlaz s Tuđmanovom politikom između ostalog vežu i na tu okolnost.

Zato za nedovoljno informirane, naravno ako znaš i ako te je volja, pojasni malo kada, kako i s kojom svrhom su hrvatske oružane snage boravile i djelovale na teritoriju susjedne nam države. Čisto da se spriječe nagađanja i manipulacije s bilo koje strane.

I naravno, u skladu sa svojim nickom.

B-52

Tko je glasao

O "agresiji" Hrvatske na

O "agresiji" Hrvatske na BIH, imam plan, napisat posebni dnevnik, ali o tome, kad za to dođe vrijeme, moram još pročitat koju knjigu o tome. Stvarno ne bi nigdje došli, da krenem, u dnevniku o suđenju Gotovini, idem analizirat prisustvo snaga HV-a u BIH, jer to sa tim suđenjem nema baš veze.

Što se tiče ovoga, da dovedem ovo o čemu pišem, u svezu s optužnicom, možda ali u zaključku.

Tko je glasao

Sm, ma sve ti to stoji, ali

Sm, ma sve ti to stoji, ali ja bih da se on zadrži samo na optužnici jer će se tema inaće razvodniti. Ako hoćemo može se o tvom prijedlogu napraviti drugi dnevnik. Ni ti podaci nisu nikakva tajna. Mislim da se razumijemo.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Pa i ja bih to isto, zato i

Pa i ja bih to isto, zato i jesam intervenirao jer bi netko mogao protumačiti da autor pišući o optužnici protura i podmeće neke opće teze i ocjene o sukobu u BiH oko kojih postoje značajna razmimoilaženja a koje nemaju izravne veze s optužnicom.

Dakle, samo konstruktivno i istinoljubivo. Preko Gotovininih, Čermakovih i Markačevih leđa ne treba se netko drugi ni optuživati ni prati. Svakom svoje je stara narodna.

B-52

Tko je glasao

Ovako se Hrvatskoj doprinosi

Ovako se Hrvatskoj doprinosi pa makar i malim djelom na internetu... Samo da nam je više ljudi koji žele raditi i boriti se za Hrvatsku a ne misliti samo na svoje dupe...

Justice for all !

Tko je glasao

Istinoljub bravo. Molio bih

Istinoljub bravo.
Molio bih te da iznesš argumentirane podatke o procesuiranim poslije oluje.
Nek se zna. Pa kasnije možemo i o drugim stvarima.
Mislim da je Gotovinina obrana solidna i na dobrom putu.
Da nije slušao one svoje vrle savjetnike koji ga dizaše u nebesa a kasnije i izručiše, nebi ni došao do Haga.
Nego sve se mislim gdje će oni poslije njegovog povratka? Zamisli tada Gotovinu na Splitskoj rivi umjesto Sanadera. Gdje će se tada skriti bili miš?
Iskoristiše ga u svoje političke svrhe te ga odbaciše kao zadnju krpu.
Dobro se Profesor sjetio na tvom prošlom dnevniku naše vrle HLO i Hrvatske kratkovidnice kojima ne paše pračenje ovog sramotnog sudskog procesa niti istina koja će proizići iz njega.
I zaista vjerujem da je za obranu bolje da je izabrala svjedoke protivničkih snaga nego naše koji su mogli biti instruirani na tko zna kakav način, te samim svjedočenjem nanijeti veću štetu nego korist.

Tko je glasao

Kad si već tako nestrpljiv,

Kad si već tako nestrpljiv, evo ti jedan link (http://members.fortunecity.com/kegla/kaznena-djela.html), pa ga malo prouči.

Broj okrivljenih i kaznena djela 3.978
Odbačeno kaznenih prijava 184
Nedovršene istrage 841
Obustave 38
Postupci u tijeku po optužbi 811
Presude, ukupno 1.949
Osuđujuće presude 1.492
Oslobađajuće presude 179
Odbijajuće presude 278

Dakle sad vidiš sve laži, izmišljotine, podvale, nekih koji tvrde, da je Šušak, namjerno, zaustavljao kažnjavanje Hrvata nakon oluje, iz ovoga se vidi nešto sasvim obrnuto, jer ovi podaci su do 1999g.
Što ti misliš da li je 1492 osuđujuće presude malo?
Sad i sam vidiš s kojim se lažljivcima u Hrvatskom javnom životu borimo, npr. gledam prije par godina jedno otvoreno, u kojemu gostuje Puhovski, na temu zločina nakon oluje, i on uporno tvrdi da je bilo 1500 Srpskih žrtava nakon oluje, ne sjećam se tko mu je rekao da laže, na što je ovaj oštro skočio braneći svoje stavove, i protivnika, nazvao raznim etiketama, od ustašoida, na dalje. Da bi nedavno tu brojku u svjedočenju na Haškom sudu smanjio na 400, među kojima su brojni kolateralne žrtve, neki nisu civili, nego vojnici, dok su neki stradali od samih Srba (o čemu je i Lazarević govorio).

O ovom svemu će biti više riječi u sljedećim dnevnicima, tako da sad ne bi dužio.

Trenutno je suđenje Gotovini prekinuto zbog ljetne pauze. Prema mojim saznanjima, nastavlja se idući tjedan, a prvi svjedok će biti Mladen Bajić (to bi moglo biti zanimljivo).

Tko je glasao

Istinoljubivi, ne radi se o

Istinoljubivi, ne radi se o mojoj nestrpljivosti. Upoznat sam ja s tim. Mislio da sam stavljaš linkove jer je to tvoj dnevnik. Što više tih linkova bit će manje onih koji bi željeli minirati tvoj dnevnik. Meni je stalo samo da se zna istina. O Puhovskom ne želim trošiti riječi.
Samo nastavi s svojim radom. Bit će interesantno što će se sve još doznati.

pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Sad i sam vidiš s kojim se

Sad i sam vidiš s kojim se lažljivcima u Hrvatskom javnom životu borimo, npr. gledam prije par godina jedno otvoreno, u kojemu gostuje Puhovski, na temu zločina nakon oluje, i on uporno tvrdi da je bilo 1500 Srpskih žrtava nakon oluje, ne sjećam se tko mu je rekao da laže, na što je ovaj oštro skočio braneći svoje stavove, i protivnika, nazvao raznim etiketama, od ustašoida, na dalje. Da bi nedavno tu brojku u svjedočenju na Haškom sudu smanjio na 400, među kojima su brojni kolateralne žrtve, neki nisu civili, nego vojnici, dok su neki stradali od samih Srba (o čemu je i Lazarević govorio).

Najveći je problem kod Oluje bio što su neki dikliči stvarno pljačkali i radili svašta a osuđeni su na uvjetne i takve gluposti... Ma nema šanse da sam ja sudac da bi ko sudac dao uvjetnu nekom hrvatskom vojniku zbog pljačke i paleži... Odmah bi dobio 5 godina ne samo za djelo nego i za rušenje ugleda Hrvatske vojske... i njezinih generala i nadređenih (vodi sve do predsjednika Tuđmana... kojem imam šta zamjeriti (privatizacija RH i stvaranje tajkuna...) ali sigurno ne za Oluju...) ... Naši generali u Haagu ... posebno Gotovina odgovora zbog njihovih kretenskih postupaka... + što svijet želi izjednačiti krivnju a argumente im su i dali baš takve budale (kojih je nažalost i na našoj strani bilo...)Ovaj snimak Gotovine govori sve http://www.youtube.com/watch?v=1_9qwy5lmcw
kada sve postrojava zbog gluposti koji su radili ne naši hrabri vojnici nego naši lopovi i dikliči koji su se izvukli ili prošli sa smješnim kaznama...(Knin ja mislim jedan dan nakon Oluje...)
I normalno je da onda Puhovski i takvi mogu napadati jer nismo dobro sankcionirali takve prijestupnike... a nismo mi SAD ili Izrael da možemo svijetu reći ko vas j...
Moram naglasiti da u svijetu akciju Oluja nitko ne osporava čak i hvali te akciju Ljeto 95 jer su vodile okončanju rata ... nego osporava neka djela koja su se tamo dogodila... i zbog kojih sada odgovaraju ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim djelima u Haagu... a naša lopovska vlast je zaštitila sitne lopove , siledžije i slične a izručila naše junake... To se vidi i na onom linku o kaznenim djelima ... policija je odradila svoje ... ali sud nije (uf šta bi je siledžijama presudio koji su rušili ugled hrvatske vojske i mnogih naših junaka...) jer neki su se izvukli sa premalim kaznama... Baš me iskreno zanima da li netko od tih se sjeti ispričati Gotovini, Bobetkovoj obitelji , ostalim nadređenima i hrvatskom narodu za svoje gluposti ...

Još jedna stvar se mora paziti naši ljudi se vole pozivati na ustaše što izrazito ne valja... jer 1 ti ljudi ništa dobrog nisu donijeli Hrvatskoj a drugo svijet ima jako loše mišljenje o njima i svako uspoređivanje nekih ustaša sa današnjom hrvatskom vojskom (što mnogi nadobudni... mladi ali i stari rade na netu) nam u svijetu donosi loše poene...

Justice for all !

Tko je glasao

Ovaj snimak Gotovine govori

Ovaj snimak Gotovine govori sve http://www.youtube.com/watch?v=1_9qwy5lmcw
kada sve postrojava zbog gluposti koji su radili ne naši hrabri vojnici nego naši lopovi i dikliči koji su se izvukli ili prošli sa smješnim kaznama...(Knin ja mislim jedan dan nakon Oluje...)

Oko toga što se iz snimke može zaključiti postoje ozbiljni prijepori, svak naravno ima pravo zaključivati ono što hoće a mjerodavno će biti ono suda, ukoliko je snimka uvrštena u dokazni materijal.

S jedne strane se tvrdi, i ti, kako snimka zorno pokazuje da se Gotovina okomio na podređene zbog pljački i paleža, a s druge da, također zorno, pokazuje da se na njih okomio jer grad nisu sredili, uredili i pripremili za obilazak od strane Vrhovnog zapovjednika.

I za jedno i za drugo postoje argumenti a pravu istinu, dako, zna samo Gotovina i oni na koje se obrušio. No vjerojatno su i oni Gotovinino "pranje" doživjeli svak na svoj način.

B-52

Tko je glasao

Busola, mislim da

Busola, mislim da prejudiciranje odgovornosti (vojska, policija, sudstvo,civili i POLITIKA ) nije dobro. Svašta bi ovdje moglo isplivati. Pustimo za sada sud i čitajmo istinoljubivog s njegovim dnevnicima.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Velik dio ovoga se slažem,

Velik dio ovoga se slažem, pitao si "... Baš me iskreno zanima da li netko od tih se sjeti ispričati Gotovini, Bobetkovoj obitelji , ostalim nadređenima i hrvatskom narodu za svoje gluposti ... "
Je, u Haagu je svjedočio Veselko Bilić, koji je ubio iz osvete jednu Srbijanku (o tome više u narednim dnevnicima), pričao je slično kao i ti. Inače njegovo ime možeš i pronaći na linku kojeg sam već postavio.
Mogu se složit da su neki prošli s preblagim kaznama, ali je očito da su i policija, pa djelomični i sud (koji je ipak osudio do 1999.g 1492 Hrvata, i na kojeg naravno Gotovina nije imao nikakvog utjecaja) odradili posao, kvalitetno, tako da tvrdnje da zločinci nisu odgovarali, ili da je Hrvatski državni vrh, nije htio osudit zločince nikako ne stoje. Našao sam negdje i podatak da je za isto razdoblje u istim slučajevima, osuđeno duplo manje Srba, odnosno oko 750.

Tko je glasao

Koliko sam ja upućena,

Koliko sam ja upućena, časnici HV odgovaraju na osnovu svoje osobne zapovjedne odgovornosti tj. optuženi su da su ili naredili ili nisu spriječili (ako su znali da se krše zakoni) ili nisu kaznili (kad su saznali) kriminalna djela pripadnika jedinica kojima su zapovijedali. To što je hrvatsko pravosuđe procesuiralo počinitelje, nema sa zapovjednom odgovornosti časnika ništa ili vezu treba dokazati i time ih dijelom ili u cijelosti ekskulpirati. Moj je dojam, a ako je pogrešan, ispravite me, da je država (čitaj Tuđman) aktivirala pravosudni sustav kad je postalo jasno da će zbog zločina nakon završetka vojno-redarstvene operacije Hrvatska biti izložena sankcijama. Too little too late! Zbog toga se gornji brojevi tako rijetko pojavljuju, a još rjeđe ih se analizira i koristi kao argument u korist optuženih generala.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, zapovjedna

Nemesis, zapovjedna odgovornost je vrlo širok pojam oko kojeg se ne mogu složiti ni veći međunarodni pravni umovi od mene i tebe, gdje počinje, na kojoj razini i gdje završava ?
U različitim vojskama svijeta postoje različite ovlasti zapovjednika po pitanjima stege i kaznenih djela koje počine njihovi podređeni. U zakonodavstvu RH ne postoji posebno opisana ni utvrđena zapovjedna odgovornost, osim što je to utvrđeno odredbama Ženevske konvencije.
Dakle, zapovjednik u postojbama HV može odgovarati samo ako je aktivno ili pasivno sudjelovao u počinjenju određenog kaznenog djela, kako on može odgovarati za djela koje počini njegov podređeni na slobodnim danima ili izvan službe ?
Ako policija, državno odvjetništvo ili sud provode postupke iz svoje nadležnosti, koja bi tu trebala biti uloga zapovjednika ? Uloga zapovjednika vojne postrojbe nije opisana nigdje u Kaznenom zakonu i Zakonu o kaznenom postupku, a te davne 1995. god. djelovao je i Vojni sud i Vojno tužiteljstvo koji su provodili stegovne postupke.
Pri tome niti najmanje ne opravdavam ili branim počinjena zlodjela i njihove počinitelje, naprotiv.... ali, ovdje se radi o konkretnom suđenju, konkretnim osobama za konkretna djela.
Na pitanje, treba li general Gotovina ili bilo koji drugi zapovjednik odgovarati za sva kaznena djela koja su počinili njegovi podređeni, moguće je odgovoriti samo na jedan način- da, ih je poticao, naređivao ili znao za njih a nije ih prijavio, ili ne- ako nije ništa od toga..... nema treće opcije.

Usput, general Čermak je bio zapovjednik sebi, tajnici, vozaču i još trojici- četvorici podređenih u Zbornom mjestu Knin.... zamisli tu zapovjednu odgovornost?

Anglosaksonsko pravosuđe sudi drugačije od našeg, koje je bliže kontinentalnom, pa se tako na MKS-u uspostavljaju pravni presedani, pa tako i po pitanju zapovjedne odgovornosti, koja se po njihovim potrebama rasteže (slučaj Gotovina ili ostali) ili stišće ( slučaj Mrkšić ). Usput, neke od presuda koje su tamo donesene su pravno skandalozne, nisu oni svete krave.

Ovome ću dodati i jednu vrlo smjelu, ali utemeljenu teoriju.... kad jednom sve ovo prođe, možda se potegne pitanje o tome kako su neka od zlodjela u ratu koja su teško kompromitirala Hrvatsku bila naložena, počinjena ili zataškavana od strane osoba bliskih strukturama obavještajnih službi bivše SFRJ ili stranih obavještajnih službi, ali to je jedna druga tema.....

Pa neki iz tih krugova su upravo najglasniji u zagovaranju zapovjedne odgovornosti generala Gotovine i ostalih, računajući ako se osudi njega, on će biti za sve kriv, a sve njihova uloga u kompromitiranju Hrvatske biti će zaboravljena......

I na kraju, pokušaj zamisliti situaciju da je slučajno HV zarobila nekoliko stotina (tisuća) civila i žive ih zakopala u neku jamu ili napušteni rudnik... To bi bio zločin koji bi vapio do neba, svi bi se bili uskomešali i tražili pravdu, sasvim opravdano..... a sjeti se reakcija nekih naših "pravdoljubaca" kad je otkriven takav zločin počinjen nakon II. svjetskog rata u Sloveniji.... muk, sramna opravdavanja.... prestrašna nedosljednost... o tome ti pričam....

Zaklela se zemlja raju.......

Tko je glasao

Nemesis, sve ovo što si

Nemesis, sve ovo što si napisala bi išlo u Gotovininu obranu . Ovdje si fino navela "Zbog zločina nakon završetka vojno-redarstvene operacije". Možda se sjetiš one rečenice iz mog dnevnika da vojnici koji su sudjelovali u napadnim akcijama nisu stizali popit Nikšičko. Zato ponavljam, Gotovinin slučaj treba promatrati posebno, a na tom se zasniva i njegova obrana te se za sada treba i zadržati samo na tome.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Znači tu smo, Hrvatska, je

Znači tu smo, Hrvatska, je ipak procesuirala veliku većinu zločina tokom oluje, drago mi je da smo bar taj mit razriješili, i nadam se da nitko više neće upadat, sa floskulama, da RH nije kaznila zločince, sa svoje strane.
Ak Gotovina n drugi generali nisu prijavljivali zločine, kako je ovako puno zločinaca procesuirano pravdi, po kojoj to logici, što su se oni sami javljali.
Zločini su dio svakog rata, i nemoguće je, i nijedan rat do sada nije bio bez zločina, neke žrtve su kolateralne žrtve, dok su neke djelo zločinaca, koje svakako treba kaznit, što je RH do 1999g. i radila.
A što se dogodilo nakon 2000 g., i zbog čega se tad prestalo sudit pravim zločincima, već su se svi zločini prebacili na nevine ljude, više u idućim dnevnicima.
Veliku većinu zločina su učinili upravo civili što iz osvete, što iz koristoljublja (o čemu će više rijeći biti u sljedećim dnevnicima).
A to da se ovi brojevi ne koriste u suđenjima generala, nije točno, očito nisu upućen u suđenje, jer ove podatke sam je upravo sa suđenja saznao.
Nije točno ni da je država aktivirala pravosudni sustav, kad je bila pritisnuta sankcijama, to je učinila upravo zbog sebe i svojih zakona, te kako bi pokazala primjer da se zločini ne mogu radit. a i predsjednik Tuđman, je imao iskustva, u ww2 i nije htio ponovit pogreške partizana, kad mnogo, veoma mnogo veće zločine i zločince nisu kaznili, te se ti zločini pripisuju upravo vođama tog pokreta.

Tko je glasao

Znači tu smo, Hrvatska, je

Znači tu smo, Hrvatska, je ipak procesuirala veliku većinu zločina tokom oluje, drago mi je da smo bar taj mit razriješili, i nadam se da nitko više neće upadat, sa floskulama, da RH nije kaznila zločince, sa svoje strane.

naravno, suočeni s brojevima koji se čine relativno solidnima to tako ispada, no što ako je stvarni broj zločina bio 5x veći ali ta razlika od 80% uopće nije prijavljena?

primjerice, koliko je kuća zapaljeno nakon oluje?

Tko je glasao

"x5", mislim da ni Savo

"x5", mislim da ni Savo štrbavi nije ovako nešto iznio.

Što govori ovaj podatak?

"Iz prikupljenih podataka vidi se da su državna odvjetništva zaprimila ukupno 3.978 kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja kaznenih djela."

Jel ti to želiš reći da je Hrvatsko pravosuđe prikrivalo stvaran broj kriminalnih radnji i počinioce ?

Mislim, po tvojoj nekoj računici ispada da je napravljeno oko 20 000 kriminalnih radnji, naravno, indirektno ti ukazuješ na to da akcije Bljesak i oluja i nisu mogle biti ništa drugo nego organizirani ratni zločin.

I da, možeš li ti iznijeti podatak koliko je to kuća zapaljeno ?

Ako ništa neku tvoju procijenu, koja bi mogla biti u realnom odnosu sa tvojom izjavom "x5"

Tko je glasao

Razlikovni

Razlikovni rječnik.....

Poštovani sugovornici, čitajući vaše postove uočio sam jednu važnu činjenicu, a radi se o nepoznavanju razlike između ratnog zločina i različitih ostalih kaznenih djela koja su se događala tijekom rata, osobito u kontekstu suđenja generalima u Haagu.
Naime, iako ova djela imaju slične posljedice (usmrćivanje ili ozljeđivanje osoba, uništavanje imovine i slično) ona nisu jednaka niti se smiju poistovjećivati. Naime, kaznena djela ratnog zločina i ostalih kršenja Ženevske konvencije može počiniti samo pripadnik oružanih strana u sukobu, dakle vojnik ili policajac, a ne civilne osobe, koje u tim slučajevima čine kaznena djela opisana u Kaznenom zakonu.
Drugim riječima nije svejedno ako neku osobu ubije vojnik ili civilna osoba iz koristoljublja ili osvete, kao što nije svejedno da li vojnik zapali kuću ili je zapali civilna osoba (iz istih motiva).
Zašto to naglašavam ? U kontekstu trajanja vojne operacije "Oluja" nije svejedno kada se koje djelo dogodilo, da li za vrijeme neposradnog trajanja borbenih djelovanja, neposredno iza njih ili mjesecima iza. Na tom prostoru je neposredno nakon vojnih operacija vladao sigurnosni kaos, tim područjem su se slobodno kretali vojnici i civili, domaći strani. Pri tome se postavlja načelno pitanje: da li je tada vladao postojeći ustavni poredak RH, da li je bilo tko suspendirao civilnu vlast na tom području i donio nekakve ratne zakone...... ne, nije.... e sad, zašto bi Gotovina ili netko drugi odgovarao za ubojstvo ili palež koji počini neki civil na tom području, često danima, tjednima pa i mjesecima nakon vojnih operacija ?
I zašto bi palež nečije kuće ili ubojstvo radi krađe ili osvete danima, tjednima ili mjesecima bio podvođen pod kategoriju i statistiku ratnog zločina, kad to počini civil ?

Ne, nije svejedno, ni terminološki ni sadržajno upravo zato jer se na suđenju u Haagu sve pokušava staviti u isti okvir zločinačkog pothvata, budući da bi precizna distinkcija tih djela sama odbacila optužnicu u najvećem dijelu.... Ako tužiteljstvo to radi iz svojih motiva, ne moramo mi.... nemamo iste motive.....

Tko je glasao

Robin_ ud, dobar upis. To

Robin_ ud, dobar upis. To sam u kratko napisao gore Busoli o prejudiciranju.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Točno sam očekivao pitanje

Točno sam očekivao pitanje u tom stilu, pa sam se i pripremio na to, samo što sam očekivao konkretne brojke, a ne potpune neprecizne podatke:
Dio svjedočenja Slobodana Lazarevića:
"Krajina se temeljila na uvjerenju da Srbi ne mogu živjeti s Hrvatima, zbog čega su iz Krajine sustavno protjerivani i ubijani Hrvati. Tko god je imao drukčije mišljenje, u Krajini je bio nepoželjan, primjerice Dmitar Obradović, čelnik Vrginmosta, kojega su srpske snage likvidirale, optuživši za zločin Hrvate".
"Dio žrtava na srpskoj strani je nastao zbog međusobnog obračuna. Zbog pritiska na Bihać mnogi su se obogatili na crnom tržištu, dolazilo je do međusobnih obračuna. Događali su se i nesretni slučajevi, nenamjerna ubojstva (prijateljska vatra). Pri bijegu nitko nije ostavljao novce ili vrijednosti nego su ih nosili sa sobom, tada su ljudi koji su zaradili na crnom tržištu postajali meta drugima koji su znali da ovi nose sa sobom veće količine novca. Lazarević kaže da su to ipak vojni gubitci iako nisu uzrokovani neprijateljem, procjenjuje da su oni oko 80% ukupnih gubitaka".

Misliš li da se svaki zločin može procesuirat i kaznit? Svjedoci smo da se i puno teži zločini, koji se događaju u miru, ne mogu riješit. Kako onda misliš da je sve zločine koji se dogode u ratu moguće riješit, naime rat je jedno kaotično stanje, u kome se uvijek događaju zločini, koje uvijek nije moguće kaznit. U nijednom dosadašnjem ratu nisu svi zločini kažnjeni. Misliš li da u ratu postoje i kolateralne žrtve? Da li jedan čovjek može spalit više kuća? Naravno da može, pa upravo su šačica istih i palila sve te kuće, a naravno prije toga i krala, neki su to napravili jako profesionalno, pa ih nije bilo moguće kaznit, niti im dokazat krivnju, dok je velika većina prema ovim podacima kažnjena.

Po meni je potpuno degutantno govorit da je 1492 osuđenika, premalo. Koliko bi po tebi trebalo osudit ljudi, i dali znaš kolika je skupina 1492-ice?
Da ih je osuđeno i 5000, vjerojatno bi došli do istih komentara, da svi nisu kažnjeni, pa naravno da nisu, kao prvo bio je rat, a kao drugo, uvjeren sam da bi ta brojka bila veća da se 2000 godine, i dolaskom Željka Žganjera na mjesto Šibenskog državnog odvjetnika, nije odustalo od brojnih istraga, i amnestiralo neke zločince, a onda su upravo ti zločini svaljeni na leđa nevinih ljudi kao što su Ante Gotovina...

Evo još jedno svjedočenje jedne žene, Srpkinje, koja je bila zaštićeni svjedok, ispričala je istinitu priču kako si joj drugog dana akcije Hrvatski vojnici ubili majku metkom u glavu iz neposredne blizine. No ta svjedokinja nije znala ono što ju je u protuispitivanju pitao odvjetnik Kehoe: Da je to ubojstvo počinio pripadnik 134. brigade HV-a kojeg je general Gotovina odmah čim je za to čuo uhitio i predao na daljnje postupanje vojnom tužiteljstvu ZP-Split.

Ili recimo dali nešto znaš o svjedočenju Puhovskog, o Dragi Pilselu, koji je jedan od najžešćih u "kažnjavanju zločinaca"? Tad smo doznali da je taj isti Drago Pilsel radio u HHO-u ali i pisao o njegovu radu pod pseudonimom Vjeran Grković. U tim člancima Vjeran Grković je nerijetko hvali i isticao - Dragu Pilsela, koji je imao još jedan pseudonim -Zvonimir Carlos. Pod tim imenom je pisao o navodnim zločinima koje je sam počinio, kao onda kad je nakon "Oluje" uhvaćen kako ruši križeve i devastira grobove na pravoslavnom groblju u Gračacu, za što je poslije optuživao HV. Zašto zbog tog djela protiv njega nije podignuta optužnica u RH? Da li su neki svete krave, pa mogu nekažnjeno radit što hoće? Također, saznali smo da je u to isto vrijeme dok je Zvonimir Carlos rušio groblja po Gračacu, Vjeran Grković bio u zaleđu Šibenika gdje je "vidio svojim očima kako HV ubija babu u djeda srpske nacionalnosti te ih nakon toga polijeva benzinom i pali. Isti čovjek, pod dva različita pseudonima u isto vrijeme na dva mjesta!

Tko je glasao

Istinoljube..... iako nisam

Istinoljube..... iako nisam mislio više pisati o ovoj temi moram te ispraviti u nekoliko navoda u tvom postu, jer su ti podaci malo različiti od stvarnosti.
Nemam potrebe da branim bilo koga, pa ni tadašnjeg županijskog odvjetnika u Šibeniku Željka Žganjera, ali tvrdnja da se njegovim dolaskom odustalo od brojnih istraga ti jednostavno nije točna i u ovom kontekstu suđenja generalu Gotovini je jako važna....Naime, Žganjer je djelomično riješio jedan slučaj ratnog zločina koji je bio jako medijski eksponiran kod nas i u svijetu, a radi se o slučaju ubojstava u Varivodama. Po podacima iz medija on je odustao od kaznenog progona tadašnjih optuženih za ta ubojstva zato jer je shvatio da su dokazi koji su prikupljeni neutemeljeni i činjenično netočni, nakon čega su optuženi oslobođeni i suđenje je prekinuto. Neki od osoba koje su bile optužene za to djelo su dobili i odštetu od države za dane provedene u zatvoru i ne radi se o malim iznosima. Žganjer se tom prigodom pokazao kao profesionalna i moralna osoba koja nije željela sudjelovati u ovom očito montiranom sudskom procesu. I sad gdje je tu problem ? Nakon toga nisu pronađeni pravi počinitelji, niti je itko postavio pitanje odgovornosti onih koji su sudjelovali u cijeloj toj farsi. Slučaj i do danas nije rješen, ali makar nevini ne sjede u zatvoru.
Ne znam odakle ti podatak o boravku navodnog Vjerana Grkovića i njegovom sudjelovanju u zločinu u okolici Šibenika, ali to ti je netko opako podmetnuo,a ti to nekritički prenosiš. Iz medija se može pročitati o kojem se djelu radi (ubojstvo dvoje staraca u selu Prokljan), a cijeli slučaj je pokrenuo baš upravo Žganjer, počinitelji su priznali djelo na policiji, ali su se na sudu branili da su dali iskaz pod prisilom te nisu bili osuđeni. Ne pratim detaljno taj proces, ali čini mi se da nije završen i da je za nekim osobama koje su sudjelovale u tom zlodjelu raspisana međunarodna tjeralica (Bačelić i dr.), a nigdje tu nema navodnog Grkovića, tko god on bio.

Kad pišeš "saznali smo" pretpostavljam da podatke nisi saznao sam i nerado ti dajem jedan savjet. U ovoj problematici ima puno plasiranih i netočnih podataka, od obavještajnih podmetanja pa do osobnih razračunavanja te svaki, osobito senzacionalni, podatak treba uzeti s velikom dozom opreza, kao što ti ovi prethodni primjeri pokazuju...... To ne treba umanjiti ni trud ni volju, samo malo zdravog razuma i opreza, svi podaci su ionako dostupni u medijima.

I na kraju, nemoj zaboraviti da je tada Žganjeru bio nadređeni tadašnji i sadašnji državni odvjetnik Bajić, pa bi možda bilo dobro njega pitati gdje se tu stalo i zašto......

Tko je glasao

Poštujem tvoj

Poštujem tvoj komentar.
Početi ću sa Grkovićem, jer je očito da nisi baš koncentrirano pročitao moj upis:
Točna ti je informacija da Grković ne postoji, on je "klon" Drage Pilsela, dakle Pilsel je pisao u feralu 2-3 godine pod pseudonimom Grković, te je izmislio da je u okolici Šibenika vidio kako hrvatski vojnici ubijaju babu i djeda Srpske nacionalnosti. Pilsel je imao još jedan pseudonim, Zvonimir Carlos, te je pod tim pseudonimom, pisao o nečemu što je sam počinio, o zločinu na nekakvom pravoslavnom groblju. Najinteresantnije je to što se to u Šibeniku i na pravoslavnom groblju dogodilo u isto vrijeme, dakle pošto su Carlos, Grković i Pilsel jedna osoba to je bilo nemoguće po zakonima fizike, dakle dobro si primijetio da nikakvog Grkovića nije bilo, on je taj zločin izmislio pišući za feral. Taj slučaj se otkrio na svjedočenju Puhovskog, kad je trebalo unijeti nekakav intervju Grkovića sa nekakvom žrtvom, ili tako nešto (ne sjećam se točno). Pa je Mišetić pitao Puhovskog da li zna tko je Grković, ovaj je odgovorio da je čuo za njega dok je pisao za feral 2-3 godine, ali da ga kasnije nije vidio, niti zna što se s njim dogodilo. Jako se iznenadio kad je čuo da je Grković, Pilselov "klon".

Što se tiče Žganjera, ja sam stekao dojam da je on upravo poslan, kako bi zataškao zločine, jer je baš on odustao od istrage za zločin u Varivodama, (i ne vjerujem da nije bilo dokaza za taj zločin) koji se danas pripisuje Gotovini. A znamo kad je Žganjer došao na tu poziciju.

Što se tiče Bajića, mislim da je upravo on sljedeći svjedok obrane.

Tko je glasao

Pažljivo sam sve pročitao

Pažljivo sam sve pročitao i citirati ću Poncija Pilata: "napisah što napisah", da ne širim temu nepotrebnim detaljima.
Samo jedno pojašnjenje, Žganjer je, kao tadašnji državni odvjetnik, odustao od daljnjeg procesa jer je shvatio da se radi o farsi, bez suvislih dokaza i sl. Nakon toga je krenuo u potragu za pravim krivcima..... e onda se tu stalo i dan danas se stoji.... a to se djelo spominjalo u sklopu zločinačkog pothvata.
Zašto se stalo ? Nisam pametan, ali mislim da je država trebala za svako od tih sramnih djela pronaći počinitelje i pitati ih samo jedno pitanje: " Da li ti je netko zapovjedio da to radiš i tko ? " Odgovori na takva pitanja bi srušili veliki dio optužnice za zločinački pothvat jer bi potvrdili da se ne radi o sustavu, niti je nad tim zločincima službena politika RH ili vojni vrh imao bilo kakve kontrole. A onda bi preostalo pitanje, tko je imao.......? Vjeruj mi da bi odgovor bio jako zanimljiv...... jako zanimljiv, možda bi se čak došlo i do nekih domaćih međunarodnih "ljubitelja pravde" i onih koji nas sustavno godinama potiho opstruiraju kao državu..... ali tko ima "cohones" za to ?

Tko je glasao

Nije stvar tko ima "cohones"

Nije stvar tko ima "cohones" već je stvar u tome da su određene strukture u naše pravosuđe što vratile pre1990 relikte, što instalirale "provjerene kadrove" ili pak nagradnim mrkvama određivale sudske procese kao u slučaju generala Mirka Norca, nakon čega je županijski sudac Mrčela postao vrhovni sudac samo 40 dana nakon donošenja presude M.N. a prije toga 3 puta bio odbijen, te sad u Vrhovnom sudu donosi osuđujuće presude kao što je slučaj sa Mihajlom Hrastovim koji je tri puta oslobođen na županijskom sudu.

Interesantan je i slučaj četnika Sretena Peslaća, koji je osuđen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, no nakon izručenja RH od strane Italije, biva oslobođen svih optužbi zbog prekvalifikacije koje je donijelo državno tužiteljstvo-iz ratnog zločina u oružanu pobunu, te je automatski nastupila "abolicija".

Pisao sam o tome dosta članaka, no redovno su ostajali bez ikakvih komentara prozvanih institucija i njihovih službenika.

Dakle, rezime je vrlo jasan, ne treba čuditi agresivno nastupanje haških tužitelja na hrvatske optuženike, kad je u Hrvatskoj po tome pitanju još i gore stanje, isto tako ne treba čuditi izostanak medijskog pračenja suđenja hrvatskim generalima, posebice kad trenutna situacija u Hagu nejde na ruku zagovarateljima podjeljene krivnje za rat u RH.

Tko je glasao

komentar nije mišljen kao

komentar nije mišljen kao provokacija ili demantij nego kao iskreno pitanje

ja doista ne znam koliko je kuća bilo zapaljeno, ali se sjećam da se radilo o tisućama kuća (ako ne i više)
bio sam tijekom obje akcije u području djelovanja i znam da tamo gdje sam bio, u vremenu u kojem sam bio nije bilo meni vidljivog kriminala (poput paljevine ili pljačke, bila je jedna iznimka u okučanima ali to je više anegdota nego sustavni napad)

no, ono što sam htio reći je u stvari slijedeće (nepovezano s originalnom temom); vozio sam se po baniji jutro poslije onog egzodusa srba prema bosni (doduše, totalno isti feeling je bio i u zapadnoj slavoniji) i apsolutno jedini osjećaj koji sam od tamo zapamtio je to da je bilo totalno očigledno da ti ljudi koji su živjeli na tom prostoru nisu nikada imali namjeru tamo trajno živjeti; jer da jesu onda nikada ne bi dozvolili da im životni uvjeti padnu na tu razinu

Tko je glasao

Ne možeš ni znat točno,

Ne možeš ni znat točno, koliko je kuća bilo zapaljeno, jer takvog podatka ni nema.
Po mom mišljenju se namjerno ne želi taj broj istražit, i javno prikazat, da bi se njim moglo manipulirat, u dnevno političke svrhe.
Paljenje kuća je definitivno zločin koji treba kaznit, on se po prije navedenim podacima i kažnjavao.
Što sam prije napisao, te zločine su u velikoj mjeri radili pojedinci, koji nisu dolazili iz redova vojske, nego pljačkaši, koji su vidjeli dobru zaradu, i koji su palili kuće da prikriju stvarni motiv, te dokaze svog dijela.
Vidimo danas u miru da se ne rješavaju sve provale, pljačke, uz svu zaštitu, sigurnosne kamere, i slično, pa kako će se onda kaznit svi zločini u vrijeme kaosa i rata.

Tko je glasao

Po mom mišljenju se

Po mom mišljenju se namjerno ne želi taj broj istražit, i javno prikazat, da bi se njim moglo manipulirat, u dnevno političke svrhe.

zašto? kome nije u interesu da se taj broj sazna?
(da ne kažem da je sada 15god kasnije malo kasno za to)

Tko je glasao

zašto? kome nije u

zašto? kome nije u interesu da se taj broj sazna?
(da ne kažem da je sada 15god kasnije malo kasno za to)

radi manipulacije, upravo srbima. Zašto? Zato što je veliki broj kuća spaljen njihovom vlastitom rukom prije nego su izbjegli. Razlog? Da zločestim Ustašama ne ostave ni kamen na kamenu da se slučajno ne bismo okoristili njihovim jadom i čemerom. I na kraju je to ispalo izvrsno oruđe za buduće ucjene, tužakanja i manipulacije čemu se nisu ni nadali.
;)

Tko je glasao

To je samo moje mišljenje

To je samo moje mišljenje koje ne treba biti točno. Kad se svako malo govori o brojnim spaljenim kućama, a sustavno se bježi od iznošenja stvarnog broja spaljenih kuća, onda definitivno dobijem dojam da se to radi s ciljem manipulacije samim podatkom. S obzirom da su to htjele neke nevladine udruge iz Hrvatske, pa i Srbije, su mogle bez problema nakon rata, to pitanje istražit, i dobit nekakvu brojku. Zašto nisu, to njih treba pitat.
Slično je i s podatkom, o broju Srba koji su otišli iz tzv krajine. Jedini je to pitanje znanstveno istražio Stjepan Šterc, ti podaci su se nešto razlikovali od tada općeprihvaćenih podataka, da su Hrvatsku napustilo 300 000 Srba. On je također svjedočio u Haagu prije nekog vremena (bit će više u narednim dnevnicima).
Upravo zbog tih objava je bio kritiziran iz "međunarodne zajednice", i nekih interesnih grupa u Hrvatskoj, iako se ovi kritičari nisu udostojili napravit svoje istraživanje, koje bi bilo temeljeno na znanstvenim metodama.
Ako me razumiš što ti hoću reći, vrlo vjerojatno bi se ti podaci, o broju spaljenih kuća, razlikovali od danas općeprihvaćenih (nepreciznih) podataka.

Tko je glasao

@mrak Vidiš, jedini koji su

@mrak

Vidiš, jedini koji su o tisućama kuća trkeljali, bili su; Savo štrbac & company-Puhovski-Pilulalilula, da bi Puhovski&company, na suđenju generalima priznao/li da su oni u svojim izvješćima ubrojili sve kuće uništene tijekom rata u RH, tojest, da su se služili podacima iz štrpćevih "istraživanja", a da sami-HHO nisu radili istraživanja po tom pitanju, isto kao i u slučaju "srpskih žrtava u Oluji" (valjda znaš da je HDT predana tužba protiv save Štrbavog, zbog toga što je u svoja izvješća stavio i one srbe koji su; poginuli u međusobnim okršajima, ušli u minska polja, umrli prirodnom smrću, nesretnim slučajem, itd. i to u vremenskom razdoblju od1992-1995. godine.

Nadalje, to jesi li ti to napisao u cilju provociranja ili ne, to je totalno ne bitno, bitno je da takvim upisom svjesno ili ne podržavaš tezu da je akcija "Oluja" bila organizirani zločinaćki poduhvat.

E sad, znaš kako ide, ako si svjesno tako nešto uveo u raspravu, a da bi valjda pobio službene podatke, takav čin te svrstava u (........-upiši sam)

A ako si nesvjesno to učinio, heh, trebam li nastaviti ?

Tko je glasao

Radi se o dvije zadnje

Radi se o dvije zadnje rečenice koje su napisane u rebusima. Ako si htio da te samo Mrak razumi mogao si mu poslati na pp. Ukoliko pišeš javno nda nas poštedi rebusa.

Tko je glasao

Zadnje dvije rečenice koje

Zadnje dvije rečenice koje su finale gornjeg teksta su nerazumljive za prolaznike-namjernike te determiniraju kompletan komentar. Obzirom ga su samo mraku i tebi razumljive komotno si kompletan komentar trebao staviti na pp.

Tko je glasao

@rush Da, imaš pravo,

@rush
Da, imaš pravo, stvarno sam trebao te dvije rečenice mraku poslati na PP, ako ništa drugo onda zbog toga da ne zamaram "prolaznike-namjernike" nekakvim "rebusom" pa makar taj "rebus" bio tako jednostavan.

Moje isprike na oduzimanju tvog dragocjenog vremena potrošenog na riješavanje mog rebusa.

Btw. nadam se da si uspješno riješio rebus. :)

Ps. Posebno hvala na "odjebi", iako, moram priznati da bi to bio pre težak zadatak za mene.

Ajd uživaj.

Tko je glasao

Sve u redu, drago mi je da

Sve u redu, drago mi je da si shvatio da na netu ima sila toga za čitati i da je svaka sekunda korisnicima dragocjena. Ono "odjebi"logična je konsekvenca i nadam se da nije uvreda.
Za rebuse nemam vremena i ako su Hrvati planski popalili srpske kuće po nečijoj naredbi, istina o tome Hrvatskoj može samo pomoći sve da je sam Ante Gotovina izdao pismeno ili usmeno zapovjed. Činjenica jeste da su kuće popaljene i da nisu popaljene spontano. Pitanje je samo tko je zapovjedio, jeli to dio udruženog zločinačkog pothvata ili nekog drugog nama nepoznatog motiva. U svakom slučaju istina oslobađa, hoće li hipoteka ostati na cijelom hrvatskom narodu, ili na nekolicini hrvatskih KOS-ovaca, ili na Anti Gotovini, Bobetku, Tuđmanu ili nekom petom, istražit će se. Svi relevantni podaci do sada govore da je Srbijanska strana i te kako bila zainteresirana za hrvatske Srbe kako matrijal za naseljavanje i posrbljavanje Kosova. Koju dimenziju paljenje velikog broja kuća naših građana pravoslavne konfesije u geopolitičkom, vojnom, ekonomskom i realpolitičkom planu ima,pokazaće vrijeme.Čini mi se da je Gotovina u cijeloj priči ispao Hlebinac, ali šta je tu je, jesti zlatnom žlicom ima i svoju cijenu.

Tko je glasao

Sve u redu, drago mi je da

Sve u redu, drago mi je da si shvatio da na netu ima sila toga za čitati i da je svaka sekunda korisnicima dragocjena. Ono "odjebi"logična je konsekvenca i nadam se da nije uvreda.
Za rebuse nemam vremena i ako su Hrvati planski popalili srpske kuće po nečijoj naredbi, istina o tome Hrvatskoj može samo pomoći sve da je sam Ante Gotovina izdao pismeno ili usmeno zapovjed. Činjenica jeste da su kuće popaljene i da nisu popaljene spontano. Pitanje je samo tko je zapovjedio, jeli to dio udruženog zločinačkog pothvata ili nekog drugog nama nepoznatog motiva. U svakom slučaju istina oslobađa, hoće li hipoteka ostati na cijelom hrvatskom narodu, ili na nekolicini hrvatskih KOS-ovaca, ili na Anti Gotovini, Bobetku, Tuđmanu ili nekom petom, istražit će se. Svi relevantni podaci do sada govore da je Srbijanska strana i te kako bila zainteresirana za hrvatske Srbe kako matrijal za naseljavanje i posrbljavanje Kosova. Koju dimenziju paljenje velikog broja kuća naših građana pravoslavne konfesije u geopolitičkom, vojnom, ekonomskom i realpolitičkom planu ima,pokazaće vrijeme.Čini mi se da je Gotovina u cijeloj priči ispao Hlebinac, ali šta je tu je, jesti zlatnom žlicom ima i svoju cijenu.

Tko je glasao

@rush, da li si barem jednom

@rush,

da li si barem jednom napisao suvisao komentar na ovom blogu?
Ako jesi navedi ga.

Da li barem jednom na ovom blogu napisao komantar a da ne spominješ UDBU/KOS/SFRJ/SDS i sl., napominjem spominješ a ne daješ ama baš nikakvu novu informaciju, link, prijedlog, raščlambu ili sl.?

Da li si barem jednom napisao komentra, pa barem čestitku za Novu Godinu, na ovom blogu a da se nisi pozivao na lustraciju?

Ili si bio gonjen od strane UDBE/KOS-a a da nisi postao njihov suradnik (u što osobno sumnjam) ili si patetično opterećen njima.

Zaključno, imaš li osobno iskustvo ili nove dosada nepoznate informacije iz drugih izvora o djelovanju gp Ante Gotovine kao zapovjednika OZ Zapad ili o djelovanju OS RH za vrijeme VRO "Oluja", a koji bi dokazali "zločinački pothvat"?

Hipoteke na Hrvatskom narodu nema iako će je određene strukture uvijek brižljivo njegovati, hraniti i s vremena na vrijeme iznositi.
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

rmarino 69 @Termin

rmarino 69 @Termin "zočinački pothvat" egzistira neovisno o tebi i meni, ravnopravan je među ostalim tezama o razjašnjenju događaja na prostorima bivše YU .
Ne nisam opterećen po pitanju UDBE , međutim ne ide mi iz glave zašto BKA traži potjernicom neke Hrvate, Vlada RH ih neda, a rmarinu 69 nije drago da se to spominje? Ma najbolje da UDBE nema, da je nikad nije ni bilo, da ti koje traži BKA nema i da ja ostanem bez texta, e neće ići ove noći. Moje teme nisu potrošačka košarica građana RH, ali ću uporno skretati pažnju na sveprisutnost onih koji nam 20 godina poslije pada komunizma na najgori mogući način kroje gaće. A što će mi poneki Klugscheiser na tome zamjeriti,ne dam ni 5 para.

Tko je glasao

rush, ukoliko si pročitao

rush,

ukoliko si pročitao moj komentar na tom dnevniku, kao i moj dnevnik na tu temu http://pollitika.com/titovi-bastinici-u-bonnu biti će ti vrlo jasno kakav je moj stav po tom pitanju.

Stvojim stavom glede uloge UDBE danas se u potpunosti slažem, ali moj gornji komentar je bio više pitanje: imaš li što reći na temu dnevnika tj. po pitanju obrane gp AG? Ukoliko je to što imaš uvezano sa djelovanjem UDBE tim bolje, stavimo ih i pred taj sud?

Evo ti ideja: napiši hebeni dnevnik na temu zataškavanje istine o izdanim potjernicama za građanima RH od strane Vlade RH i medija u RH. I meni je smiješno kako sada odjednom nema efektnih bilateralnih odnosa između RH i SRNJ, kako nam je MUP zakazao u suradnji sa policijom SRNJ, kako MVPiEI o tomu vjerojatno ne zna ništa, kako se toplooki ne glasa, nema Šeksa sa onom locirati-uhititi i na kraju krajeva gdje su oni (osobe za kojima je izdana međunarodna potjernica) uopće danas???? Možda u BiH???? Skupa sa Glavašem?????

Kad je Antu trebalo hapsiti tada sin Perkovićev bio perjanica hajkača, a kad mu oca traže nema ga niti za lijek.

Nelogično ili logično;)

Druga tema za obardu bi bila lustracija i Zdravko Mustać. Čime se Zdravko bavio od '90 na ovamo? Tko su mu pokrovitelji? Komu je on mentor? Kolika je njegova imovina? Što Zdravkova sinovka kaže? Završila je sa uređenjem interijera u svojem uredu bez para fotelja, i čime se sada bavi??? Čime se uopće bave ministri bez para fotelja??? Za što ih plaćamo????

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Evo ja jučer upitah, a neki

Evo ja jučer upitah, a neki su već odradili posao oko enigme ministrice bez para i fotelja;;;)))) http://www.24sata.hr/news/clanak/ministrica--bez-posla-nema-resor-a-sto-...
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Hm, na prijašnji moj upis

Hm, na prijašnji moj upis si odgovorio x3 na ovaj x2, u čemu je štos, voliš čitati svoje upise ? Nabijati bodove ? ili ?

No dobro, očito je da nemaš pojma koliko je to srpskih kuća zapaljeno u i nakon oslobodilačke akcije "Oluja" ali te to ne sprečava da tvrdiš kako su kuće popaljene planski.
Bilo kakav argument za tu tvoju tvrdnju ?

x2, x3, sila toga za čitati, dragocjene sekunde, pogotovo kad je u pitanju bezvezarija. Eto ti još jednog rebusa.

Ps. nemoj razbijati glavu u riješavanju ovog rebusa, bolje napiši tri odgovora na ovaj moj, jednostavnije je, a očito nije potrebno uključivati moždane vijuge.

Tko je glasao

za nas slučajne prolaznike

za nas slučajne prolaznike mogao si napisati jasno hrvatskim jezikom, a ne govoriti u rebusima. Drugi put na pp. ili odjebi!

Tko je glasao

Marko, no što ako je

Marko,

no što ako je stvarni broj zločina bio 5x veći

To još uvjek ne znači da je bilo i pet puta više počinitelja.

Ljudi koji te stvari rade se ne zadovoljavaju sa jednim činom.

Tko je glasao

Mrak, s rečenicom

Mrak, s rečenicom "primjerice, koliko je kuća zapaljeno nakon oluje" ispadaš van konteksta dnevnika i Gotovinine odgovornosti. Zato ponovno velim. Držimo se Gotovininog slučaja.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

slažem se, no mislim

slažem se,
no mislim također da ne možemo donositi generalne zaključke o tome da li je ili nije kazneno gonjeno ili osuđeno većna zločina obavljenih tijekom ili nakon oluje sudeći o tome što se desilo u prva tri dana

Tko je glasao

Kad je izvršena agresija na

Kad je izvršena agresija na Sloveniju od jugoslavenske armije, a po ustavu te ist, narodna vojska nije smjela pucat po građanima jugoslavije i služila je isključivo u obrani od vanjskog neprijatelja. Tak su mene učili u toj istoj.

Kolku odgovornost ima onda vrhovno zapovjedništvo, koje je znalo za to?

Tko je glasao

...a po ustavu te ist,

...a po ustavu te ist, narodna vojska nije smjela pucat po građanima jugoslavije i služila je isključivo u obrani od vanjskog neprijatelja. Tak su mene učili u toj istoj.

Izvrsno je što si kao ogradu naveo da su tebe tako učili, ali napisao si neistinu.

JNA je bila namijenjena za obranu od vanjskog ali i od unutrašnjeg neprijatelja.

U demokracijama, što je preuzela i Hrvatska jer želi takvom biti, vojska služi isključivo za obranu od vanjskog neprijatelja a na "domaćem terenu" može se angažirati radi gašenja velikih požara, obrani od poplava i sl., kad su ugroženi brojni ljudski životi i vrijedna imovina.

Za obranu od "unutrašnjeg neprijatelja" tima služi policija.

Baš navedeno se često voli isticati kao razlika između HV i nekadašnje JNA.

B-52

Tko je glasao

JNA je bila namijenjena za

JNA je bila namijenjena za obranu od vanjskog ali i od unutrašnjeg neprijatelja.

Dobro da si to napisal, no ja sam navel da isključivo vanjskog neprijatelja, s tim nisam rekel da i ne protiv unutarnjeg neprijatelja.

No ko su po tebi ti unutarnji neprijatelji bili na početku agresije, na Sloveniju, Hrvatski i na kraju i BiH.

Te države su bile u federaciji i po ustavu su mogle proglasit odvajanje. Znači da je JNA sa svojim zapovjedništvom radila protuustavno.

Jednostavno rečeno, zločin.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci