Tagovi

Mentalne zamke (5) Vlada je pala – samo mi to još ne znamo!

Sijamski blizanci U zemljama parlamentarne demokracije, kad Vlada u Parlamentu forsira neku odluku ili Zakon, i ako takav Zakon ne pro?e, smatra se da je Vlada pala, pa Predsjednik Vlade mora sam povu?i konsekvence i Predsjedniku države ponuditi ostavku, kako bi se obavile nove konzultacije i tražilo novo rješenje. Takvo nešto se smatra kao da Vlada nema povjerenje ve?ine u Parlamentu. Budu?i da mi sebe smatramo dijelom demokratskog svijeta, da uvodimo sve norme i zakone po EU standardima, i mi bismo se trebali takvih obi?aja pridržavati ukoliko želimo zadržati demokratski vjerodostojnost pred narodom i svijetom. Da, kad bi u hrvatskom Saboru i hrvatskoj Vladi sjedili moralno savjesni i politi?ki svjesni ljudi. No, mi u Saboru imamo ve?inom korumpirane sabornike i „demokratsku“ super-vrijednost znanu kao Vladimir Šeks, najve?eg živu?eg kontra-stru?njaka za funkcioniranje demokracije i politi?kog sustava u Hrvata!! A možda i šire!

Glumac Zlatko Vitez, koji je kratko vrijeme sjedio u Saboru (da bi po želji tada najmo?nijih ljudi u Hrvatskoj glumio demokraciju) je svojevremeno Sabor nazvao „kokošinjcem“. To je bila to?na ali vrlo benigna dijagnoza, koja je u me?uvremenu silno napredovala prema malignoj varijanti. Naime, dobro?udni glumci (osim Viteza ih je bilo još - pokojni Boris Dvornik i još živu?i Boris Buzan?i?, i još poneki) su ubrzo napustili politi?ko polje, koje se napu?ilo drugom vrstom „glumatala“, ustvari nemoralnih i zlo?estih politi?kih profesionalaca. A narod, ta politi?ki neiskusna a teatarski naivna publika, naj?eš?e nije svjestan svega onoga što se pred njihovim o?ima odvija, jer su ih pokvareni politi?ki autoriteti „uvjerili“ da u ovim našim demokratskim igrama nema pravila; odnosno, ako ih i ima da ih se ne treba držati „kao pijan plota“ , prema dobro poznatoj voluntaristi?koj floskuli zaostaloj iz nekih davnih totalitaristi?kih vremena, za koja smo mislili da su ostala iza nas - ali nam se eto stalno vra?aju u svakodnevni život kao mentalne zamke ograni?enih politi?ara, iz kojih ne znaju na?i izlaza.

HDZ-ov prijedlog „Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji“ je nasilno provla?en kroz saborsku proceduru, da bi kona?no kao izglasan proslije?en Predsjedniku Mesi?u na potpis. Mesi? ga je do?ekao na nož i uputio Ustavnom sudu na ocjenu, a tamo ga ?ekaju „Šeksovi pulenovi“ koji bi ga kao trebali odobriti (ta zašto je te mutikaše uop?e gurao u društvo posve?enih). No, stvari izgleda ne stoje nimalo lako. Po svemu sude?i, izgleda da je problem daleko ve?i, i da je Darko Milinovi? („bezzubi li?ki vuk“ poznatiji po lancima s kojima se vezivao u obrani pravomo?no osu?enog ratnog zlo?inca Norca) ne samo sam sebi zabio veli?anstveni autogol, nego najvjerojatnije srušio vlastitu Vladu (u kojoj je sebe ve? zamišljao kao glavnog ideologa i promotora selektivnog shva?anja demokracije).

Prema ?lanku 159 Poslovnika Hrvatskog Sabora se propisuje donošenje zakona po hitnom postupku:

Iznimno, zakon se može donijeti po hitnom postupku, samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprje?avanja ili otklanjanja ve?ih poreme?aja u gospodarstvu.

„Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji“ (ZMPO) donesen je po hitnom postupku mada nikako nije smio biti uvršten u hitnu proceduru, pa samim time predstavlja eklatantan primjer kršenja saborske procedure.

Prema ?lanku 161. istog Poslovnika, po hitnom postupku se donose i zakoni koji se uskla?uju sa zakonodavstvom EU. No ovdje se ne radi o ve? puno puta (zlo)upotrebljavanoj floskuli uskla?ivanja s EU - jer se ovdje nije imalo što uskladiti – budu?i da prije toga ni?ega nije ni bilo. Naime, ovo je materija koja se prvi puta u RH regulira zakonom, pa je jednostavno smiješno takvo nešto pravdati bilo kakvim „uskla?ivanjem“.

Dalje, hitni postupak primijenjen kod izglasavanja ovog Zakona se nije smio primjenjivati radi važnosti teme, budu?i da se „Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji“ (ZMPO) smatra tzv. ORGANSKIM ZAKONOM. Naime organski zakoni su oni za ?ije je donošenje Ustavom propisana potrebna ve?ina glasova.

Tako se, tzv. obi?ni zakoni donose ve?inom glasova prisutnih zastupnika ( ra?unica je 153 zastupnika: 77 je tzv. kvorum tj. 50%+1 ili 77:2 dakle potrebno je imati najmanje 39 glasova tj. ve?ina prisutnih)

Dalje, prema ?lanku 82. st.1 Ustava RH: Zakone(organski zakoni) kojima se ure?uju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotre?inskom ve?inom glasova svih zastupnika (dvije tre?ine od 153 zastupnika su najmanje 102 glasa)

Prema ?lanku 82. st.2. Ustava RH: Zakone (organski zakoni) kojima se razra?uju Ustavom utvr?ena ljudska prava i temeljne slobode Hrvatski sabor donosi ve?inom glasova svih zastupnika!!!! (a to je 50%+1 od 153 ili najmanje 77 glasova)

„Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji“ (ZMPO) regulira temeljna ljudska prava zajam?ena Ustavom ( i Europskom konvencijom); shodno važnosti materije spada u organske zakone, pa je za njegovo izglasavanje bilo potrebno 77 glasova, a ne 70 s koliko je "izglasan". Samo zbog toga, tj. zbog formalnih razloga (?ak ne ulaze?i ni u samu materiju zakona) Ustavni sud je mogao (?l.38.st.2 UZUSRH) i sam pokrenuti postupak ocjene ustavnosti – jer to spada u tzv. izvorne ovlasti Ustavnog suda.

Tako su se sada probrani „Šeksovi pulenovi“ u Ustavnom sudu (tamo progurani silom ili ?ak nelegalno) našli u nebranom grož?u. ?ak kad bi u Zakonu sve ostalo bilo u redu, prekršena je procedura donošenja, koja dovodi do neustavnosti, što bi za posljedicu imalo stanje kao da zakon nije ni donesen (ustavno-pravno: nema ga). No, kako je Zakon u Saboru formalno ipak „donesen“, formalno je proslije?en Predsjedniku na potpis, i formalno je Predsjednik od Ustavnog suda tražio ocjenu ustavnosti, a novoizabrani sudac Ustavnog suda je ve? obznanio da ?e Predsjednikov zahtjev (prvi puta u novoj hrvatskoj povijesti - a takav slu?aj je rijetkost i u zemljama razvijene parlamentarne demokracije) - imati status hitnosti. Zato ovakva podvala i zavrzlama proistekla iz Vlade i Sabora mora imati ozbiljne politi?ke reperkusije. S njima se zrelost hrvatske demokracije tek treba suo?iti, i bit ?e interesantno vidjeti kakvo ?e se rješenje izroditi, jer su stvari otišle toliko daleko da više nema povratka na staro (kao da ništa nije bilo), niti prešu?ivanja (ni u porbi ni oporbi).

Ne radi se ovdje o nikakvoj slu?ajnoj zabuni, nekoj benignoj greškici u koracima. U ne?ijim glavama demokratske procedure o?ito predstavljaju izazov za njihovo kršenje, a nešto takvo je prvi hrvatski "uvaženi ustavno-pravni stru?njak" Šeks morao znati. Dakako, i mnogi drugi u Saboru uklju?uju?i poziciju i opoziciju - jer pridržavanje demokratskih procedura predstavlja temelj demokracije. To što je dana 17. 7. 2009. dvanaestu izvanrednu sjednicu Sabora vodio ( da li ve? pomalo ishlapljeli) Predsjednik Sabora Luka Bebi?, ne ekskulpira ni njega ni „junaka našega doba“ u funkciji potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa ( koji je nedavno jasno iskazao svoj demokratski profil u rije?kom Novom listu javno se hvale?i da ?e baš on osobno disciplinirati „hdz-ovsko-koalicijsku stoku sitnog zuba“ ). Ili dosko?iti nezavisnom prvosu?u – o ?emu sam ovdje ve? pisao.

Pored toga i dalje ostaje strahota s ovim "nazovi-zakonom" u kojem se krše temeljna ljudska prava (o zabrani diskriminacije po bilo kojoj osnovi, pa tako i po pitanju ne/postojanja bra?nog i/ili izvanbra?nog statusa, duljine veze, itd., diskriminacija samaca - svatko ima pravo na zaštitu zdravlja i lije?enje bez obzira na brak....i t. sl. – o ?emu ?e se „Šeksov Ustavni sud“ (barem je on to tako do sada mislio) morati vrlo jasno opredijeliti – a treba priznati - nije im lako. Stvar je dogorjela do nokata, pa unaprijed ne bi trebalo nimalo sumnjati kakva ?e odluka Ustavnog suda biti. Ali se time otvara bezdan politi?kih posljedica koji nastaje formalno-pravnim i sadržajnim rušenjem „Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji“ na Ustavnom sudu – jer se time razotkriva eklatantna politi?ka nevjerodostojnost i više nego upitan demokratski legitimitet sadašnjeg sastava Sabora i (obnovljene novo-stare) Vlade pod vodstvom Jadranke Kosor.

Ako sada primijenimo demokratske obi?aje parlamentarne demokracije, slu?aj s donošenjem „Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji“ (ZMPO) je skandal, koji je realno ve? oborio Vladu (mada mi to još nismo formalno saznali), i s time je sazrela situacija za demisioniranje Vlade, raspuštanje Sabora i raspisivanje novih parlamentarnih izbora. Dakako da se u Saboru, pod dirigentskom palicom neodgovornog Šeksa, još mogu izvoditi raznorazne kombinacije i bravure – no ?injenice su takve kakve jesu – pa bi Predsjednik države, Sabor i Vlada sami trebali povu?i politi?ke konsekvence.

Hrvatska se nalazi u toliko dubokoj institucionalnoj i gospodarskoj krizi, da je ovakvo izigravanje Ustava, Zakona, procedura i dobrih europskih obi?aja parlamentarne demokracije bilo nepotrebno, suvišno i divlja?ko pokazivanje „miši?a“ jedne poljuljane vlasti koja je izgubila svoj demokratski legitimitet pred svojim gra?anima. Uz evidentno lutanje oko krpanja raspadnutog prora?una (koje je rezultat u prvom redu neozbiljnosti, nereda, nerada i pomanjkanja vizija), ipak se najjeftinijim rješenjem ukazuje opcija raspisivanje novih parlamentarnih izbora, ali tako da se „interregnum“ ne prepušta tzv. „tehni?koj“ vladi nego hitno popuni „vladom stru?njaka“ koji jedini mogu provesti temeljite reforme preskupog sustava koje jedine mogu donijeti prora?unske uštede. Naime, skidanje od prihoda gra?ana radi urgentnog popunjavanja golemih prora?unskih rupa dodatno zna?e otvaranje još dubljih rupa – jer je PDV samo fenomen potrošnje, koju se s ovakvim blesavim (svaki dan drugim) mjerama samo dodatno obrušava.

Komentari

Frederik, Glumac Zlatko

Frederik,

Glumac Zlatko Vitez, koji je kratko vrijeme sjedio u Saboru (da bi po želji tada najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj glumio demokraciju) je svojevremeno Sabor nazvao „kokošinjcem“. To je bila točna ali vrlo benigna dijagnoza, koja je u međuvremenu silno napredovala prema malignoj varijanti. Naime, dobroćudni glumci (osim Viteza ih je bilo još - pokojni Boris Dvornik i još živući Boris Buzančić, i još poneki) su ubrzo napustili političko polje, koje se napučilo drugom vrstom „glumatala“, ustvari nemoralnih i zločestih političkih profesionalaca. A narod, ta politički neiskusna a teatarski naivna publika, najčešće nije svjestan svega onoga što se pred njihovim očima odvija, jer su ih pokvareni politički autoriteti „uvjerili“ da u ovim našim demokratskim igrama nema pravila; odnosno, ako ih i ima da ih se ne treba držati „kao pijan plota“ , prema dobro poznatoj voluntarističkoj floskuli zaostaloj iz nekih davnih totalitarističkih vremena, za koja smo mislili da su ostala iza nas - ali nam se eto stalno vraćaju u svakodnevni život kao mentalne zamke ograničenih političara, iz kojih ne znaju naći izlaza.

Tu bi se mogla upotrjebir ona narodna: Za guske nije sjeno

Jednostavno glupi ljudi koji su krenuli u avanturu a znali su dobro kaj se događa u politici i s kakvim se kartama igra.
Da su ozbiljno shvatili svoj posel su mogli inteligenciju i popularnost upotrjebit ko oružje u borbi a ne odustat.

Tako se, tzv. obični zakoni donose većinom glasova prisutnih zastupnika ( računica je 153 zastupnika: 77 je tzv. kvorum tj. 50%+1 ili 77:2 dakle potrebno je imati najmanje 39 glasova tj. većina prisutnih)

Kaj se toga tiče se može opet reči o saborskim zastupnicima koji ne shvačaju ozbiljno svoju dužnost za koju su dobili mandat od birača.
Napustili su sabor i prepustili bojište bez borbr protivniku. Čin po mentalitetu dječjeg vrtića. evo ti tvoje krpice i ja se više neču s tobom igrati. Več više puta viđeno.

Nisam čul ni jedan prihvatljivi argument kod diskusije od strane oporbe, nego samo jeftine izrečice. Sve u svemu jadno.

Kak sam shvatil ne brani se nikom umjetna oplodnja, nego se radi o financiranju te iste.

Jel se za to imaju novci a i dobiti djete nakon nje nije 100% sigurno.

Tko je glasao

Kak sam shvatil ne brani se

Kak sam shvatil ne brani se nikom umjetna oplodnja, nego se radi o financiranju te iste.

Jos uvijek nisi shvatio. Idemo jos jednom: Zakon nema nikakve veze s financiranjem.

Tko je glasao

Kak vidim iz sljedečeg svi

Kak vidim iz sljedečeg svi punolljetni bračni parovi imaju pravo na medicinsku oplodnju.

No kak sam ja još nisam shvatil usprkos ovom dole pročitanog, buš mi sigurno ti malo objasnil.

Molim te objasni mi.

.III. KORIŠTENJE PRAVA NA MEDICINSKU OPLODNJU
Članak 6.
Pravo na medicinsku oplodnju uz uvjete iz članka 3. ovoga Zakona imaju punoljetni i
poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku i koji su s obzirom na životnu dob i opće
zdravstveno stanje sposobni za roditeljsku skrb o djetetu.
Žena mora biti u starosnoj dobi primjerenoj za rađanje.
Brak mora postojati u trenutku unošenja spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene.

Članak 7.
Bračni drugovi imaju pravo na obavijest o mogućnostima liječenja neplodnosti te o
drugim načinima ostvarenja roditeljstva.
Prije provedbe svih postupaka medicinske oplodnje liječnik, biolog ili drugi ovlašteni
zdravstveni stručnjak bračnim će drugovima objasniti pojedinosti postupka, izglede za uspjeh
te moguće posljedice i opasnosti postupaka za ženu, muškarca i dijete .
Članak 8.
Prije provedbe postupka heterologne oplodnje u kojima se koriste darivane spolne
stanice za bračne drugove obvezno je prethodno pravno te psihološko ili psihoterapijsko
savjetovanje.
Magistar psihologije ili liječnik specijalist psihijatrije mora bračne drugove upoznati s
mogućim psihičkim učincima postupka medicinske oplodnje. O provedenom savjetovanju
magistar psihologije ili liječnik specijalist psihijatrije izdaje pisanu potvrdu.
Magistar prava mora bračne drugove upoznati s pravnim značenjem i učincima
pristanka na planirani postupak medicinske oplodnje te obiteljskopravnim učincima koji
proizlaze iz određenog medicinskog postupka. O provedenom savjetovanju magistar prava
izdaje pisanu potvrdu.
Zdravstvena ustanova u kojoj se provodi medicinska oplodnja može sama osigurati
provođenje pravnog i psihološkog ili psihoterapijskog savjetovanja, a ako to ne može obvezna
je uputiti bračne drugove u drugu zdravstvenu ustanovu u kojoj se provode ova savjetovanja
ili kod osoba ovlaštenih za psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje te kod magistra prava
zbog pravnog savjetovanja.
Članak 9.
Postupci medicinske oplodnje uređeni ovim Zakonom provode se samo ako su bračni
drugovi obaviješteni o planiranom postupku medicinske oplodnje sukladno članku 7. ovoga
Zakona i savjetovani sukladno članku 8. ovoga Zakona te ako su za taj postupak dali slobodan
pristanak u pisanom obliku.
Pristanak iz stavka 1. ovoga članka daje se za svaki postupak medicinske oplodnje,
posebno s obzirom na vrstu postupka oplodnje i podrijetlo spolnih stanica te nakon rođenja
djeteta uz primjenu toga postupka ima pravno značenje izjave o priznanju očinstva, odnosno
majčinstva.
Bračni drugovi pojedinačno ili zajedno mogu povući pristanak i odustati od postupka
medicinske oplodnje sve dok sjemene stanice ili jajne stanice ili zametak/ci nisu uneseni u
tijelo žene.

Članak 10.
Dijete rođeno nakon medicinske oplodnje darivanom sjemenom stanicom ili
darivanom jajnom stanicom nakon svoje punoljetnosti stječe pravo uvida u upisnik podataka
o začeću i darivateljima koji se vodi pri Državnom registru o medicinskoj oplodnji
ministarstva nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Državni registar).
Ovlaštena osoba u Državnom registru obvezna je provjeriti zahtjev punoljetne osobe
za uvid u upisnik te kada utvrdi da se radi o osobi iz stavka 1. ovoga članka, omogućit će joj
uvid u upisnik o začeću primjenom medicinske oplodnje i darivatelju spolnih stanica.
Ovlaštena osoba u Državnom registru omogućit će uvid u upisnik zakonskom
zastupniku djeteta ili liječniku djeteta rođenog nakon oplodnje darivanom spolnom stanicom,
ako je to na njihov zahtjev, iznimno i zbog medicinski opravdanog razloga i dobrobiti djeteta
prethodno odobrilo Nacionalno povjerenstvo za medicinsku oplodnju (u daljnjem tekstu:
Nacionalno povjerenstvo).
Pravo na uvid u upisnik i podatke o djetetu i darivatelju spolnih stanica ima sud i tijelo
državne uprave kada je to potrebno u vezi s primjenom ovoga Zakona.
Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka s pravom uvida u upisnik obvezne su podatke o
djetetu i darivatelju spolnih stanica te dostupne podatke iz upisnika čuvati kao profesionalnu
tajnu.
Izjavu o povlačenju pristanka zdravstvena ustanova obvezna je zabilježiti i na zahtjev
žene ili muškarca o tome izdati pisanu potvrdu.

Tko je glasao

Kak sam shvatil ne brani se

Kak sam shvatil ne brani se nikom umjetna oplodnja, nego se radi o financiranju te iste.

Nažalost, onda nakon sile dnevnika i komentara, kako ovdje tako i drugdje, još uvijek nisi shvatio.

Financiranje s problemom o kojem govorimo nema baš nikakve veze.

Naravno, ukoliko cinički nisi želio poručiti diskriminiranima, "široko vam polje, bijeli svijet vas čeka".

B-52

Tko je glasao

Ne dirajte mi Šekija. On je

Ne dirajte mi Šekija. On je ovih dana zauzet pisanjem teksta koji bi trebao biti odgovor Ustavnog suda na Mesićevu inicijativu o Zakonu o potpomognutoj oplodnji.

Tko je glasao

Prijetvornu masku skinuo je

Prijetvornu masku skinuo je Šeks,
od šoka sam jednu trgnuo na eks.

Ispod maske prozirne ... faca ista,
do srži pokvarena, ali...blista.
Spletkari, laže, sa sucima mulja,
pod maskom, naravno...ista hulja.
Zakone kroji... za svoju ekipu,
da maznut mogu... baš sve u hipu.
Bajić budno nad njima bdije?
optužbe odbacuje poput lukave lije.
Pustio je Ivu ... da malo otplovi,
umjesto da ga konačno...zauvijek ulovi.
Surogat njegov, od nacije Jaca,
cijenka se kao... da je kumica s placa.
Sa sudbinama našim ona licitira,
procenti frcaju...ludost briljira.

A predsjednik naš sve mudro promatra,
pa i nije nam loše...on lakonski smatra:
prijevremeni izbori... još nisu rješenje,
jer dovoljno rupa... ima naše remenje.
U decenije dvije on nebo dosegnu,
pijucne šampanjac i...ramenima slegnu.

Tko je glasao

@pravednik vz Uvijek me

@pravednik vz
Uvijek me dirneš u srce..Hvala ti.
Objavi knjigu. Primaš predbilježbe?

Tko je glasao

Fenomen u ovome svemu je

Fenomen u ovome svemu je kako samo nekoliko km od nas se osniva fašistička organizacija koja ima desetogodišnji plan koji služi samo jednom cilju, a taj cilj je stvaranje "Velike Srbije".....
Zamislite za 10 godina, 100.000 psihički i fizički obućeni četnika spremni dati svoje živote za ideologiju "Velike Srbije" i vračanje sve te teritorije koje pripadaju njihovoj "Otadžbini" bez obzira koliko krvi se prolilo i koliko "Ustaša" se moralo zaklati na tom njihovom putu do te "Velike Srbije"....... strašan zamisao barem meni... ne znam kako drugima....

evo ga link na tu vijest:
ref: http://www.monitor.hr/clanci/osnovan-cetnicki-centar-rs-a-imat-cemo-100-...

Dnevnici ovog našeg omiljenog Autora, t.j. poštovanog kolege Frederika, su do današnjeg dana 101 put upozoravali na puno toga što je čak direktno povezano sa ovim događajima.
Te nama stalno i uoporno upućuje pažnju na to kako bi jasnije vidjeli sliku toga što se u RH odvija i da možemo se koncentrirati na one stvari koje bi nama kao državljani ove Republike trebali pratiti i dapaće možda koncentrirati svoju snagu i znanje na one bitnije stvari u životu.

Kako je ovo pusta slučajnost da se ova tzv. "Nevladino udruženje četnika" (čiji je glavni vođa član Vlade RSa u BiH, osniva upravo sada, i kada pogledamo ekonomska kretanju unutar RH, te predviđanja za 10 godina kao i činjenice oko nataliteta u RH, te ukidanje obaveznog vojnog roka.... itd itd itd... a nigdje nije uveden "plan B" jer jednostano ne psotoji... i nisu postojali.... kao npr. uvođenje obvezne pričuve poput sustava u Švicarskoj ili nešto u tom stilu, te plan razvoja koji je opširan i složen u sklopu predviđeni prostorni planova svih JLPSe itd itd.. jednostavno niti jedna Vlada nije gledala dalje od onoga što je bilo njima na tapeti... i kako je onaj naš Rojs rekao..." Tko je jamio ...jamio"..

PS evo linkove koje potvrđuju moje razloge za zabrinutost oko čiste brojčane statistike:

http://www.r-1.hr/natalitet_u_hrvatskoj_godi%C5%A1nje_gubimo_grad_velici...

http://www.javno.com/home/hr-hrvatska/natalitet-hrvata-medju-najnizim-u-...

Ne zaboravimo kako smo 101 put već raspravljali o temama koje nas dovode do općeg zaključka skoro svaki put, i to u svemu:
NATO , EU, te koja stranka je na vlastima u RH, sustavno uništenje HR Dijaspore, te sustavno demoralizacija građane RH, kao što je evidentno i u svako dnevniku istog autora ovog dnevvnika.

Zaključak:
"Ćemu ovo sve vodi?"

Pa sada ja nisam siguran ali kod mene u prvom razredu OŠ Holy Name u East Preston, Melbourne, Vic. Australia, kao i u svakoj OŠ ovoga svijeta.... su tupili kako 2+2 = 4

ili ćemo opet o 101 temu u širinu... i opet ne uvidjeti ono što nama naš kolega Frederik stalno govori?

Oprostite ako sam davao toliko obrazoženja i linkova koje potvrđuju moje izjave, ali iskreno se slažem sa ovim novim sustavom di su kriterij totalno jasna za bodovanje, pa kao prvi koji griješi evo trudim se ispraviti svoe grijehe i uklopiti se sa privilima našeg sajta!

Kolegi Frederiku se divim koliko živaca ima, jer ja bi već puko da sam na njegovom mistu.

Jakob Matovinović - "Jakša"
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša,plus na komentar

Jakša,plus na komentar zaslužuješ zbog dosljednosti.Međutim,komentarima usmjerenim na četnike i pitanja opstojnosti Hrvatske u budućnosti,skrećeš pažnju sa aktualne političke,gospodarske i socijalne situacije Hrvatske.Na taj način se daje prostor opstanku ove bagre koja je upropastila zemlju.Moramo ih se riješiti,to je pitanje opstojnosti Hrvatske,to je pitanje života i časti.Moramo ih kazniti za sve laži,lopovluke i poniženja koja su priredili hrvatskim građanima.Ako to uspijemo,idemo riješiti i ta pitanja koja potenciraš u gornjem komentaru.Mislim da ćemo ih tada puno kvalitetnije riješiti jer ćemo imati svijest da smo se u stanju obraniti od prevaranata i bahate krupnozube stoke.I,što je još važnije,oni koji tada dobiju mandat za predstavljanje hrvatskih interesa,bit će svijesni svoje prolaznosti i mogućnosti da budu kažnjeni.

Tko je glasao

Kolega Miris, Koliko god ja

Kolega Miris,
Koliko god ja bio impulsivan i možda previše iskren za svoje vlasito dobro, cilj mi je upravo čitateljima ukazati na to kako naš Frederik uporno nama svima DOKAZIMA govori da država ide nizbrdo... te tu i tamo ukazuje na to (među redove) kako naših vanjskih neprijatelji RH (dojučerašnji unutarnji neprijatelji SRH) sustavno se pripremaju za ostvarenje svoji ciljeva.
Mi se kao nacija bavimo sa glupostima poput tko je više kriv ili tko je krvaviji itd...

Moja stroga preporuka svima je da kliknu na sve te dnevnike našeg kolege Frederika, i neka mirno prate kako Čovjek nas upozorava na to da smo sami sebi krivi što RH skupa sa svim stanovnicima RH neovisno o tome koje nacionalnosti ili vjere itd bili ... idemo u 3mp i to 100 na sat.
Dnevnike koje treba ozbiljno razmotriti je onaj o Francuskom Luiju (da mu napišem ime onako kako se kaže, i tu koristi ovu izreku namjerno!) te neka stavi ime Ivo umjesto Lui!!!

Argentina je prošla ovo što mi danas prolazimo na to me kolega opet podsjetio na pp-u, i tu smo di jesmo... realnost prihvatimo.... jer ovo sve smrdi na ZLO!

Oprostite svima kojima su pomislili da pokušavam ubaciti temu "četnika itd" u raspravu.. NE to nije bit tog članka u mom komentaru, bit je kako taj članak POTVRĐUJE SVE DO JEDAN DNEVNIK KOJI JE NAŠ KOLEGA FREDERIK NAPISAO U OVOJ SERIJI DNEVNIKA.

Ove druge linkove su dane kao potvrde za jenadžbu 2+2=4,

nadamo se kako nismo u pravu..... ali nada je starog zanata (iskrene isprike svim osobama koje se zovu Nada, zato nisam stavio veliko slovo "N" da se razlika ipak primjeti).

Na Engleskome kažemo u ovakvim situacijama:
"Wake up and smell the coffee in Brazil"

Na hrvatskome mislim da bi najprikladnije izreke bile:
a) Zemlja zove mars
b) Probudi se (majmune)
c) ahhhh upališ pilu (vic o Muji i motorki)

Nisam ni sam pametan više, a meni se čini kako duge mračne noći gutaju sve više više nas a da nismo ni svjesni toga.... a u među vrimenu lui i njegova ekipa sebi vadi "joker" (get out of jail free card iz igre "monopoly")...

A mi svi plaćamo kiriju i plaćati ćemo još duuuuuuggggooooo godina ovu njihovu bahatost... i to njihovo VELIKO PLAVOPRSNO HRVATSKTVO.... a mi Hrvati sitnog zuba smo nagrabali.....

Često puta kažem "Neka nam Bog pomogne", pod tim uvijek podrazumjevam i onaj sastavni dio te molitve koja služi kao jedna mala klauzula a to je: "Bog pomaže onima koji sebi pomažu"... i "Bog sve vidi i Bog sve zna"..... a moram priznati kako i sam padam nekada u napast da ipak uradim drugome ono što ne bi htio da drugi uradi meni, jer ovi gore nama svima rade upravo ono što ni ja a ni mnogo drugi od nas Hrvata sitnog zuba ne bi nikada njima uradili!

Opet ne mogu se diviti tome koliko živaca kolega Frederik ima, i koliko ulazi duboko u neke teme, a koliko malo se toga vidi i primjeti... rekao bi da mi Hrvati bez obzira na sve putokaze te smjernice i škole iz povijesti... još uvijek lutamo kao guske u magli.... a Kolega Frederik to kulturno i vrlo slikovito nama ukazuje sa dokazima..... a mi i dalje po staom kao da ništa nije ni rečeno ni napisano...

Ništa, opet sam previše direktan za svoje vlastito dobro.

Kolega Miris, drž se, jer teška vrimena tek dolaze, a zlo se priprema koje nismo nikada ni pomislili da bi moglo biti bilo di u ovome svijetu a najmanje ovdje kod nas! ups... evo reprize opet!!!!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša,glede

Jakša,glede g.Frederika,mislim da je suvišno bilo što pisati.Čovjek se toliko ogoljava svakim svojim tekstom pa je teško odoljeti sirenskom zovu i ne slijediti ga svuda.Imam osjećaj da bi sve guske ovog svijeta krenule u maglu za njim (osim hdz-ekonoma).Šalu na stranu,čovjek je erudit i stvarno zna.
No,što se tiče mog poziva da se ne skreće pažnja sa aktualnosti,želim samo reći da ne dozvolimo da nam đubrad opet ponudi kost oko koje ćemo se dijeliti i klati.
Možda je trebinjske četnike naš expremijer pozvao da se organiziraju kako bi ga hrvatski narod pozvao da nas spasi,da mu povjerimo još jednu povjesnu misiju.Njemu i njegovoj kliki.
Ne dajmo im!Uništimo ih a onda gradimo i čuvajmo Hrvatsku!
Za sebe i one koje rađamo!

Tko je glasao

kolega Miris, Imaš potpuno

kolega Miris,
Imaš potpuno pravo!

i mislim kako ne bi mu bio prvi put!

Spomenuli ste dosljednost u ranijem komentaru, evo cca godinu dana kasnije i još uvijek pokušavamo probuti uspavane lipotice!

Ref:
http://pollitika.com/politicki-marketing-manipulacija

http://pollitika.com/igrokaz-broj-2-hep-vs-vladu-rh

http://pollitika.com/039-tag-team-039-politika-u-rh

A davni dana smo skoro svi mi ovdje ukazivali na realnost stanja u RH:
ref:
http://pollitika.com/pokrali-su-narod-silovali-demokraciju-lagali

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

„Zakon o medicinski

„Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji“ (ZMPO) regulira temeljna ljudska prava zajamčena Ustavom ( i Europskom konvencijom); shodno važnosti materije spada u organske zakone, pa je za njegovo izglasavanje bilo potrebno 77 glasova, a ne 70 s koliko je "izglasan". Samo zbog toga, tj. zbog formalnih razloga (čak ne ulazeći ni u samu materiju zakona) Ustavni sud je mogao (čl.38.st.2 UZUSRH) i sam pokrenuti postupak ocjene ustavnosti – jer to spada u tzv. izvorne ovlasti Ustavnog suda.

Zakon se ne zove Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, nego Zakon o medicinskoj oplodnji.

Koji se članak Ustava vezan uz ljudska prava i temeljne slobode odnosi na ovaj Zakon?

I kako možeš reći da ova materija do sada nije bila regulirana zakonski, kad jest, i to kroz Obiteljski zakon, čl. 85 i 86 i kroz Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, Čl. 29-34?

Tko je glasao

@hdz-ekonomija Zakon se ne

@hdz-ekonomija
Zakon se ne zove Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, nego Zakon o
medicinskoj oplodnji.
Mora da si na samom izvoru informacija kada ti je poznat točan naziv zakona, koji još nije objavljen u Narodnim novinama, a kojega je i sam Milinović, u svojim javnim istupima ( i u Saboru ) nazivao i ovako kako je to Frederik napisao.
Kamo sreće da je to jedino o čemu bismo imali polemizirati.
U svakom slučaju, zakon regulira materiju medicinske pomoći osobama ( bračnim i izvanbračnim drugovima) koje ne mogu ostvariti roditeljstvo prirodnim putem.
Dalje:"Koji se članak Ustava vezan uz ljudska prava i temeljne slobode odnosi na ovaj Zakon?"
Odgovor:
Ustav RH, članak 14.st.1." Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode,neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
St.2: Svi su pred zakonom jednaki." ( načelo zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi)
Vezano uz prava..."Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom" ( čl. 58 URH).
"U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak RH." ( čl.5.URH)
Dakle, čl.14 Ustava RH je, kao temeljno ustavno načelo jednakosti svih-zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi, onaj članak ( ali ne i jedini ) koji se odnosi na ovaj Zakon.
Na ovaj se Zakon primjenjuju i međunarodni ugovori ( konvencije...) , jer su oni , prema čl. 140. Ustava, dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po PRAVNOJ SNAZI SU IZNAD ZAKONA.
Tako je, primjerice, dio unutarnjeg pravnog poretka a po snazi jača od zakona, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Članak 14. EK: Zabrana diskriminacije: " Uživaje prava i sloboda koje su priznate u ovoj Konvenciji osigurat će se BEZ DISKRIMINACIJE na bilo kojoj osnovi......." ( čl. 17. -zabrana zloupotrebe prava)

Mjerodavno međunarodno pravo u ovom slučaju ( uže- u smislu konkretne materije) jest: " KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA LJUDSKOG BIĆA U POGLEDU PRIMJENE BIOLOGIJE I MEDICINE: KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDICINI"( S DODATNIM PROTOKOLIMA...)
"Strane (opp. potpisnice Konvencije) štite dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića i jamče svima , bez diskriminacije, ....."

DALJE KAŽEŠ:"I kako možeš reći da ova materija do sada nije bila regulirana zakonski, kad jest, i to kroz Obiteljski zakon, čl. 85 i 86 i kroz Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, Čl. 29-34?"
ODGOVOR:
Obiteljskim zakonom nije i nemože ( predugo bi trajalo da ti detaljno objašnjavam razloge-pravne) biti tretirana ova materija. Tim je zakonom , pored ostalog, regulirano i utvrđivanje/osporavanje očinstva/materinstva djeteta, pa tako i djeteta začetog u postupku oplodnje "uz medicinsku pomoć" (a ne "po duhu svetom")
Sama činjenica da Obiteljski zakon posvećuje ovoj materiji "ČAK" dva članka, govori i nepravniku, dovoljno o zakonskom reguliranju materije...
Drugi od navedenih zakona, koji nije donesen u Republici Hrvatskoj ( a Frederik upravo to govori ) i koji također ne regulira ovu materiju , nego ju samo segmentarno dotiče, je donesen 1978. god. ( Koliko je znanost, pa i medicinska u proteklih 31 godinu napredovala?)
"Zakon o zdravstvenim MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE" (Narodne novine br. 18/1978)
Iz samog naziva Zakona je vidljiva materija koju regulira, a koja je puno šira od materije "medicinske oplodnje".

Tim Zakonom nije regulirano donorstvo jajne stanice, pa je i u tom smislu PRVI PUTA ta materija obuhvaćena upravo ovim zakonom.
Zakon iz 1978, regulira SAMO INSEMINACIJU( homolognu i heterolognu).
Zakon upotrebljava izraze "žena" i "muškarac"---koji ne mogu....
Također, ...AKO JE ŽENA U BRAKU ( obrati pažnju: AKO JE..), umjetna oplodnja sjemenom drugog muškarca može se izvršiti samo uz suglasnost njezinog bračnog druga....Čitajući taj zakon i tumačeći ga u skladu sa Konvencijama koje je RH ratificirala ( npr. 1997, 2003., a koje nisu bile na snazi 1978.) on je u dijelu materije koju regulira, zakon dvadesetog stoljeća, za razliku od ovog Milinovićevog "neuspjelog poroda" koji nas vraća u špilje 19. stoljeća, gdje je mjesto Milinoviću( i mnogim milinovićima,).
Bilo bi bolje i zdravije za budućnost Hrvatske , da na friškom ličkom zraku ojka do mile volje , ( ako mu se mili i "Ovim šorom...") , a ako ima živu želju da, VEĆINI, pa i medicinskoj struci , kojoj na žalost formalno pripada, prodaje maglu o zakonskom reguliranju u nekim europskim zemljama, može pravo usavršiti i u, primjerice, Nizozemskoj...
Tamo, međutim, za ovakove pjesme nemaju sluha.
Sapienti sat.

Tko je glasao

Rose, jesam, na izvoru sam

Rose,

jesam, na izvoru sam informacija, na internetu. :)

http://www.mzss.hr/hr/ministarstvo/zakonodavstvo/nacrt_prijedloga_zakona...

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=28536

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=14029

Kao argument, navela si diskriminaciju, a to je fundamentalno preopširno u tumačenju ovog zakona. Pitanje je, koga se tu točno diskriminira, i u čemu? Dakle, koji je članak zakona diskriminirajući? Po tom poopćenom kriteriju svaki je zakon diskriminirajući, npr. Kazneni zakon koji ljudima ograničava slobodu i trpa ih u zatvor.

Što se tiče (ne)usklađenosti i proceduralnih pitanja, tja, zakon koji se ticao "medicinske oplodnje" je evidentno postojao. To što je sad dodatno regulirano i doniranje jajne stanice savršeno može proći pod USKLAĐIVANJE.

Bojim se da je argumentacija nedovoljna da bi se zakon oborio. Rupa u zakonu, po meni, jest uskraćivanje homologne oplodnje ženi koja nije u vezi, jer bi to spadalo u nepružanje liječničke pomoći (ne u diskriminaciju).

Sukus zakona jest da dijete raste uz barem jednog biološkog roditelja, a jedan od uvjeta za pružanje medicinske pomoći jest da postoji medicinsko stanje (oboljenje) neplodnosti.

Tu nikako nema diskriminacije, a slobodno ću povući paralelu s "diskriminacijom" u slučaju plastične (rekonstruktivne) kirurgije gdje se na teret Fonda može pružati usluga rekonstruktivne kirurgije ukoliko postoji oboljenje ili ozljeda korisnika te usluge npr. zbog posljedica požara, a usluga se ne može pružati ako je netko odlučio da nije dovoljno lijep. Je li ovaj potonji diskriminiran?

Tko je glasao

@hdz-ekonomija Prvo," izvor

@hdz-ekonomija
Prvo," izvor informacija" na koji se pozivaš , nije ti u konkretnom slučaju mjerodavan, jer upućuješ na "Nacrt Prijedloga Zakona", "Prijedlog Zakona" ali ne i na "Zakon", a to nije niti slično a kamoli isto, te dokazuje istinitost mog navoda da Zakon još nije objavljen u "NN" , pa nije moguće sa sigurnošću tvrditi koji mu je naziv.
"Nacrt Prijedloga", "Prijedlog", "Konačni Prijedlog", "Zakon"...djelovi su zakonodavnog postupka i ustvari predstavljaju pojedine faze tog postupka od "inicijative" do proglašavanja zakona.

Drugo, "Kao argument, navela si diskriminaciju, a to je fundamentalno preopširno u tumačenju ovog zakona. Pitanje je, koga se tu točno diskriminira, i u čemu? Dakle, koji je članak zakona diskriminirajući? Po tom poopćenom kriteriju svaki je zakon diskriminirajući, npr. Kazneni zakon koji ljudima ograničava slobodu i trpa ih u zatvor."

"Diskriminacija"-sociološki - predstavlja nejednako postupanje prema društvenim skupinama ili pojedincima.( ti sam zaključi,slušajući, čitajući..šta to pojedine društvene skupine u ovom zakonu smatraju diskriminacijom).
Što se tiče "fundamentalnog" "preopširnog" tumačenja ovog, ili bilo kojeg, zakona, upotrebljavaš dva raličita oblika-pojma tumačenja zakona.

Priroda prava je kompleksna, TUMAČENJE prava je djelatnost kojom se utvrđuje značenje tj. SMISAO pravne norme. Prve spoznaje o tumačenju prava datiraju iz ant.grčke i lat. retorike, a potom ih nalazimo i u rimskoj jurisprudenciji. Za tumačenje prava ( i ne samo za to ) su potrebni: znanje, vještina i talent.( ne umišljam si da sve to, niti u dovoljnoj mjeri posjedujem, jer, "ja samo znam da ništa ne znam")
Recimo samo, da je jedan od načina tumačenja prava i "sustavno" tumačenje koje pretpostavlja utvrđivanje pravne norme na osnovi povezanosti sa svim ostalim normama pravnog sustava i vrši se na osnovi mjesta koje norma ima u sustavu, ili na osnovi smislenog povezivanja normi.
U tom kontekstu, ono što je za tebe "rupa u zakonu", za mene je diskriminacija.
To je ujedno i moj odgovor na "poopćeni kriterij", po kojem je svaki zakon diskriminirajući, pa i smo navođenje Kaznenog zakona kao "primjer" smatram "bačenom kosti" koju ja ne smislim "glodati".

Treće, evidentno postojanje "medicinske oplodnje" i usklađivanje, demantira uvodno obrazloženje inicijatora navedeno u "nacrtu" i "prijedlogu".
Tako se kaže da je u Zakonu o zdravstvenim mjerama za slobodno odlučivanje o rađanju djece, normativno uređenje oblika "medicinske pomoći" bilo svedeno na DVA OBLIKA toga postupka.
"Donošenje Zakona o medicinskoj oplodnji, kojim se uređuju PRETPOSTAVKE za ostvarivanje prava na MO, određuju VRSTE POSTUPAKA med. oplodnje, te PRAVA, OBVEZE i ODGOVORNOSTI sudionika ovih postupaka, ima za CILJ odrediti jasne kriterije MEDICINSKOJ PRAKSI na području medicinske oplodnje, te UKLJUČIVANJE RH u red europskih država KOJE SU PRAVNO UREDILE razinu medicinske znanosti ovoga područja."
Argumentum a contrario, do sada RH nije spadala u red onih država koje su IMALE PRAVNO uređenu tematiku navedenog područja , pa se stoga govori o uključivanju u red ...država koje imaju.... a ne govori se o usklađivanju , jer nemamo...

Četvrto;"Sukus zakona jest da dijete raste uz barem jednog biološkog roditelja, a jedan od uvjeta za pružanje medicinske pomoći jest da postoji medicinsko stanje (oboljenje) neplodnosti."

BINGO!
Slažem se da JEST.I to je upravo ono licemjerje iskazano kroz "sukus", koji nas vraća u 19. vijek, a u suprotnosti je čak i sa samim obrazloženjem Inicijatora, da se ova materija regulira sukladno dostignućima medicinske znanosti u proteklih 30 godina.
Laički pojednostavljeno, stanje ne mogućnosti ostvarivanja roditeljstva "prirodnim" putem, treba potpomoći načinima (metodama) medicinske struke, dakle , znanosti, na način da se omogući cilj ( rađanje djeteta), a spriječe zlouporabe bilo koje vrste.
Koliko je u ovom zakonu bila uvažavana struka, može se zaključiti iz reakcija onih koji su najviše "tangirani" ovim zakonom.
Najzorniji primjer možemo pročitati u današnjem Jutarnjem listu, gdje je ravnatelj Instituta za reprodukcijsku medicinu iz Toronta , Alfonso Del Valle govorio o dostignućima na području MPO, i gdje je DEMANTIRAO da ga je ( Institut) Milinović konzultirao po tom pitanju.
Sukus zakona , kojega se pokušava u 21. stoljeću "prodati" kao europsko dostignuće, govori o stanju svijesti/savjesti onih koji odlučuju o tuđim životima i koji nam nazadnjačke dogmatske stavove nastoje nametnuti pod firmom brige za odrastanje djeteta uz biološkog roditelja ( pa makar on/a bio/bila i nasilnik/ca, i alkoholičar/ka, i drogeraš/ica.......i..) i pod firmom brige za ženino zdravlje. Pri tome tim i takvima ne pada na pamet pitati ni struku ni žene šta oni/e misle o tome, nego po hitnoj procediri provode svoju volju.
Vrlo je indikativno da su o tim pravima-stvarima odlučivali oni, koji , ne samo da o njima ništa ne znaju nego nemaju niti osobnog iskustva , a ne mogu ga po prirodi stvari niti imati, budući da je do sada jedan jedini muškarac rodio dijete, a i taj je prije promjene spola bio žena.
Drugi pak, koji imaju barem "posredno" iskustvo (opp. roditeljstva) , kao što su razni friščići, šeksići, bebići et.cet. odavno su na njega, očito, zaboravili.
Nametanje volje, i to po hitnom postupku, pokazuje svu bahatost vlasti i prezir prema narodu na čijoj grbači žive, ne samo u konkretnom slučaju, što možemo vidjeti svakodnevno na svim područjima života u ovoj, jadnoj i opljačkanoj, Lijepoj našoj, koja je sve manje "naša", a od ljepote, ( pa makar i one "plastificirane") se ne živi, barem ne dugo a ni pošteno.

Sa takovim ponašanjem se ne može naprijed, u budućnost , pa niti u Europu, što su svi, osim naših vlastodržaca, odavno shvatili.

I na kraju, molim za ispriku -sve-, zbog ovako dugačkog komentara.

To je zbog toga što sam se trudila maksimalno odgovoriti na postavljena pitanja ( i po mogućnosti objasniti ), a da ne upadnem u zamku :nema glupih pitanja, već samo glupih odgovora.

Sa ovim sam komentare na temu MPO završila, i ne mislim se hvatati za "bačene kosti", jer sam ionako na dijeti, što i nije loše s obzirom na predstojeće "harače", a i rekonstruktivna kirurgija nije jeftina.

Tko je glasao

Štovana gđo Parks, iz

Štovana gđo Parks,

iz sasvim određenog razloga sam ukazao da je Frederik pogrešno titulirao zakon, a zauzvrat sam dobio bahatost i neopravdane optužbe na svoj račun. Pa ako je na Saboru bio Prijedlog Zakona o medicinskoj oplodnji, i ako je isti prošao odnosno ako je usvojen, valjda je onda usvojen Zakon o medicinskoj oplodnji, a ne Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji ili Zakon o krpicama sa zeljem. Mada ste u pravu, možda je bolje da sačekamo objavu u Narodnim nov....hej, što je ovo:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_88_2150.html

U Narodnim novinama je objavljen zakon, i isti se zove Zakon o medicinskoj oplodnji!?
Jao, koje iznenađenje, ma tko bi se tome nadao, osim nas koji smo na izvoru informacija pa koristimo privilegiju da prije svih saznamo kako se zove usvojeni zakon. :)

"Diskriminacija"-sociološki - predstavlja nejednako postupanje prema društvenim skupinama ili pojedincima.( ti sam zaključi,slušajući, čitajući..šta to pojedine društvene skupine u ovom zakonu smatraju diskriminacijom).

I to bi trebao biti argument?
Nešto je diskriminacija zato što nekakve galamdžije tvrde da je nešto diskriminacija bez da su to dužne obrazložiti?
Not where I come from. :)
Eto, sad imate zakon, budite toliko dobri i navedite što je u njemu, i prema kome, diskriminirajuće i u kojim se člancima zakona za diskriminacija očituje.

....preskačem lekciju iz povijesti prava....

"Donošenje Zakona o medicinskoj oplodnji, kojim se uređuju PRETPOSTAVKE za ostvarivanje prava na MO, određuju VRSTE POSTUPAKA med. oplodnje, te PRAVA, OBVEZE i ODGOVORNOSTI sudionika ovih postupaka, ima za CILJ odrediti jasne kriterije MEDICINSKOJ PRAKSI na području medicinske oplodnje, te UKLJUČIVANJE RH u red europskih država KOJE SU PRAVNO UREDILE razinu medicinske znanosti ovoga područja."

Argumentum a contrario, do sada RH nije spadala u red onih država koje su IMALE PRAVNO uređenu tematiku navedenog područja , pa se stoga govori o uključivanju u red ...država koje imaju.... a ne govori se o usklađivanju , jer nemamo...

Uočavaš li razliku između "pravnog uređenja medicinske znanosti" što piše u obrazloženju, i "pravno uređene tematike navedenog područja" što tvrdiš ti?
Znanost ide naprijed i mora se pratiti adekvatnom legislativom, i to bi se trebalo zvati USKLAĐIVANJE.

Slažem se da JEST.I to je upravo ono licemjerje iskazano kroz "sukus", koji nas vraća u 19. vijek, a u suprotnosti je čak i sa samim obrazloženjem Inicijatora, da se ova materija regulira sukladno dostignućima medicinske znanosti u proteklih 30 godina.

Upravo suprotno, zakon nas stavlja u 21. stoljeće, stoljeće odgovornosti prema prirodi, okolišu i ljudima koji nas okružuju i zauvijek ostavlja iza nas 20. stoljeće ratova i tehnoloških utrka bez ikakvih etičkih i prirodnih ograda. Danas se sve može, napraviti sintetsku drogu ili atomsku bombu u kućnoj radinosti, namnožiti antrax i izvesti kloniranje, pa je sve to zabranjeno, ne zato što javnost ne razumije tematiku pa se iste boji, nego upravo zato što je razumije i što razumije da jako puno toga još ne razumije.

Sukus zakona , kojega se pokušava u 21. stoljeću "prodati" kao europsko dostignuće, govori o stanju svijesti/savjesti onih koji odlučuju o tuđim životima i koji nam nazadnjačke dogmatske stavove nastoje nametnuti pod firmom brige za odrastanje djeteta uz biološkog roditelja ( pa makar on/a bio/bila i nasilnik/ca, i alkoholičar/ka, i drogeraš/ica.......i..) i pod firmom brige za ženino zdravlje. Pri tome tim i takvima ne pada na pamet pitati ni struku ni žene šta oni/e misle o tome, nego po hitnoj procediri provode svoju volju.

Upravo suprotno i opet, današnje društvo poznaje mogućnost oduzimanja djeteta nesavjesnim i neodgovornim roditeljima, ali nadam se da nikada neće upoznati mogućnost komercijalizacije kreiranja potomstva, a što neki očito zagovaraju, bilo iz razloga što sebe smatraju glupima i ružnima pa se pune silikonima, vade si rebra, podvezuju želuce, a sad bi još i naručivali jajne stanice manekenki i spermu nogometaša kako bi imali lijepu i konkurentnu djecu koje bi bilo milina provozati po špici da svi padnu na pod od ljubomore, ili jajne stanice pjesnikinja i spermu šahovskih prvaka kako bi imali pametnu djecu, djecu koja bi bila kombinacija nečega što se u prirodi možda nikada ne bi spojilo, bilo iz razloga što ih je sram usvojiti djecu da selo ne priča, bilo iz razloga što ne žele riskirati s usvojenom djecom jer "tko zna kakva su to djeca i tko su im roditelji, možda su kriminalci, pijanci, lopovi, možda su čak i romskog podrijetla, nikad se ne može biti siguran kod usvajanja", pa bi radije išli na sigurno, po mogućnosti po katalogu, u stilu po tati neka bude visok, plav i neka ima pravni fakultet, a po mami neka ima velike crne oči, crvenu rudlavu kosu i smisao za humor.

Tko je glasao

No pa posve je svejedno kako

No pa posve je svejedno kako sam Zakon nazvao- ja sam ga nazvao baš onako kako ga se većinom nazivalo u javnosti, u novinstvu, a sad kad je i službno objavljen (i dobio kršteno ime jer je tako i formalno imenovan u Narodnim novinama) ja se ne bih odrekao niti jednog stavka ili riječi iz mog posta.

Ja osobno smatram da je svaka ovakva rasprava o ovom problemu posve izlišna - pa se po običaju na ovakve diskusije više ne bih osvrtao (ljutio se ti ili ne ljutio, jer se ja na sve ovakve rasprave ni ne osvrćem ni ne ljutim).

Koliko god se ti trudio uvjerio me u ništa nisi, ali prepustimo drugima i vremenu koje dolazi, da o ovom "sporu" presude.

Tko je glasao

Na stranu što si napravio

Na stranu što si napravio grešku u koracima pisanjem člančića o nečemu što nisi ni znao kako se zove (što meni osobno govori da nisi ni pročitao prijedlog zakona), postoji suštinska razlika između medicinski potpomognute oplodnje što bi odgovaralo homolognoj oplodnji, i medicinske oplodnje što bi odgovaralo heterolognoj oplodnji, pa stoga samo ime zakona nije banalnost. S druge strane, osluškivanje bila javnosti o nekoj temi ovako multidisciplinarne razine je, po meni, površno i pogrešno, jer javnost sama po sebi ne postoji, postoje interesne skupine koje nemaju puno smisla za objektivnost i razumnost. Stoga mislim da je rasprava otišla u sasvim pogrešnom smjeru koji prije odgovara zakonodavcu nego eventualno zakinutim interesnim skupinama.

Na kraju, nije me bio cilj tebe u išta uvjeriti, ali sam uspio potvrditi svoja razmišljanja i svoje slutnje o nekim stvarima, a to me nije moglo naljutiti, nego ispuniti samozadovoljstvom. :)

Tko je glasao
Tko je glasao

I na kraju, molim za ispriku

I na kraju, molim za ispriku -sve-, zbog ovako dugačkog komentara.

@RoseParks,
nijedan tvoj komentar nije predugačak ma koliko kartica teksta imao.

Tko je glasao

@marival srdačno

@marival
srdačno zahvaljujem. Samo da savladam ovu "tehniku". Mislim da bi tad bilo kraće. Trudim se.

Tko je glasao

Bojim se da je argumentacija

Bojim se da je argumentacija nedovoljna da bi se zakon oborio. Rupa u zakonu, po meni, jest uskraćivanje homologne oplodnje ženi koja nije u vezi, jer bi to spadalo u nepružanje liječničke pomoći (ne u diskriminaciju).

Nažalost, dosadašnja praksa Ustavnog suda, i posljednja dva kruga imenovanja još više, ukazuju da bi što se tiče ovoga ti lako mogao ispasti u pravu. Postoji naime mogućnost da Ustavni sud ospori samo dio zakona, odnosno članak koji navodiš, dok bi ostatak i dalje ostao na snazi.

Ovo ne zato što je zakon u ostalim dijelovima u redu, nego zato jer se u gornjem radi o ordinarnoj diskriminaciji i može ju prepoznati baš svako, dok za prepoznavanje iste u ostalom je ipak potrebno razumijevati i promišljati dublje a to znamo da nije svojstveno većini puka. Ako je tomu tako, a jest, "zakonodavac" Šeks se neće puno opterećivati time. Nije se ni kad je nezakonitost bila puno uočljivija (npr. slučaj Slavica Banić). Realno je da bi tko od sudaca sad njemu/njima mogao vratiti uslugu.

Sukus zakona jest da dijete raste uz barem jednog biološkog roditelja, a jedan od uvjeta za pružanje medicinske pomoći jest da postoji medicinsko stanje (oboljenje) neplodnosti.

Taj "sukus" je također sporan. Insistiranje na biološkom roditeljstvu ograničava pristup medicinskoj usluzi drugima dok s druge strane taj isti zakonodavac, kao i najglasniji zagovornici zakona, se zalaže za posvojenje kao alternativu, dakle za nebiološko roditeljstvo. Ako je dobrobit djeteta razlog i u prvome planu, insistiranje na biloškom roditeljstvu je promašeno.

Slažem se s osnovno tezom dnevnika, da bi u demokratskom društvu pasti morala svaka vlast koja narodu silom nameće određena rješenja.

A ovaj je slučaj specifičan i zato što nikada dosad nije bilo toliko nasilja nad procedurom za donošenje.

Wild West je prošlost i u Americi. A naša vlast kao da ga ponovno, po tko zna koji puta, otkriva.

B-52

Tko je glasao

Sm, na žalost, takav

Sm,

na žalost, takav pristup kakav do sada nisi pokazao, a koji se očituje o unaprijed očekivanoj lošoj odluci Ustavnog suda što će onda "kao" biti dokaz da Ustavni sud radi loše jest djetinjarija i loše politikanstvo. U slučaju da se na Ustavnom sudu obori Zakon o medicinskoj oplodnji, hoće li to biti dokaz da sud radi dobro i da je donio ispravnu odluku? U tom slučaju, ovakav nastup će samo dati legitimitet i vjetar u leđa istom.

Ja i dalje apsolutno nigdje ne vidim nikakvu diskriminaciju, a i nakon višestrukog inzistiranja nisam dobio suvislo pojašnjenje gdje je ta diskriminacija, u kojem članku zakona, te protiv koga je ista. Piše li negdje u zakonu da heteroseksualci nešto smiju, a homoseksualci ne? Piše li negdje da parovi u bračnim zajednicama nešto smiju, a parovi u istospolnim zajednicama ne? Ako postoji, molim te, navedi gdje. To što su neki unaprijed "znaju" da je Šeks sve dogovorio isto tako nije nikakav argument. Ovdje nije većina puka, ovdje je politička "drk-elita" Hrvatske.

Taj "sukus" je također sporan. Insistiranje na biološkom roditeljstvu ograničava pristup medicinskoj usluzi drugima dok s druge strane taj isti zakonodavac, kao i najglasniji zagovornici zakona, se zalaže za posvojenje kao alternativu, dakle za nebiološko roditeljstvo. Ako je dobrobit djeteta razlog i u prvome planu, insistiranje na biloškom roditeljstvu je promašeno.

Ma daj. Pa u slučaju djece koja čekaju na usvajanje već imamo nesretnu djecu koja ne rastu u blizini bioloških roditelja, pa se za iste traži zamjena kako bi djeca rasla u obiteljskom okruženju, a u ovom slučaju se još dodatno traži "stvaranje" takve djece iz čiste sebičnosti, kako bi žena osjetila čari trudnoće s djetetom koje u sebi ima neki drugi zapis i koje će i dalje imati negdje biološku majku i oca, ili da slučajno selo ne sazna da par ne može imati djece. A u odgovoru Rose ću biti još malo detaljniji. :)

Tko je glasao

Poštujem tvoje mišljenje,

Poštujem tvoje mišljenje, ali:

"Može se dogoditi" nikako nije očekivanje "loše" odluke već ukazivanje na mogućnost. Zar bi bilo prvi puta da se ospori samo konkretna odredba?

Što se diskriminacije tiče, nju ne treba dokazivati već učiniti vjerojatnom a to je ovdje od strane više komentatora/ica učinjeno.

Nebitno je i ovdje se ne diskutira o homo/heteroseksualcima i njihovim zajednicama. U središtu je rasprave žena a za početak, to konkretno i piše u zakonu, diskriminira se sve one koje su u zajednici manje od tri godine i one koje uopće nisu.

Osim toga, vjerojatno si čuo da se zakon može tumačiti restriktivno i afirmativno, odnosno "zabranjeno je sve što nije izrijekom dozvoljeno" i "dozvoljeno je sve što nije zabranjeno". Možda previše pjednostavljujem, ali to je to. Na ovim prostorima imamo vrlo bogato iskustvo sa "specifičnim" tumačenima zakona.

Što se tiče Šeksovog "dogovaranja", pročitaj si presudu Ustavnog suda vezanu za slučaj Slavice Banić. Najiskrenije, ja bih volio da se s našim sudovima, uključno Ustavni, ne može ništa dogovarati. Ali me praksa demantira.

Uostalom, ne trebamo se previše naprezati, "beskompromisni kauboj" je već najavio promjenu zakona.

B-52

Tko je glasao

Nebitno je i ovdje se ne

Nebitno je i ovdje se ne diskutira o homo/heteroseksualcima i njihovim zajednicama. U središtu je rasprave žena a za početak, to konkretno i piše u zakonu, diskriminira se sve one koje su u zajednici manje od tri godine i one koje uopće nisu.

Neki dijelovi zakona:

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brak sklopljen prema propisima o obiteljskim odnosima obuhvaćaju na jednak način i izvanbračnu zajednicu koja je u smislu ovoga Zakona životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, uz uvjet da neudana žena i neoženjeni muškarac ne žive u drugoj izvanbračnoj zajednici.

Medicinska oplodnja jest postupak koji se provodi tek kada je liječenje neplodnosti bezuspješno ili bezizgledno te u slučaju neizbježnosti prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete kod prirodnog začeća.

Pravo na medicinsku oplodnju uz uvjete iz članka 3. ovoga Zakona imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku i koji su s obzirom na životnu dob i opće zdravstveno stanje sposobni za roditeljsku skrb o djetetu.
Žena mora biti u starosnoj dobi primjerenoj za rađanje.
Brak mora postojati u trenutku unošenja spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene.

Darivateljica jajnih stanica i darivatelj sjemenih stanica može biti samo osoba koja je punoljetna, poslovno sposobna i zdrava te koja je pristala darivati sjemene ili jajne stanice prema odredbama ovoga Zakona.

Meni se čini da je tu sve puno "diskriminacije". "Diskriminacija" u odnosu na bračni status npr. poligamisti su isključeni, "diskriminacija" vezana uz dob (punoljetnost, dob primjenjena za rađanje), "diskriminacija" vezana uz poslovnu sposobnost tj. imovinsko stanje, "diskriminacija" vezana uz zdravstveno stanje (moraš biti zdrav, a istovremeno trajno oštećenog reproduktivnog sustava)...

Slične odredbe postoje i kad je u pitanju usvajanje, tamo je to postavljeno još rigoroznije. Radi li se zaista o diskriminaciji ili o nužnim mjerama opreza, budući da se ne radi o igračkama, nego o ljudskim bićima?

Izraz "diskriminacija" se malo puno olako koristi.

Tko je glasao

Radi li se zaista o

Radi li se zaista o diskriminaciji ili o nužnim mjerama opreza, budući da se ne radi o igračkama, nego o ljudskim bićima?

Citirano se ne može nazvati "nužnim mjerama opreza", nego je izraz patrijarhalne ideologije obitelji. Pod krinkom zaštite dostojanstva ljudske osobe podvaljuje se dominantno shvaćanje obitelji kao na bračnoj zajednici muškarca i žene zasnovanoj ćeliji (sic!) društva. I tu ne bi bilo ništa sporno (osim za one čije je iskustvo obitelji drugačije od dominantnog), kad se zbog te i takve ideologije, određenim skupinama ljudi ne bi ograničavao pristup usluzi medicinske opolodnje, koja bi po sebi morala biti vrijednosno neutralna.

Jedno ograničenje pristupa je, pod pritiskom javnosti, djelomično uklonjeno. Druga se i dalje brane, ali dosad nije iznesen ni jedan plauzibilan argument (iz domene javnog zdravlja i morala) za njihovo zadržavanje. Umjesto toga, iznose se tvrdnje (floskule) koje nemaju uporište u realnom životu i zapravo su izraz određene ideologije. Usudila bih se pretpostaviti da patrijarhalna socijalizacija (uz pomoć odgovarajuće ponude medicinskih usluga) doprinosi formiranju želje da se pod svaku cijenu (pa i moralno neprihvatljivu) ima potomstvo. Ali taj problem se neće i ne može ukloniti diskriminacijom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Pa mislim da je voluntarizmu

Pa mislim da je voluntarizmu bilo kojem pa tako i Šeksovo odzvonilo samim tim što stranka koju zastupa više nema monopol nad novcima je novaca nema. To je velika promjena u razmišljanjima i onih koji su na razne načine promovirani na visoke položaje pa tako i Ustavni sud. Politika "Ti meni ja tebi" kao background mora imati blagostanje (ne opće nego pojedinih utjecajnijih slojeva). Čini mi se stvari ubrzano idu svom slomu i da u tim sferama (ti meni ja tebi) vlada paničan strah koji ih oislobađa takvih mafijaških stega.

Druga stvar koja se događa jest sudska praksa koja obvezuje a u sudskoj praksi Ustavnog suda postoje pojedini slučajevi slični ovome (oko kategorija zakona i broja potrebnih glasova) pa se njih trebaju pridržavati. Ne može se u istim ili sličnom slučaju presuđivati različito bez obzira na to "tko je kome dužan"!

Tko je glasao

U nekima od svojih komentara

U nekima od svojih komentara sam također ukazivao kako je "eliti" dogorjelo do noktiju jer je zajednički račun sve tanji, odnosno istopio se pa nema više dovoljno za servisiranje aparata što nužno dovodi do "pobune u vlastitim redovima" pa je vrlo izgledno da "ostavljeni na cesti" iskoriste svoj položaj onako kako su inače tebali.

Slikovitije, kosti je sve manje a gladnih pasa se namnožilo. Tko je to ikad vidio, zna da se grizu do krvi.

B-52

Tko je glasao

frederik, ti ćeš

frederik,

ti ćeš vjerojatno znati: kakva je metodologija ovog njihovog sranja? Naime, nije mi jasno zašto pregovaraju sa sindikatima? Koji udio zaposlenih oni predstavljaju? Jasno mi je da su oni tzv. socijalni partneri, uz poslodavce, ali ovaj harač ide sve i jednog građanina a njihovi "glasnogovornici" sjede jedino u Saboru! Ja tu ništa ne razumijem...ne kažem da bi Sabor nešto drugo izglasao, uz poznatu koalicijsku večinu i još poznatiju inerciju opozicije...ali minimum što očekujem je da se poštuje procedura!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Pametno i točno.Htio bi

Pametno i točno.Htio bi samo nešto dodati.Radi se o paraleli komunista,80tih godina i današnjih HDZeovaca.One komunjare su se sramile.Znali smo svi,u kvartu tko je u SKJ. Ali znali smo i tko je to morao biti a da nije komunjara.Jednostavno,ako je bio ambiciozan,jedini put je išao preko ćlanstva u SKJ.Ali ovi HDZeovci imaju izbor.Mogli su birati između barem pet stranaka.Ali oni su odabrali HDZ.Ne stranku nego zajednicu stvorenu na mafijaškim temeljima.Imam susjede iz kvarta koji negiraju članstvo u HDZ, iako svi znamo da su članovi.Sram ih je.Sučinitelji su ove grozote koja nam se događa.

Tko je glasao

Nije baš tako. U početku

Nije baš tako. U početku stvaranja neovisne RH HDZ je bio pokret, koji je brojio skoro 900000 članova. Malo je onih članova u HDZ-u od onih članova na početku rada tj prvih godina 90,91 i 92.
Sada u stranci ima više bivših članova SKJ, ne samo iz prostora RH,nego iz cijelog prostora bivše YU.
Možda se baš zato i vesele kad vide da gospodarstvo propada,možda se nadaju da na ovim prostorima bude razvita neka druga zastava,njima milija?
Svakako rade račun bez krčmara jer će ih popapati mrak, a prije nego shvate što ih je zadesilo.

Tko je glasao

Tako su i "zakoni" koji su

Tako su i "zakoni" koji su omogućili pretvorbu i privatizaciju ništavni.
Pretvorbom je realizirano društveno vlasništvo u državno,a potom prodano iako nije sazvan referendum u kojem bi pravi vlasnici(svi građani RH)dali svoj pristanak da se tako nešto napravi. Ne znam kako je to prošlo na Ustavnom sudu, ako je uopće tko pokrenuo pitanje zakonitosti.

Tko je glasao

heeheeh blade. Dobar upis.

heeheeh blade.
Dobar upis. Znaš i sam da je referendum bio nemoguć.
Ni de facto ni de iure. Siti se samo di si bio u to vrime. Zato i vele da je bilo sve po zakonu. Kako da ne.
Evo napokon Bajić se usudio dirnuti u nosaća kofera-Josipa Gucića. Poznatog zlatara.
Kakva smo država govori to da nam je za to trebalo skoro devet godina.
A, po svemu sudeći mogu Guciću i drugim Gucićima staviti soli na rep.

Pozdrav,
Grd & lin

Tko je glasao

Pa valjda svi ti silni

Pa valjda svi ti silni "njegovi" poslovni prostori imaju neku vrijednost.
Samo ih treba oduzeti bjeguncu i evidentnom kriminalcu.
Jedino je problem što ljudi sve manje kupuju, pa se ne zna što sa tim prostorima. Dobro bi bilo skladištiti u njih robu iz Kine, a onda napraviti plasman te robe na tržište EU. Kada neće EU bolje bilateralne odnose, onda treba održavati vezu sa onima koji hoće i imaju 10% rast BDP-a.
Neznam zašto smo popustili pred EU birokratima,kada nam ionako ne žele dobro.
Povijest se ponavlja(Urota Zrinskih-Frankopana), samo nam sada ne nude suradnju Turci, nego Kina, a upravo je takva Kina trn u oku EU.
Valjda su zato i vršili pritisak EU birokrati na Hrvatsku i onemogućili iznajmljivanje riječke luke.Lakše im je kontrolirati transfer roba kroz slovensku luku Koper.

Tko je glasao

Zanima me imali li tko jasnu

Zanima me imali li tko jasnu viziju što bi se dogodilo da vlada sutra padne i da se raspišu vanredni izbori? Opozicija, ona prava faktički ne postoji, narod je tranzicijski i demokratski neprosvijećen, lustracijskog zakona nema koji bi etablirao novi sustav vrijednosti, na svakom koraku čuči nekakav populist koji bi skrenuo vodu na svoj mlin. Što mi uopće možemo očekivati od pada Vlade i što smo učinili da se pripremimo za dan kad i ona to svečano objavi?

Tko je glasao

Nije dovoljno da vlada padne

Nije dovoljno da vlada padne i da se raspišu novi izbori.

Vladu,na čelu sa Sanaderom,treba svrgnuti i uhapsiti.Nakon izbora,oni koji budu imali muda da se u ovakvoj situaciji kandidiraju,treba uhapšenoj vladi suditi i kazniti sve članove.
Za ovo treba Šeksa natjerati da nađe pravni okvir.Jer bože moj,sve mora biti zakonito,pa ne moramo se držati demokracije k'o pijan plota.
Naviru mi još neke ideje,kao što su progon HDZ-eovaca,na način kako su oni progonili neistomišljenike.E,ako bi se stvorilo ovako anarhično ozračje dozvoljavam da svatko proširi djelovanje na pripadnike ostalih "stranaka".
Moguće da će biti poneka nevina žrtva,ali što ima veze!?Poznato je da se revolucija mora nahraniti!

Tko je glasao

Rush. Treba biti objektivan

Rush.
Treba biti objektivan pa reći da se opozicija priprema za pad vlade (Kastav).
Kakva je da je, ipak se priprema. Iako se trebalo tim pitanjem baviti već davno prije.
Koliko će to biti uspješno vidjet ćemo vrlo brzo. Ne budu li složni i budu li zastupali samo svoje partikularne interese neće nam biti dobro.
Ako opozicija misli napraviti išta dobro, partikularne interese kao i egoizam onih koji je vode morat će ostaviti po strani za dobrobit svih nas.

Pozdrav,
Grd & lin

Tko je glasao

"...Treba biti objektivan pa

"...Treba biti objektivan pa reći da se opozicija priprema za pad vlade (Kastav).
Kakva je da je, ipak se priprema...."

Sori drušvo, ali prva asocijacija na boldani dio je bila "mlohava čuna" od haldnog piva. ;-)

Tko je glasao

Teško je reći jer kao što

Teško je reći jer kao što kažeš, politički ljudi kad se penju nna vlast drže "fige" u džepu i smjeraju vlastite interese, a narod je dosta dezorjentiran i demokratski neprosvjećen. Narodu je sada birati manje zlo tj. birati između onog što imamo a što nije nimalo dobro i izgledno ili birati druge opcije ne znajući što ga čeka.

Ipak mislim da se kod nas događaju ri pozitiivne stvari

Prva je da smo u situaciji da ne može biti gore, što je dovoljno da i najneprosvjećenijeg urazume.

Druga je da na razinama vlasti više nema novaca nego problema, pa tko god se uhvati prljavi snovi mu se ne mogu lako ostvariti - dakle motivacvija je sada sasvim druga.

Treće je da Hrvatska, potrošivši sve svoje resurse, ulazi konačno vremena nestabilnih vlada.

Ono što bismo kao građani trebali naučiti za sva vremena jest ne davati nikome previše vremena na vlasti, jer je smjenjivot vlasti vrunac demokracije. To što netko nekad negdje osvoji vlast na izborima nikada više ne smije značiti da mogu mirno raditi svoje a čekati sljedeće izbore za 4 godine.

Prave rezultate možemo od bilo koga od njih očekivati tek ako je svjestan da sutra može izgubiti vlast i to za mnogo manje grijehe od kamiončića u Morh-u.

Tko je glasao

Frederik, ovo da situacija

Frederik,
ovo da situacija ne može biti gora ne stoji.
Mi u stvari (mnogi sitnozubani) još nismo svjesni cjelokupne situacije. Bojim se da može još puno gore.
Zamisli kad krene inflacija. Koji će to samo udar biti za one kreditno prezadužene.
Već ovih tri posto o kojima se priča je stahovit udarac. O povećanju pdv-a ne treba puno govorit.
potrošnja pada, nema novih investicija, nema novih kredita. Mnogi ljudi će bankrotirati i de facto spasti na prosjački štap.
Moje prognoze su crne da ne mogu biti crnije. Naj veći strah me je osobno, ulice. E tog se bojim. Bojim se da mase ne budu upotrebljene od razno raznih u tko zna koje sve svrhe.
Vaša promišljanja o vladi stručnjaka su interesantna, te bi to trebali bolje elaborirati. Mislim da ste sposobni za to. Ja pomalo drugačije razmišljam. Smatram da svaka Vlada u demoktratskim zemljama ima stručnjake u svim resorima. To su ljudi koji se ne mjenjaju kad Vlada padne. U demokratskim sistemima se točno zna koja su radna mjesta politička, a koja su stručna i koja ne ovise o samoj politici. A kod nas je radno mjesto čistaćice u nekoj zapizdini gornjoj ili donjoj opterečeno politikom.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

@ frederik Izvjesno je da

@ frederik Izvjesno je da je pitanje dana kad će Vlada pasti, i mislim da bi baš ovdje na Pollitici trebali rush razmišljati o konstituiranju opozicijske stranke. SDP,LS, HSP, etc. nemožemo nazvati opozicijom te bi sa Novom Strankom i Novim Vrijednostima trebali čekati dan D.

Tko je glasao

Opće je poznato da većina

Opće je poznato da većina političara ne poznaje i/ili ignorira diobu, funkcije i egzistenciju četiriju vlasti: izvršne, zakonodavne, sudbene i monetarne. Izvršna i zakonodavna vlast često ne postupaju prema zakonu, sudbena vlast je korumpirana i ne ispunjava funkciju, monetarna vlast postoji na papiru itd. Ustavni sud koji ima zadaću riješavati sve "sporove" između i nadgledati rad izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti, služi samo kao instrument politike i zažmiri po potrebi, odnosno otvori oči previše.

Još jedan razlog zašto je država u rasulu.

Tko je glasao

Ustavni sud je sastavljen od

Ustavni sud je sastavljen od ljudi koji će do zadnje kapi naše krvi braniti interese ovih na vlasti.
Pa što treba više govoriti o jednom Palariću i Arloviću.
Što treba reći o Vukojeviću i o onima koji ga postaviše.
E moj Šeki, Šeki.
Ma samo triba vidit našu ogorčenost a tek kad narod rukne.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Frederik, kao i obično, u

Frederik, kao i obično, u sridu.
Međutim, đaba.
Jer, nećemo se valjda držati zakona kao pijan plota.

Tko je glasao

Dakako da nećemo!! Ali

Dakako da nećemo!! Ali treba reći, stalno govoriti, jer jednog dana će sve doći na naplatu!

Tko je glasao

Tako je. "Kartagu treba

Tako je.
"Kartagu treba razoriti."

Tko je glasao

Cato Major: "Caeterum censeo

Cato Major: "Caeterum censeo Carthaginem esse delendam" (http://en.wikipedia.org/wiki/Carthago_delenda_est). On je svojom upornošću uspio , i ohrabrujući je primjer.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci