Tagovi

Institucionalna kriza X – Eppur si muove?!

Jako smo se ovdje na Pollitici trudili, i to dugo vremena (još od posljednjih parlamentarnih izbora) da bismo javnosti i vlasti nametnuli spoznaju o neregularnosti bira?kih popisa, koji automatski generiraju i neregularnost izvedenih struktura vlasti. Time smo nametali svijest o potrebi kona?nog rješavanja nereda u bira?kim popisima, koji su demokratski toliko elementarna stvar da na njima ni u primislima ne bi smjele postojati sumnje a kamoli nepravilnosti. No one su zaista postojale u politi?koj i administrativnoj praksi ove države. Taj nevjerojatni i neprihvatljivi nered u bira?kim popisima ukazivao je na realnu diskrepancije izme?u procijenjenog broja stanovnika i onih upisanih na bira?kim popisima - i to za nevjerojatnih cca 600.000 osoba (ili oko 20 % ukupnog bira?kog tijela). Ako po?emo od pretpostavke da su svi oni koji su se višestruko upisali ili bili upisivani u bira?ke popise imali nekakav „jak“ razloga za takvo nezakonito ponašanje, te da su samim time bivali više motivirani (od uobi?ajenog prosjeka) za izlazak na izbore, možemo samo pretpostavljati koju golemu štetu su proizvodili (dobro raspore?eni po izbornim jedinicama), i koliko su zna?ajno mijenjali „glas naroda“ ili „volju gra?ana“.

Nikada mi nije bilo jasno niti prihvatljivo da je bilo koja zemlja (koja sebi može umišljati da je demokratska i pravna), mogla uop?e imati takav golemi nered u bira?kim popisima, jer se tu radi o osnovnim dokumentima demokratskog ustroja i državnog identiteta?? Možda je to bilo jasno jedino gosp. Antunu Palari?u (koji se tako strastveni igrao ovim popisima), pa se zato naglo odselio u zavjetrinu Ustavnog suda (!?– valjda s razlogom!! ) Ili pak njegovom dugogodišnjem mentoru, koji se takore?i preko no?i tako?er preselio me?u „marinere“ (da bi se kao pravi „morski vuk“ bezbrižno družio s galebovima na morskoj pu?ini).

?esto me je znalo iznena?ivati da ljudi s intelektualnim, ?ak i pravni?kim kapacitetima nisu shva?ali bit ovog problem, da nisu uo?avali gdje se tu nalaze nezakonitosti. Zbunjivala ih je Ustavna odredba o pravu na dvojno državljanstvo, te nekakva Odluka Ustavnog suda o brisanju odredbi da netko može dobiti mjesto prebivališta i kad nema ku?u ili stan iz Zakona o prebivalištu i boravištu gra?ana“.

Stvarne nezakonitost hrvatskog fenomena prekobrojnih bira?a (jedinstvenog u svijetu) leži prvenstveno u pogrešnoj upotrebi, ili štoviše zloupotrebi odredbi iz „Zakona o boravištu i prebivalištu gra?ana“ „, budu?i da nitko s mjestom prebivališta ili stalnog boravišta (ta terminologija je nejasno definirana) ne može biti prijavljen na dva mjesta – nego samo na jednom (i mora se odlu?iti na kojem, i pritom dati potrebne dokumente za kontroliranu promjene (prijave, odjave isl).

Nezakonitosti su omogu?avale Policijske uprave, koje su po funkciji nadležne za vo?enje evidencija u skladu sa Zakonima, a koje su istovremeno osnovice za izradu bira?kih spiskova.

Nezakonitostima je pogodovale i Državna uprava, koje je u svojim evidencijama morale uo?avati apsurde, ali nisu! Naprotiv, sada postoji osnovana sumnja da nered tolerirali, ?ak da su i samoinicijativno doprinosili ovakvom kupusu.

Gosp. Antun Palari?, odnosno njegov sada ve? ministarski nasljednik Davorin Mlakar vrlo dobro znaju „u kojem grmu leži zec“. Kako je Vlada zadnjih par godina vozila „državni auto“ u „petoj brzini, s punim gasom, a bez ulja i goriva“, sada je sve zaribalo. Zato se vlast po?ela nekontrolirano valjati ulicama, pa se mnogima u njoj ?ini najboljim rješenjem izgubiti vlast na sljede?im izborima (redovitim ili prijevremenim). Naime vladaju?a koalicija jest ustrašena ali nikako da se odbije od sise (koja je presušila – valjda zato što ih perspektiva gubitka vlasti užasava). HSS se rasplinjava, HSLS je u raspadanju, manjine ionako nisu nikada nikome bile siguran partner. Isto tako se nedjelotvorna i dezorijentirana oporba i sama užasava vlasti koja im se sama od sebe nudi (a oni jadni s njome ne znaju što bi). Vlada je objektivno dotrajala i pitanje je dana kad ?e se s treskom prostrijeti po zemlji - a onda - kom obojci kom opanci.

Posve je logi?no da u takvoj situaciji mnoge stvari pristižu na sre?ivanje, Danas (20.07.) na portalu rije?kog Novog lista se pojavila vijest pod naslovom MUP RADI NA IZMJENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRA?ANA - Najesen sre?ivanje popisa“ (kod njih je to ?itljivo tek iza 17 sati - kada „online izdanje“ postaje dostupno javnosti). No na T-portalu pod naslovom: „DUSINA 0 -Najesen sre?ivanje popisa bira?a“ doslovce stoji sljede?e:

Tijekom jesenskog zasjedanja Hrvatskoga sabora na njegovu bi se dnevnom redu mogle na?i i izmjene Zakona o prebivalištu i boravištu gra?ana, ?ime bi se kona?no stvorili uvjeti za sre?ivanje popisa bira?a, jer poznato je da Hrvatska ima više bira?a nego stanovnika
Na izmjenama Zakona trenuta?no se radi u MUP-u, a njima bi se trebao regulirati status osoba koje su se privremeno ili trajno iselile iz Hrvatske, omogu?iti odjava po službenoj dužnosti osoba koje su se iselile ili više ne stanuju na prijavljenom prebivalištu, zatim omogu?iti u istoj policijskoj upravi ili postaji odjavu ranijeg i prijavu novog prebivališta te pooštriti kazne za osobe koje se ne pridržavaju odredbi Zakona, javlja Novi list. Izmjene Zakona najavio je ministar Tomislav Karamarko predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva još proljetos, nakon poznatog slu?aja s popisima bira?a kada je otkriveno da na pojedinim adresama u manjim mjestima uz granicu s Hercegovinom prebiva i po više stotina bira?a. Tada je poznata postala adresa Dusina 0 na kojoj prebivalište ima 404 bira?a. Ovo je prva konkretna najava o tome kada bi Zakon mogao biti u proceduri.
U MUP-u navode da je, osim njihovih napora, potrebna i aktivnija uloga drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i samih gra?ana, kako bi se popisi bira?a uskladili sa stvarnim stanjem.
Osim zbog sumnji u mogu?nost izborne prevare u slu?aju nesre?enih popisa bira?a, te je popise nužno urediti i zbog odredbi o referendumu. Ne radi se samo o referendumu za ulasku u Europsku uniju koji ?e jednoga dana biti raspisan, a u ?ijem slu?aju popis bira?a može imati izravan utjecaj na rezultat, nego i o lokalnim referendumima o povjerenju izravno izabranim na?elnicima, gradona?elnicima i županima.

„Eppur si muove rekao bi Galileo Galilei.

No nije se prerano veseliti našem uspjehu (treba otvoreno re?i da je to baš djelo „naših“ ruku i umova, jer je ovaj problem potaknut s Pollitike, a na Pollitici je Mrakovom web stranicom smutnja i javno razotkrivena). Naime. ima tu još nekih pitanja i potpitanja na kojima treba insistirati.

• Prvo je pitanje kako se to misli u?initi?? Naime i policijske i upravne evidencije su tako zaga?ene, da je naivno sada najavljivati kako je „potrebna i aktivnija uloga drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i samih gra?ana, kako bi se popisi bira?a uskladili sa stvarnim stanjem.“ Pa najmanje što nam sada treba jest da se ovakva akcija pretvori u „lov na ljude“!. Uskla?ivanje stanja u policijskim i bira?kim evidencijama, kao i kontrole upisanih, stru?an su posao, a u informati?kim bazama podataka nalaze se kontrolni mehanizmi, koji bi sami isklju?ivali osobe s identi?nim osnovnim podacima (samo te mehanizme treba „upaliti“). Jedan tim informati?ara s bazama podataka na raspolaganju mogao bi vrlo brzo izvesti jasnu situaciju (neka opet angažiraju Mraka).
• Drugo: Kontrole se ne mogu niti smiju izvoditi samo unutar Hrvatske, nego se moraju zatražiti na uvid odre?ene evidencije iz više okolnih zemalja s kojima su interferencije bile mogu?e (nije tu samo BiH, nego Austrija, Njema?ka, Italija, i sl.) Zaga?enost spiskova je toliko velika da treba skoro svako ime staviti pod lupu, no daleko manji broj ?e trebati istraživati razmjenjivanjem podataka, jer ?e se kriti?ni detalji vrlo lako otkrivati iz samih spiskova.
• Tre?e: Koncipiranje i kreiranje zakona se ne može niti smije samo policiji ostaviti da sre?uje (koja je u krajnjoj liniji sve ovo i zakuhala), nego mu pristupiti multidisciplinarno i višestrana?ki kroz odgovaraju?e radne i kntrolne skupine, uz angažman odgovaraju?eg saborskog tijela (od kojeg treba udaljiti sveprisutnog Vladimira Šeksa što dalje - koji i sam snosi ogroman dio vlastite odgovornosti za nepravilnosti u funkcioniranju politi?kog sustava).
• ?etvrto: Tek tako pro?iš?ene i sre?ene spiskove treba dati javnosti na uvid – jer bira?ki spiskovi nisu i ne smiju više biti nikakva tajna, i nikada više se ovakva praksa ne smije ponoviti, a transparentnost je najbolja zaštita od zloupotreba.

Kona?no, sama ova inicijativa nadležnog Ministarstva (glede kona?nog sre?ivanja spiskova bira?a) ukazuje na sada ve? bjelodanu ?injenicu da su nepravilnosti doista postojale, i da su kao takove proizvodile teške posljedice - radi ?ega, konsekventno, danas imamo nevjerodostojan Sabor, nevjerodostojnu Vladu, pa tako i sve one funkcije i institucije koji su do sada kroz ovakav Sabor i Vlada imenovali.

Zato ?e nužno biti potrebni:.

• Novi izbori (koji ?e se ionako uskoro dogoditi), ali koji se obvezno moraju provesti prema novim bira?kim spiskovima, ovaj puta uz iznimno oštru kontrolu (jer se i Gong i sli?ne organizacije nisu baš pokazale na djelu).
• Svi koji su u me?uvremenu bili izabrani, odabrani ili imenovani na duge vremenske funkcije u ovako neregularnim uvjetima trebali bi sami odstupiti (od raznih nadzornih odbora pa sve do najviših državnih i sudbenih tijela) - dakle bez obzora na rokove imenovanja trebali bi se sami staviti na provjeru - to je pitanje ?asti i korektnosti.

I Palari? me?u prvima, dakako!

Komentari

Da je postojala volja za

Da je postojala volja za sređivanje popisa birača, moglo se to učiniti pogotovo kad se zna da je 01.01.09. stupio na snagu Zakon o OIB. Na stranicama Ministarstva financija može se pročitati između ostalog i sljedeće:

OIB su na svoje adrese dobili osim pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnivanjem te
strane osobe kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske (upis u službene evidencije i stjecanje statusa poreznog obveznika)
i svi hrvatski državljani rođenjem odnosno stjecanjem hrvatskog državljanstva.

Nakon 1. siječnja 2009. godine, sve nove osobe dobit će osobni identifikacijski broj u trenutku upisa činjenice rođenja odnosno stjecanja hrvatskog državljanstva, činjenice osnivanje te činjenice nastanka povoda za praćenje.

Kao što su predvidjeli dobijanje OIB u trenutku upisa činjenice rođenja, trebalo je predvidjeti i status OIB-a u trenutku upisa činjenice smrti ( ili ostavljaju mogućnost da im mrtve duše mogu i dalje glasati )
Osobni identifikacijski broj odredit će se i dodijeliti na temelju informatičke razmjene podataka između tijela koji upisuju osobu i Porezne uprave, bez potrebe da osoba dolazi u Poreznu upravu.

Svim zatečenim osobama (fizičke osobe rođene prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovane prije 1. siječnja 2009., te strane fizičke i pravne osobe kojima je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.) Ministarstvo financija - Porezna uprava odredit će i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Potvrda o osobnom identifikacijskom broju dostavit će se putem pošte na kućne adrese u prepoznatljivoj kuverti. Postupak dostave: potvrda o osobnom identifikacijskom broju za sve zatečene osobe započet će 12. siječnja 2009. godine. Pretpostavka za ispravnu dostavu Potvrde o osobnom identifikacijskom broju je ispravna adresa prebivališta odnosno sjedišta koja se vodi u nadležnim registrima.

Ovo me vodi do zaključka da:

1. postoji baza podataka za točan popis birača
2. dio sredstava državnog proračuna za 2009. godinu
Rashodi za usluge 5.463.884.256

dodijeliti grupi informatičara koji će stvoriti točan popis birača za bilo koji datum u bližoj ili daljoj budućnosti ( trenutkom punoljetnosti ulaze na popis, trenutkom smrti brišu se iz popisa itd. ) i to bez većih problema.

Tko je glasao

ako me sjećanje ne vara,

ako me sjećanje ne vara, isti su argumenti bili i za domovnice, JMBG...

što smo dobili: mnogi su patili i plaćali propuste službenika koji su svojim aljkavim radom napravili totalni razlom sistema....

ako će sad biti išta bolje, dobro, nekako se bojim da će opet sve rezultirati nekom novom podjelom i zlom krvi....

Tko je glasao

Kod nas u RH jednostavno se

Kod nas u RH jednostavno se sve radi stihijski, bez vizije i koordinacije da se ostvari cilj uz najmanji mogući trošak. Mene sve to podsjeća ( JMBG, OIB... ) na popravke cesta. Putujući iz Labina prema Rijeci jedne je godine sve raskopano da bi se popravila cesta. Sljedeće je godine opet sve raskopano da bi se postavile nekakve cijevi ( npr. za vodu ), treće godine raskopano za neke nove cijevi koje treba postaviti ili samo zato da bi se neki kablovi postavili u cijev od prethodne godine... Vjerujem da je i u ostalim dijelovima RH slično.

Tko je glasao

@marival komentari koje

@marival

komentari koje daješ u posljednje vrijeme te u mojim očima sve više kvalificiraju za mjesto ministrice financija u vladi u sjeni ili u pravoj vladi, ako se mene pita. Ozbiljno ovo mislim i vjerujem da nisam jedina.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis, od malih nogu

@nemesis,
od malih nogu obožavala sam matematiku. Još i danas rješavam matematičke zadatke kad se želim opustiti. Jednostavno obožavam brojeve i tablice. Ovo navodim isključivo zato jer protivnika najlakše možeš pobijediti istinitim podacima i brojkama. Često sam se borila sa rogatima ( vlast i oporba ) i često sam uspjela izboriti neke stvari baš sa tim istinitim podacima koji su često za protivnike bili i poražavajući i ponižavajući. Sindikalne vođe su ( zbog brojnog članstva ) oni koji bi mogli svaku Vladu primorati na uzmak ili im biti vjetar u leđa. Ove sindikalne vođe treba zamijeniti za sposobne, a onda će i sve Vlade voditi računa što rade i kako rade. Kako sam bila u Nadzornom odboru i URSH dok je Kunst bio predsjednik i u Sindikatu Istre i Kvarnera znam kako sindikati posluju. Kako sam im često opet brojkama dokazivala da članstvo uplaćuje članarinu isključivo zato da bi sindikalne vođe i dio odabranih živjeli bogovski ( imala sam podršku članstva ) vođe su sve učinili da me udalje iz sindikata. U tome su i uspjeli, ali isključivo zato jer sam ja tako htjela. Stoga sada svojim komentarima pokušavam " otvoriti oči" upravo tim članovima sindikata. Uvjerena sam da među članstvom ima na stotine i tisuće pametnijih od mene koji mogu promijeniti mnogo toga u sindikalnim krugovima. Nadam se da će neki od mojih komentara pasti na "plodno tlo". Sa pravim sindikalnim vođama i svi ostali će doći do izražaja ( studenti, akademici, mladi, stari.... ) i to u pozitivnom smislu.

Ova zemlja nije zaslužila da bude u stanju u kojem je.

Tko je glasao

Da su samo manipulirani

Da su samo manipulirani birački spiskovi bilo bi još dobro. U mozaiku manipulacija tranzicijskih manipulatora, manipulirano je sve što se izmanipulirati dade.Uzmimo naprimjer nevladin sektor u koji je vlast istalirala svoje ljude koji za novac po zadatku usmjeravaju, kontroliraju,sabotiraju rad udruga civilnog društva tako da su ovaj važan sektor pretvorili u servis kontinuiteta vlasti koja traje od 1945!
Pogledajmo na JAZU koja je preko noći postala HAZU i dala obrazac za tranziciju u RH. Uzmimo medije koji su 100% kontrolirani, privredu koja je dogovorna i protekcionistička i u kojoj mogu plivati oni koji imaju blagoslov vlasti. Na koncu i sam Domovinski rat je dio opće manipulacije i strogo kontrolirani događaj od bivših tajnih službi. Sve, apsolutno Sve u RH je manipulirano od Velikog Brata i za račun Velikog Brata a tko to još ne vidi sam je kriv.

Tko je glasao

"Svi koji su u međuvremenu

"Svi koji su u međuvremenu bili izabrani ......... trebali bi se sami staviti na provjeru". Ovo spada u fantastiku, u neki drugi svijet. Nije to još kod nas u modi, a bilo bi lijepo doživjeti nešto slično. Bilo bi normalno da se već sada zna koja fotelja ostaje upražnjena dolaskom nove vlasti.

Neki od njih trebali bi i bježati glavom bez obzira, a dio njih trebao bi pospremiti neki novi Bajić.

Tko je glasao

Baš lijepo da je napokon

Baš lijepo da je napokon pokrenuto i ovo pitanje radi kojeg smo poprilično vremena i truda uložili kako bi što prije i efikasnije sve te malverzacije razotkrili i tako na neki način bar dijelom (tih zasliua) natjerali aktualnu vlast da to stanje napokon sredi.
...No pored navedenog mislim da je ovdje usput i riječ o još nečemu drugom. Izgleda da više nema love u proračunu sa kojom se do sada servisirala sva ta armija birača tako da je za vladajuće možda i najbolje da ih prije slijedečih parlamentarnih izbora izbace iz igre da se ne bi na izborima dogodilo obrnuto.... jer naučiti nekoga da godinama bude na sisici a samo ponekada treba skoknuti na biralište i nije baš neki težak posao... a uskratiš li mu to, dobio si odmah "neprijatelja", zar ne?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci