Tagovi

Gra?anska inicijativa za smjenu Žarka Puhovskog, jeste li za to?

Dragi blogeri, ako i vi želite sudjelovati u gra?anskoj inicijativi za smjenu Žarka Puhovskog sa položaja profesora na katedri za Filozofiju, priloženo pismo možete isprintati, korigirati (ako želite) potpisati i poslati na ove adrese.

Filozofski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu
Ivana Lu?i?a 3, 10000 Zagreb
Dekan Filozofskog fakulteta Miljenko Jurkovi?
Telefax: (01) 6156-879

Ministar Dragan Primorac
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefax: (01) 4594 301

Hvala Vam na Vašem vremenu i angažmanu.

Poštovani,
povod mojem obra?anju Vama kao dekanu jest svjedo?enje profesora Vašeg Fakulteta, Žarka Puhovskog pri sudištu u Haagu.

Kako sam, kao gra?anin, imao priliku pratiti uživo svjedo?enje profesora Puhovskog putem video linka osiguranog od strane haaškog sudišta, duboko su me uznemirile i potresle odre?ene ?injenice za koje smatram da se jednostavno ne mogu zanemariti.

Iz tog razloga, izražavam nadu da ?ete kao vode?i ?ovjek jedne tako ozbiljne i odgovorne institucije kao što je Filozofski fakultet u Zagrebu razmotriti moj dopis u njegovoj cijelosti i s pažnjom dobra gospodara prema dignitetu i ?asti Vaše institucije i reagirati.

Kako smatram da je svjedo?enje profesora Puhovskog pokazalo vrlo gruba kršenja Vašeg Eti?kog kodeksa, a koriste?i pravo iz ?lanka 18. Vašeg Kodeksa koji kaže kako inicijativu za pokretanje postupka može uputiti i 'druga osoba koja smatra da su prekršene odredbe Kodeksa', ovaj dopis predstavlja

INICIJATIVU
za pokretanje postupka pred Eti?kim povjerenstvom protiv profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Puhovski Žarka.

Obrazloženje razloga inicijative:
Haaško sudište, temeljem Zakona o suradnji sa Sudom dio je pravnog poretka Republike Hrvatske i u tom smislu, svjedo?enja izre?ena pred njim pod zakletvom obvezuju na krajnje ozbiljno uzimanje u obzir. Kao što vjerojatno znate, predmet svjedo?enja profesora Puhovskog bilo je izvješ?e Hrvatskog helsinškoh odbora na temu redarstveno-vojne Akcije Oluja, izdano u Hrvatskoj. To izvješ?e, tokom niza godina, predstavljalo je polazišnu osnovu za nebrojene javne nastupe profesora Puhovskog u kojima je, pozivaju?i se na navedeno izvješ?e, iznosio razne stavove i vrijednosne sudove o doga?anjima kojima se izvješ?e bavi. ?ak ne ulaze?i u sadržaj tih stavova, po?inio je:

1) pogreške nedopustive jednom sveu?ilišnom profesoru

2) najgrublja kršenja Eti?kog kodeksa koji je, kako pak sam Kodeks u svojem ?lanku 20. govori, kao obvezuju?i prihvatio danom potpisivanja ugovora o radu.

Konkretno, prilikom svjedo?enja, postale su bjelodane i neupitne slijede?e povrede Kodeksa:

?lanak 1.
Nastavnici, suradnici i znanstvenici Filozofskoga fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nastavnici) u svom radu, djelovanju i ponašanju dužni su slijediti humanisti?ka moralna na?ela i na?ela znanstvene kriti?nosti.
Nastavnici temelje svoju obrazovnu i znanstvenu djelatnost na ustavnim na?elima slobode znanstvenoga stvaralaštva i izražavanja te autonomije sveu?ilišta.
Kao odgovoran ?ovjek, zadužen direktno za stotine studenata, a indirektno (kada je nebrojeno puta nastupao u javnosti) i za javno mnijenje I njegovu istinitu informiranost, profesor Puhovski je, prema vlastitom svjedo?enju, zanemario ?injenicu da je izvješ?e HHOa temeljio na svemu samo ne na bilo kojoj vrsti znanstvene metodologije. Naprotiv, prema vlastitom svjedo?enju, izvješ?e je sastavljeno na osnovi (po prirodi stvari) nepouzdanih izvora tipa: svjedo?enja, prepri?avanja, usputni pregledi bez ikakve znanstvene I stru?ne analize, ekstrapolacija protivnih bilo kojoj vrsti znanstvene metode, zaklju?cima van svake zakonitosti logi?kih sudova I sli?no. Kako bi stvar bila gora, niti 14 godina nakon doga?aja kojima se u izvješ?u bavio, nije našao znanstvenog izazova niti moralne obveze da, znaju?i na kako neznanstvenim temeljima izvješ?e po?iva, opetovano provjeri kako izvore tako I navode. Unato? tome, nije prestajao u javnosti nastupati I iznositi vrijednosne sudove koje je temeljio na tako neznanstveno sastavljenom izvješ?u.
Navedenim je prekršio osnovno na?elo djelovanja znanstvenika i profesora, a koje navodi kodeks: humanisti?ka moralna na?ela i na?ela znanstvene kriti?nosti.
Jednako tako, povredu ista ta dva na?ela, a k tome povredu na?ela ‘slobode znanstvenoga stvaralaštva i izražavanja te autonomije sveu?ilišta’ po?inio je, prema vlastitom priznanju, pristaju?i da u jednoj tako ozbiljnoj stvari kao što je tema Izvješ?a HHOa bude pa makar pod ‘indirektnim, financijskim pritiskom donatora koji je odredio temu rada.‘ (rije?i profesora Puhovskog izre?ene na Sudu).
Ve? ovakvo stanje stvari nespojivo je s ulogom profesora I znanstvenika koji bi trebali biti moralne vertikale i simbol kriti?ke slobode jednog drustva.

?lanak 2.
Nastavnici su dužni u javnim istupima i djelovanju promicati humanisti?ke vrijednosti, ugled struke Fakulteta i akademske zajednice te ?uvati osobno i profesionalno dostojanstvo kolega.
Neznanstveni, ?ak niti kolokvijalni pristup jednoj tako ozbiljnoj problematici kao što su istraživanja pogibija ljudi te istraživanje ljudskih sudbina op?enito, pljuska je u lice svakom humanizmu te je humanizam u okolnostima površnog i ruralnog tipa prepri?avanja kao izvora tako ozbiljnih informacija – nemogu?. Neznanstvenim pristupom krajnje ozbiljnim stvarima, kao što su pitanja života I smrti mnoštva ljudi koja po svojoj prirodi zadiru u temelje dostojanstva ?ovjeka kao bi?a, profesor Puhovski u?inio je nemjerljivu štetu kako ugledu struke Fakulteta ako I profesionalnom dostojanstvu i sebe i svojih kolega.

?lanak 3.
Nastavnici ?e ?uvati neovisnost i dostojanstvo kolega i studenata te slobodu znanstvenoistraživa?kog i nastavnog rada. Osobito ?e štititi ?ast svojega poziva i otklanjati svaki pokušaj korupcije.
Ve? sam spomenuo kako je, pri svojem radu, profesor Puhovski (prema vlastitom priznanju) pristao biti (u ve?oj ili manjoj mjeri) direktno odre?en materijalnim sredstvima donatora koji je ‘odabrao temu rada’ (rije?i profesora Puhovskog izre?ene pred Sudom).
Bez prejudiciranja kako se radi o korupciji, izražavam krajnje ozbiljnu sumnju da su taj rad i djelovanje provedeni prema svim pozitivnim na?elima struke kojoj profesor pripada.

?lanak 5.
Nastavnici moraju trajno raditi na svojoj izobrazbi i primjenjivati suvremena znanstvena i nastavna dostignu?a.

Kako vjerujem da seoska prepri?avanja, usputni pregledi i kolokvijalno zaklju?ivanje (a tako se pokazalo pred sudskom instancom, profesor Puhovski priznao je mnoge manjkavosti vlastitog rada upravo iz razloga nedostatka/nemogu?nosti primjene odgovaraju?e metodologije) nisu krajnji izraz suvremenih znanstvenih I nastavnih dostignu?a, smatram da je time i ovaj ?lanak na najgrublji na?in povrije?en.
Napominjem, svakako nije profesorova krivnja u tome što možda u odre?enom trenutku nije imao mogu?nosti primjeniti odre?enu metodologiju rada, me?utim direktna je krivnja što je unato? tome ustrajao na propagiranju rezultata, donošenju vrijednosnih sudova te lapidarnim istupima u medijima iako je bio (ili je morao biti) potpuno svjestan izostanka bilo kakve ozbiljne metodologije.
K tome, napominjem, uz izvješ?e koje je professor izdao, nije priložio nikakve izvore podataka koji bi bili provjerljivi, što predstavlja osnovu bilo kakvog rada bilo kojeg znanstvenika.

?lanak 7.
Nastavnici ne smiju poticati, prihva?ati ili obavljati poslove protivne ugledu struke, Fakulteta i akademske zajednice.
Prihva?anjem da za odre?enu sumu novca donator odabire temu djelovanja, professor je prekršio i ovu odredbu Kodeksa.

?lanak 10.
U znanstvenim radovima, javnom djelovanju i u me?usobnim kontaktima nastavnici su dužni njegovati kulturu argumentiranoga dijaloga.
Nedopustiv je laudativni pristup radovima drugih ili prešu?ivanje njihovih nedostataka zbog osobnih interesa, ali i kritiziranje ili ignoriranje tu?ih radova zbog profesionalne ili osobne nesnošljivosti.
Ovaj ?lanak Kodeksa, nedvojbeno je prekršen na najgrublji mogu?i na?in.
Kako je postal bjelodano prilikom svjedo?enja, profesor je svoje izvješ?e o smrtima i stradanjima temeljio na prepri?avanjima tre?ih osoba bez ijednog direktnog izvida koji bi bio u skladu sa zakonima struke, a da bi se mogli donositi kasniji zaklju?ci kakve je profesor donosio. Radi se o desecima slu?ajeva smrti koji su popisani kao zlo?ini Hrvatske vojske nad civilima, a da bi se kasnije pokazalo kako mnogi od njih ili nisu ubijeni ili nisu bili civili ili nisu stradali od strane Hrvatske vojske. Kako ovo nisu neozbiljna pitanja ve? pitanja života I smrti, samim tim I kaznene odgovornosti živih te digniteta mrtvih, ovaj prekršaj je apsolutno nespojiv sa pojmovima ‘znanstvenik’ I ‘profesor’.

Epilog:
Prije svega, važno je napomenuti kako je sve navedeno izre?eno i pokazno pred sudištem u Haagu. Samim tim, u izre?eno pod prisegom, pred Sudom, kao priznanje manjkavosti vlastita djelovanja, nema razumne sumnje u istinitost profesorovih rije?i izre?enih pred Sudom.
Kako je profesor vrlo agilno nastupao u javnosti nebrojeno puta iznose?i vrijednosne i ine sudove pozivaju?i se na spomenuto izvješ?e, a koje se kasnije pokazalo kao protivno svakoj znanstvenoj metodi, a time i nespojivo sa pojmom sigurnosti (koji bi trebao biti preduvjet za ikakve tvrdnje u ozbiljnim temama), smatrami teškom ljagom i velikom mrljom na ugledu jedne takve ustanove kao što je Vaša da Vaši djelatnici na takav na?in djeluju u javnosti.
U krajnjoj liniji, svak od nas izdvaja sredstva iz vlastitog dohotka za obrazovanje I znanost te I u tom svjetlu postoji I Vaša odgovornost za odnošenje prema tom novcu u maniri dobrog gospodara. Neistine, poluistine I neprovjerene informacije ne bi trebale na?i mjesta me?u djelatnicima institucije kao što je Vaša. Pogotovo težak prijestup i narušavanje ugleda predstavlja nemoral iskazan u nedostatku bilo kakve znanstvene kriti?nosti da se krive informacije, niti tokom 14 godina, isprave. Naprotiv, niti neispravnost i neistina profesora nisu sprije?ili da ih plasira, prema vlastitim rije?ima, na 300njak adresa u zemlji I svijetu. Jasno je kakva je poruka i o Vašoj ustanovi time poslana.
Filozofski fakultet bi trebao biti mjesto krajnje kriti?kog, znanstvenog, svake predrasude i površnosti lišenog djelovanja, a ne lapidarnog, donorima inspiriranog i morala i savjesti neoptere?enog.
Iz navedenih razloga, smatram da profesor ne zadovoljava elementarne eti?ke I profesionalne kriterije da I dalje obavlja funkciju profesora u Vašoj ustanovi.

Za kraj, odgovornost je I Vaša da krajnje ozbiljno preispitate svu ozbiljnost povreda Vašeg kodeksa jer, kako I sam Kodeks kaže:
Nedopustiv je laudativni pristup radovima drugih ili prešu?ivanje njihovih nedostataka…

Komentari

ne slazem se sa ovom

ne slazem se sa ovom inicijativom, no dobijes plus jer dnevnik (informacija, rasprava) nije zasluzio nestanak zbog negativnih ocjena.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

http://blog.vecernji.hr/puhov

http://blog.vecernji.hr/puhovski/

Vidim da "veliki demokrata" Puhovski ne priznaje pravo svakog građanina RH da na temelju Kodeksa Časti FF, pokrene inicijativu za njegovu smjenu.

Naravno njegov blog je prepun mržnje i neodobravanja prema svakome tko nije na njegovoj "liniji", čakštoviše sad se proglašava žrtvom komunista, a sam je oduvijek bio na "liniji" SKJ.

Vrhunac besmisla je njegovo navođenje "Bedema ljubavi" i SKJ, jedno pored drugog, kao organizacija koje su ga "progonile".

Zašto nitko ne postavlja ni jedno pitanje familijama Generala, kako se one osjećaju, nakon što Puhovski 14 godina, bez osude ili bilo kakvog konkretnog dokaza, on njih optužuje za ratne zločine i etničko čišćenje.

Puhovski začinje novi "spin", kako bi zamaglio istinu koja je izašla na vidjelo tokom njegovog svjedočenja.

Sramotno profesore, sramotno što ti radiš pod krinkom demokracije i ljudskih prava. Da, ti profesore, koji čitaš ovaj blog, kojeg boli ovaj blog, jer govori istinu.

Istinu koju će prije ili kasnije pripadnici neofašističkog plemenskog jedinstva kako nas zovu tvoji istomišljenici, iznijeti na vidjelo i koja će biti FORMALNA, JAVNA istina, koju više nikada neće stavljati pod upitnik šaralatan poput tebe, profesore (vidjet ćemo dokle) Puhovski.

Tko je glasao

Puhovski začinje novi

Puhovski začinje novi "spin", kako bi zamaglio istinu koja je izašla na vidjelo tokom njegovog svjedočenja.

Pa nije baš da su ga branili spin doktori.Dok je Puhovski bio u Hagu mediji su ga dobro ocrnjivali.Osim toga kada sam zucnula one događaje iz Karina(priča mog susjeda) da je nakon oluje bilo i anarhije jer nije bilo organiziranog redarstva mnogi su me počeli vrijeđati.Bio je samo jedan ili dva komentara koji su se složili da ne lažem jer su i sami znali nešto.Kada se Puhovski vratio iz Haga,s vijestima,vidim da su se sad raspisali po medijima "hrabri" borci za demokraciju.(ja ih zovem "vagaši"jer nemaju stav)
Kod tebe ne mogu pojmiti jedno:Razmišljati tako crno bijelo?
Zar nije bio spin ili da kažem masovna medijska hipnoza HRT-ea i beogradske televizije 1991.g.koje su isprale mozgove narodima s parolama mržnje,naravno po diktatu Miloševića,Tuđmana i Izetbegovića i njihovih satelita.Zar u tom nacističkom slijepilu nije bilo onih koji lakše padnu pod utjecaj sugestije i okoline i tih otrovnih medija?Zar misliš da među tima nije bilo koji su ubijali.Da,bilo je,i vojnika,i paravojnika i civila ali nitko nije kriv dok mu se ne dokaže.Optuživati svjedoke da su oni sudci je apsurdno i smatram da ni mediji ni nitko ne smije ovako otvoreno nekome prijetiti i vršiti pritisak.Sud,pravnici valjda znaju nešto i valjda znaju prepoznati što je dokaz a što nije.U Hagu bi, da je prave pravde trebali biti političari i urednici televizija i svi oni podobni,ljigavi novinari koji su rasplamsavali nacizam i sav prateći primitivizam...Njihov je zločin veći od svih ubica na terenu...Kada će haško sudstvo podići optužnice protiv pravih masovnih ubojica?Eto,to je apsurd...

Tko je glasao

Naravno njegov blog je

Naravno njegov blog je prepun mržnje i neodobravanja prema svakome tko nije na njegovoj "liniji"

za razliku od primjerice tvojeg?

Tko je glasao

Čekaj, daj mi objasni, kako

Čekaj, daj mi objasni, kako bi trebala ja reagirati na očigledno manipuliranje i šarlatanstvo od strane Puhovskog, koje on prakticira zadnjih 14 godina po svim medijima. Nitko mu se nije smio suprostaviti sa argumentima, jer je napadnut sa svih strana, kako je neofašista i nedemokrata.

Nema ni jednog istinskog argumenta za njegovo sramotno laganje i širenje tih laži, nema.

Koji je njegov razlog zašto izmišlja spiskove navodnih žrtava Oluje? Velika humanost? Pa nije ništa provjerio? Nema pojma što se stvarno desilo tim ljudima. On je lešinario nad tim ljudima, uzeo pola milijuna $ za navodna istraživanja, koja nije proveo.

Ovo je vrhunac nemoralnosti i moralne prostitucije.

Koji drugi pristup ovakvom tipu ti zagovaraš?
Što da radim, da pronalazim opravdanja, zašto je sa pola milijuna $, on samo slušao babe i rekla-kazala?

Nema ni jednog opravdanja za ovakvo ponašanje. To je isto kao da me pitaš da toleriram pedofila i da nađem nekog razumjevanja za njega.

Neki ljudi jednostavno ne zaslužuju ništa već otvorenu osudu, bazirano na ARGUMENTIMA.

Koji su argumenti Puhovskog? Ja sam radio anketu? To je to?

Tko je glasao

ne mogu a ne primjetiti kako

ne mogu a ne primjetiti kako od tebe nismo vidjeli apsolutno ništa što bi se moglo nazvati argumentima nego u najboljem slučaju protuoptužbe koje same po sebi nemaju nikakve težine osim što su (za razliku od puhovskog) i nepristojne

ne kažem ja da je on uvijek u pravu, dapače, no on je jedan od vrlo rijetkih koji su voljni preispitati opće mišljenje i koji su voljni reći stvari koje se drugi ne usude; to nije ugodna uloga i vjerojatno ni sam puhovski ne očekuje da mu se netko zahvali

puhovskog sam slušao više puta i u njegovim riječima nikada nisam osjetio mržnju prema bilo kome (pa i onda kada je govorio o ratu i njegovim posljedicama) ali da je on prečesto brutalno direktan, ponekad ciničan i ironičan - to definitivno je

koliko god to ružno i bolno zvučalo, puno je lakše živjeti s žrtvama nego s zločinom i tu grešku smo napravili (iz tisuću i jednog razloga) poslije drugog svjetskog rata i ne bi si smjeli dozvoliti da je doživimo ponovno, pa ako je puhovski taj koji će pomoći da se to riješi ili barem djelomično prevlada onda neka to radi, koliko se god to tebi ili bilo kome drugome ne sviđalo

imam osjećaj kako imaš osobnu traumu s onime što se događalo tijekom rata i čini mi se da te to pogađa na najdublji mogući način sve do razine da ne možeš više razlučiti što je točno a što nije (to je moj osobni dojam jer iščitavam ogromnu količinu frustracije)

Tko je glasao

Mrak, ovo nije bilo

Mrak, ovo nije bilo korektno.

Frustracija je legitiman ljudski osjećaj i ne umanjuje snagu argumenata za onog koga argumenti zaista zanimaju. Pročitaj i Žaretov novi blog prepun straha, frustracija, mržnje, gnjeva i egocentričnosti, i s vrlo malo argumenata.

Puhovski sasvim sigurno neće pomoći nikakvom prevladavanju ičega, jer to nikad u životu nije radio, uvijek vozi jednu te istu agendu kontrasa onima koji su mu politički protivnici (čitaj: politički Hrvati.)

ne kažem ja da je on uvijek u pravu, dapače, no on je jedan od vrlo rijetkih koji su voljni preispitati opće mišljenje i koji su voljni reći stvari koje se drugi ne usude; to nije ugodna uloga i vjerojatno ni sam puhovski ne očekuje da mu se netko zahvali

Što je on to u životu rekao, a da se drugi nisu usudili?

Tko je glasao

ne mogu a ne primjetiti kako

ne mogu a ne primjetiti kako od tebe nismo vidjeli apsolutno ništa što bi se moglo nazvati argumentima nego u najboljem slučaju protuoptužbe koje same po sebi nemaju nikakve težine osim što su (za razliku od puhovskog) i nepristojne
Ja sam navela nekoliko primjera koliko bezočno je Puhovski lagao u svom izvještaju. Pročitaj moje komentare, posebno onaj komentar o ženi od 84 godine, koja je umrla prirodnom smrću, dok je u izvještaju Puhovskog, ubijena, pa su joj odrezane ruke i glava.
Ako si slušao prijenos suđenja, koji je javan, dakle tko god je zainteresiran, mogao je slušati, Mišetić je pokazao dokument o obdukciji te žene, koji je napravljen u doba, nakon Oluje, kao i dokument o ponovljenoj obdukciji, u kojoj se lijepo vidi, da je žena umrla prirodnom smrću a ne fale joj ni ruke ni glava. Puhovskog ti dokumenti, ni stari ni ponovljeni NISU ZANIMALI, jer je svoje priče o zločincima iz HVa temeljio na ovakvim izmišljotinama.

Kakav argument ti potražuješ, ako ti ovaj nije dovoljan, a ovo je samo JEDAN primjer, bilo ih je na desetke.
ne kažem ja da je on uvijek u pravu, dapače, no on je jedan od vrlo rijetkih koji su voljni preispitati opće mišljenje i koji su voljni reći stvari koje se drugi ne usude; to nije ugodna uloga i vjerojatno ni sam puhovski ne očekuje da mu se netko zahvali
Vidim da je za pola milijuna $ preuzeo "tešku" zadaću konstruiranja lažnog popisa žrtava Oluje, no dobro, sva sreća što je za to bio dobro plaćen. U $, oko pola milijuna $, za "teški" posao anketiranja Save Štrbca i manipuliranja svekolike javnosti.
koliko god to ružno i bolno zvučalo, puno je lakše živjeti s žrtvama nego s zločinom i tu grešku smo napravili (iz tisuću i jednog razloga) poslije drugog svjetskog rata i ne bi si smjeli dozvoliti da je doživimo ponovno, pa ako je puhovski taj koji će pomoći da se to riješi ili barem djelomično prevlada onda neka to radi, koliko se god to tebi ili bilo kome drugome ne sviđalo
Isuse, nećeš valjda uspoređivati masakre komunista u stotinama tisuća, sa navodnim zločinima HVa?
Popis HHO je sa tisuća smanjen na stotine, da bi danas bio na nekolicini, čak ne na desetcima. Ovo uspoređuješ sa Križnim Putem?

imam osjećaj kako imaš osobnu traumu s onime što se događalo tijekom rata i čini mi se da te to pogađa na najdublji mogući način sve do razine da ne možeš više razlučiti što je točno a što nije (to je moj osobni dojam jer iščitavam ogromnu količinu frustracije)
Svaki čovjek koji je slušao Vukovarski radio, za vrijeme pada, je iztraumatiziran, ako ima dušu, srce i imalo humanosti.

Jedino sociopate mogu 5 godina stravičnih zločina tolerirati i kao izliku za nečiju navodnu pristranost, navoditi osobnu istraumatiziranost. Svaki Hrvat, koji se borio u DR ili imao člana familije u ratu je iztraumatiziran.

To samo tebi i Puhovskom riječi osoba koje su dale djecu, rodbinu, muževe, za slobodu RH su zapravo nebitne, jer smo "iztraumatizirani" je li tako?

Tko je glasao

navodnim zločinima

navodnim zločinima HVa?

hoćeš reči da ih nije bilo?

Popis HHO je sa tisuća smanjen na stotine, da bi danas bio na nekolicini, čak ne na desetcima. Ovo uspoređuješ sa Križnim Putem?

pa koliko ih onda ima u izvješću HHOa? tisuću ili deset? ako su revidirali izvješća to znači da jesu prihvaćali ispravke a ne kako ti gore tvrdiš?
ne uspoređujem ja ništa s križnim putem, samo kažem da to što se hrvati nakon rata nisu obračunali sa svojim zločincima je prouzročilo strašno puno problema i da ako ne raščistimo uskoro što se točno događalo tijekom rata, da će nam se ista stvar desiti i s domovinskim ratom

To samo tebi i Puhovskom riječi osoba koje su dale djecu, rodbinu, muževe, za slobodu RH su zapravo nebitne, jer smo "iztraumatizirani" je li tako?

žrtva koju si ti dala i bol koju si (pretpostavljam) pretrpila je tebi najveći na svijetu i mogu izraziti samo suosjećanje i poštovanje; no to ni na koji način ne znači da te to kvalificira na bilo koji način da pišeš povijest ili sudiš ljude, uključivo i puhovskog

Tko je glasao

hoćeš reči da ih nije

hoćeš reči da ih nije bilo?
To se valjda dokazuje na Sudu, a ne po tračevima i rekla-kazala pričicama poraženih četnika.

pa koliko ih onda ima u izvješću HHOa? tisuću ili deset? ako su revidirali izvješća to znači da jesu prihvaćali ispravke a ne kako ti gore tvrdiš?
U izvješću HHOa, skoro tisuća.
Oni nisu ništa revidirali, već Mišetić i obrana Generala. Našli su žive ljude, tako da je Puhovski bio prisiljen revidirati, ništa nije napravio samostalno, NIŠTA.

Ovo su riječi Puhovskog:
Izvješće je danas dostupno javnosti, a dostavljeno je i haaškim istražiteljima. Ovo je treće po redu izvješće HHO-a o stradanju srpskih civila u dvjema hrvatskim oslobodilačkim akcijama – "Bljesku" i "Oluji", koje su se odigrale 1995. Prva dva odnosila su se na srpske civilne žrtve stradale u akciji "Oluja". Prema izvješćima HHO-a, na područjima oslobođenim u "Oluji" stradalo je ukupno 677 srpskih civila. Pribroje li im se upravo objavljena imena 83 osobe stradale u "Bljesku", broj stradalih srpskih civila u tim dvjema hrvatskim oslobodilačkim operacijama penje se na ukupno 760, uz napomenu da ta brojka nije i konačna.

ne uspoređujem ja ništa s križnim putem, samo kažem da to što se hrvati nakon rata nisu obračunali sa svojim zločincima je prouzročilo strašno puno problema i da ako ne raščistimo uskoro što se točno događalo tijekom rata, da će nam se ista stvar desiti i s domovinskim ratom
Dakle i dalje uspoređuješ jugoslavenske (ne Hrvatske) zločine nakon IIWW, sa nekolicinom žrtava nakon DR. Na tvoju sreću to se ne može desiti Hrvatskoj, jer imamo Puhovske koji su napuhali i povećali i do 100 puta navodne žrve HVa. Samo da te podsjetim, DR nije bio svjetski rat, već lokalni rat u kojem su sudjelovali pobunjeni srbi na teritoriju Hrvatske, kao i jna i četnici.
žrtva koju si ti dala i bol koju si (pretpostavljam) pretrpila je tebi najveći na svijetu i mogu izraziti samo suosjećanje i poštovanje; no to ni na koji način ne znači da te to kvalificira na bilo koji način da pišeš povijest ili sudiš ljude, uključivo i puhovskog
Moja žrtva mene ne kvalificira za ništa, no konkretni podaci izneseno od strane Mišetića me kvalificiraju na iznošenje svojih argumenata, zašto vjerujem da Puhovskog treba raskrinkati. Jednostavno njegove silne laži je nemoguće tolerirati. Da je pogriješio za 2-3 ljudi, onda bi mogli o tome razgovarati, ovako NE!

Tko je glasao

no to ni na koji način ne

no to ni na koji način ne znači da te to kvalificira na bilo koji način da pišeš povijest ili sudiš ljude, uključivo i puhovskog

A kaj je kvalificiralo Puhovskog sudit druge ljude.

Tko je glasao

A kaj je kvalificiralo

A kaj je kvalificiralo Puhovskog sudit druge ljude.
Usko prijateljstvo sa Savom Štrbcem i sličnim "uglednim" pripadnicima srpskog naroda, koji su poznati po "istinoljubivosti".

Tko je glasao

Mrak, Pratil sam puno toga

Mrak,

Pratil sam puno toga od Puhovskog i njegova izlaganja su uvjek bila prožeta mržnjom i zbog toga ga ni malo ne žalim.

Tko je glasao

Pročitah Žaretov blog.

Pročitah Žaretov blog. Koliko god nepristojno bilo reći, Žare se USRAO i pokazao potpunu neuravnoteženost.

Da mi je žao, nije. Sve što mu se događa u potpunosti zaslužuje, jer je zlonamjeran, pristran, tendenciozan, muljator i izvrtač teza. Ako zasluženno izgubi posao na državnim jaslama, mogao bi ići malo čistiti minska polja po Hrvatskoj, možda bi shvatio gdje živi.

Nevjerojatno, ali čak je svog neistomišljenika prozvao zbog pripadnosti kompartiji, nazvavši ga "dugogodišnjim partijskim profesionalcem" i citiravši njegovu navodnu rečenicu iz 1989. godine.

On, Žarko Puhovski!
Ide nekoga diskreditirati zbog partijskog profesionalizma!?

I još vrijeđa neistomišljenike, a njihove legitimne komentare naziva "prašumskima".

Tko je glasao

c-respond, ovo više nema

c-respond, ovo više nema veze sa argumentiranom raspravom o postupcima u konkretnom slučaju nego je očito da si puna osobne mržnje prema dotičnom gospodinu.

Tko je glasao

Nisi u pravu, ja sam puna

Nisi u pravu, ja sam puna pravedničkog gnjeva, jer 14 godina slušam i čitam u svakom mediju njegove lažne konstrukcije. Već 14 godina moj napaćeni narod proglašava zločincima, neofašistima, ubojicama i Ustašama.

Na račun LAŽI!

Jesam, ljuta jesam, ali tog šarlatana ne mrzim, već prezirem i to u potpunosti zasluženo.

5 godina su nas mesarili četnici, jna, pobunjeni srbi, MZ koja je priželjkivala i namještala srpski teror, nakon što smo pobijedili, od 1995 nas mesare, teroriziraju i manipuliraju tipovi poput Puhovskog.

Dokle?

Vrijeme je i da on osjeti što to znači kad se nađeš na vrućoj ploči.
U njegovu slučaju, sasvim zasluženo.

Tko je glasao

Složila bih se u potpunosti

Složila bih se u potpunosti sa izjavom Žarka Puhovskog, prvi puta nakon 14 godina je govorio istinu, potpunu istinu i samo istinu.

Problem je u tome, što je do sada LAGAO! Jer ono što je govorio u Haagu ga svodi na običnog šarlatana. NISAM ZNAO, NE ZNAM, JA NISAM ISPITIVAO BABSKE PRIČE itd itd

Baš zato Puhovskog TREBA otpustiti sa FF, jer je 14 godina LAGAO.
Svoj izvještaj, o kojem nije baš ništa znao, je prodavao kao istinu, koju je "okitio" sa svojim uvjerenjima kako je to "etničko čišćenje", a pokazalo se da ni jedna od njegovih žrtvava NIJE ŽRTVA HVa.

SRAMOTNO je što itko može ponavljati njegovo priznanje da je neradnik, šarlatan i lažljivac, kao nešto pozitivno, SRAMOTNO!

Tisuće familija, a pogotovo familije od Generala su pod pritiskom cijelog svjeta, kao zločinci, zahvaljujući Puhovskom i Štrbcu, sastavljačima lažnih popisa, za koje nakon 14 godina TERORIZIRANJA svekolike Hrvatske i dijela svjetske javnosti, on danas izjavljuje da je njegovo priznanje da je lagao, šarlatanski, neznanstveno obrađivao podatke koje je dobijao po sistemu rekla-kazala, čuo sam, pričalo se, nešto pozitivno.

U kojem paralelnom svemiru neki ljudi žive, da mi je znati!

Tko je glasao

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski je svojim svjedočenjem potvrdio svoj poznati intelektualni i etički integritet. Govorio je istinu, cijelu istinu i ništa osim istine (onoliko, naravno, koliko je njemu poznata). Kako će to na odluku suda utjecati ne znam, ali za Republiku Hrvatsku, državu baziranu, među inim, na mirotvorstvu, poštivanju prava čovjeka i vladavini prava, izrazito je korisno da se takvo svjedočenje pred ICTY čulo.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Puhovski nije govorio istinu

Puhovski nije govorio istinu i samo istinu kolika je njemu poznata, nego je prenosio podatke ili bolje rečeno glasine koje su njemu poznate, a koji ne moraju imati veze s istinom, cijelom istinom i samo istinom. Doduše za to razlučit treba nešto i radit u životu osim samo palamudit.

Tko je glasao

Zanimljivi su mi bili mediji

Zanimljivi su mi bili mediji prije par dana... :)

Tko je glasao

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski

Prof. dr.sc. Žarko Puhovski je svojim svjedočenjem potvrdio svoj poznati intelektualni i etički integritet. Govorio je istinu, cijelu istinu i ništa osim istine (onoliko, naravno, koliko je njemu poznata).
Potpuno mi se čini isto.

Međutim, to nije niti dovoljno niti tako drži vodu niti će sam Žarko Puhovski reći "napravio sam sve štas am mogao oko toga i više nije moguće niti sam dužan" (nego će i sam pomalo dalje, on ipak napreduje oko neizbježnog, a sam je uzeo ulogu istaknutog angažiranog intelektualca).

Ova dva djela (svaki po jedna rečenica/konstatacija) nisu niti logično usklađena niti međusobno završena.

Kao što vlast države i Grada Zagreba prvi put pokazuje da sami ne znaju šta i kako a nešto treba, kao što dekani fakulteta-rektor-ministar pokazuju da nemaju ni elementarnih podataka o prostorima koje koriste ni o strukturi ogromnih troškova u vezi toga

tako činjenica/konstatacija "Govorio je istinu, cijelu istinu i ništa osim istine (onoliko, naravno, koliko je njemu poznata)." kao dovršena za ovu rundu ne znači da je u vezi istoga dovršeno "Prof. dr.sc. Žarko Puhovski je svojim svjedočenjem potvrdio svoj poznati intelektualni i etički integritet.", nego i sam Žarko Puhovski (to treba prepustiti njemu, jer je ipak toliko baždaren i napreduje) neizbježno drži da to nije u vezi s prethodnim nije niti završeno ni dovoljno za njegov nivo i temu - sam je svjedočenjem otvorio niz toga što ima vezu ne samo sa pitanjem Oluje i 3 hrvatska generala nego i nezbježno sa promjenjenim globalnim okolnostima oko toga (npr. sam sud i međunarodna zajednica kao osnivač se suočavaju sa veoma nezgodnim slučajem suđenja Florence Hartman http://www.e-novine.com/sr/intervju/clanak.php?id=22459 , a što djeluje i može ostaviti ozbiljne posljedice na cijele pojave pa i intelektualne i etičke integritete pojava, a što zahvaća ne samo Puhvoskog i njegovu suradnju sa Čičkom te razne međunarodne i lokalne nego i puno puno šire, na sve nas ).

Objektivno je očekivati da će Žarko Puhovski u navedenom smislu dati veći doprinos nego do sada, do sada vjerojtano nije bilo objektivno a nadalje se to neće moći izbjeći.

Tko je glasao

Inicijativa i ideja o

Inicijativa i ideja o sličnim inicijativama uopće mi nije prihvatljiva.

Skloniji sam i bliži mišljenju kako je "Žarko Puhovski, bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i profesor filozofije, dokaz je kako je moguće odraditi četiri burna dana haškog svjedočenja na suđenju Gotovini, Čermaku i Markaču dostojanstveno i vratiti se u Hrvatsku uspravne glave." kako to piše na http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/ideoloski-neopterecen

Tko je glasao

Je stvarno ih je dobro

Je stvarno ih je dobro odradio. Četri dana u kojima je jedno 300-400 puta priznao da ništa konkretno ne zna o svojim poznatim popisima žrtava RA Oluja.

Četri dana prenošenja bapskih priča, ćakula, Štrbčevih konstrukcija sa ljudima koji su umrli prije 5 godina a na popisu su žrtava Oluje, ljudima koji su živi, u Hrvatskoj i u srbiji.

Prepisivanja sa popisa samoubojstava koja su se desila koju godinu ili mjesec prije Oluje.

Je, stvarno je naporno 4 dana svima priznavati da si neznalica i šarlatan, da lažeš čim zineš i da si skupio sve laži koje je Štrbac uspio izkonstruirati, kako bi ih 14 godina reklamirao kao istinu, potpunu istinu i samo istinu.

Zar se nikome ne povraća na ovu očiglednu manipulaciju, zar su svima zdrav razum, poštenje i pravda iskorjenjeni iz njihova mentalnog sklopa?

Kako vam nije neugodno zalagati se Štrbčevog za malog od palube, Puhovskog.

Tko je glasao

Skloniji sam i bliži

Skloniji sam i bliži mišljenju kako je "Žarko Puhovski, bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i profesor filozofije, dokaz je kako je moguće odraditi četiri burna dana haškog svjedočenja na suđenju Gotovini, Čermaku i Markaču dostojanstveno i vratiti se u Hrvatsku uspravne glave." kako to piše na http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/ideoloski-neopterecen
Sam Žarko Puhovski objektivno ne smije biti zadovoljan svim tim, kao ni glavninom svojih političko-građanskih angažmana (uloga profesora je nešto posve drugo pa je ova inicijativa autogol u tom smislu) i miljea i suradnika, jer umjesto da je rezultiralo time da su regijski i međunarodni autoritet, pogovotovu jer se vremenom razne međunaroden snage pokazuju blamiranijima a ne uglednijima, te da su napravili korisno i tim autoritetom djeluju na dalje još korisnije (npr. Nataša Kandić) ... ne bi se reklo da ide u tom pravcu.

Ili da pojednostavnimo - kako vrijeme ide sve manje i manje je i međunarodniih i lokalnih (od samo milijune ex članova SK i elite) snaga koje su ugledne i korisne u svjetskim procesima raspada SFRJ, ratova i poraća, dok npr. svjetska pop zvijezda u smislu vucibatina Gotovina, čovjek bez škole i po okolnostim koje su sve samo ne humanizam i renesansa, od toga postaje doličniji ratnik nego Ashdown, Rose i razni svjetski istaknuti ratnici i političke osobe, elita vodećih zemalja koja je za to od malih nogu školovana, obučavana i jako podržana.

Žarko Puhovski "napreduje", pa je za očekivati da će još mijenjati govor i bit govora. Glupo bi bilo da Tuđman i Milošević postaju sve veće i jedine zvijezde te na koncu jedini javno jako istaknuti koji su bili sposobni za složena zbivanja u toj svjetskoj temi, a vrijeme baš to čini pokazujući da su razni sjaj i slike bez pokrića.

Da ne spominjem da je povjesna svjetska era kada držanje garda bez pokrića postaje kontragrad (Puhovski nije glup da u toj situaciji drži gard bez pokrića i tone - on silazi sa broda koji tone, stiglo je vrijeme realizma i nadrealizma).

Tko je glasao

Puhovski je počeo smetati

Puhovski je počeo smetati tek nakon njegovog svjedočenja u Hagu kao predsjednika HHO-a.
Autoru incijative on nije smetao ranije kad je kao UDBA-š cinkao proljećare, pa kad je kao takav postao "savjest nacije" u lukrativnom HHO-u. Autoru incijative ne smeta što su tim HHO-om iz sjene upravljaju UDBA-ši Manolić i Bilanđžić, a rade UDBA-ši Banac i Čičak!
Autor ne vidi da se "omrznuti Soroš" povukao iz HHO-a iz tih razloga.
Općepoznate činjenice da je u ratu bilo zločina sa hrvatske strane nije nekakva novost. Puno je važnije što je Puhovski osnažio tezu o "dogovorenom ratu" između srbijanske i hrvatske UDBE, jer to implicira činjenicu da su našim braniteljima upravljali-zapovjedali UDBA-ši, i dalje, logično, da su branitelji ratovali za nihove (UDBA-ške) interese!Jeli UDBA-ški interes bio poštena, slobodna i prosperitetna RH ili neki drugi?
KOJI su to interesi?! Ako ova teza zaživi postavlja se pitanje onih 500.000 kako će oni to primiti i kakva će biti njihova reakcija? Nacionalna katastrofa?!Ako nas lažu o popisu branitelja, ako nas lažu o lustraciji, zašto bi nam govorili istinu o Domovinskom ratu"? Puhovski je samo blago dotakao još ne razjašnjenu ulogu UDBE i KOS-a u ratu 1990-1995. Možda je najveći problem u onom što Puhovski nije rekao, a to je projekt SKH i njihovog "štita i mača" KOS-a i UDBE "I poslije nas MI", što je, ako se oko sebe okrenemo, vidjećemo,u potpunosti uspjelo.

Tko je glasao

Puhovski je počeo smetati

Puhovski je počeo smetati tek nakon njegovog svjedočenja u Hagu kao predsjednika HHO-a.
Meni osobno metode Puhoskog smetaju od samih početaka. Očigledno su pristrane, očigledno je da on ne mari za žrtve, već samo srpske žrtve, očigledno je da on koristi tkz. žrtve za osobnu promociju i da zarađuje od prvog trenutka na tim tkz. žrtvama. Puhovski je lešinar, a ne humanista, a kamoli bilo kakav znastvenik. Samo da se podsjetimo da je on dobio taj posao zato što je navodno nekakv znanstvenik. Sasvim je očigledno da bi jedan pobunjeni srbin, poljoprivrednik, napravio vjerovatno bolji posao od Puhovskog, jer ne bi bio toliko bahat i manipulativan.

Na ovu akciju me potaklo suđenje koje sam svakodnevno slušala i zgrozila se nad činjenicom u kolikoj mjeri je lagao, u kolikoj mjeri je drzak, bahat i nehuman. Prihvatiti se posla sastavljanja popisa žrtava (isključivo srpskih, jer Hrvati za njega nikad nisu žrtve, već su zaslužili silovanje pendrecima, zaslužili su valjda, da im 8godišnju djecu siluju po 2-3 dana, do smrti itd itd) i taj popis sastaviti isključivo na bapskim pričama i NIKAD baš NIKAD ne provjeriti te priče. S obzirom koliko su srbi lagali od samih početaka, svakome je bilo jasno da njihove izjave treba popratiti sa nečim konkretnim.

No Puhovski ne samo da je lagao, već je te svoje laži pasionirano plasirao po medijima u cijelom svjetu, kao i u Hrvatskoj, bez da je ikada rekao, ovo su samo priče koje sam čuo, nisu znanstveno provjerene.

Autoru incijative on nije smetao ranije kad je kao UDBA-š cinkao proljećare, pa kad je kao takav postao "savjest nacije" u lukrativnom HHO-u. Autoru incijative ne smeta što su tim HHO-om iz sjene upravljaju UDBA-ši Manolić i Bilanđžić, a rade UDBA-ši Banac i Čičak!.
Naravno da me to oduvijek smetalo, no mi živimo u vremenu nasilne "pomirdbe", zahtjevati da netko odstupi sa svog radnog mjesta ili da mu se da otkaz, bazirano na tome što je komunistički druker, udbaš i u biti zločinac, u Hrvatskoj, nažalost, nije argument koji se prihvaća.

Općepoznate činjenice da je u ratu bilo zločina sa hrvatske strane nije nekakva novost.
Jesi li slušao suđenje? Te "općepoznate" činjenice su srušene od strane Mišetića, sa konkretnim dokazima. Bilo bi vrijeme da se i ostale optužnice napokon sruše sa dokazima, samo da nam Mišetić dođe ili netko sličan, pokazalo bi se da Hrvati nisu ubijali i mučili bez veze i iz sadističkih nagona, kao što su to radili srbi.

Možda je najveći problem u onom što Puhovski nije rekao, a to je projekt SKH i njihovog "štita i mača" KOS-a i UDBE "I poslije nas MI", što je, ako se oko sebe okrenemo, vidjećemo,u potpunosti uspjelo.
Puhovski to neće nikada reći, zato što je i on sam bio jedan od jačih instrumenata u rukama KOSa i UDBE.

No, nije li vrijeme da ih se raskrinka, jednog po jednog?

Tko je glasao

Sasvim je očigledno da bi

Sasvim je očigledno da bi jedan pobunjeni srbin, poljoprivrednik, napravio vjerovatno bolji posao od Puhovskog, jer ne bi bio toliko bahat i manipulativan.

npr. ona ekipa iz Veritasa?

i zgrozila se nad činjenicom u kolikoj mjeri je lagao

kako ti znaš da je lagao? imaš li neki argument (jer ja ih nisam vidio)

jer Hrvati za njega nikad nisu žrtve, već su zaslužili silovanje pendrecima, zaslužili su valjda, da im 8godišnju djecu siluju po 2-3 dana, do smrti itd itd

???

Te "općepoznate" činjenice su srušene od strane Mišetića,

presude još nije bilo pa ne vidim da su činjenice srušene?

Hrvati nisu ubijali i mučili bez veze i iz sadističkih nagona, kao što su to radili srbi

A ovih nekoliko osuđenih je čista slučajnost? mučenje "s vezom" je ok?

No, nije li vrijeme da ih se raskrinka, jednog po jednog?

apsolutno, možeš početi na vlastitom primjeru

Tko je glasao

npr. ona ekipa iz

npr. ona ekipa iz Veritasa?
Ekipa iz Veritasa nisu poljoprivrednci, već obučeni obavještajci KOSa, čitaj što pišem.

kako ti znaš da je lagao? imaš li neki argument (jer ja ih nisam vidio)
Mišetić ih ima, pokazao ih je sudu, obdukcijske izvještaje, ponovljene, izjave "mrtvih" koji živi i zdravi i dalje dišu po srbiji, kao i popise samoubojstava koja su se desila prije nego što je HV uopće došao itd itd
Haaški Sud ih je prihvatio, kako je to bitno jesi li ih ti vidio?
Tko si ti da tebi daju na uvid te dokumente?

presude još nije bilo pa ne vidim da su činjenice srušene?
Tko priča o presudi? Govorimo o "izvještaju" koji je raskrinkan i razbijen na sudu, "izvještaj" pisca fikcije Puhovskog.

A ovih nekoliko osuđenih je čista slučajnost? mučenje "s vezom" je ok?
S obzirom da Puhovski i njegovi suradnici "proizvode" ovakve "dokaze" sasvim je logična ozbiljna sumnja u sve dokaze o navodnim zločinima HV i Generala, za koje su osuđeni na brzopoteznim suđenjima ili na suđenjima koja su se ponavljala, sve dok nisu osuđeni.

Tko je stvarno pogledao i provjerio dokaze protiv Norca i nekolicine optužene za Loru? Očigledno je da se sudstvo u Hrvatskoj bavi poravnavanjem krivnje i političkim proizvodnjama dokaza, nešto kao Puhovski, došla baba i rekla mi...

apsolutno, možeš početi na vlastitom primjeru
Na tvoju žalost, ti nemaš validnih dokaza za raskrinkavanje bilo koga, dokaze na koje se ti pozivaš, proizvode babe po selima i štrbac u beogradu, i pokazali su se lažnima i običnim manipulacijama, 99% je lažnih žrtava (živi, umrli prirodnom smrću, ubili se prije nego je HV došao itd itd) a onaj 1% su "civili" sa mitraljezima.

A moje riječi se temelje na radu vrhunskih odvjetnika, za razliku od "rekla mi je baba..." "dokaza".

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

A moje riječi se temelje na

A moje riječi se temelje na radu vrhunskih odvjetnika, za razliku od "rekla mi je baba..." "dokaza". No, sad je bar jasnije čemu sve ovo ;)

Tko je glasao

No, sad je bar jasnije čemu

No, sad je bar jasnije čemu sve ovo ;)
Ja se iskreno nadam da ti je jasno, čemu ovaj blog.

Šaralatane tipa Puhovskog, na svakom nivou treba maknuti, takvi šarlatani nemaju što raditi na pozicijama edukatora ili bilo kojoj odgovornoj i cjenjenoj pozciji.

Predlažem Puhovskom da se bavi anketiranjem o popularnosti pahuljica ili sira u Hrvata. Pa neka sastavljaju javna izvješća o tome.

A prepustimo vrhunskim stručnjacima, kojih imamo u znatnim brojevima, da se bave argumentiranim izvješćima o žrtvama Oluje ili žrtvama srpske agresije na tlu Hrvatske.

Da, vrhunski odvjetnici Generala su napravili obdukcije, pročešljali sve spiskove navodnih žrtava i tražili uzroke njihove smrti i jesu li uopće mrtvi. Tako se radi posao, a ne po babskim pričama i štrbčevim lažima.

Slažeš se?

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Gracin, tvoj svjesni ili

Gracin, tvoj svjesni ili nesvjesni problem je što NE ŽELIŠ shvatiti moju ironiju, ako ja nekom anketaru kažem da si ti zločinac, je li to dovoljno za podizanje optužnice ili zahtjeva konkretne dokaze, tipa obdukcije?

Ovaj blog nije zamišljen kao platforma za stranačko prepucavanje. Ako želiš pisati o Tuđmanu i HDZ, otvori si takav blog.

Centralna rasprava također nije je li Puhovski trebao ili nije trebao svjedočiti, niti ga itko napada zato što je svjedočio, već prvenstveno zato, što se pokazalo da je godinama baratao i manpulirao sa ogavnim lažima, bez ikakve znanstvene potvrde, osim rekla kazala, čuo sam i rekli su mi.
TO JE CENTRALNI PROBLEM i tema ovog bloga.

Molim te lijepo da svoje frustracije izbacuješ negdje drugdje i da se fokusiraš na temu.

Hvala

Tko je glasao

c-respond, stvar je ukusa

c-respond,

stvar je ukusa ili neukusa "anketaru" postavljati predočena takva pitanja, i na to sam odgovorio u jednoj rečenici.

Ja ne znam što je centralni problem ili tema ovog bloga, i time se ne bavim. A i zasebno se ne bavim znanstvenošću i "znanstvenošću" Žarka Puhovskoga i HHO, niti me takve "distinkcije" zanimaju u njihovom nekadašnjem, kao i u sadašnjem radu.
Ali zato savršeno dobro znam što si ovdje objavio u ovom članku, jer to i čitam. I o tomu i jeste riječ.

Pa valjda znaš što si napisao, i što tražiš od čitatelja pollitika.com???

I u pravu si - kada nema argumentacije - tada očevidno ima frustracije, samo valja pogledati u vlastite rečenice.

Tko je glasao

Ja ne znam što je centralni

Ja ne znam što je centralni problem ili tema ovog bloga, i time se ne bavim. A i zasebno se ne bavim znanstvenošću i "znanstvenošću" Žarka Puhovskoga i HHO, niti me takve "distinkcije" zanimaju u njihovom nekadašnjem, kao i u sadašnjem radu.
Ali zato savršeno dobro znam što si ovdje objavio u ovom članku, jer to i čitam. I o tomu i jeste riječ.

Ako ne znaš koja je tema bloga, pogledaj naslov, možda ti to pomogne.

Ako te ne zanima Žarko Puhovski, zašto reagiraš na blogu koji je isključivo posvećen tom istom?

Pa valjda znaš što si napisao, i što tražiš od čitatelja pollitika.com???
I u pravu si - kada nema argumentacije - tada očevidno ima frustracije, samo valja pogledati u vlastite rečenice.

Ja znam što tražim i što sam napisala, ostaje neupitna dvojba, kako TI nikako ne shvaćaš što je tema ovog bloga i u kolikoj mjeri ona nema veze sa Tuđmanom i HDZom.

Imaš pravo, pomalo sam frustrirana nezrelim i manipulativnim ljudima, koji kad nemaju argumenata za raspravu o određenoj temi, uvijek vade ustajale i izlizane priče o Tuđmanu, Šušku i HDZu. Čak bi rekla da sam umorna od istih gluposti koje se opetovano plasiraju, nisi čak ni kreativan, niti si se potrudio naći neki novi ugao gledanja, već ponavljaš iste frazetine, kao tisuće izgubljenih u virtualnim prostorima.

Fokusiraj se na temu!

Tko je glasao

Ap, uključio sam linkove

Ap,

uključio sam linkove koje si objavio, i koje, barem kada je o meni riječ, opet "podmećeš" kako bi me "odvukao" od moje ipak glavne i najvažnije teme. :):):)
Naravno, riječ je o političkoj i izbornoj pobjedi nad GO SDP i Milanom Bandićem u Zagrebu, kako bi se konačno HDZ-ZNA SVE "uhvatio in vivo", a ne preko pollitika. com ! No, to nam se "neda", jer "nemamo infrastrukturu". :):):)

Inače razvidno je da sam ovdje odgovorio na pitanje te quazi "građanske inicijative za smjenom s radnog mjesta profesora Filozofskog fakulteta", iz motrišta iz kojega je ovdje i objavljena definicije Zagreba kao metropole hrvatskog građanstva. Ta definicija nije u sukobu s definicijom metropole hrvatstva, kao što je do sada i predočeno, a bit će još nastavno.
Upravo zbog "rata" s ovim pojmovima, i međusobne konfrontacije, naravno, itekako namjerno proizvedene kroz proteklih 65 godina partijskih diktatura, GO SDP s Milanom Bandićem, i zasebno Ivo Sanader s HDZ, rade danas u Zagrebu i u Hrvatskoj što god hoće!
U tom "grmu leži zec"!

Cijena koja je poznata:
50 milijardi eura međunarodnog duga, gospodrstvo u stranim rukama, kriminal koji doseže do najviših dužnosnika u državi i u Zagrebu ("po svemu sudeći"), Ustav koji služi za brisanje partijskih cipela, ustavni suci koji se postavljaju po uvjetima natječaja koji glase "ja tebi - ti meni", DSV koje postavlja suce po "genetskim karakteristikama", opsada Sveučilišta sa "strojnicama na gotovs",
društveno stanje malodušja, nemoći, bezperspektivnosti, nemoral koji nema "pravne definicije", i na kraju - ili na početku HRVATSKI BRANITELJI KOJI TRAŽE ISTINU DOMOVINSKOG RATA - jer je ona tako daleko - negdje se izgubila u "Kini" ili u pustinji "Gobi" u Mongoliji?

Stvarna cijena:
Hrvatska je danas klasična neokolonija.

Cijena u vremenu: 20 godina bačeno u smeće, dapače, još i više jer itekako košta "ispravljati krivu Drinu".

Rješenje:
Pomiriti se i pokriti se guberom (u čemu su prvaci - hrvatski intelektualci, što i nije zamjeriti, jer će u suprotnom dobiti "neku drugu" građansku inicijativu). ili NE POMIRITI SE i činiti.
S razlogom ključa bijes u mladeži, jer njih postojeće i najteže pogađa, ukradena im je budućnost, mislili su da su rođene i slobodnoj Hrvatskoj - a uviđaju da su rođeni da budu konobari za tuđim stolovima koji su bili hrvatski (dapače, ispod austrijskih ili talijanskih "goblena" na njima piše - hrastovo slavonsko drvo).

Milan radi antirecesijski program s kojim će, kako kaže - pomoći Hrvatskoj (valjda Sanaderu), a Sanader se cereka "ko blesav". Naime, jedna točka Zagrebačkog antirecesijskog programa je ZBACIVANJE S VLASTI MILANA i onda nastavno IVANA.

Tko je glasao

@ c-respond Centralna

@ c-respond
Centralna rasprava također nije je li Puhovski trebao ili nije trebao svjedočiti, niti ga itko napada zato što je svjedočio, već prvenstveno zato, što se pokazalo da je godinama baratao i manpulirao sa ogavnim lažima, bez ikakve znanstvene potvrde, osim rekla kazala, čuo sam i rekli su mi.
TO JE CENTRALNI PROBLEM i tema ovog bloga.

Praktičnosti radi a vezano za ovo citirano, probaj ovu veoma zanimljivu temu i raspravu kao autorica malo modificirati u skladu sa slijedećim tezama za raspravu:

1. Sokro pa nitko nema znanstvene potvrde za ratove devedesetih. I ne samo to, rijetko tko se oko toga uopće trudi. Zbog toga su neizbježne raprave, ali koje bi ovo trebale uzeti u obzir;

2. Ex SFRJ i Balkan su inače poloigon za šire isprobavanje prethodno navedene logike, isključenja znanstvenog bavljenja temom pa i isključenja logike te forsanja raznog drugog. To je razlog više za uzei u obzir;

3. Temu Puhovski i Oluja treba bar malo staviti u kontekst, u skladu sa 1. i 2. i inače. Neke iznimne žene, dok muškarci pjene, malo pažljivije provjeravju kontest. Evo prilaže malo toga. Iako toga ima, veoma je praktično za rasprave i smještanje Puhovskoga u konteskt, a koji i sam naprduje u tom smjeru, u smjeru konteksta

Marija Todorova - vodeći svjetski dragulj za orjentaciju Balkan-EU-USA-Rusija
http://www.h-alter.org/vijesti/europa-regija/nato-na-balkanu-balkan-u-na...

Dubravka Stojanović o Srbiji - koja iznimna žena
http://www.zokster.net/drupal/node/2881
Ozbiljni znaci o vraćanju u predmoderno stanje

Hrvatica na privremenom radu u Njemačkoj - koja iznimna žena
Dunja Melčić - Raspad SFRJ.
http://www.cpi.hr/download/links/hr/7271.pdf

Tko je glasao

1. Sokro pa nitko nema

1. Sokro pa nitko nema znanstvene potvrde za ratove devedesetih. I ne samo to, rijetko tko se oko toga uopće trudi. Zbog toga su neizbježne raprave, ali koje bi ovo trebale uzeti u obzir;
Ap slažem se sa tobom, no zašto bi znanstvena potvrda ratova devedesetih morala doći iz Europe?
U Hrvatskoj postoje ljudi koji se u sklopu par Instituta odnose prema ratovima devedesetih u potpunosti znastveno, ostrašćeno i nenacionalno.
Međutim Hrvatska stvarnost je premrežena sa šarlatanima, koje u zadnjih par godina forsiraju isključivo domaći mediji i određeni politički krugovi koji idu do Pantovčaka. Soroš je odavno digao ruke i povukao svoju lisnicu iz Hrvatske.
Ono što ja sugeriram ovdje je jednostavna ideja da je vrijeme da sami mi Hrvati počnemo provoditi i uvoditi red u ovaj kaos koji nam je nametnut.
Slažeš li se?
2. Ex SFRJ i Balkan su inače poloigon za šire isprobavanje prethodno navedene logike, isključenja znanstvenog bavljenja temom pa i isključenja logike te forsanja raznog drugog. To je razlog više za uzei u obzir;
Ne, to opravdanje više ne stoji. Hrvatska stvarnost je djelo samo nas, koji svakodnevno dišemo, stvaramo i osmišljavamo svoj život. Imamo poluge, imamo načine, samo ih treba početi primjenjivati u većim brojevima. NEMA više opravdanja za ne prihvaćanje demokracije, za kukavičluk i za nerad.
3. Temu Puhovski i Oluja treba bar malo staviti u kontekst, u skladu sa 1. i 2. i inače. Neke iznimne žene, dok muškarci pjene, malo pažljivije provjeravju kontest. Evo prilaže malo toga. Iako toga ima, veoma je praktično za rasprave i smještanje Puhovskoga u konteskt, a koji i sam naprduje u tom smjeru, u smjeru konteksta
Pročitala sam sva tri teksta i imaš pravo, tu se dotiče bit nekih problema koji nas muče u Hrvatskoj, no ne svih.

Puhovski slučaj se može staviti u kontekst naručenih priča koje pašu nekoj političkoj, Eu ili/i domaćoj kliki, no, a sad me poslušaj dobro, REAKCIJA na njegov sramotan rad MORA biti u Hrvatskoj, od strane ljudi koji ne žele više živjeti pod uzusima prošlosti, žestoka, jasna i otvorena.

Vrijeme je da svi mi shvatimo, da svaka pojedina politička prostitutka koja živi velebno U Hrvatskoj, mora doživjeti javnu osudu, građanske inicijative, tužbe, masovni i opći prezir, kao i mogućnost gubljenja poslova u Hrvatskoj.

Ja ne želim financirati Puhovskog, a čini se da i mnogi drugi ljudi tako misle, zato ako Puhovski želi i dalje živjeti na visokoj nozi u Hrvatskoj, vrijeme mu je da nađe novog Soroša, ali i da se makne sa FF, koji je dijelom (vjerujem velikim) financiran iz proračuna, iz moga i tvoga džepa.

Također ga ne želim gledati na javnoj TV, jer je i ona financirana iz džepova svih građana, onih građana koje Puhovski manipulira i laže zadnjih 14 godina!

Napokon je vrijeme za Puhovske Hrvatske, da pokažu svoje potencijale koji ne uključuju grabanje novca iz džepova građana, odnosno iz proračuna, odnosno kroz politiku. Ako to žele, onda će govoriti istinu i ako treba podilaziti tu i tamo HRVATSKOM narodu, a ne MZ i srbima.

Tko je glasao

Ono što ja sugeriram ovdje

Ono što ja sugeriram ovdje je jednostavna ideja da je vrijeme da sami mi Hrvati počnemo provoditi i uvoditi red u ovaj kaos koji nam je nametnut.
Vidiš, ipak postoji ustanova gdje se na jednom mjestu istražuje, ponajviše Domovinski rat, ali i novija povijest općenito.
http://www.centardomovinskograta.hr/
Problem je u tome što je za taj centar malo tko čuo (ipak nam se na dalekovidnici pojavljuju samo Pusići, Puhovski, Banac, Pupovac, Teršelić, Gjenero i sl. 'stručnjaci'), a u novinama dominiraju Tomići, Butkovići, Jergovići, Kuljiši i ostali 'prodemokratski nastrojeni drugovi'... sve junak do junaka!
Iskreno, ni sam nisam znao da postoji ovaj centar dok nisam pročitao u današnjem tjedniku 'Fokus' razgovor s prof. Matom Rupićem, pročelnikom Odjela za arhivsko gradivo hrvatskoga memorijalno- dokumentacijskoga centra Domovinskoga rata.
Budi sigurna da nitko iz JL, SD, NL , globusa ili nacionala neće s njim i njemu sličnim razgovarati.
Postoji još ljudi, uglednih stručnjaka, koji na raznim skupovima promiču istinu o ratu, ali gore nabrojani mediji to ne 'pokrivaju'- valjda je svakom pametnom jasno i zašto.
Osobito je aktivno društvo iz HKV-a
http://hakave.org/
koji nizom predavanja obrađuju temu zločinačkoga suda u Haagu i sve radove tiskaju, više na ovom linku:
http://hakave.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=65&I...
Opet, tko je išta o tome pročitao u dnevnim novinama ili vidio na TV- u?
Nitko nikada..., zanimljivo, zar ne?

cogito ergo sum

Tko je glasao

jedinohrvatska, za mene

jedinohrvatska,

za mene osobno kao hrvatskog branitelja - OLUJA NIJE NIKADA BILA VOJNOREDARSTVENA AKCIJA ! NIKADA !!!

To je podvala Franje Tuđmana, koji s razlogom nije htio de iure osigurati legalnost uprabe HRVATSKOG ORUŽJA PROTIV SMRTNOG NEPRIJATELJA DRŽAVE HRVATSKE- A TO JE DRŽAVA SRBIJA, s trajnim uporištem u SRPSKOJ (državnoj) PRAVOSLAVNOJ CRKVI !
Franjo Tuđman, kao Predsjednik DRŽAVE HRVATSKE (plaćen za taj posao, jer je to osim "slave i časti" i odgovoran posao!) nije htio de iure osigurati legalnost OBRANE DRŽAVE HRVATSKE zato što je zbog svojih partijskih i osobnih interesa svojim partijskim džonom zgazio Povelju - Hrvatski Ustav. To se razlilkuje u odnosu prema prethodnoj komunističkoj vlasti po tome što je SKJ bio "pošteniji", jer je javno objavio svima jasno i glasno da u SFRJ i u Hrvatskoj postoji diktatura komunista. Franjo Tuđman je to isto učinio temeljem "demokracije"!? Držim da je Franjo ostao živ i u fizičkoj snazi, tada bi 2000-te godine imali u Zagrebu ono isto što je bilo u Beogradu, a to znači pokušaj Diktatora da nasiljem osigura svoju takvu "demokratsku vlast".

Prema tome, ako ovo još nekomu u Hrvatskoj valja dokazivati, tada nemamo o čemu razgovarati jer je očevidno riječ o dokazivanju vjernicima. U tom smislu HDZ nije politička stranka već je vjerska organizacija koja ima svojega "Papu", i koji - vjernici - s vjerskim pravom poistovjećuju HDZ s Hrvatskom državom. Pa imamo danas vjersku HDZ državu, umjesto sekularnu Hrvatsku državu hrvatskog naroda i hrvatskih građana, s vjerskom podjelom na vjernike (podobne) i nevjernike (nepodobne, crvene, ateiste itd.).

Oluja je vojna operacija koja je zaključno označila završetak OBRAMBENOG RATA DRŽAVE HRVATSKE, S VELIČANSTVENIM AKTOM VOJNE POBJEDE HRVATA NAD SRPSKOM NACIFAŠISTIČKOM BANDOM DRŽAVE SRBIJE U HRVATSKOJ, U STVARNOM ČINU POLAGANJA SRPSKOG ORUŽJA PRED NOGE HRVATSKOG GENERALA PETRA STIPETIĆA 08. kolovoza 1995. godine!

Ovo ne pišem i ne potpisujem "emotivno", već temeljem vojnih i stručnih činjenica. Naravno, ovo nije pisano za vjernike jer su oni "racionalni".

Tko je glasao

Naravno, ovo nije pisano za

Naravno, ovo nije pisano za vjernike

Kaj to vjernici sad nesmeju čitat?

Tko je glasao

jelenska, ne jednom sam u

jelenska,

ne jednom sam u javnim medijima, posebice devedesetih godina u Vjesniku u rubrici Pisma čitatelja, pokušavao objaviti tekst protiv određenih izjava Puhovskog. Bezuspješno.
Hrvatsko slovo, koje je spremno objaviti tekstove koji se konfrontirani Puhovskom, isti trenutak isključuju one "rečenice" koje nisu sukladne "duhu Hrvatskog slova".

Nadalje, onom dijelu javne djelatnost Puhovskog (i bilo koga drugoga) može se konfrontirati isključivo s javnom djelatnosti protiv tog dijela njegove javne djelatnosti s kojom se "ne slažemo". U konkretnom primjeru Žarko Puhovski nije pozvan da "svjedoči" u funkciji profesora filozofije, iz kojeg ishodišta bi, predmnijevam, bio u stanju održati vrhunsko predavanje svima. Također nije pozvan u svojstvu političara, temeljem čega bi ovdje izravno dobio (i) od mene "građansku inicijativu" za smjenu s njegove političke funkcije na koju je izabran u svojstvu predstavnika hrvatskog naroda.

Nadalje, po svemu sudeći (ako se iza tekstova koje potpisuješ nalazi stvarno i takva fizička osoba jer u virtualnom svijetu to ne mora biti "jedno te isto") itekako ti je "dobro" poznato što je to PROGON. Prema tome, onda kada sam rabio "riječi" "naci-komunistički", i nastavno kada sam imenovao osobe, razvidno se to odnosilo na nositelje onoga istoga što se svjesno ili nesvjesno, tako svejedno, pod "nevinim nazivom" ETIČNOSTI očituje iz ove "građanske inicijative". Drugim riječima, "pušem na hladno" - i to s razlogom - a ovo je sve prije nego li "bezrazložno puhanje na hladno".

Pitanje PONIŽENJA HRVATSKIH BRANITELJA, pitanje PONIŽENJA DOSTOJANSTVA DOMOVINSKOG RATA ne nalazi se na adresi Žarka Puhovskog. Kad već o "njemu govorimo", držim kako je riječ o klasičnom hrvatskom intelektualcu (kakve itekako imamo) koji živi u svijetu "kozmosa" (skrećem pozornost na to da ovaj termin ne rabim "slučajno".), a po svemu dio njegovih javnih izjava je jednostavno narcisoidan. Ukratko, iz mojega motrišta, pojmovi kao što su hrvatski narod i hrvatski građanin "u njegovoj glavi" nisu "umreženi" u jedinstvenu cjelinu jer je u glavi Puhovskoga "znanost univerzalna".
S mojom, ovdje završnom napomenom, da upravo zbog toga "toliko jašim" na Anti Starčeviću, a koji je …. (itd.).
Franjo Tuđman (s teorijskim uporištem, jer nije bio "budala" kakvim ga prikazuju "misleći hrvatski intelektualci" !), i prije toga Josip Broz (dakako, zasebno i Krleža), te nastavno Vlado Gotovac, Žarko Puhovski i redom dalje da ne nabrajam sve do intelektualnih idiota i hrvatskih političkih trgovaca Djapic&Tomcic HSS company- NISU BILI ANTE STARČEVIĆ !
(No, o tomu slijede "nastavni" razgovori za koji dan kada objavim najavljeni članak.)

Tko je glasao

hdz-ekonomija, nakon što

hdz-ekonomija,

nakon što pročitam PROTJERNICU tada me ne zanimaju "elaboracije".

PROTJERNICA JE UVIJEK PROTJERNICA. Matvejević je protjeran, kako se ono zvaše onaj profesor književnosti - protjeran, kako se zove …. PROTJERAN …

Zašto ovdje tolike kvalitetne osobe, počam od Ap - pa nadalje, uključivo i ti osobno (vrhunsko političko "pero") objavljuju pod "nickom"? Naime, jedan dio razvidno objavljuje pod pseudonimom zato što mu je, u suprotnom, ugrožena ekonomska egzistencija, i pada na prosjački štap zajedno sa svojom obitelji, dok drugi "šute"? Što se dogodilo Tončiju?
Treba li "podsjećati" na Ankicu Lepej, ZAGREBČANKU, koja rođena u svojem VLASTITOM PONOSNOM GRADU ZAGREBU (sic!) ne može još i danas pronaći zaposlenje!!!?
Kada pobijedimo na izborima Protiv Milana - Za slobodan Zagreb, Ankica Lepej će dobiti NAGRADU GRADA ZAGREBA ZA GRAĐANSKU HRABROST, i isti trenutak stalni radni odnos u Zagrebačkom holdingu! (Pa vi to nazivajte "populizam", i kako god hoćete - baš me briga!)

Itekako "znam čitati "udarce ispod pojasa". Postavio sam jasno i glasno pitanje:

ŠTO JE S "OBRANOM" ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA PRED PARTIJSKIM ČIZMOM HDZ - NA ČELU S IVOM SANADEROM ?
(Što, dakako, "ne zanima" Milana Bandića - s razlogom!)

Odgovor je: ZANIMA NAS GLAVA ŽARKA PUHOVSKOG - NEPRIJATELJA HRVATSKOG NARODA ???
S nastavnom "porukom" - takve valja najuriti.
Ma nemoj?

Zašto, točnije - zbog koga su HRVATSKI GENERALI U HAAGU?

Trebam li ja odgovoriti: Zbog "Onoga" koji je suspendirao 1991. godine HRVATSKI USTAV, i odbio je provesti imperativne odredbe HRVATSKOG USTAVA o objavi ratnog stanja u Hrvatskoj državi, a temeljem čega hrvatski generali imaju tada "ratnu ovlast"!
Pa ih nakon završetka OBRAMBENOG RATA ne može nitko pozivati u Haag jer su za možebitne povrede - tada RATNOG PRAVA - odgovorni samo HRVATSKOM USTAVU odnosno zakonodavstsvu vlastite HRVATSKE DRŽAVE, prije svih.
No, to "ne zanima građanske inicijative".

Tko je glasao

No, to "ne zanima građanske

No, to "ne zanima građanske inicijative".
Gracin, jesi li ti Hrvatski građanin?

Ako jesi, slobodan si započeti svoju osobnu građansku inicijativu. Što te priječi u tome?
Nedostatak hrabrosti?

Ili samo izbacuješ frustracije i nisi zainteresiran za građanski aktivizam?

Molim te lijepo sastavi tekst o potrebi da se znanstveno ispitaju politički i vojni potezi Franje Tuđmana i ja ću ti prva, imenom i prezimenom potpisati tu inicijativu i poslati gdje god želiš.

Tko je glasao

c-respond, "zanimiljivo" da

c-respond,

"zanimiljivo" da sve ono što itekako smeta HDZ-ZNA SVE, isti trenutak ima "građanske inicijative", i "građanske junake", i "građanske aktiviste", a po potrebi i "katoličke aktiviste".

Onda kada je pitanje "preispitivanja" HDZ jednako VLASNIŠTVO NAD HRVATSKOM tada dišemo na škrge"? Prema tome, pitanje osobne frustracije možeš upućivati sebi osobno.

Glede moje objave članka o Tuđmanu i zatiranju Hrvatskog ustava, posebice po pitanju kršenja temeljnih odredba Hrvatskog ustava, a to je objava ratnog stanja u Hrvatskoj, tada priče o "znanstvenosti" i "znanstvenom pristupu" nije "predmet" postojeće umne hrvatske "znanstvenosti". Nismo na području "znanstvenog umovanja" već na jasnom području političkih određenja jednako kao što je i ovaj tvoj članak.

Nisam jedini u Hrvatskoj, i najmanje "ja" otkrivam "toplu vodu" o nedvojbenoj činjenici da je Franjo Tuđman zgazio Hrvastki ustav, i zlouporabio ovlasti Predsjenika Republike Hrvatske, i da je MORH bio "paradržava u državi". To po definiciji ne može biti predmet "građanske inicijative", već DETUĐMANIZACIJE. I o tomu sam ovdje objavljivao. Zaokruženi članak ću objaviti, citirao sam ono što je već ovdje objavljeno.
Zašto se time bavim? Zbog puno važnijeg i značajnijeg razloga, i držim da je to predočeno u do sada objavljenim tekstovima, u kojima afirmiram politička određenja pod nazivom Zagrebački treći put prema Hrvatskom trećem putu.

Samo, "negdje" su se "izgubili" ti Hrvatski Građani?

Tko je glasao

Mora se priznati da tvoje

Mora se priznati da tvoje "salate" od postova sugeriraju tvoj očigledni zov za pomoć. Reci Gracin, kako ti ja mogu pomoći da savladaš svoju nevjerovatnu frustriranost stvarima koje su bile i ostati će van tvoje kontrole.

Kreni sa temeljnim zaključkom da si mali, svakodnevan čovjek, koji ima neke poluge koje ti mogu dati osjećaj da si angažiran i da nešto činiš. Jedna od tih poluga je građanska inicijativa.

Ostavi se Predsjednika i Premjera, ako ne misliš i sam postati jedan.

Čakštoviše, postaje mi sve jasnije da tvoja duboka frustriranost proizlazi iz tvojih megalomanskih ambicija koje nisi u stanju realizirati u realnom životu.

Iskreno, ja te žalim, ako ti to pomaže.

Tko je glasao

hdz-ekonomija, glede tvojega

hdz-ekonomija,

glede tvojega sada novog komentara Čet, 19/02/2009 - 08:50, ne tvrdim da je izračena "misao" Puhovskog "genijalna". Točnije rečeno, riječ je o genijalnoj "umotvorini" osobe koja je "rat gledala na televiziji". Tako se na to i odgovara. Takvih "TV umnih ratnika" u Hrvatskoj je bilo na tisuće i tisuće ...
Sve ostalo, a osobito ovo u ovom "dnevniku" - razvidno je što je, i tako se prema tomu razvidno i "odnosim".

Tko je glasao

@zdravko.gracin kolega, ako

@zdravko.gracin

kolega, ako dopustite, bez uvrede, ali promasujete bit dopisa/inicijative.
Eticki kodeks postoji kao od strane FFZGa autonomnom odlukom donesen kodeks koji oni sami zele uvrstiti u svoje djelovanje, a kojim se pokazuje jos jedan nacin izvrsnosti kojem teze.
Kodeks nije povrijedjen cinjenicom da je profesor svjedocio u Haagu, to je obicna insinuacija.
Kodeks je povrijedjen dugogodisnjim javnim djelovanjem baziranim protivnim svakom znanstvenom pristupu (na sto, pak, Kodeks obvezuje). Svjedocenje je, kao cinjenica i kontekst (Oluja, tko je kakve zlocine pocinio, itd) nevazno. Vazna je jedino cinjenica da je u okviru tog svjedocenja pokazano i priznato krsenje Kodeksa FFZGa.
I tu povredu se daje na razmatranje Povjerenstvu koje je za to i predvidjeno, opet od strane FFZGa.
Ne vidim prostora za uplitanje ikakvih stranaka, stranackih interesa ili iceg slicnog. Radi se striktno o legalnoj proceduri predvidjenoj upravo od strane akademske zajednice, odnosno FFZGa.

Naravno, ovo pod pretpostavkom da zelimo razglabati o meritumu stvari.

Tko je glasao

korisnik__

korisnik__ (neprovjereno),

skrećem pozornost da ovaj članak nije objavljen autorski u smislu "izvještavam vas što sam JA napisao i poslao Filozofskom fakultetu, što mislite o tomu" ... itd.

Pročitaj još jedom prvu objavljenu rečenicu članka, i nakon toga opetovano pročitaj naslov ovog članka!?

"Zanimljivo" kako sa providno pokušava "razgovor" usmjeriti na "problematiku znanstvenosti" u radu bivšeg predsjednika HHO i samoga HHO, a ne na ono što jasno i glasno piše u ovom članku. A to je:

GRAĐANI PRIDRUŽITE SE GRAĐANSKOJ INICIJATIVI ZA SMJENU ŽARKA PUHOVSKOG S POLOŽAJA PROFESORA NA KATEDRI ZA FILOZOFIJU "

Zar nije TO predmet objave ovog članka na pollitika.com?
U tom smislu, "kolega", itekako ja NE promašujem "bit" ovog dopisa/inicijative !!!

Tko je glasao

@zdravko.gracin Zao mi je

@zdravko.gracin

Zao mi je kolega, ali promasujete.
Jer, pravo je svakog da lupa sto zeli. Pa izmedju ostalog da lupa i 'smenjujte, odmah, po kratkom postupku!'. Naime, izgovaranje rijeci je slobodno. Vi formom (koja je slobodna) zanemarujete sustinu: Uza sve rijeci, jos uvijek se demokratski, postivajuci sve zakonske propise, trazi preispitivanje slucaja:

1) na sasvmi legalan i legitiman nacin
2) u skladu sa vazecim propisima
3) od strane tijela koje je za to zaduzeno

I to je jedini meritum stvari. Jer, iako se mogu sloziti da su rijeci grube i neprimjerene, svejedno, te rijeci samom sustinom cjeline pokazuju itekakvo postivanje zakonitosti i demokratske kulture. Naime, demokracija podrazumijeva i slobodu na vulgarnost i verbalnu grubost (pitajte Engleze). Medjutim, i uza tu vulgarnost, kompletan dnevnik je skola demokracije jer, uz uzimanje slobode vulgarnosti, istovremeno pokazuje i duznost odgovornosti u postovanju zakona.

Radi navedenog, smatram da promasujete bit.

PS.
ovaj upis nije apologetska obrana grubih rijeci. osobno i dalje gledam u dopis. zelim prosto pokazati da cak i uzimanjem u obzir kompletne cjeline, i dalje pred sobom imamo upravo - vrh demokraticnosti i zakonitosti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci