Tagovi

Tajni život kukaca 2 (Skakavci)

Osje?am se kao „znanstvenik“ koji je za?eo novu „nauku“ koju bismo mogli nazvati – "politi?ka entomologija" , ("kukcologija") pa se prema tome osje?am i odgovornim nastaviti istim pravcem. Kad sam jednom u ratnim vremenima preuzeo jedan nezgodan zadatak s najodgovornijih mi je razina re?eno: Ako s budeš imao problema s vlastima, mi ?emo lako riješiti, ali ako naletiš na novinare moraš izdržati sedam dana - i onda ?e se sve zaboraviti!“. Baš takav odnos vlasti prema novinarima je ostao do danas, (vlast takav pristup medijima obilato koristi što za novinare nije baš pohvalno), jer hrvatsko novinarstvo ?esto pati od „pragmati?nih“ amnezija. Na sre?u, nisu svi isti, pa zato podržavam da neke stvari treba do iznemoglosti ponavljati (baš kao što spominje naša “Ve-Ka” u komentaru na moj post “Tajni život kukaca 1 - Bakule”):

Nadasve zanimljivo je da tekstovi poput ovog Slavice Luki? u Globusu ipak dopru do javnosti, te da i udruge civilnog društva poput Gonga itekako reagiraju i "razvaljuju". A da se nakon toga ništa, baš ništa ne dogodi.

Ovaj „politi?ko-entomološki“ serijal (sa sarkasti?no-komi?nim dimenzijama) nastavljam brojem 2 (mada ve? vidim da bi ih moglo biti i mnogo više jer je materijal neiscrpan) vezuju?i se tako i na ?lanak Slavice Luki? u Globusu posve?en nekim drugim kukcima - tj. „politi?kim skakavcima“ . O svojevremenim u?incima „politi?kih skakavaca“ nakon posljednjih parlamentarnih izbora su manje-više stidljivo pisali i neki etablirani mediji, a ovdje na pollitici smo se njima temeljito bavili: 13/12/2007 - 19:21 Institucionalna kriza!? i 24/12/2007 Institucionalna kriza III ; hanhan - 09/01/2008 - Štovana Dame i Gospodo: Eksluzivan Tekst "Hrvatska u institucionalnoj i ustavnoj krizi" (reviz. verzija, Eng. na kraju teksta), i tako?erDomagoj Margeti? . O toj politi?koj pošasti još tada je pisala i Slavica Luki? u pove?em ?lanku Globusa, a sada opet u Globusu (br. 954 od 18.03.2009) pod naslovom „Vladina tajna o poglavlju 23 - U pregovara?kim stajalištima o pravosu?u Vlada je prešutjela devet najve?ih problema“ . Ona ondje upozorava na izbornu nelegitimnost izazvanu nekontroliranim, skoro biblijskim najezdama „transgrani?nih skakavaca“, ?ijim djelovanjem je generirana nelegitimna struktura vlasti u Hrvatskoj. U tom je ?lanku Slavica me?u devet problema, koji nas drže u predvorju Europske unije, stavila na prvo mjesto problem višestrukog glasovanja. To kako se kod nas izvode izborne zloupotrebe jednostavno je nespojivo sa suvremenim demokratskim shva?anjima – jer „kvazi-demokratski“ izbori omogu?uju formiranje „kvazi-demokratske“ vlasti, što je u svijetu demokracije nezamislivo (barem onom europskom - da sad ne spominjemo Mugabea).

Zato koristim priliku da se malo detaljnije osvrnem na tu pošast prekograni?nih sezonskih migracija "politi?kih skakavaca", koje iza sebe ostavljaju goleme i dugoro?ne štete. U prijašnjim našim analizama i ovom najnovijem napisu Globusa proizlazi statisti?ki jasno da je u vrijeme prvog Sanaderovog mandata broj bira?a u Hrvatskoj „iznena?uju?e“ narastao za preko 133 tisu?a novih duša iako u demografskim gubicima godišnje Hrvatska gubi grad veli?ine Makarske (što se samo djelomi?no nadokna?uje nedostatnim imigracijama). Taj višak od 133 tisu?e bira?a sam za sebe zna?i otprilike 10-tak saborskih mandata, no kako se transgrani?ne migracije usmjeravaju u raznim pravcima, tako se i uz malene brojke i tamo gdje se to ?ak ni ne o?ekuje - postiže više HDZ-ovskih mandata .

Brojka od 133 tisu?e novope?enih glasa?a u Hrvatskoj nije kona?ni broj, budu?i da se taj i takav sustav višestrukog glasovanja tzv. „dijaspore“ provodi još od demokratskih promjena. Tada je taj necivilizirani obi?aj inauguriran u politi?ki život nove Hrvatske kako bi se Hrvatsku definitivno odvojilo i sa?uvalo od Jugoslavije. No, kako je to tako dobro funkcioniralo, pomo? tzv. „dijaspore“ se kasnije po?ela koristiti kako bi se Hrvatsku sa?uvalo i od njenih gra?ana. U mom prvom „politi?ko-entomološkom“ postu (od 21.02.2008) pod naslovom „Još jedan apsurd: Šeks u kišnoj šumi” opisao sam jednu tetku (koja svaki put na svakim izborima uporno glasuje najmanje tri puta - mada je Hrvatska ve? odavna slobodna i samostalna). Opisao sam i jednog Šeksa, koji je, kao navodni „stup“ hrvatskog pravnog poretka (ako takvo nešto u Hrvatskoj uop?e postoji) nonšalantno u javnost "ispalio" podatak da takvih prekobrojnih ima mnogo više - ?ak cca 400.000 (za detaljnije pogledajte link na taj ?lanak).

Ovo su poznate stvari i ve? smo o njima više puta pisali - mada treba biti uporan pa uvijek i iznova ponavljati sve dok „nepismenoj hrvatskoj stoci sitnog zuba“ ne u?e u tikvu kako ih varaju njihovi ro?eni „krupnozubani“. I samim "skakavcima" koje se gura u transgrani?na rojenja radi nekriti?nog podržavanja jedne propale politike navodno hrvatske politike, koja je ustvari antihrvatska jer urušava Hrvatsku a time se i njima (skakavcima), koje jeftino navla?e na sentimente i sitno mito, s ?ime im ustvari skra?uju šanse preživljavanja - jer Hrvatska uskoro ne?e mo?i sama sebi a njima baš nimalo pomagati.

Kako do sada nismo baš jasno i glasno objasnili kakve sve konkretne posljedice za dugoro?ne nacionalne interese ovakvo muljanje ima, koristim priliku da na to sada ukažem:

Najprije, ono što je važno naglasiti jest da „velikani“ hrvatske politike (oni na vlasti - ali nažalost pre?esto i oni iz oporbe) preska?u preko ?injenice da je ovakvo višestruko glasovanje (ujutro tu - a popodne tamo) potpuno nezakonito ve? po sadašnjim hrvatskim zakonima, te da uop?e nije potrebno mijenjati ni zakone niti Ustav kao bi se tome dosko?ilo: Po našim sadašnjim zakonima, a niti bilo gdje u krštenom svijetu, nitko ne može imati dva prebivališta. No "?uvari" Zakona i Ustava u Hrvata o tome uop?e ne haju. ?ak je Vrhovni sud zahtjev Margeti?a odbacio kao neosnovanu pravnu inicijativu o utvr?ivanju legitimnosti hrvatskih bira?kih spiskova, a Ustavni sud se ni do danas, nakon više od godine dana, nije na formalni prigovor ni osvrnuo (Eh to hrvatsko sudstvo !! Valjda je sada jasnije zašto je njima Ustavni sud toliko važan da su spremni i Zakon kršiti kako bi ga formirali po svojoj mjeri).

Druga stvar jest da prenapuhano i lažno bira?ko tijelo u Hrvatskoj preslikava lažnu sliku u zakonodavnim tijelima, pa tako neke od ustvari hrvatskih manjinskih politi?kih opcija nelegitimno dobivaju premo? u parlamentu, a kroz takvu nelegitimnu saborsku situaciju se majorizacijom, dakle na necivilizirani na?in provodi nedemokratska politika. Preciznije, u Saboru i saborskim odborima se stvara premo?na glasa?ka mašinerija, koja u djelo može provesti i krajnje glupe, ?esto nelegalne a u svakom slu?aju nelegitimne odluke. Uz takvu „majolrizacijsku mašineriju“ se sprje?ava postavljanje odgovornosti izvršne vlasti za ponekad o?ita muljanja ili kriminal (kao npr. HFP i Maestro, Sun?ani Hvar, Otok znanja, isl.), a da ne spominjemo ona gadljiva natezanja oko postavljanja Ustavnih sudaca, ili „djetinjarije“ glede antirecesijskih mjera, i sve bržih rebalansiranja državnog prora?una (koje „drže vodi samo dok majstori odu“). A tek ova "komedijanja" oko Pelješkog mosta, za kojeg se ovdje ve? odavna zna da su u to umo?eni najvi?eniji lokalni, a vjerojatno i državni politi?ari (jer se bez njih ništa ne može).

Slavica Luki? je pravilno naglasila pitanje legitimnosti ove vlasti, za što se u EU jako dobro zna, i što je postalo jedan od klju?nih problema koji optere?uje vjerodostojnost ove vlasti pred svijetom. Golemi višak prekobrojnih glasa?a ne samo da promovira nesposobnu i nedjelotvornu vlast, nego se ?ak takvu vlast kroz nadglasavanja štiti od politi?ke odgovornosti. Uz to, politi?ari s „?on-obrazom“ su se od osvajanja vlasti prepustili materijalnom i moralnom „hedonizmu“, uz izrazitu sklonost k podvalama i muljanjima.

S druge strane, oblacima „politi?kih skakavaca“ duboko zahvalna vlast osigurava napajanje iz hrvatskog prora?una kroz razna davanja (od dje?jih dodataka i naknada za nezaposlene pa sve do mirovina i socijalnih zbrinjavanja). K tome „pravovjernoj dijaspori“ zahvalna vlast dodatno osigurava i oficijelnu državnu pomo? - koja sama za sebe nije malena. Kolika su ta davanja iz sve mršavijeg državnog prora?una (poviše a kolika ispod stola) još uvijek nitko ne spominje jer ona za javnost formalno i prakti?ki ni ne postoje, kao što formalno niti dijaspora na hrvatskim biralištima ne postoji - mada više nego stvarno višestrukim glasovanjem mijenjaju legitimnu volju hrvatskih gra?ana da imaju odgovornu vlast.

Da bismo se pravilno suo?ili s politi?kim i gospodarskim blokadama u kojima se Hrvatska nalazi (a koju doma?a i svjetska kriza još više komplicira), možemo sagledati kroz sljede?e apsurde:

Unato? višestrukim glasovanjem omogu?enoj (nelegitimnoj) „podršci“ (kroz nesre?ene ili namjerno zloupotrijebljene bira?ke popise nezakonitim upisivanjem dvostrukih mjesta prebivališta svestranim angažmanom politiziranih policijskih uprava kao nositelja nezakonitih radnji), mi se dana nalazimo u situaciji da je HDZ (uz „višak“ od cca neutemeljenih 15-20 mandata) neutemeljeno postao „najja?a parlamentarna stranka“. Unato? svemu su morali slagati koaliciju doslovno kupuju?i neuvjerljive zastupnike drugih opcija (nikad manjeg HSS-a i nikad slabijeg HSLS- a, Roma s 300 glasova i ostalih manjina) te uz njihovu sramotnu podršku više nego bahato dominiraju hrvatskim politi?kim prostorom, naj?eš?e donose?i odluke koje nam kao naciji budu?nost ?ine upitnom.

Kad i ako ovako postavljenu više nego neugodnu sliku hrvatskog danas prevedemo na precizniji politi?ki jezik, Hrvatskom ustvari vlada manjinska opcija, koja nema svoj legitimitet – a kad se takva situacija politi?ki posve ogoli, možemo ustvrditi da se Hrvatska nalazi u svojvrsnoj diktaturi (jer se jedino tako može okvalificirati manjinsko upravljanje državom).

Ovakvo nešto nam zaista nije bilo potrebno, a i rezultate takvog nelegitimnog vladanja svakodnevno osje?amo na vlastitoj koži. ?ak je i Gospodin Premijer toga više nego svjestan, pa u ovoj krizi igra na ivici žileta pokušavaju?i izmanevrirati do sljede?ih (lokalnih) izbora. Zato treba o?ekivati da ?emo možda po prvi put i na lokalnim izborima opet doživjeti pogoleme oblake „politi?kih skakavaca“ u transgrani?nim izbornim migracijama. Naime, op?a i hrvatska kriza je zaoštrila odnose, pa tzv. desne opcije nemaju nekakvu pro?u na politi?kom tržištu ove gospodarski poharane Hrvatske. Sondiranja hrvatske javnosti pokazuju ja?anje srednjih i lijevih opcija (baš kao i u vrijeme pred posljednje parlamentarne izbore), ali vlasti dakako ne?e oklijevati posegnuti za tajnim adutima iz rukava“ - za „politi?kim skakavcima“ su uvijek tu, za njih se ve? što legalno što ilegalno (a naro?ito kroz Crkvu), opet osiguravaju tajne i javne „potpore“ kako bi ih se moglo pozvati kad i ako zagusti! A oni ?e se opet poslušno odazivati, ako treba i na lokalne izbore (ako ih se „preplaši“ da bi mogli izgubiti svoja „mala i prljava prava“). Oni ?e to u?initi bez imalo krzmanja da bi "spašavali" Hrvatsku po njihovoj mjeri!!

Zato je uo?i ovih lokalnih izbora uputno se upitati kako sprije?iti „oblake politi?kih skakavaca“ koji bi opet svojim masovnim dolascima pokušavali omogu?iti formiranja nelegitimne vlasti i na lokalnim razinama. Možda bismo ih moglo demotivirati tako da im pokažemo kako su plodne poljane hrvatskog prora?una potpuno obrštene - da na njima skoro pa više ništa nema.

Komentari

Bravo Frederik! I sam sam

Bravo Frederik! I sam sam ranije bezuspješno upozoravao na "skakavce" koji nam "brste" ionako već odavno opustošena polja. Nemam ništa protiv da svaki Hrvat sudjeluje u izborima, ali sam i za to da svatko od njih ( i bogata dijaspora iz Kanade i dobroćudni siromašni seljak iz Popova polja ) kasnije sudjeluje u konzumaciji "kaše" koju tako olako kuhaju svima nama. Krajnji je apsurd da onaj koji ovdje uopće ne živi ima pravo dva glasa, čak i tri, ( jedan do dva kao dijaspora a treći kao fiktivni stanovnik RH sa pravom glasa ), a ja, koji ću jedini na koncu itekako na svojoj koži osjetiti rezultate ovakovih izbora, imam pravo samo - jedan. O mrtvim glasačima da i ne govorimo. Politička budućnost RH? Europa? Ne! Mugabe? Ovako, nažalost - da.

Tko je glasao

frederik, ti postaješ pravi

frederik, ti postaješ pravi Kafka cro političke analitike :-)

Tko je glasao

(Malo sam tekst dotjerao jer

(Malo sam tekst dotjerao jer sam tek sada dobio volju da ga još jednom pogledam).

Ali onako usput, ima jedno malo "pogranično" mjesto u Dalmaciji, koje ima 4 puta više birača nego stanovnika, i uskoro bi mogao biti "svjetski hit" jer je pobravši svjetski rekord na se navukao i medijsku pažnju ( ali šteta da Guiness ovakve rekorde ne bilježi).

Tko je glasao

Ali onako usput, ima jedno

Ali onako usput, ima jedno malo "pogranično" mjesto u Dalmaciji, koje ima 4 puta više birača nego stanovnika, i uskoro bi mogao biti "svjetski hit"............ Pa @fredi, pa i u nekim ne/graničnim mistima ima kukaca,... jest nešto manje nego u tom "pograničnom" ali lijepi broj skakavaca ima ima i u mom malom mistu Trogiru... Ja to čak i na sjednici GV upitao gradonačelnika i to dva puta a on naravno znajući prilično točno koliko kukaca ima sve nešto mrmlja ... tj. trkelja .......
Potpuno isto pitanje je gradonačelniku bilo postvljeno i na prethodnoj sjednici..... i evo što gradonačelnik odgovara nakon što je imao cijeli period od prošle da se pripremi

Isto pitanje je bilo postavljeno i mjesec dana ranije na 26. sjednici GV Trogira.... ali gradonačelnik tada eto nije bio pripremljen za pitanje......

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao
Tko je glasao

Gle! Kukci preletjeli

Gle! Kukci preletjeli Atlantik! .... Pa ljudi moji ovo je već medicinski problem.. jel ;) ... pa ovo su ispunjeni svi uvjeti da bolest proglasimo epidemijom....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

@DEMOS Ali uoči jednu bitnu

@DEMOS
Ali uoči jednu bitnu razliku između tamošnje stvarnosti i ovdašnje. U Ohio-u je sud presudio prije izbora

Tko je glasao

@DEMOS Ali uoči jednu bitnu

@DEMOS
Ali uoči jednu bitnu razliku između tamošnje stvarnosti i ovdašnje. U Ohio-u je sud presudio prije izbora
Heh, pa taj detaljčić me jedino i brine... mislim kada je RH u pitanju tj. naše "turbo efikasno" sudstvo takve predmete rješava sve u 16.... ..

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

@DEMOS Prouči ovo! Trebat

@DEMOS
Prouči ovo! Trebat će svima! Izvadak iz KZ RH. Stavi tamo umjesto plakata u ulici Kohl-Genscher (kod trga) :-)

Povreda slobode odlučivanja birača
Članak 116.
Tko silom, ozbiljnom prijetnjom, podmićivanjem ili na drugi protuzakonit način utječe na birača, da na izborima ili prigodom glasovanja glasuje za ili protiv određenog kandidata, odnosno glasuje za ili protiv opoziva, ili glasuje za ili protiv određenog prijedloga u referendumu, ili uopće ne glasuje,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Povreda slobode odlučivanja birača
Članak 117.
Tko u obavljanju povjerene mu dužnosti u svezi s izborima drugoga protuzakonito ne uvede u popis birača, ili ga izbriše iz tog popisa, ili mu na drugi način uskrati biračko pravo,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Zlouporaba izbornog prava
Članak 118.
Birač koji ponovno glasuje nakon što je već glasovao ili birač koji na izborima ili prigodom glasovanja glasuje umjesto drugoga pod njegovim imenom,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Povreda tajnosti glasovanja
Članak 119.
(1) Tko pri izboru ili glasovanju povrijedi tajnost glasovanja,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko silom, ozbiljnom prijetnjom ili na drugi protuzakonit način traži od birača da kaže za koga je glasovao ili kako je glasovao.

Uništenje izbornih isprava
Članak 120.
Tko uništi, prikrije, ošteti ili neovlašteno odnese kakvu ispravu o izborima ili glasovanju ili kakav predmet koji služi za izbor ili glasovanje,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Izborna prijevara
Članak 121.
(1) Tko dodavanjem, oduzimanjem, brisanjem glasova ili na drugi način krivotvori ishod izbora ili glasovanja,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(2) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Tko je glasao

@smogismogi, malo sam ovo

@smogismogi,
malo sam ovo prebacio i n asvoj portal i sada me zanima jel ima ovdje obilježja nečega iz navedenih članaka...

Portal "Ruža trogirska"
Tko je glasao

@DEMOS naše "turbo

@DEMOS
naše "turbo efikasno" sudstvo
Itekako je efikasno. Pismeni otpravak odluke Upravnog suda RH, ustavna tužba Slavice Banić i odluka o privremenoj mjeri uslijedila je u roku 8 sati. Zašto misliš da dokumentirani i predočeni elementi o pripremi jednog društveno značajnog kažnjivog djela kao što je izborna prijevara ne bi bili u razumnom roku procesuirani?

Tko je glasao
Tko je glasao

Eto zato sam i rekao: Zato

Eto zato sam i rekao:
Zato je uoči ovih lokalnih izbora uputno se upitati kako spriječiti „oblake političkih skakavaca“ koji bi opet svojim masovnim dolascima pokušavali omogućiti formiranja nelegitimne vlasti i na lokalnim razinama.

Kriza je zaoštrila odnose, a kad je u pitanju gubitak vlasti onda vlada panika pa nema stvari, koji neki ne bi učinili. Mnogi se nerado upuštaju u borbe za vlast jer će mnogo gdje nedostajati novaca (a bez njih nema ničega), ali neki umiru od straha što će se dogoditi ako poslije promjene vlasti tamo počmu vršljati Uskok i njihovi jarani.

Tko je glasao

što će se dogoditi ako

što će se dogoditi ako poslije promjene vlasti tamo počmu vršljati Uskok i njihovi jarani.
Naglasak je na Uskok? Poslije promjene vlasti? To neovisno tijelo koje može spasiti i legalnost i legitimnost u Republici Hrvatskoj ne bi trebalo čekati promjenu vlasti. Oni su potpuno neovisni, imuni od vlasti. Jel´te.

Tko je glasao

Apage satanas!! Zgodno, nema

Apage satanas!!

Zgodno, nema šta, naš vrli hajdukovac (moja velika simpatija iz navijačke mladosti) održava se na vlasti u malom Trogiru na glasovima uvezenim iz druge države.

Trebalo bi revizijom ustanoviti koliko se sredstava za taj luksuz daje njima u Trogiru (kao plaću za vjerno glasovanje i nasilno mijenjanje volje pravih stanovnika u Trogiru) a da se daje umjesto onima koji u Trogiru žive i trebaju (pomoć, mirovine, naknade isl.).

I ispitati odgovogovornost policijske uprave (ili "političkim" ljudi u njima) koji su kršili zakon jer uz prijave boravišta nisu ni tražili ispisnice s onih drugih adresa.

I kad se već sve reže, koliko bi se u Hrvatskoj uštedilo kad bi ovakve nezakonite troškove ukinuli!! O tim uštedama još nitko ništa ne govori!!

Tko je glasao

I ispitati odgovogovornost

I ispitati odgovogovornost policijske uprave (ili "političkim" ljudi u njima) koji su kršili zakon jer uz prijave boravišta nisu ni tražili ispisnice s onih drugih adresa.
1) Pitanje Poreznoj upravi:
Da li je najmodavac prijavio porez za najam kada je u stanu od 50m2 prijavio boravak 100 ljudi, odnosno 100 ugovora o najmu.
2) Pitanje Gradu:
Da li je vlasnik prostora (najmodavac) platio komunalnu naknadu proporcionalno broju prijavljenih (odvoz smeća primjerice)
3) Pitanje Gradu: Da li je plaćena boravišna pristojba za 100 ljudi, kao što Zagrepčanin plaća kada dođe primjerice u Trogir

PS. Savjet: Pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama i odmah uputiti naslovljenima upit.
Javno objaviti upite

Tko je glasao

@smogismogi, ma daj još

@smogismogi, ma daj još jednom i za one kojima se ne da tražiti razjasni u čemu je razlika između prebivališta i boravišta ..... itd...

I komunalna naknada se u nekim jedinicama LS plača po kvadraturi stambenog prostora a ne po broju ukućana ...... ma ima tu svega... ali dao si u onom komenatru par vrlo korisnih svjeta
hvala

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

@DEMOS Razlika između

@DEMOS
Razlika između prebivališta i boravišta je jednostavna. Namjera i faktično življene na određenom mjestu jest prebivalište. Boravište je vremenski određeno, i subjektivno bez namjere da tamo trajno prebivaš. Primjerice, kad dođem iz Zagreba kod Tebe u Trogir na godišnji, onda tamo boravim, ali ne prebivam. Ok?

PS. Itekako korisni savjeti. Koristite ih odmah. Ako imaš kakva delikatna pitanja javi se horizontalnom poštom.
PS. Imam namjeru malo proučiti KZ i kazneno djelo izborne prijevare. Zanima me može li se to djelo ostvariti u pokušaju.

Tko je glasao

Eto, ima mnoštvo načina da

Eto, ima mnoštvo načina da se tome doskoči!! Samo vlasniku stana ili kuće poslati račune za komunalne naklnade, smeće. vodu itd. i domah bi počelo masovno ispisivanje!!

Tko je glasao

Frederik svaki tvoj dnevnik

Frederik

svaki tvoj dnevnik je melem za dušu i lijek za mozak!

nažalost, nije još sve opustošeno.....ima tu još štošta....

Tko je glasao

Odličan dnevnik, kao i

Odličan dnevnik, kao i obično.
Frederik, hvala.

I još samo ovo - kada bi u ovoj zemlji bilo muda ovaj tekst bi osvanuo u dnevnim novinama.

Tko je glasao

Kad smo već ušli u

Kad smo već ušli u političku entomologiju gdje smo u prvom nastavku vidjeli tiko su žohari, u ovom tko su skakavci, možda je došlo vrijeme da vidimo kako šutljivi, marljivi i strpljivi mravi dobijaju svoje bitke. Odgovor je kao i obično na dohvat ruke, u prirodi. Mravi se često proučavaju kao model u evoluciji odnosno kao grupa za proučavanje socijalnih sustava. Politički mravi bi trebali proučavati mirmekologiju kako bi postigli visoku i učinkovitu organiziranost i ono što je po meni glavno svojstvo: eusocijalnost.

Tko je glasao

Skakavci na žalost lete,

Skakavci na žalost lete, oni ne skaću,
iz dijaspore dolaze, po prljavu plaću.
I dnevnice pljušte...sve se dimi,
na izbore dolaze, i ljeti i zimi.
Sudbinu nam kroje, a žive ...tamo,
predivne trave, ima... kod nas samo???!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci