Tagovi

Lokalni izbori 2009 – epilog

Valjda zbog nepoznavanja merituma stvari kao i ?injenice da su novoizabrana op?inska, gradska i županijska vodstva nakon konstituiranja ve?inom otišla na ljetni godišnji odmor, mediji gotovo da ne pokazuju interes za to kako ?e funkcionirati lokalna (regionalna) samouprava u sredinama gdje su predstavni?ko tijelo i neposredno izabrani ?elnik izvršne vlasti iz razli?itih, me?usobno suprotstavljenih opcija. Vlada do lokalnih izbora nije ni predložila odgovaraju?a i prijeko potrebna zakonska rješenja pa ista nisu niti mogla biti usvojena. U ve? dobro poznatoj maniri, vlastiti propust i neodgovornost prema gra?anima su opravdali time da ?e ista biti donošena „u hodu“. Za neke bi to mogao biti i „hod po trnju“, prije svega za one kojih izbor nije po volji centralnoj vlasti.

Problem može nastati, a vjerojatno i ho?e, ve? pri donošenju Statuta koji, kako je regulirano zakonom, mora biti uskla?en s novim zakonskim rješenjima i donesen najkasnije u roku od 60 dana od dana konstituiranja predstavni?kog tijela. Statut istina donosi predstavni?ko tijelo ali ne samostalno ve? na prijedlog ?elnika izvršne vlasti.

Dakle, predstavni?ka vlast ne može ni raspravljati o Statutu bez prijedloga ?elnika izvršne vlasti ali isto tako ovaj ne može progurati niti jedno rješenje o željenom na?inu funkcioniranja jedinice lokalne (regionalne) samouprave ako ga ne usvoji predstavni?ko tijelo. To je potencijalna pat pozicija ve? na prvom koraku.

Drugi nije nimalo lakši. Poznato je iz predizborne kampanje da mnogi ?elnici izvršne vlasti ukinuto poglavarstvo namjeravaju supstituirati angažiranjem savjetnika za razli?ita podru?ja. Me?utim, kako i ta mogu?nost mora biti predvi?ena Statutom, predstavni?ko tijelo iz druge politi?ke opcije može vrlo jednostavno ne prihvatiti predloženo rješenje i onemogu?iti neposredno izabranog ?elnika izvršne vlasti da formira željeni tim vanjskih suradnika. Nije teško pretpostaviti kako bi se to odrazilo na funkcioniranje lokalne (regionalne) vlasti.

Svi sljede?i koraci koji zapravo ?ine srž rukovo?enja jedinicom lokalne (regionalne) samouprave, a vezani su za upravljanje materijalnim i financijskim resursima, ovisit ?e tako?er o ishodu sraza izme?u predstavni?ke i izvršne vlasti ukoliko poti?u iz razli?itih politi?kih opcija.

Evo i zašto (jedna od ovlasti ?elnika izvršne vlasti):

5.-odlu?uje o stjecanju i otu?ivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno podru?ne (regionalne) samouprave ?ija pojedina?na vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlu?uje o stjecanju i otu?ivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000(jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otu?ivanje nekretnina i pokretnina planirano u prora?unu, a stjecanje i otu?ivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima

Budu?i se davno odustalo od tvrdnje kako novac nije imovina, nedvojbeno je da se „stjecanje i otu?ivanje pokretnina i nekretnina“ odnosi i na trošenje prora?unskih sredstava. Tako?er treba obratiti pozornost i na ?injenicu da osnovicu za izra?un iznosa kojim ?elnik izvršne vlasti može raspolagati bez posebne odluke predstavni?kog tijela ?ine prihodi bez primitaka, dakle samo izvorni prihodi prora?una.

Nije tajna da prili?an broj jedinica lokalne (regionalne) samouprave funkcionira (preživljava) zahvaljuju?i isklju?ivo pomo?i centralne države a da su im izvorni prihodi skromni i tek simboli?ne naravi.

Ilustracije radi, izvorni prihodi prora?una grada u kojem živim su oko 11 milijuna kuna što zna?i da neposredno izabrani gradona?elnik može samostalno odlu?iti o utrošku tek oko 55.000,00kn, a i to samo ako je trošak planiran u gradskom prora?unu.

U svim drugim slu?ajevima, dakle za sve iznad tog iznosa ali i svaku kunu utrošak koje nije izrijekom naveden u gradskom prora?unu, odlu?uje predstavni?ko tijelo:

U slu?aju iz stavka 1. to?ke 5. ovoga ?lanka odluku o stjecanju i otu?enju pokretnina i nekretnina ?ija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno ?ija je pojedina?na vrijednost ve?a od 1.000 000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz to?ke 5. stavka 1. ovoga ?lanka, donosi predstavni?ko tijelo jedinice lokalne, odnosno podru?ne (regionalne) samouprave

Kako se navedeno može odraziti na samostalnost u odlu?ivanju i u krajnjem na realizaciju projekata zamišljenih i u predizbornoj kampanji obe?anih od strane sada ve? neposredno izabranih na?elnika, gradona?elnika i župana, nije teško pogoditi. Sumnjam da je pretežit broj njih o ovome dovoljno razmišljao, ako je i uop?e.

Nadalje, mogu?e su i situacije s obrnutim predznakom:

Sjednicama predstavni?kog tijela prisustvuje op?inski na?elnik, gradona?elnik, odnosno župan.
Jasno je da (namjerna) izo?nost navedenih ?ini upitnom legalnost održavanja sjednica predstavni?kog tijela njihovih jedinica lokalne (regionalne) samouprave i time izravno dovesti u pitanje poštivanje zakonskih rokova za donošenje pojedinih akata što u nastavku može utjecati i na stjecanje uvjeta za njihovo (po sili zakona) raspuštanje i raspisivanje novih izbora.

Sigurno je da se primjerice prihode i primitke prora?una jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili pak pitanje nazo?nosti na sjednicama može i druga?ije tuma?iti, pogotovo poznaju?i kreativnost naših ovlaštenih tuma?a, ali je nedvojbeno da podjela izvršne i predstavni?e vlasti izme?u dviju ili više suprotstavljenih politi?kih opcija može dovesti do zastoja u radu pa i potpune blokade funkcioniranja jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

U nastavku bi to moglo dovesti do beskona?nog arbitriranja središnje uprave (Antun Palari?) ili pak jednako dugog sudovanja pred našim ve? poslovi?no sporim i pristranim sudovima. U me?uvremenu bi se, dok sporni slu?ajevi ne budu riješeni, javnost mogla zabavljati verbalnim akrobacijama i pravni?kim smicalicama involviranih i tako bar privremeno zaboraviti na vitalne probleme našeg društva.

O tome da li je nešto sli?no i bila namjera donositelja manjkavih zakona ili se samo radi o nebrojeno puta iskazanoj površnosti i nesposobnosti da se ne samo donesu kvalitetni zakoni ve? i osigura njihova provedba, zaklju?ak neka donese svako sam.

Moj je da ništa od pompozno najavljivane decentralizacije države, kao ni kroz neposredan izbor ?elnika jedinica lokalne (regionalne) samouprave od ja?anja utjecaja gra?ana na politi?ka zbivanja u zemlji, i u krajnjem, ništa od željene i obe?ane demokratizacije društva.

Komentari

Koliko ja znam, godišnji

Koliko ja znam, godišnji uglavnom počinju tamo iza 20.7., a lokal mi se po cijeloj RH javlja na telefon. Što službenici, što dužnosnici.

Novi usklađeni statuti su na raspolaganju lokalnim vlastima već 3 mjeseca i to ne zahvaljujući neradnoj mrcini Palariću, već asocijacijama lokalnih vlasti. Obavljeno je 7 javnih rasprava o postupku usklađenja, a koliko čujem do sada su svi Statuti prošli glatko. Ima par slučajeva pi*ajzliranja, ali ništa dramatično.

Mislim da si malo falija balun oko raspolaganja novcem, iako sam iz Palarićevog ureda čuo istu nebulozu. Da se želilo ograničiti raspolaganje novcem, tada bi u tom članku zakona stajalo "imovinom" ili "financijskim sredstvima" ili neka druga takva formulacija. Ovako kako sada stoji, nisam siguran u koju kategoriju spada novac - pokretninu ili nekretninu? Doduše, u Palarićevom uredu tvrde da WC papir spada u pokretnine, ali nešto mi govori da to baš i nije tako.

Mislim da se i problem opozicijskog vijeća dosta napuhuje. Izgledno je da do takvog odnosa može doći u 14 gradova, u 3-4 se to dogodilo, ali s obzirom na broj JLS, to mi se ne čini razmjerom epidemije.

Meni se dosta zanimljivijim pitanjem čini problem donošenja proračuna u kojem gradonačelnik može srušiti vijeće bez pol muke, pa opozicijsko vijeće treba promatrati i u tom kontekstu.

Tko je glasao

Smiljko Sokol se

Smiljko Sokol se svojevremeno "proslavio" tvrdnjom kako novac nije imovina i malo je vjerojatno da će se itko više odlučiti na takvu avanturu. Dopuštam mogućnost da sam "falija" ali samo u uvjetima moguće "kreativnosti" tumačenja navedenih odredbi, po kojoj smo poznati i rekao bih nenadmašni u svijetskim razmjerima.

Obzirom da Statut kao temeljni akt donosi svaka JL(R)S zasebno, "novi usklađeni Statuti koji su na raspolaganju lokalnim vlastima" mogu biti samo "špranca" prema kojoj će svaka od njih napisati i usvojiti svoj, dakle cijela procedura na koju sam ukazao stoji i mora se proći.

Sumnjam u mogućnost da gradonačelnik proračunom ruši opozicijsko vijeće jer bi sebi samome vezao kamen oko vrata predloži li nebuloze, vijeće tad ležerno može usvojiti prijedlog a poslije mu "vaditi mast" na svakoj stavki izvan kojih, pa i u okviru njih za iznose preko 0,5% proračunskih prihoda bez primitaka, gradonačelnik ne može samostalno odlučiti niti o jednoj jedinoj kuni.

Problem može biti u drugome, a to je da gradonačelnik ne ispoštuje odluke vijeća i da novac troši po vlastitom nahođenju. Tad bi to značilo da ne poštuje odluke vijeća ali da to istovremeno ne podrazumijeva kaznenu odgovornost, a prijavu ionako netko treba i podnijeti pa zatim prihvatiti i po njoj presuditi (naše glasovito pravosuđe).

Obzirom da je jedini način za smjenu, isključimo li odlazak u zatvor, iskazivanje nepovjerenja na referendumu i imajući u vidu praktičnu nemogućnost da se na istome nepovjerenje izglasa večinom od svih birača s popisa, gotovo da nema primjerene sankcije ni za eventualnu samovolju neposredno izabranih. Btw, kao što nije bilo i nema u predizbornoj kampanji sankcije za zakonom zabranjenu ucjenu birača pokretanjem ili dovršetkom određenih projekata.

Zakonodavac je (namjerno) ostavio podosta rupa u zakonu ne bi li se time sve sporno svelo na (zna se) arbitriranje Državnog ureda za upravu.

B-52

Tko je glasao

nisam mislio na predlaganje

nisam mislio na predlaganje nebuloza u smislu rušenja vijeća proračunom. predloži on dobar proračun, vijeće mu ga amandmanima prekraja i on odluči povući prijedlog iz procedure. donosi se odluka o privremenom financiranju i po isteku roka jedina sankcija koju zakon predviđa je raspuštanje predstavničkog tijela.

gradonačelnik može slobodno raspolagati novcem iznad 0,5%, primjerice pri nabavljanju usluga. tu zakon ne pozna ograničenja.

Tko je glasao

Jako dobro, samo što se

Jako dobro, samo što se stvar ne može do te mjere pojednostaviti (banalizirati).

Ukoliko gradonačelnik povuče prijedlog proračuna iz procedure, isti neće biti donesen. Kako zakon nije predvidio takvu situaciju, vijeće se ne može optužiti da (svojom krivnjom) nije donijelo proračun jer isti nakon što je povučen niti nema kao prijedlog pa se slijedom toga ne može niti raspustiti, o istome se mora tražiti tumačenje središnjeg državnog (zna se) ureda za upravu.

Također, kud ćeš boljeg razloga da Vlada (Sabor) po hitnoj proceduri dopuni zakon odredbom da se u slučaju kad gradonačelnik u roku ne predloži proračun isti automatizmom razriješi. Može se ići i s varijantom da se raspušta (razrješuje) onaj tko je skrivio nedonošenje proračuna o krivici kojeg opet arbitrira središnji ured.

Kako god okreneš, dva temeljna zakona nisu regulirala sve moguće situacije i najgore od svega je što se tad stvari rješavaju arbitriranjem središnjeg ureda ili se zakon dopunjava onako kako to u konkretnoj situaciji odgovara vladajućoj eliti. Baš to je ono najgore što se može dogoditi (i događat će se).

U slučaju privremenog financiranja, za raspolaganje JL(R)S se mjesečno odobrava sredstava u visini 1/12 proračuna iz prošle godine s tim da način trošenja i dalje mora biti po zakonu, odnosno do 0,05% gradonačelniku samostalno a preko toga uz odluku (odobrenje) gradskog vijeća. Dakle, zakon i u tom slučaju poznaje ograničenja a naročito preko 0,5% proračuna.

Zamisao ti je dobra ali nema potporu u zakonu, a čak i da ima (a nema) mogla bi funkcionirati samo do 31.03 tekuće godine, nikako cijelo vrijeme.

B-52

Tko je glasao

eto, sad će nam mlakar

eto, sad će nam mlakar arbitrirati.. nemam pojma koja je varijanta gora...

btw., tvoje inzistiranje na ograničenju raspolaganja sredstvima iznad 0,5% me ponukalo da idem stvar ponovo provjeriti u zakonu. tamo stoji da gradonačelnik:
"odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000(jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima"

Drugog ograničenja nisam našao. Ako dobro shvaćam, tvoj stav je da gradonačelnik ne može pokrenuti postupak javne nabave računalnih usluga iznad 0,5%? Ili kupiti guz papira u tom iznosu?

Tko je glasao

Moj stav je da novac

Moj stav je da novac također predstavlja imovinu.

Kad je bivši predsjednik Tuđman zatajio da on i njegova obitelj na računima raspolažu s respektabilnim iznosima, prvi pokušaj kontrole štete je bio taj da se tvrdilo kako novac i nije imovina slijedom čega posjedovanje istog nije ni bilo nužno prijaviti.

Tada omiljeni Tuđmanov pravnik, Smiljko Sokol, kasnije ustavni sudac, je osmislio takvu tezu ali se iste kasnije odrekao i posramio, da nije, teško da bi prešao prag suda.

Nije isključeno da se i sad nađe neki "Sokol", ali teško da će moći promijeniti definiciju novca koji svugdje u svijetu predstavlja imovinu.

Drugog ograničenja nisam našao.

Drugog ograničenja ni nema. Pa ni ne treba jer je postojeće i više no dovoljno.

B-52

Tko je glasao

Nažalost već postoji

Nažalost već postoji primjeri ove tvoje teme ... to npr. postaje Šibenik sve mi se čini...

Justice for all !

Tko je glasao

je, zatišje je.. kad se je

je, zatišje je.. kad se je konstituirala ZG Skupština medijima je bila značajna jedino zbog keserašenja Ćire i Bandića...
Nadam se da su 'moji' izaslanici tj. ljudi kojima sam podario glas- članovi NL Velimira Sriće- snimili situaciju, te da će uskoro početi sa inicijativom (nade) tj. unošenjem propuha i novog načina rada u skupštini.

Od dosadašnjih skupštinara ne očekujem ništa dobro.

Ali nadam se da će nas g. Srića početi obavještavati o zbivanjima, dapače- otvoriti i pristupačan prijemni kanal (osim što se neće dati korumpirati)..
Za sad mu na www.inicijativanade.com stoji najnovija vijest sa datumom 31.5.

dajte malo inicijative (glasne kritike, prijedloga, inzistiranja na promjenama), dečki!

bilo kako bilo, morat ću im se izravno obratiti, a nadam se da će ovaj i ovakvi postovi utjecati na još ponekog građanina da se ne ustručava komunicirati sa svojim predstavnicima u tijelima vlasti

Tko je glasao

morat ću im se izravno

morat ću im se izravno obratiti

Ili, drugim riječima: "Kad neće brdo Muhamedu, mora Muhamed brdu!"

Izravno obraćanje političkim predstavnicima prva je i još uvijek nenaučena lekcija građanske participacije u javnim poslovima. Koliko sam ja upoznata, građani se političarima obraćaju uglavnom radi svojih privatnih problema, što samo učvršćuje podanički mentalitet i klijentelistički odnos između naroda i njihovih predstavnika. Rijetko kada se građani javljaju, a još rjeđe ih političari konzultiraju, kad su na dnevnom redu zakonodavne odluke ili javne politike. Javne rasprave su samo nemušta dekoracija za izakulisno dogovaranje interesnih skupina.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Pa zar je netko uopce i

Pa zar je netko uopce i mislio da ce biti drugacije?

ZNA SE kako ce stvari funkcionirati. Gdje je podobna ekipa u izvršnoj vlasti (čitaj HDZ) sve će biti u redu bez obzira ima li podršku u vijeću ili ne. Ako nema podršku u vijeću, oporba će se moci žaliti na nepravilnosti - KOME? - čika Palariću i Uredu državne Uprave koji će presuditi ZNA SE :)
Ako je druga strana u izvršnoj vlasti (čitaj svi koji nisu HDZ) i nema potporu u vijeću, vrlo brzo će se naći način kako bi se isti neutralizirali u svom radu ako već ne ide smjena nepodobnih načelika.
Ništa drugo nisam ni očekivao nego ovakav nedefiniran zakon po kojem će ćiko Palarić i dalje moći žariti i paliti svojim vrhunskim tumačenjima diljem lijepe naše.
Kao što je to uostalom činio i dosada...
Idemo dalje....

Tko je glasao

sm. Moj je da ništa od

sm.

Moj je da ništa od pompozno najavljivane decentralizacije države, kao ni kroz neposredan izbor čelnika jedinica lokalne (regionalne) samouprave od jačanja utjecaja građana na politička zbivanja u zemlji, i u krajnjem, ništa od željene i obećane demokratizacije društva.

Ovdje sam objavio članak Hrvatska društvena kriza, u kojemu sam postavio tvrdnju da u Hrvatskoj postoji tajkunski kriminalan društveno politički sustav. Ako je to točno, a činjenicama dokazujem da to jeste točno, tada decentralizacija ne može biti predmet očekivanja bilo koga.
Ddapače, centralizacija je izvorni dio programa HDZ a to je izrijekom definirao njezin Tvorac. Sukladno tomu, držim kako nije riječ o nikakvom "nemaru" Zakonodavca, a to je PARTIJA HDZ-ZNA SE, glede "manjakovsti" Zakona.
Dapače, riječ je o osnaživanju centralizacije načinom "demokratskog" dovođenja Hrvatske države u lokalnu samoupravu.
Tragično je da to oporba "nije uočila" - ako uopće tako nešto više i postoji u Hrvatskoj, dakako, osim na deklarativnoj razini.
Primjerice, grad Zagreb je danas najcentraliziraniji grad u Hrvastkoj, i stvar je najobičnije trgovine Grdonačelnika Bandića (SDP) sa zastupnicima u Gradskoj skupšitni SDP, i s ponekim "sa strane" glede količine i opsega privilegija, sinekura, i ostalih hrvatskih poznatih zadovoljstava koja donosi nova/stara takva "demokratska" vlast.

Prema tome, i uz ostalo, takva namjerna nedorečenost u ovlastima, odnosno nerazgraničenje, osigurala je unaprijed porast korupcije, političkog makijavelizma, i političke prostitucije za novac. A što je u Hrvastkoj prije toga bilo samo "sporadično".

Tko je glasao

Stvarno ti se zahvalujem na

Stvarno ti se zahvalujem na ovom dnevniku! Baš neki dan sam uočila da je, nakon posprdno popraćenih izjava da se svi nakon ovih lokalnih izbora smatraju njihovim pobjednicima, nastao neobičan tajac i da se zapravo uopće ne zna što se trenutno na lokalnoj razini upravljanja javnim stvarima događa. Ti si lakonski (a vjerojatno i točno) zaključio da je to zbog odlaska na godišnje odmore. No, meni se čini da muk zapravo odražava prazninu, odnosno, jedno veliko NIŠTA na koje upućuješ u zadnjoj svojoj rečenici.

Sva ta tišina, zapravo, vrlo rječito "govori" o razini na koju je u Hrvatskoj sveden demos. Nema ga ni u tragovima, očito. U protivnom, da Hrvatska ima demos, lokalna politika bi danas vrila od javnog djelovanja samosvjesnih građanki i građana odgovornih za zajedničko dobro. Ili bi ovo bilo samo zatišje pred buru nezadovoljstva zbog lobotomije koju je nad političkim tijelom provela anti-politička kasta donošenjem ovakvih zakona i na njima provedenim lokalnim izborima. Ako nije ni to, onda se možemo itekako pribojavati što će se događati kad nastupi blokada u radu lokalne samouprave. Hoćemo li i tada, kao i sve do sada, samo pasivno promatrati?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Zatišje svakako jest i zbog

Zatišje svakako jest i zbog godišnjih odmora, stari otišli, novi se još nisu snašli (i jer su na odmorima). Zatišje je i zbog toga što, barem se nadam, "timovi" rade na novim Statutima JL(R)S.

Nakon početne euforije i gotovo fetišiziranja neposredog izbora načelnika, gradonačelnika i župana, u sredinama gdje izvršna i predstavnička vlast nisu iz iste političke opcije polako dolazi do otrežnjenja. Izvršnima do svijesti dopire kako bez potpore predstavničke vlasti ne mogu uraditi gotovo ništa.

U pojedinim sredinama će se uskoro početi lupati po glavi, negdje to već čine, jer su u prvi plan stavili neposredan izbor a zanemarili izbore za vijeća i skupštine.

Polako se počinju postavljati pitanja tipa "a što ako...", a nakon jedino točnog odgovora "Palarić" ili "arbitraža" pogled tih poprima karakteristike onog jedne male ljupke životinje iz porodice papkara (mame tih imaju rogove i daju nam mlijeko). ;)

Nije to dobra perspektiva za demokraciju.

B-52

Tko je glasao

Zatišje je i zbog toga

Zatišje je i zbog toga što, barem se nadam, "timovi" rade na novim Statutima JL(R)S.

A, valjda nešto rade. Vjerojatno su angažirali jednog ili dva lokalna pravnika da im to usklade, jer nitko (barem, koliko je meni poznato) nije u kampanji niti spomenuo nekakvu participaciju građana općenito, a kamoli u izradi temeljnog zakona JL(R)S. Slažem se s tobom da novoizabrane najviše muči pitanje "suživota", no nije li i to dokaz bijede hrvatskog poimanja demokracije? Ako je smisao bavljenja politikom biti izabran na položaj s kojeg možeš ostvarivati interese (svoje, onih koji su te izabrali, svejedno, to su uvijek partikularni interesi čije ostvarenje za jedne nužno znači gubitak za druge), onda ne treba ni čuditi ako će se statuti zbrljati, a anti-politički suživot dogovarati ispod stola kao i dosad, samo ovaj put i zbog toga što spominješ.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ma u kampanji je govoreno

Ma u kampanji je govoreno svašta, neke su čak bile vrlo živopisne, ali mi je sve to djelovalo nekako imaginarno. Pljuštala su obećanja o milijunskim projektima, naravno sve u najboljem interesu građana i, kao da nema recesije, da će novac samo pristizati. Trežnjenje slijedi a mislim da će mnoge zaboliti glava, nažalost najviše građane.

Neposredno vezano uz temu dnevnika, mislim da stranke, posebno oporbene, nisu posvetile dovoljno pažnje (namjernoj?) nedorečenosti propisa, odnosno da su težište u kampanjama imale na osvajanju funkcija načelnika, gradonačelnika ili župana a da posebna kampanja za vijeća i skupštine nije ni postojala, ili barem nije bila dovoljno vidljiva, a kamoli da je k tome još i usklađivana s onom za izvršnu vlast. Mislim da će posljedice takve nebrige, ponegdje i diletantizma, osjetiti čim počne ozbiljniji rad u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, odnosno već na donošenju Statuta.

Da li je izostanak uopće razmišljanja o varijanti da se može dogoditi "kohabitacija" i potpuna nepripremljenost za ovakve situacije posljedica samo gole želje za vlašću a poslije što bude da bude, ili možda uljuljkanosti (umrtvljenosti) orkestriranim hvalospjevima uvođenju neposrednog izbora kao "povijesnog demokratskog iskoraka", ja ne znam pouzdano. Međutim, znam da su neposredno izabrani čelnici s predstavničkim tijelom iz druge političke opcije sad na mukama.

Kako se zna, ovdje sam dosta pisao o toj problematici a u svom okruženju nekima i govorio. Nažalost, kod mene nisu imali dovoljno sluha i rekao bih da su sve dobre karte izigrali u partiji za gradonačelnika jer su smatrali da je dobiti to najvažnije. Ubrzo će se vidjeti jesam li bio u pravu. Volio bih da nisam i da će sve to funkcionirati kao vurica, ali ...

Također mislim da ni saborska oporba, s časnim izuzetkom Mršića, nije ovom pitanju posvetila potrebnu pažnju i uložila krajnji napor da se nedostajuća regulativa donese na vrijeme, uključno napuštanje sabornice pa i organizirano odustajanje od izlaska na lokalne izbore dok način funkcioniranja lokalne (regionalne) samouprave ne bude poznat u svim varijantama.

Međutim, za takve poteze treba "imati muda". A istih je izgleda na oporbenoj političkoj sceni kronični manjak.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci