Tagovi

Rat je završen

Rat za nekretnine i teritorije, koji je po?eo davno, upravo je završio, zajedno sa produžecima drugim sredstvima i suda?kim nadoknadama te sustavnim inertnim i organiziranim mrežnim napadima što su trajali puno desetlje?a, vje?nost.

Nije nastupila gandijevska epoha, nego epoha obrnutog poslovanja - kulturna revolucija i beskrajne napada?ke divizije su snage prepuštene same sebi što trebaju pomo?, nitko više nije u sukobu s njima, ni zainteresiran ni u stanju, pa se s tim posluje po normalnim na?elima minimalnih uvjeta i pravila poslovanja, sada u biti ništa a na dalje obrnuto nego do sada i ozbiljnije.

Prije ove ozbiljne objave sam još jednom izvršio konzultacije sa inženjersko-financijsko-humanisti?ko-matemati?kim i drugim vode?im profesionalnim stru?njacima, Zdravkom Gracinom kao autorom programa "Zagreba?ki tre?i put", raznovrsnim živim ljudim i u živo, po terenu. Iako su znakovi i procjene naoko veoma razli?iti, ima ?ak i suprotnih pa i kontradiktornih, ipak se iz svega nedovojbeno može zaklju?iti da je sve zrelo za ovu objavu završetka rata, pa objavljujem da ne bi nepotrebno kasnilo.

Razni nastavci sustavne agresije, što po inerciji teku, trebaju što prije znati da su nastavci toga ne samo uzaludni i besmisleni nego i po njih kontraproduktivni. Usijane i lude glave bi od toga lako mogla dohvatiti glavobolja ...

Travanj je najokrutniji mjesec u godini a ovaj je još okrutniji.

Spirale pokušavaju cilj koji je ve? na dohvat ruke - nespremna država i beskrajne elitne snage pokušavaju zaokružiti i zadnje kune, banke i HNB još i više, pogodni trenutak potpunog obru?a i povezivanja jakih snaga naoko je tu i sve ?vrsto povezano ide u 3pm. Lokalni izbori služe prvenstveno dovršenju dugih misija.

Zašto je najednom umjesto rata s tim nastupio prekid rata? Vrlo jednostavno - u tom ratu smo vje?nost, svatko tko se je priklju?io nedavno ili malo prije, tko samo mrežno i pojedina?no ili po inerciji usmjerava ili traži svoja prava na tu?i ra?un je nehotice nastavak toga rata a ne rješenje njegova kraja i pobjede oslobodila?kih snaga. Karakter rata i zrelost prekida je složeno za objašnjavati, ali do toga je došlo - nastavak sukoba se vrši unutar iste strane a na drugoj nije nitko, jer su obrambene i oslobodila?ke snage napustile te položaje i ratna djelovanja.

Ne?u se ispri?avati za odre?ene obrambeno borbene aktivnosti prije, samo ?u napomenuti da s ove strane ne?e biti ni bezazlenih demokratskih participacija, kao ne tako davno kada smo se prvi put nakon jako drugo vremena pojavili i sa 95 % demokratskih glasova kao od šale u toj rundi pomeli združene IGH i druge samoproglašene snage. Ne?e biti ništa kao prije nego obrnuto, svi trebaju znati da posve neometano i mirno plove dalje a da druge snage više nego mirnodopski plove drugim putevima.

Nitko od dužnika ne?e više biti ni nazvan za dug, i ovo malo do sada je bila greška, a pla?ati ?e ga evetualno i samo dobrovoljno te ako je u stanju, a trenutno nije nitko i sve oko toga je kontraproduktivno te pod rastom kamata na kamate što nabijaju glavni dužnici i napuhanci, što je tako?er jaka podloga za stvarni prekid rata jer ?e se to i onako vrlo brzo kao takvo urušiti.

U prvom živom susretu sa Zdravkom Gracinom je bilo obrnuto od o?ekivanja. Zdravko je, iako su teme i dvojbe više nego objektivno jako tvrde i dramati?ne, bio jedan više nego iznena?uju?e ugodni i tolerantni sugovornik a ja nepopustljiviji više od o?ekivanja, naro?ito oko karaktera i razmjera pojava te zna?enja strukture vlasti nakon izbora, što se sada s moje strane, obzirom da je rat završen, bitno mijenja - nema nikakve nepopustljivosti, ve? sve je drugo, kao nekad davno kada smo tako stizali puno više.

Što se ti?e razlike pojedinih djelova Zdravkova programa u živo i napisano, oni su življi i konkretniji te nisu samo njegovi, jer i onako idu drugim sredstvima i na neorganiziran na?in:

- razne kooperacije su i onako krenule na jako poznati i uhodani na?in, od okupljanja za jedan posao pa i posli? pa i manje, npr. cijela mobilizacija za potvrdicu DA li se vodi inspekcijski postupak ili NE a koja je i onako na internetu, do trenutne široke mobilizacije desetine tisu?a "kooperanata" za bitke oko Zagreba, Splita, Osijeka ... kao vrhunac "našeg" iznimnog svjetskog kooperativizma, zadrugarstva, maoizma i ?ega sve ne;

- malo i srednje poduzetništvo je i onako shvatilo da je opet trenutak za vlastiti bankovno-financijsko-agencijski sustav te cash (and carry) poslovanje;

- agonija starci po jedno ili dvoje u stanu i još jednoj ili dvije nekretnine se i onako polako rješava, iako nema organizacije izgradnje stara?kih domova i državno-društvenog jam?enja za sve oko napuštenih i zapostavljenih nekretnina. Ide ubrzano, u naselju Zapru?e iz 1962. i posve novim POS / Vrbani III / farma svinja i raznim slamovima ?e i onako brzo niknuti šatori ako ne doli?nije montažne i barakaške besplatane kuhinje i rješenja boravaka za starce, djecu a i radne procese, gdje ?e obavljati ozbiljniji poslovi nego u impozantnoj zgradi Trg Stjepana Radi?a 2 i mnogim impozantnim zgradama, tako je bilo puno puta a sada još i više;

- itd. Dakle, aktualanije je kao živa zbilja nego šta ?e Bandi? koji sa združenim divizijama vodi bitku za farmu svinja ili šta ?e mo?ni štabovi dvoje nonšalantnih sveu?ilišnih profesora, koji su kao povjerenik i kao predsjednik Skupštine ipak malo ali dovoljno involvirani u prethodne invazijske ratne operacije, koje ratne operacije su od beskrajnih snaga izvan invazijskih agresivnih napada na stvar za sobom ostavile možda jednog ili zapravo pola ?ovjeka koji nije u tome sudjelovao do kraja (Jozu Radoša);

- ?ak politi?ki, što mi nije ni fah ni predmet pažnje i koncentracije ali ipak malo. Kao što je poznato, okupljanje po svijetu traži uporišta u kakvim takvim to?kama, pa i davnim, npr. Roosevelt i Nixon nisu po USA prošlost nego aktualnost zbog rješavanja krize. Kod nas naravno JB Tito i Tu?man nisu faktori okupljanja, a naravno ne ni Stjepan Radi? i Vlado Gotovac, pa ?ak ni Mažurani? i Štroca. Najve?i faktor okupljanja su bili Zdravko Tomac, Ra?an, Mesi? i naj naj faktor okupljanja Milan Bandi?, veliko srce. Kao što znate najednom od najve?eg (faktroa) dolazi skoro do druge krajnosti. Sada raste okupljanje oko Kregara, jer kao preapstraktni lik pokazuje neke talente buldoga, kako sam kaže, zajedno sa šminkerom i bonvivanom Sri?om. Me?utim, koliko ?e okuplja?ka snaga bit jaka ve? nakon 15 dana suo?avanja sa izazovima prepisanih na?ela u više nego izazovnoj praksi, dan ili dva ili tri ili ... Ili sli?no oko Keruma, Glavaša ili ?api?a u Osijeku .... Dakle, iako nema veze, jedino su Antu Star?evi?a respektirali manje više svi, naravno i Fric Krleža.

Po ukopanim pozicijama sjeverni vjetar
lagano brije, u defanzive nagnane snage
objavom rata traže uto?išta, tunele, niše
i život, travanj okrutno buja, mir raste ...

Komentari

nakon rata dolaze izbori.

nakon rata dolaze izbori. remeber afganistan, irak, runada.... i evo, konačno je službeno proglašen i početak kampanje, sve po oprobanim demokratskim uzusima :-)

Tko je glasao

Pitanje rata i mira u

Pitanje rata i mira u tekućem razvitku događaja se, i nehotice, sustavno pokušava nametnuti kao da smo "mi" svi manje više jedno te isto, pa i na tekućem pitanju Zagreba kao najvažnijem pitanju lokalnih izbora, gdje to lakše prolazi obzirom da su beskrajne raznovrsne snage sudjelovale i sudjeluju u ratu oko zajedničkih novaca, imovine, prostora i svega, pa i beskrajni aktivisti kojima je normalno da ovih dana šire poslovne prostore, participacije u proračunima i slično, a od političkih stranaka i snaga je normalno da DC sa tri člana ima tri ključna posla i zarade i da uz to jest politička snaga koja obećava.

Daljnji produžetak rata u tome odgovara većini interesnih snaga jer se sve prebacuje na rat oko pozicija pa sve drugo nije važno, a mir je nezgodan jer sve to prebacuje na teren pitanja kako sve zapravo jest.

I niži ešaloni, sitni žohari koji udaranjem pečata i potpisa okreću na razini Zagreba nekoliko mrld kuna godišnje na razini Zagreba, nastavak i širenje rata vide kao jedinu opciju.

Pravo stanje poslovanja jest da "mi" nismo mi niti smo ikada bili, da je na nivou Zagreba i inače pola "mi" u osvajačkom i međusobnom ratu a pola izvan toga, tako da rat više nije opći.

Kampanja za Zagreb je već pokazala da ni ova neosvajačka polovina nije za mobiliziranje i sveopće suočavanje sa izazovima. A tek Split, gdje se očekuje da "Yes, I can" Kerum rješi sve!

Dakle, rat kao opća pojava je završen i krenula je epoha mirnodopskog poslovanja, u kojoj se svo zajedničko poslovanje zasniva na knjizi živog i mrtvog, koja će biti sve solidnija i javnija. Bezbrojni javni potezi sa vlašću i upravom nisu više stvar nas manjine i rata između nas manjine i ekskluzivne većine, ja npr. neću više ni doći ili nazvati oko toga, nego stvar puno šireg poslovanja.

Ovim se ujedno otvara beskrajno posla i izazova, Zagreb i Hrvatska ne mogu izbjeći "sređivanje" svega živog i mrtvog u suvremenim okolnostima, što znači sve kao EU i još jako puno toga dodatnog, nešto daleko najizazovnije i najsloženije u Evropi kroz idućih bar 5 godina a vjerojatno i 10 godina.

Tko je glasao

Ap, Dakle, iako nema veze,

Ap,

Dakle, iako nema veze, jedino su Antu Starčevića respektirali manje više svi, naravno i Fric Krleža.

Ovo sam sada citirao, jer je od pregoleme važnosti za ono "čime se bavim". Da, točno je, i "fritz" Krleža je respektirao Antu Starčevilća. Upravo zato je Ante Starčević "aktualnost zbog rješavanja" krize u kojoj se nalazimo, a što si uočio na drugi način. A kazao bih da je to postao od onoga trenutka kada je kriza nastala, i to ne u začetku, već u odlučnoj i itekako promišljenoj odluci Franje Tuđmana da pogazi imperativne odredbe Ustava Republike Hrvatske o objavi ratnog stanja u Hrvatskoj državi. Naime, ta mu je odluka tj. neobjava ratnog stanja, osigurala "potuđmanjenje" (tj. poslije Tita-Tuđman) svega onoga što nismo htjeli, barem u Zagrebu! Pa je samoupravljanje, i tu bih te ponešto "korigirao" u odnosu prema ranijim tekstovima, zamijenilo samoposluživanje.

Naime, ipak smo od 1945-1990. završili s oko 3 milijarde duga, a danas u samo 20 godine "after" putujemo preko 40 milijardi duga, s imovinom koja se ubrzano smanjuje, i sa siromašnom državom ultrabogatih pojedinaca koji su to stekli rezultatima vlastita "rada". Pa izvoze na istok, a uvoze sa zapada jer na zapadu ne priznaju njihove "rezultate rada". Pa se zapadu približavamo po dugovima, a po proizvodnji sve više istoku. Pa oni nama njihove banke (zapravo nekadašnje naše prepakirene u danas talijanske, njemačke i druge), a mi njima "naše" Milane i Ivane - ali u originalu.

Naravno, volio bih da si u pravu kada kažeš, citiram: "tko samo mrežno i pojedinačno ili po inerciji usmjerava ili traži svoja prava na tuđi račun nehotice je nastavak toga rata a ne rješenje njegova kraja i pobjede oslobodilačkih snaga." Priznajem da si me podosta "protresao" razmjerama rušenja, i ruševina, i premda mi je to ipak i samomu podosta poznato, očevid na tomu što su ostavili (premda ni izdaleka još nisu "otišli") stvarno je zastrašujuća. I stoga nije neobično da si nadrealista, jer samo se u nadrealizmu to može shvatiti. To nje ostvarivo čak ni u najcrnjem realizmu. Ono ranije je bilo "beba" prema ovomu, neovisno o tomu što danas imamo ili "imamo" - demokraciju.

Tko je glasao

Kao i nakon svakog rata,

Kao i nakon svakog rata, pojavila se epidemija PTSP-a, kako regularnog i vrlo popularnog Posttraumatskog Stresnog Poremećaja tako i Piti Jesti Spi sindroma. Milan i Duško šalju u trista PM sve oko sebe bez obzira na publiku i ambijent, Jure s kandilom češće svrati do Kamenitih vrata iako i to zazivanje više ne daje ohrabrujućih odgovora, dizaličari i moleri su na neplaniranom feragostu, Saša još uvijek papa kod tate a ne u menzi Termi koje su naborale čela u Čatežu... Kao terenski laički istraživač i samozvani psihijatar uočio sam promjene kod nekih slobodnozidarskobauštelskih dijaboličara, pa se tako stan s pogledom na najneupotrebljevaniji sportski objekt na svijetu može nabaviti još uvijek po 2 soma/kvadrat, ali ne više 2 soma eura već 2 soma dojč maraka. Ako se u borši dotegli 100 tisuća eura možete postati ponosni vlasnik sasvim solidne 100 metara2 velike gajbe na jugozapadnom ulazu u Bandićburg. Interes je navodno odličan, već je nazvalo dvoje interesenata.
Ipak, opreza nikad dosta, možda su to ipak samo kontrarevolucionarne smicalice.

2decicrnog

Tko je glasao

@ 2decicrnog Ako se u borši

@ 2decicrnog
Ako se u borši dotegli 100 tisuća eura možete postati ponosni vlasnik sasvim solidne 100 metara2 velike gajbe na jugozapadnom ulazu u Bandićburg

U ovim više nego blagotvornim mirnodopskim uvjetima za tu boršu i njezina sadržaj će se moći čuda. Sam Bnadić, IGH i ekipa na farmi svinja svaki tjedan spuste za 15 % i dktiraju uvjete, uskor će biti praktički besplatno.

Ja sam ne tako davno za takvu svotu i ne u borši nego račun, reklo bi se na vrbi svirala, radio čuda po Zagrebu, svi djeluju pretvrdo ali amo kada im najavim da bi moglo biti 100 DEM i to ne cash annd carry nego kao mogućnost od onoga preko računa, borci crni pojas 8. dan hvataju za ruke druge borce, koji pkreću jake specijalne snage i isti dan se rješiš ve ono što nije uspjevalo po 5 godina.

I onda naivci samo tumače nemogućnosti bez rata - mir radi neka čuda za tren koja ni 30 godina rata ne mogu.

P.S. Jure prelazi na pravoslavlje i islam, zajedno sa suradnicima Miomirom Žužulom, Franjom Gregurićem i (ex sestrom) Bernardicom. Neće mu biti teško, bio je dugo sekretar i šta sve ne. Milan i Duško imaju još koji tjedan da nešto pametnije naruče i plate za svoj spas, što će teško uspjeti jer je teško mijenjati navike oko ulaganja. Rječi koje izmjenjujemo prate se sa sve većim uvažavanjem, pa ovime ujedno dramatično djelujemo na burzovna i ostala gibanja.

Tko je glasao

Da li su onda i sve

Da li su onda i sve dosadašnje žrtve uzaludne? Da li bi rat završio i prije da otpora nije ni bilo? Je li bar invalidnina zaslužena?

I nije kraj dok sudac ne odsvira kraj...Toliko faula, nadoknada će biti značajna....

Statistička pogreška

Tko je glasao

@ Sanjar61 Da li su onda i

@ Sanjar61
Da li su onda i sve dosadašnje žrtve uzaludne?

Je li bar invalidnina zaslužena?

Baš od danas žrtve od uzaludnih postaju smislene. rat je zvaršio i prelazi se na sređivanje poslovanja pa i pitanja žrtava. Sve će se raditi po knjigi živog i mrtvog, koja će bit sve detaljnija, javnija i solidnija.

Da li bi rat završio i prije da otpora nije ni bilo?
Gotovo sigurno ne bi. Da otpora i pravog raovanja s pojavom nije bilo gotovo neizbježno sada i dalje bi bilo dulje stanje beznađa ni mira ni rata, gore nego u SRbiji i BiH, još više ljudi bi bilo iseljeno a svuda i u svemi slično samo lošije i što manje više nigdje ne bi bilo šanse kroz dulje vrijeme.

I nije kraj dok sudac ne odsvira kraj...Toliko faula, nadoknada će biti značajna....
I sudačka nadoknada je završena. I suci i delagati i svi su se izrdali i rekli svoje, nitko više i ne prigovara na ništa. Rat je definitvno završen. Krenulo je aktivnije doba mira, im i previše izazova i posla.

Tko je glasao

@ap Krenulo je aktivnije

@ap
Krenulo je aktivnije doba mira, im i previše izazova i posla.

A, što onda drugo neg' se prihvatit' posla... i jopet...

A možda sam se i ja navukla na buku i glasno navijanje; ova tišina pomalo plaši, pravi me nervoznom...a nije da mi malo mira ne bi dobro došlo!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Ovdje na pollitika.com se

Ovdje na pollitika.com se djelom po inerciji stvara dojam da je sve i dalje bezgraničano ratno i premistično, da tko ne piše pod punim imenom i prezimenom te renomeom toga kao npr. gale, da je Zdravko Gracin više nego izgubljeno radio na programu, da je sve to nadbožanski, nad svijetom, nad ...

a zapravo sve to sa sve većim koncentracijom i brigom pa i skoro panikom prati šta će napisati neki anonimac, pa i moja malenkost.

Zato i ne samo zato sam morao objaviti da je rat završen - jer jeste, osvajanja i ostalo je stalo i u sve težoj je defanzivi, nema pojma šta i kako dalje a posla i izazova kao nikada u povijesti, naši najveći neprijatelji četnici iz Srbije čeznu za trenutkom kada će malo doći, gdje god pipneš tako je nesređeno da čovjek ne zna od kuda početi, svatko tko neše zna i može ima šta raditi 10 godina a za sve koji mogu barati sa malo više podatak i složenosti te koji uz to imaju i malo smisla i osjećaja za bilo šta ima posl zahtjevnijeg i doličnijeg nego bilo gdje u svijetu - kod nas nije ni minimalno sređeno ni ono što je bilo prije 100 godina, a sada je to najsloženi evropski popsao za srediti, kriterij je kako Njemačka zapinje u istočnim djelovima, jednostavnijim nego naše stanje.

Tko je glasao

Sada raste okupljanje oko

Sada raste okupljanje oko Kregara, jer kao preapstraktni lik pokazuje neke talente buldoga, kako sam kaže, zajedno sa šminkerom i bonvivanom Srićom.

AP, nemoj mi na Kregija i Sriću jer mi to jako baca na živce, dobro? gle, daleko od toga da su oni savršeni, bez ijedne flekice u prošlosti, nisu možda ni bogomdani manageri, ovo, ono....ali, vidi, hoću ULJUĐENOG gradonačelnika, capisci? neću da mi jede iz iste žlice s tamo nekim likom, neću da mu se glasnogovornica i još pe'-šes' malih od palube uliznički cepkaju od smijeha čak kad ovaj izvali nešto totalno neduhovito, neću da mi šalje novinare u 3PM, da kukavički šuti (godinu dana!!!) kad neki mladi policeman dobije nogu zbog njegovog sranja...ma, ne da mi se nabrajat' you've got my point. I drugo, naravno, neću da me bezočno krade i pri tome mi se još smije u lice. Mislim, neću da me UOPĆE krade..

Btw. pa ne možeš baš reći da je Srića šminker, a ovo za bonvivanluk, ajd' dobro, ali to nije nikakvo zlo; suma summarum, ono što hoću reći, prvi posao je da prvo izaberemo uljuđene (i obrazovane likove) na te neke funkcije; takvi likovi će onda sebi za suradnike izabrati više-manje slične, i geometrijskom progresijom (jel se tak' veli, nisam baš s matematikom..) možemo očekivati više moralne higijene i čišću krv u vladajućim strukturama na svim razinama...

'bem ti, kad idem negdje van, opet me gledaju ko' jadnicu (a, vi ste iz Hrvatske, aha, to je onaj kvart s balkanskim plemenima, partizanima, četnicima i ustašama......

CC

Tko je glasao

Charlie se po običaju,

Charlie se po običaju, pravi važna,
na čelu joj se pojavila... stigma snažna.
Na jeziku hrvatskom, gle čuda, piše:
balkansko pleme-oprez... i ništa više.

Tko je glasao

Ja to isto podržavam, uz

Ja to isto podržavam, uz napomenu da se sjećam da su Kregar kao povjerenik SDP Vlade i potom Srića kao predsjednika Skupštine bili u užem odboru za ustoličenje takvih sdp-hns invazijsko-napadačkih štafetnih snaga, sa službenim preuzimanjem od Marine Matulović-Dropulić svega (poslova i ključnih likova Ordulj, Dakić ...) pod oznakom "sve je OK, nastavljamo dalje" i sa Bandićem kao još privlačnijom figurom od Kregara sada (definitivno pošteno, fanfare ...).

A tebi za podsjetnik, Marina MD je potpuno nezakonito instalirana, izbore 1990.g. i kasnije je dobio netko drugi, ona je u kampanjji pred izbore 1990.g. bila označavana kao vodeća komunjara čija smjena se traži, birači je nisu htjeli, u HDZ se je učalnila tek 2000.g., ona i trabanti su jedini ostali članovi SK do tada.

Tako da Zagreb ne starta baš sada od nule i prvi put razmatrati pitanje obećanja partijskih snaga.

No rat je završen i sadašnje izajašnjanje i simpatije za partijske kadrove su prvi put u potpuno mirnodopskim uvjetima, tako da više nemaš nikakva razloga za osjećaje da te je netko zeznuo i slično, sama biraš i bilo kako izabereš odlično je, demokratski, mirnodopski i partijski provjereno, sve je to manje više jedna te ista provjerena partija koja uvijek nudi najbolje, koja je konačno dočekala prekid rata, u Zagrebu i HDZ i HSS izgledaju neodoljovo, Jasen Mesić je kao sin fakultetskog profesora sociologije ljevičara nedavno ušao u HZ promjeniti sve to, a la kako je Zoran Milanović, kako je sada svima znano, kao izdanak klasičnih SK-HDZ kombinancija naglo zavolio socijademokraciju, kao što Vesna Pusić i još više VŠO nikada nisu bile ljevica i komunjare jer u još u SK bile turboliberalne žene koje su se zalagale za brže prijelaze sa strasti na djela a što se vidi nročito oko GUP-a i činjenice da su sva po 3 člana HNS-a i DC-a ili utrpali najviše u GUP (HNS) ili na vrhu svega (DC- Morić direktor osiguranuja Zg holding oklopnjak itd,. Iva Mia Erak šefica ureda gradonačelnika, VŠO kao odvjetnica starta zastupanjem Zg holdinga), kao što su Luka Bebić, Šeks, Stipe Mesić a naročito Sanader oduvijek bili čisti EU vizionari i sve do sada samo to radili povezujući poslove od više desetaka mlrd naravno EUR-a ...

Sada je sve što se kuha desetljećima tu, rat je završen i vrijeme je za uživanje u plodovima dugog puta i kuhanja.

Tko je glasao

Rat nije završen, još

Rat nije završen, još uvijek traje,
grmi strašno, nitko se ne predaje.
Lova je u pitanju, tu principa nema,
kamuflaža caruje, gerila se sprema.

Tko je glasao

ne živim u Zagrebu ali bi

ne živim u Zagrebu ali bi ipak voljela da Zagreb dobije "normalnog" gradonačelnika jer htjeli mi to ili ne lokalni šerifi kopiraju one iz okruga i baš me unesrećuje kad trebam biti sretna što je moj ipak skromnijih potreba od onog iz glavnog grada! Bude il onaj glavni korektan, morat će i ovi lokalni malo smanjit pritisak!
nekako mi ni Kregar a pogotovo Srića ne djeluju pozitivo u tom smjeru....

Tko je glasao

Ma nemaš ti pojma! # Jedan

Ma nemaš ti pojma!

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci