Tagovi

Bolje ne može

Ako ste mislili da je sadašnja kriza pokazala kako državna administracija na ?elu s HDZ-om nema pojma što se doga?a i kako treba voditi zemlju, morat ?u vas razo?arati. Samo dio bisera iz nalaza državne revizije za 2007. godinu pokazat ?e vam da uz nedostatak bilo kakve ideje o vo?enju države, ova administracija nema odgovornost prema novcu kojime raspolaže. Kao ni odgovornost prema poslu koji navodno obavljaju, a za koji ih mi svaki mjesec pla?amo. Ali zašto vjerovati meni, evo vam ?injenice.

1) POREZNA UPRAVA

- Od ukupno 206 registriranih velikih poreznih obveznika, porezni nadzor u 2007. planiran je kod 72 obveznika. Nalozi za obavljanje nadzora otvoreni su za 40 velikih poreznih obveznika, što je 55,6% od planiranog broja nadzora, odnosno 19,4% od ukupnog broja velikih poreznih obveznika. Kod pojedinih podru?nih ureda nadzor velikih poreznih obveznika nije planiran niti proveden.

- Bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljene su telekomunikacijske usluge u iznosu 25.415.687,00 kn, usluge ?uvanja poslovnih prostora koje koristi Porezna uprava u iznosu 3.327.459,00 kn, te usluge održavanja vozila u iznosu 1.141.342,00 kn. Nabava usluge klimatizacije u podru?nom uredu Osijek u vrijednosti 525.913,00 kn obavljena je nakon provedenog postupka ograni?enog prikupljanja ponuda, a s obzirom na vrijednost usluga trebalo je provesti postupak javnog nadmetanja.

2) FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

- Izdaci za kredite dane trgova?kim društvima i obrtima planirani su i izvršeni u iznosu 173.800.000,00 kn. Predstavnici Fonda nisu imenovani u tijela nadzora u više društava kojima su odobreni krediti, te nisu osigurani udjeli u temeljnom kapitalu društava od najmanje 50,0% za odobrene kredite prema programu Poduzetnik po?etnik, što nije u skladu s odredbama Kriterija za financiranje razvojnih programa. Predstavnici Fonda i zaposlenici Fonda imenovani u nadzorne odbore društava korisnika kredita nisu podnosili Upravi izvješ?a o radu. Za obavljanje kontrole namjenskog korištenja kreditnih sredstava ili poslovanja, nije imenovana ovlaštena financijska ili druga stru?na institucija. Godišnji plan nadzora razvojnih projekata nije izra?en. Nisu poduzete odgovaraju?e radnje u svrhu kontrole namjenskog korištenja kreditnih sredstava ili poslovanja u skladu s odredbama Kriterija za financiranje razvojnih programa, te nije uspostavljen cjelovit sustav kontrole namjenskog korištenja kreditnih sredstava.

3) HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

- Bez primjene propisanih postupaka nabave nabavljena je ra?unalna oprema u iznosu 337.782,00 kn.

- Tijekom 2007. Fond je putem javnog nadmetanja prodao dionice ili udjele pet??? društava nominalne vrijednosti 992.327.320,00 kn. Dionice ili udjeli prodani su za 40.602.957,00 kn, što ?ini 4,1% nominalne vrijednosti.

- Sredinom srpnja 2007., Fond je s odabranim kupcem jednog poslovnog udjela društva nominalne vrijednosti 405.060.100,00 kn zaklju?io ugovor o prodaji za najve?u cijenu kupoprodaje u iznosu 37.000.000,00 kn, odnosno najmanju cijenu kupoprodaje u iznosu 10.000.000,00 kn. Kupac je najmanju cijenu kupoprodaje platio u ugovorenom roku, a od razlike u iznosu 27.000.000,00 kn (umanjene za iznos obveze prema trgova?kom društvu u iznosu 10.000.000,00 kn) platio je
5.052.848,00 kn. Zbog kršenja danih jamstava o obvezama (naknadno utvr?enih obveza društva za rezerviranja za jubilarne nagrade i povlastice u vezi s umirovljenjem), nije platio dio ugovorene cijene u iznosu 11.947.152,00 kn.

4) INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

- Ukupna vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2006. iznosi 3.638.831,57 kn. Bez primjene propisanih postupaka nabavljene su robe i usluge u vrijednosti 2.808.515,20 kn. Odnose se na nabavu grafi?kih i tiskarskih usluga u iznosu 2.617.204,54 kn, ra?unalne opreme u iznosu 116.594,73 kn, uredskog materijala u iznosu 44.517,93 kn, te uredskog namještaja u iznosu 30.198,00 kn.

5) MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

- U okviru rashoda za potpore proizvodnji, ostvareni su rashodi za potpore poticanju proizvodnje u morskom i slatkovodnom ribarstvu u iznosu 95.523.231,00 kn. Sustavi unutarnjih kontrola vezano za odobravanje sredstava za navedene potpore nisu zadovoljavaju?i.

- U okviru rashoda za potpore programima razvitka seoskog prostora ostvareni su rashodi za potpore projektima koji su odabrani putem natje?aja u iznosu 83.664.885,00 kn. U natje?ajima nije odre?en to?an udjel Ministarstva u financiranju rashoda projekata koji ?e biti odabrani, te je udjele u razli?itoj visini odre?ivalo povjerenstvo prema procjeni. Nisu odre?eni kvalitetni i mjerljivi kriteriji za odabir projekta za sufinanciranje, a odabir izme?u prihvatljivih projekata obavljalo je povjerenstvo prema procjeni.

-Za nabavu usluga u iznosu 1.084.598,00 kn nisu provedeni propisani postupci javne nabave.

- U rujnu 2007. ponovljen je postupak nadmetanja za usluge pra?enja stanja u slatkovodnom ribarstvu. Planirana vrijednost usluga za pet podru?ja bila je ve?a za 1.400.000,00 kn od planirane vrijednosti u poništenom postupku iz lipnja 2007. i od sredstava osiguranih u državnom prora?unu. Ponuditelji s kojima su zaklju?eni ugovori o obavljanju usluga za dva podru?ja u iznosu 1.000.000,00 kn, za iste usluge u lipnju 2007. nudili su cijenu u iznosu 400.000,00 kn, što je za 600.000,00 kn manje.

Ovaj biser je najbolji…

- U okviru rashoda za druge usluge evidentirani su rashodi za tiskarske i grafi?ke usluge. Za usluge tiskanja memoranduma, kuverti, omota spisa i posjetnica u 2007., proveden je postupak nabave ograni?enim prikupljanjem ponuda u skladu s odredbama Uredbe o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti. Odabrana je ponuda s najnižom cijenom, a ugovor u skladu s ponudom zaklju?en je u travnju 2007. Ugovorene su usluge u vrijednosti 195.230,00 kn, bez poreza na dodanu
vrijednost. Pla?anje je ugovoreno mjese?no po izvršenoj isporuci i ispostavljenom ra?unu. Dobavlja? je do prosinca 2007. isporu?ivao robu mjese?no, a u prosincu je ispostavio ra?un u iznosu 166.359,00 kn za ugovorene koli?ine materijala koje nije isporu?io. Na ra?unu je navedeno da se materijal nalazi na skladištu dobavlja?a. Za neisporu?eni materijal, koncem prosinca 2007. pla?en je dio ra?una u iznosu 134.313,00 kn. Ministarstvo nema podataka je li navedena roba isporu?ena po?etkom 2008. Pla?anje prije isporuke nije u skladu s odredbama ugovora kojima je utvr?eno da ?e se materijal pla?ati po isporuci.

6) MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

- Registar koncesija na pomorskom dobru nije cjelovit. Do ožujka 2008. u Registru koncesija od zaklju?enih 248 ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, nije upisano 46, od ?ega za 26 ugovora dokumentacija nije potpuna, dok za pojedine evidentirane ugovore podaci o iznosu duga i upla?enim naknadama nisu potpuni. Ministarstvo kod pra?enja naplate promjenjivog dijela koncesijske naknade za ve?i broj koncesionara nema osnovicu za obra?un koncesijske naknade, niti koncesionari redovito upla?uju koncesijsku naknadu, a nisu poduzete mjere za u?inkovitiju naplatu. Osnovica za obra?un promjenjivog dijela koncesijske naknade je razli?ito ugovorena (ukupan prihod, ostvarena dobit, pretovarena koli?ina tereta, isporu?ena elektri?na energija i drugo) što otežava kontrolu ispravnosti obra?unane i upla?ene naknade.

Naravno ovo je samo dio onoga na što je revizija uop?e mogla ukazati. A di su tek pravi novci...

Komentari

Otkaz vamo, otkaz tamo, pa

Otkaz vamo, otkaz tamo, pa nek plaču. A otpremnine nek provuku kroz knjige kao i ova svoja sranja...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

bruslji, dodaj i carinsku

bruslji, dodaj i carinsku upravu. Oni pak su u glavnoj knizi i financijskom izvještaju zaboravili iskazati 4 milijarde kuna carinskih potraživanaja.
Ministarstvo obrane, za nabavu ne-vojne opreme (namještaj) ima stanovitih problema (oko 5o milijuna) džavnoj reviziji objasniti kako je kupljen, zašto je plačen a nije na vrijeme isporučen.
I ministarstvo pravosuđa nije dobro proučilo zakon o javnoj nabavi.
I , naravno , ministastvo zdravstva i HHZO i u 2007. imaju isti problem: nabava lijekova mimo zakona o javnoj nabavi.
Biti će sutra (utorak) zabavno u Saboru.

Tko je glasao

MUP i MORH nisam našao na

MUP i MORH nisam našao na saborskoj stranici.

ako koga zanimaju detalji link je:

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=26116

na top listi nalaza državne revizije (ne po iznosu, ali po sadržaju) broj 1. mi je definitivno pzz-injženering d.o.o.

gubici u 2006. više od 6 milijuna kuna zbog neracionalnog poslovanja, neuredno vođenje poslovne knjige, 29 MJESECI kašnjenja na uređenju kolodvora Vinkovci, poslovi podizvoditeljima u iznosu gotovo 18 milijuna kuna bez obzira na vlastite kapacitete i cijene.

tako se vodi firma. državna.

Tko je glasao

Oni pak su u glavnoj knizi i

Oni pak su u glavnoj knizi i financijskom izvještaju zaboravili iskazati 4 milijarde kuna carinskih potraživanaja.
Kako je to moguće kada se Carina osigurava carinskim, tj.bankovnim garancijama. Znači li to da banke duguju carini, tj. državi?

Tko je glasao

Institucije pravne države

Institucije pravne države bave se ozbiljnim stvarima, a ne takvim sitnicama o kojima ti pišeš:
POLICIJA je odlučila pronaći osobu koja je na štandu Foruma mladih SDP-a u Slatini 6. veljače napisala "Ministra zdravstva treba ubiti" i to okvalificirati kao prijetnju smrću Darku Milinoviću.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/milinovica-treba-ubiti-ce-nekoga-kost...

Tko je glasao

Ohohoho! Ovo su ''samo''

Ohohoho!
Ovo su ''samo'' takozvane ''greške'', ljudi smo, griješimo, dogovorit ćemo se...
Nego, da tek vidite REGULARNA izviješća o IZVRŠENJU gradskih, resornih, saborskih, ets. proračuna! Ja sam to proučavala i analizirala prije 4 godine, pa sam se razboljela. Od tada do danas niti gledam tv niti slušam radio niti čitam novine. Samo svoja posla.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci