Tagovi

Tajni život kukaca 1 (Bakule)

Bakula U posljednjem Globusu (br. 954 od 18.03.2009) Slavica Luki? je objavila kuriozan ?lanak pod naslovom „Prljavi poslovi ?asnog suca“ posve?en sucu i predsjedniku Upravnog suda Hrvatske Mr. Ivici Kujundži?u, sucu koji je posljednjih mjeseci postao medijska zvijezda zahvaljuju?i ve? planetarno poznatom skandalu oko izbora sutkinje hrvatskog Ustavnog suda. U njenom ?lanku su sadržani neki „tajanstveni“ podaci ve? odavna poznati užem sloju, posebice tankom „posve?enom“ sloju hrvatskog pravosu?a (na kojemu po?iva današnji hrvatski pravni poredak - ako ga se takvim može nazvati).

Ta „javna tajna“ svodi se na do sada široj javnosti nepoznate podatke, da je spomenuti gospodin Sudac 2003 godine, još dok je bio u svojstvu zamjenika zagreba?kog državnog odvjetnika (za gra?ansko-upravne poslove), uhva?en u pogodovanja „izuzetnom“ kupcu pri „osvajanju“ izuzetne gra?evinske parcele u vlasništvu Grada Zagreba (na osnovu kojeg je i ostvareno vlasništvo nad parcelom gradskog zemljišta bez javnog natje?aja, dakle direktnom pogodbom i pod „posebnim“ uvjetima). ?ak štoviše, ?asni sudac je, umjesto da to sam potpiše, na klju?nom dokumentu krivotvorio potpis kolegice, koju je pritom maltretirao. Sam ?lanak nije „online“ dostupan, mada ga je mogu?e pro?itati u tiskanom izdanju Globusa. Doga?aji opisani u tom ?lanku me?utim otvaraju dodatne spoznaje (a time i pitanja) o širim dimenzijama i implikacijama tajnovitog politi?kog i pravosudnog podzemlja u Hrvata - o kojem se ve? odavno mnogo toga zna „off record“, pa je vrijeme o tome i otvorenije porazgovarati. Zato slu?aj „?asnog suca“ odli?no ilustrira ?injenicu da politi?ko-pravosudno „podzemlje“ postoji, i da pulsira vlastitim podzemnim životom kukaca koji zaga?uju javne sfere suvremenog hrvatskog društva. Naime, spomenuti sudac, tada još državni odvjetnik, nepunih mjesec i pol dana prije parlamentarnih izbora je bio istjeran iz Državnog odvjetništva (tobože „na vlastiti zahtjev“ – ali ustvari da ga se disciplinski ne bi gonilo). Nakon nepunih mjesec i pol dana je bio od nove vlasti ekspresno promoviran, najprije na petogodišnju funkciju suca Upravnog suda Hrvatske – potom za Predsjednika tog istog Upravnog suda. Nema se što tu dodavati ili oduzimati – treba jasno re?i da se radi o zavidnoj i programiranoj karijeri jednog „šti?enika“podzemnog svijeta utjecajnih i svemogu?ih kukca!

Ili bi se ipak imalo puno toga re?i - kako se uzme!! Preciznije re?eno, putem DSV-a (Državnog sudbenog vije?a - koje zaslužuje svoju posebnu pri?u) JEDNOGLASNO je dne 14. 02. 2004. usisan u suda?ke strukture. Jedva što se ugodno smjestio u udobnu fotelju suca u Upravnom sudu kad su ga mo?ni „zaštitnici“ (pogani jezici kažu na ?elu s Božom Biškupi?em a naro?ito nove-stare ministrice Marine Matulovi?-Dropuli?) polovinom studenog 2005. „uspješno“ izlobirali na poziciju Predsjednika Upravnog suda (politi?arima od „životne“ važnosti). U to lobiranje su bili uklju?eni svjesno ili programirano ?ak i neke pravosudne veli?ine (npr. sada ve? pokojni Jadranko Crni?). Motivacija pod kojom su s okupljale „snage sveop?e podrške jednom i jedinome“, bila je da „on ima politi?ke veze što za nas može biti dobro“?! Pod tim stijegom okupljali su se i oni koji su se svrstavali unutar politi?kih interesa, ali i drugi kojima je bilo dosta njegovog prethodnika. Pa je novoj Ministrici pravosu?a VŠO nakon takve sveop?e suglasnosti glede „izvrsnosti“ jedinog i pravog kandidata preostalo samo potpisati rješenje o imenovanju Predsjednika Upravnog suda..

Sama ta usmjerena akcija i nije toliko vrijedna naše pažnje, koliko ?injenica više nego jasno izražene politizacije izbora sudaca i Predsjednika ovog suda (što je obrazac vjerojatno prisutan i na drugim razinama i segmentima pravosudnog kadroviranja). Naime, kakvo je to uop?e kadroviranje kad unutar formalno neovisne sudbene vlasti - je presudna baš politi?ka pozadina kandidata??

Za 26. 03. 2009. je navodno zakazana sjednica DSV-a, na kojoj bi ovaj „?asni sudac“ trebao biti „zasluženo“ imenovan na „trajnu“ suda?ku funkciju. Ma što mi mislili, ovaj i ovakav DSV ?e se vjerojatno lako opet JEDNOGLASNO usuglasiti o potvr?ivanju baš ovog suca, mada ?e se u javnosti takav ?in opet doživjeti kao dodatno srozavanje i daljnje prostituiranje same temeljne ideje o samostalnosti suda?ke vlasti u Hrvata. Naime, on ?e zasigurno ispunjavati sve formalne i politi?ke „ uvjete“: imati ?e naki?enu biografiju o "rezultatima" (jer je u godinu i pol dana svog suda?kog rada riješio 300 predmeta dakle prebacio "normu" - zadani broj predmeta- za 1%), a budu?i da u tijeku svog predsjednikovanja nije rješavao predmete (nije to ni morao) njemu je kao predsjedniku suda bio jedini zadatak postizati „kvalitetu“ traženu od njegovih „politi?kih mentora“ - što je više nego uspješno provodio ili kroz direktno utjecanje na sudovanje, ili selektivnom raspodjelom predmeta. U takvoj su praksi ona njegova poslovi?na pravosudna otezanja, bunkeriranja predmeta, ili vrtnje u beskrajnim i besmislenim krugovima (http://pollitika.com/p-p-p-ping-pong-pravosude ">opisani u mom davnom postu od 20.06.2007 P.P.P.-Ping Pong Pravosu?e ) predstavljaki najbenignije stvari na svijetu. ?injenica je da ga je ve? i politi?ki programirano suda?ko vije?e (Upravnog suda) ocijenilo kako „nadprosje?no obnaša suda?ku dužnost“ , a me?u nabrojenim „suda?kim vrlinama“ ?e se uglavnom na?i sudjelovanje na konferencijama, sastancima, seminarima, primanjima delegacija i ostalih „monada“ (što sve nema blage veze sa suda?kim poslom - mada oslikava jaku uvezanost s politikom - koja i ina?e apsolutno dominira našim pravosu?em), pa ga nitko ne?e dovoditi u pitanje - osim dakako javnosti do koje beskrupulozni DSV ionako ne drži koliko ni do lanjskog snijega.

Ve? od njegovog dolaska Upravni se sud rascijepio što generalno gledaju?i nije posve loša stvar. Tako s jedne strane upravo svjedo?imo da se u "njegovom" sudu (a nasuprot njegovom "zalaganju") doga?aju zvjezdani uzleti suda?ke neovisnosti i profesionalizma (kad su ?ak i „mo?nike“ iz državne izvršne i zakonodavne vlasti prizemljili podsje?aju?i ih da iznad njih pored Boga postoji i Zakon). No, s druge strane gledamo kako on, kao „produžena ruka“ izvršne i zakonodavne vlasti, unutar te iste institucije nad svojim kolegama kao nad zadnjim kriminalcima provodi reakcionarni teror koriste?i policiju i detektore laži - a u sve te igre se koordinirano "kuka?ki" i kukavi?ki uklju?uju i mnogi drugi ?imbenici (sve do poslušnih medijskih pripuza). Pravu pravosudnu dimenziju ovog živopisnog lika najbolje oslikava igrokaz u kojem se policijski islje?uje podatak (u skandalu oko izbora Ustavnog suca) koji je ionako trebao postati javnim par dana nakon donošenja, a kojeg je taj lik samovoljno „bunkerirao“ - po ?emu bi baš on jedini trebao biti procesuiran i kažnjen - jer je kao najodgovornija osoba u vlastitom sudu, baš on ustvari prekršio pravosudne procedure. I tu ne treba nasjedati na nikakva naknadna tuma?enja doga?aja.

Treba se podsjetiti da su u svakoj demokratskoj praksi (kako izvršne, tako i zakonodavne i sudske vlasti) javnost rada i poštivanje procedura jedini i najvažniji kriteriji korektnosti, koji se nažalost u politi?ki izraubanoj i gospodarski poharanoj Hrvatskoj malo ili nimalo ne poštuju. Osobno nisam opsjednut likom i djelom spomenutog suca, promatram ga više entomološki, i moram priznati da sam entomološki pomalo "zadivljen" njegovom samovoljnom selektivnoš?u u suda?kim procesuiranjima, a naro?ito neciviliziranoš?u u postupanjima, koje je sa sobom donio u taj sud (i dijelom okolo sebe proširio). No, pritom je i zaradio do tada nezapam?eni rekord od "6 nula" (naime suci se me?usobno anonimno ocjenjuju ocjenama od 0-100, pa doista ?ovjek se mora dobro „nategnuti“ da mu i najcrnji neprijatelj baš nulu dodijele).

Daleko najvažnija pojava u hrvatskom pravosu?u, koju on personificira svojom osobom, je politizacija koja je nažalost sveprisutna od najnižih do najviših pravosudnih razina (tj. od op?inskih sudova do Ustavnog suda). Time je nezgodna pri?a o njemu se nužno pretvorila u mra?nu pri?u o hrvatskom pravosu?u, koje vrvi zna?ajnim i znakovitim trivijalnostima (od malih do velikih pikanterija, od sitnih do zamašnih podvala i zloupotreba). Više je nego žalosno slušati ili ?itati o mnogim prizemnim ili podzemnim pri?ama i pri?icama, a istovremeno biti svjestan da se tu radi o jednoj od najvažnijih ustanova državne administracije, u kojoj bi po prirodi stvari trebali cvjetati uzori pravde, pravi?nosti i poštenja. Nasuprot tome u skoro svim tim osjetljivijim suda?kim funkcijama (najvažnijima za svako društvo koje želi imati demokratski stabilan pravni poredak) imamo svega i sva?ega - a ponajmanje profesionalnog dostojanstva i suda?ke samostalnosti.

Ipak, kad se složimo da se radi o pojavi (a ne o pojedina?nom slu?aju) treba se priupitati da li se u pozadini ovakvog divlja?kog demonstriranje nasilja u hrvatskoj pravosudnoj praksi (jer uvo?enje policije u unutarnje odnose jedne visoke pravosudne institucije je baš to i ništa više) nalazi kao uzrok i posljedica sveprisutna dugogodišnja praksa instaliranja poslušnih „vojnika partije“ u sve pravosudne strukture, od najnižih do najviših pravosudnih pozicija, od DSV-a, preko sudova do odvjetništava, što ukazuje na postojanje nekih drugih motiva i odnosa. Danas se više uop?e nije teško složiti s više nego jasnim naznakama da se iz politi?kog (i inog) podzemlja smisleno vuku potezi kojima se manipulira pravosu?em – i to s vrlo odre?enim namjerama i svrhama, me?u kojima prevladavaju osobni (materijalni ili politikantski) interesi. Ni detalj kojeg spominje Slavica Luki? (u svom ?lanku u Globusu o „marifetlucima ?asnoga suca“), ne može biti pravo objašnjenje tako raširene pojave, kao što ni sam taj tamo spomenuti „gaf“ (bivšeg pomo?nika Državnog odvjetnika a sadašnjeg Predsjednika Upravnog suda) nije jedini, isto tako kao što i ovakvi i sli?ni doga?aji u pravosu?u nisu jedini (ni u ovom sudu budu?i da su se doga?ali i drugdje, npr. u Ustavnom sudu). „Kuka?ko podzemlje“ je utjecajno, bezobzirno i nemilosrdno.

Zato treba kriti?nije uzeti nedavni „saborski istup“ osebujnog Predsjednika Društva bivših politi?kih zatvorenika Radomira Peji?a (kad je sa saborske galerije bacao letke na zastupnike). Taj nas je doga?aj ponovno podsjetio na propust kojim je u Hrvatskoj namjerno izbjegnuta lustracija (mada su ga skoro sve bivše komunisti?ke zemlje napravile). Eto zašto danas na skoro svim razinama sustava hrvatske vlasti (od izvršne do zakonodavne i sudbene) imamo primjetan utjecaj „politi?kog podzemlje“, koje djeluje kao nekakvo „tajno i svevremensko bratstvo podzemnih žohara“ , koje i dalje žestoko pritiska nadzemne aktivnosti civilnog društva - a sve to radi osobnih materijalnih i drugih probitaka. Oni svoje „tekovine“ brane svim raspoloživim sredstvima jer bi u suprotnom lavina, koja bi nastala kroz razotkrivanje "kuka?kih krugova", mogla se na njih sru?iti svom silinom što bi za sve njih rezultiralo nesaglediveim posljedicama. Eto zašto oni jedni druge tako "bratski" ?uvaju, ?ak su bez imalo krzmanja spremni i?i i policijom protiv neposlušnika.

Istina, za razliku od nesretnog Radomira Peji?a (koji po svoj prilici bi mogao biti jedan od rijetkih koji ni pred politi?kom represijom propalog režima nije „mijenjao vjeru“ - ta valjda se ne bi toliko trudio tražiti lustraciju iznad glava Sabornika - gdje obi?no „samo Bog stoluje“), mnogi današnji „odli?nici“ su nažalost popustili - a to se zaboga ne smije saznati, zar ne!. Istina, „naivni“ Radomir svoje programatske letke (na kojima je pisalo "...i nakon pada komunizma, u svim strukturama vlasti i javnom životu RH, glavnu rije? vode komunisti i njihov štit i ma? KOS i UDBA"), bacao je baš iznad glave uvažene zastupnice i ?lanice SDP-a Ingrid Anti?evi?. Ona je takav benigni akt benevolentno protuma?ila kao nužan dekor demokracije, ali se je zato strahovito i više nego znakovito usplahirio potpredsjednik Sabora, ona samoproglašena žrtva komunisti?kog sustava, koji danas predstavlja svemo?nog kreatora i ?uvara nahero usmjerenog pravnog poretka suvremenog hrvatskog društva. Zaista mi se ?ini jako važnim ustanoviti tko su svi ti "zatvorenici savjesti", koji (kako to lijepo re?e Radovan u svojim letcima) su najvjerojatnije „ucjenjivi dio administracije i glavni nositelji korupcije“.

No, možda Radomir i nije toliko naivan! Naime, i Ingrid Anti?evi? je bila ?etiri godine ministrica hrvatskog pravosu?a u onom famoznom koalicijskom intermezzu, t.j. u vladi u kojoj je SDP dominirao, a koja je imala priliku ali ne i snage zaderati u neophodne institucionalne reforme novostvorene hrvatske demokracije. Naprotiv, o?ito su i sami bili podlegli „podzemnom kuka?kom bratstvu“ - sjetimo se samo one sramotne trgovine, tako?er oko izbora Ustavnih sudaca, u kojoj se Vici Vukojevi?u (najpoznatijem kukcu od svih "kukaca") dugoro?no osigurao imunitet a „podzemnom kuka?kom bratstvu“ kontinuitet - koji i danas traju. A ve? se ?uje kako se SDP opet nastoji distancirati i suzdržati od saborskog glasovanja (za nove Ustavne suce), što se jedino može okvalificirati ne samo „kuka?kim“ nego i kukavi?kim ponašanjem. Gra?ani ove zemlje ipak vole i žele kona?no znati tko se za što zalaže, pa ?ak i onda kad se divlja?ki nadglasavaju. Možda baš najviše zato što se nadglasavaju, tj. da se na djelu vidi kako ona sramotna saborska glasa?ka mašina zaista funkcionira na djelu.

Jer transparentnost i poštivanje procedura su prakti?ki jedini garant demokracije.

Komentari

Izvadak iz Odluke 53.

Izvadak iz Odluke 53. sjednice DSV-a

26.03.2009.

Trajno su imenovani suci Upravnog suda RH Mira Kovačić, Sanja Štefan i mr. sc. Ivica Kujundžić.

Tko je glasao

U tijeku roka za podnošenje

U tijeku roka za podnošenje kandidature za 3 suca Ustavnog suda RH, jednom članu Pollitika.com deponirao sam
imena tri kandidata koja će biti izabrana. Deponirao sam kao dokaz ostalima da sam unaprijed znao. Danas je Odbor za Ustav i Poslovnik predložio Saboru na izglasavanje baš te tri osobe.
Pitanje: Kako sam ja to znao unaprijed?
Članovi Odbora bili su u punom sastavu (osim Milanović, Pusić), a pitanja kandidatima postavljali su isključivo članovi iz SDP-a.
Članovi iz HDZ-a nisu postavili niti jedno jedino pitanje.

Tko je glasao

Nadasve zanimljivo je da

Nadasve zanimljivo je da tekstovi poput ovog Slavice Lukić u Globusu ipak dopru do javnosti, te da i udruge civilnog društva poput Gonga itekako reagiraju i "razvaljuju". A da se nakon toga ništa, baš ništa ne dogodi.

Lukić nije samo raskrinkala javnu tajnu o sucu Kujundžiću, nego i činjenicu da je "position paper" za pregovore o poglavlju 23 (pravosuđe i ljudska prava) proglašen tajnim, što je izvan svake pameti. I potom izlistala najveće afere hrvatskog pravosuđa.

Pretpostavljam da bi u kolko-tolko funkcionirajućem sustavu ovakav tekst izazvao pravu buru javnog negodovanja i prisilio vladajuće da reagiraju. A kod nas - ništa. Meni to ostaje potpuna enigma i ne vjerujem da je problem u lustraciji. Lustracija ne služe ničemu, osim odmazdi, ako ne objasne mehanizme koji su doveli do moralne, materijalne i političke korupcije.

Dodatno bi trebalo povesti računa o tome da mediji, a Globus definitivno nije perjanica otvorenog i nepristranog novinarstva, ipak nisu homogeni. Pojedinci i pojedinke mogu uraditi mnogo, uz minimalne uvjete. Kako pružiti podršku takvim uzletima, a opet držati na oku cijelinu medijskog korporativizma? Slično važi i za udruge, kako podržati njihove dobre, ponekad odlične inicijative i ne dopustiti im da potonu u konformizam endžioizacije?

Tko je glasao

Smogi , de vidi pošto pivce

Smogi , de vidi pošto pivce u saborskom kafiću...I sretno.

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

@Mr.No Hvala! Već sam ga

@Mr.No
Hvala!
Već sam ga probao više puta. Svaki put drugi - konobar. A sabornici isti. Već mi je dosadno.

Tko je glasao

Upravo je na Radio101

Upravo je na Radio101 (ponedjeljak u 11.15) objavljena izjava tajnika Ustavnog suda RH da podatke o stanju spisa povodom ustavne tužbe S.B. mogu dobiti samo stranke u postupku i njihovi punomoćnici.
Ja bih ipak činio razliku između stanja spisa i sadržaja spisa, što nije isto. Kad će biti odluka, nije sadržaj spisa već stanje spisa, a u kojem pravcu je bilo usmjereno pitanje građana putem Radija101.

Tko je glasao

Radomiru ( i njemu sličnim

Radomiru ( i njemu sličnim mangupima ) pod hitno treba za sva vremena dekretom zabraniti ulazak u Sabor, jer ako bi još jednom ponovio onu nepodopštinu sa bacanjem letaka, moglo bi jadnoga Šeksa toliko pogoditi u srce da se ovaj put ne bi tako lako oporavio. Molim, ne talasati. Zdravlje nam je vrlog potpredsjednika Sabora već ozbiljno narušeno. I ne samo njegovo...

Tko je glasao

Ovo je izvadak s WEB

Ovo je izvadak s WEB stranice DSV-a (Podaci su javni):

Zakazana 53. sjednica DSV-a

Termin i dnevni red sjednice.
Sjednica DSV-a će se održati u četvrtak 26. ožujka 2009. godine u 9,00 sati.
Na dnevnom redu je imenovanje sudaca na Trgovački sud u Zadru, Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Velikoj Gorici, Županijski sud u Sisku, Općinski sud u Splitu i Općinski sud u Trogiru. Najprije će se obaviti razgovor s kandidatima za Trgovački sud u Zadru.
Odlučiti će se i o trajnim imenovanjima sudaca Upravnog suda RH Mire Kovačić, mr. sc. Ivice Kujundžića i Sanje Štefan.
Na dnevnom će redu biti i razrješenja Zdravke Vukčević (Prekršajni sud u Kutini) i Jasminke Petričević (Općinski sud u Varaždinu; razrješenje traženo na vlastiti zahtjev), te odluka o nastavku suspenzije mr. sc. Bariše Gašpara (Visoki trgovački sud RH).

Dnevni red se naknadno može mijenjati i dopunjavati.

Tko je glasao

Bravo frederik!!!Da!!Gdje je

Bravo frederik!!!Da!!Gdje je konačno ta naša opozicija!!!NIKADA je nismo ni imali...Kukavice i kalkulatori..Svjedoci smo NEVJEROVATNIH koalicija!!!Lustraciju su izbjegli da se narod obmani i da se zaboravi da je "novo" u biti staro..Umjesto "crvenog" jednoumlja uveli su "crno" jednoumlje..Promjenili su boju u roku 6 sekundi..To su kameleoni a ne ljudi sa stavom ..Parole se uzvikuju po starome,uvijek vremenski točno tempirano!!!Uvijek isti scenariji!!Umjesto NOB boraca sad koriste branitelje DR..Tako da im ljudi "nemaju" što prigovoriti,a kada pojedinci vide istinu,napad je najbolja obrana!Odmah si:Psuješ Tita!!!..ups,pardon... danas se koristi:KOMUNJARO!!! i sl.parole(malo mi se brkaju te parole jer su u istom Molu)

Baš me zanima da li u stranim demokratskim zemljama javnost ima pravo znati gdje rade sudačke supruge,djeca i ostala rodbina i kumstvo?????...Da li se prije mandata može javnost informirati gdje i tko radi i kada zastupa radni odnos i preko kojeg natječaja???..Postoji li kakav zakon u RH o tome???

Tko je glasao

žohar (bakula) od talij

žohar (bakula) od talij baculo ?
Ministar pravosuđa Ivan spada u nadzemni, podzemni ili ni-jedan-ni-drugi svijet ?
(A što je ono svojevremeno bilo u Saboru glede žohara ?)

Tko je glasao

Radomir još jednom baci

Radomir još jednom baci papire i Šeksa će strefit srčani...Bravo frederik...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Znam jednog člana

Znam jednog člana Pollitika.com koji će sutra provjeriti razinu sigurnosti pri ulasku u Sabor.

Tko je glasao

Od mog prvog logiranja na

Od mog prvog logiranja na Pollitika.com govorio sam da nema promjena stanja u pravosuđu bez promjene društvenih odnosa. Stanje u pravosuđu samo je fotografija stanja društva i to u najosjetljivijem dijelu. Kad se promijeni odredba Ustava RH prema kojoj se sudac imenuje na pet godina, imenovanje predsjednika sudova od strane izvršne vlasti, te način izbora sudaca, promijenit će se stanje u pravosuđu. Ali i tada trebat će proći barem 10 godina da se vide rezultati takve reforme pravosuđa. Novi kadar moći će tek generacijski nadomjestiti postojeći.

Tko je glasao

Navodno, žoharu kad otkines

Navodno, žoharu kad otkines glavu onda on zivi onoliko dugo koliko mu treba da umre od gladi jer se vise ne moze nahraniti.
Za rjesenje problema zoharu otkinuti prehrambeni organ - cini mi se dobar recept.

PS Ogroman je problem sa metaforama. Moze se s njima saliti, vitlati, uzdizati duh, ... ali cesto je to mlacenje prazne slame. Ovo sa zoharima takoder je u biti lose. Primjenjeno na pravosude, gdje uvijek ima velika mogucnost da je jedna strana izgubila i da je u najmanju ruku "ostecena", ... cini mi se da pravosude kod nas nikad nece na zelenu granu ma sto god cinili i radili na reformama.

Tko je glasao

Oprosti @smogismogi, moja

Oprosti @smogismogi, moja osnovna struka je industrijska elektronik i mjerna i regulacijska tehnika u procesnoj industriji; - pa Te molim, ako je je moguće:
Napiši tako da i ja razumijem što najkraće znači i kao i gdje treba djelovati da se promijeni sadašnje stanje u ono što si Ti izrekao ovako nema promjena stanja u pravosuđu bez promjene društvenih odnosa

Moja struka se bazira na matematici, fizici, logičkim sklopovima i slično. Zato sam prilično glup pa mi treba puno da shvatim!
Nije provokacija, gdje treba napraviti prvi i drastični rez? Kome treba prvome izvaditi osiguraće, staviti "mjrenu točku" i ugraditi regulacijski krug sa trendom* kojeg uvijek možeš "pozvati"?

* trend - je u moj struci kada dođeš do Upravljačke sobe i "pozoveš" na računalu (koje upravlja tisućama uređaja postrojenja istovremeno u tisućinki sekunde) jednu jedinu mjernu točku i vidiš sve njezine vrijednosti svake sekunde u prošilh sat, dan, tjedan, mjesec, dva ... Inače sve, trendove možeš vidjeti od ugradnje procesno računala od ugradnje ako imaš "bekap" diskete.
Oprosti, ja malo "zastranio"...

Tko je glasao

Kolega, Dovoljna bi bila i

Kolega,

Dovoljna bi bila i obična petlja s povratnom vezom...čini mi se da je baš na toj povratnoj vezi neki "grdi kvar" pa su nam regulatori podivljali...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Dovoljna bi bila i obična

Dovoljna bi bila i obična petlja s povratnom vezom
Petlja s povratnom vezom je oscilator. Upravo suprotno, treba neutralizirati petlju protufaznim spojem, kako bi to spriječio.

Tko je glasao

Odavno nisam u struci, al'

Odavno nisam u struci, al' znaš ona jednostavna regulacija procesa: uspoređujem izlaz sa željenim te na temelju rezultata djelujem na ulaz :-) dok ne dobijem željeni izlaz...i šarafim dok nije tip-top!!

To nama fali - povratna informacija/petlja...iliti korektor/regulator (al' ne u liku - bez djela - Mesić) :-))

Statistička pogreška

Tko je glasao

To se zove "black box"

To se zove "black box" (input/output) i faktor iskorištenja izražen kao € (Eta, a ne euro :-) Obzirom da šarafiš 18 godina, pa je output manji od inputa, baci uređaj i sagradi novi. To je ujedno i konkretan odgovor "Jelenskom" na njegovo prethodno pitanje.

Tko je glasao

@jelenska Nećeš vjerovati,

@jelenska
Nećeš vjerovati, imam i ja istu struku kao Ti (4 semestra elektrotehničkog fakulteta - radiokomunikacije), pa ću Ti lako Tvojim jezikom objasniti.
Mjerna točka je Pollitika.com gdje očitavaš pojavne oblike, dijagnozu, a potom plan popravka uređaja.
Potom uzmeš lemilicu u ruke i promijeniš logički sklop NE555. Ako je pojava opet ista, pokušaj s izmjenom elementa vremenske konstante, pa zamijeni kondenzator C ili otpornik R na timeru. Ako ni to ne ide, zamijeni cijeli printed circuit board novim. Ako ni to ne ide, pozovi mene radi konzultacije uz jednu pivu. Odgovor Ti ne mogu dati ovako javno i to baš 24 sata prije razgovora pred saborskim odborom za Ustav i Poslovnik.

Tko je glasao

Oprosti, nisam znao da si

Oprosti, nisam znao da si pred "privođenjem" :) :)
Makar uz donekle šifrirane savjete možda se i sam snađem:)

Sretno!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci