Tagovi

Povlaštene mirovine – zadnja epizoda

O tome da u Hrvatskoj postoji 13 razli?itih vrsta mirovina koje i sam HZMO naziva „mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima“ sa 179 000 korisnika (podatak za sije?anj 2009.) pisao sam do sada u nekoliko navrata.
Najve?u pažnju javnosti privla?e mirovine koje u HZMO-u vode pod „ Zastupnici u Hrvatskom saboru i ?lanovi Vlade“. Prema izvješ?u za sije?anj ove godine broj korisnika ovih mirovina je 463 a prosje?na mirovina iznosi 10.171,91 kunu.
Kolokvijalno, te se mirovine nazivaju „saborske mirovine“ a regulirane su Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru.

Krajem 2005. godine podnio sam prijedlog zakona kojim bi se ta vrsta mirovina ukinula a ?lanovi vlade i Sabora bi mirovinu ostavrivali po op?im mirovnskim uvjetima. Rasprava nikada nije otvorena jer ju je Sanader blokirao nedavanjem mišljenja Vlade a koje je uvjet za raspravu i na radnim tijelima i na plenarnoj sjednici.
Njegov izgovor je bio da grupa stru?njaka prou?ava moj prijedlog.

U toku izborne kampanje 2007. i Zoran Milanovi? je obe?avao promjene zakona.
No, umjesto prijedloga zakona, kolega Milanovi? je prije nekoliko mjeseci na aktualnom prijepodnevu pitao Sanadera kada ?e on predložiti izmjene zakona.

U studenom prošle godine, na aktualnom prijepodnevu zatražio sam od Sanadera mišljenje te „grupe stru?njaka“. Tek nakon 14 puta ponovljenog zahtjeva u Saboru, tri mjeseca kasnije dobio sam odgovor kojega je popisana Jadranka Kosor(?!). Umjesto nalaza „grupe stru?njaka“ Kosorica mi je u odgovoru (17. velja?e) napisala „…da je Vlada odlu?ila predložiti izmjene uvjeta za stjecanje zastupni?ke mirovine.“
U ponedjeljak, 16. ožujka kasno nave?er HINA je emitirala slijede?u vijest:

„ZAGREB - Predsjedništvo HDZ-a na današnjoj je sjednici jednoglasno poduprlo prijedlog da jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na saborsku mirovinu bude obnašanje dužnosti zastupnika najmanje ?etiri godine te najmanje 25 godina mirovinskog staža i navršenih 60 godina života za muškarce i 55 godina za žene.
Taj su prijedlog poduprli u raspravi o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru, priop?io je ve?eras HDZ.“

Nakon što je eto Vlada dobila „suglasnost“ Predsjedništva HDZ-a o?ekujem taj prijedlog zakona „po hitnom postupku“. Vjerujem da ?e njega pratiti i „nalaz grupe stru?njaka“ koju je Sanader, zbog mog prijedloga zakona formirao još u ožujku 2006.

No, da bi se bolje razumijela povijest ovih „mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima“ potrebno je odgovoriti na nekoliko pitanja.

1. Kada su te mirovine uvedene u Hrvatskoj?

Prijedlog Zakona u proceduru podnjeti je 18. rujna 1995. godine.

2. Tko je predložio Zakon?

Prijedlog zakona nije podnjela Vlada. Predlagatelj nije bio ni jedan Klub zastupnika.
U ime 42 zastupnika koji su potpisali prijedlog, formalni predlagatelj je bio Zdenko Mateši?. (popis predlagatelja vidi u dodatku)

3. Kako je obrazloženi prijedlog uvo?enja povlaštenih mirovina?

Citiram iz prijedloga zakona: „Osim toga, zastupnici u Hrvatskom državnom saboru, nemaju ni sva prava, koja zastupnici drugih zemalja imaju. Jedno od tih prava je i pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, izvan op?ih uvjeta propisanih Zakonom o mirovinskim i invalidskim osiguranjima. S obzirom da u našem zakonu ovo pravo zastupnika nje predvi?eno, postoji jedan broj zastupnika iz prvog saziva Sabora Republike Hrvatske, a vjerojatno ?e ih biti i iz ovog drugog, koji nisu materijalno zbrinuti, jer nemaju posla, niti su još stekli uvjete za starosnu mirovinu.“

4. Kako je u tom zakonu danas regulirano pravo na povlašetnu mirovinu?

„Zastupnik nakon prestanka zastupni?kog mandata ima pravo na zastupni?ku mirovinu prije ispunjenja op?ih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ako je najmanje u jednom zastupni?kom mandatu obnašao dužnost zastupnika dulje od polovice vremena od vremena trajanja zastupni?kog mandata propisanog Ustavom Republike Hrvatske, te ima najmanje 20 godina mirovinskog staža i navršenih 55 godina života - muškarac, odnosno 50 godina života - žena.
Zastupniku se u vrijeme trajanja mandata iz stavka 1. ovoga ?lanka ura?unava i vrijeme u kojem mu je mandat mirovao jer je kao zastupnik bio izabran ili imenovan na dužnost ?ije je obavljanje nespojivo s obnašanjem zastupni?ke dužnosti u skladu sa zakonom.
Zastupnik koji ispunjava uvjete utvr?ene u stavku 1. ovoga ?lanka zastupni?ka mirovina iznosi 65% od osnovice i pove?ava se za 2% za svaku daljnju navršenu godinu mirovinskog staža. „ (?l.8)
5.Ako se zakon odnosi na zastupnike, kako to da ista prava ostvaruju i ?lanovi Vlade (ministri i državni tajnici)?
Zato što je u Zakon o vladi ugra?ena i slijede?a odredba:
„?lanovi Vlade po prestanku dužnosti imaju pravo na mirovinu prema propisima kojima je ure?eno pravo na mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru.“ (?l. 34.)
6. Kako je mogu?e da na jednom saborskom mandatu, pravo na mirovinu ostvaruju dvije osobe?
Mogu?e je zbog odredbe koja glasi:
„Zastupniku se u vrijeme trajanja mandata iz stavka 1. ovoga ?lanka ura?unava i vrijeme u kojem mu je mandat mirovao jer je kao zastupnik bio izabran ili imenovan na dužnost ?ije je obavljanje nespojivo s obnašanjem zastupni?ke dužnosti u skladu sa zakonom“ (?l.8)

7. Kako je mogu?e da ?lanovi Vlade i zastupnici koji imaju mirovinski staž u inozemstvo ostavruju pravo i na ovu povlaštenu mirovinu i na ino-mirovinu?

To mogu?nost daje slijede?a odredba:
„Zastupnik koji je uvjete mirovinskog staža propisane ovim Zakonom ispunio na temelju me?unarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, za ostvarivanje i odre?ivanje visine mirovine uzima se ukupni mirovinski staž ostvaren u Republici Hrvatskoj u inozemstvu.“(?l. 12).
8. Osim ino-staža , priznaje li se još nešto kao mirovinski staž ili staž osiguranja?
Da, po ovoj odredbi:
„Zastupnik kojemu je priznato svojstvo politi?kog zatvorenika prema Zakonu o pravima bivših politi?kih zatvorenika (»Narodne novine«, br. 34/91., 76/93., 52/94., 34/95. - pro?iš?eni tekst i 164/98.) vrijeme provedeno u zatvoru ili pritvoru ura?unava se u mirovinski staž za ostvarivanje i izra?unavanje visine zastupni?ke mirovine utvr?ene ovim Zakonom. „ (?l. 12)
9. Ako je Zakon usvojen 1995. godine, ostvaruju li se pravo na ovu mirovinu samo za mandate nakon toga?
Ne, Zakon se primjenio retroaktivno:
„Prava iz ?lanka 8., 9., 10. i 11. ovoga Zakona mogu ostvarivati svi zastupnici koji su obnašali zastupni?ku dužnost na dan 8. listopada 1991. godine i nadalje bez obzira jesu li primali pla?u kao zastupnici ili ne ako su zastupni?ku dužnost obnašali dulje od polovice vremena od vremena trajanja zastupni?kog mandata propisanog Ustavom Republike Hrvatske.“ (?l.15)
10. Osim zastupnika i ?lanova Vlade, ostvaruje li pravo na ovu mirovinu još netko?
Da. Evo još jedne kategorije na koju se primjenjuje ovaj zakon:
„Pravo na zastupni?ku mirovinu pod uvjetima utvr?enim ?lankom 8. stavkom 1. ovoga Zakona imaju i bivši delegati u Saveznom vije?u i Vije?u republika i pokrajina Skupštine bivše SFRJ iz Republike Hrvatske koji su te dužnosti obnašali u interesu neovisnosti Republike Hrvatske u razdoblju od 30. svibnja 1990., odnosno od 25. lipnja 1991. do 8. listopada 1991., te su na poziv Vlade Republike Hrvatske napustili dužnost delegata u tim vije?ima i stavili se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske“ (?l.15)
Dodatak
Popis zastupnika koji su 18.rujna 1995. supotpisali prijedlog zakona predlagatelja Zdenka Mateši?a: (zbog rukopisa neka imena ili prezimena se teško mogu pravilno is?itati zbog toga na tom mjestu stavljam upitnik)
Boris Buzan?i?, Vice Profaca, Ivan Mesi?, Martin Kati?i?, Boris(?) Šegota, Ante Miko Tripalo, Ton?i ?, Rade Jovi?i?, Adam Meštrovi?, Stipe Mesi?, Niko Popovi?, Miloš Petrovi?, Djuro Perica, Milan ?uki?, ? ? , ? ? , Vladimir Bebi?, Ivo Škrabalo, Ivan Herak, Zlatko Kramari?, Kazimir Sviben, Pavao-Tomislav Duka, ? Majsec, Želimir Hitrec, Milivoj Kujun?i?, Martinec ? , Arlovi? Mato, Milanka Opa?i?, Ivan Jakov?i?, Dino Debeljuh, Jurica Paveli?, Krešimir Glavina, Ante Žarkov ili Markov ?, Anto Lovri?, Martin Sagner, ? ? , Miroslav Kiš, Ferenc Farago, Njegovan Starek(?), Željko Busi?(?), Ante Kutle, Gordana Turi?.

Komentari

Prijedlog za plaće i mirovine zastupnicima

Plaće bi trebale biti određene u iznosu trenda plaća primljenih od radnog odnosa u prethodne 4 godine.
Neka zadrže plaću koju su imali prije stupanja na dužnost u Saboru, ali bez muljanja.

Naravno, uz uvećanje na staž u Saboru kako je to već regulirano za ostala mjesta u državnoj službi i uz ograničenja da ne može biti manja od nekog realnog minimuma za potrebe jednog zastupnika, ali niti veća od nekog maksimuma koliko se može izdvojiti.

Izostanci bi se trebali evidentirati i isto tako sankcionirati kroz plaću kao i na bilo kojem drugom radnom mjestu.

Zamjenici su zamjenici, i oni ne ostvaruju nikakvo dodatno pravo osim plaće za vrijeme unutar kojeg su bili zamjena, a unutar kojeg ovi koji su bili zamijenjeni nisu primali niti plaću niti povlastice.

Što se tiče mirovine, stvar je jednostavna. Utvrđuje se temeljem staža i uplaćenih doprinosa. Nikakve povlaštene mirovine.

Ne vidim ni razlog zašto bi zastupnici uživali nekakav imunitet spram pravosudnih organa. Jedino bi ih zakonski trebalo štiti da, ako se pridruže demonstracijama, represivni organi imaju prioritet štiti ih, a ne hapsiti.
Međutim, ukoliko ih se ulovi da su počinili kazneno djelo ili teži prekršaj npr. da voze 200km/h, kradu ili ubijaju ili postoji osnovana sumnja da su to počinili trenutno gube zastupničko mjesto.

----

Služenje Hrvatskoj nije materijalna već moralna kategorija
i nitko se tu ne bi trebao nadati dobroj plaći ili mirovini, a pogotovo ne dobitku na lutriji
(čemu je slična trenutna saborska mirovina).

Stoga bi svi koji žele služiti za opći boljitak trebali preuzeti osobnu žrtvu.

Tko je glasao

nažalost dobar dio

nažalost dobar dio zastupnika sabora udaljio se je i zaboravio je da su zastupnici naroda, a ne samo stranke. svaka čast izuzecima - a oni bi u ovom slučaju stali na prste jedne ruke i još bi ostalo praznih prstiju. zbog dobre saborske plaće i dobre mirovine, koju mogu steći s malo rada, dobar dio zastupnika je zaboravio na ono što su bili prije nego što su postali zastupnici. sramota je da pojma nemaju o stvari za koju poslušno dižu svoju ruku odnosno poslušno pritišću gumbić. možda bi kod nekih prevladala savjest nad poslušnošću kad bi tajno glasanje bilo u potpunosti tajno ... odnosno vidjele bi se samo brojke.

w

w. ;)

Tko je glasao

Mislim da se radi o

Mislim da se radi o posljedici nakaradnog i izokrenutog sustava vrijednosti.

Tko je glasao

Baš je zanimljivo kako nema

Baš je zanimljivo kako nema previše komentara na ovu, uvijek aktualnu, temu! Ne žele se ljudi zamjerati. Ovisnici.

My Soul

Tko je glasao

Prijedlozi se mogu uvijek

Prijedlozi se mogu uvijek isponova predlagati, a efikasnie je biti ustrajan u sakupljanju potpisa svojih saborskih kolega za ukidanjam povlaštenih saborskih mirovin.

No to je stvar iskrenosti i dosljednosti a takvih kao što znamo u hrvatskom saboru nema.

Imamo samo onih koji prodaju maglu i muda pod bubrege, onih kojima ukidanje povlaštenih mirovina u naravi nije ni na kraj pameti, jer je to isto kao rezati granu na kojoj sjede.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Povlaštene mirovine Ako je

Povlaštene mirovine
Ako je bilo moguće sve ove povlastice navedenim kategorijama povlaštenih osoba omogućiti retroaktivno, onda je sigurno moguće retroaktivno te i druge povlastice skinuti. Teško me pogađa spoznaja da su takav prijedlog zakona 1995. g. potpisali i zastupnici od kojih to nikad ne bih očekivala, primjerice Mato Arlović, Milanka Opačić, Ivo Škrabalo, Miko Tripalo i Stipe Mesić. Ostali me nisu iznenadili. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se sad (ako su u međuvremenu shvatili što su potpisali) jasno odrede prema ovom sramotnom zakonu i istinski založe za njegovu izmjenu. Prijedlog izmjene ovog zakona treba svesti na razumnu mjeru povlaštene mirovine zastupnika i ostalih povlaštenih kategorija dužnosnika jer uz svo razumijevanje za odgovornost njihovih funkcija nitko nije do sad niti za jednu štetnu odluku ili izglasavanje štetnih zakona snosio nikakve sankcije. (koliko se sjećam samo je onaj Madžar koji je pronevjerio novce za kampanju dobio neke "špotancije").

Jesu li zastupnici uopće svjesni da je njihova funkcija da služe ovom narodu, a ne da muzu narod ? Ako su prihvatili da služe narodu to je bio njihov odabir, a nitko ih na to nije prisilio. Jesu li unaprijed kalkulirali da će sebi napraviti osobnu korist ako prihvate da služe narodu? Oni koji su ušli u Sabor s takvom kalkulacijom očito su prevaranti i već je to dovoljno da im sve povlastice budu oduzete i to retrogradno.

Zašto se ne uvede ocjenjivanje uspješnosti zastupnika? Ako gledatelji mogu glasati za razne Big brothere i svakakve gluposti, mogli bi malo pripomoći HT-u (ili DT-u) i državnom budžetu SMS glasovanjem o funkcioniranju izabranih predstavnika u vlasti. Baš bi bilo interesantno vidjeti ocjene koje bi dobili! No, prema taktici HDZ-a, bojim se da bi svaki njihov glasač morao danonoćno stali SMS-ove sa superlativima za Hebranga, Matešića i slične, a troškove bi sigurno unaprijed podmirila stranka s novcima opljačkanim još u vrijeme rata i svete tranzicije.

Svaka čast Vama, gospodine Lesar! Pratim Vaše istupe, uvijek argumentirane i detaljno pripremljene. Mislim da zaista služite pošteno i cijelom svojom energijom interesima hrvatskog naroda. Osamljeni ste, ali uporni i dosljedni što je zadivljujuće, ali ne mogu sagledati mogućnost da se u izmjenama Zakona otvori prostor za izdvajanje poštenih i vrijednih zastupnika od karijerista i egoista.

Inače, imam i nekih vrlo jasnih primjera bacanja novca poreznih obveznika na izabrane kategorije korisnika proračunskih sredstava (primjerice, slučajevi primjene staža osiguranja s povećanim trajanjem za nedefinirane skupine službenika u MORH-uP-u, i nekim drugim ministarstvima i institucijama na državnim jaslama, na osnovi odluka, i nakaradnih izmjena Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ).

U povodu Dana invalida rada: svakako treba revidirati niz zakona da bi oni bili barem donekle izjednačeni u pravima s braniteljima. Uz to treba imati na umu i sve one koji su izgubili zdravlje zbog gubitka radnog mjesta. Osobno su mi poznati desetci slučajeva ljudi koji su bili izbačeni na ulicu nakon desetaka godina rada uništavanjem poduzeća i koji su iz očaja zbog gubitka egzistencije podlegli psihički, a zatim i zdravstveno. Dio njih, prosječne starosti oko 53 godine više nije živ. Ostali, koji su još živi socijalni su slučajevi, obitelji su razbijene, djeca bez perspektive i cilja, i da ne nabrajam dalje. Danas oni i njihove obitelji više ne mogu računati niti na primjerenu zdravstvenu skrb. No, to su već druge jezovite priče.

Srdačan pozdrav s iskrenim željama da ustrajete i dalje.

Tko je glasao

Blago onom tko sam sebi

Blago onom tko sam sebi određuje plaću i mirovinu.

Tko je glasao

Blago onom tko sam sebi

Blago onom tko sam sebi određuje plaću i mirovinu

s tuđim sredstvima.

Tko je glasao

Gospodine Lesar, svako

Gospodine Lesar,
svako činjenje izuzetaka, pa i na polju mirovina nije dobro za budućnost zemlje, pogotovo zemlje koja je
kao današnja Hrvatska izrasla na krvi njezinih građana. Stoga ni u kojem slučaju nisam za izuzetke, jer izuzeci
su privilegije, u maloj i siromašnoj zemlji, jer mi jesmo siromašni, sve previše strši.
Stoga se ja zalažem da nitko, a pogotovo ne saborski zastupnici, nema privilegirano računanje mirovine, već
da im se mirovina, kao i svim ostalim građanima računa na temelju doprinosa, što vam takodjer ide na ruku jer su Vam plaće bile iznadprosječne u odnosu na ostale građane, pogotovo ako se u obzir uzme radni doprinos
saborskih zastupnika.
Posebice me zapanjilo saznanje od pred nekoliko dana, da se nekim saborskim zastupnicima isto staž računa
dva puta. To ne da je kršenje zakona jer su time zastupnici donošenjem takovog tumačenja o računanju
mirovinskog staža pogodovali sebi, već je to i krajnje nemoralno.
Vi u Saboru koji donosite zakone i propise morali biste biti daleko pažljiviji i svako pogodovanje osobnim
interesima strogo staviti na stranu.

Nažalost, moram reči da se nijedan saziv Sabora poslije završetka domovinskog rata nije iskazao nekom
velikom zakonodavnom mudrošću. Uvijek ste najagilniji bili onda kada se raspravljalo o vašim plaćama,
vašim privilegijam, dodacima na vaša primanja. Mislim da Vam to ni najmanje ne služi na čast, i čini mi
se da će građani, pogotovo sada u vrijeme krize kada oni ostaju bez posla i prihoda za život, znati tko
je zaslužio ići dalje i biti zastupnik njihovih interesa.

inigo

Tko je glasao

@ingo čemu se čudiš, pa

@ingo čemu se čudiš, pa saborski zastupnik ne mora biti ni pametan ni pošten, važno je da je poslušan i zna upotrijebiti onaj ključić, makar im je i to nekad veliki problem.

Mislim ključić, ne biti poslušan.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki, nekak mi se čini da

Kuki,
nekak mi se čini da bi ti u Labure samo ti je neugodno prositi Lesara. Ali si mislim da se buš malo strpil (strpljen-spašen) jer njemu trenutno jaki ljudi nisu neophodni u blizini. Ali ako doneseš jedno 20 000 glasova na idućim "izborima" - imaš šanse!!!

Tko je glasao

@Golgota

@Golgota ?????????????????????????????????

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci