Tagovi

Hrvatska puška na hrvatskom ramenu

Poduze?e HS Produkt, koje se proslavilo izradom pištolja HS2000 (poznatim i kao XD - eXtreme Duty), izradilo je za potrebe hrvatskih oružanih snaga jurišnu pušku nazvanu VHS. Prošle godine MORH je naru?io probni kontingent od nekoliko desetaka pušaka, a sada je uslijedila narudžba prvih 1000 komada prvenstveno namijenjenih opremanju jedinica HV-a u vojnim misijama izvan Hrvatske.

O?ito ohrabreni uspjehom pištolja HS2000, HS Produkt i MORH ve? su po?eli i propagandnu kampanju, pa su pušku VSH proglasili jednom od najboljih ikad proizvedenih (ako ne i najboljom), me?u ostalim i boljom od poznate puške Heckler & Koch G36 kojom je MORH do sada opremao naše jedinice u misijama izvan Hrvatske.

Puni naziv puške je Višenamjenska Hrvatska Strojnica. U našem jeziku rije? strojnica ili strojna puška koristi se za nazivanje oružja koje se zove automat (submachine gun) i mitraljez (machine gun). VHS je zapravo jurišna puška (assault rifle), ?iji originalni termin Sturmgewehr dugujemo invenciji nikoga drugoga do Adolfa Hitlera. Na temelju do sada vi?enog nije mi potpuno jasno u ?emu je VHS višenamjenska, odnosno bar dosad ta funkcionalnost nije bila jasno predstavljena.

Ono što mi se ne dopada je vanjski dizajn oružja, koje vizualno podsje?a na nelijepi francuski FAMAS, ?iji je razvoj dovršen tijekom sedamdesetih. Moram napomenuti da su FAMAS i VSH puške potpuno razli?ite konstrukcije, kojima je uz vanjski izgled jedina poveznica bullpup dizajn. Naravno, da je kod vojnih pušaka važan vanjski izgled, kalašnjikov bi teško postao najkorištenijim oružjem svih vremena. Svejedno, ameri?ka istraživanja pokazala su da vojnici radije prihva?aju lijepo dizajnirano oružje.

Puška je izra?ena u bullpup dizajnu, konfiguraciji oružja gdje se zatvara? i okvir (magazin, šaržer) smješta u kundak oružja, iza okida?a. Ovakva konstrukcija oružja stara je bar stotinu godina, a u sedamdesetim proslavio ju je austrijski Steyer svojim modelom jurišne puške AUG i u nešto manjoj mjeri ve? spomenuti francuski FAMAS. Zahvaljuju?i futuristi?kom dizajnu Steyer AUG ?esto se pojavljivao u filmovima, za razliku od FAMAS-a (pa mi recite da se izgled "ne broji"), a kvaliteta mu je donijela i pristojan broj korisnika izvan mati?ne Austrije.

U novije vrijeme bullpup dizajn primijenjen je kod izraelskog Tavora TAR-21, singapurskog SAR-21 i kineskog QBZ-95. Za razliku od drugih dizajnera oružja, Kinezi su otišli korak dalje i za svoj QBZ-95 razvili potpuno novu municiju kalibra 5.8x42mm. Ovo je hrabar, ali i jedini ispravan korak - zato što mislim da je gotovo nemogu?e da budu?a najzna?ajnija vojni?ka puška 21. stolje?a bude zasnovana na nekom od kalibara 20. stolje?a, me?u kojima - istina - ima i vrlo vitalnih šezdesetogodišnjaka. Me?utim, vrijedi napomenuti da su i legendarni ruski kalašnjikov, ali i jedva nešto manje legendarna ameri?ka puška M16 stvoreni usporedno sa novom vrstom streljiva.

Iako je teško govoriti o funkcionalnosti oružja preko video-isje?aka, primijetio sam par stvari vezanih uz VHS. Prva, dosta zna?ajna, je na?in izbacivanja ?ahura. VSH ?ahure može izbacivati samo udesno, a otvor za izbacivanje ?ahura smješten je daleko prema zadnjem kraju oružja (što je logi?no za bullpup dizajn). Ako ste dešnjak, to je u redu, jer pušku držite u desnom ramenu, i ?ahure bivaju izba?ene desno od vas. No, ako ste ljevak i pušku držite u lijevom ramenu, ?ahure ?e vam prolijetati, doslovno, ispred nosa. Ve?ina pušaka bullpup dizajna ima mogu?nost prilagodbe oružja za ljevake (npr. TAR-21, FAMAS, AUG..), a belgijski F2000 ima sustav kanala koji izbacuje ?ahure na prednjem kraju oružja daleko od strijelca. Ako ne griješim, bilo bi zanimljivo doznati zašto kod na?ina izbacivanja ?ahura nisu uzeti u obzir ljevaci, jer je ambidekstralan dizajn oružja tijekom zadnjih par desetlje?a vrlo važan, a ve?ina komandi VSH-a su takve da ih mogu koristiti i ljevaci. Izraelska vojska je ve? u starijim kreacijama svog oružja kao što je npr. Galil shvatila važnost ambidekstralnog dizajna.

Druga stvar koju primje?ujem je visina ru?ke za nošenje, u kojoj su ukomponirani mehani?ki nišani. Pitanje je da li ?e opti?ke sprave za ciljanje (npr. razne varijante danas široko korištenih opti?kih ciljnika sa tzv. crvenom to?kom, ali i "klasi?ni" opti?ki ciljnici) biti previsoko smještene ako se montiraju na tu ru?ku za nošenje. Gotovo sigurno se nišanska sprava može montirati i uz ru?ku za nošenje, sa strane, ali takav smještaj gdje dio opreme puške strši sa strane ima i svoje nedostatke. Ako ste ve? razvili pušku sa puno oblih rubova, koja ni za što ne zapinje - zašto na nju bo?no montirati (relativno osjetljivu) opti?ku spravu tako da ?e onda ona zapinjati ili zahtijevati pove?an oprez kod odlaganja oružja.

Tre?a stvar je rukovanje regulatorom vatre. Ovaj regulator, koji omogu?uje odabir vrste vatre (pojedina?na, rafalna) ili aktiviranje sigurnosne ko?nice smješten je unutar branika okida?a, ispred okida?a i rotira se oko svoje osi. Namijenjen je korištenju kažiprstom ruke kojom vršimo okidanje. Primijetio sam da strijelci kažiprstom desne ruke lako prebacuju tu polugu na lijevo (rafalna vatra), ali si ponekad pomažu lijevom rukom kako bi je vratili u desno (pojedina?na vatra).

Kod inicijalnog predstavljanja VSH je najavljena kao jedna od najlakših pušaka današnjice. Prema najnovijim podacima teška je oko 3,5kg, po ?emu prije ulazi u nekakav prosjek, a ne u posebno lagano oružje (teška je koliko i zamalo pet desetlje?a stara ameri?ka M16). Istaknuta je i velika dužina cijevi od 500mm, pri ?emu je u vrhu, ali ne i najduža (dužine cijevi automatskih pušaka su uglavnom izme?u 457,2 i 508 milimetra (18 do 20 in?a). Duža cijev, kombinirana s manjim kalibrom zrna, daje ve?u izlaznu brzinu projektila na ustima cijevi. Ve?a brzina zrna zna?i ravniju putanju što rezultira boljom preciznoš?u i uklanja potrebu za ?estim podešavanjem daljine na napravi za ciljanje.

Kakva je budu?nost VHS-a, teško je re?i. HS Produkt ve? je dokazao da je sposoban proizvesti vrhunsko oružje. Ono što primje?ujem je da se na podru?ju razvoja jurišnih pušaka razvija velika konkurencija. Bar jedan motiv je o?it - legendarna ameri?ka vojni?ka puška M16 spremna je za mirovinu. Interesantno, no nekoliko projekata razvoja njene zamjene, iz razli?itih razloga, redom je propalo. Jasno je kako je to utrka za prestižem, ali i za velikim novcima, a u njoj su neke od najprestižnijih firmi sa golemim iskustvom kao što su legende Heckler & Koch i Fabrique Nationale. Heckler & Koch je odre?ene koli?ine svojih pušaka (prvenstveno HK416) uspio prodati specijalnim jedinicama ameri?ke vojske. Pojavili su se i ameri?ki izaziva?i, Magpul Masada/Busmaster (ACR - Adaptive Combat Rifle) i Barrett (REC7/M468). Barret, legendaran po svojem snajperu M82 kalibra .50 BMG (Browning Machine Gun), svoju je automatsku pušku izradio u novom kalibru 6.8x43mm ili 6.8 Remington SPC (Special Purpose Cartridge). SCAR i ACR su modularne puške koje podržavaju razli?ite kalibre i daju se preslagivati i konfigurirati poput Lego kockica. Pogotovo ACR koji podržava kalibre 4.56x45mm (NATO), novi 6.8x43mm, ali i 7.62x39mm (dakle ruski, odnosno kalibar bivšeg Varšavskog pakta). Puno je pozornosti posve?eno ergonomiji, pa vojnik može npr. individualno podesiti dužinu i visinu kundaka. Mogu?nost odabira dužine i vrste cijevi, rukohvata, potpuno ambidekstralne komande gotovo da i nema smisla spominjati. Vrijedi napomenuti da HK416, ACR i REC7 komandama i na?inom rukovanja gotovo potpuno oponašaju na?in opsluživanja ameri?ke standardne vojni?ke puške M16, ?ak su pojedini dijelovi ne samo kompatiblini, ve? i izmjenjivi bilo direktno, bilo putem pribora za konverziju. SCAR podržava kalibre 4.56x45mm i 7.62x51mm (oba NATO) i tako?er ima brojne mogu?nosti konfiguriranja i podešavanja. Interesantno, no niti jedna od ovih pušaka ne koristi bullpup dizajn!

Moje je mišljenje da bi kalibar oružja trebao igrati veliku ulogu u izboru puške budu?nosti. Naime, stari su i poznati prigovori na zaustavnu mo? i probojnost standardnog NATO kalibra 4.56x45mm koji koristi i hrvatski VHS. Ovi prigovori idu još iz Vijetnama, pa preko Somalije, sve do Iraka i Afganistana. Pored toga, do sada naj?eš?e korištena municija ima sve manji u?inak protiv balisti?ke zaštite koja je postala standardna oprema iole respektabilne vojske. Pitanje je tko ?e imati snage, ali i vizije napraviti još radikalniji iskorak u razvoju novog kalibra i vrste streljiva.

VHS je potpuno nova puška koja se tek mora potvrditi u praksi, dakle u borbenim uvjetima. Mirnodopski uvjeti, te uvjeti ograni?enih sukoba do sada se nisu pokazali idealnim za ispitivanje vrijednosti novog oružja. Tako je francuski FAMAS na prve masovnije probleme naletio tek u Iraku. Britansku pušku SA80 od debakla je spašavao Heckler & Koch, a tijekom svog vijeka M16 je doživjela brojne revizije, neke doslovno kako bi se održala na životu. Od oružja koje sam spomenuo, daleko mi najuvjerljivije djeluje HK416, a kao interesantna rješenja tu su Barrett REC7 i Bushmaster ACR. Sve su to vrlo dobra, ali i skupa rješenja, sva redom skuplja od hrvatskog VSH-a. Sve u svemu, ako se VHS pokaže i dokaže u tako respektabilnom društvu to ?e biti nemali uspjeh. HS Produkt ve? ionako vrlo hrabro kora?a putevima stare, a sada ve? davno zaboravljene, slave hrvatske metalne industrije.

Komentari

Žive naj vsi narodi, ki

Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
ko rojak, prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Tko je glasao

Kao dodatak, pogledajte

Kao dodatak, pogledajte video koji je stavio bijesdrugi, pa onda pogledajte video o HK416 čiji se link nalazi u komentaru robota.

U prvom možete lijepo vidjeti kako strijelci koriste lijevu ruku za mijenjanje tipa vatre. Moje je mišljenje da je kontrola vatre "na desnom palcu" bolji izbor, jer se onda to puno lakše radi jednom rukom. Kako je video kraćen, na dosta mjesta gdje bi se vjerojatno vidjelo korištenje druge ruke nalazi se rez (vidi se da se kadar mijenja). Obratite pozornost na testove sa pijeskom, vodom, blatom i sl. - ako ne griješim cijev je u testu VHS-a zatvorena nekom bijelom navlakom ili poklopcem. Ovo ne mora ništa značiti, jer nema komentara testa VHS-a.

Na ovom videu, koji mi je poslao frend, možete vidjeti što se dešava kada puška nije napravljena tako da podnosi uranjanje u vodu. Prilično impresivno. I ovdje imajte u vidu da su kao drugu pušku odabrali onu za koju su već znali da ima problem.
http://www.youtube.com/watch?v=AGwkHktkTxU&feature=related

Tko je glasao

nisam ekspert za oružje,

nisam ekspert za oružje, ali ono što znam je da inžinjeri tijekom razvoja (bilo čega) se odlučuju na razne kompromise da bi nešto postigli, a s druge strane zbog toga nešto izgube.

Kvaliteta finalnog proizvoda je upravo ravnoteža tih kompromisa...Ne može biti sve svima, biti će najbolja za određenu primjenu i standardna za druge, za neke možda i ispod-standardna. Zato je važno koristii je tamo gdje je najbolja, a u tome i je čar izbora na tržištu (ne samo oružja) - važno je pametno odabrati...

Također, mislim da za puške treba par godina da se pokažu u real-worldu, pa onda par nadogradnji i unapređenja i eto proizvoda. Bitno je krenuti i zato svaka čast HS productu i ministarstvu koje je (siguran sam), uspjelo odbaciti sve lobiste da kupimo uvoznu pušku i financira domaću kompaniju i pomaže razvoj njihovog proizvoda. Ovo je ustvari tipični primjer zatvorenih ekonomija, ali s jednom razlikom - u tržišnom okruženju možeš takve aktivnosti raditi samo s dobrim proizvodima, ne sa svakim semećem od proizvoda...

Biti će zanimljiva usporedba VH S vs niskopodni tramvaj koji se još nigdje nije prodao, čini mi se da će VHS biti izvozni proizvod prije nego tramvaj...

Ista priča i s HS pištoljem. Prvi njihov proizvod - PHS - koma. HS 95 - respektabilni proizvod, HS 2000 - stvarno dobar proizvod

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

možda tako bude i sa

možda tako bude i sa tramvajem

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@bijesdrugi, da, razvoj

@bijesdrugi, da, razvoj vojničke puške, vrijeme adaptacije, pa prva usvanjanja - to je razdoblje od 5-10 godina. Naravno, imaš svjetskih frirmi koje o tome znaju baš sve i koje iza sebe imaju poznato i korišteno oružje.

To ne znači da nema mjesta za "indijance". Kada je Gaston Glock krenuo sa svojim pištoljem, uglavnom su mu se smijali, tim više što on nije imao nikakvo prethodno iskustvo u razvoju oružja. Danas je Glock institucija.

Znaš što je stvarno interesantno (možda bi zaslužilo i cijeli dnevnik) - zašto HS Produkt, koji je na međunarodnom nivou jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija hrvatska firma (baš ne znam neki drugi hrvatski proizvod koji u rukama drži nekoliko stotina tisuća Amerikanaca), uopće nema svoje web stranice?!

Tko je glasao

a di ja mogu kupit tu

a di ja mogu kupit tu pušku?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Drug Napoleon, od svih

@Drug Napoleon, od svih pušaka koje si usporedio kalašnjikov ima jednu veeeliku prednost koja u stvarnim uvjetima rata "život znači" - puca u svim uvjetima i sa minimalnim održavanjem. Tu mu nema premca. Izvadiš ga iz vode, leda, snijega, mulja, blata prašine i - pucaš! To Ti je sigurno jako dobro poznato. Meni se dogodilo u "dogovorenom ratu" (kako neki sve učestalije govore) kojeg ja zovem Domovinski rat, da sam došao u situaciju u kojoj sam "odmah i sad" morao pucati iz usput uzetog kalašnjikova - bio je prekriven rđom! Uopće nemam nježnu ni slabu ruku ali nisam ga bio u stanju repetirati rukom već sam kundak naslonio na zemlju i tvrdom vojničkom čizmom udario po zatvaraču da ubacim metak u cijev!!?? Nakon prvog ispaljenog metka - radio je besprijekorno.
Moj upit je slijedeći, nedoumica čak: Višenamjenska Hrvatska Strojnica? Hmmm!
Moj apsolutni favorit je AUG, ne samo zbog dizajna iz "ratova zvijezda" i austrijske kvalitete i tradicije proizvodnje oružja (ratniku je to u borbi sasvim sporedno /mislim dizajn/ – osim možda na paradi!!:)).
Zar nije AUG stvarno jedini višenamjenski: Prije svega jer "u njega" vrlo lako i brzo možeš "montirati" tri različite cijevi: uzi-kratku za blisku borbu, klasičnu i praktično snajpersku dužinu cijevi? Po potrebi.
I sve što Ti treba je već umontirano u njega, auto riječnikom rečeno - puna oprema u svakom pogledu od ciljanja do ispaljenja i pogotka!
Meni zapravo nije jasno kako i zbog čega ta puška nije uspjela što se prodaje tiče i serija u milijunima proizvedenih i prodanih ?

Tko je glasao

@Drug Napoleon, od svih

@Drug Napoleon, od svih pušaka koje si usporedio kalašnjikov ima jednu veeeliku prednost koja u stvarnim uvjetima rata "život znači" - puca u svim uvjetima i sa minimalnim održavanjem. Tu mu nema premca. Izvadiš ga iz vode, leda, snijega, mulja, blata prašine i - pucaš! To Ti je sigurno jako dobro poznato.

Pa daj pogledaj video, vidjeti ćeš da i VH S puca u svim tim uvjetima.
Barem na testovima...ali sigurno da je obećavajuća u smislu izdržjivosti..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Poštujem ja sve testove

Poštujem ja sve testove dragi moj @bijesdrugi, ali vjerujem samo jednom jedinom testu - ratu! Jedino rat testira oružje u punom značenju i na jedino nepobitan način.
Inače, čestitam svima koji su izradili i konstrukcijski rješili tu našu pušku.

Tko je glasao

Istina, kalašnjikov nije

Istina, kalašnjikov nije legenda bez razloga. Jedini pravi problem mu je preciznost i ponešto trzaj - ali za prave momke to je sitnica :-)

AUG je prekrasan, daleko ispred svog vremena, kao bullpup rješenje i kao višenamjenski koncept. Istina, sličan izbor opreme od starijih pušaka ima i FAMAS. Te su se puške pojavile nekako u isto vrijeme, ali mislim da su Francuzi svoj razvoj počeli dosta ranije. Sve nove puške imaju manje ili veće mogućnosti rekonfiguracije. Vidim da to jedino nema kineski QBZ-95, već su razvili posebne varijante oružja (kratko, snajpersko, vatrena podrška i sl.), a da cijevi i drugi dijelovi nisu izmjenjivi - interesantno.

Ne bih rekao da je AUG neuspješan, štoviše mislim da je on komercijalno daleko najuspješnija bullpup puška. Problem u tome što bullpup dizajn još uvijek traži svoju punu podršku u praksi. Bez obzira na to što neke od zemalja sa značajnom vojskom i vojnom tradicijom (npr. Velika Britanija, Francuska) bullpup puške već duže vrijeme koriste kao standarno oružje ovaj koncept nikako da doživi onaj ključni "klik" koji bi rezultirao pravom masovnošću.

To je ujedno i moguća prilika za HS Produkt. Mislim da uopće nije loše što imamo (ili ćemo imati) vlastitu jurišnu pušku. Ako ništa drugo, nećemo zavisiti od drugih i nećemo drugima davati pare za nešto što i sami možemo dobro napraviti.

Nekako se nadam da će gotovo neminovna zamjena M16 iznjedriti neki novi koncept oružja, neki novi kalibar. Vjerojatno samo Amerika i Rusija imaju potencijal za pravi preokret, drugi mogu napraviti dobru pušku - ali je pitanje da li je mogu pristojno omasoviti. Za sada dosta razvojnih koncepata nudi neku inačicu kompatibilne super M16. Bilo bi fora vidjeti neki novi koncept kao što je u svoje vrijeme bio G11, neku pušku koju bi sa ponosom nosile i jurišne jedinice Imperije :-)

Tko je glasao

Zanimljiv tekst; Kažu da

Zanimljiv tekst; Kažu da slika govori kao tisuću riječi; usporedimo je sa spomenutim Tavorom (počekajte neka prođe reklama na početku videa)
http://dsc.discovery.com/videos/future-weapons-tavor-assault-rifle.html
Barett
http://www.youtube.com/watch?v=3zMpN_-pcas
Heckler
http://www.youtube.com/watch?v=gZpZryZEiY4
Premda je riječ o Discoveryjevoj emisiji koja prilično reklamira američki vojni kompleks, voditelj je bivši SEAL, ako ćemo gledati vizualno Barett i Heckler su vizualno i ergonomski ispred ostale dvije, imam dojam da posljednje dvije manje trzaju, premda je to relativno; a što se tiče estetike M-16 je miljama ispred AK-47, no Ameri su je u Vijetnamu bacali i uzimali AK, jer je bio pouzdaniji; ukratko teško je suditi knjigu po koricama, tako i u ovom slučaju...

Tko je glasao

Kod onog testa bacanja o pod

Kod onog testa bacanja o pod bacali su je slabo i uvijek isto kao dasku. Nikad nisu npr na kundak ili cijev. Bilo bi bolje da je malo zgrapnija. Ustvari cemu puske?

Tko je glasao

Postoje mnogi testovi.

Postoje mnogi testovi. Koliko sam vidio, većina proizvđača koji drže do sebe ide daleko preko NATO standarda. Tako su uobičajeni testovi pucanja ispod vode, ili po izlasku iz vode (neke se puške raspadnu), pucanje u ekstremnim položajima (npr. puška naopako, pod 90% prema dole, u rotaciji 360 stupnjeva po osi cijevi itd.), pucanje više stotina ili par tisuća metaka rafalno bez prestanka (da se provjeri zagrijavanje i pregrijavanje), itd., itd.

Nazalost, ne kuzim ovo zadnje - da je malo zgrapnija i čemu puške.

Tko je glasao

nevjerojatno mi je da na

nevjerojatno mi je da na samom početku krećete u osporavanje puške koju niste niti vidjeli niti imate pojima o njoj.. OK, ne možda osporavanje ali već ste puni kritika, sumnji, sugerirate da se fuša, da ne valja, da netko mulja...

Vjerojatno HS Product koji je proizveo globalno uspješni pištolj zna što i kako do globalno uspješne puške... I oni su u ovoj priči jedini relevantni, vas 100 ovdje možete samo biti ljubomorne babe rekla-kazala...

Piše na tom videu da je to napravljeno po NATO standardima, a možda su testirali i sto drugih stvari ali to nisu stavili na video da svi vide... svašta...

čemu puške.
Obaladaleka te je htio pitati - zašto kupujemo puške i trošimo lovu na to...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen
Tko je glasao

Ne ne htio sam samo reci da

Ne ne htio sam samo reci da ne volim puske. Dosta mi ih je. ;-)

Tko je glasao

@bijes2 mislim da ti je

@bijes2 mislim da ti je negdje kukljica jako dobro napisao, prvo komentar pa onda žuja ;)
dakle, ja nigdje nisam osporavala ili kritizirala pušku, mi ovdje samo disktiramo o njenim ev. manama i vrlinama.
napoleon je vrlo dobro primjetio da izbacivanje čahura predstavlja problem za ljevake, sa tim se slažem u potpunosti. ali se sjećam da je bilo razgovora o tome da će se prilagoditi, dapače, mislila sam da je to i učinjeno, ali sada po ovom što napoleon piše vidim da nije. što se nezgrapnosti tiče, ja ju ne smatram nezgrapnom, ali sam često baš radi bullpup dizajna imala prilike čuti takve vrste kritika, što naravno ne znači da je obaladaleka mislila na to.
takodjer, sve što je napoleon napisao po pitanju kalibra oružja potpisujem.
a čovjek je jasno napisao, sa čim se takodjer slažem, da će se prave eventualne mane ove puške pokazati tek naknadno, u ratnim uvjetima, kao što je bio slučaj sa svima do sada.
sve u svemu, ovaj je dnevnik, po meni, još jedan odličan uradak.

@ napoleon Istina, ako sam dobro shvatio, zahtijev za omekšavanjem rubova je došao naknadno, nakon inicijalnih ispitivanja u MORH-u.

morh je nakon inicijalnih ispitivanja imao primjedbe da se oštri rubovi zakače često na grmlje, uniformu i sl., pa je puška radi toga naknadno "omekšana".

Tko je glasao

Bas sam bio pogledao test

Bas sam bio pogledao test puske na: http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,5,13,,163013.jl
pa mi se ucinilo da je malo nezgrapna, tako da sam dobacio da bih volio da je zgrapna (afirmativno i suprotno od nezgrapna), a cemu puske je vise da pokazem kako imam smisla za pacifizam i mirnodopske situacije. ;-)

Tko je glasao

istina da nije baš sušta

istina da nije baš sušta ljepota, (što u konačnici doista nije bitno) ali mislim da je izgledu uvjetovao zahtjev da nema oštrih rubova, ispravi me ako griješim.

Tko je glasao

Da, to je točno. Istina,

Da, to je točno. Istina, ako sam dobro shvatio, zahtijev za omekšavanjem rubova je došao naknadno, nakon inicijalnih ispitivanja u MORH-u.

Međutim, dobar dizajn i meki rubovi nisu nekompatibilni. Postoje puške gotovo svemirskog dizajna. Jedna je sigurno Steyer AUG, pogotovo kada se stavi u kontekst vremena u kojem je nastala. Od novih FN 2000 ima space look.

Neke koje su ostale na nivou prototipa ili probne serije, a vrijedi ih vidjeti su HK G11 (po meni jedno od mrak rješenja, daleko ispred svog vremena), Steyer ACR i HK XM8.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci