Tagovi

Nakon 15-e velike pobjede - polpotovske borbe i društvo jednakih mogu?nosti

EU u potrazi za izgubljenim konkurentnim društvima odgovornog tržišnog gospodarstva.

U Hrvatskoj ?vrstim "za izvrsnost" i drugim krugom lokalnih izbora postignuta 15-a velika pobjeda.

Ustaše i komunisti su, kako je rekao istaknuti hrvatski politi?ar, vodili narod u dvostruku pobjedu u II svjetskom ratu. To su bile opcije vezane za jake me?unarodne opcije potekle iz iste Inernacionale, kojima je cilj bio što više osvojiti i ovladati, uz što više zlo?ina i totalne kontrole radi stvaranja svijeta po svojoj mjeri. Dakle, nadbožanska misija. Lenjin, Staljin i društvo su Mussoliniju slali telegrame podrške u vezi širenja zajedni?ke stvari još kada je pristao anektirati Rijeku, nakon što je davno prije zbrinuo Istru i još toga. Sura?ivalo se je i prije, a u II svjetski rat 1.9.1939.g. su ušli kao ?vrsti saveznici - s jedne strane je neprijateljsku Poljsku i male balti?ke zemlje gazio naš saveznik i mentor njema?ki Reich a s druge strane naš saveznik i mentor SSSR. Iako su svi bili za samostalnu Hrvatsku, zajedni?ki politi?ki neprijatelj na doma?em terenu im je bio HSS, koji je s Ma?ekom na ?elu i podrškom djela Srba i tadašnjih muslimana dobivao toliko politi?ku podršku da ustaše i KPH nisu mogle dobiti zajedno ni 2-3 %. Stav o dvostrukoj pobjedi je, kao što se vidi, potpuno to?an. Zajedni?kim snagama je likvidiran neprijatelj (HSS) i od tada se vlada.

Tre?a velika pobjeda je bio razlaz sa Staljinom. Kao što je Lenjin skrenuo sa pravog puta NEP-om, tako je i Staljin nakon II svjetskog rata. Nije ubijao neprijatelje i izdajnike iz vlastitih redova kao prije, nije tjerao milijune u glad radi uspjeha sovhoza i kolhoza. Razlazom je postignuta velika pobjeda ispravnosti a potom i ?etvrta velika pobjeda - zbog interesa hladnog rata Zapad je kleknuo i od tada uredno i ponizno servisirao razne potrebe i davanja u novcima.

Peta velika pobjeda je bila nad Holjevcem i Zagrebom (1966.g. na dalje). To je specifi?ni neprijatelj, koji se je na krajnje perfidan i podmukao na?in uvukao kroz odane kadrove i doveo stvar do razine ugroze svih pobjeda i tekovina, ?ak do toga da se od Triglava do Vladivostoka zanose istim. Neprijatelj je uklonjen totalno, ?ak i njegova tehnologija, npr. tehnologija izrade prostornih planova kao GUP te tehnologija montažne gradnje i od tada do danas smo olosbo?eni toga. Npr. velike ceste se ne planiraju a još manje razra?uju i geodetski snimaju dok se ne krene i vodstvo u punom sastavu, npr. na ?elu s Bandi?em, ne preuzme dnevno dogovorno rješavanje i rukovo?enje na licu mijesta, što je dakako puno bolje od toga prijašnjeg birokratskog rješavanja (nadzor se može i naknadno ugovoriti i platiti, most i cesta do mosta se mogu i mimoi?i, što je znaimljivije, most i cesta se mogu raditi i ako se ne mogu spojiti na druge i ne vode nikud jer je niklo i može nicati puno toga na trasi, radi tko šta ho?e i kako ho?e i sve se fino uklopi a što sve skupa snažno ja?a i širi jedinstvo svih za sve i za jednoga, kao i jednoga za sve, te još nekoliko tisu?a pogodnosti).

Šesta velika pobjeda je bila krajem 1971. i 1972.g. nad sinhroniziranim pokušajem raznih snaga po svim republikama ex SFRJ da pridobiju narod za sebe. Uklonjeni su svi kadrovi neprijatelja. Najve?a borba i pobjeda se je odvila u Hrvatskoj.

Sedma velika pobjeda, vjerojatno najve?a, je bila uvo?enje samo upravljanja sedmadesetih uz veliku potrošnju novaca, uspješno iznad ikakvih o?ekivanja. Baza revolucije i podrške je ustostru?ena i više nije bilo problema da bi neprijatelj dobio neku zna?ajnu podršku. Problem je samo višak podrške i avangarde. Ovime je ujedno buknula kulturna revolucija, koja se je uspješno izvozila i izvozi po beskrajnim podru?jima istoka, juga i zapada.

Osma velika pobjeda je bila 1990.g. uvo?enjem demokracije izbora te pobjedom demokratskih snaga na izborima.

Deveta velika pobjeda je bila odmah poslije tih izbora i konstituiranja vlasti 1990.g. Vlast je odmah oduzeta tim izabranim demokratskim snagama i dana provjerenim kadrovima dotadašnje vlasti, da nastave istu vlast samo slobodnije, najprije Zagreb, potom velike tvrtke i banke (ZABA, Pliva, INA ...), potom Vlada itd.

Deseta velika pobjeda je ratna pobjeda 1995.g. nad srpskim agresorom.

Jedanaesta velika pobjeda je slijedila odmah potom, sli?no kao 1990.g., nad vlastitim pobjednicima u ratu i na izborima za Zagreb, ponašanjem kao agresor i brzom suradnjom s agresorom i svim me?unarodnim krugovima koji su mu davali podršku te prekidom suradnje sa svima koji su nam davali podršku (npr. njema?ka vlada kancelara Kohla).

Dvanaesta velika pobjeda je ponovno uvo?enje demokracije u sije?nju 2000.g., koji ?in je obilježen davanjem i primanjem priznanja iz ruku samog Ninoslava Pavi?a, koji je otimao radio 101 radi ?ega su bili prosvjedi, ekstremnog Jugoslavena i najbližeg suradnika režima u svim fazama.

Trinaesta velika pobjeda je odmah nad pokušajima revizionisti?kih skretanja pokušajima sre?ivanja pitanja novaca i upravljanja (naro?ito socijalno osjetljivi Lini? i veoma sposobni ?a?i?) te izbornog legitimiteta izlaskom izabranog koalicijskog partnera HSLS-a iz vlasti.

?etrnaesta velika pobjeda je pobjedni?ki povratak HDZ-a i obnova platforme širokih pobjedni?kih saveza.

Slijedi polpotovska borba protiv sebe

Pol Pot i vodstvo Crvenih Kmera su najdosljedniji borci protiv režima, jer su se borili protiv svih neprijatelja revolucije i samih sebe kada su preuzeli svu vlast.

Pol Pot je vezan za našu permanentnu revoluciju, što uklju?uje stalno ?iš?enje nepo?udnih pa i onih sa liste podobnosti u koje se javi sumnja. Kao i 95 % naših kadrova je odlu?uju?e djelove nau?io posjetama tu. U ?iš?enju naroda i vlastitog režima on i drugovi su uživali podršku kulturnorevolucionarnih država Kine i SFRJ, a skršila ih je odlu?nom borbom protiv njih i vojske Kine vijetnamska vojska pod vodstvom komunista, koja je bila prekaljena u borbi za oslobo?enje protiv najsvirepijih imperijalnih zemalja Francuske i USA.

Naoko u polpotovskoj situaciji nije Kerum, jer on i Bandi?, iako sli?nog ponašanja i bliski poslovni suradnici, nisu isto nego veoma razli?ito - Bandi? je klasi?na partijska samo upravna škola a Kerum klasi?ni sirovi privatni poduzetnik i švercer, koji je apsolutno neadaptiran na partijsku i samo upravnu tehnologiju.

Me?utim, i Kerum je u polpotovskoj situaciji. Ako ne uspije dovesti IKEA-u i razno da oni rješe pitanje zapošljavanja i prihoda, da bi držao vlast i osiguravao prihode i bilo šta mora nagaziti tamo gdje ima, a to je Kerum koji dnevno uzima u cashu. Dakle, mora udarati na sebe. Obe?ao je stanove svima. Ponijelo ga je i nije shvatio da je problem baš u tome što su partija i njezini sljednici rješili stanove ve?ini, pa i sada POS na Brodarici, i da je baš zato kriza, jer tko da nakon 80.000 darovanih stanova i najmanje još toliko vezano u Splitu, ukupno 20 mlrd € gratis ili više od svih zarada za to doba, na?e još toliko sa strane pa x 5 za naviknute potrebe. Odmah nakon pobjede se je slikao sa Ton?ijem Hulji?em za kojeg je režim, radi potreba te instant instanta glazbe, osigurao posebne namete i poreze (ZAMP, TV, Croatia Records). Ako ne bude i ako bude rušio sebe i Hulji?a, sustav i sve, Kerumu ide polpotovska borba.

Kregar, koji je ne tako davno bio u redovima SDP-a i ustoli?io Bandi?a, izjavljuje da je pokušajem sa malim gra?anskim okupljanjem zaklju?io da volja za promjenama postoji. Vjerojatno nije ni svjestan da ve? danas kre?u ovdje obra?ene promjene. Najve?a koalicija u povijesti te najve?i menadžerski projekt Duška Ljuštine i Zdravka Tomca, velika duša i srce Milan Bandi?, je ve? zrela polpotovska situacija. Ako odmah od prvog dana ne udare sustavno na sebe šanse su im prakti?ki nikakve, manje nego kada je partija polpotovski udarala na sebe i sve oko sebe osamdesetih, što su oni svi prošli. Ako pak sami uklone liste podobnosti te i malo otvore vrata ravnopravnoj konkurenciji, velika je opasnost da odmah budu gotovi. Za manje od 10.000 €/m2 i da nije sve pogrešno i promašeno kao kapitalni projekti zna i može graditi ve?ina, svi, a dio može bolje za dva puta manju cijenu od tržišne ili 20 x manju od njihove, pa su opasnosti krajnje. Za nešto kao KP Kine nisu sposobni jer je jako kasno i nemaju Deng Xioa Pinga, jer nisu ra?unali na krajnje kao Mao drže?i ga u nekom svinjcu i sve su likvidirali. Ako ga pokuašaju naru?iti i platiti izvan svojih redova to je ve? poraz, i zima je. Dakle, polpotovska faza se ne da izbje?i.

Društvo jednakih mogu?nosti

Društvo jednakih mogu?nosti, s uvo?enjem ravnopravne konkurencije uz reciklažu lista podobnosti i svega vezanog uz njih, nije mogu?e sada ali nije mogu?e niti izbje?i zahtjev i promjene u tom smjeru po?evši od danas.

Ciklus velikih pobjeda je pobjedni?ke snage doveo u polpotovsku situaciju bez pomo?i Kine i njezine KP te bilo ?ije druge pomo?i.

Kada su na pollitika.com krenule nepartijske kandidature i programi za gradona?elnika Zagreba, ve? je bilo zrelo za reciklažu sustava beskrajnih pobjeda i samo upravljanja sa listama podobnosti te za uvo?enje jednakosti i ravnopravnosti u mogu?nostima i odlu?ivanju, temeljem ?ega bi se upravljalo kompetetivno. Umijesto 3.500 šarlatana, odlu?enim složenim projektima i procesima bi upravljala i za to odgovarala jedna osoba, pri ?emu bi ta ista osoba mogla upravljati sa više takvih projekata i procesa te bi se bez problema mogao posti?i bolji odnos ekonomi?nosti i smislenosti nego Mc Tigue u Novom Zelandu. Kod njih se je reforamama moglo posti?i najviše 20 %, dok bi na primjeru Zagreba po?etnici mogli posti?i bez problema 300 % poboljšanja a sa nešto složenijeg rada i znanja se lako postiže puno više.

Sada to više nije dovoljno i nužni nivo je složenije pokretanje, jer se brzo trebaju apsolvirati evropski propisi, sre?ivati razna stanja i brzo osposobiti ure?aji znanja i organizacija za postizanje najboljih evropskih rezultata u upravljanju javnim zajedni?kim i tržišnim poslovima. Uz to je u našim uvjetima, da bi se moglo fleksibilno reprezentativno prilago?avati i igrati, potrebno izdržati s modelom povjerenja i pla?anja u kojem se pla?a odmah i što prije partnere i suradnike a sebe kada i ako do?e na red, te time i ugledom, ne samo osobno i kao tvrtka nego i rezultatima, dobivati odmah ili brzo najbolje na konkurenciju i suradnju. To je i do sada trebalo a sada je to imperativ, i više od toga.

U doba najava kandidatura/kampanja se je moglo ra?unati samo na i onako turbo angažirane malobrojne, uklju?uju?i nešto studenata, koje bi se tako polomilo. Sada je druga pri?a, puno povoljnija.

Studentska inicijativa je više od mjesec dana nabijala presing zahtjevom za jednakoš?u svih u vezi školarina, pla?anjem od strane države. Društvo je izbjeglo raspravu i odlu?ivanje o tome. Sli?no bi prošlo i da je sa širim programom jednakih mogu?nosti i slobodne konkurencije bilo i?i na lokalne izbore. Ali nakon 15-e velike pobjede Zagreb, Split, Osijek i sve kre?e u odlu?uju?u fazu s teretom pobjedni?kih zadataka bar 10 x ve?ih od znanja i mogu?nosti.

Mla?i svih vrsta, da li ?e ih pobjedni?ke snage privu?i k sebi ili protiv, dodatno ?e jako mobilizirati te snage. Mladi su prisiljeni tražiti bilo kakve šanse da li u pobjedama da li u jednakim mogu?nostima.

To je polpotovska situacija. Drži velike pobjedni?ke snage potpuno mobilizirane na tom putu, uklju?uju?i nad nadmo?ne teoreti?are i prakti?are što uvijek sve znaju i mogu nadsvjetski i nadbožanski. Sve te snage sada imaju potpuno otvoren put pa i podršku za iskazivanje, za igru svih igri. Program jednakih mogu?nosti i slobodne konkurencije pored toga i u vezi s tim i onako ide, samo sada oslobo?en tereta dvojbi, veza i obveza.

Npr. Zagreb kao središnja koncentracija. Sve je jedno i krajnje borbeno, nikakvih dvojbi ni zavrzlama više nema. Dok se velike pobjedni?ke i nadmo?ne snage prebiru i kre?u na tisu?e velikih ciljeva, zahtjev za ukidanjem lista podobnosti, jednakim mogu?nostima i slobodnom konkurencijom kruži svijetom. Uvodna me?usobna ogledavanja, ispipavanja i zagrijavanja su obavljena i krenula je igra. Igra kruži svijetom. Što se više nastupa pobjedni?ki i ho?e odmah, to (se) više kruži svijetom.

Komentari

Ovisni o stresu vide spas u

Ovisni o stresu vide spas u urnebesu

U progresu je es o es dobro plaća urnebes

Monopol je izmišljotina/san.
Ono što se u tekućem vremenu podrazumjeva pod monopol su ustvari pokušaji dostizanja monopola.
Ne postoji nitko,nikada i ni u koje vrijeme koji ima sve pare svijeta samo oni koji imaju više ili manje...
http://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg

Tko je glasao

MEHANIZAM SAMO UPRAVNOG

MEHANIZAM SAMO UPRAVNOG SUSTAVA SU MOGUĆNOST I VOLJA ZA ZARADAMA NA ZAJEDNIČKI I TUĐI RAČUN A KLJUČNA TAKTIKA JE NIŠTA NE RJEŠITI I DA NIŠTA NE FUNKCIONIRA

Nema nikakve potrebe za zavjerama niti za posebnim namjerama obzirom da su sve snage čvrsto za mogućnost i volju za zaradama na zajednički i tuđi račun, pa se po osnovi sustava sve može (i samo nebo je granica i ništa ne može ili ne može rješiti kompletno) i sam sustav nudi puno puno više mogućnosti od zavjera i posebenih namjera - čemu zavjere i posbene namjere kada su sav sustav i sve sljedbe više nego za to i na usluzi za to.

Što je veće bogatstvo beskrajnih preseravanja, nerješenosti do elementarne i bilo koje točke te egzibicija, to sustav cvate jer se mogućnosti manipulacija i zarada povećavaju i šire a potrebe odvlačenja pažnje kopnu

U analizama procesa koji je doveo po Kerumove pobjede i berlusconizacije Splita pomoću glasova nesređenih jadnijih vlajskih četvrti protiv elitnih splitskih kotareva i četvrti te znanja sa svučilištem, nešto kao što talijanski jug daje glasove Berlusconiju kao jedinom bogatom sjevernjaku koji s njima ne samo komunicira nego i obožava zabave kod njih i poslovanje s njima

ništa se ne veli o samoj genezi i razvitku takvog procesa dva Splita u turboproletersko doba SFRJ i RH. Kako to da su nastale razlike veće nego talijanski sjever, te o kulturno-intelektulano-poslovno-civilizacijskom miljeu tako napredne polovine Splita - da li su to možda kokošari i šverceri kao Kerum i kako da ih je tak puno, tko je to i kako isfinancirao. I kao najvažnije, koja je bila koncepcija takvog razvitka, kako je šta rješeno i da li je rješeno tako kako se veli. Npr. Jakša Miličić, vodeći vizionar i vođa dugog razvitka, profesor, nešto kao IGH društvo na nivou Zagreba i Hrvatske, je uz ostalo desetljećima prevodio ladanjski dio toga u mijestu Ražanj kraj Rogoznice, najbliže Splitu a u ex šibenskoj općini pa da se nebi govorilo i glealo da je u vlastitoj, i tamo ne samo da su oni i sve sve gradili bespravno nego imdesetljećiam nije palo na pamet da rješe, pa ni na račun države i općina a što su stalno mogli, ni geodetsko-katastarski, ni kanalizaciju i smeće pa se desetljećima kupaju u vlastitim fekalijama i vrše pritisak i uspjeti će da ih društvo i država nagradi za to plaćanjem i sređivanjem toga. A prosjek toga je da su "zaradili" i imaju već više od 30 godina pod nekoliko mlijuna € svaki.

Naravno da je ta elita imala i ima genezu, koncepciju i razvitak kao Kerum i Bandić sada, obični rad sa što manje znanja te što više trošenja nezarađenog i što više toga nesređenog, da je to isti sustav i isti ljudi.

Dakle, nazire se ključna važnost toga da ništa nije rješeno, jer je to ključan snaga za genezu i razvitak pola građanstva u čistu elitu i sada i preostale polovice također u elitu.

Samo tako će sve biti elitno i turbojedinstavno u svijetu. Naravno, kada su malo posustali HDZ/SDP/HNS/HSLS/LS/HSP ... da uvijek ima snaga, ne samo Kerum nego i šire, ako ne pojedini onda svi skupa kao u Zagrebu.

Sve što se rješi, primjereno obavi i što funkcionira jest smrt sustava na tom djelu i nezgoda po sustav

Ovo je provjerena i najdublje skrivena taktička tajna snaga koja odstranjuje sustav i pogubna je po sustav više nego PIPS i deratizacija nezgodnu živad.

Čak i svaki rješeni javni podatak i apstraktno opće načelo i logika su pogubni po sustav. I svaki uspješni normalni kontakt sa kulturno-revolucionarnim i izvršnim snagama sustava a malo značajniji i strastveniji da ne pričamo.

I obrnuto. Obično koketiranje sa sustavom snaži i eliksira sustav a svako draškanje iznad toga mu daje kulturno-revolucionarna krila. Svaki strani partner radi participacije u iznimnim zaradama već instant automatiziranim smješkom daje snažni vjetar u jedra sustavu.

Unutar te veleimperije niče i širi se novo društvo, kao što su se znanje, krćanstvo i barbari širili u Rimskom carstvu

To je složeniji i očima koje su ugradile samo izabrane filtre teže uočljiv proces, baš kao što je to bilo u Rimskom carstvu i baš zato što je fokus posve na impresivnim zbivanjima unutar složene i preveleimperijalno premoćne strukture i sustava toga i ovoga carstva.

Kao što su beskrajne snage Rimskog carstva mislile da su jedine pametne, furiozne i nadasve najneodoljivije (i kada su rimske žene ne samo čeznule nego i masovno općile za drugim svijetom), tako i sada sve vrvi od toga.

A sva ta impresivna struktura je instalirana kao manje više ološ zadnjih 40 i 20 godina čišćenjem boljih, i razvila se je putem najobičnijeg samo upravnog maloumnog kokošarenja koje odmah eksplodiralo potpisavnjem cijelog krda (pa nitko ne odgovara ni za štai ne mora misliit ništa) stalnih povećanja cijena i obračuna u masovnim stambenim gradnjama društvenih stanova sedamdesetih, što se je proširilo se na sve.

Kao što su beskrajne snage Rimskog carstva mislile da su jedine pametne, furiozne i nadasve najneodoljivije (i kada su rimske žene ne samo čeznule nego i masovno općile za drugim svijetom), tako i sada sve vrvi od toga.

Tko je glasao

ap, moguce da se ne slazemo

ap, moguce da se ne slazemo oko gol sanse Keruma u Splitu.Kazem sanse, jer ona realno postoji.Primjerice ljuti Kerum jedan dan najuri 70% gradskih birokrata.I vise nista ne napravi 4 godine.
Rezultat?
Najveci uspjeh u Splitu u 60 godina!
No to je sansa, a postoji prije svega jer je hipotetska situacija zamisljena za realizaciju u 1 glavi.
Kolektivni mozgici imaju kosmar pa nikad nista ne rijese.Zato se iskusni drugovi, sinovi kaktusa, Mexica, marxizma i tequile poslije 30 godina uspjesnog partijanja i cine nekako odsutni i zbunjeni....
No to je zato jer im je u glavi stalna bitka izmedju zelja, sto ce tko reci: kome se ce zamjeriti, kako ce na to regirati podmukli drug iz stranke koji samo ceka start u njegovu fotelju, kako novinari, kako sredisnjica, kako nadrkana zena kad joj prigovore susjede u frizeraju, kako ljubavnica i jos bezbroj sl. misli koje zuje poput pcela oko kosnice (slada verzije usporedbe).

Tko je glasao

U analizama procesa koji je

U analizama procesa koji je doveo po Kerumove pobjede i berlusconizacije Splita pomoću glasova nesređenih jadnijih vlajskih četvrti protiv elitnih splitskih kotareva i četvrti te znanja sa svučilištem, nešto kao što talijanski jug daje glasove Berlusconiju kao jedinom bogatom sjevernjaku koji s njima ne samo komunicira nego i obožava zabave kod njih i poslovanje s njima ništa se ne veli o samoj genezi i razvitku takvog procesa dva Splita u turboproletersko doba SFRJ i RH.

Analize koje bi pokazale pozadinu uspona Keruma, Bandića i sličnih likova neće se raditi, jer nikom ne pada napamet niti raditi niti financirati ih. Umjesto znanstvenog utvrđivanja činjenica, njihove analize i primjene rezultata istraživanja, danas je daleko lukrativnije podržavati i investirati PR "macane i mačke" - http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...

Oni ne samo da mogu učiniti da crno postane bijelo (ili barem sivo), nego jamče da će se svaka investicija ulagačima isplatiti i još donijeti profit. Ako je cijeli PR poduhvat protivan činjenicama, tim gore po činjenice! (ovaj slogan unaprijed patentiram za slučaj da ga koji od mačora odluči iskoristiti u svrhu daljnjeg unaprjeđenja svog poslovanja, op.a.)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, itekako takve

nemesis,

itekako takve analiize "pada na pamet" raditi - barem meni.
Za pobjedu Keruma još prvno pomeo SDP u ošle godine dao je točno prognozu Edi, ja sam o tome tada namjerno šutio, premda je bilo uočljivio iz rasprava na blogu M.J. da sve ide "prema tome". A da je Kerum dosloSplitu nije dokaz toliko njegova pobjeda za Gradonačelnika. Odnos političkih snaga uvijek pokazuje sastav Skupštine, a ne Gradonačelnik po sebi, a Kerum je upravo u Skupštini osvojio vrlo veliki broj mandata! Za Milana sam jednako tako očekivao pobjedu (samo sam se n a d a o da do toga "ipak" neće doći). Kregar očekivano nije ostvario uspjeh, ali je pokazao "nevjernima" da je SDP itekako s l a b (što mi osobno nije nikakvo otkriće). Za Sriću nisam očekivao objektivno visoki rezultat zbog brojnih pogrešaka, i nije neobičan iznimno "nizak" rezultat.
Naravno, nitko ne može ništa sigurno tvrditi sve dok se izbori ne završe, ili barem dok kampanja nije u sredini (otprilike dva-tri tjedna prije završetka izbora ovisno o duljini trajanja kampanje). Upravo po odvijanju kampanje i postupcilma može se itekako mnogo toga uočiti, pa i s priličnom sigurnosti prognozirati završni rezultat. Naravno, ja osobno sam se morao povući čim su se Kregar i Srića pojavili, to tim više što je stanoviti dio osoba "odustao" jer su ocjenjivali da jedino Kregar i Srića imaju "šansu".
Naravno, i Milan i Zoran su se jednostavno "prošetali" doslovno kroz prazan prostor. Da, golema prigoda za doslovno (preznačajan) p o č e t a k promjena je propuštena i to u "epicentru" čitave Hrvatske - u Zagrebu.

Tko je glasao

Naravno, ja osobno sam se

Naravno, ja osobno sam se morao povući čim su se Kregar i Srića pojavili, to tim više što je stanoviti dio osoba "odustao" jer su ocjenjivali da jedino Kregar i Srića imaju "šansu".

Javnosti je, inače, poznato da je to "povlačenje" u stvari bilo prisilno, zbog nedovoljno prikupljenih potpisa za kandidaturu, pri čemu je javnosti odaslana poruka o neozbiljnosti i nesposobnosti navedenog kandidata. Nije potrebno biti previše mudar i zaključiti kako je takva poruka (neozbiljni i nesposobni kandidat podržava Sriću i Kregara) djelovala u korist Sriće i Kregara, a kako u korist Milana Velikog.

Tko je glasao

Zagrebačka javnost nakon

Zagrebačka javnost nakon izbora ima najsposobnije i najkvalitetnije.

S razlogom Zagrebačka javnost NIJE htjela Municipalnu banku Zagreb u funkciji financiranja poslovnih aktivnosti zagrebačkih poduzetnika (niska kamata, pa i bez kamata itd.), ali i u funkciji samozaštite Zagrebačkog gospodarskog sustava. I to zato što Zagrebačka javnost NE ĆE Zagrebački gospodarski sustav, već hoće mnoštvo međusobno nepovezanih poslovnih subjekata u Zagrebu, i hoće obrte da jedan za drugom odlaze u stečaj, i u cjelini toliki i toliki i objektivno bespomoćni pred strojem koji dolazi iz inozemstva pod nazivom globalizacija i sofisticirani poslovni sustavi, kako korporativni tako i kooperativni (Co-op).

S razlogom Zagrebačka javnost NIJE htjela decentralizaciju, ali ne s lijepim riječima, već konkretno definiranu kroz izravno pravo odlučivanja o 50% Proračuna, s preustrojem zastarjeloga centraliziranoga Grada na module tj. gradske četvrti.

I konačno, Zagrebačka javnost NE ĆE izravnu demokraciju s referendumom za koji je potrebno pet ili tri posto potpisa, s tehnički provedivom i ostvarivom mogućnosti smjenjivosti gradskih dužnosnika, i NE ĆE Zagreb kao jednu izbornu jedinicu za Hrvatski sabor.

I još mnogo, mnogo, mnogo toga nije htjela - i n e ć e.

Stoga Zagrebačka javnost nakon izbora ima najsposobnije i najkvalitetnije, i to "uvaženoga" "gospodina" Milana Bandića - s jakim mudima, njegovu partijsku tajnicu koja je "avanzirala" za Zamjenicu Gradonačelnika grada Zagreba, i njegovog prijatelja politologa iz Odžaka, s referencijama jednoga od najkvalitetnijih hrvatskih i zagrebačkih gospodarskih stručnjaka, a što je nakon studioznoga višegodišnjeg rada nedavno i potvrdio objavom Zagrebačkoga antirecesijskog programa - za Zamjenika Gradonačelnika grada Zagreba.

Time je bilo čija, i bilo koja rasprava završena za narednih 4 godine o Zagrebu. I vrlo je veliko pitanje hoće li ju "poneki" više ikada otvarati u Zagreb - o Zagrebu.
Naime, "poneki" ne mogu biti poraženi od Milana, njegove tajnice i ekonomskog stručnjaka iz Odžaka, kumova i ortaka, jer je to i objektivno nemoguće. Ali mogu osjećati "gorak okus u ustima" pred činjenicom što sve Zagrabačka javnost NE ĆE, nasuprot čega HOĆE "paradigmu". I dobila ju je u Kregaru i u Srići, i u svojoj imaginaciji za kafanskim stolovima u očekivanju Godota. Pa kada "Godot nije došao", ostala je - doma, razočarana i Josipom i Velimirom, sa zaključkom Milan je O.K. dok "ne dođe Godot".

Tko je glasao

@ nemesis Umjesto

@ nemesis
Umjesto znanstvenog utvrđivanja činjenica, njihove analize i primjene rezultata istraživanja, danas je daleko lukrativnije podržavati i investirati PR "macane i mačke"

Znanstvena istraživanja složenih i masovnih društvenih pojava su jako ovisna o koncepciji i prepostavkama (nešto se mora pretpostavi i postaviti, nitko ne može preopsežno istraživati sve ili se to radi samo iznimno kao o seksualnom živoru u USA, kada su opsežna istraživanja pobila sva uvjerenja), istaživačima i znanstvenim interpretima istraživanja ...

PR je također jako ovisan o svemu. U ovom članku s linka se u puno teksta o PR-u za slučaj Zagreba kao prvi u nizu navodi Duško Ljuština, koji je nešto posve drugo i puno uspješnije od svog PR-a kod nas jer ima 100 % - ni rezultat cijelu karijeru, počevši od srednje škole prije više od 35 godina, više nego itko u Rusiji gdje su devedesetih imali oscilacija, sve zato što se je Duško držao i drži općih pravila sustava:
- "bilo kako bilo ja sam režim i vlast",
- "sve zacrtano mora ići pod svaku cijenu, pa i kada je nevažno i besmisleno i štetno, jer je jedino tako sustav čvrst i nadmoćno avangardan"
- "ako ne ide milom i agitpropom te snagom vlasti i partije i sustava onda ide na neke druge načina, a svi načini radi potreba vlasti su ne samo poželjni i dozvoljeni nego i potrebni, bar kao rezerva, pa ih sve treba imati u rezervi i ništa ne riskirati nego rađe upotrijebiti prije iakkvog rizika"
- "upornost oko vlasti mora biti bezgranična i preko granica, sve drugo je manje važno od upornosti pa kada se treba i jako blamirati i zabijati autogolove radi upornosti oko vlasti to se radi bez oklijevanja"
- " samo upravnom sustavu vlasti nema neprijatelja nego su i svi neprijatelji potencijalni i/ili stvarni partneri i podrška" itd.

Dakle, sustav je puno moćniji od PR-a. PR tu može samo uticati na mala gibanja unutar sustava, a što opet snaži sustav. Dodatno, Ljuština i kada je slabiji od PR-a i svega i u najslabijoj formi takvim pravilima sigurno pobjeđuje ako je sustav na raspolaganju i u pitanju, a sustav je sam i više na raspolaganju, po defaultu se sam nudi i dela, pogotovu kada je i malo u pitanju, tada dela kulturno-revolucionarno i sve što treba ga je obuzdavati i disciplinirati, a što on po defaultu radi i zato je nezamjenjv.

Dakle, nikakva istraživanja pa i PR i razno nisu potrebni ako sustav funkcionira, a on funkcionira dok je snaga za uspjehe na zajednički i tuđi račun. Kako je tih snaga za sustav na zajednički i tuđi račun i viška, i nehotice su to još više snage koje do daske j*b+ mater sustavu i Ljuštini kao 99,9 % snaga u kulturi, onda je = pouzdano netko takav pobjeđuje a Ljuština stalno.

Sada smo ponovnom pobjedom svih, posebno Kerumovom i pobjedom svih snaga pod Bandićem, pa i onih koje njemu i Ljuštini do daske j*b+ mater i napajuju se kod njih sa proračuna, uz pomoć blagotvorne krize (povjerenja, napajanja i svega) konačno prešli onu ključnu crtu koja to sve skupa dalje predvodi s onu stranu svega, kao u Rimskom carstvu. Razne ostale snage, koje igrom slučaja nisu u sutstavu i švercu unutar sustava, konačno mogu uočiti da se taj sustav bavi samim sobom i ne kontrolira više ništa niti se bilo šta pozitivno može očekivati od sustava, te se neopterećeni time mogu skoncentrirati na svoje.

I da, čemu trošiti živce i novce na istraživanja i razno oko toga, kada je to očigledno. To je kao da idemo trošiti živce i novce u vezi činjenica da kroz Zagreb teče Sava, da li brdo smeća Jakuševec toči prljavu vodu i kuha, da li postoji besmisleni pročistač za više do 10 mlr kuna sa kamatama i svim, da li postoje ogromne količine betona zvane Bolnica Blato i kisnu li bez veze godinama, da li se po Blatu odvijajuju i drugi dugi besmisleni procesi trošenja milijardi ... što se sve vidi običnim okom a može se i vjerovati na rje kada više ljudi kažud su to vidjeli svojim očima.

Tko je glasao

ODLIKE SAMO UPRAVNOG SUSTAVA

ODLIKE SAMO UPRAVNOG SUSTAVA I ESKALACIJA KRIZE

Bit sustava je da se što lakše i nerizičnije privatno namire šire snage sustava te da što vjernije služe sustavu i vlasti. U te svrhe je omogućena sitna a jako i nedoljivo funkcionalna tehnologija ugrađivanja i nadgrađivanja u cijenu i sadržaje od 10 do 10.000 % pa i više, kojom se sustav širi i jača. Jedna od odlika jest da sustav toliko zaboravi na bilo šta, pa i da krši sve bitne zakone i prelazi sve granice te da se ne sastoji sve od toga i švercanja, pa tada nastupa show odvlačenja pažnje udarnim i provjerenim političkim i svakim drugim točkama za odvlačenje pažnje, koje su stalno potpuno neriješene i preekscesno atraktivne za odvlačenje pažnje.

U uvjetima krize, a sada je kriza suma sumarum ili zbroj zbroeva svih kriza i problema, sustav je prisiljen na jaču eskalaciju a ne sređivanje krize, jer je dotok goriva i svega smanjen pa sustav mora pojačati. To brzo dovodi do trošenje djelova i zatvaranja krugova, pa je sada već faza eskalacije u tom smislu.

Sveučilišno-fakultetske klike su se odavno navikle da krše sve zakone i rade za najveće cijene

Sve poslove za sveučilišta i fakultete obavljaju dogovorno, bez i pro forme javne nabave i formiranja cijena, uključujući prosječeno najmanje 4 mlrd kuna godišnje za zgrade, pri čemu je bit da samo u kompleksim koje drži minitstarstvo obrane a ne teba im na Brodarskom institutu i komplesku na Krešimirovom trgu odakle sele na Črnomerac ima viška prostora za sve potrebe za idućih 30 godina.

U ostalim i tim poslovima, a u sprezi sa vlašću se koristi ta neka njihova izmišljena uzuzetost od zakona, godišnje pored 13 mlrd kuna potrošnje sveučilišta i drugih visokih učilišta ključno sudjeluju u najmanje 30 mlrd kuna potrošnje, radeći bez PDV-a, javne nabave (npr. tako dogovaraju i Pelješki most), isti ljudi i klike pod hrpe naslova (npr. Jure Radić kao IGH d.d., Građevinski fakultet, Hrvatski institut za mostove i konstrukcije, Društvo konstruktera, privatna tvrtka Secon d.o.o., Hrvatski inženjrski savez itd.), troškove komercijalnih poslova pokrivaju na rčun države kao znanstvene, ogromne novce isplaćuju sebi bruto ili preko Student servisa, sve samo upravno pokrivaju i produciraju u čoporima ili jedni drugima uključujući enormnu lažu znanstvenu i stručnu produkciju sa ni A osobno napravljenog i/ili i po čemu originalnog (copy paste ...).

Cijene toga nemaju granice pa nije slučajno da se u većini javnih afera sa eskalacijom cijene i po 1.000 % s tim u vezi pojavljuju fakulteti i slično kao projektant i slično.

Eskalacije sustava u puno većim razmjerima od korupcije i kriminala se neizbježno odvijaju stalno, odmah i javno a ne nekim zavjerama

Zamjena izborima izbabranih u Zagrebu 1990.g. dotadašnjim majstorima vlasti Marinom MD i henesijevcima drugi dan po konstituiranju skupštine i mandatara se nije desila iz nekih mističnih i zavjereničkih razloga nego zato što su svi bliski Tuđmanu i Manoliću, uključujući same henesijevce kao prijatelje Tuđmanove i Manolićeve djece te Mesića i svih iz vrha HDZ-a, odreda uvjeravali da nema smisla riskirati bekrajnim aferama koje iz toga mogu proizići te oduzimati beskrajne mogućnosti rješavanja svega dogovorom a što uhodani sustav i majstori omogućavaju. Obzirom da je to svima i više nego blisko i zgodno, normalno je da su to napravili. I ako nisu pitali Zdravka Tomca, jednog od arhitekata uz glavnog Kardelja, nema sumnje da se je on sam pobrinuo objasniti svu neodoljivost toga. A da su svi bili i više nego složni oko toga da je ponovno postavljanje Vjekoslava Vidovića na najvišu sudačku dužnost greška jer se diletantski drži zakona i pravde u ključnim pitanjima te da to nikome nije bilo sporno, kao ni da se razdjele svi društveni stanovi, to smo svi vidjeli na otvorenoj sceni.

Tako je i sada, bez obzira i čak tim više što eskalira kriza financijski i sveukupno. Baš zato što je čuveni GUP bio neoperativan i blokirao sve skoro godinu i pol te što se s njim u vezi raspada 40-godišnji kontinuitet upravljanja prostorom, to snažno sili na još jače samo upravno povezivanje i eskalaciju. Sve sastavnice sustava su prosječno jako poddozirane a istrošene su druge mogućnosti osim proračuna i prihoda raznih nameta i paraporeza te cijena usluga. To što se funkcionalnost i svega drugoga raspada samo snažno pojačava te potrebe. Zbog toga je i neviđena mobilizacija za izborne kampanje i još veća nakon izbora.

Osim krupnijih tema kao aredrom za 100 mlijuna € više, Terme Zagreb i razno, tako mora ići jako puno toga srednjeg i sitnog, pa će se javno moći gledati ta eskalacija trošenje koje u stupnju cca 90 % ne priliči za doba krize.

Banke su i strane i samo upravne. Bar 5 % ukupne javne potrošnje odlazi na servisiranje sustava od strane banaka i prožetosti sa sustava i banaka

Kroz banke, parafinancijsko tržište kao Agram i drugo se po logici sustava mora servisirati bar toliko toga nezakonitog i za privatne potrebe koliko i na formalno zakonitom djelu tržišta. Bankama je zabranjeno izravno se baviti poslovima s nekretninama, pa ipak to rade u stupnju više nego bankarstvom oko toga. Sve osobne i poslovne transakcije na račun sustava praktički uključuju i banke.

Srevisiranje svih tih "crnih" a zapravo osnovnih i bitnih potreba sustava uvijek sadrži i obvezni dio troška i zarade servisiranja. Taj trošak je nepoznat a vjerojatno je prosječno iznad 5 % ukupne javne potrošnje. Kada je 5 % donji nivo pažnje u raznim drugim poslovima a najniži trgovac u hijerarhiji može toliko prosječno spustiti cijenu dok ukupno ide 15 %, povjerljivije i složenije operacije s novcem moraju bar toliko koštati. To se, pristojnosti i manjeg uznemiravanja radi, ugrađuje u oblike i transakcije koje građani ne vide izravno nego u kamate njima, iako i tu. Jedan od stalnih načina jest da javni novac ne dobija nikakve kamate nego se pomoću njega naplaćuju kamate državi, Gradu Zagrebu itd.

U uvjetima krize pa i povjerenja te povećanja rizika, a i Grad Zagreb i Zg holding su veoma rizični i ne plaćaju većinu toga dok razni drugi još i gore, to se mora pojačati. Zato je logično ono što nigdje u svijstu nije logično - u doba krize u svijetu i banke trpe strašne udarce i gubitke a tu zarada banaka raste kao luda. Strani vlasnici moraju dobiti bar petinu toga koliko od njihova servisiranja "zarade" pripadnci sustava.

Uskoro slijedi proizvodnja novca po receptu o cirkulaciji i stvaranju novca iz ništa Jure Bilića i Milutina Baltića

Sustav je svjestan da je sustavno programiran samo na ubiranje i ditribuciju novca te da sprječava zarađivanje novca. Kada mogućnosti ubiranja presahnu, a to je već sada slučaj, sustav je navikao proizvoditi novac.

Spomenuti recept je patentiran u doba eskalacije krize početkom osmadesetih, kada su sa zapada od prejako otvorenih slavina naglo sve zatvorili i trebalo je vraćati a eskpozeom Milke Planinc je utvrđeno da su investiranja bila pogrešna i ne mogu vraćati ni trećinu glavnice, kao sada kada više od pola potpuno besmileno ili posve pogrešno potrošenog novca, nakon čijeg trošenja treba ponovo jako puno potrošiti na rušenje i sanaciju toga, ne može vraćati ništa.

Specifičnost recepta jest da je kao tiskanje novca bez pokrića ali nije tako izravno i puno je kompatabilnije sa sustavom, svi su za i veoma je ugodna primjena.

Primjena recepta je i nehotice krenula odmah nakon izbora na raznom jer novca nema a po receptu je samo važno napraviti cirkulaciju i da se okreće. Tako je npr. gradnjim stanova za tržište od strane Grada Zagreba, države (POS), sindikata uz pomoć države i raznih već pokrenuta cirkulacija te će se ona nastaviti kao da toga novca ima, iako novca nema i sve je besmisleno jer nepregledne i sve veće količine neuseljenih stanova svuda vape za bilo kakvim kupcima.

Formalna opravdanja i odvlačenja pažnje

Formalno opravdanje je za sve potrebe sustava desetljećima automatizirano - dok broj studenata raste broj kreveta se smanjuje pa se stalno može reći da će to trebati za studente, isto tako rastu sirotinja i socijalni slučajevi što se više potroši ne sve veće nepotrebne zgrade sveučilišta pored višak potojećih i na sve brojnije i brojnije predsjedničke rezidencije (vidi - (neo)kolonijalni recepti Afrika itd.).

I odvlačenje pažnje je lako i sve lakše. Pored dosta ubijenih a koji izlaze sve više na površinu, odnosa među nazovi strankama i nazovi ideologijama svaka prilika je i više nego zgodna za nova i nova što jako odlučna i strasna što razvučena i šmekerska bavljenja - Kain/Thompson, studentski zahtjev za plaćanje školarina svima, šta je tko rekao, kako je kome sjelo, kao se kome diglo, šta je tko pročitao ili linkao ...

Organizacija i umjetnička izvedba još lakše - desetine i stotine tisuća virtuoza ništa drugo i ne radi nego vježba i organizira navedeno te nastupa, tako da su automatizirani.

Kriza je - pomozimo sustavu i svim strastima u velikom skoku u izvrsnost

Koliko pomognemo sustavu i svim strastima u velikom skoku u izvrsnost, nadsvjetsku u nadbožansku odličnost, toliko smo pomogli sebi i mnogima drugim. To je teško dokazati ali lako logičko obrazložiti - toliko je sustavnih napora i novaca u to uloženo i ulaže se da nakon velikog skoka u uvjetima eskalacije krize od toga po logici stvar mora doći do do dvostruke koristi, i uštede i dobici.

Vjerojatno je općenito nesporno da je sada jedinstvena prilika i za taj veliki skok i za velike uštede i dobitke, ako ne radi snage i odlučnosti onda zbog više sile - kako drukčije. dakle, ne samo prilika, još više logika razvitka igre sili na to i ne daje alternative pa, krajnje trezveno i ozbiljno gledajući, ovaj put to sigurno uspjeva.

Tko je glasao

Iskreno - teški sam

Iskreno - teški sam pesimista!

Gledam što se događa u Mađarskoj...a njihovi "uspjesi" su ništa prema našima!

Zamisli scenario kada više ne budemo pričali o vanjskom dugu, nego kada svakom ponaosob dođe nova rata kredita uvečana za 40% devalvacije!! Ljudi znaju zašto su digli kredit od xx EUR i voljni su vraćati; al' u ime koga i kome imaju platiti 1,4xx??? A složna braća mrknula na svakom posliću min. tih 40%!!

Sad dolazi ključno pitanje: kako ćemo reagirati i na taj ultimate sheet? S čime se može odvući pažnja s činjenice da sada u čvrstoj valuti, direktno iz svog novčanika, vidljivo i osjetno i za najvećeg tumpleka - vraćamo što su lopovčine otele?? Možda se i topnički dnevnici iznenada pronađu! A Thompson zapjeva u Areni...ma u svim Arenama redom!

Bojim se da bi ulica ipak mogla postati nova scena za takva zbivanja a naš kvazidemokratski "sustav" ne vjerujem da zna na to odgovorit drugačije nego represijom...

:-(

Statistička pogreška

Tko je glasao

@ Sanjar61 Iskreno - teški

@ Sanjar61
Iskreno - teški sam pesimista!
Gledam što se događa u Mađarskoj...a njihovi "uspjesi" su ništa prema našima!

Bojim se da bi ulica ipak mogla postati nova scena za takva zbivanja a naš kvazidemokratski "sustav" ne vjerujem da zna na to odgovoriti drugačije nego represijom...

Mađarska i njihovi "uspjesi" su, kako si navela, ništa prema našima. Oni si diletanti i tek nešto malo stekli iskustva, u čemu mi pak nesumnjivo predvodimo. Čak ni Srbija nam nikada nije bila ni blizu, ni Crna Gora.

Nema šanse za nešto ozbiljno ulično, a čak u diletantskoj Mađarskoj sa još diletantskijom vlasti je to policija malo ispendrečila i sredila.

Kako prikazujem, kod nas nije onih Tuđmanovih 200 obitelji sustav i pokupilo svo vrhnje, nego participira praktički 50 % snaga. One su naravno stalno nezadovoljne, jer se uvijek ravnaju prema zlatnim vremenima, ali kada zagusti više su nego čvrsto za sustav samo upravljanja.

Ima se najviše nekretnina u svijetu, prodalo se je kao nitko, samo tu je oročeno 110 mlrd kuna a sigurno drugdje i po čarapama i sefovima i puno više, mnogi ne plaćaju nikome dugove i obveze i nikome ništa, stalno se nešto proda, zaduži, prošverca, iskamatari ...

Problemi koji će rasti su da će tih 50 % pripadnika sustava sve više voditi borbu protiv samih sebe, kao Pol Pot, i probati sve više ostalo, ali kako ostala polovina nema šta više pametno od toga očekivati i kako je i ona stekla sva iskustva tu dolazi do sve većeg razdvajanja na dva društva a ne borbe međusobno i za jedno društvo (time se bave samo ovaj dio studenata, inicijativa za obrazovanje svima).

Tako da su imperativi viših sila pogoršanja unutar samog sustava i iznimni napori i poduhvati ostale polovine da stvori i osigura svoje društvene osnove. Nešto kao dva društva u jednoj državi - tehnički kao Albanci i Srbi na Kosovu osamdesetih i početkom devedesetih.

U Zagrebu je oko 300.000 snaga sustava, uključujući bar 100.000 elitnih snaga. Oni npr. više i ne studiraju FF, tehničke fakultete i medicinu, pa bi se i Sveučilište moglo podjeliti, ali ne strogo po fakultetima, čak i crkve i Romi, sve ... po liniji sve oko Bandića (Mesića, Sanadera, akademksih klika ..) je sustav, a sve ostalo je drugo društvo.

Tko je glasao

Ap, Kako prikazujem, kod

Ap,

Kako prikazujem, kod nas nije onih Tuđmanovih 200 obitelji sustav i pokupilo svo vrhnje, nego participira praktički 50 % snaga

Ipak zbog ponešto optimizma, neovisno o tomu što jesi u pravu, i što su ti i ocjene i procjene u osnovi potpuno točne. Izbori u Zagrebu su pokazali po odazivu broja birača da su ljudi jednostavno "zbunjala" (da tako popularno kažem). Referentna izborna ponuda u stanju je p o k r e n u t i tzv. "pasivno biračko tijelo". Ono je samo p r i v i d n o pasivno. No, takvu stvoriti teže je nego li "dubiti na glavi". :) Naravno, postoje razlozi, između ostaloga, na brojne i ti ukazuješ. A ovdje na pollitika.com su i više nego li jasno predočeni, i nije ih teško uočiti.

Tko je glasao

U skladu s navedenim,

U skladu s navedenim, Hrvatska je u globalnu i domaću krizu ušla sa maksimalnim deficitom bavljenja i rješavanja svega 1. ekonomskog 2. općeg i elementarnog i 3. nacionalnog, i ne samo s deficitom nego maksimalnom nenamjernom sutavnošću protiv toga

1. U ekonomskom smislu sva navedena sustavnost ne može izbjeći već drastičnu mobilizaciju svih dominantnih snaga i velike bitke i otimanja oko svake zajedničke kune, imovine i svakog komadića vlati i moći nad tim. Sustav koji preko 60 godina to radi i koji je zadnjih 40 godina potpuno koncentriran samo upravno na to ne može to mijenjati nego pojačavati, baš zato što je kriza. Vodi se pravi sustavni rat za to, koji je rat protiv ekonomije i društva.

2. Sva opća i elementarna pitanja objektivno jako ugrožavaju taj sustav i sve nastalo na sustavu. Npr. pitanje stambene i povezane politike, uključujući vikendice, je non stop i dalje zasnovano na tome da se to što više i po mogućnosti potpuno financira iz zajedničkih sredstava. Kao veliki uspjesi i sada se navodi da su država i Grad Zagreb sagradili toliko i toliko stanova, dali toliko i toliko novaca te da financiraju koumnalije za vikendice i apartmane za prodaju u Viru, Rogoznici i svuda, pa i Mađarima, umijesto da je vijest da su im konačno povjesno naplatili bar trošak. Kada studenti traže da država financira nastavu u visokom školstvu za sve, ne i ostale troškove, nije problem što se tome ne udovoljava nego je puno veći problem da društvo o tome ne može raspravaljati i na to urla protiv i za kao da je to jako ekscesni i problematični zahtjev. Tako je sve opće i elementarno jako ekscesno i problematično, uključujući bilo kakvo sređivanje stanja i podataka o prostoru u nekretninma, dok je sve što sustavno atakira i uništava opće i elementarno navodno stvar demokratskih prava pa naprednih ideja i shvaćanja. dakle, posve izvrnuto, desetljećima a sada maskimalno;

3. Navodno je Hrvatska dosta nacionalistički i navodno je veliki sukob nacionalističkih snaga i onih koje su za internacionalne i druge vrijednosti. To je sve navodno. Podosta kao i u Srbiji gdje je nacionalizam 99 % toga a nose ga 100 % ex partizani, komunisti i samoupravljači, tako je i u Hrvatskoj. Dok se EU sustavno mobilizira i nacionalno, o nacionalnim pitanjima i temama te velikim problemima u RH fizički, profesionalno i mentalno brine, uz druge poslove i probleme, jedva neka manjina. Npr. u okviru pridruživanja u EU i RH, kao i sve zemlje, preuzima i nacionalno adaptira tisuće i tisuće propisa. I u SFRJ i nakon, propisia po područjima su, iako nisu samo neki formalizam nego npr. u cijelom graditeljstvu i te kako i ekonomsko, tehničko pa i nacionalno pitanje, odlučuju o bitnom, prepušteni na trošak i brigu egzotične manjine, šta uspije uspije, a sve ostalo je jedan veliki sustav koji na tome zarađuje, preserava se i drž nadmoćnim, nadsvjetskim, iako je prolupao desetljećima. Tako sada preuzimanje, nacionalna adaptacija i primjena tisuće EU propisa u graditeljstvu i prostoru RH teče tako da po navici mene i nekolicinu zovu za besplatni servis toga, a to je nešto čime se i u Njemačkoj i nakon 20 godina intenzivno bavi veliki laćei sustav i nisu ni blizu kraja. Tako je RH u krizu ušla da ju maksimalno i nacionalno nehotice ugrožavaju sve snage, uključujući tzv. nacionalčističke a koje su kao i druge time jako protunacionalno. Zato je Hrvatska mora brzo stvoriti i minimum stvarnih nacionalnih snaga i potencijala, inače će biti pregažena po raznim pitanjima gore nego bilo kada do sada u povijesti. Za sada su taj stvarni minimum nacionalnih snaga organizirale jedino studentske inicijative oko pitanja visokog obrazovanja, a što je uejdno i opće, pa nailaze na sev evći respekt po Evropi gdje također teku intenzivna previranja oko općih i nacionalnih tema i pitanja, pa i tih (npr. njemačke pokrajine se jedna za drugom vraćaju na državnu brigu oko visokog obrazovanja a država traži redukciju zajedničkih propisa EU po graditeljstvu i drugom i povećanje nacionalnog djela propisa).

Sve navedeno je sve veći problem a ujedno, pogotovu za mlađe, prilika za vrhunski evropski i svjetski angažman. Zbog karaktera sustava i iznimne zbrke i problema koje je proizveo, po Evropi nema ni blizu tako složene i zahtjevne problematike, a koja opet i a hoće ne može izići iz evrooski okvira, jer ni ex SFRJ ni RH nisu uspjele izmisliti drugi svijet i sve je to ipak u općoj evropskoj matrici i temama, koje su sada nakon doba lažnog idealizma i evropski sve na provjerama. Dakle, RH je evropska prva liga i špica stvarnih aktualanosti i izazova. Tko to uspije rješavati po bilo kojim područjima može se bez problema nosti sa bilo kakvom evropskom konkurencijom. Naravno da su najteži dio toga banalna elementarna pitanja količine snaga (preegzotična manjina, još egzotičnija organizacija i novci i sve drugo) i mogućnosti bavljenja. Ali nije prvi put, inače se sve tako rad zadnjih 40 godina, nakon čišćenje svega po Zagrebu - sve je kardeljistička nadgradnja uz dirigentsku palicu Kardeljeva šegrta Zdravka Tomca, pa i tzv. slobodni dio tržišta i šverca, a tek rijetki misleći pojedinci i čisti izvršitelji su baza za sve pa i to. No, ta mala baza je sada konačno dočekala doba kada je sustav prerastao sebe i kada više sile traže rješenja.

Taktički, a taktika je sve, sada je prilika za tvrdoglavo nepristajanje na bilo šta osim najboljih evropskih rješenja te na rješavanje svih problema. Ako se sada (nepotrebno) popusti, u EU više neće biti šanse. I onako se sve raspadnuto po Zagrebu, Jadranu i udarnim djelovima ne može rješavati nego jako zahtjevno i ozbiljno pa, kada će se to tako morati, čemu ponovno a iste novce i naprezanje raditi sebi nove probleme - zašto to ne napraviti najbolje što se može i time dodatno ojačati svoje tržišne, društvene i nacionalne pozicije.

Tko je glasao

Nacionalne inicijative i

Nacionalne inicijative i povezivanja su već sada goruće potrebne i radi bilo kakvog funkcioniranja poslovanja po područjima, naročito vezano za duga iznimna neplaćanja i kamaterenja te ukupni sustava zakonskog reketarenja

Sustav očigledno, i da hoće, ne može to rješavati nego samo jako pogoršavati, jer počiva na tome.

I onako po tradiciji neizbježno dolazi do takvih povezivanja i rješavanja mimo pa i protivno sustavu. Međutim, ovaj put to nije dovoljno po raznim područjima, jer su zbroj dugo gomilanih problema i udvostručenost moći krize (domaća i globalna) puno širi i jači. Ovaj put se već prosječno više od 3 godine sustavno ne plaća manje geodetske poslove, nešto zanemarivo a nužno u složeni i velikim poslovima i nešto što se je po tradiciji jedino koliko toliko naručivalo, obavljalo i plaćalo.

Nagomilani djelovi sustava za rješavanje toga po svojoj konstituciji i praksi umjesto bilo kakvog rješavanja samo dodatno nezakonito oporezivaju, reketare, kamatare i dave te psolove i porcese.

Već sada su nužne sve šire, u biti nacionalne inicijative i povezivanja.

Nije objektivno moguće da će idućih mjeseci doći do institucijskih pomaka, niti na niovu strukovnih udruga, komora i sličnog, samo obrnuto. Ali je objektivno i već to pomalo teče da se to odvija mimo toga, što poslovnom logikom što nezvaničnim inicijativama što počecima zvaničnih inicijativa.

Iako izgleda bizarno, povodom netom završenih lokalnih izbora s predmetnim u vezi će najvejrojatnije kroz 2-3 mjesec doći do bitnog urušavanja funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, uključjući Zagreb pa i i po uzoru na Zagreb - po prostornim planovima se neće moći izdavati skora nikakve dozvole i legalizacije, većina puteva/ulica/cesta se neće moći rješavati počevši od toga da nisu geodetski snimljenje pa potom i us vim elementima, banke koje počinju hipotekam i ostalim ulaziti u nekretnine će uz blokade iznijeti probleme nezakonitosti i tenničke problematičnosti toga, novci izazivaju drastične bloakde zbog duge spirale neplaćanja i igre sa izborima i svim (npr. jako dugo se razni državni i drugi naslovi nisu platili ni kune za naručene i podosta izrađene velike projekte od cca 150 njih najvećoj realnoj inženjerskoj tvrtki.

To već sada izaziva pojačanu erupciju obraćanja sudinika vezanih za "tržište" države i jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba nama sa tržišta, gdje sve to esklara još od 2006. godine. Oni su manje vični tome i vični i malo boljem "plaćanju" i "poslovanju", makar sa zakašnjenjem i sa velikom samo upravnom korupcijom tj, ugradnjomi nadgradnjom. Mi im odavno dajemo imafromacije i savjete da je na tržištu to uobilajeno stanje i još gore te da se snalaze i oragniziraju kako znaju i umiju, i neka se j*b* s tim svojim ortacima i partnerima po slobodnom izboru. Međutim, u tim prilično masovnim poslovanjima sve više dolazi do ljubavnih havarija a do sve više inicijativa i pokušaja da se uz pomoć nas s tržišta, vičnijih problemima i rješavanju problema, počinju rješavati ti složeni i veliki "ljubavni i bračni" problemi. Tako smo, htjeli ne htjeli, kao Bandić prisiljeni sudjelovati u rješavanju toga i tako smo upoznati i na neki način se spremamo na rješavanje blokada jedinica lokalne samouprave. Obzirom na karakter problema i pravih bolesti, sve vodi ka povjesno nemilosrdnim dijagnozama i mjerama, uključujući cijene i naplate usluga za to.

Po svemu sudeći bez kriznih narudžbi i angažmana nas malobrojnih sa tržišta bezbrojne "elitne" snage neće uspjeti završiti niti navodno skoro dovršene "tržišne" velike pojekte stanove na farmi svinja u Sesvetama (Grad Zagreb i IGH d.d.) te West Gate centar kod Zaprešića (austrijska elita sa domaćom). A to su pojedinačni poslovi/investicije/gradnje koje se rade više od 3 godine. Zamisliti kako je tek stanje sa sustavnim masovnim poslovima i temama jedinica lokalnih samouprava u kojima se desetljećima ništa ne rješava komletno, sada kada preko 3 godine nisu u stanju naručiit i platiti geodeta i popraviti tekstove prostornih planova da bilo kako funkcioniraju - manje više sve je za turbo krizne narudžbe i rješavanja.

I to je prava živa povjesna lokalna politika, sniteza svih politika do sada i tekuće domaće i svjetske političke i društvene situacije, planova i vizija - sve se je to sada spojilo u jedno i puno jače od studenstke blokade blokira sve više i sve zahtjevajući rješenja.

Tako da umjesto gradonačenika Hrvatske Bandića, kako se je povodom Bandićeve posjete Splitu prije nekoliko dana razglabalo javno, mi neki drugi uskoro postajemo "gradonačelnici" Hrvatske. samo ovaj put neće sve biti isto kao prije, umijesto da tisuće likova sustava i desetine tisuća tržišnih besposličara pouzetnika i sličnog gorljivo glume nadgradnju i nadzor, ovaj put će oni biti baza podvrgnuta strogoj disciplini mašte - dok nisu uigrani i automatizirani na taj režim niti ne počinje se i neka se krčkaju u blokadi u vrište za pomoć koja neće stići.

Tko je glasao

Rezultati izbora za Zagreb

Rezultati izbora za Zagreb se, kao i prije, "krivo" tumače

God. 1990.g. je pobjedio, većinu dobio, HDZ, mandatar Krešmiri Mikolčić. Drugi je bi SKH-SDP, treći HSLS. To je bilo naivno, jer su svu stvarnu vlast dobili članovi čistog SKH Marina MD i henesijevci. Potom slično.

Sada
http://www.javno.com/hr-zagreb/bandic-i-milanovic-zbog-skupstine-ne-razg...
SDP ima gradonačelnika ali manjinu u Skupštini, koja donosi proračun i kontrolira sve iznad milijun kuna, pa su i gradonačelnik Bandić i SDP zajedno po tome bokci, čiste sluge onog što im ostali odluče. Kako još navodno među SDP-om ima a sada i odlučnije onih kojima ne sjeda praksa 11.000 €/m2, 100 mlijuna € više od zadane brojke na natječaju (aeredrom) i jako puno toga sličnog, onda proizilazi da više nema ni teorijski mogućnosti da se nešto krivo potroši, osim sitne igre do milijun kuna, ali i tu tako jaki skupštinski nadzor to rješi - sjetimo se kako je Tomislav Jelić to radio sam, čak i kada nije bio u Skupštini.

Međutim ....

Dakle, ta farsa je došla do polpotovske situacije. Kako su apetiti porasli a goriva je manje, nemaju kuda nego u bitku sa sobom.

Tko je glasao

ap hvala sve bolje i sve

ap hvala
sve bolje i sve jasnije
dobro i jasno

termini su prihvaćeni jer vrijede,
opisuju našu stvarnost

feuerbach nije bio u pravu
svijet treba opisati
razumjeti, igrati
da bi ga se moglo mijenjati

luka

Tko je glasao

Potpisujem, bez

Potpisujem, bez komentara.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Što se mladih tiče, ne

Što se mladih tiče, ne znam kako će se stvari odvijati....?? Postoji neki unutarnji poriv da učiš, stječeš iskustvo, budeš "bolji" u svom poslu. Obično radiš okružen većim ili manjim brojem vršnjaka koji blage veze nemaju, ali stvarno, elementarne stvari, nemaju ni onu osnovnu nit, a o nečem više da ni ne pišem. Dobro prolaze, sve se zna, brzo skužiš tko je čiji, zašto netko ispodprosječan, gotovo glup, prodaje priče kao da je ne znam tko, radi na poslu "san snova".............sve to jako frustrira. Treba ih samo stavljati pred gotov čin, ispitivati puno, tjerati u kut, nek se znoje.... To stvarno mora biti razrađen sustav da trpi tolike neznalice. Da konkretan, bitan i stručan posao uvijek obavlja netko drugi. Najbitnija vještina, kako izbjeći posao, kako naći onoga tko ga zna napraviti. Blage veze nemaju. Na koju stranu će se mladi okrenuti? Pa s jedne strane je cjeloživotno hapanje, tupljenje i preseravanje..............a s druge strane sloboda, konkurencija, poticanje, napredovanje i opet sloboda, sloboda, kao nešto najvažnije.

Tko je glasao

@ franka Što se mladih

@ franka
Što se mladih tiče, ne znam kako će se stvari odvijati....?? Postoji neki unutarnji poriv da učiš, stječeš iskustvo, budeš "bolji" u svom poslu. Obično radiš okružen većim ili manjim brojem vršnjaka koji blage veze nemaju, ali stvarno, elementarne stvari, nemaju ni onu osnovnu nit, a o nečem više da ni ne pišem. Dobro prolaze

Na koju stranu će se mladi okrenuti? Pa s jedne strane je cjeloživotno hapanje, tupljenje i preseravanje..............a s druge strane sloboda, konkurencija, poticanje, napredovanje i opet sloboda, sloboda, kao nešto najvažnije.

Sve ukazuje da za sadašnje mlade, uprkos svemu, ide povoljnije doba.

Zadnjih desetljeća je prolupao i solidniji dio svijeta, što znači da se je kod nas prolupavanje udvostručilo. Po Evropi i svijetu to već kao viša sila aktivno vrši opamećivanje, što znaći da će više trebati i bit na cijeni oni koji se opredjele za kvalitetu, pa će time imati i veće mogućnosti slobode.

Obzirom da se je kod nas sedamdesetih prolupalo najprije politički a potom ukupno na krilima ogromne potrošnje nezarađenih novaca kao i zadnjih 10 godina, mi koji smo tada bili mladi smo uredno dovedni u ciklus dugog prolupavanja, koje traje do danas. Sastanak velikog fakultetskog vijeća sedamdesetih, kraj rujna i kao studenti tražimo promjene uvjeta jer samo nas 3 ima uvjete za upis. Vršene su slične reforme kao sada, svi nastavnici su se bavili biznisima, nastav ih nije zanimala,nema skripti i knjiga niit ikoga koga zanima nastave. Svi šute kao telad. Jedan stariji profesor, lik koji uma djela i ime, se diše nekoliko puta i objašnjava im kratko da to što guraju nema nikakvog smila, pa kako i dalje šute da su u biti svi budale, pa kao opte šute da su zapravo kreteni. Oni i dalje šute ... U poslovanju potom isto samo još gore ...

Ako je kroz sva ta prolupala razadoblja zbilja manjina održala kakvu takvu civilizaciju i mogućnosti, koje zbog toga što je prolupao i svijet nisu prosječno bolje niti ako se ode vani, pri čemu treba uzeti u obzir da najmanje prva generacija prosječno teže prolazi, onda sada kada se naprosto mora obrtati i kada čak i mi puno stariji računamo pod normalno da ćemo živjeti i raditi doličnije, sadašnji kvalitetni mlađi ljudi ovdje vjerojatno prosječno imaju natprosječne evropske šanse zbog toga što su ovdje zahtjevniji izazovi i gužve nego po EU a EU je sve manje zatvorena za njih, pa će se to više kombinirati.

Ja ciljam da ću tek sada svojim iskustvom moći pomoći nekim mlađim ljudima u tome uklanjajući im barijere u razvitku, preuzimajući taj dio na sebe, obzirom da sam od početka i stalno radio složene poslove u okviru čega sam to morao raditi neizbježno, doslovno stalno voditi rat sa širim sustavom i praksom te nespavanjem i non stop radom ozbiljni dio posla. Ima još takvih ljudi i mi znamo kako se discipoliniraju krda i otvaraju mogućnosti za rad naboljih timova, osnovni posoa nam je to sve skupa voditi. Mi se osjećamo moralno i na sve načine obvezni jer su i nama iznimni učitelji, mentori i kolege ključno pomogli. Iako smo u svemu tome manjinskiji i ruiniraniji nego po razvijenijim zemljama, prosječno se možemo nositi s njima jer to nadoknađujemo širim iskustvom i znanjima o raznovrsnijim nezgdama i okolnostima, a što je sada i evropska sutuacija. Dok su oni jako jako zbunjeni i nevični jakoj krizi, nama je taj dio baš lakši i tu smo majstori, jer tada se davež reducira a sa nemogući kaos i problemi su nam omoljeniji redovni projekti i poslovi, doličniji kao zahtjevniji, složeniji ...

To su i za vas i velike teškoće i time velika šansa. Ciljajte normalno na evropsku prvu ligu pa ćete lakše igrati zahtjevne utakmice.

Tko je glasao

Zadnja runda happy-linea je

Zadnja runda happy-linea je upravo krenula.Karte za zrakoplov su rezervirane, lova prebacena i kad se dodje do zadnjeg naivca kojem ce se pokupiti sva lova, slijedi udoban let, ispijanje koktela uz kakvu adekvatnu cokoladnu malicku pod palmom na Antilima ili sl.
Stize vrijeme kapitalizacije Marxova Kapitala.

Tko je glasao

Ap, možda uz malo

Ap,

možda uz malo redakture, dakle, sa smanjivanjem nastavnih dodataka (ha, ha), ovo bi po meni bio jedan od tvojih "biser" radova! Naime, pročitao sam sve - i s osobitim zadovoljstvom. Riječ je o tomu da u poplavi novinskih bezlično "pametnih" tekstova, pročitati lucidno i kontemplacijski, ali nikako u meditativnom smislu, već s itekakvim realitetom - predstavlja rijetko zadovoljstvo. Stoga, vrlo zahvaljujem na ovoj objavi, i tvojemu uloženom vremenu i radu.

Mlađi svih vrsta, da li će ih pobjedničke snage privući k sebi ili protiv, dodatno će jako mobilizirati te snage. Mladi su prisiljeni tražiti bilo kakve šanse da li u pobjedama da li u jednakim mogućnostima.

Lucidno, lucidno uočavanja. No, tko su to mladi, možebitno oni od trideset godina, četrdeset godina, da li te osobe u naponu snage i razvitka, traže "paradigmu" ili se sudaraju s nevidljivim zidovima oko sebe koji ih upućuju na konformizam, odnosno u najboljoj varijanti na "promišljenost" u itekako njihovoj objekciji realiteta u kojemu na sve strane "propušta voda" kao kanta izbušena i odozgo, i odozdo, i s prednjice, i straga. :)

To je polpotovska situacija. Drži velike pobjedničke snage potpuno mobilizirane na tom putu, uključujući nad nadmoćne teoretičare i praktičare što uvijek sve znaju i mogu nadsvjetski i nadbožanski. Sve te snage sada imaju potpuno otvoren put pa i podršku za iskazivanje, za igru svih igri. Program jednakih mogućnosti i slobodne konkurencije pored toga i u vezi s tim i onako ide, samo sada oslobođen tereta dvojbi, veza i obveza. ....
... Uvodna međusobna ogledavanja, ispipavanja i zagrijavanja su obavljena i krenula je igra. Igra kruži svijetom. Što se više nastupa pobjednički i hoće odmah, to (se) više kruži svijetom.

Naravno, samo kada ne bi bila riječ o pogubnoj igri, naime svaka se igra na kraju "ipak", i "samo" - plaća. Hrvatski "polpotisti", moram to ipak "uočiti" - ne plaćaju svoje "potove" - odlaze u berićetnu penziju s "nešto sa strane" da se "djeci najde". :))

Tko je glasao

@ap Mlađi svih vrsta, da li

@ap
Mlađi svih vrsta, da li će ih pobjedničke snage privući k sebi ili protiv, dodatno će jako mobilizirati te snage. Mladi su prisiljeni tražiti bilo kakve šanse da li u pobjedama da li u jednakim mogućnostima.
Ovo je najlošija opcija. 1968. godina i Dainela Conbedita kao personifikacije pokreta (Andreas Baader i Urlike Meinhof su izuzeti) vrijeme je privuklo sebi. Danas nije isti, iako ne osporava svoj tadašnji put. Zamjeram mu jedino što nije bio ustrajan bez obzira na osobnu žrtvu. Nije smio dopustiti da ga sustav "posauga" makar pod cijenu njegovog trenutnog radnog mjesta. Napredak je uvijek vezan uz žrtvu. Ako mladi pristanu da ih "pobjedničke snage privuku sebi" onda je društveni razvoj zaustavljen generacijski. Dvojba je jasna i jednostavna. Umijeće života? Svatko može podilaziti trenutnom društvenom trenutku radi osobnog probitka, ne razmišljajući o drugima i zajednici. O ljudima koji su iskoračili iz takvih odrednica danas govorimo kao povijesnim osobama. Platili su cijenu za dobrobit drugih.

Tko je glasao

Oko mladih sam izbjegao

Oko mladih sam izbjegao razlike i naglasio da su prisiljeni pojačati jer im je sev nepouzdanije da li ih pobjedničke snage privuku k sebi ili protiv.

Mladi su se ovih godina, slično nekad davno ali još jače a sada još jače, već u srednjoj školi opredjeliiti za razne stranke i karijeru putem njih ili nesigurnost bez toga. U Karlovcu se stalnim jutarnjim zasjedanjima stranačkih štabova odlučuje o i o gablecima a NKV radnja mijesta traže bar 1-2 mjeseca stranačkih usglašavanja, VSS 1-2 godine ...

Mladi studenti koje su poveli studenti sa FF u Zagrebu su već definitivno u razlazau sa pobjednicima. To je kod nas tradicija koja se time jako obnovila - dugo su kroz nastavnike i slično održavana samostalna mišljenja i općem i javnom.

I mladi koji su u subotu bila na trgu na koncerti Thompsona traže neki svoj prostor. Kao i BBB i slično, pobjednici će moći sve manje manipulirati njima a sve više će to biti problem.

Mladi buldozi i buldoginje, tzv. zlatna mladež, sinovi Todorića i raznih, nakon što su im pribavljeni certifikati poslvmih škola Harvard i razno, ne samo što nisu spremni robovati za "uspjehe" obitelji, nego više ugrožavaju nego su sigurni oslonac za dalje.

U tom smislu je studentski zahtjev za državnim visokim školstvom, pa i takvima, puno ozbiljnijih implikacija. U najvećoj zbrci i nesređenosti na neki način ističu zadnji trenuci za resocijalizaciju raznih takvih privilegiranih i nesocijaliziranih manjina. Ako to ne uspiju, a sve "pobjedničke" snage su čvrsto odjahale u drugom smjeru i misle da je gotovo, vrlo brzo bi se mogao desiti lom po liniji mlađih generacija i mladeži "pobjedničkih" snaga - da počalju svoje u 3pm jer su im oduzeli najjdragocijenije, društvo, i parkirali ih nigdje. To bi moglo uzdrmati poredak. I kada se misli i kada je da ti djelovi mladih "j+b* mater" studentima FF u Zagrebu, oni ih u najmanju ruku uvažavaju kao vodeću pojavu svoje generacije, baš zato što su se uzdigli iznad ideologijskih i raznih nijansi na teren općeg.

Kao što rat nije bio alibi za razna preseravanja uz logiku "pa rat je", tako ni kriza nije izgovor nego autogol za razne teme, pogotovo oko msjernica društva za mlade. Početkom osamdesetih su non stop ponavljali "pa kriza je i ...", nisu govrili mi smo se nakrali ali ne dvoljno a vi morate čekati ali su mislili, ali sada to više neće držati vodu. Mladima svih vrsta će, osim Keruma, morati početi nešto oko perspektiva ...

Tko je glasao

@ap "ap" kao početna riječ

@ap
"ap" kao početna riječ od apatija? Jedna nedavna subota bila je ključna u određenju pravca budućnosti. Nije ostvareno. Ali ako pogledaš slijed razvoja u segmentima po godinama, onda - usporedi današnji dan i godinu dana ranije. Golemi napredak! Ulaganje emocionalne energije na mlade u očekivanju napretka istovremeno je priznanje "starosti" i realnosti. Pomogni im (imaš blisku osobu) svojim znanjem. Jest da mene boli kičma, ali mogu podignuti željezo do potrebne razine.

Tko je glasao

Tonči Majica, ne "prebacuj"

Tonči Majica,

ne "prebacuj" na Ap!
Nisi ti "baš" za "keks". :)

Tko je glasao

Konačno je završio show

Konačno je završio show oko izbora.Mamurne ljude oko dvanaest u kišnim šuškavcima svojih stranaka sunce pere ,još malo do mirovine unuci se vesele.
Nastupa vrijeme profesionalizma...naravno ne na nekoj paradi službeno ustoličena i priznata od cijelog Kozmosa
Hrvati sretno 

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci