Tagovi

Ho?e li Varaždinska županija sve do izbora ostati bez antirecesijskih mjera?

Ne znam koliko ste upoznati sa aktualnom politi?kom situacijom u Varaždinskoj županiji, ali, eto, u petak je, nažalost, po prvi puta, nakon 1993 godine prekinuta sjednica Županijske skupštine prekinuta sjednica Županijske skupštine ...

Jako mi je žao što je prekinuta baš ova sjednica jer se na dnevnom redu trebala na?i to?ka o antirecesijskim mjerama u našoj županiji, a mi smo pripremili izuzetno konkretan i kvalitetan prijedlog mjera za opstanak gospodarstva i o?uvanje radnih mjesta. No, bez obzira što je sa Županijske skupštine izostala rasprava o antirecesijskim mjerama, to nikako ne umanjuje ozbiljnost trenutne situacije i odgovornost županijskih vije?nika, barem ne nas oporbenih, koji smo svjesni da situacija u našoj Županiji zahtjeva hitno djelovanje. Naš je prijedlog mikromjera dobiven detaljnom analizom trenutnog stanja u gospodarstvu te projekcijom za 2009. – 2011. godinu, a baza ovih anitirecesijskih mjera je, naravno, hitan rebalans prora?una Varaždinske županije za 2009. godinu.

Ina?e, mjere koje Vam donosim u nastavku, željeli smo prezentirati i prokomentirati na prošlotjednoj skupštini, koja nije održana, pa Vas pozivam da ih prou?ite i, naravno, prokomentirate:

A. MJERE POTPORA GOSPODARSTVU I ZAPOŠLJAVANJU

MJERA 1. SOLVENTNOST PRORA?UNA – PODMIRENJE OBVEZA U ROKU
Obrazloženje: Varaždinska županija, op?ine i gradovi te tvrtke u njihovim vlasništvima imaju za obvezu podmirenje svojih obveza u ugovorenom roku na dan i bez odgode pla?anja. Navedenu mjeru mogu?e je izvršiti samo kroz racionalno i realno definirane prora?une odnosno bez preuzimanja obveza, a da se za iste nisu osigurana sredstva.

MJERA 2. KREDITNA LINIJA ZA PODUZETNIKE U IZNOSU 50 MILIJUNA KUNA
Obrazloženje: Kreditna linija za poduzetnike u vrijednosti od 50 milijuna kuna namijenjena je svim poduzetnicima za održavanje gospodarskih aktivnosti i ?uvanje radnih mjesta, a naro?ito obrtnicima. Kroz navedenu liniju osigurala bi se kreditna sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna za male poduzetnike, 300.000,00 kuna za srednje poduzetnike i 400.000,00 kuna za velike poduzetnike. Kreditna sredstva bila bi namijenjena za obrtna sredstva koja su trenutno najpotrebnija poduzetnicima za o?uvanje proizvodnje. Kamatna stopa bi iznosila izme?u 7,0 - 7,5% za krajnjeg korisnika i bila bi subvencionirana od strane Varaždinske županije u iznosu 2,5%, posebno za obrtnike 3,0%, odnosno 1.300.000,00 kuna godišnje u prora?unu. U prora?unskim rashodima za 2009. godinu, potrebno je osigurati polovicu tog iznosa jer bi realizacija kredita krenula od mjeseca travnja. Po?ek za kreditnu liniju bio bi 1,5 godina, a rok otplate 5 godina. Makroekonomske analize i predvi?anja kazuju da ?e kriza sasvim sigurno teretiti naše gospodarstvo do 2010. godine, a mogu?e i duže, stoga bi ova kreditna linija trebala biti u uvjetima po?eka od 1,5 godine i rokom otplate od 5 godina. Ova mjera preporu?a se op?inama i gradovima za provo?enje lokalnih kreditnih linija, a sukladno potrebama lokalnog gospodarstva. Ovdje se preporu?aju kreditne linije od 10 milijuna kuna za grad Varaždin, 5 milijuna kuna za ostale gradove te op?ine u iznosu od 2.5 milijuna kuna. Time bi zdvajanja op?ina i gradova na godišnjoj razini iznosila 250.000,00 kuna za grad Varaždin, 125.000,00 kuna za ostale gradove i 62.500,00 kuna za op?ine. Podmjera bi trebala biti mogu?nost reprogramiranja postoje?ih kredita ?iji korisnici ne?e mo?i otpla?ivati anuitete zbog gubitka tržišta.

MJERA 3. OSNIVANJE STAMBENOG FONDA
Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske donijela je mjeru potpore tržištu nekretnina i to kroz subvencioniranje kamatne stope pri kupnji prvog stambenog prostora ili pove?anja kvadrature, dok su banke pozvane da smanje kamate za stambene kredite, a gra?evinske tvrtke da smanje cijene stanova. Osnovni problem nije kreditna linija ili subvencija kamatne stope, ve? se javlja potreba za stambenim garantnim fondom, putem kojeg ?e mo?i gra?ani Varaždinske županije krenuti u kreditna zaduženja za kupnju prve nekretnine. Ovim se utje?e na dodatni pad kamatne stope (sigurnost banaka), lakši pronalazak jamaca i sudužnika, smanjenje straha od podizanja kredita, te na kraju i potpora gospodarskim aktivnostima. Stambeni fond bi garantirao 7 godina, a nakon toga garanciju preuzima imatelj (vlasnik) nekretnine. Garancija bi iznosila 50% vrijednosti glavnice kredita, navedeni fond bi se osigurao mjenicom i zadužnicom te upisom na nekretninu nakon banke. Prema procjeni tržišta nekretnina i mo?i apsorpcije stanovništva u Varaždinskoj županiji (imamo razgranatu POS – ovu stanogradnju) upitna je prodaja oko 100 prvih nekretnina godišnje gdje je jedini model ovaj fond. Uzimaju?i u obzir da je prosje?na vrijednost prve nekretnine 70.000 eura, garancija ovog fonda bi bila 260.000,00 kuna po stanu. Ukupni stambeni fond bio bi 26.000.000,00 kn, maksimalni rizik je 20% odnosno iznos 5.200.000,00 kn, a realni 15% odnosno 3.900.000,00 kn i taj bi se rizik svake godine smanjivao. Naša je procjena da ?e se kroz ovaj model u drugoj polovici godine prodati 50% stanova, stoga bi u prora?unu osigurali 1 milijun kuna i to za osnivanje fonda. U prora?unu za 2010. godinu izvršili bi dodatnu dokapitalizaciju sa 1 milijun kuna. Realna i poželjna je mogu?nost da Varaždinska županija ovaj stambeni fond dogovori sa svim op?inama i gradovima, naro?ito na ?ijem prostoru postoje novoizgra?eni stambeni objekti ili se gradnja planira.

MJERA 4. POVE?ANJE JAMSTVENOG FONDA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Obrazloženje: Bivša županijska uprava je osnovala 2006. godine Garancijsku agenciju ?iji je garancijski potencijal 15 milijuna kuna. Nužnost je da se u novim kriznim uvjetima pove?a taj garantni potencijal na 30 milijuna kuna. Pove?anje je mogu?e izvršiti kroz procjenu rizika izdanih garancija i budu?ih garancija za svaku prora?unsku godinu. Sredstva koja proizlaze iz procjene rizika potrebno je osigurati u prora?unu Varaždinske županije. Predlažemo 500.000,00 kn u 2009. godini i 500.000,00 kn u 2010 godini.

MJERA 5. SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREKVALIFIKACIJE
Obrazloženje: Statisti?ki podaci od HZZ-a PS Varaždin za mjesec sije?anj 2009. godine pokazuju da najve?i broj nezaposlenih dolazi iz prera?iva?ke industrije, a najmanji iz podru?ja gra?evinarstva. Dapa?e, tu se kontinuirano iskazuje nedostatak radne snage gra?evinskog profila. Kroz ovu mjeru izvršila bi se sektorska prekvalifikacija radnika za one grane gospodarstva koje imaju potrebe za radnom snagom. Ovdje je bitno istaknuti da uz HZZ, za Varaždinsku županiju vrlo važnu ulogu imaju srednje škole na podru?ju Županije koje su osposobljene za provo?enje navedenih prekvalifikacija.
Za prekvalifikacije u 2009. godini potrebno je osigurati 500.000,00 kuna u Prora?unu Varaždinske županije. Poseban dio ove mjere odnosi se na prekvalifikaciju osoba VSS koje su završile Geotehni?ki fakultet, a prekvalificiraju se na gra?evinskom fakultetu. Navedenu prekvalifikaciju mogu?e je poticati kroz postoje?u posebnu kreditnu liniju za studente sa subvencioniranom kamatom.

MJERA 6. VAU?ERI ZA POSLOVNE PLANOVE PODUZETNIKA PO?ETNIKA
Obrazloženje: Prijedlog ovih antirecesijskih mjera nije samo pomo? postoje?im poduzetnicima, ve? i poticanje osnivanja novih pravnih osoba, a time i novog zapošljavanja i samozapošljavanja. Na podru?ju Varaždinske županije djeluje oko 2.500 pravnih osoba, ?ija dinamika pove?anja je do sada bila cca 6% godišnje. Da bi se poduzetnici po?etnici mogli kvalitetno pripremiti za tržište, predlažemo da Varaždinska županija putem Agencije za razvoj Varaždinske županije izda besplatne vau?ere za izradu poslovnih planova. Da bi se navedena mjera mogla ostvariti potrebno je osigurati u prora?unu Varaždinske županije 300.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kn u 2009. godini i 150.000,00 u 2010. godini.

B. MJERE ŠTEDNJE

1) Zabrana zapošljavanja u upravnim tijelima Županije i tvrtkama u vlasništvu Županije.
2) Preispitivanje opravdanosti zaduživanja tvrtki u vlasništvu Županije (npr. ŽUC)
3) Obustavljanje aktivnosti na aktiviranjima investicija koje nisu proizvodne i ne garantiraju zapošljavanje i gospodarski rast.
Preispitivanje investicija ?iji se planirani izvori sredstava ne ispunjavaju, kao npr. o?ekivana sredstva iz Državnog prora?una. Aktiviranje prolongirati do ponovnog oživljavanja gospodarskih aktivnosti i stjecanja realnih mogu?nosti za provo?enje.
4) Mjere energetske u?inkovitosti primijeniti na sve objekte u vlasništvu Županije i JLS-a (primjerice javne rasvjete).
5) Mjere štednje na materijalnim troškovima i energiji provoditi u svim ustanovama i tvrtkama u vlasništvu i nadležnosti Županije.
6) Mjere štednje provoditi smanjenjem odra?enih stavki u prora?unu, kao što su ulaganju u ŽUC, troškovi informati?ke opreme, troškovi županijske proslave

Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.

www.stromar.hr

Komentari

Zamislite situaciju u kojoj

Zamislite situaciju u kojoj ja dolazim do operacijskog stola u trenutku kada je kirurg počeo operirati pacijenta, guram kirurga dalje od stola, uzimam skalpel i nakon što ubijem pacijenta (s obzirom da nemam pojima o medicini) počnem kukati i plakati na sve strane kako nisam ja kriv što sam ga ubio jer je kirurg napravio prvi rez.

To je situacija našeg aktualnog nazovi-župana Sabatija koji se primio posla o kojem pojima nema i sad su mu svi drugi krivi za sve. Tko ga je silio da uzme taj posao ako sad samo plače? Jedina razlika između gore navedenog sučaja je što je naš pacijent (Varaždinska županija) još diše pa ovim putem apeliram na župana da vrati sklapel u ruke ljudima koji znaju što rade. Hvala.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci