Tagovi

Još dvadeset dana

Suprotno Mrakovom pravilu o zabrani copy/paste-a, ve? pomalo u stilu feniksa13, ?isto radi prisje?anja i još jednog treninga za/protiv ovdje skupljenih bivših, sadašnjih i budu?ih poslenika profesije prve do najstarije, na kraju krajeva i radi ?itanja te što bolje prodaje Mrakovih reklama, a izme?u ostalog i radi "zaga?enja" internet pretraživa?a koji ?e jednog dana me?u rezultatima, razlozima našeg odlaska u PM, izbaciti i moj, samo meni zna?ajni slu?aj...

Kopiram svoj bezna?ajni tekst s najzna?ajnijih internetskih novina Zapadnog Balkana, s web stranica dostojnog nasljednika u zemlji slobodnih medija prošle godine ugušenog Feral Tribune-a:

TEKST:
U protekle ?etiri godine uzaludno sam pokušavao uz pomo? javnosti promijeniti tijek izvjesne drame koja se nadvila nada mnom, slu?aja koji bi se nakon presedana nad prvim gra?anom u bližoj budu?nosti mogao u sli?nom obliku natkriliti i nad mnogima koji internet svakodnevno upotrebljavaju u izražavanju misli i vrijednosnih sudova po blogovima, forumima, komentarima ?lanaka, chatovima i ostalim oblicima online komunikacije današnjice.

Sad ve? svjestan da na prostorima Zapadnog Balkana, u zemljama koje su još daleko od otvaranja pristupnih pregovora s EU u poglavljima pravosu?a, koje su daleko od zbiljske slobode medija i poštovanja ljudskih prava, pomaci ka demokratizaciji društava idu samo tempom i smjerovima koji na nove lokalne oligarhe i njihove politi?ke patrone ne?e imati negativnog u?inka. Da bi tako naše približavanje Europskoj Uniji metodom udaljavanja od pozitivnih standarda jednog dana neminovno proizvelo društvene konflikte koje ne?e biti mogu?e ni apsorbirati ni gušiti, da bi bune i radikalni potezi obespravljene ve?ine vratili kota?e naših nimalo dosadnih povijesti u još jedan krug, krug vje?itih ponavlja?a.

"Jer znamo mi nas, jebo ti nas!" - re?e poznati pisac davno, a kroni?ari na to dodaše: "Kad mu je bilo svega dosta, Branko se bacio sa savskog mosta". Ho?e li se i u budu?nosti gra?ani iz o?aja bacati s mostova ili ?e promjenom uloga ("tko bi doli sad je gori") na ve? vi?eni na?in pokušati izmijeniti budu?nost svojih potomaka?
Dakle, kako je "moja storija" po?ela?

Živim u Vukovaru od prije trinaest godina. Novopridošlica. U backgroundu klasi?na pri?a o obitelji miješanih nacionalnih pripadnosti koja nakon povampirenih devedesetih traži svoje mjesto egzistiranja. Zemlju i sredinu koja ?e prihvatiti podjednako sve ?lanove familije.

Slu?ajnoš?u, baš onakvom kakvu život naj?eš?e prire?uje, odabir pada na Hrvatsku, na Vukovar.

Ve? ovdje ?e razumni ?itatelj zamijetiti uro?enu naivnost pisca ovog ?lanka.

Jer nije bilo dovoljno što smo odlu?ili pokrenuti novi život u najrazrušenijem gradu na svijetu.Nije bilo dovoljno što se srce godinama stezalo od koli?ine destrukcije koju su gospodari života i smrti izdemonstrirali nad gradom u kojem je prije živjelo, kažu u skladu, dvadeset i šest nacija. Nije bilo dovoljno što se stotinu puta ponavljala situacija u kojoj je decidirano izricano: "Ne možete biti i ovi i oni! Ili ste naši ili ste njihovi!". Nije bilo dovoljno što su u svih trinaest godina, ?itavo vrijeme, postojale i još uvijek postoje ?etiri strane svijeta i otvorene granice, to otvorenije što dalje geografski smještene od podijeljenog grada. Koji ?e tek u nekom novom vremenu, s nekim drugim generacijama ro?enih, uživati u razli?itosti kultura i obi?aja na ovakvom mikroprostoru...

Nakon dolaska u Vukovar, nekoliko godina nakon zapo?injanja od ?iste nule, imao sam sre?u par godina raditi u lokalnom uredu OSCE (OESS, OEBS), s lokalcima i internacionalcima sasvim druk?ijih pogleda na odnose me?u ljudima, s "normalnim" gra?anima ?iji glavni uzori nisu bili ni seoski popovi koji se ovdje po defaultu bave nacionalnom i demografskom politikom, ni lokalni šovinisti?ki politi?ari po defaultu ugnjeteni od svih nas koji bezuspješno pokušavamo sprije?iti transformaciju ljudi normalne tjelesne gra?e u preuhranjene svinje, ni slijepom mržnjom ispunjeni susjedi podrazumijevano stotinu puta žeš?i i radikalniji od stvarnih stradalnika rata, ni konstantno podgrijavanom nesnošljivoš?u ispunjeni lokalni i centralni mediji...
I ta okolnost što radim u me?unarodnoj organizaciji koja se trudi vratiti komunikaciju, povjerenje me?u ljudima i vladavinu zakona pred kojima su svi jednaki, rodila je u meni ideju o stvaranju na lokalnom prostoru nedostaju?e web stranice koja bi na najbolji na?in, na na?in koji jedino internet daje, omogu?ila me?usobnu komunikaciju bivših, trenutnih i budu?ih Vukovaraca, te prijatelja Vukovara diljem svijeta.
Jer slika je bila porazna. Prognani tijekom okupacije u druge dijelove Hrvatske - nisu se vra?ali u o?ekivanom broju. Deset godina nakon stradanja grada duga?ak je period i najsposobniji se jednostavno sna?u u novim sredinama, zaposle, steknu prijatelje, riješe stambene statuse, djeca žele ostati s poznatim vršnjacima, ... A Vukovar na po?etku milenija zaista nije bio grad koji bi nudio u egzistencijalnom pogledu išta više od gole nade da ?e jednom posla biti u ve?im koli?inama.

Dakle, s te strane, u Vukovar se nisu vratili, možemo re?i najsposobniji prijeratni gra?ani tog grada.
No, tu nije bio kraj. Osim prognanika, pretežito hrvatske nacionalnosti te onih mješovitih koji su 1991. prognani iz "oslobo?enog podru?ja", Vukovar se odrekao i svojih najsposobnijih gra?ana srpske nacionalnosti.
Po?evši negdje od 1998. godine, u sljede?ih pet godina u svijet je trajnim iseljenjem iz Hrvatske, odnosno naseljenjem Kanade, Australije, Norveške, Velike Britanije i Irske otišlo blizu pet tisu?a ljudi, mahom mla?ih, obrazovanijih, iz nacionalno mješovitih, ali ipak pretežito srpskih obitelji. Bili su to oni koji su u jednom trenutku donijeli odluku i krenuli mijenjati svoje živote na bolje. Oni koji su imali petlju. Po ?emu se sposobni razlikuju od manje sposobnih. Vukovar je još jednom ostao bez ljudi koji su imali obrazovanje, petlju, odlu?nost, sposobnost... I nitko nije ni trepnuo. Prije bi se moglo re?i da je, pod pokroviteljstvom dugogodišnjeg nacionalisti?kog gradona?elnika Vukovara i svite oko njega prikriveno egzistirala ona Tu?manova opaska o usranim ga?ama, izre?ena nakon akcije Oluja. U demokratskoj zemlji, skorom aplikantu za EU, u gradu na koji je potrošeno stravi?no puno novaca u obnovu zgrada, ali u isto to vrijeme, prije pet do deset godina, od mati?ne države Hrvatske vrlo malo na vra?anje povjerenja me?u sugra?anima...

Na "poluevropsku" pla?u, imao sam te 2002. godine viška novca za hobi projekt pokretanja web portala koji bi mogao zna?iti bivšim Vukovarcima rasutima svijetom, a meni bi omogu?io u?enje web programiranja i op?enito upoznavanje s novim internetskim komunikacijskim tehnologijama.

Pokrenute su rubrike lokalnih vijesti, punjeni su fotoalbumi stotinama prijeratnih fotografija, što je bilo itekako vrijedno znaju?i ?injenicu da su u uništenom i izgorenom gradu 1991. mnogi zauvijek izgubili slike, dokumente, relikvije, stvari iz djetinjstva koje pomažu sje?anju, ... Na forumu su ljudi progovarali o sebi, gradu kakvog pamte, poznanicima iz školskih slika, novim sredinama, razmjenjivali adrese i ostajali u kontaktu...

Vjerovao sam da radim nešto vrijedno i to mi je ?inilo zadovoljstvo, tjeralo me na nova i nova osmišljavanja rubrika i komunikacijskih alata...

Kako nisam bio ni "naš" ni "njihov" - uživao sam u stanju prkosa lokalnoj struji koja je i dalje svaku vrijednu inicijativu u gradu silom potapala i održavala svoju zamisao o podijeljenom gradu, gradu Hrvata i Srba, gradu ?iji se stanovnici ne podnose jer tako mora biti, dok isti politi?ari iz godine u godinu sve vidnije ubiru materijalne plodove tih podjela, me?usobno prijateljuju?i, a istovremeno guraju?i gra?anima nacionalne frustracije u prvi plan...

Tako sam nakon dvije godine, krajem 2004. oformio i rubriku "Kolumne", što je otprilike sli?ilo danas svima poznatijim blogovima. Nekoliko je ljudi po?elo, tako?er iz hobija, li?nog zadovoljstva, kontinuirano pisati ?lanke o problemima grada, žitelja, mladih, raskrinkavati obje nacionalne klike na vlasti, zapažati korupcijske detalje, prozivati lokalnu vlast...

Kulminacija je uslijedila vrlo brzo! Zna se! Jer kod nas se uvijek zna. S rogatima ne ulaziš u borbu! Njima se klanja. Je rogati uništavaju bez treptaja oka. Usputno. Zgaze i idu dalje. Idu još više na društvenim stepenicama vrednovanja. Stepenicama napredovanja. Dolaze pred sama vrata raja.

Jedna je kolumnistkinja/blogerka tog sun?anog lipnja 2005. na stranicama vukovarac.net napisala ?lanak "Oproštajno pismo najmilijem od svih". Netom nakon lokalnih izbora, na kojima do tada deset godina vladaju?i lokalni šerif više nije mogao i u tre?i mandat. Napokon sišao s trona. Nakon desetlje?a tijekom kojeg je vrije?ao svoje sugra?ane šovinisti?kim izjavama, seksisti?kim ispadima, prijetnjama, davanjima otkaza novinarima u lokalnim medijima, netransparentnim trošenjem gradskog novca,... Sve mu je to u ?lanku "Oproštajno pismo..." blogerka navela. Bilo je to web pismo osobe koja se javno sveti za nepravdu koju joj je taj ?ovjek nanio. Otkaz koji joj je kao novinarki lokalnog radija nezakonito naredio dati par godina prije. I znala je dobro da su teške optužbe što u formi ?injenica što u formi vrijednosnih sudova višestruko i novinarski i gra?anski provjerljive. I provjerene. Uostalom, cijeli je grad ?akulao o izgradnji Štenglove ku?e od 400 kvadarata na kojoj su radile desetine radnika gradskih poduze?a u radno vrijeme, o ku?i njegove supruge koja je bez osnove obnovljena državnom obnovom, a zatim protuzakonito prodana prije isteka deset godina od obnove, o desecima gradona?elnikovih tužbi protiv gra?ana, novinara i medija tijekom prošlih godina...
Svaki je ?lanak na stranici vukovarac.net imao mogu?nost ostavljanja komentara. O?ito da je frustracija bivšim gradona?elnikom bila izuzetno jaka jer je blogerkino "oproštajno pismo" gradona?elniku u par dana pro?itano više tisu?a puta i komentirano sa stotinjak komentara anonimnih posjetilaca. Da ne bi ostali dužni samo gradona?elniku, anonimni su komentatori svoju frustraciju proširili i na gradona?elnikovu suprugu, osobu koju je on namjestio na rukovode?e radno mjesto u jakoj gradskoj tvrtci.

Pljuštali su komentari o tomu da je i ona ista kao i on, aludiraju?i na njenu moralnost, da bi se netko nepoznat u jednom komentaru poigrao s konstrukcijom da je gospo?a u izgnanstvu u Njema?koj radila u Puffu, javnoj ku?i, što je kod cjelokupne bivše gradona?elni?ke obitelji izazvalo bijes koji su odlu?ili utažiti na sljede?i na?in:

Uz pomo? poznatog hrvatskog odvjetnika Zvonimira Hodaka i svog sina Krunoslava Štengla, vježbenika u odvjetni?kom uredu Hodak, pokrenuli su odjednom ?etiri tužbe protiv mene. Dvije kaznene pomo?u kojih traže da budem proglašen krivim za kazneno djelo klevete te osu?en po Kaznenom zakonu RH na zatvorsku kaznu, te dvije gra?anske parnice. Zašto su pokretali ?etiri tužbe, a ne samo jednu, kaznenu s potraživanjem odštete? Na to ne znam odgovoriti ljudima kad me pitaju. Valjda je odvjetniku Hodaku trebalo stvoriti što više posla i zahvaliti mu se na uspješnom uvježbavanju vlastitog im sina budu?eg odvjetnika.

Dakle, osim dvije kaznene pokrenuli su i dvije gra?anske parnice, pomo?u kojih traže isplatu odštete zbog proživljenih duševnih boli nakon ?itanja ?lanka "Oproštajno pismo..." i popratnih anonimnih komentara.
Njihovo potraživanje na ime prouzro?ene štete, duševnih boli pretvorenih u ?vrstu valutu, procijenili su na 29 tisu?a eura, odnosno 202 tisu?e kuna. To je oko 60 prosje?nih pla?a u Hrvatskoj te godine, odnosno oko stotinjak mojih vukovarskih pla?a. Oko osam godina rada u punom radnom vremenu za gradona?elni?ku obitelj.
Konkretno, nakon što je blogerica objavila sporni ?lanak, a obitelj Štengl ga pro?itala na taj na?in što su im posilni isprintalni i donijeli na uvid (jer se po vlastitim rije?ima ni dan-danas osobno ne služe internetom), odvjetni?ki ured Hodak mi je uputio dopis kojim traži da po Zakonu o medijima kao odgovorni urednik izbrišem blogerkin ?lanak te da im u roku 8 dana dostavim ime i prezime blogerice (koja je pisala pod pseudonimom). Da moram postupiti upravo na taj na?in u dopisu su potkrijepili s dva ?lanaka Zakona o medijima.
Uvidom u postoje?i hrvatski Zakon o medijima zaklju?io sam da vukovarac.net ne potpada pod taj Zakon, odnosno da ta stranica nema urednika, jer urednika imenuje nakladnik, a nema ni nakladnika jer je to privatna neprofitna stranica smještena u SAD, zakupljena preko hrvatskog preprodava?a web hostinga. Da bih zaklju?io kako ta stranica uop?e nema veze s hrvatskim Zakonom o medijima jer u istome izri?ito piše: Ako nakladnik nije zaveden kao tvrtka na trgova?kom sudu ili kao obrt u obtni?koj komori, ne smatra se nakladnikom u smislu Zakona o medijima.

Što zna?i da je stranica vukovarac.net u stvari u rangu oglasne plo?e, što sam i napisao kao odgovor na dopis odvjetnika Hodaka, navode?i da nisam u funkciji urednika po ?lanku koji su oni citirali; da ne mogu, a da mogu ne bih ni brisao ?lanak, te da nisam ni siguran tko je pisac ?lanka, a naro?ito mi nije poznato tko su komentatori ?lanka predstavljeni pseudonimima, u nastavku objašnjavaju?i da je to otvorena internet stranica sa slobodnim pristupom na kojoj svatko anonimo može izre?i svoju frustraciju, pa tako i potencijalni tužitelji, obitelj Štengl, mogu slobodno, ili na stranici demantirati ko?ijaške izljeve frustracija ili jednostavno prihvatiti da anonimno izražavanje vrijednosnih sudova na internetu nema nikakvu relevantnost te zaboraviti na postojanje te stranice i tog ?lanka...

Uradio sam, o?ito, baš ono što su o?ekivali i priželjkivali. Jer nisu tih ljetnjih mjeseci tužili samo mene. Svoj su gnjev zbog razli?itih medijskih napisa u kojima su spominjani sru?ili na još najmanje desetak gra?ana, medija i medijskih zaposlenika. Kasnijom analizom svih meni poznatih tužbi protiv raznih tuženika u nekoliko ljetnih mjeseci 2005. godine obitelj Štengl je sudski potraživala oko sto tisu?a eura odštete za prouzro?ene im duševne boli.

Kao ?ovjek koji u ?etrdeset i dvije godine nikad nije ušao u sudnicu, na ku?nu adresu pristigle tužbe smatrao sam tolikom glupoš?u i nepoznavanjem interneta kao globalnog sredstva komunikacije da sam skeniranu tužbu poslao emailovima na pedesetak adresa institucija, udruženja i medijskih ku?a, žele?i ih upoznati s nakaradnom nakanom obitelji lokalnog mo?nika, ne vjeruju?i da ?e sud uop?e tužbe prihvatiti.
Na tu moju radnju obitelj je reagirala s još jednom kaznenom tužbom u kojoj traži još zatvora za mene, te još jednom privatnom tužbom potražuju?i naknadnih sedam tisu?a eura, odnosno 50 000 kn odštete zbog duševnih boli. A dodatne duševne boli im je proizvela ?injenica što sam medijima, institucijama i nevladinim udrugama slao cjelokupnu tužbu, s prilozima, a u jednom od priloga bila je kopija nalaza lije?nika psihijatra, kojom su dokazivali da su doživjeli "akutnu reakciju na stres" te dobili, svako od supružnika, popiti po tri kutije umiruju?ih tableta.

Naravno, dugo poslije toga, na jednom od ro?išta zatražio sam da sud izvrši uvid u medicinsku dokumentaciju koja se vodi kod obiteljskog lije?nika, iz koje je vidljivo da su gospoda uz tužbe višekratno prilagala nalaze s dušebolnim dijagnozama i obiljem tableta, ali uop?e s tim nalazima nisu posje?ivali svog obiteljskog lije?nika koji bi im zavodio dijagnoze u karton i ispisivao recepte pomo?u kojih se lijekovi podižu u ljekarni... Tužitelji nisu popili nijednu tabletu.

Mnogo kasnije na jednom od ro?išta zatraženi su i dokumenti o prisutnosti na poslu koji dokazuju da su teške duševne boli, što prouzro?ene stranicom vukovarac.net, što proizvedene nakon tekstova u hrvatskim medijima, Štenglovi stoi?ki podnijeli pa tako u vremenoskom razdoblju u kojem im je njihov prijatelj sudski medicinski vještak izvješta?io intenzivne boli duše gospoda nemaju ni jednog dana, jednog sata, jedne minute bolovanja...

Pokušao sam na ro?ištima dokazati da tužiteljima nije okaljana ?ast i ugled. Jer da su ?ast i ugled izgubili ne bi Vladimir Štengl u jeku tužbi protiv mene i ostalih medija i gra?ana postao ugledni ?lan hrvatskog parlamenta, ne bi postao saborskim zastupnikom HDZ-a. I to na dvije godine i jedan jedan. Jer je upravo toliko potrebno za saborsku mirovinu. S jednim danom manje staža u hrvatskom parlamentu, naime, saborske mirovine nema.

Pokušao sam dokazati i da supruga bivšeg gradona?elnika odnosno novope?enog saborskog zastupnika nije izgubila ?ast i ugled nakon ?lanka zbog kojeg je doživjela duševnu bol. Jer da je izgubila ?ast i ugled ne bi bila baš u jeku tužbi privremeno postavljena za direktoricu gradske tvrtke Vodovod, iako joj je standardno postavljenje na radnom mjestu rukovoditeljice jednog pogona...

Pokušavao sam mnoštvo toga. No, postalo bi prezamorno prezentirati ovdje te prošle ?etriri godine, preispreleteno, preteško za pratiti. Zato koristim ono po ?emu je internet ispred tiskanih medija. Onima koji su pro?itali do ovog retka i vjeruju da im je slu?aj zanimljiv, dajem na dnu linkove na po meni najrelevantnija mjesta.

I zato s ovog mjesta odlazim na kraj pri?e:
Danas otpla?ujem "duševne boli" obitelji Štengl. Plijeni mi se tre?ina pla?e i to stanje ?e prema do sada presu?enom trajati narednih pet godina, a po još potraživanom i uz pomo? "nezavisnog pravosu?a" nepravomo?no dosu?enom moglo bi se protegnuti na narednih dvadeset do trideset godina.
Danas iz zatvorskog sustava RH o?ekujem poziv na osluženje zatvorske kazne za klevetu u trajanju od ?etdeset dana, te preina?enje jedne uvjetne kazne od ?etiri mjeseca zatvora u bezuvjetnu.
I baš zbog ovih zatvorskih kazni sam sve iznad pisao, pokušavaju?i po tko zna koji put, ali uvijek bezuspješno, pokrenuti pri?u koja bi u upitnom obliku zapo?injala otprilike ovako: Mislite li da se ovaj presedan ne?e odraziti i na vaše slobode na internetu?

Korisni linkovi:
- Kronologija (do sredine 2008)
- Sudbeni dokumenti
- Priop?enje Hrvatske blogerske organizacije
- Protest Hrvatskog novinarskog društva
- Prvih dvadeset dana
- Drugih dvadeset dana
- Trenutno uvjetnih, ali izvjesnih ?etiri mjeseca

- E-Novine

Komentari

Što znači da je stranica

Što znači da je stranica vukovarac.net u stvari u rangu oglasne ploče, što sam i napisao kao odgovor na dopis odvjetnika Hodaka, navodeći da nisam u funkciji urednika po članku koji su oni citirali; da ne mogu, a da mogu ne bih ni brisao članak, te da nisam ni siguran tko je pisac članka, a naročito mi nije poznato tko su komentatori članka predstavljeni pseudonimima, u nastavku objašnjavajući da je to otvorena internet stranica sa slobodnim pristupom na kojoj svatko anonimo može izreći svoju frustraciju,

Iz obrazloženja hosting kompanije Shop Centar o ukidanju accounta i web stranice vukovarac.net ne ispada da ne možeš brisati postove ( i sam si u jednom intervjuu izjavio kako rijetko brišeš postove - dakle ipak brišeš ) već si prihvatio pravila ponašanja hosting kompanije. Dakle, mogao si brisati uvredljive postove ali nisi htio ( zašto si neke htio brisati a neke ne ti najbolje znaš ) iako si se na to obvezao vlastitim pravilima ponašanja. Nisam tvoj neprijatelj i nisam protivnik slobode govora.

Kao što su najavili u prethodna dva emaila, nakon primitka sudbenog naloga, ali i nakon emaila pokretača web stranice vukovarac.net, hosting kompanija Shop Centar se odlučuje na svoje rješenje problema na taj način što će ukinuti account i web stranicu vukovarac.net, kompletan backup accounta poslati na adresu pokretača stranice i sud obavijestiti da oni više sa slučajem Štengl-Vukovarac.Net nemaju ništa!
Administrator ukinute stranice prima email (02. listopad 2005.) :

Subjec.t: Suspenzija accounta 02.11.2005 14:16 www.vukovarac.net
Fro.m:
Date:Wed, 2 Nov 2005 14:21:37 +0100
To:, "Dxxx Fixxxx"

Poštovani,
službeno Vas obavještavamo da je u tijeku suspenzija Vašeg portala http://www.vukovarac.net.
Razlog suspenzije je neprilična komunikacija Vaših korisnika na Vašem portalu koju nikako niti u jednom trenutku ne pokušavate zaustaviti te upozoriti svoje korisnike na isto.

Prema našim Uvjetima web hostinga ozbiljno narušavate i kršite naša pravila ponašanja.

Također, prema Vašim pravilima i uvjetima navodite da ćete onemogućiti neprilično postanje
izdvojeno sa linka http://www.vukovarac.net/uvjeti.php
"Administratori će sadržaje postavljene od strane posjetilaca, a neprimjerene globalnoj praksi ponašanja na internetu (rasizam, pornografija, širenje mržnje bilo kog oblika...) brisati bez prethodne najave."

Budući da nemamo službeni odgovor od Vas, niti bilo koji znak dobre volje da se onemogući ovakav tip postanja moramo suspendirati Vaš web prostor http://www.vukovarac.net.

s poštovanjem,
S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
www.shopcentar.hr

Tko je glasao

Marival, ne da mi se

Marival, ne da mi se ponavljati, ali ipak ću. Zanima li te zašto je suspendirana stranica od strane hosting kompanije?
E vidiš, sud je naredio hosting kompaniji da preda pristupne logove za termin travanj-srpanj 2005, iz kojih bi se kasnijom internet forenzikom došlo do spoznaje tko je zaista, s kojeg broja telefona, što pisao...
Hosting kompanija to nije uradila na način na koji joj je naređeno.
Zašto?
Zbog prijetećeg emaila Zvonimira Hodaka, 30 listopada 2005.
Taj je email prouzročio da do tada bezbrižna tvrtka koja je prodala web prostore nekim tisuću korisnika, prvi put bude u situaciji u kojoj nikad nisu bili, ali koje se se uplašili.
Odlučili su se na trošak koji im nije nimalo lako pao, angažirali su odvjetnika koji ih je savjetovao da mi u nekoliko navrata tokom jednog dana (02. studeni 2005) napišu mail kojim će tražiti od mene da se "nezakonite aktivnosti" na stranici prekinu, a odmah nakon toga suspendiraju stranicu te sudu pošalju dopis kojim kažu da ne mogu poslati pristupne logove jer je stranica suspendirana, a budući sam ja kupac web prostora od njih, ja imam sve ovlasti, sve logove, sve pristupe, oni nemaju ništa više s tim...
Sud je to prihvatio.
Ali, znači, stranica nije suspendirana temeljem naređenja suda već internom odlukom hosting kompanije, jer su dobro iz mog slučaja shvatili da se s moćnim Hodakom i lokalnim korumpiranim političarem ne vrijedi kačiti jer će izvući lošiji kraj...

Tko je glasao

@PanonVu, smatram da su

@PanonVu,

smatram da su novčani iznosi koji su dodijeljeni Štenglovima zbog pretrpljene boli sramotni za svako pošteno i neovisno sudstvo, pogotovo ako se zna da su i nakon objavljenih postova napredovali u svojim karijerama. Štengl je, znamo, postao saborski zastupnik. Nije po meni dovoljno dobiti 30 kutija lijekova za depresivna stanja, a podići samo tri kutije a zaključak o količini tj. jačini depresivnog stanja donositi na temelju prepisanih 30 kutija.

No isto tako smatram da nekim postovima nije mjesto ni na vukovarac.net ni bilo gdje drugdje. To za mene nije sloboda govora već sloboda vrijeđanja.

Smatram da si se trebao žaliti u zakonskom roku i to ne sam već potražiti zaista dobrog odvjetnika. Već kad nijedne novine nisu reagirale na tvoje poslane mailove vezane uz tužbu Štenglovih trebao si uvidjeti da je "vrag odnio šalu" i da ti treba odvjetnik koji će voditi spor zaključno do suda u Strasbouru i koji će Štenglovima dodijeliti možda 5.000 eura odštete kao što su dodijelili Olujiću. I Štenglovi bi presudom suda trebali dobiti moralnu satisfakciju, a ne bogatiti se na tvoj račun i još nekih građana koje su tužili. Možda su zaslužili i istragu USKOKA i posjet državnog odvjetnika. Ja ne znam, ali u Vukovaru ima sigurno onih koji znaju.

Ne slažem se ni sa najnovijom inicijativom da se apelira na Štenglove da dodijeljene iznose za pretrpljene duševne boli uplate udrugama koje se bave humanitarnim radom jer samim time se priznaje visina određene novčane naknade za pretrpljenu duševnu bol osoba koje nisu bile ni jednog dana na bolovanju.

Iskreno se nadam da si angažirao odvjetnika koji će štetu koju trpiš svesti na najmanju moguću mjeru. U sudskom radnom sporu ne može ti pomoći samo sindikat već moraš imati i sposobnog odvjetnika koji se bavi radnim pravom. Nadam se da si me razumio i da mi ne zamjeraš.

Tko je glasao

Zbog prijetećeg emaila

Zbog prijetećeg emaila Zvonimira Hodaka, 30 listopada 2005.

Pročital sam taj E-Mail i ne vidim u njemu nikakve prijetnje, pa bi te molil za ukazivanje na nešto što bi bila prijetnja.

Tko je glasao

da cete zbog njihove

da cete zbog njihove "anonimnosti" upravo vi biti oznaceni kao pravni subjekt odgovoran za pocinjene nezakonitosti

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Građani i građanke!

Građani i građanke! Smogovci i Smogovke.
Pripadnici manjina u Republici Hrvatskoj moći će ostvariti svoja građanska prava, tek onda kada to može ostvariti pripadnik većinskog naroda - Hrvat. Problem "PanonVU" ne smije se ocjenjivati kroz njegovu osobnost, već kroz postupke sustava prema njemu kao građaninu. Svejedno je da li je "PanonVU" crnac/bijelac, lijevi/desni, mesožder/biljožder. Govorimo o građanskim pravima i odnosima. Mogu i prezirati postupke "PanonVU" i njegove motive, ali kroz njegovu golgotu prepoznajem i svoju, samo zato što živimo u istoj zajednici. Republika Hrvatska zajednica je naroda i ljudi. A imamo i zajedničkog neprijatelja. To su oni koji su iskoristili ljubav naroda i čovjeka za slobodom i opljačkali ovaj narod (narode) i ljude.

Tko je glasao

@Tonči Majica U Republici

@Tonči Majica
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih DRŽAVLJANA.( čl.1/1 Ustava RH)
SVI su pred zakonom jednaki.(čl.14/2 URH)
U tom kontekstu , u RH će DRŽAVLJANI moći ostvarivati građanska prava i slobode, kad vladavina prava ne bude samo mrtvo slovo na papiru.
U toliko se ne slažem sa tvojom tezom da će pripadnici manjina moći ostvariti svoja GRAĐANSKA prava tek onda kada to budu mogli pripadnici većinskog naroda.
Pravna država i vladavina prava ne poznaje takve podjele kada su u pitanju GRAĐANSKA prava ( ne neka druga, već građanska!!!).

Tko je glasao

Pravna država i vladavina

Pravna država i vladavina prava ne poznaje takve podjele kada su u pitanju GRAĐANSKA prava ( ne neka druga, već građanska!!!).

Štoviše, draga @RoseParks, ne samo da većinski narod ne može biti slobodan, ako manjinski to nije, nego i čovječanstvo ne može biti slobodno, ako je i jedan čovjek neslobodan. Jedan od najvećih boraca za građanska prava ljudi crne boje kože, Martin Luther King Jr., kazao je u svom najčuvenijem govoru:

[....] for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. Izvor: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

I nije u pitanju nikakva zabluda Damira Fintića, kako dolje sugerira Tonči Majica. Damir je progonjen i kažnjavan zato i samo zato jer je, ne pristajući na brojanje ičijih krvnih zrnaca, a kamoli na DNK analize i protivno volji kojekakvih "genetičara", kreirao virtualni prostor i omogućio slobodnu i javnu komunikaciju, kakva u realnom prostoru još uvijek ne postoji ili se sustavno guši.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis Samo bih dodala,

@nemesis
Samo bih dodala, Rosa Parks je na određeni način "utrla put" Martinu Lutheru Kingu. Potpisujem.

Tko je glasao

-Rose Parks,moje je

-Rose Parks,moje je mišljenje da se gospodin samo krivo izrazio, a mislijo vjerovatno ovo što ti navodiš ,jer ako ne postoji vladavina prava za većinski narod,kako onda to isto pravo može funkcijonirati i biti pravedno za manjine.Mislim da ćeš razumjeti što želim reći.Nisam pravnik, laik sam što se toga tiče,te sam to tako razumjela.

Tko je glasao

Drago mi je, da ponetko

Drago mi je, da ponetko razumije što je pjesnik htjeo reći.:)Bez pogovora
podržavam slobodu govora, misli...,ali jednako tako očekujem da ni mene nitko ne sputava da riječima izrazim ono što osjećam i mislim. Mada sam ja na riječima malo -Falš-:)

Tko je glasao

Nije pismo zamišljeno i

Nije pismo zamišljeno i ostvareno radi nalaženja različitosti među ljudima, nego za ostvarivanje komunikacije.
Ako sam ja nešto razumio, a što je pisanim djelom predstavljeno, onda mi je nebitno kako je to stilski uređeno.
Van ostvarene komunikacije mogu tražiti nekakve stilske "bisere", iako neću izostaviti "hranjenje duše", ako sasvim slućajno naiđem na neki preljepi napis.
nemojte se zamarati stilistikom, bitno je da se razumijemo.

Tko je glasao

@sanja-1968, vladavina prava

@sanja-1968, vladavina prava je isto što i trudnoća, ili je ima, ili je nema!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@sanja-1968 mislim da je

@sanja-1968
mislim da je gospodin mislio isto što i ti i ja. Samo njemu nije dozvoljeno, jer nije pravni laik, da se izražava na način koji ostavlja moguće dvojbe i tumačenja: Što je pjesnik htio reći?

Tko je glasao

@RoseParks U toliko se ne

@RoseParks
U toliko se ne slažem sa tvojom tezom da će pripadnici manjina moći ostvariti svoja GRAĐANSKA prava tek onda kada to budu mogli pripadnici većinskog naroda.
Nu dobro. Hajmo "argumentum ad contrario":
"Pripadnici hrvatskog naroda moći će ostvariti građanska prava tek onda kad budu ostvarili pripadnici manjinskih naroda."
Shvaćaš zamku?
Pobirma jest jedino u tezi građanskog identiteta. Ponavljam: "PanonVU" može biti lijevi/desni, crnac/bijelac, muško/žensko, ružan/lijep, biljožder/mesožder, gay/streight, IQ63/IQ163, ali on jest građanin Republike Hrvatske, koji doživljava i proživljava isto ono što Ti i Ja. Njega samo treba uvjeriti da to nije zbog njegovih "gena", već zbog ozračja kojeg smo i on i ja i Ti žrtve!
"Kapiši"?

Tko je glasao

@Tonči Majica kao što sam

@Tonči Majica
kao što sam sanji gore napisala, tebi nije dozvoljeno nejasno i kibi-dabi izražavanje. Kratko, jasno i koncizno-da ne ostavlja dvojbe.
Prvo, znaš pojam GRAĐANSKIH prava. Nemaju se šta tu miješati prava većine, manjine, crnih, crvenih,žutih...Nema tu mjesta ni za genetiku, ni za DNK , krvna zrnca. Pravo (pravna znanost) je tu jasno.Ili postoje građanska prava za sve(građane) državljane ili ne postoje.Točka. Abeceda.
Svako navođenje osobnih primjera u kontekstu GRAĐANSKIH prava i temeljnih sloboda (čovjeka i građanina) i dovođenje u vezu s pripadnošću nekoj skupini .....pogotovo na našim prostorima skreće sa teme..
Prava određenih skupina, bilo rodnih, bilo nacionalnih, bilo vjerskih...pripadaju u skupine izvan općih građanskih prava i temeljnih sloboda.
Uvjeravati bilo koga da to što proživljava i doživljava nije zbog njegovih "gena" znači da i takove stvari postoje ( a postoje) i da smo još uvijek na "civilizacijskoj" razini prebrojavanja krvnih zrnaca i to ne samo deklaratorno. Primjer ti je bivši, na sreću, član DSV-a Arno Vičić, kada je izbor ministricine(ex) kćeri za sutkinju OS u Zadru objasnio dobrom genetikom. Eto, koji nam je obrazac ponašanja i razmišljanja. I ti i mnogi drugi zviždači su nastradali ne zbog "krvnih zrnaca" već zbog gena koji se zove poštenje i neposlušnost , i to od "čistokrvnih" ( ako danas takvih uopće ima) koji sebe smatraju ibermenšima.
A ja osobno sam žrtva svoje genetike: ali mi ne pada na pamet objašnjavati kakve. To me asocira na jedan drugi post: ako nisi (dokazao) da si dobio batina, nemaš što pričati - automatski si sumnjiv. E, pa moje je građansko pravo da ne otkrijem što sam mislila pod genetikom..
Principijelno. Kapiši?

Tko je glasao

@Roseparkes Primjer ti je

@Roseparkes
Primjer ti je bivši, na sreću, član DSV-a Arno Vičić, kada je izbor ministrisine(ex) kćeri za sutkinju OS u Zadru objasnio dobrom genetikom
Arno Vičić s leptir mašnom ili tzv "propelerom". :-)
Ali pustimo Njega.
Zove me sudac iz jednog karakterističnog grada. Dostavlja doslovce kufer materijala o korupciji u pravosuđu. On meni objašnjava da je to zato što je on karakterističnih "gena". Ja njemu objašnjavan da to nije zato, već zato što je korupcija obrazac ponašanja koja ne prepoznaje ni gene ni nacionalnost ni granice. Svađali smo se pola sata. Izludio ja njega i on mene. Pao je na pitanju, jer nije mogao objasniti zašto ja kao Hrvat i sudac doživio sam iste događaje kao i on. Zato ostajem kod napisanog, da građanska prava manjina mogu biti ostvarena tek u zajednici ili onda kad ta građanska prava ostvari većinski narod - Hrvati. A ja kao Hrvat s 2.050 mirovine i 35 godina staža u pravosuđu postavljam ovu tezu kao obrazac svih mojih budućih političkih razmišljanja i opredijeljenja u tom dijelu.

Tko je glasao

@Tonči Majica Ja šumom, ti

@Tonči Majica
Ja šumom, ti drumom. Građanska prava su univerzalna-opća za SVE. Tu nema manjina ni većina.
Prava manjina regulirana su nekim drugim zakonima, između ostalih i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina .....
Stavljanje ostvarivanja građanskih prava u kontekst drugih, nazovimo ih-posebnih prava , implicira da ona nisu univerzalna, te da se određene manjinske skupine tretiraju kao građani - državljani drugog reda. A to je protivno ustavom proklamiranom načelu vladavine prava.

Tko je glasao

@RoseParks, Tonči, pratim

@RoseParks, Tonči, pratim ovu vašu diskusiju i stalno se pitam što onda znači ona narodna da nisu svi Turci ko ćelavi Mujo?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica pojma nemam što

@kukljica
pojma nemam što bi to trebalo značiti. Možda ipak ono, o istom na različit ( malo drugačiji način). Neću više.

Tko je glasao

@RoseParks, htjeo sam reči

@RoseParks, htjeo sam reči da nema te države u kojoj su svi ljudi ravnopravni i to što se nepravde čine zbog vjerskih, nacionalnih, tjelesnih ili nekih drugih razlika ne događa se manje, ili više zato što ne valjaju zakoni, već zato takve podjele. ili nazovimo ih pravim imenom svinjarije čine nečasni, pokvareni i izopačeni članovi društvo i sredina u kojoj takvi debili i imbecili to mogu činiti samo zato što okolina u kojoj se to dešava misli da se to njima ne može dogoditi.

Tako što čini svoj svome, ali u zlobi, pakosti i pukoj neinteligenciji debili i imbecili po tom pitanju ne biraju svoje žrtve.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica slažem se u

@kukljica
slažem se u potpunosti s tobom. Moj je problem što još uvijek, naivno, smatram da mogu promijeniti "svijet". Čini mi se da sve dok imam nadu imam i snage da nešto napravim, pa makar da pokušam nekoga od onih o kojima si pisao, navesti na razmišljanje:" kako bi meni bilo...da se prema meni ili mom djetetu tako netko ponaša?" Na vlastitom primjeru čovjek najiskrenije i najpoštenije može razumjeti patnje drugog čovjeka.
A nada umire posljednja.

Tko je glasao

@RoseParks točno tako.

@RoseParks točno tako. Mnogi od nas imaju želju, snagu, i nadu da nešto naprave, ta nas nada i želja pokreće čak i onda kada nas napusti snaga, ali sve se to s vremenom mora uskladiti s ostali životnim faktorima, od kojih je zdravlje najbitnije.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ti govoris o jednom

Ti govoris o jednom nacelnom, Tonci govori o jednom prilicno pragmaticnom djiru i osiguranju solidarnosti. Dakle, samo je pristup problematici drugi. Tako ne vidim smisao u inzistiranju na politickoj korektnosti i tome slicno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Njega samo treba uvjeriti da

Njega samo treba uvjeriti da to nije zbog njegovih "gena", već zbog ozračja kojeg smo i on i ja i Ti žrtve!Zar sam na ijednom mjestu svoj slučaj doveo u vezu s genima? I kojim to genima? Pa čovječe, moji su preci bili naširoko poznati vrbovečki (lonjički) kmetovi! :)
Ali, OK, razumjeli smo se.

Tko je glasao

@PanunVU Ne zlob`se. Moja

@PanunVU
Ne zlob`se. Moja primjedba je bila namijenja drugima koji Tvoju poziciju obrazlažu elementima koji nemaju veze s pravnim pitanjem u ovom trenutku. Ovo nije mjesto da pred javnošću navodim što sam Ti P.P. obrazložio. Ali ipak, pa uz golemi rizik da me razapneš pred javnošću moram kao pravnik reći:

Supletorna kazna zatvora može se izbjeći ako platiš novčanu kaznu koje neplaćanje je bila osnov za donošenje odluke o izdržavanju kazne zatvora.
Pa plati!
Koliko Ti treba?
Pomoći će Ti ljudi.
Kakav jesi da jesi!

Tko je glasao

Čemu taj patronizirajući

Čemu taj patronizirajući nastup, Tonči Majica? Pa nisu samo profesionalni pravnici upućeni u zakone i propise! Znamo i mi obični građani i građanke neka svoja prava, a i gdje potražiti savjet i informaciju o "izbjegavanju" supletorne kazne zatvorom. Znamo se i organizirati da pomognemo nepravedno progonjenom kolegi blogeru. Naš stav je da Štengl i supruga mu nisu vrijedni ni jedne sekunde Damirova boravka iza rešetaka. Ali ne bez obzira na to kakav Damir Fintić bio, kako ti ispod glasa sugeriraš, nego baš zato što jest TAKAV kakav jest - iskren i dosljedan zastupnik slobode govora na Internetu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis Čitatelji itekako

@nemesis
Čitatelji itekako znaju razlikovati iskrenu ruku od ruke koja drži škrabicu. Prepuštam istima na ocjenu.
Vama "nemesis" želim da ostanete kakvi jeste. Vi ste etalon jednog odnosa u društvu, u zajednici, lišenog osjećaja, iskrenosti, a sve u cilju ostvarenja osobnog značaja koji se stjeće samo uvažavanjem. Želim Vam puno uspjeha. Ipak, uz sve rizike, "PanonVU" (kakav jest da jest) jest osoba kojem sam "patron", a Vama ni Bog ne može pomoći.

Tko je glasao

Tonči, ovaj smo slučaj

Tonči, ovaj smo slučaj već imali prije par mjeseci. Dejavu. Od svih koji prošpartaju i kao krajnji domet ostave neku vlastitu comment umotvorinu (što i nije loše, jer to na kraju krajeva i tražim, zato sam tekst i postavio), vi baš uprete prstom na rijetku osobu koja svoju aktivnost po ovoj temi nije ograničila na lupkanje komentara. A zašto? Zbog toga što nije ponizna prema nositelju časne profesije? Zbog toga što ne podnosite drukčija mišljenja? Zbog toga što ne podnosite različitost?...
Eh, takav sam kakav sam ! :)

Tko je glasao

@PanonVU Zbog toga što ne

@PanonVU
Zbog toga što ne podnosite drukčija mišljenja?
Čudo! Nudim Vam vrhunski savjet, solidariziram se s Vama, želim Vam pomoći, a Vi meni navodite da "ne podnosim drukčija mišljenja".
Blaženi Vi i Nemesis.
Vama nitko ne može pomoći.

Tko je glasao

Malo kasno, Tonči. Hvala u

Malo kasno, Tonči. Hvala u svakom slučaju! Sad više želim da se boja na ovoj karti pretvori u narandžastu na mjestu koje pokazuje moju zemlju življenja, više nego bilo čijih šest tisuća kuna. A priželjkujem i ona četiri mjeseca. Preživjet ću! Valjda razumiješ taj osjećaj.

Tko je glasao

@PnonVU Daj prestani

@PnonVU
Daj prestani fatalistički razmišljati! Destabiliziraš čitatelje.
Koliki je novčani iznos, a da bi spriječio izdržavanje zatvora?
Budi praktičan i nemoj stjecati autoritet na žrtvi, jer si ga stjecao na objavljivanju istinitih činjenica.
Glavu gore, prihvati Hrvatsku kao svoju Domovinu, članove Pollitika.com kao svoje prijatelje i Svijet će Ti biti drugačiji.
Ako to nisi u stanju, onda si i najdobronamjernijeg izgubio i na ovim stranicama.

Tko je glasao

Moj bi ti savet bio lepi moj

Moj bi ti savet bio lepi moj da se za pomoć obratiš drugu Sorosu jer on je osoba kojoj su takvi poput tebe dragi. Ako ne možeš do njega, obrati se za savjet svome kolegi po ideologiji Matiji Babiću koji ima sličnih iskustava ili se pak obrati direktno Matiji, možda ti on htjedne pomoći kao pravi drugar drugu u nevolji. Što je to za njega trećina tvojih primanja, pa toliko Matija spraši na izlazak za jednu večer. Ako te i Matija odjebe, moj ti je savjet da se baciš u nekakav biznis, npr. mogao bi štanacati majice s Titovim likom i prodavati ih po Vukovaru, tamo je sada koliko znam SDP na vlasti, a oni Tita vole više i od rođene matere.
Eto, nadam se da će ti moji savjeti pomoći i ukoliko uspiješ s njima ne moraš mi za uzvrat ništa platiti.

Tko je glasao

Mislite li da se ovaj

Mislite li da se ovaj presedan neće odraziti i na vaše slobode na internetu?

Sloboda izražavanja nije neograničena i piše ti u zakonu gdje ona prestaje.

Svako ima pravo drugog tužit ak smatra da je u pravu, jel može tu svoju optužbu dokazat je druga stvar a isto tak je i sa slobodom pisanja o drugim osobama na internetu.

Da ne bi ostali dužni samo gradonačelniku, anonimni su komentatori svoju frustraciju proširili i na gradonačelnikovu suprugu, osobu koju je on namjestio na rukovodeće radno mjesto u jakoj gradskoj tvrtci.
Pljuštali su komentari o tomu da je i ona ista kao i on, aludirajući na njenu moralnost, da bi se netko nepoznat u jednom komentaru poigrao s konstrukcijom da je gospođa u izgnanstvu u Njemačkoj radila u Puffu, javnoj kući, što je kod cjelokupne bivše gradonačelničke obitelji izazvalo bijes koji su odlučili utažiti na sljedeći način:

Kak se vidi se je linč nastavil a i sam pišeš da neki nisu prezali preko članova obitelji mu se svetit.
Jel je njegova supruga prodavala svoje tjelo je njezina osobna stvar i s tim nije nikom napravila štetu.

Nije ni čudno da su podnjeli tužbu.

Osuđen si, i kak se je moglo vidjet iz prijašnjih tvojih pisanje si napravil par grješki, nisi poštival rok žalbe na presudu a pokušal si se sam branit i to protiv Hodaka.

Vrhunac gluposti i arogancije.

Što znači da je stranica vukovarac.net u stvari u rangu oglasne ploče, što sam i napisao kao odgovor na dopis odvjetnika Hodaka, navodeći da nisam u funkciji urednika po članku koji su oni citirali; da ne mogu, a da mogu ne bih ni brisao članak, te da nisam ni siguran tko je pisac članka, a naročito mi nije poznato tko su komentatori članka predstavljeni pseudonimima, u nastavku objašnjavajući da je to otvorena internet stranica sa slobodnim pristupom na kojoj svatko anonimo može izreći svoju frustraciju, pa tako i potencijalni tužitelji, obitelj Štengl, mogu slobodno, ili na stranici demantirati kočijaške izljeve frustracija ili jednostavno prihvatiti da anonimno izražavanje vrijednosnih sudova na internetu nema nikakvu relevantnost te zaboraviti na postojanje te stranice i tog članka...

Nekak se ovo ne podudara sa sljedeim citatom jel se iz njega vidi da si ti stvoril stranicu vukovarac.net, a svako ko kreira jednu stranicu može i brisat ono kaj drugi pišeju.

Omogučil si ljudima anonimno vrjeđat druge, a isto tak si mogel i ugasit tu stranicu kad si videl da sve izlazi izvan normalne komunikacije i da se ne koristi ko oglasna ploča.

Pišeš da je to neka vrsta oglasne ploče a dolje da služi međusobnoj komunikaciji.

povjerenje među ljudima i vladavinu zakona pred kojima su svi jednaki, rodila je u meni ideju o stvaranju na lokalnom prostoru nedostajuće web stranice koja bi na najbolji način, na način koji jedino internet daje, omogućila međusobnu komunikaciju bivših, trenutnih i budućih Vukovaraca, te prijatelja Vukovara diljem svijeta.

Ljudi i jesu pred zakonom jednaki no to još uvjek ne dozvoljava pojedincima, žene drugih pa makar su i naj veči kriminalci, vrjeđat i povlačit po blatu.

Tko je glasao

Ako smijem pitati, da li je

Ako smijem pitati, da li je HBO poduzeo štogog u vezi tvog slučaja? Ima li tu kakvih rezultata?
Što se slučaja tiče, a šta da kažem. Drži se PanonVu!

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko je glasao

Panon molim te ne odustaj

Panon molim te ne odustaj odmah kontaktiraj sud u Strasbouru i ko Vesna Balenović kreni... ako ti treba kakva pomoć ja živim u Vinkovcima znam puno odvjetnika i prevoditelja koji će tvoj slučaj i slučaj ostalih Vukovaraca poslati u Strasbouru ... Isto tako kada podneseš tužbu na sudu u Strasbouru traži i odštetu ti za duševne boli...

Kažem prvo kontaktiraj Vesnu Balenović da se upoznaš kako , šta i kuda poslati... - Udruga Zviždač ja mislim...

Justice for all !

Tko je glasao

@Busola, za sud u Strasbouru

@Busola, za sud u Strasbouru treba iskoristiti sve pravne lijekove u Hrvatskoj pa tek onda se obratiti sudu u Strasbouru.

Inače sve potrebne informacije, kao i obrazac predstavke može se naći na goggle pod bosnian popack.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica i na webu Ustavnog

@kukljica
i na webu Ustavnog suda, i na webu Europskog suda..

Tko je glasao

Dnevniku sam dala plus,jer

Dnevniku sam dala plus,jer vjerujem da je nepravedno ovo što vam se čini,ali za prvi dio dnevnika da mogu udjelila bi vam minus,mi koji smo se vratili nakon mirne reintegracije jako dobro znamo kojoj svrsi i kome služi vukovarac.net.

Tko je glasao

Mi dobro znamo tko su oni.

Mi dobro znamo tko su oni. Mi dobro znamo za koga rade. Mi dobro znamo što spremaju. Mi dobro znamo što misle. Mi smo genijalci. Pa kad se nađu najmanje dva takva genijalna tabora, a kad se sve to još odvija na Balkanu, eto ti vraga!
No, Sanjice, recite mi kojoj svrsi i komu služi vukovarac.net? Ili to "vi" koji znate ne smijete reći onima koji ne znaju?

Tko je glasao

Nemam ja što komu

Nemam ja što komu reći,svatko je slobodan otići na tu stranicu i sam procjeniti o kakvoj stranici je riječ,a kako se krećem u krugu bivših prognanika i logoraša tako znam i kakvu reputaciju ista ima među njima.

Tko je glasao

Onda ni ne zapocinji

Onda ni ne zapocinji temu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nemam ja što komu

Nemam ja što komu reći,svatko je slobodan otići na tu stranicu i sam procjeniti o kakvoj stranici je riječ,a kako se krećem u krugu bivših prognanika i logoraša tako znam i kakvu reputaciju ista ima među njima.

Tko je glasao

Nemam ja što komu

Nemam ja što komu reći,svatko je slobodan otići na tu stranicu i sam procjeniti o kakvoj stranici je riječ.

Tko je glasao

Zbog djelovanju

Zbog djelovanju krivokletnika koje je politika instalirala u sve pore društva, pa tako i hrvatsku pravosudnu močvaru stojimo u predvorju EU, a za čega me baš ne boli ni uho niti nešto drugo, ali me zabrinjava sprega i snaga pripadnika lobija koji je opljačkao i u bankrot i dužničko ropstvo vodi vlastiti narod i državu, s pravosuđem, a koja sprega unatoč gore navedene činjenice još uvijek funkcionira.

Naravno unatoč pompeznim najavama što će sve učiniti na isušivanju pravosudne močvare, tu spregu nije ni pokušao dotaknuti ministar Šimonović, a kako i bi kada njena nit vodi upravo u kabinete Markovog trga i sam vrh korupcijske hobornice, koja kao što vidimo, odlaskom Ive Sanadera, nije izgubila ni jedan krak. Naravno ovo "s odlaskom Ive Sanadera" smatram da nesmijemo shvatiti doslovno.

Zabrinjava me istinski odgovor na pitanje; koliko je ta sprega i snaga lobija utjecala na sve ono što je autor gornjeg dnevnika opisao i zbog čega je izložen svemu onome što se u pravno uređenoj i demokratskoj državi smatram nebi smjelo, niti moglo dogoditi, jer u pravno uređenoj i demokratskoj državi je zakon jednak za sve, i svi su jednaki pred zakonom, što se u gore opisanom slučaju smatram nebi moglo tvrditi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vidiš, kukljica, mene bi

Vidiš, kukljica, mene bi više zanimalo, gdje je bio autor za vrijeme Domovinskog rata, jer nam sada kuka, kako je iz mješovite obitelji, pa ga nitko nije prihvatio osim tamo neke strane organizacije, pa kako su "školovani Srbi" protjerani, zamisli zato jer su Srbi, a oni ne daj Bože, jadni, ništa nažao nisu Vukovaru učinili.
Da li je digao možda glas protiv transparenata s prošlih izbora, kada mu se njegov sugrađanin smješio s plakata uzdignute ruke s tri prsta?
Možda se javio i kada su spalili hrvatsku zastavu u Vukovaru?
Pa, jasno, javio se onda kad ga je konačno netko nagazio za pizdarije na stranici kojoj je on vlasnik, za koju je on i najodgovornija osoba.
Ma, daj, molim te, on još i pljuje po institucijama ove države.
Fuj!
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ima li još itko od

Ima li još itko od mirovnjaka i pacifista tko nije upisao minus?
Ajde, navalite, evo vam još štofa.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Tri prsta, tri božanske

Tri prsta, tri božanske osobe, otac, sin i duh sveti. Tako me je učio moj župnik na vjeronauku, koji smo imali svake srijede u Župnoj crkvi i nedjelje poslije mise u našoj kapelici. Kad sm se vjenčali u katoličkoj crkvi sedamdesetih godina držali smo tri prsta na raspelu, a sada u ovoj demokraciji od devedesete, kod vjenčanja mladenci drže cijelu šaku na raspelu. Po crkvama (katoličkim) pogledaj svece, svi drže uzdignuta tri prsta. Pa zar su i oni Srbi. Ovakvih događanja što opisuje kukljica bilo je nažalost i u mom kraju.

Tko je glasao

Trla baba lan, da joj prođe

Trla baba lan, da joj prođe dan. Ja drumom, a ti šumom.
Znaš ti dobro što sam ja mislio, a ako hoćeš, ja sam svoju zakletvu dao s tri prsta i jako dobro znam što to u katoličkoj vjeri znači.
Pozdrav,
Molotov

PS(Autor dnevnika, nije mi odgovorio na jednostavno pitanje, obzirom da danas ima 44 godine, gdje je bio za vrijeme Domovinskog rata, bez obzira na krvna zrnca.)

Tko je glasao

A gdje si ti bio dok je

A gdje si ti bio dok je domovinski brat dijelio ovima koji se za razliku od tebe ne frustriraju po blogovima i forumima? Jel to ne možeš prežaliti? Ili nešto drugo?
No, ako si ipak prežalio, onda pokušaj shvatiti da se gornja tema i tebe tiče! Jer Mrak je to uredio na taj način da tvoj govor mržnje nakon ocjenjivanja komentatora postane nerazumljiv, ali na drugim mjestima bi se mogao saplesti o nekoga vrlo fokusiranog na svoju internet žrtvu, pa ako je uz to još i moćan te povezan s "nezavisnim pravosuđem"...
PS (Imam godinu više i bio sam u Herceg Novom i Tivtu.) A ove godine sam ponovo tamo proveo petnaestak dana i došao do dvije spoznaje, jedne pozitivne i druge strašne:
1. Crnogorci su nas otprilike stigli ove godine. A prije deset godina imali su standard dvostruko niži od nas. Sad su tu negdje. Razlike u sitnijim nijansama. I to mi je drago, jer dio moje familije živi tamo. Drago mi je zbog njih!
2. Ali mi je strašna spoznaja da je Domovinski rat odnio tisuće žrtava da bi se bolje živjelo u samostalnoj zemlji, a domovinska braća ukrala budućnost, pa je sada tamo atmosfera koja govori da će svaki dan biti bolji, a kod nas takva da slijede gadni lomovi. Možda i nasilje.

Otkud si ti, moj Molotove, i imaš li ikog van sela u kojem obitavaš?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci