Tagovi

Institucionalna kriza IX – Politi?ar, politikant ili državnik!

Samo nebo zna

Eto dogurao sam i do devetog nastavka – što zna?i da sam bio više uporan nego vidovit - jer je samo naivnima današnja kriza bila nešto neo?ekivano! Svaka kriza uz loše i zaoštrene gospodarske prilike nužno komplicira ukupnu društvenu klimu, koja se nužno negativno prenosi na kvalitetu me?uljudskih odnosa. Tako je posvuda ve? dobrano prisutna „navija?ka!“ nervoza (o?ito i na ovom portalu), koja, uz rastu?e siromaštvo, nesigurnost i neizvjesnost skre?e naglaske s bitnih stvari ka preživjelim ideološkim nabojima. Kad bi se stvari potpuno zapustile uskoro bismo se mogli na?i u unutarnjim sukobima.

Da su takve opcije mogu?e pokazuje nekoliko stvari kojima smo zadnje vrijeme svjedo?ili:
• Posljednji lokalni izbori su bili prezagušeni porukama o takozvanoj opasnosti od „komunizma“ (mada je ovaj kolabirao sam od sebe i više se ne može vratiti);
• Oživljavanje fašisti?kih (i drugih totalitaristi?kih) tendencija su skoro neizostavne popratne pojave dubokih kriza;
• Apsurdnim staljinisti?kim „performansom“ (režiranim od strane politi?kog pokojnika Sanadera i njegovih klonova) javno, agresivno i „trijumfalno“ je demonstrirano unutarnje nedemokratsko ponašanja stranke koja drži poluge vlasti u državi;
• I dalje se, ?ak ubrzano, sirovim i surovim preglasavanjem „osvajaju“ najviše državne institucije (koriste?i se nelegitimno ostvarenim ve?inama) da bi se do kraja degradirao Ustavni sud (izborom Antuna Palari?a, tog politi?kog manipulatora i kriminogenog državnog administratora - neuredni popisi bira?a su isklju?ivo njegovo djelo), a sada i Državno sudbeno vije?e (u kojeg ne prolaze etablirani pravni autoriteti nego sumnjivi likovi).

„Ho-ruk“ sistem, kojim se postoje?a HDZ struktura (sa Sanaderom ili bez Sanadera) pokušava nasilno održavati na vlasti ustvari predstavlja paniku od promjene vlasti (na koju HDZ-magovi još nisu spremni – valjda treba pospremiti još ponešto „šporkarija“ i „porkarija“ – od onih Brodosplitovih do najnovijih HŽ-ovih). Eto zašto i dalje imamo nesigurnu i nestabilnu Vladu (kontinuiteta, ali ?ega?) koja nas o?ito uvodi u stanje „što gore to bolje“. Ve? prve najave (koje se uspiju probiti do javnosti) pokazuju da su državni prihodi toliko „orunjeni“ da se nema više od ?ega i koga uzimati, nego se jedinom perspektivom popunjavanja financijskih rupa ukazuje drpanje od najsiromašnijih i najnemo?nijih kategorije stanovništva (od pla?a, mirovina, ?a?kih i studentskih prava). Iako je jasno da su radikalni rezovi potrebni odmah i sada, vrše se manevri otezanja i rastezanja, pa ve? s po?etkom rujna (kad se zbroje o?ekivani rezultati siromašnog turisti?kog kolovoza) na ulicama treba o?ekivati gomile nezadovoljnika (koje ne?e mo?i smiriti ni policija niti eventualni „privatni“ branitelji sustava).

Pikantna strana Sanaderove ostavke se sve više gubi u izmaglici svakodnevnih briga (mada u medijskom opticaju prevladavaju razne kombinacija i objašnjenja koje kruže internetom i stižu s raznih strana iz Hrvatske pa ?ak i iz inozemstva). Bile u pitanju „teorije zavjera“ ili ne, najvažnije ?injenice hrvatskog trenutka se dobiju neumoljivom matematikom: Treba samo podvu?i crtu ispod 6 godina HDZ-ove (Sanaderove) vlasti, zbrojiti plusove i minuse - i dobiti obeshrabruju?i rezultat!

Izgleda da je Hrvatska, unato? iluzijama o "jedinima i svemogu?ima", podlegla prenapuhanim politi?kim mediokritetima, koji su nas doveli na rub provalije, koji su ju ne samo zaustavili u razvoju, nego vratili u stanje koje smo mislili da nam se više ne?e vratiti. Hrvatska je sita politi?ke glume, danas joj je neophodno potreban državnik od formata, koji mora hitno i bez oklijevanja temeljito reformirati politi?ki sustav u Hrvatskoj, jer je preskup, preživio i demodiran, i stalno generira nemo? u provo?enju neophodnih reformi.

Svojevremeno sam ovdje bio objavio post Živjeti svoj život (2) - Druga Republika! . Iako je post pisan u jednom drugom kontekstu, ponovno se na njega vra?am ali iz druge perspektive. Tada (21/12/2008) opisivao sam Charlesa de Gaulle , taj jedinstveni i neponovljivi povijesni i politi?ki lik s mogu?im izvo?enjem paralela iz njegovog osobnog i francuskog iskustva iz kojeg se mnogo toga moglo nau?iti. Sada bih želio istaknuti neke bitne naglaske te fascinantne pri?e, koji mogu biti pou?ni i poticajni za ovo naše vrijeme, za potrebe suvremene Hrvatske zakopane u dubokoj društvenoj i gospodarskoj krizi. Ovakav politi?ki sustav, i situacija u kojoj jedna politi?ki manjinska opcija zloupotrebljava svoj umjetno stvoreni jaki položaj u nacionalnom parlamentu ne mogu iznjedriti bilo kakvo suvislo rješenje. Vrijeme je za nove izbore koji ?e imati mandat temeljitih promjene politi?kog sustava - a koje možemo nazvati – Druga Republika.

I. Charles de Gaulle - portret jednog državnika

1. Antifašizam
Charles de Gaulle je bio za razliku od svog kolege profesionalnog vojnika Maršala Philipa Petaina (pojmovi kvislinga i petenizma su u francuskom jeziku identi?ni pojmovi), na vrijeme je osjetio kako stoje stvari u zara?enom svijetu pa se vojno i politi?ki opredijelio protiv fašizma. Istovremeno je, radi budu?nosti Francuske, organizirao jaki i utjecajni pokret otpora (i tako sprije?io ja?anje druge totalitaristi?ko–komunisti?ke opcije). Takvo nešto je mogao u?initi samo ?ovjek politi?ar i vojnik ali s vizijom budu?nosti – dakle ne politi?ar, ne vojnik, neko rasni državnik.

2. Vlastiti put i unutarnje pomirenje
Svoje vizionarstvo je dokazao ne samo u ratu protiv fašizma, nego neposredno poslije osloba?anja Francuske kada nije dozvolio da itko drugi osim njegovih vojnika osloba?a Pariz i tako trijumfira u ratu, da itko drugi osim njega formira novu vlast stvaraju?i 1944 godine Provizornu Vladu, a da bi zaustavio osvetni?ke procese (kojih je i kod njih bilo) donio je odluku kojom se Maršalu Petainu smrtna osuda za izdajstvo i kolaboraciju pretvara u doživotni zatvor. Neposredno nakon rata i dvije godine vladanja (1946 godine) samoinicijativno se povukao s vlasti.

3. Rekonstrukcija nestabilnog politi?kog sustava
Ve? do tada je dokazao da su mu Francuska i javni interes daleko iznad osobnih ambicija. No to nije sve od njega - slijedio je njegov veliki povratak. Teški problemi oko Alžira su se toliko iskomplicirali da je ova francuska „fantomska pokrajina“ po?ela teško destabilizirati i samu Francusku. Poslije niza nestabilnih vlada, ja?anja OAS-a i njihove invazije na Korziku, te pokušaj udara i bombe po Parizu, vratio se (1. lipnja 1958.) na vlast, otka?io Alžir (prepustivši ga njegovoj sudbini), reformirao politi?ki sustav donošenjem novog Ustava (28. rujna 1958.) rekonstruiravši nestabilnu vlast u stabilni politi?ki sustav „Pete Republike“, koji efikasno funkcionira i danas - ali izrazito kao gra?anska država (nasuprot ?injenici da je Francuska uvijek bila država u kojoj je nacionalizam bio naveliko prisutan, onoj istoj Francuskoj koja je izmislila „šovinizam“) .

5. Mir, op?e pomirenje i zajedni?ka budu?nost
No, ni to nije bilo sve. Mada je bio jedan od najpoznatijih i beskompromisnih boraca protiv fašisti?ke Njema?ke, stabilnost vlastite zemlje ne samo da je želio sa?uvati nego proširiti na cijelu Europu, pa je Elizejskim ugovorom s Njema?kom (1963 godine) postao za?etnikom ujedinjene Europe. Svoju viziju ujedinjene Europe je objavio 23. studenog 1959. govorom u Strassbourgu rije?ima (koji su se mnogo puta u raznim i najsve?anijim prilikama citirale):
“Da, to je Europa, od Atlantika do Urala, to je Europa, to je cijela Europa, to ?e odrediti sudbinu svijeta.”

6. Francuska iznad osobnih interesa
Charles de Gaulle je s mjesta predsjednika odstupio 28. travnja 1969. nakon poraza referenduma o pretvaranju Senata u savjetni?ko tijelo, a davanja ve?ih ovlasti regionalnim vije?ima (neki su rekli da je taj referendum bilo svjesno politi?ko samoubojstvo koje je de Gaulle po?inio nakon traumatiziraju?ih doga?aja 1968.), De Gaulle je, kao i 1946, odbio ostati na predsjedni?koj funkciji bez podrške naroda, jer su mu Francuska i njeni interesi bili iznad osobnih. Mada mu se zamjeralo ponašanje u zbunjuju?oj 1968 godini, i namjera premještanja težišta centraliziranog zastupanja (Senata) k regionalnom, iz današnje mu se perspektive može prišiti i posljednje vizionarstvo velikog državnika – poznato kao „Europi regija“ nasuprot centraliziranom odlu?ivanju kojoj teži Europska komisija (što se nametnulo kao opcija poslije raspada blokovskih podjela i naleta neoliberalizma koji potajno stremi ka posebnoj vrsti ve? kompromitiranog totalitarizma druge vrste, što u novim uvjetima jednostavno više ne prolazi).

Iz ove jedinstvene državni?ke biografije bi se dalo mnogo toga nau?iti (mada Hrvatska nije Francuska, a i sam de Gaulle nasuprot hrvatskim politi?kim probisvijetima je povijesno, vojni?ki i politi?ki jedinstvena figura - nadasve neponovljiva moralna vertikala za sva vremena).

II. Hrvatsku zaštititi od politi?kih mediokriteta

Nasuprot tendencijama oživljavanja propalog i u ratu poraženog fašizma, Hrvatskoj (koja je prošla svoju kalvariju i u drugoj vrsti komunisti?kog totalitarizma), doista su najmanje potrebni bilo kakvi fašisti?ki recidivi. Pred nama je budu?nost, a u njoj za Hrvatsku ima mjesta samo opciji gra?anske države - i federalisti?kom regionalizmu koji jedini može osloboditi nacionalne kreativne potencijale. Centralizirana vlast mora za Hrvatsku postati prošlost. Parlament zasnovan na izbornim inženjeringu (kojim se osigurava mehani?ko preglasavanja umjesto demokratskog usuglašavanja) naveliko se zlorabi naro?ito u dijelu funkcioniranja pravne države i borbe protiv korupcije. Preglasavanjem su se napu?ivale i strogo usmjeravale javne funkcije, popunjavaju?i se nepodobnim i nesposobnim, a moralno pokvarenim osobama - koje ?e same morati oti?i.

Poslije pada Berlinskog zida i raspada blokova (i hrvatskog politi?kog osamostaljivanja) kod nas je ja?ala uskogrudna „demokracija“ (to je ona ogavna pri?a o tzv. "državotvornosti", u kojoj nas se od samih po?etaka dijelilo prema proizvoljnim ideološkim klju?evima) uz neumjerenu centralizacije svega i sva?ega - što je bilo suprotno povijesno utemeljenoj prirodi Hrvatske. Ogroman broj op?ina i Županija je samo odglumio „regionalizaciju“, ali je takva podjela ustvari cijepale postoje?e tkivo Hrvatske uz nepotrebno duplirala funkcije koje je poskupljivalo državnu administraciju do neizdržljivosti. Unutarnjoj nevjerodostojnosti politi?kog strukturiranja doprinosile su neprirodne izborne jedinice, gdje je neujedna?en i lažni broj glasa?a generirao politi?ki bezli?ni Sabor.

Takvo stanje treba mijenjati, a prije svega se moramo (kao i Francuska) osloboditi „fantomske pokrajine“, ?ije politi?ko postojanje iskrivljuje demokratske vizure demokratskog života i destabilizira hrvatski parlamentarni sustav (?ine?i ga ne samo neproduktivnim nego kontraproduktivnim). Mi moramo prepoznati naše civilizacijske korijene, nama je mjesto u srednjeeuropskom krugu (Mitteleuropi), u kojem uglavnom prevladava ?isti parlamentarni sustav. Mi moramo primijeniti koncept „odgovorne vlade“ (u najboljoj tradiciji srednjoeuropske varijante Westminster sistema - tj. jak parlament – odgovorna vlada) uz eventualno dvodomni parlament tj. malobrojniji zastupni?ki dom biran opcijom „jedan gra?anin-jedan glas“ i bitan za formiranje izvršne vlasti (a razli?itosti bi se ?uvale u senatu koji bi morao imati više kontrolnu i savjetodavnu ulogu).

Mi se jednostavno moramo riješiti demokratske nevjerodostojnosti parlamenta, u kojeg se ulazi po apsurdnim klju?evima (imamo zastupnike koji to postaju s vrlo neuravnoteženim brojem glasova, a neki ?ak s 300 glasova) što pogoduje politi?koj trgovini, ucjenjivanju i korupciji na najvišim razinama hrvatskog državnog ustroja. To u sferama otu?ene vlasti proizvodi jake antieuropske tendencije – jer interes o?uvanja postoje?eg stanja dominira nad dugoro?nim nacionalnim interesima. Hrvatska mora usvojiti kriterije javnog ponašanja koji ?e biti iznad osobnih interesa.

III HORIZONTALNI MANEVRI UMJESTO VERTIKALNIH PROMJENA

Neidentificirani gnjev kojeg proizvodi neefikasna vlast gomila se ispod površine, ne umiju?i se artikulirati na pravi na?in što zna biti vrlo opasno. Izludjeli bombaš ide u Sloveniju ubiti premijera susjedne države; pijani i dezorijentirani mladi?i razbijaju automobile „mrskih“ tablica; mada se naoko radi o neodgovornim pojedincima i izoliranim incidentima, ima i „navija?a“ koji takve ?ine odobravaju. Takvoj klimi doprinosi sama vlast snižavanjem moralnih kriterija. Evo, nedavno smo u Saboru gledali kako se nogama i rukama brani "elitisti?ki lopovluk" koji srozava nacionalne interese ispod osobnih ili partikularisti?kih. Sada kad se trebamo izvla?iti iz blata (u kojeg su nas baš ovakvi uvukli) "nadmo?na" vlast ne rješava anomalije nego opet linearno uzima od masa. Pa da, najlakše je uzimati od umirovljenika, u?itelja, nastavnika, ?aka i studenata! A to što niti jedan "marifetluk" u me?uvremenu nije kažnjen predstavlja vrhunski cinizam i hipokriziju vlasti, koja se i dalje služi nasiljem (tj. preglasavanjem utemeljenim na broj?anoj nadmo?i ostvarenoj u najobi?nijem izbornom lopovluku).

Kriza je razgolitila postoje?e odnose pa je došlo krajnje vrijeme za rekonstrukciju sustava vlasti u Hrvata. Možemo to nazvati „Druga Republika“ (po uzoru na de Gaullovu „Petu republiku“) ili kako bilo. Prva Hrvatska Republika je stvorena u vremenima rata i burnih promjena, u kojima je prevladavalo mišljenje da su sva sredstva dozvoljena, pa su se oni najmo?niji s time obilati služili. Krajnje je vrijeme da se u Hrvatskoj etabliraju druga?ija, demokraciji primjerenija ponašanja, da se na ulaz u sabornicu kona?no postavi natpis „Oblite privatorum, publica curate!“ (ili „Zaboravite privatno a brinite javne interese“). Sadašnja Vlada i Sabor (i svi oni koji su zloupotrebom „mo?i“ promovirani) predstavljaju sramotu hrvatske države!

Na kraju me oblije?u dvije pomalo tragikomi?ne primisli: Kad bi se gore spomenuta maksima, koja i danas stoji na ulazu u dubrova?ku povijesnu sabornicu, pretvorila u obveznu moralnu odrednicu i filter na ulazu u nacionalni parlament:
• Koliko današnjih sabornika bi uspjelo pro?i kroz takav filtar?
• Koja bi to osoba mogla odraditi povijesnu ulogu hrvatskog de Gaullea?

Zabavite se i odgovore potražite sami.

Komentari

Ponosni na velikana koji im

Ponosni na velikana koji im je donio procvat
U Jastrebarskom obilježen Dan Vladka Mačeka. Nakon polaganja vijenaca na spomenik Vladka Mačeka, u Gradskom muzeju otvorena je izložba »Maček i Jaska«
Svečanom sjednicom na Strossmayerovu trgu u Jastrebarskom, u organizaciji Županijske organizacije HSS-a i Grada Jastrebarskog, u nedjelju je obilježena 130. obljetnica rođenja dr. Vladka Mačeka, nekadašnjeg vođe HSS-a, i 70. obljetnica uspostave Banovine Hrvatske.
»Prvi put se sjednica Gradskog vijeća odvija na otvorenom jer su svi događaji namijenjeni upravo građanima. Zato je i Dan Vladka Mačeka gradski praznik. Maček je bio simbol morala, poštenja, dijaloga i socijalne pravde«, rekao je gradonačelnik Jastrebarskog Mihael Zmajlović.
»Jastrebarsko može biti ponosno na svog najpoznatijeg sina, kao i on na razvoj svog rodnog grada. Njegovo vodstvo donijelo je procvat, a njegov rodni grad danas vode sposobni ljudi«, istaknuo je Nenad Strizrep, predsjednik Gradskog vijeća.
Nakon polaganja vijenaca na spomenik Vladka Mačeka, u Gradskom muzeju otvorena je izložba »Maček i Jaska«, uz retrospektivu povijesnih fotografija i predmeta te fotografija iz Mačekova vremena. U muzeju se nalazi i »Mačekova soba« u kojoj se nalazi najveća zbirka njegovih fotografija, dokumenti još iz njegova djetinjstva te njegovi osobni predmeti, koje su muzeju darovali nekadašnji članovi HSS-a te članovi Mačekove obitelji. Inače, Mačekov dan slavi se od 1993. godine, kada je nastala ideja o skupljanju građe vezane za političarev život.
Posljednji dio proslave Mačekova dana bio je rezerviran za kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg je, uz KUD-ove iz Okića i Desinca, nastupili i Desinački tamburaši, a gostovala je i folklorna skupina iz mađarskog grada Soprona. I dok su se stariji Jaskanci osvježavali pićima, najmlađe je najviše obradovao štand s gumenim bombonima.
Marina Bencun

Tko je glasao

Datum objave 20.07.2009

Datum objave 20.07.2009 06:50
Zadnja izmjena 20.07.2009 06:50

Ivo Josipović Ne trošite što niste zaradili

Hrvatska nije zemlja pravednosti. Korupcija, organizirani kriminal i nepravedni zakoni građanima ne omogućavaju jednake šanse. Mladi odlaze iz naše zemlje, odlaze tamo gdje ih neće prosuđivati po kraju iz kojega dolaze, po stranačkoj pripadnosti, rođacima i prijateljima koji za njih interveniraju... Odlaze u zemlje u kojima vlast ne omogućava otimanje privatne imovine radi gradnje golf-terena na kojima će tajkuni sutra apartmanizirati atraktivne dijelove prirode, zemlje gdje mogu dobiti najbolju medicinsku pomoć kada žele postati roditelji, zemlje gdje će sutra imati pristojne mirovine, zemlje gdje će oni i njihove obitelji uživati osobnu sigurnost. Odlaze tamo gdje će za pošten rad dobiti poštenu plaću.

Još nitko nije izašao iz krize ako građani nisu vjerovali u sebe, ako nisu imali optimizam, ako nisu vjerovali u institucije. Optimizam i povjerenje nisu mogući ako država nije pravedna!

U Hrvatsku treba vratiti pravednost, u politiku treba vratiti moral. Domoljublje se više ne smije mjeriti po tome koliko se maše zastavama, sumnjom ili mržnjom prema drugima, ponajmanje pripadnošću ovoj ili onoj stranci. Domoljub je onaj koji vrijedno radi svoj posao, poduzetnik koji pošteno plaća radnika i državi porez, poduzetnik koji otvara nova radna mjesta, profesor koji se posvetio studentu, student koji redovito polaže ispite. Domoljublje je domovina koja uzvraća pravednošću. Građanima mora pružiti jednake mogućnosti, sigurnost, dobre uvjete za rad i poduzetništvo, potrebitima primjerenu zdravstvenu i socijalnu skrb.

Preispitati pretvorbu

Majka svih nepravdi u hrvatskom društvu, pretvorba i privatizacija, mora se preispitati. Za to nikada nije prekasno. Istina, kotač povijesti ne može se vratiti niti to treba pokušavati. Ali, onaj dio pretvorbe koji je kriminalne naravi mora se sankcionirati. Načelo “tko je jamio - jamio” nikada ne smijemo prihvatiti kao konačno. Umjesto njega, prihvatljivo je “ili plati - ili vrati”! Ogromna ekonomska šteta koja je počinjena Hrvatskoj i njezinim građanima tek se dijelom može sanirati. Oni koji su se nesrazmjerno obogatili dok su drugi krvarili na ratištu zloupotrebljavajući nepravedne zakone, kršeći ih, moraju vratiti dio otetog nacionalnog bogatstva. Ne samo radi ekonomskih efekata, nego radi moralne poruke, povratka vjere u institucije i pravednu državu. Hrvatska više nikada ne smije dopustiti da mladi ljudi dobiju poruku kako se ne isplati pošteno raditi, da je dovoljno biti u povlaštenom krugu i time dobiti nezarađeno bogatstvo. Hrvatska mora promovirati kult rada, poštenja i vjere kako se jedino radom može steći imetak.

Motivacija mladih

Oni koji su se nesrazmjerno obogatili dok su drugi krvarili na ratištu moraju vratiti dio otetog nacionalnog bogatstva
Općenita načela pravednosti i morala koja želim afirmirati u hrvatskoj politici naći će svoju praktičnu primjenu na svim područjima društvenog života. Ekonomski oporavak i izlazak iz krize bit će moguć kada se poduzetnicima omogući investiranje a da ne moraju podmititi ovoga ili onoga, kada organizirani kriminal više ne bude uzimao svoj danak. Pravedni zakoni potiču domaću proizvodnju. Država konačno mora mehanizme ekonomske politike, posebno poreze i subvencije, prilagoditi onima koji žele u Hrvatskoj proizvoditi i izvoziti. Jedinstvo plave i zelene Hrvatske, zajednička akcija turizma i poljoprivrede važna je okosnica borbe protiv recesije, nezaposlenosti i bespotrebnog uvoza svega i svačega. Pravedna država vodi računa o mladoj generaciji, školskom i obrazovnom sustavu koji zaista osposobljava za nesmiljenu utakmicu na tržištu rada, ali i odgaja. Društvo koje motivira mlade na učenje i rad, koje motivira kreativnost, ne mora se bojati droge i nasilja.

Pravedno društvo vodi računa o svojim prirodnim i ljudskim resursima. Nepravedna je politika jeftino rasprodala velik dio nacionalnog bogatstva. Tim prije treba voditi računa o onome što još imamo: najljepšem moru, plodnoj zemlji i vodi. Zdrava, čista voda, kažu stručnjaci, koštat će uskoro po litri više od nafte! Zato, pravedna država neće i to nacionalno bogatstvo budzašto predati stranim ili domaćim predatorima.

Moralna kriza

Naše društvo, ako se nastavi sadašnja politika, polako će izumrijeti. Očuvanje nacionalnog identiteta i kulture Hrvata i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj ovisi i o tome hoće li Hrvatska za desetak godina imati tri ili pet milijuna stanovnika. Ljudi su najveće bogatstvo i pravedna im država mora omogućiti da pristojno žive od svoga rada. Duboka kriza u koju smo već zakoračili nije samo ekonomska, nego i opća, moralna.

Ona je izazov koji možemo i moramo svladati. Ona je prilika da hrvatsko društvo postavimo na novim načelima morala i pravednosti. Nova pravednost je projekt koji gleda u budućnost i vidi Hrvatsku kao europsku zemlju u kojoj stanuju blagostanje, pravednost, pravna država, ljudska prava, zemlju u kojoj je lijepo živjeti.

Tko je glasao

Datum objave 20.07.2009

Datum objave 20.07.2009 06:50
Zadnja izmjena 20.07.2009 06:50

Ivo Josipović Ne trošite što niste zaradili
... bullshit.

čista demagogija i najobičnije floskule koje već godinama čitamo i slušamo po svim mogućim sdp-ovim medijskim drkalištima.

mi možemo, mi moramo, mi trebamo...a nitko ne kaže kako, niti ima konkretan plan.

jao si ga nama s ovakvom vlasti, a još će nam jadnije biti ako nas preuzme ovakva oporba.

Tko je glasao

Krrrekani, mi možemo, mi

Krrrekani,

mi možemo, mi moramo, mi trebamo...a nitko ne kaže kako, niti ima konkretan plan.

Možda preuzmeju več uhodani plan iz 2000-te.

http://www.monitor.hr/clanci/zbog-najave-smanjenja-placa-racanova-vlada-...

Tko je glasao

jedan od boljih postova na

jedan od boljih postova na pollitika.com svaka cast!!!
a u hrvatskoj bi tu ulogu mogao odraditi ante gotovina! samo smranader i veleizdajnik mesic su ga "na vrijeme" "sklonili na sigurno"!

Kitz

Tko je glasao

@Kitz, sory što moram

@Kitz, sory što moram primjetiti da griješiš, jer Antu Gotovinu su u Haag spremili pok. Tuđman, Ivić Pašalić i lažni prijatelji i savjetnici kojima je Ante Gotovina vjerovao.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica imas pravo, ali

@kukljica
imas pravo, ali ova dva navedena zlotvora nisu nista poduzeli protiv toga jer se u haagu sudi hrvatskoj, nego su nasoj napacenoj domovini jos i gace skinuli i stavili vazalina da nas u haagu mogu sto lakse nag....i!

Kitz

Tko je glasao

@Kitz, slažem se, ali

@Kitz, slažem se, ali moraš priznati da smo kako bi narod rekao skloni tome da prečesto stavljamo kola pred rudu, pa tako i spominjemo samo zadnje karike u lancu zla.

Mislim da je pravi razlog sve ove nesloge i podijeljenosti oko toga što nam je činiti, a vrijeme radi u korist onih koji su na vlasti, tj. povlaštenih, a ne onih pod jarmom, tj. iskorištenih i odbačenih.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mašala

Mašala

Tko je glasao

@RoseParks ...a tko bi tu

@RoseParks
...a tko bi tu ulogu mogao odraditi po tvojem misljenju?
budisa nije vise politicki aktivan, nazalost, brunu busica su (ste) ubili, sinisa glavasevic je isto tako nazalost poginuo jer je tadasnja vrhuska zrtvovala vukovar da bi nas svijet cim prije priznao...

Kitz

Tko je glasao

molim te kitz ili objasni,

molim te kitz
ili objasni, obrazloži, dokumentiraj tu tvrdnju
ili razmisli o tome da prestaneš ponavljati neutemeljene laži
ovako daješ potvrdu totalitarnim djelatnicima kao što su bili goebels i njegovi
partijski drugovi visarionovič, pa određeno vrijeme i jbt
ta je laž bila poznati način propagandnog rata protiv hrvatske
(ratni oblik zanimanja, bagerist-tenkist, građevinar-inžinjerac, PR macan - ratni PR djelatnik)
i koristili su je neprijatelji hrvatske države
korištenje takvih laži
prelazi granice političke borbe unutar hrvatske
imaš pravo posumnjati
ali te to obavezuje na detaljnu analizu dostupnih dokumenata,
uvid u dokumente glavnog stožera, uvid u dokumente neprijatelja
i ne najmanje važno
uvid u izjave, tekstove vuikovarskih heroja
jastreba, malog jastreba,
poznatih i manje poznatih boraca i stradalnika
prije nego što javno dadeš takvu izjavu

inače, ovako kaubojskim pristupom
rušiš i vlastiti ugled, i ugled pollitike kao mjesta gdje se ozbiljno razgovara
o problemima hrvatskog društva

luka

Tko je glasao

@luka (i igara) sta ce meni

@luka (i igara)
sta ce meni kojekakvi uvidi u izjave vukovarskih heroja, ja ih osobno skoro sve znam, osim blage zadre kojega sam samo iz vidjenja poznavao...
ako je mogao knjizevnik vaclav havel biti ceski precjednik zasto ne bi sinisa glavasevic (nazalost pokojni) biti danas nas precjednik, ili bruno busic, npr... pa obama (USA) i sinisa su skoro vrsnjaci...
zar nam moraju uvijek biti precjednici, premijeri i ministri - belosvetski prevaranti, neokomunjare, hohstapleri, kamatari, ljigavci koji bi vlastitu mater prodali ako dobiju proviziju... zasto ne moralne vertikale kao oni gore navedeni i budisa?!?
a göbels i staljin nemaju nikakve veze sa mojim tvrdnjama, lupas gluposti, ti si vjerojatno jedan od onih koji se slazu sa vodjenjem politike "ruka ruku pere, a obije lice"...
a ti te tvrdnje o veleizdajniku mesicu i belosvetskom oberhochstapleru smranaderu pobij sa cinjenicama pa ja vise necu "rusiti ugled" pollitica.com niti cu kaubojski pristupati(?), a o mojem vlastitom ugledu ne bih jer sam ovdje samo virtualno kao Kitz, kao i ti kao luka...

Kitz

Tko je glasao

@Kitz, čekao sam 7 dana

@Kitz, čekao sam 7 dana nadajući se da će netko od kolegica i kolega, ili pak sam mrak reagirari na trpanje u isti koš Budiše, Brune Bušića i Siniše Glavaševića.

Nažalost nije se našao nitko tko bi osporio ovu uvredljivu usporedbu Brune Bušića i Siniše Glavaševića, što ovim putem činim.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

mislim da je situacija

mislim da je situacija toliko loša da se ne može svaliti na leđa jednog čovjeka. morao bi biti tim stučnih ljudi! kad bi postajala neka moralna vertikala kao "nadzor", možda bi još i nešto moglo biti...

Tko je glasao

frederiče

frederiče

mislim da ova tvoja tvrdnja Posljednji lokalni izbori su bili prezagušeni porukama o takozvanoj opasnosti od „komunizma“ (mada je ovaj kolabirao sam od sebe i više se ne može vratiti);jednostavno ne Stoji ili ne pije vodu
Evo i zašto
s komunizmom nismo raskrstili samim tim što smo stvorili novu državu a niti smo u svojim glavama isto napravili
vlastokracija u našoj državi upravo s komunističkim receptima vladanja i vlada jer načelo jedinsva vlasti je u uporabi od osamostaljenja države protkana kroz sve segmente našeg društva koji u svojoj strukturi ni nemože drugačije funkcionirati budući da se kroz segmente vlasti i upravljanja u strukturi izvršioca iste vlasti nalaze ljudi koji funkcioniraju i rade upravo po komunističkim načelima vladanja a isti se izmjenjuju na pozicijama od osamostaljenja.
Pojedinci koji ipak pokušaju izdignuti se iznad utvrđenog obrasca vladanja jer ipak razmišljaju svojom glavom jednostavno budu potučeni na ovaj ili onaj način ili ih se jednostavno proglasi neprijateljem države a svoje misli ili ideje koje imaju ne mogu prezentirati javnosti budući su mediji ovi ili oni kontrolirani iz centara moći ili ih se blago rečeno proglasi čudacima.
Svi vrište da je država centralizirana pa naravno da je i čiji je to sistem vladanja nego komunistički
želimo u EU a na koji način ona funkcionira pa isto na komunistički centralizirani način upravljanja dokaz ti je Evropska komisija koja sve propisuje i stvara pravila kako i na koji način provoditi oduzimajuči pravo članicama da isto same čine

Tko je glasao

Tekst je toliko dobar i

Tekst je toliko dobar i pametan da nemam komentara.Javljam se radi potrage za osobom,koja će nas spasiti i izbaviti iz ove agonije.Mislim da je normalnom građaninu Hrvatske dosta očeva nacije,spasitelja i izbavitelja.Kao osoba u kasnim 40tima imam previše tata i dobroćinitelja.Kako uleti neki novi otac sve mi je gore.Poželim biti djete samohrane majke.Zato mislim da Hrvatskoj ne treba spasitelj nego stećajni upravitelj.Razuman tip.Bezkompromisan.Možda i diktator.Ali od onih koji nemaju drugu opciju.Diktator-humanist-filozof-estetićar-vizionar.Ako ste skužili bio bi to diktator za političare i kriminalce a za nas ostale bio bi ono ostalo.Možda tražim nemoguće ali takova je socio-ekonomska stvarnost.O HDZu ne želim ,jer to je stranka Sjeverne Koreje i tu su u prolazu.Nešto kao elementarna nepogoda.

Tko je glasao

Sudeći prema dubini

Sudeći prema dubini promjena koje zazivaš da se dogode u hrvatskom društvu, iste se ne mogu nazvati drugačije nego revolucija. Sve drugo, a to imamo na djelu, nije odmaklo dalje od puke kozmetike.

Obzirom da su posljednjih dvadeset godina samo nastavak neke ranije revolucije "koja teče" i da je ondašnja "avangarda radničke klase" gotovo u potpunosti sačuvala svoju vodeću ulogu, samo sada u javnosti oličena nekim drugim facama dok iza kulisa se i dalje odvijaju procesi dogovorne ekonomije i svi od ranije poznati oblici političkog odlučivanja, proces koji bi se imao dogoditi bi zapravo bio kontrarevolucija.

Također poučeni iskustvom borbe protiv klasnog, vanjskih i unutrašnjih neprijatelja sistema, lako možemo prepoznati da se i danas vode odlučne bitke za očuvanje "samoupravnog socijalističkog sistema" kojeg je u odnosu na ponašanje vladajuće političko-ekonomske elite karakteriziralo poslovanje na zajednički račun, dakle, glavni generator razvoja je državni proračun i beskrajno iscrpljivanje oko toga kako ga dijeliti što je u stvari samo pretakanje iz šupljeg u prazno ukoliko nema dotoka svježeg novca iz stranih kredita. Kako toga sada nema i teško da će uskoro biti, opisani sustav se urušava sam od sebe što se ogleda u činjenici da neki "hapači" se ipak prokazuju i udaljavaju s pozicija za hapanje, ali tek kako bi se osiguralo daljnje napajanje onih na hijerarhijski višim položajima (za drugove uvijek mora biti).

Za iole značajnije promjene tog višedesetljetnog sustava s jako izraženim sposobnostima za samoodržanje je potrebno da dođe do potpunog kolapsa, oduzimanje i štednja na najsiromašnijima je pokazatelj da je isti blizu, ali i tada treba paziti da nam se ne dogodi sindrom južnoameričkih država koje i u takvom stanju uvijek iznjedre nove i nove vođe koji svoju "revolucionarnu ulogu" naplate opet na račun tih istih siromašnih građana.

Zato nisam za traženje nekih novih "vizionara" već kao nemesis, za to da se javne ovlasti decentraliziraju do mjere da aktualne političke elite sve manje mogu utjecati na ono što nam oblikuje život. Tako decentralizirani i nakon što u većoj mjeri pospremimo na svojim razinama, zbog potrebe da se pravednije riješe zajedničke stvari, naći ćemo načina za postizanje koncenzusa o tome kako treba izgledati državna administracija koja s najmanje novca za vlastito održavanje treba odrađivati najviše onoga što nam stvarno treba.

Očekujemo li da se pojavi neka nova snaga na vrhu, lako bi se mogao dogoditi samo nastavak revolucije koja teče i koja mijenja samo formu dok sadržaj i metode preživljavanja avangarde ostaju isti, omogućavajući tek da se politička elita regenerira uvođenjem nešto mlađih vojnika partije.

Revolucija je doduše uvijek "jela svoju djecu" ali nikada sebe. Zato to ni od ovih ne treba očekivati.

B-52

Tko je glasao

Ježuš Krištuš. "sm" je

Ježuš Krištuš. "sm" je ipak "ap"

Tko je glasao

Ježuš Krištuš. Gosn

Ježuš Krištuš. Gosn sudac vidi bijele miševe :)

My Soul

Tko je glasao

Ježuš Krištuš. "sm" je

Ježuš Krištuš. "sm" je ipak "ap"

Nije. Nit bi mogao. Niti htio.

Mada vjerujem kako su ovakve opaske mišljene kao kompliment, moram reći da mi čine izvjesnu neugodu.

S "ap"-om dijelim neke poglede o dijelu ključnog u politici, povijesti i ekonomiji, kao uostalom i dosta drugih ovdje, ali ne bih volio da se način izražavanja koji s vremena na vrijeme volim koristiti shvati kao plagiranje njegovog stila (koji je btw neponovljiv).

Što se sadržaja tiče, isti se originalno može naći u dosta mojih dosadašnjih tekstova, pa i brojnim pisanim dijalozima s "ap"-om.

Dakle, iznimno cijenim originalnost i stil "ap"-a, razumijevao sam njegove tekstove još u ranoj fazi, ali smatram da sam nakon 2 godine i 33 tjedna članstva na Pollitici izgradio dovoljno prepoznatljiv imidž, kako po sadržaju tako i po načinu izražavanja, da povremeni izleti u nešto drugačiji stil pisanja ne bi trebali utjecati na promjenu toga.

Prvi put usporedba, asocijacija na njega, može biti simpatična i imponira. Međutim, višekratna može i iritirati jer smo mi ipak dvije osobe, originalne na svoj način. Ja dosta "šaram" po temama i izričaju a povremeno preklapanje s nekim drugim ne treba gledati kao više od toga.

Vjerujem kako se ni "ap" ne bi veselio usporedbama ove vrste, ni samnom ni s bilo kime. Suviše je originalan da bi ga itko mogao kopirati, čak i kad bi htio.

B-52

Tko je glasao

@sm Onda se ispričavam na

@sm
Onda se ispričavam na komentaru. Bio je u dobroj vjeri.

Tko je glasao

Nemesis sam rekao da je

Nemesis sam rekao da je deGaulle koncept a ne osoba, a on kao osoba je bio poseban zato što je svoj koncept uvijek stavljao ispred svoje osobe i silazio s vlasti kad god nije imao opću podršku. To je kod nas do sada bilo nezamislivo, ali se mora početi događati ukoliko javni interesu postanu dominantni, a privatne interese se onemogući transparentnim sustavom.

Slažem se da je sve zlo koncentrirano u vrhu centralizirane vlasti u kojoj centralizirani proračun raste do neizdržljvosti. pa su problemi nastajali radi proračunskoig trošenja. Decentralizacija je nužnost, i izgleda da se slažemo da če sustavom "što gore to bolje" se uskoro steći uvjeti da jedan preživjeli sistem sam odseli u ropotarnicu povijesti.

Tko je glasao

sam rekao da je deGaulle

sam rekao da je deGaulle koncept a ne osoba, a on kao osoba je bio poseban zato što je svoj koncept uvijek stavljao ispred svoje osobe i silazio s vlasti kad god nije imao opću podršku.

Ne uspoređivam Sanadera sa De Gaulle, no dal je ostavku jel je konstantno kritiziran i sad opet ne valja.

Frederik, mi živimo preko svojih mogučnosti i potrošimo uvjek ono kaj imamo, a neki i ono kaj nemaju. Tak smo se naučili u jugoslaviji i tam je uvjek infalacija pojela dug i sve se je dobro završilo.

Tko je glasao

Slažem se da je sve zlo

Slažem se da je sve zlo koncentrirano u vrhu centralizirane vlasti u kojoj centralizirani proračun raste do neizdržljvosti. pa su problemi nastajali radi proračunskoig trošenja. Decentralizacija je nužnost, i izgleda da se slažemo da če sustavom "što gore to bolje" se uskoro steći uvjeti da jedan preživjeli sistem sam odseli u ropotarnicu povijesti.

Kako onda objasniti velike probleme u određenim gradovima i županijama koje su dospjele u velike financijske probleme, a isto tako su se ponašale neracionalno i do besvijesti se zaduživale ulupavši lovu u nepotrebne megalomanske projekte, uz to su također karakteristične po lokalnim moćnicima koji su se ponašali isto kao i središnja vlast: Dubrovnik, Varaždin, Osijek, Požega, Zagreb...kako državno uređenje može biti korijen problema? Ako dvije županije stoje loše, zašto bi njihovom fuzijom i većim ovlastima došlo do poboljšanja situacije?

PS
I Mesić je isto tako znao silaziti s vlasti...:)

Tko je glasao

Frederik, U potpunosti se

Frederik,

U potpunosti se slažem ko i uvjek sa tvojim stavovima, no sljedeči citat mi nije jasan i molim te da mi ga malo razjasniš.

Hrvatsku samo ima mjesta opciji građanske države - i federalističkom regionalizmu koji jedini može osloboditi kreativne nacionalne potencijale.

Tko je glasao

Pa drago mi je da si pitao,

Pa drago mi je da si pitao, jer ovaj dio može nekima izgledati sporan, ali nije zasad upao u oči.

Stvar je vrlo jednostavna. Hrvatska je jedna država ali kao i svaka druga država sastoji se od prorodno-povijesnih cjelina koje su ekonomski i mentalno dosta kompaktne. Kao takve moraju biti samostalni nostitelji vlastitog razvoja, subjekti svoje sudbine. Ne može se u Zagrebu kreirati razvoj Slavonije i zato je tamo pukla stvar a ne radi Branimira Glavaša.

U Hrvatskoj je postojao strah od regionalizacije, pa je uveden centralizam, koji je značio centralizaciju novaca, ali i njegovo usmjereno tošenje. Formiranje mnoštva gradova , općina i naročito županija nije bila nikakva decentralizacija nego služila daljnem cijepanju prirodnih cjelina Hrvatske.

Sadašnji krah državnog proračuna je ustvari krah centralizirane politike jer je proračun nepodnošljivo rastao a trošio se kako se kome svidjelo u vrhu vlasti. Več su se počele stvarati regije, počelo je od Istre, prešlo je na Slavoniju, pitanje je kad će Dalmacija itd. Velike cjeline koje će se formirati moraju imati svoju vlastitu strukturu i organizaciju, tj. regionalone parlamente i vlade - a to je federalizam. U suvremenoj Europi su sve regije tako organizirane, pa i nama slijedi takav proces, a to nije nikakva strašna stvar. Demokraciju se ne može ograničavati a pogotovo ne davati ogromna sredstva u ruke onima kojima ponekada ne bi smio dati ni da ti ovce čuvaju.

Županije se moraju pretvoriti u regije, a njih će biti mnogo manje (4-5) s velikom vlastitim ovlastima jer moraju postati odgovorne za svoju vlastitu i zajedničku sudbinu.

Eh da, i te izborne jedinice. Apsurdno je da jedna (X) izborna jedinica obuhvaća od Dubrovnika do pola Splita, a IX od pola Splita do Šibenika i Zadra - koga onda takvi zastupnici doista zastupaju. Izborne jedinice će sutra oslikavati regionalnu podjelu, a imati onoliko zastupnika koliko im pripada po broju stanovnika/birača - takav pristup je pravedniji.

Naravno uz ukidanje prekobrojnih. U BiH ima prema zadnjim procjenama cca 450.000 Hrvata skupa sa maloljetnom djecom, a mi imamo oko 600.000 prekobrojnih i to samo birača. To jednostavno značu da "fantomska pokrajina" koju sam spominjao (a koju su neki odmah povezali s BiH) nije BiH nego Palarićeva izmišljotina koji je organizirao biračke popise s raznih strana - vjetrojatno ih ima duplo upisivanih i untar Hrvatske - a to je apsurd nad apsurdima.

Tko je glasao

Primjerice Vlado Gotovac je

Primjerice Vlado Gotovac je u ranoj fazi države uvijek spominjao važnost regionalne raznolikosti u Hrvatskoj i očuvanju iste. Samo što su često mnogi ljudi te raznolikosti iskoristili za mržnju i manipulacije.

Centralizacija Hrvatske je još jedna od grešaka koje su mogle biti ispravljene nakon rata...

Tko je glasao

Gospodine

Gospodine Frederik,
Formiranje mnoštva gradova, općina i županija nije bila nikakva decentralizacija već je sve to poslužilo da se od samog početka nagradi zaslužnike vladajučih te povećanje neučinkovite administracije.
Načelnici takvih zapizdina donjih ili gornjih su postali mali bogovi nad malim ljudima.
A tokovi nam još uvijek kroje kapu.
Piramida uhljebljivanja, mita, korupcije, ogavne privatizacije, lopovluka , kriminala,a na vrhu kasta povlaštenih obitelji i kvazi političara.
U temelje te piramide ukopaše nas male ljude od kojih žive, bacajući snam s vrha mrvice nedostatne niti za golo preživljavanje.
Pretvoriše nas u zombije, ispiše nam i zadnju kap krvi, ne shvačajući da se ljuljanjem temelja urušavaju i oni sami prema dolje upravo u ruke onih zombija gladnih i žednih ne samo vode nego i krvi.

pozdrav,
Grd & lin

Tko je glasao

Kak sam shvatil, na jednoj

Kak sam shvatil, na jednoj strani se kritizira veliki broj opčina i gradova i to kak troše velike novce za birokraciju i plače a na drugoj strani se zagovara razdjela vlasti po regijama i dodatni troškovi za plače novih predesjednika regija.

Poznato je da imamo puno opčina i gradova koji su više nego siromašni i regionalno su koncentrirani, a u susjedstvu su baš onih bogatih.

Su spremne te bogate regije snosit financiranje tih istih.

ukidanje prekobrojnih birača je jednostavno. Niko ko nema osobnu i adresu stanovanja, nema pravo glasa.

Imamo sabor i nek birači pritisneju svoje zastupnike, no niko to ne radi.

Puna su usta svima kak drugi odlučuju o njihovoj vladi a ne poduzimaju ništa da tomu staneju na kraj.

Ukinut dvojna državljanstva i uvest vize za građane BiH i Srbije.

Tko je glasao

Gospodine Skviki, osobno sam

Gospodine Skviki, osobno sam protiv ukidanja dvojnih državljanstava.
Razlozi za to su ogromni. Razmislite o ljudima u dijaspori. To bi donilo vrlo loše konotacije.
Već je ovdje toliko tog ispisano da je naj veči problem stalno mjesto boravka koje pojedinci imaju i tamo i vamo te na taj način koriste sve moguće benificije a koje plaćamo mi porezni obveznici RH.
Sve to se kasnije vraća kroz izbore koji su na kraju van svih pravnih regula te takva izabrana vlast ne može biti legalna i legitimna jer se od početka temelji na krivim popisima biraća.
Zato je Anton Palarić i nagrađen jer je odigrao igru koja paše izabranima i bez koje ovi izbori nebi bili kakvi jesu.
Samim tim imamo Ustavne suce kakve imamo, a tako nam je i s DSV-om.
A to bi trebao biti temelj obrane demokracije i same RH.
Krakovi hobotnice su sve veći i samo to garantira postoječoj kliki opstanak na vlasti.
Ipak za hobotnicu postoji riješenje: Uhvatiti je, izvrnuti joj muju na drugu stranu, staviti u hladnjak da mrvu omekša, stući joj krakove da budu još mekši te pomješati je s onim krompirom što ga dobiše Kosorica pa nek radi krompir salatu ali s hobotnicom.
Pozdrav,
Grd & lin

Tko je glasao

Moguće je izvesti promjene

Moguće je izvesti promjene na bolje, ali samo uz temeljito "čišćenje"iz društva nagomilanih neoburžujskih vlastelina.
Nije moguće imati prosperitetno društvo na način da će 5% građana uživati u blagodetima civilizacijskih dostignuća, do kojih će dolaziti po nekakvoj rodjatsko-podobničkoj formuli.
Iz 95% građana koji si ne mogu priuštiti skupe "igračke" zbog sustavnog osiromašivanja iznjedrit će se oni koji će željeti prekinuti niz nepravedne preraspodjele, a to vodi u destrukciju nesigurnost i kaos.
nemiri se ne spriječavaju na ulici, nego prije nego uopće dođe do njih.
Kako?
Pravednim zakonima koji neće pogodovati samo za 5% građana u RH.
Teško je donjeti zakone kojima će se "izbalansirati" stanje u društvu, pogotovo kada bi to donošenje zakona trebali ostvariti oni koji su duboko zagrezli u robovanje materijalnim vrijednostima.
Kada znamo da materijalne vrijednosti donose najveći razdor među ljudima i uvjetuju ostvarenje geneze zla,onda bi svi oni koji vode brigu o miru u zajednici trebali voditi računa o potrebi pravedene preraspodjele vrijednosti.
Znamo da mi nemamo u našem društvu familije koje su naraštajima stvarale bogatstvo, nego samo neovlasteline koji su kroz proteklo 18 godišnje razdoblje raznim makinacijama došli do vrijednosti na način da su prigrabili za sebe i svoje obitelji ono što je trebalo biti raspoređeno kao vlasništvo na sve građane podjednako.
Upravo ta nepravedna preraspodjela u građanstvu generira nezadovoljstvo i nemir.
Ma koliko gospoda "kruha i igara" davali neukom puku,taj puk će doći do točke usijanja i onda povratka nema.
Opet ćemo generacijama morati graditi ono što se je porušilo zbog nepravodobnog povlačenja potrebitih poteza.
Bolje je imati 5% nezadovoljnika kojima će biti omogućena egzistencija uz prosjećni OD u RH, a oduzete im sve vrijednosti koje su stekli u privatizaciji od osamostaljenja do danas, nego imati 95% nezadovoljnika od kojih velik dio njih proživljava sa primanjima ispod prosjeka u RH.
Država treba uz korištenje priznatih stručnjaka upravljati tim bogatstvima.
To oni koji bi trebali razumjeti ne razumiju i dolazi vrijeme kada će im biti kasno da naprave bilo što,a najmanje će biti prilike za popravke.

Tko je glasao

I mi imamo, svog de

I mi imamo, svog de Gaulle-a,
ženska i po, zar to je smola?
Oko struka... pregaču sad stavlja,
da kuharica nije, glatko zaboravlja.

Na glavi kapa, u loncu vrući krumpiri,
užasan vonj kuhinjom se širi.
Šefici jadnoj ... graške znoja na vratu,
jer priprema ona... probnu salatu.

Noge joj drhte, srce ludo bije,
panika je hvata, nikad kuhala nije.
Golim rukama... dva krumpirića vadi,
iz sve snage puše, dahom ih hladi.

Šuki... ko uvijek, iza leđa prilazi,
misli da ga ne vidi...jezik joj plazi.
Snažan i ogroman... hod mu trom,
okrete se ona, i ošine ga grom.

Izmotavanja sad dosta i gnjusnih laži,
recept na sunce!... u roku keks kaži:
začine ti stavi i... puno majoneze,
đaci i penzići... nek prvi to meze!

Mučila se kuharica skoro pola dana,
na pladnju se puši pokusna hrana.
Preko volje Šuki, liz jedan baci,
salata je grozna...vidi se po faci.

Po ramenu je tapša... zlurado tješi,
serviraj to sranje, i...lažno se smiješi...

Tko je glasao

@frederik, kako si u

@frederik, kako si u dnevniku pogodio u sridu, a u ovakvim prigodama mislim da ponavljanje nije majka mudrosti, ostaje mi samo mogućnost odgovora na postavljena pitanja.

• Koliko današnjih sabornika bi uspjelo proći kroz takav filtar?
Unatoč spuštanju ljestvice kriterija na minimum osjećaja za poštenje, savjesnost odgovornost, i vjerodostojnost, smatram NIJEDAN!

• Koja bi to osoba mogla odraditi povijesnu ulogu hrvatskog de Gaullea?
Naravno na ima tisuće i tisuće onih koji bi to znali odraditi, ali se aktualna bagra na vlasti i njihova plutajuća govna i političkki lešinari po medijima pomno brinu da takvima ne dozvole pristup javnosti.

Stoga je jasno da se nećemo riješiti nametnika i štetočina s Markovog trga bez uklanjanja medijskog šljama, u prvome redu onoga šljama koje je politika postavila na prisavskoj maloumnici i uredničkim mjestima političkih, a ne neovisnih medija medija.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

I u kvazi-privatnoj sferi

I u kvazi-privatnoj sferi medija je prisutan kriminal. Kažem kvazi jer su u sprezi s politikom i mafijom. Znamo svi koji su najutjecajniji mediji i tko je vlasnik u sudskom registru...

Tko je glasao

da li bi iz tisuća i

da li bi iz tisuća i tisuća izdvojio bar jednog, konkretnog, imenom, likom i djelom?
bila bih jako zahvalna!

Tko je glasao

Fumi, Način da se izabere

Fumi,

Način da se izabere osoba koja bi mogla vodit državu je samo preko puta koji sam uvjek predlagal.

Skupit ljude raznih opcija sa interesom za bolje sutra, a među onima koji su več bili na skupu ima kvalitetnih ljudi i dal bi nekim ljevičarima bez problema svoj glas.

Več sam prije više od godinu dana i jednog predložil.

Tko je glasao

sve pet Skviki ali zbilja

sve pet Skviki ali zbilja bih voljela dobiti odgovor od Kukljice!

zato što mislim da je on o toj temi mnogo razmišljao i da ima neku šemu, pa pokušavam pogurati da ju pokaže i nama!

znam da je to jako sklizak teren i da gotovo i nema osobe koju mi ne bi mogli ispljuvati, ali Kukljica dragi, možda se isplati pokušati?

Tko je glasao

Pacijent:

Pacijent: glasac

Starost:18-95 godina

Simptomi: Pacijent se zali na disfunkciju rada ruku.
Npr. kad glasa on misli jedno, ali olovka u njegovoj ruci zaokruzi drugo.Posljedica je ta da nitko nije glasao za ove postenjacine osim zbog tog cudnog poremecaja.

Ostale tegobe: Pacijent otklanja svaku mogucnost da je to ozbiljna motoricka disfunkcija, i sumnja ( paranoia?)
da je rijec o stranoj zavjeri ( Englezi, masoni, krokodili, reptili i sl....) Ima urednu probavu, a povremeno ima uznemirujuce snove pa se budi u strahu ( sanja ovrhe, otpustanje sa drzavne sise i sl. )

Dijagnoza: Pacijent je nezreo, neobrazovan i nesiguran.Uz to je i mentalno lijen, pa sve svoje brige pa cak i vlastitu egzistenciju te brigu o novcu koji izdvaja za porez uopce ne drzi vrijednom interesa.

Terapija: Ukratko uciti, uciti i samo uciti, a onda tek izaci i glasati.
Uz ovo treba poraditi na otklanjanju straha od samog sebe i nesigurnosti.Bitno ostecen 60 godisnjim sindromom drzave-sise koja brine o svima i svemu, a sve koji 0,1 cm imaju sto reci i dovesti prosjek do glavobolje-eliminira.
Pacijent treba posvetiti vise pozornosti samome sebi kad su se vec svi svi njegovi idoli posvetili sebi i svojim 3-5 generacija nasljednika.Pa se negdje hlade koktelima ili kupaju u moru.

* Aka: Tzv. demokratska vecina je izabrala i dobila sto i zasluzuje.Da su to sve strani namjesnici ili protektori, ne bih rekao ni "a", ali zaista je krajnje vrijeme da se odgovornost uvrsti u modus operandi na atomskoj razini (pojedinca), jer kako vidimo sve je isto i iste njuske se jos imaju hrabrosti najaviti kao novi Mesije.
Vjerujem da ni oni iz svojih krletki nemaju pojma u kakvom im je stanju pucanstvo, jer bi se prije pokrili po usima...

Tko je glasao

Slažem se u potpunosti sa

Slažem se u potpunosti sa napisanim, pogotovo sa izmjenom koja se treba sprovesti temeljito u parlamentu.

Ja to neznam stručno reć kako mislim, pa ću reći lajički:

Mi imamo predsjednika koji je samo marioneta, nema ama baš nikakvu funkciju u državi ( koliko sam ja uspijela primjetiti) i zapravo sve odluke donosi sabor. Sanader se pojavljivao primjerice u medijima 10X više nego Mesić. U većini stvari se nisu slagali, a uvijek je bilo kako Sanader zamisli.

S druge strane nikako mi se nesviđa ovo izglasavanje zakona u saboru, kada se zna da vodeća stranka ima više političara u saboru i da će se izglasati kako oni žele. ( zanemarujem ove koalicije, to je ionako lažno patroliranje)

Možda da se uvede moguć sustav samo 2 stranke, možda bi se te 2 i trudile doći do izražaja?

ovako je ta 2 uvijek 2. i tješi se da je iza nje još 5-6 stranaka pa da i nije tako loše pozicionirana, pa onda imamo hrpu neradnika u saboru.

Tko je glasao

Frederico, varam li se ja

Frederico,

varam li se ja ili je u tvojoj viziji hrvatskog "the new statesman"-a opisan čovjek koji je antifašist do jaja, demokrat do ibera, turbo moralna vertikala, vizionar par excellance, ne libi se odlučnih rezova, posebno je sklon otpisivanju Hrvata u BiH, stameno i odlučno prvi stoji na braniku protiv galopirajuće fašističke nemani, ukratko...

....pa to je Stipe Mesić! :)

Tko je glasao

Da, hdz-ekonomija, na prvi

Da, hdz-ekonomija, na prvi pogled ispada tako, ali mislim da frederik nije imao na umu Mesića (ne najmanje iz prozaičnog razloga da je taj čovjek iskoristio sve svoje prilike i da već zbog toga nema više kapaciteta dati bilo što od potrebnog za trenutnu situaciju). Frederik je uzao De Gaullea kao primjer, ali je itekako svjestan da i tog državnika treba razumijevati u konkretnim prilikama, a kao putokaz uzimati principe kojima se u svojim odlukama ravnao.

Koliko god sam pristalica učenja iz povijesti, toliko sam skeptična prema preslikavanju modela bilo prošlih bilo suvremenih. I to zato jer taj pristup implicitno potiče inertnost u iznalaženju potencijala promjene u sebi i pasivno-frustrirani stav "u očekivanju Godota", izražen dobro poznatim uzdahom: e, da je nama sad barem tu jedan xy.... Naravno da se veliki/e državnici/e rađaju poput genijalnih umjetnika/umjetnika, znanstvenika/znanstvenica i talentiranih sportašica/sportaša, ali politika nije niti umjetnost niti znanost niti sport.

Politika je sposobnost ljudi da žive zajedno kao slobodni i jednaki i umijeće iznalaženja načina da život u zajednici donese maksimalnu sreću što je moguće većem broju pojedinaca i pojedinki. Politika je zajedničko djelovanje (komunikativno) kroz koje se individue mogu istaknuti svojim vrlinama i u određenim okolnostima postati vođe. Dakle, bez komunikativne prakse nema političke selekcije vođa, nego se takvoga vječno iščekuje kao Mesiju, kojeg se onda ustoličuje na mjesto "spasitelja". Na kraju se obično pokaže da se radilo o lažnom "spasitelju" i sve kreće ispočetka.

Činjenica da mi u Hrvatskoj ovog trenutka ne možemo među sobom prepoznati niti naći nekoga s mesijanskim osobinama (a bez obzira na podudaranje u glasovima u imenu, Mesić to također nije :), trebala bi nam biti dovoljna da se okanimo ćorava posla traženja takvoga i da se, umjesto toga, prihvatimo odgovornog posla obnavljanja naše devastirane politike tj. izgradnje političke zajednice od njezinih temelja. Moramo početi komunicirati o tomu zašto želimo živjeti zajedno tu gdje jesmo, pod kakvim uvjetima i kakve političke institucije želimo ostaviti u naslijeđe budućim generacijama. Kroz taj proces moći ćemo onda između sebe izabrati dovoljno vrle da ih zasluženo prozovemo državnicima/državnicama.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis, točno tako, do

@nemesis, točno tako, do sada smo se ponašali po onoj o utopljeniku i slamki, a sada nam se vrijedi držati one da opženi i na hladno puše.

Komuniciranje je oduvijek snaga, ali zakoni koji se poštuju, je bila i ostala jedina alternativa kojom se naša devastirana politika može dotjerati u red.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da, hdz-ekonomija, na prvi

Da, hdz-ekonomija, na prvi pogled ispada tako, ali mislim da frederik nije imao na umu Mesića (ne najmanje iz prozaičnog razloga da je taj čovjek iskoristio sve svoje prilike i da već zbog toga nema više kapaciteta dati bilo što od potrebnog za trenutnu situaciju). Frederik je uzao De Gaullea kao primjer, ali je itekako svjestan da i tog državnika treba razumijevati u konkretnim prilikama, a kao putokaz uzimati principe kojima se u svojim odlukama ravnao.

Nemesis,

uvjetno se slažem s tobom, dodao bih i to da određena vremena zahtijevaju određene političke osobnosti koje guraju društvo naprijed. Smatram da smo degolovsko vrijeme u Hrvatskoj već imali i da je Tuđman bio hrvatski De Gaulle i da nam sada više ne treba De Gaulle, jer sada više nismo u degolovskom vremenu, nismo ni u vremenu Ace Makedonskog, Kralja Tomislava, Napoleona ili Rose Luxembourg.

Ne slažem se da Frederico nije mislio na Mesića, možda samo toga nije bio svjestan, jer ga je gotovo savršeno opisao, naročito s aspekta turboantifašizma. De Gaulle je isto tako imao nekoliko come backova i vladao je do poznih godina.

Ako nam netko danas, u ovom posebnom trenutku u vremenu netko treba, onda bi taj netko trebao biti državnik iz današnje perspektive, dakle trebamo se samo osvrnuti oko sebe i vidjeti tko je na čelu zemalja koje još jedine u Europi ostvaruju gospodarski rast i rast standarda i koji je/su to državnik koji uspješno brodi/brode olujom financijske i gospodarske krize, a možda i tranzicije. Takav netko bi bio istinski Mesija u eri globalizma.

Odgovor se nameće sam. :)

Tko je glasao

Varaš se dakako Ja mislim

Varaš se dakako

Ja mislim da je Mesić uvelike kriv za kontraproduktivno ponavljanje Sanadera u drugom mandatu, i za sve ono što je ovaj počinio a onda onakvim odlaskom i sam priznao. Mesić je imao šansu to presjeći ali ne dovoljno mudrosti i hrabrosti, pa je zaj--o sebe, Sanadera i svih nas.

Ali je doista vesela pomisao da ćeš ti Mesića sanjati još dugo vremena nakon njegovog odlaska s ovog svijeta.

Opsesivnost nije produktivna crta karaktera!

Tko je glasao

Kao i obično vrlo dobar i

Kao i obično vrlo dobar i sadržajan dnevnik. Od tebe se izgleda niti ne očekuje nešto drugo :)
Nu, u oči mi upadaju dvije stvari (nekome možda nebitne, ali meni da kao, pretpostavljam, vjerojatno i samom autoru):
1.
Svoje vizionarstvo je dokazao ne samo u ratu protiv fašizma, nego neposredno poslije oslobađanja Francuske kada nije dozvolio da itko drugi osim njegovih vojnika oslobađa Pariz i tako trijumfira u ratu,
Ne znam s čim bi ti povlačio paralelu u Hrvatskoj kada je zagrebačka partizanska brigada morala čekati u Sesvetama dok su u Zagreb trijumfalno umarširali Popović i Nađ sa svojim armijama.
2.
Ovdje moram izvući onu latinsku: Etiam tu, mi fili Bruti! ( jedna od pretpostavljenih verzija...)
Zašto?
Pa zbog ovoga:
Nasuprot tendencijama oživljavanja propalog i u ratu poraženog fašizma, Hrvatskoj (koja je prošla svoju kalvariju i u drugoj vrsti komunističkog totalitarizma), doista su najmanje potrebni bilo kakvi fašistički recidivi.
Zar se i tebi ukazuju?

cogito ergo sum

Tko je glasao

a da se tebi za promjenu

a da se tebi za promjenu ukaže SUTRA????

Tko je glasao

Ja ne želim i neću graditi

Ja ne želim i neću graditi budućnost na iskrivljenoj prošlosti!
Svojedobno je netko pametan rekao (parafrazirat ću): Čovjek (narod) koji ne poznaje vlastitu prošlost nema ni budućnosti.
Jeli ti sada jasnije?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jedinohrvatska, poznaju oni

Jedinohrvatska, poznaju oni svoju prošlost itekako. Onu partizansku, što je šmajserima kosila sirotinju na Bleiburgu. Zato i ne žele da se više itko na to vraća!

My Soul

Tko je glasao

Da, to su dvije činjenice,

Da, to su dvije činjenice, obje iz naše neugodne povijesti - mi nismo imali svog de Gaulla!

Možda ga iznjedrimo sada - povijest uvijek odabere svoje miljenike kad za to dođe vrijeme

Tko je glasao

ja bih voljela ipak tim

ja bih voljela ipak tim miljenika - sposobnih stručnjaka s moralnim kapacitetom!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci