Tagovi

Štabovima i elitnim divizijama kulture, prostornog ure?enja i graditeljstva

Poštovani, u presloženoj smo završnici jednostavne a ipak premisti?ne bitke za svjetskog prvaka.

Mnogi bi se neodoljivo predali i prepustili slast i slavu drugima (pa bi opet spremno usko?ili iz rupa). Na žalost smo u gladijatorskoj areni. Nama što smo bili gurani i gaženi u prvima redovima i preživjeli je lako jer pregospodski sudjelujemo iz daljine. Ali vi ste se masovno nagurali u središnji dio borilišta od Atlantika do Vladivostoka, prenatovareni nezgrapnim oru?ima i oružjima nekretnina, financijskih derivata i ritma zlo?ina, te vas valovi nužnosti nužnosti koja nije bila nužna melju jedan za drugim. Vama se je predati i povu?i nemogu?e, ?ak i prona?i rupu. Nezamjenjiva ste zamjena za druga Tita, moderatori akademika Franje Tu?mana i samog Bandi?a. Zato ste se valjda od silnog forsa pretvorili u sve nevidljivije mumije.

Na po?etku ovog zbilja nezgodnog i nezahvalnog obra?anja, kojim ne?emo rješiti ništa ali ?emo se suo?iti s izmišljenom i napuhanom mistikom i patetikom - baš ništa vam ne zamjeram i više vas nego razumijem. Odavno sam bio u istim prilikama i još više se suo?avao sa neizdržljivom silom privla?nosti što vas stalno neodoljivo zavodi i kojoj se ne možete oduprijeti.

Te naše prilike su bile i ostale više nego fantasti?na ljubavna ?uda a izloženost svijetu je na to samo snažno dolijevala vatru. Tome ne bi odoljeli ni svi apostoli, pa ni najma?i Ivan zajedno sa ženama, a od potpunog prženja i mene je stoput izvukao ?isti iznimni slu?aj, ?udo ve?e nego sre?a. Primite izraze moje iskrene podrške na putevima tako zahtjevnih vizija i misija.

Povjesni uvod u drugarsko razilaženje (smjerova)

Odmah nakon što je Jure Radi? u jesen 2008.g. obavijestio da je IGH d.d. ve? iznad bilo ?ega sli?nog u EU (nakon što je rutinski po tko zna koji put pokorio sve do Vladivostoka), nakon što su Jure Radi? i akademici Kincl i Neindhard nedavno pomeli pod svjetskom elitom na natje?aju za aerodrom a suradni?ka banka ZABA (Cesar?eva kao znak) podigla rast dobiti na 50 % (dok konkurencija tone u živo blato) ...

nadsvjetla su se opet najednom zgasla a kriza povjerenja po?ela pipkati sve, pa i najdublje tajne. Vaša vojska, u punoj ratnoj spremi i bojevoj gotovosti, umjesto da sprije?i i teorijski tra?ak sumnje u napredak, iracionalno zbunjeno traže?i pomo? i šrgu?u?i zubima opet se je okrenula nama, elementima koji nikada nikako da u?u u vaše bezbrojne liste podobnosti. A mi vam ne možemo pomo?i, to je stalni neporazum, jer ne samo da nismo vrhunski stru?njaci za to nego uop?e ne razumijemo te iracionalne procese i estetiku.

Razvidno je da taj geopoliti?ki trijumf nije zasluga niti je gubitak povjerenja greška vojskovo?a. Jure Radi?, ?a?i?, pa ?ak ni sami Biškupi?, Ljuština, Marina MD i Doris Kažimir, nisu nikakav uzrok niti zapovjedno odgovorni. Još manje se treba truditi oko autisti?nih i slatkorje?ivih akademika te partijskih ?lanova. Na tragu onoga što je govorio pokojni Stipe Šuvar, samo je JBT bio politi?ar a svi vi drugi ste i cijela pojava najviše posljedica, nusprodukt nužnosti nužnosti (koja nije nužna) štemerski postavljen na punktove po inerciji rezidencijalnih dogovora.

Uzmite samo dvije masovne a opet naoko nevidljive ?injenice, obje vezane sa vašom kampanjom "EU EU über alles", ve? stotoj kampanji kojoj ste nakon 1971.g. na ?elu i diktirate juriše:

- nakon što su po tko zna koji put po cijeloj Hrvatskoj izmjenjeni i obnovljeni prostorni planovi i sve dovedeno u najbolji red za daljnji beskrajni napredak i milijarde, sami ste u igru ubacili pitanje naglog preobražaja ulica/puteva samih po sebi te ?vrsto ?uvanih starih vrijednosti rušenjem u fantastiku i samo time pokrenuli nerješivu dramu. Sve je zastalo i sve mijenjate, sve složno i svi za, samo što ni Grad Zagreb koji predvodi nije ni blizu kraja ispravka uo?enih zapreka a svi drugi jako zaostaju. Prije ikakve krize povjerenja ste sami sebi otvorili krizu povjerenja i Pandorinu kutiju. Milimetar po milimetar otkrivate da se 40 godina oko toga zapravo nije radilo ništa, niti povukla koja crta, da je na svakom djeli?u sve teže ili nemogu?e za bilo šta te da zapravo u vašim beskrajnim redovima nitko ništa ne zna o elementarnim stvarima oko toga. ?uveni 1. velja?e 2009.g. se bliži, sve staje i zapinje sve više, pa milijarde i divizije brojnije nego ikad sve discipliniranije zbijaju redove u sve ve?oj tišini. Ni kuna se ne smije uložiti u pozive i narudžbe za pomo? da ne neprijatelj što nikad ne spava ne bi otkrio te najve?e tajne. Juriš koji ste diktirali na tom djelu se suo?ava sa snažnim samokontranapadima, sami sebe napadate i u to ste uvukli beskrajne ostale napredne divizije koje od vas o?ekuju ?uda. Što se više ljutite i histeri?no nasr?ete na geodete što nisu sve to sre?ivali i ništa ih ne pla?ate to su se oni više povukli u rupe i tako pomalo nestaju zadnja uporišta;

- u vašim bezbrojnim štapskim rezolucijama, deklaracijama, parolama i svemu ve? vje?nost nema ama baš ništa izvan internog larpurlartizma. Jedini koliko toliko konkretni djelovi su o potrošnji milijuna i milijardi na unutarnju kozmetiku, praznu mistiku me?usobne obmane i samoobmane. Nema tu nikakve stvarne veze sa svijetom a odgovornosti za bilo šta ni u tragovima. Ova novija igra sa kolonama evropskih propisa i paragrafa ?e vas dotu?i umjesto donijeti uobi?ajne lake zarade, jer se umjesto uobi?ajenih igranja kardeljisti?kim surogatima igrate evropskim kardeljisti?kim pravim minskim poljem. Sve više vam se mješaju igra?ke i pravi eksplozivi i sve više se igrate vlastite propasti.

Poštovani, ne samo da je farsa nego zbilja više nema nikakvog smisla. Ne možemo se više tako igrati. Svi znaju sve, a naro?ito za najdublje tajne sveop?eg kokošarenja te da je vaša uloga jedino u krojenju liste neodoljivih želja, kao što rade partije i sve drugo. Zbog toga su naši razgovori neizbježno deformirani monolozi, ?ak i manje od monologa.

Pa ipak stalno silite na takve "dijaloge", nerijetko ispadaju?i iz takta zbog razli?itosti i nedovoljnog razumijevanja vaših distibutivnih misija i vizija, ko fol radi svjetla nad svjetlima i svjetlosne estetike - komunisti?ke i socijalisti?ke preko samo upravljanja i svoj na svome do krajnjih evropskih vizija i nadsvjetla. I sami znate da to što vi oko toga ne znate ni bog ne zna i nitko nije znao niti zna, pa opet s tim u vezi još znatiželjnije i napetije zavirujute u sva?iji mozak i sve što još nije ni za?eto niti ?e dugo biti, ne bi li našli neke tajne odgovore.

Dakle, nakcrani beskrajnim milijardama i raznom kramom po ovoj zimi znajte da ste sami u borbi sa sobom i da vam ama baš nitko ne može pomo?i u krizi povjerenja. Op?ite me?usobno, radite šta ho?ete, samo se nemojte uzalud mu?iti i gubiti po bespu?ima nesporazuma. Takve spoznaje su blagotvorna ?uda ako se pažljivo i odmjereno piju i nanose na trezven mozak.

Poštovani, nešto drugo je tu bitno, nešto oko samog svjetla i nadsvjetla. Mora da je nešto ozbiljnije s vašom impresivnom automatiziranom light show tehnologijom. Opet se po tko zna koji put ?udno gasite vi kao nadsvjetla, sva vaša raskošna svjetla i igra svijetla i nadsvjetla, baš kada kod nas sve nadsvjetski blista a diletanti i kontrarevolucionarni ološ bez novaca i protivno volji same milosti po tko zna koji put izvode ?uda, ?ak i kada sve to ?istite kao korov.

U potrazi za izgubljenom niti ili možda u ?vrstoj sljedbi nevidljive niti negdje dolazi do neke presofisticirane slabosti. Možda se uop?e ne radi o slabosti nego ja?e kucaju srca od stalnih probijanja granica i velikih pobjeda!? Možda neizbježno isko?i koji od bezbrojnih turbo akceleratora kad vizije prožmu srsi a estetski centri obasjaju puno ja?e od bogojavljenja i najviših napona!? Btw, kako je isko?io vje?ni i nezamjenjivi Slavko Daki? ? Kud su se djenuli predvodnici mobilizacija oko nedoljivih predmeta žudnje Petar ?ukan, Veselin Simovi?, Duško Dropuli? i Nikica Valenti?? Možda je došlo do toga da niti koje slijedite ?ak i nema, pa ste izgubljeni u prividnim maglama postmodernizma i prašuma milijardi, možda ste sve to izmislili sami i nailazite na redovne probleme vode?e filmske i kazališne industrije!?

U okviru obra?anja štabovima ispod vrhovnog štaba i iz hramova napretka, gospodi akademicima, beskrajnim naprednim snagama i aparatima ( http://pollitika.com/kontrarevolucija-je-stigla-u-nase-selo ), izuzetna mi je ?ast obratiti se vama koji bdijete i brinete nad klju?nim - kreacijom derivata nekretnina i estetike. Vi ste klju? klju?eva, sama tajna eliksira, jedini koji razumijete neodoljivi estetski žar što iznova i iznova mobilizira beskrajne elitne divizije i mase, uvijek kreatori i špica igre više nego Ivano Bali?, i to još od doba kada je sve sme?e bilo po?iš?eno, oronuli Tito i Kardelj bljeskali punim sjajem, svijet gmizao i stenjao pod kopitima naših divizija i mozgova, žene s tri kontinenta kao jedine i krajnje vizije sanjale naše bageriste a kraljevi sa istoka napeto ?ekali vaše blagovijesti.

?im je Fidel Castro malo popustio, ve? danas kao od šale mijenjaju se slike do ju?er harmoni?nog svijeta i svijet (uprkos i/ili baš zahvaljuju?i neopisivoj zbrci i daveži) naglo postaje konkretan, živ, razumljiv, blizak i nemisti?an. Voda je opet voda, netom ulupanih 500 mlrd kuna su opet milijarde, ?ak i ljudi su opet ljudi.

Pa ipak, u našem društvu beskrajnih rezidencija i modnih derivata to još nije stiglo dalje od estetske pažnje na par gromobrana munjouvlaka?a, koji su kao i svi zadovoljni što nitko ni s ?im još uvijek nema veze te što fina fluidna mistika tope?i se još uvijek dovoljno skriva da podzemnu pitku vodu zaga?uje beskrajno sme?a na gori Jakuševec. Tako da manevra još napretek ima, možda ?ak i mjesec dva, pod razumnom pretpostavkom daljnjeg discipliniranog izbjegavanja bitnog.

U nedostatku odgovora na ova (mehani?arska) pitanja oko light show automatike, u ovo vrijeme spekulacija i gatki probajmo malo olakšati bar vaše trenutne (probavne) smetnje, pogledajmo bitku/fight. Ne da mi se puno viriti u intime a patetike mi nisu bliske, pa ipak i iz daljine vidim dva mogu?a smjera na gladijatorskoj sceni.

Ako izdržite još samo malo na pravome i jedinom putu, onome kojim se za potrošenih 100 dobije 1-5 ekstrakt derivata, smješe vam se uspješni veliki skok i vje?na neodoljivost. Samo, ne smijete nasjesti nikakvim slabostima i sve morate odigrati besprijekorno, kao mnogo puta do sada. I najmanje copy paste slabosti nižih ešalona mogu biti bolne. I tra?ak sumnje u samo vodstva može biti koban (sjetite se samo sumnje u nedoljivost Milke Planinc i Branislava Škegre, zatim neopreznog izlijetanja da je Donji Grad vrijedan a odmah potom da ga je kranje nužno porušiti i svu pažnju usmjeriti na Gornji grad, prestrašnog forsanja kako ste napravili puno bolja rješenja sanacije Jaku?evca nego polazni projekt - kakve greške). Bilo šta druk?ije što jest ili je nekad bilo bi moglo izazvati havariju, zato taj korov morate ukloniti odlu?nije nego ikad, ne samo sa lista podobnosti nego i sa lista sposobnosti. I ni pomisliti ništa o ispravnosti dugog i jedinog puta, sama pomisao u samo jednoj glavi može porušiti sve. Svijet napeto i u muku prati vaše korake i o?ekivano obaranje svih rekorda, od EU trženja nekretnina na dalje. Niste diletanti kao ovi diletanti u diletantskim zemljama, nego predvodnici i profesori, najvi?niji svemu, zapravo akademici uspjeha

Savjetnik za prostorno ure?enje kojemu je zaplijenjena imovina vrijedna 2,4 milijarde eura
Juan Antonio Roca: ?ovjek koji je korupciju razradio do savršenstva
http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3212369/index.do;jsessionid=AC...

Kakav diletant, koja diletantska zemlja. Koja naivna novinska predstavka da su diletantizam i fjasko više nego savršeni. I to tvrditi kod nas gdje desetine tisu?a naših savršeno i automatizirano rade desetlje?ima, uklju?uju?i 30.000 savjetnika za prostorno ure?enje, svi se samo upravno dogovore, namjeste crte i paragrafe, svi uvijek 100 % za, uklju?uju?i sve institucije sustava i sve napredne snage, sve na zajedni?ki/tu?i ra?un, i nema nikakvih problema (bez obzira na zeitgeist/duh vremena, genius loci/karakter mjesta, rat i mir, ideologije i ideje ...), ako i slu?ajno iskrsne kakav minorni problem?i? kao sada po svim planovima po RH oko ulica i sva?ega i oko svega u planu Vir, ki?me novog vala napretka, to se taj tren složno ispravlja i ispravi, tako da zapuštene ulice i putevi postaju tip top EU harmonizirani i spremni za velik skok i bum/tras trženje nekretnina, nakon što nitko 40 godina oko njih nije napravio ništa suvislo osim uzurpacija i devastacija i nikada nitko nije ni za što odgovarao a oduzeti mu i 1 dinar/kunu tako ste?ene imovine nitko nikada nije ni pomislio, jer sve službe i svi kazneni aparati ?ekaju u redu na djeli? te i takve milosti, i sve je to pa?e elite la elite, od henesi druženja na dalje.

Drugi smjer je vama oduvijek odurni i odba?eni pozitivizam, neke vrste sirovo i nedoli?no klošarenje, za uloženih 1 napraviti 2 ili više, npr. 5, uzgojem kokoši, od sjemena žetva, od ni?ega nešto, isprazni nazadni i retrogradni svijet. Mnogi ljudi se time stalno bave i tako je nastalo manje više sve iz knjige popisa naših mrtvih i živih. Ne možete ni vi nikako izbje?i taj drugi odurni smjer ako iz bilo kojeg razloga niste posve sigurni u prvi smjer. Nije važno zašto i nije važno ništa, pad sa konja na magarca pa i pješke se ne dešava prvi put. Npr. zbog puke ?injenice da je vaše podru?je derivata vidljivije i opipljivije, svima na oku i koraku. Ili iz banalnih razloga, npr. vaši ljubavnici i partneri su navikli na sve bez slabosti i okrutni su kada niste besprijekorni. I vama je jasno da je drugi smjer tu i da se nudi kao mogu?nost. Od drugog smjera vam vjerojatno bridi mozak i dolaze no?ne more. Opirete mu se dušom i tijelom, što se više opirete to više ulazi u vaš duh i tijelo, penetrira i upravlja djelovima.

Vjerojatno ste prvi put u velikim dvojbama - igrati na sve karte ili odabrati, žuriti ili igrati na sigurno, kako podi?i formu kada ne igraš i nemaš pojma šta i kako.

Vaše dvojbe su iracionalne i posljedica a ne nešto novo. Ako se malo sjetite, vaš mozak i vaša djela ve? dugo ili nikad nisu bili vaši, kad god vas je tko suo?io s time reagirali ste autizmom i forama za prvi osnovne škole. Kada se otvori pitanje Donjeg grada vi pilite o Gornjem gradu, sada kada kona?no treba akademike i Bandi?a postaviti na prijestolje boga sunca vi baš tada proglašavate Holjevca po?asnim gra?aninom!?

Teško?e nisu same po sebi i ne moraju biti, šta se mora nije teško. Sve i malo složenije i zahtjevnije, pa i u?enje i sama ljubavna ?uda, najprije izgleda kao propast svijeta a potom nešto posve drugo, nerijetko lako i kao od šale. Oko toga i sama nužnost nužnosti, koja nije nužna i za koju ste bili potpuno i bezrezervno, pred vas stavlja nove izazove. Igrali ste se boga i Abrahama, pa vas bog iskušava gore Abrahama, izbija vam lovu iz ruku a slavu iz mozga, vjerojatno okrutno ali tu vam nema pomo?i, sam ste se za to proglasili i sve ostalo ste izgurali ili bacili u sme?e - iz tridesetih godina i za Holjevca, na lomovima svih prethodnih desetlje?a. Iz vaše perspektive nesposobni otpadaju, svima njima do?e kraj, toliko toga je pohabano i sahranjeno, i divizije naši politi?ara i politikanata, samo vi koji tajnu znate ste ostali vje?ni evergreeni, poletni i eliksirani, u tisu?u cvjetova i stotine škola cvatete i me?usobno se natje?ete (tko ima ve?i ... gard i ?on obraz za duge provode).

A ako se i kod nas slu?ajno dese podmukle revizionisti?ke izdaje (Deng Xiao Ping u Kini i Gorba?ov u SSSR-u) gledajte to sa pozitivne strane - i onako je trajalo iznad ikakvih vaših o?ekivanja i bilo ludo i nezaboravno, nikakvih granica, sva ?uda i mode ovog svijeta stalno na usluzi, vašoj nadgradnji ništa nije ravno, save as copy paste objave i proglasi, kakav Dubai, kakav Berlin.

Ne obazirite se što su potrošene sve sporedne i pomo?ne snage. Zagazili ste duboko i široko pa su te snage pale i odavno ne prate takav ritam milijardi, vizija i ?uda. Postavite se ?on obraz na to što su vaši evropski, ruski i balkanski ortaci postali redom ?angrizavi realisti te iritiraju vaša vizionarstva i ?udotvorstva. Pazite samo da vas ti ortaci ne zasko?e ugovornim frazama, paragrafima i podacima a mangupi u vašim redovima ne zabiju autogolove. U svakoj izmjeni u tekstu od 150 strana je možda ribica pa najprije napravite "compare" i brzo otkrijte podvalu. Na?ite nekoga tko zna ?itati karte, nekoga tko zbraja i oduzima, nekoga tko ?ita paraggrafe ... Svijet ovaj, do ju?er bajkovit i prepun novca, najednom je složen i pokvaren do zla boga, i zadnji diletanti su po?eli zbrajati i oduzimati, birokratski doslovno paziti šta piše i sumnjati u posve neupitno, ?ak i u samu vašu apsolutnu i jedinu nadmo? i nadležnost u svemu, u same božanske tajne.

Dokolice radi, skicirajmo malo scenarija za vašu vje?nost - stupimo u nove pobjede !

Kao što znate, naše stvarne i udarne elite su povjesno uvijek bile skromne i sklone novom. Taj ?as bi reagirale kada se je moglo i gdje se je moglo.

Nikada nisu bile sklone larpurlartisti?nom rezidencijalnom elitizmu. Uživanje u vlastitim rezidencijalnim kompleksima zajedno sa svim ?udima svijeta pa i vlastitim fekalijama je, bumo rekli, bila pojava ali ograni?ena, jedino je u zadnje doba to masovnija moda, neke vrste instant feudalizam megalomanskih i masovnih razmjera, na što ste navukli i svoje pokojne prijatelje Sadama Huseina i Brežnjeva, dok je Gadafi prozreo vaše namjere i bez šatora ne ide ni na put.

Kada su se ka našim krajevima rubno približavale samo male Napoleonove trupe sve je planulo taj tren i odigrana su nevi?ena ?uda. Samo mali dio snaga je za taj tren napravio više cesta, djece, rudnika i vinograda nego neopisivo jake divizije za beskrajne milijarde danas za vje?nost. I pazite sad ovo, te ceste i sve su i dan danas naša vozna osnovica, dok od ovih tonemo mi i ceste, izraz "dužni kao Gr?ka" odavno ne odgovara.

Ako je tko kada ?uo i ako se sje?a Bernarda Bernadija i drugih likova u nestajanju sedamdesetih i osamdesetih, baš kada je rotacijom ta moda snažno prožela i kada ste vi zauzeli modnu pistu. Kada bi se taj lik, nakon previzionarskih iscrpljuju?ih diskusija, javio i rekao "ipak se radi o tome da dugo nema ništa novo a još manje svježe u tom izobilju i nema izbora, jedine novije i svježije ideje se mora podržati i tretirati ih kao dar s neba, misli li netko da nije tako", vi bi zamukli mukom kao telad, ali bi vaša iracionalna napetost i žar rasli i potom automatski pržili sve ostatke ostataka takvih "provokacija" i vokacija.

E, sada su opet krenuli takvi mrtvi scenariji iz puste zemlje.

Makar zima naoko nije doba kada se sije i sadi, ako samo 5-10 minuta zamislite kako su živjeli takvi ljudi, kako je šta od najboljeg kod nas napravljeno te koje su tajne, lako ?ete do?i do spekulacije da su koristili zimu i blagdane, rupe i mrak, sve ono što nije turborezidencijalno svjetlo i nadsvjetlo kojem ste vi?ni.

Nadalje, ako samo 5-10 minuta zamislite kako dišu sadašnje udarne mla?e generacije i razni odba?eni SSS i VSS "otpad", kao i oni prije, koje ste podvrgli najboljim i potpunim tretmanima napretka, lako ?ete i sami zaklju?iti da ste stvorili napretek oružja i oru?a za nove vizije i scenarije, da se moda opet mijenja. Ve? i samom logikom vaše evergreen mode vi ste ustajali zrak za mlade i sve kod kojih slabi ?arolija (od piva koje spušta).

Zatim 5-10 minuta osmotrite tehnologiju za?udnosti, kako se to lako i te?no radi, i sve ?e vam biti jasno. U slu?aju nedostatka sje?anja samo bacite oko na neke konkretne to?ke - npr. usporedite slu?aj zgrade aerodrom nekad (Uhlik, Bernardi) i danas (Radi?, Kincl, Neindahard). U samo jednom malom trenu jednom iluzijom ste oživjeli davno doba?enu drugu.

Uvodni taktovi su najvažniji, jer uvode u za?udnost i izvla?e plodove iz puste zemlje, nakon ?ega nevidljive ruke i duhovi lako vode daljnja ?uda.

A uvodni taktovi se spremaju stalno i prije nego krenu, po navedenim bizarnim i beskrajnim nišama i u gluha doba, krišom i vama pred o?ima. Stalno ima takvih nepopustljivo veselih duhova kao spomenuti bernardinac, on je u?io od mnogih drugi, mnogi drugi od njega, koji pomažu održavati žar i vatru.

Ti uvodni taktovi uvijek kre?u, i sada su ve? krenuli.

Vama je najbolja bezuvjetna kapitulacija. Otvoriti pri?e i odmah vu?i sve poteze, što konkretnije to bolje, što je zamršenije i teže to brže, jer ?ekati se nema šta i sve je jasno - s jedne strane pijanka je trajala dugo, i do?i u tip top formu nije jednostavno, a s druge strane predstave teku u živo i novim izazovima i ?udima mobiliziraju sve više ljudi.

Dakle, minimalizam i stvarna ?uda su opet u pohodu. ?ist okoliš i stvarno povjerenje se podrazumijevaju, a i bernardinci koji povezuju, to naprosto mora biti. Jako puno se misli, u?i, dvoji i radi a puno puno manje toga ide pred publiku, glavni glumci nisu jedini pa možda ni glavni, to mogu biti majstori ali i nešto drugo, npr. slike.

Nazirete, 95 % krame brzo ide u reciklažu. Ali i ovaj put više nego pažljivo i ?isto, sa bezbroj dvojbi i kvadrilema, o svakoj finesi ovisi klju?no, jer se staro i novo klju?no spajaju nitima koje odlu?uju. Tek 1 % uspjeva a od toga tek 1 % je u u sferi za?udnosti.

Preporu?am - vrlo brzo sredite bilance i literaturu, a evropske propise i menažeriju još i brže. Ako to ne napravite ne samo da vas veoma vjerojatno nitko ne treba za bilo šta nego ste i svima pod nogama i živa smetnja. Prije li kasnije ?e vas neki vaš bagerist i smetlar ili sluga nehotice zahvatiti sa ostalom kramom i završiti ?ete u nekoj vašoj kreaciji, a sami znate koliko je to ugodno i sretno.

Ako pažljivo i brzo budete sljedili niti, vaše šanse za pobjedu i vje?nost dramati?no rastu. Svi imaju i trebaju imati šanse, pa i najteži invalidi i oronuli starci, klju? je samo u bitnom. Nema tu nikakve mistike niti dvojbi. Ili jeste ili niste.

Naprijed, nove pobjede vas zovu!

Komentari

Naročito za bijesdrugi. Ova

Naročito za bijesdrugi.

Ova postindustrijska područja su u ovom novom jakom valu napretka, koji je približno repriza sedamdesetih ali više maoizirano i amerikanizirano na zrelokardeljstičkoj samo upravnoj bazi na zajednički/tuđi račun, bazno pojačano potrošila 500 mlrd kuna i spiralama impresivnih derivata zahvatila i u biti potrošila dodatnih 500 mlrd kuna (na razno izravno u vezi) ili čvrsto zagrizla daljnjih neizravnih 500 mlrd kuna.

U baznih 500 mlrd kuna (+500+500) su više od pola imresivne izravne državne (gradske itd.) investicije a ostalo tzv. tržište ali 99 % u znaku samo upravljanja, partija itd., u čemu se ključnim micanjem crta planova stvar uvećava ili umanjuje po 300 x te zatim zamjenama i raznim višedesetljetnim tehnikama puno više zarađuje na otpacima zemljišta za ceste i infrastrukturu nego na stanovima i prostorima za tržište, koji sa pišljivim zaradama manje od 1.500 €/m2 služe samo kao osnovica za bolje uspjehe.

Na benignim poslovima na auto-cestama, POS-u i bilo čemu se kroz prosječnih 3-4 prijelaza do čistih ekstrakta zarađuje bar 2x više nego što to košta, 200 % na trošak.

U takvim uvjetima je logična žurba i neizbježno da su spirale partkltički potrošile pojačano 1.000 mlrd kuna a da je još 500 mlrd kuna složeno zahvaćeno te da je dosta toga u traumatiziranom stanju od sline trke i gužve a jako puno i isparilo, u snažne ofanzive u smjeru istok.

Obzirom da je još sedmadesetih na isti način uhodana revolcuija koja se izvozi na istok zajedno sa velikim količinama novca i derivata, ni sada se nije mogla izbjeći slična revolucija. Udarne snage su manje više iste kao tada, tada mladi jurišnici bačeni uvatru nakon što je počisšćeno se od Holjevca i maspoka a dalje i danas jer je to kičma napretka, evergreeni koji smo jačaju sjaj dok političari i politikanti dolaze i odlaze.

EU rasprodaja nekretnina, najveći sajam u našoj povijesti, se otvara 1. veljače 2009.g., za manje od 20 dana. U strukturama i estetikama ovih 500+1.000 mlrd kuna kuha uz naglu sve veću tišinu. Cijelo jedno društvo s tim i u vezi sličnog naslijeđa prožeto je tom i prethodnom industrijom, financijski većom nego sve ostalo zajedno. Dok USA tone a EU se ljulja od sličanih ali puno kraćih i razmjerno puno oraničenijih igri, naša industrija se sprema za daljnji veliki skok i u toj pripremi je došlo do krajnje neočekivanih komplikacija. Veoma je dramatično. Cca 95 % toga je zajednički račun a i ostalih 5 % tržišnih je time zahvaćeno, pa smo i sve je praktički u 1981.g., jedino Milka Planinc nije u tako dobroj formi kao nekad.

Tko je glasao

Sve mi je jasno i hvala što

Sve mi je jasno i hvala što si meni posvetio post ali ja bih te zbilja molio da mi konkretno nabrojiš te tvoje zvijezde velike industrijalizacije 70-tih i 80-tih (tvrtke iliti SOURCe, OOURE, direktore, uprave i barem osnovne finacijske podatke (promet, profit, razne indekse poput produktivnosti ,tržišne udjele, možda i brand snagu ako se to tada mjerilo). Pa da možemo neku konkretnu analizu napraviit što je ta ekonomija napravila, koja joj je bila budućnost i realna tržišna snaga....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

ali ja bih te zbilja molio

ali ja bih te zbilja molio da mi konkretno nabrojiš te tvoje zvijezde velike industrijalizacije 70-tih i 80-tih (tvrtke iliti SOURCe, OOURE, direktore, uprave i barem osnovne finacijske podatke (promet, profit, razne indekse poput produktivnosti ,tržišne udjele, možda i brand snagu ako se to tada mjerilo).

To su tvoje zvijezde jer su sada isti likovi HDZ (Marina MD, Jure Radić ...). Čak su bili premijeri - Gregurić, Valentić, Mateša ....

I to je krah industrijalizacije, nije bilo važno šta samo da se okrene, i prijelaz na model samo upravljanja na zajdnički/tuđi račun kao sada. Sama čelnica sedmadesetih Milka Planinc je u čuvenom eskpozeu kao predsjednica SIV-a to dosta dobro iznijela, dovoljno dobro pa i za sadšnju reprizu, koju prehodnim komentarom okazujem.

Ujedno je izvoz te revolucije na istok i araspke zemlje (Irak itd.) urušio te djelove.

Pa da možemo neku konkretnu analizu napraviit što je ta ekonomija napravila, koja joj je bila budućnost i realna tržišna snaga....
Budućnost joj je bila, kao što vidiš, impresivna. Velike i sve veće negativne tržišne vrijednosti i sve veće zarade. Već krajem sedamdeetih a naročito početkom osamdesetih su mali poduzetnici kao od šale mogli potkupiti glavninu te impresivne industrije i struktura, puno prije nego što su za siću po Istoku uzimali basnoslovna bogatstva. Osamdesetih se još nešto okretalo po istoku a poslije niti to nikoga ne zanima obzirom da, kako je to koretno rekao Čačić, znanje i financijski poslovi te nešto turizma uz pomoć derivata donose iznimne dobiti.

Nije uopće vic u cijeni i tržišnoj vrijednosti, nego u samo upravnoj kulturnoj revoluciji, koja još žeže. Pa valjda i ti živiš u RH (ili Srbiji ...), vidiš li da ni danas nema više od 5 % poslovanja izvan samo upravnih dogovora, ako i to, te da se okreće novca i zarađuje kao nigdje, svaka auto-cesta ili slično puno mlijradi, svaka promjena zagrebačkog GUPa jako puno mlrd, bilo šta ... čemu bilo kakva industrija i bilo šta.

Tko je glasao

ali ja bih te zbilja molio

ali ja bih te zbilja molio da mi konkretno nabrojiš te tvoje zvijezde velike industrijalizacije 70-tih i 80-tih (tvrtke iliti SOURCe, OOURE, direktore, uprave i barem osnovne finacijske podatke (promet, profit, razne indekse poput produktivnosti ,tržišne udjele, možda i brand snagu ako se to tada mjerilo).

To su tvoje zvijezde jer su sada isti likovi HDZ (Marina MD, Jure Radić ...). Čak su bili premijeri - Gregurić, Valentić, Mateša ....
I to je krah industrijalizacije, nije bilo važno šta samo da se okrene, i prijelaz na model samo upravljanja na zajdnički/tuđi račun kao sada. Sama čelnica sedmadesetih Milka Planinc je u čuvenom eskpozeu kao predsjednica SIV-a to dosta dobro iznijela, dovoljno dobro pa i za sadšnju reprizu, koju prehodnim komentarom okazujem. Ujedno je izvoz te revolucije na istok i araspke zemlje (Irak itd.) urušio te djelove.

Hm, sad si me skroz zbunio. Pa te koje nabrajaš su samo showtime ekipa koja se voli slikati po novinama i na taj način zabavljati (tipa Jure Radić koji se svađa s Ingrom preko novina i to rečenicu za rečenicu)

Niti jedan od njih nisu relevantni danas u smislu da predstavljaju budućnost ove države i srž naše ekonomije..

Današnju ekonomiju držve neki novi igrači kojih u to tvoje zlatno doba industrijaliziacije uopće nije bilo.... Vidim ja da ti samo o elitama i divizijama jer te to veseli i jer se povlači po novinama, nemaš pravu sliku situacije danas.... To ti ruši koncept pa zato žmiriš na oba oka...

Ti bi vjerojatno da si u americi proglasio Bill Gates, Google i YouTube osnivaei elitom i divizijama koji još od 19 stoljeća su kao nešto drmali ekonomijom... A svašta...

p.s. A jeste primjetili da se nekoliko puta zatvarala dionica autoceste A1 a niti jednom u vijestima nije bilo "zatvorila se Čačićeva {ili čija već} autocesta" kao što se svaki puta u naslovu bilo kada se zatvarao Maslenički most pa je uvijek bilo "Zatvara se Radićev most". A zamisli genijalca koji stavi trasu ceste na mjesto gdje je bura može zatvoriti, nasuprot mosta u faktički velebitskom kanalu...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Hm, sad si me skroz zbunio.

Hm, sad si me skroz zbunio. Pa te koje nabrajaš su samo showtime ekipa koja se voli slikati po novinama i na taj način zabavljati (tipa Jure Radić koji se svađa s Ingrom preko novina i to rečenicu za rečenicu)
Niti jedan od njih nisu relevantni danas u smislu da predstavljaju budućnost ove države i srž naše ekonomije..

Koja (ekonomska) snaga!

Zbilja sam impresioniran. Nakon "50.000 € je samo za piće" sada je znači "500 mlrd kuna nije relevantno" !? Zbilja sam naivno mislio da to ipak jest neki novac.

Tko je glasao

Odmah nakon što je Jure

Odmah nakon što je Jure Radić u jesen 2008.g. obavijestio da je IGH d.d. već iznad bilo čega sličnog u EU (nakon što je rutinski po tko zna koji put pokorio sve do Vladivostoka), nakon što su Jure Radić i akademici Kincl i Neindhard nedavno pomeli pod svjetskom elitom na natječaju za aerodrom a suradnička banka ZABA (Cesarčeva kao znak) podigla rast dobiti na 50 % (dok konkurencija tone u živo blato) ...

Ma ti si skroz smiješan s tivm svojim Radićem (sada već "pojačanim" s Kinclom).. Kao da je on srž našeg gospodarstva i da bez njega neće biti ništa. Čovjek je jedan obični poduzetnik koji skupa s ekipom pokušava pronaći svoje mjesto na tržištu vodeći teške bitke s konkurencijom i svim drugim oko toga. A s druge strane imamo tebe (i tebi slične)- samo bla, bla, bla, bla a niti kilogram nećega ne možete izvesti, ma niti proizvesti...

Baš me zanima da živiš u americi, koje elite i divizije bih onda smislio i kakve teze izgenerirao.
Kao što sam ti već nekoliko puta rekao, ti si zamro u tamo nekom vremenu tzv "napredne industrijalizacije" (kako ti to zoveš) i samtraš da je sve prije i toga događa kroz događaje kojima se očigledno prisustvovao ali niti si ih oblikovao, niti ih usmjeravao, niti utjecao na što će biti nakon toga...

I definitivno nisi stvarao dodatne vrijednosti niti korak u tom smislu napravio...

I daj molim te ovaj puta -imenuje te genijalce napredne industrijalizacije, i daj njihove bilance da vidimo kakvi su ti uspješni biznisi bili i da konačno završimo tu priču koju iznosiš ovdje od prvog do zadnjeg posta.

I bez poezije, samo u bulletima nabroji - ime pravnog subjekta, prihod, prihod od financijskih usluga, produktivnost, dobit, cash flow, trišne udjele i magic quadrant da vidimo gdje su bili pozicionirani i tko ih je napadao s kojih strana.. Hvala!!

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ma ti si skroz smiješan s

Ma ti si skroz smiješan s tivm svojim Radićem (sada već "pojačanim" s Kinclom).. Kao da je on srž našeg gospodarstva i da bez njega neće biti ništa. Čovjek je jedan obični poduzetnik koji skupa s ekipom pokušava pronaći svoje mjesto na tržištu vodeći teške bitke s konkurencijom i svim drugim oko toga.

IGH dioničari su višedesetljetne vizionarske zvjerke koje su i padove iskoristili za učvrstiti viziju o nepouzdanosti tržišta i tržišne konkurencije. Tako nitko od njh nikada osobno, ni IGH d.d. ni IGH klaster nisu ni pokušavali neki tržišni posao. Isključivo dogovor, partija, državnička razina ...

U novinamati je bilo kako lider Petar Đukan drži govor na službenoj sjednici središnjih tijala HDZ-a nedgje 1996.g. kako stranka treba odlučno misliti na sebe ... Tako su non stop radili i za SK. Prije Veselin Simović, Marina MD kao nr. 2 ..

Jure Radić i ortak akademik Kincl su sada na čelu po logici da oni nisu nikada ni čuli ta takve pojme kao tržište i konkurencija, pa se i ne opterećuju time.

Baš me zanima da živiš u americi, koje elite i divizije bih onda smislio i kakve teze izgenerirao.

Potvrđena je parola o trulom zapadu.

USA je doslovno u blatu od ovog područja. za to vrijeme IGH je opet učvrstio vodeću poziciju od Atlantika do Vladivostoka. Jure zna da sličan institut u Pekingu ipak toliko ojačao da se može reći da je jači od IGH, pa je izveo vebalnu fintu očekujući da idući put saopći da su pregazili i tu konkurenciju. To bi već čuli, Jure predvodi koracima od 100 milja iu stabilnu podršku samog Luke Bebića i pojačanja Miomir Žužul, Franjo Greguruć ..., samo se iznebuha pojavila ta kriza povjerenja i kod partnera po beskrajnom istoku izazvala gužve, koji su vratile nezgodne iskre u samu srž (zašripalo je oko aerodroma gdje su pomeli pod sa Norman Foster company sa 1.000 inženjera i sotalom elitom te san snova Zagrepčanka u Heinzelovoj gdje i 10 % tj. 4,5 mlijuna EUR-a zapinju na putu do dioničara Slavka Kojića, člana poglavarstva za financije).

I definitivno nisi stvarao dodatne vrijednosti niti korak u tom smislu napravio...
Potpuno si u pravi pa nehotice i više. Ja sam od prapovijsti tvrdo tržište i sve što sam napravio izazvalo je prosječno bar 150 x veće kontrarezultate, prave požare kao ovakve koje razmatramo.

Zato mene i slične kasterizacijom i raznim zrelokardeljističkim i maoističkim dodacima opravadano idu konačno baciti na smetlište povjesne zbilje, zajedno sa pojmovima tržište i konkurencija, te potpuno zaokružiti svijet avangarde, izvrsnosti i dogovora.

Ali i mi ovakvi se ne damo. Povremeno prelazimo u kontranapade. Npr. i ja ih povremeno iznenadim još od sedamdesetih, ali se iznova vraćaju sve jači i jači, ne od mene nego kao što vidiš sada su bili milimetre na osvajanju svijeta. Ovo su ključni i povjesni trenuci dvostruke nadmoći i inferiornosti. Oni su nadomak osvajanju svijeta ali su duboko inferiorni za bilo šta završiti da iza toga dramatično ne kuha, kao Čačić i sve drugo. Ja nisam osvojio ni samog sebe a cjelovitost i konkurentna dovršenost mi po inerciji ide, naročito povezano sa najmanje troška, do mjere da sam si priuštio tipkanje.

Oni htjeli ne htjeli moraju igrati na revoluciju do kraja a ni mi nemamo izbora oko kontrarevolucije. Kriza povjerenja je više nego blagotvorno došla po našu stranu. Maoistička kulturno-revolucionarna invazija praktički je konačno slomljena a na beskrajnim bojištima je metež i zbunjenost. Iako je pogodno, nama se ne da pojačavati kontrarevoluciju po besprizornim situacijama po blatu i zimi.

Tko je glasao

Opet ti po divizijama i

Opet ti po divizijama i elitama a nisi odgovorio na ona ključna pitanja o procvatu gospodarstva do 80-tih i tko su ti genijalci koji su izveli naprednu industrijalizaciju.

Da ne govorim da nisi iznio niti jedan konkretni podatak...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Opet ti po divizijama i

Opet ti po divizijama i elitama a nisi odgovorio na ona ključna pitanja o procvatu gospodarstva do 80-tih i tko su ti genijalci koji su izveli naprednu industrijalizaciju.

Sedamdesete su bile pijanka kao zadnjih 7-8 godina, kada je izvršena repriza toga.

Samo je tada, iznimno, čelnica pijanke Milka Planinc iznijela osnovne podatke. Obzirom na tako postavljeni nivo, to se i sada očekuje. Bar osnovni podaci o ulaganju 500 mlrd kuna zajedničke love.

Tko je glasao

ap se najbolje uzima "u

ap se najbolje uzima "u kompletu" (stoga, ukoliko ste jedan od onih gotovana koji su preskočili post i došli odmah na komentare - marš nazad na početak i čitaj!), ali kad sam počeo čitati ... pa jedna "dobra", pa druga još bolja, rekoh da se poigram malo copy paste, i evo:

Na tragu onoga što je govorio pokojni Stipe Šuvar, samo je JBT bio političar a svi vi drugi ste i cijela pojava najviše posljedica, nusprodukt nužnosti nužnosti (koja nije nužna) štemerski postavljen na punktove po inerciji rezidencijalnih dogovora.

Ova novija igra sa kolonama evropskih propisa i paragrafa će vas dotući umjesto donijeti uobičajne lake zarade, jer se umjesto uobičajenih igranja kardeljističkim surogatima igrate evropskim kardeljističkim pravim minskim poljem. Sve više vam se mješaju igračke i pravi eksplozivi i sve više se igrate vlastite propasti.

Čim je Fidel Castro malo popustio, već danas kao od šale mijenjaju se slike do jučer harmoničnog svijeta i svijet (uprkos i/ili baš zahvaljujući neopisivoj zbrci i daveži) naglo postaje konkretan, živ, razumljiv, blizak i nemističan. Voda je opet voda, netom ulupanih 500 mlrd kuna su opet milijarde, čak i ljudi su opet ljudi.

ako i slučajno iskrsne kakav minorni problemčić kao sada po svim planovima po RH oko ulica i svačega i oko svega u planu Vir, kičme novog vala napretka, to se taj tren složno ispravlja i ispravi, tako da zapuštene ulice i putevi postaju tip top EU harmonizirani i spremni za velik skok i bum/tras trženje nekretnina, nakon što nitko 40 godina oko njih nije napravio ništa suvislo osim uzurpacija i devastacija i nikada nitko nije ni za što odgovarao a oduzeti mu i 1 dinar/kunu tako stečene imovine nitko nikada nije ni pomislio, jer sve službe i svi kazneni aparati čekaju u redu na djelić te i takve milosti, i sve je to pače elite la elite, od henesi druženja na dalje.

Vjerojatno ste prvi put u velikim dvojbama - igrati na sve karte ili odabrati, žuriti ili igrati na sigurno, kako podići formu kada ne igraš i nemaš pojma šta i kako.

A ako se i kod nas slučajno dese podmukle revizionističke izdaje (Deng Xiao Ping u Kini i Gorbačov u SSSR-u) gledajte to sa pozitivne strane - i onako je trajalo iznad ikakvih vaših očekivanja i bilo ludo i nezaboravno, nikakvih granica, sva čuda i mode ovog svijeta stalno na usluzi, vašoj nadgradnji ništa nije ravno, save as copy paste objave i proglasi, kakav Dubai, kakav Berlin.

Pazite samo da vas ti ortaci ne zaskoče ugovornim frazama, paragrafima i podacima a mangupi u vašim redovima ne zabiju autogolove. U svakoj izmjeni u tekstu od 150 strana je možda ribica pa najprije napravite "compare" i brzo otkrijte podvalu. Nađite nekoga tko zna čitati karte, nekoga tko zbraja i oduzima, nekoga tko čita paraggrafe ... Svijet ovaj, do jučer bajkovit i prepun novca, najednom je složen i pokvaren do zla boga, i zadnji diletanti su počeli zbrajati i oduzimati, birokratski doslovno paziti šta piše i sumnjati u posve neupitno, čak i u samu vašu apsolutnu i jedinu nadmoć i nadležnost u svemu, u same božanske tajne.

Kada su se ka našim krajevima rubno približavale samo male Napoleonove trupe sve je planulo taj tren i odigrana su neviđena čuda. Samo mali dio snaga je za taj tren napravio više cesta, djece, rudnika i vinograda nego neopisivo jake divizije za beskrajne milijarde danas za vječnost. I pazite sad ovo, te ceste i sve su i dan danas naša vozna osnovica, dok od ovih tonemo mi i ceste, izraz "dužni kao Grčka" odavno ne odgovara.

Vama je najbolja bezuvjetna kapitulacija. Otvoriti priče i odmah vući sve poteze, što konkretnije to bolje, što je zamršenije i teže to brže, jer čekati se nema šta i sve je jasno - s jedne strane pijanka je trajala dugo, i doći u tip top formu nije jednostavno, a s druge strane predstave teku u živo i novim izazovima i čudima mobiliziraju sve više ljudi.

Preporučam - vrlo brzo sredite bilance i literaturu, a evropske propise i menažeriju još i brže. Ako to ne napravite ne samo da vas veoma vjerojatno nitko ne treba za bilo šta nego ste i svima pod nogama i živa smetnja. Prije li kasnije će vas neki vaš bagerist i smetlar ili sluga nehotice zahvatiti sa ostalom kramom i završiti ćete u nekoj vašoj kreaciji, a sami znate koliko je to ugodno i sretno.

Tko je glasao

hehe, direktor holdinga

hehe, direktor holdinga Pollitika napisao odlična uputstva...
Ako je tko kada čuo i ako se sjeća Bernarda Bernadija i drugih likova
Bern je tvoj stari drugar ? da te sad čuje ovo doli...

''kulturna revolucija je konačno na putu sinteze ... zvijer je sama sebe uvela u kavez ... A kada je zvijer u kavezu, što svatko može provjeriti kada baci pogled oko sebe, onda je drugo već lakše''

Mrak-Smogi-Rose-Demos & Co :
Naprijed, nove pobjede vas zovu!

Tko je glasao

Bern je tvoj stari drugar ?

Bern je tvoj stari drugar ? da te sad čuje ovo doli...

(djelomični odgovor bijesdrugom)

Sve ove ekipe sada, uključujući u postu spomenute, su instalirani jurišnici nakon zadnjih valova čišćenja svega za Holjevca pa potom nakon 1971.g., izravni proizvodi i derivati i izravno postavljeni od jurišnika iz prethodnih razdoblja.

A sada malo o povezanosti biznisa i tih valova napredaka.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bernardi
1948. godine ostao je na fakultetu kao asistent arhitekta Zdenka Strižića na Katedri za projektiranje. 1951. godine napušta fakultet i otada do smrti djeluje kao slobodni umjetnik.

Taj odlazak na slobodno tržište i u poduzetništvo 1951. godine, kada se je najesti moglo jedino u menzama uz bonove vlasti, je vezan uz drugi val čistke.

Iz odlično napisane biografije se teško razabire poslovni dio. Npr. da su po detaljnim razradama jeftinog namještaja bili evropska prva liga. Npr. da su najjeftinijom zgradom aerodroma a koja je u duhu toga doba facinirali Evropu. Da je zgrada RANSA/Pučkog učilišta (kojeg je btw. još 1902.g. pokrenuo profesor filozofije Albert Bazala a ne KP) nešto politički bitno, što je jako zasmetalo i uz ostale stvarne iskorake kumovalo odluci da ih počiste - to je bio problem i za cijeli Istok a ne samo Tita i njegovu moskovsku grupu, oni su sve više u tome bili zadnja rupa na svirali, a to je neoprostivo, pa zato sanas imamo partijske sekretare i komesare Juru Radića, Marinu MD itd.

Bernardijev profesor http://hr.wikipedia.org/wiki/Zdenko_Stri%C5%BEi%C4%87
1955. godine Zdenko Strižić bježi iz tadašnje Jugoslavije. No i usprkos tome što je bio prisiljen napustiti Jugoslaviju njegov plodan rad se ne prekida.

Malo pročitati i obratiti pažnju koga su stjerali i dovesti to u vezu s tek krenulom kontrarevolucijom.

A tu je tada počišćeno i grunuto na smetlište niz imena - glavni urbanist Zagreba tridesetih i tada Vlado Antolić (isto se ponavlja sa Josipom Uhlikom i cijelom grupom od 120 ljudi nakon Holjevca), vodeći kontrukter dr Rajko Kušević, Milovana Kovačevića su već ubili uskraćivanjem posla i lijekova te dozvole za odlazak vani i jako puno toga... http://hr.wikipedia.org/wiki/Milovan_Kova%C4%8Devi%C4%87
Iste godine raspisan je natječaj za predavača na Tehničkom fakultetu na koji se prijavio i Kovačević. “S obzirom da je Kovačević bio osam godina asistent pri toj katedri i imao velike uspjehe na natječajima, a bio je i u partizanima”, prisjećao se Vrkljan, “pretpostavili smo Denzler i ja da on imade prednost pred ostalom dvojicom. Na sastanku iznijeli smo naše mišljenje prof. Mohorovičiću, ali ga je on bez obrazloženja glatko odbio i rekao da Kovačević nikako ne dolazi u obzir. Nakon nekoliko dana posjetio me je Kovačević, vidjelo se da je već teško bolestan. Rekao sam mu rezultat i on mi je odgovorio: “Nisam iznenađen. To sam i očekivao”. Iste godine Ministarstvo građevina povjerilo mu je zadatak regulacije srušenog Zadra. Vozeći se već teško bolestan prema Zadru doživio je prometnu nesreću što je samo ubrzalo već predvidljiv kraj. Arhitekt Milovan Kovačević umire 29. srpnja 1946., navršivši 41 godinu života.

Vladimir Turina, http://hr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Turina
izveo je malo objekata: Banovinska palača u Splitu, dio Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu te nogometni stadion u Maksimiru
pogoditi zašto je naglo stao nakon tako briljantnih projekata, a u snazi i evropski ugledan. Još će jako puno proći dok netko od ovih zadnjih 40 godina bude održao i jednu samostalnu izložbu po ovakvim mijestima
Izlagao je u Londonu, Stockholmu, Helsinkiju, Sao Paolu i Milanu.

Tko je glasao

Vidim nešto zajedničko u

Vidim nešto zajedničko u "ap" i "Zdravku.Gracinu". Dva člana iz dva svijeta, na različite načine imaju istu dijagnozu i istu viziju. To je dobar i predobar znak.

Tko je glasao

ja baš i ne vidim!

ja baš i ne vidim!

Tko je glasao

K'o Tito i Kardelj

K'o Tito i Kardelj :))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci