Tagovi

Lokalni izbori 2009 – istine i zablude

Uvod
Do lokalnih izbora nas dijeli tek nešto više od pet mjeseci, ako sve bude kako je predvi?eno, održat ?e se u 17.svibnja (nedjelja). Tog ?emo dana po prvi puta mo?i s posebne liste neposredno izabrati svog op?inskog na?elnika, gradona?elnika ili župana što predstavlja najve?u novinu u odnosu na dosadašnji na?in biranja. Druga je novina da se ukidaju op?inska, gradska i županijska poglavarstava pa ?e lokalnu izvršnu vlast uz ?elnike ?initi samo još jedan ili dva (ovisno o broju stanovnika) zamjenika koje ?e se izabrati istovremeno s ?elnicima. Odvojeno ?e se, na na?in kao do sada, birati liste za op?inska i gradska vije?a te županijsku skupštinu. U nekim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave ?e se isti dan, tako?er odvojeno, birati i liste za mjesne odbore.

Neposredan izbor op?inskih na?elnika i gradona?elnika

Ovo je jedina suštinska promjena u odnosu na dosadašnje izborno zakonodavstvo i zasluženo se isti?e kao iskorak naprijed u hrvatskoj demokratskoj praksi. Njome potpuno jednaku šansu dobivaju svi kandidati a prednost oni ?ije je ime prepoznatljivo i cijenjeno u lokalnoj sredini. Profitirat ?e i bira?i jer se njihova volja više ne?e mo?i mijenjati politi?kim dogovorima nakon izbora. Me?utim, neposredan izbor sam po sebi ne može riješiti probleme u funkcioniranju lokalne (regionalne ) samouprave.

Što ako se dogodi da ?elnik izvršne vlasti bude iz jedne a ve?inu u predstavni?kome tijelu osvoji suprotstavljena politi?ka opcija? Takve su situacije mogu?e i vjerojatne. Nemali je broj onih koji smatraju da bi tako i trebalo biti, radi me?usobne kontrole. Dosta je onih koji smatraju da s legitimitetom neposrednog izbora ?elnik jedinice lokalne (regionalne) samouprave može raditi po svome jer se kao ranije ne mora poga?ati s koalicijskim partnerima.

Me?utim, manje je poznato, od donošenja zakona je proteklo puno vremena, da zakonodavac nije donio propise koji reguliraju ovlasti i me?usoban odnos izvršne i predstavni?ke vlasti pa lako može do?i do blokade u funkcioniranju jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Što ako se na vrijeme ne donese prora?un ili više od tri mjeseca ne sazove sjednica predstavni?kog tijela? Mogu?i su i drugi sporovi. Tad bi prema postoje?oj regulativi reagirao Središnji ured za državnu upravu, percipiran u liku i djelu gospodina Antuna Palari?a. Jedinica lokalne (regionalne) samouprave bi dobila povjerenika koji bi preuzeo sve upravlja?ke ovlasti. Mada povjerenici nisu pripadnici odre?ene politi?ke opcije, redovito se doga?alo da ih lokalna sredina percipira kao sipmatizere stranke koja obnaša državnu vlast. Ne donesu li se na vrijeme nedostaju?i propisi, neposredan izbor bi se mogao pretvoriti u još jedan balon od sapunice aktualne Vlade i, što je puno opasnije, perfidan na?in za izigravanje volje bira?a.

Ukidanje op?inskih, gradskih i županijskih poglavarstava

Ukidanje op?inskih, gradskih i županijskih poglavarstava se pravdalo potrebom da se neposredno izabranim ?elnicima jedinica lokalne (regionalne) samouprave daju ve?e ovlasti i oslobodi ih se obveze da svaki svoj prijedlog prethodno usuglašavaju s politi?kim partnerima iz poglavarstva (ovlašteni predlagatelj prema vije?u ili skupštini je bilo poglavarstvo).

Nije tajna kako su mjesta u poglavarstvu bila mamac za privla?enje potencijalnih koalicijskih partnera pa je ukidanje tog tijela i odre?eni doprinos borbi protiv politi?ke trgovine. Ne manje važno, ukidanjem poglavarstava se zna?ajno štedi prora?unska sredstva jedinice lokalne (regionalne) samouprave jer su mjese?ne naknade ?lanovima nekih poglavarstava dostizale iznos prosje?ne pla?e u državi. Sve su to pozitivne strane ove odluke.

Me?utim, u nekim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave su ?lanovi poglavarstva doista preuzimali odgovornost i upravljali pojedinim djelatnostima. Malo je vjerojatno da postoji pojedinac koji može sam upravljati svime a mnoge op?ine i manji gradovi nemaju ekipirana i dovoljno osposobljena upravna tijela pa funkcioniranje pojedinih djelatnosti može biti otežano.

Iz krugova potencijalnih kandidata za na?elnike, gradona?elnike i župane se ve? može ?uti kako poglavarstva namjeravaju nadomjestiti angažiranjem vanjskih savjetnika. Budu?i isti ne?e raditi besplatno, ušteda ne?e biti a nije isklju?eno da trošak „savjetovanja“ bude i ve?i od trenutnih naknada ?lanovima poglavarstva. Tako?er, broj i struktura savjetnika (za razliku od ?lanova poglavarstva) nije ograni?en pa bi te funkcije mogle biti idealna moneta za politi?ku trgovinu.

Umjesto zaklju?ka

Obzirom da osim propisa o neposrednom izboru op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika grada Zagreba i ukidanju op?inskih, gradskih i županijskih poglavarstava nije donešen niti jedan akt koji bi regulirao ovlasti i me?usoban odnos neposredno izabranih ?elnika lokalne i regionalne samouprave s predstavni?kim tijelom tih jedinica, ususret lokalnim izborima idemo ili nepripremljeni ili s figom u džepu.

Ako smo nepripremljeni, odgovorna je Vlada koja nije sposobna riješiti ?ak ni ovakve probleme. Ako je u pitanju figa, opravdano je zapitati se nije li u pitanju namjera da se eventualno nepovoljan izborni rezultat preokrene ostavljanjem prostora za zaobilaženje volje bira?a. Ne bi bilo prvi put.

Komentari

Naša država nažalost

Naša država nažalost propisuje previše što se tiče lokalne samouprave. Trebalo bi ostaviti puno veći manevarski prostor lokalnim jedinicama. Nema potrebe da u svima bude i skupština, i gradonačelnik, i X dogradonačelnika. Statutom se takve stvari mogu lako propisati, kao i odnos izvršne vlasti i skupštine.

Tko je glasao

Novi sam na vašoj,a sada i

Novi sam na vašoj,a sada i mojoj stranici"Politika"pa se nadam da ćete mi oprostiti ako je pitanje-komentar koji želim napisati postavljeno na krivom mjestu,ili je već objavljeno u sličnoj formi.Naime,vezano uz lokalne izbore ima jedna nejasnoća(barem meni),da li ću na listi za načelnika,gradonačelnika,župana moći zaokružiti samo jedno ime,
npr.za gradonačelnika,a sa druge liste dogradonačelnike,jer ako se glasuje za listu,pa makar ona bila i sa samo tri imena(?),to i nije neposredni izbor,zar ne?.Ukratko,da li ću svojim zaokruživanjem dati glas jednom ili trojici ljudi.

Tko je glasao

Pod jednim rednim brojem će

Pod jednim rednim brojem će na listiću biti gradonačelnik i 1-2 zamjenika, ovisno o veličini JL(R)S.

Neće postojati mogućnost da se zaokruži npr. gradonačelnik iz jedne a zamjenik/ci iz druge političke opcije jer se može zaokružiti samo jedan redni broj, u suprotnom je listić nevažeći. Glasanjem za gradonačelnika se "u paketu" dobija i zamjenike koje je isti sam odabrao.

To proizlazi iz zakonske odredbe da se zamjenike bira istovremeno s načelnikom, gradonačelnikom ili županom.

B-52

Tko je glasao

@sm, Ovo je baš

@sm, Ovo je baš zanimljivo... nema dobra odgovora na mnoga otvorena pitanja a pollitka sa preko nekoliko genijalaca koji čak sami tvrde da sve znaju...... :)
Moglo bi biti da propuštaju ove (male) visine... :-)

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Mislim da se varaš @DEMOS,

Mislim da se varaš @DEMOS, ne "propuštaju ove (male) visine...:-)
Moje je skromno mišljenje da se radi o opako postavljenom sustavu koji će usput trasirati nove paragrafe Ustava. Tu je poanta.

Tko je glasao

Mislim da se varaš @DEMOS,

Mislim da se varaš @DEMOS, ne "propuštaju ove (male) visine...:-) Meni će biti izuzetno drago da si ti u pravu,.... no 17.05.2009. je vrlo blizu i još uvijek ne vidim tko je sve od ekipe sa pollitke ukljućen (u prvim redovima) u skakutanje na ovim prvim visinama... na kojima čak ni Blanka već odavno ne gubi vrijeme i snagu,... he,... ali mi nismo Blanka...... :)
Pa bi i ovo mogla biti poanta.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Kloni se onih koji sve znaju

Kloni se onih koji sve znaju ;)

Kanio sam se novim dnevnikom osvrnuti na specifičnosti i promjene koje nosi predizborna kampanja jer bi se tu mnogi mogli opeći i postati žrtvom većih majstora a potom u još jednom malo se igrati oko strategija i mogućih sadržaja kampanja te može li u uvjetima "krize" do sada neviđen minimalistički pristup, gotovo antikampanja, polučiti bolji rezultat od puno puta prokušanog "brže, više, jače" (skuplje, skuplje, najskuplje i skupo u MP3).

Ako i nema interesa, budem za tvoju i moju dušu. :)

B-52

Tko je glasao

Ako i nema interesa, budem

Ako i nema interesa, budem za tvoju i moju dušu. :)

Pomanjkanje interesa je zapravo izraz neuključenosti čitatelja i čitateljica pollitika.com u lokalnu politiku. Barem ne onih među nama koji/koje nisu stranački afilirani/e. I tu, po mom sudu, leži ključni problem nefunkcioniranja političkog sustava u Hrvatskoj. Rodno mjesto demokracije je mjesna (lokalna) zajednica, tamo gdje stanujemo, gdje nam djeca idu u vrtić ili školu, gdje kupujemo kruh i mlijeko, gdje odlažemo otpad, gdje se susrećemo sa svojim susjedima...Tu se sve dobre i loše posljedice politike obijaju direktno o našu glavu. Tu bismo trebali zajedno sa našim susjedima odlučivati o tomu kako da živimo bolje, humanije, kulturnije...I to direktno odlučivati.

Umjesto toga mi odmahujemo rukom, jer znamo da nam direktan ulaz u politiku priječi član neke stranke koji će nam reći da je za nas najbolje ono što ta stranka kaže i predlaže. I puštamo ga da tako radi godinama i gledamo kakvu nam štetu rade....on i njegova stranka. A nismo svjesni da on to može samo zato što smo mu to mi svojom nezainteresiranošću i pasivnošću dopustili. Zato svaka čast onima koji, poput DEMOSA, tu igru hoće razbucati i početi igrati drugačije, jer vjeruju u sebe i znaju da mogu. Još samo da i druge u to uvjere...

nemesis

nemesis

Tko je glasao

"Umjesto toga mi odmahujemo

"Umjesto toga mi odmahujemo rukom..." ne izlazimo na izbore a samo dan poslije kao u čudu pitamo "pa tko je za njih glasao?"

Tko je glasao

Umjesto toga mi odmahujemo

Umjesto toga mi odmahujemo rukom, jer znamo da nam direktan ulaz u politiku priječi član neke stranke koji će nam reći da je za nas najbolje ono što ta stranka kaže i predlaže.

Ovo je zanimljivo i moglo bi se raspravljati da li je baš to razlog a i situacija se promijenila pa mene sad čudi da se toliki uopće upinju da osvoje vlast. Mislim da lokalna vlast nakon ovih izbora neće više moći funkcionirati kako je (ogromnom većinom) navikla.

Zato me i zanima kako će stranke i kandidati postaviti kampanju. Mislim da ta tema vrijedi dnevnika.

B-52

Tko je glasao

Mislim da lokalna vlast

Mislim da lokalna vlast nakon ovih izbora neće više moći funkcionirati kako je (ogromnom većinom) navikla.

moje je mišljenje da se ništa neće promijeniti na bolje - očekujem i pripremam se na još gore.
na lokalnim izborima (pa ako hoćeš i državnim) ne pobjeđuje najbolji program i kvalitetni kandidati, nego onaj tko ima LOVU. da pojednostavimo priču do kraja - lokalni izbori se "kupuju", mislim da ne treba govoriti o tome tko ima novac. greška je gledati izbore iz perspektive Zagreb - on je priča za sebe (ipak najveći BDP, najobrazovanije stanovništvo itd.) pitanje Bandića i Zagreba dakle ostavimo građanima grada Zagreba.
ako odemo u bilo koji općinicu na selo srećemo se sa neobrazovanim stanovništvom kojemu nekakva priča o održivom razvoju, potrebi ulaganja u obrazovanje, kulturu itd. da ne nabrajam dalje ne znači ama baš ništa. na selu se glasa kako župnik kaže i za onog ko ima lovu - dovoljno je popravit ili asfaltirati nekakvu cestu, iskopat nekakvu grabu i to je to. znam da ovo zvuči kao omalovažavanje no u praksi je to ustvari tako. prođite u 3., 4. i 5. mjesecu po seoskim općinicama pa ćete vidjet građevinsku operativu u punom pogonu. lokalni načelnici su već i sada više od toga - nešto kao šerifi na divljem zapadu. oni sve znaju, o svemu odlučuju, a nakon ovih zakonskih izmjena postati će nesmjenjivi. moja je prognoza da slijedeće lokalne izbore dobiva HDZ - uz pomoć novaca, župnika i Antuna Palarića.

Tko je glasao

moje je mišljenje da se

moje je mišljenje da se ništa neće promijeniti na bolje - očekujem i pripremam se na još gore.
na lokalnim izborima (pa ako hoćeš i državnim) ne pobjeđuje najbolji program i kvalitetni kandidati, nego onaj tko ima LOVU. da pojednostavimo priču do kraja - lokalni izbori se "kupuju",...
Pa iam podosta primjera koji potvrđuju ovo što navodiš no malo bih te ispravio... Niko od onih koji izbore kupuju to ne radi sa svojom lovom već manje više sa lovom iz proračuna. Tome se naravno ne bi bilo tgeško suprostviti da "funkcionira pravni sustav" je bi u tom slučaju sve takve nakane bile pod odmah sankcionirane.
Dakle već pomali milijun puta se vračamo na istu stvar a to je "ne postojanje pravnog sustava" iliti pravne države..... Recimo i to u prilog ovoj tezi da je ovaj događaj izazvao samo alve smijeha i čuđenja no ne i reakciju onih koji su morali reagirati..... politički ili pak pravno a ovisno o procjeni no svakako u duhu demokracije to nije smjenlo ostati ne sankcionirano...... no tko zna možda ipak ja griješim

ako odemo u bilo koji općinicu na selo srećemo se sa neobrazovanim stanovništvom kojemu nekakva priča o održivom razvoju, potrebi ulaganja u obrazovanje, kulturu itd. da ne nabrajam dalje ne znači ama baš ništa. na selu se glasa kako župnik kaže Da an žalost i sam sam imao priliku vidjeti unekoliko manjih općina kako to funkcionira.... da čovjek ne povjeruje.... no isto tako sličnih pojava imamo i u gradovima gdje upojedinim MO ili Kotareu imamo agilnijeg stranačkog poglavicu koji radi isto jer je on šerif u tom svom malenom svijetu, ali doslovno šerif.

....a nakon ovih zakonskih izmjena postati će nesmjenjivi. moja je prognoza da slijedeće lokalne izbore dobiva HDZ - uz pomoć novaca, župnika i Antuna Palarića. Sve je moguće pa tako i to što navodiš, no onda bi ovo samo trebao biti i motiv više da tako ne bude.....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Naše političke stranke su

Naše političke stranke su glupe ko top, to je moja prognoza.

Nemaju program i ak ga imaju ga skrivaju iz straha da ga neko ne prisvoji, ili zato jel je loš. Svi šutiju kroz tri i pol godine i pred izbore postaneju aktivni.

Diskutira se o ustavu, priča se o tuđim slabostima i ne moralu.

Sve u svemu, svi isti i zato se ne moramo čudit kaj imamo.

Tko je glasao

@Skviki, Sve u svemu, svi

@Skviki,
Sve u svemu, svi isti i zato se ne moramo čudit kaj imamo. @Skviki, pa ako ti tako nešto kažeš, ti koji si i na ovom portalu mogao vidjeti cijelu lepezu političara i pollitičara, kako su svi isti, onda se doista ne trebamo čuditi.
No držim da ipak ne misliš kako je to baš tako.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Demos, Zaboravil sam

Demos,

Zaboravil sam napisat: čast iznimkama, a mislim da baš te iznimke nisu baš brojne.

Tko je glasao

Mislim da lokalna vlast

Mislim da lokalna vlast nakon ovih izbora neće više moći funkcionirati kako je (ogromnom većinom) navikla.

Da ne bi bilo iznenađenja, HDZ je i ovim "cakama" u Zakonu i praksom da novci idu u one sredine gdje je na vlasti postavio toliko osigurača, da bi dosadašnje funkcioniranje mogao poremetiti jedino bankrot države (a nismo jako daleko od toga). Onda će mu ti osigurači biti ogroman teret, jer će poiskakati, a više neće biti načina da se prikrije iz kojih to ležišta.

Što se tiče drugih koji će se natjecati na lokalnim izborima, već sad se nazire da će, osim dominantnih refrena infrastrukturnih obećanja, biti i obećanja o aktivnoj suradnji s građanima. No, sve se uglavnom svodi na zgodnu retoriku, ali supstancijalne promjene neće biti. To je i očekivano, jer se s ovako centraliziranom državom rijetko tko može financijski nositi (možda Cuccurin i Kerum, ali za druge čisto sumnjam), a efikasno ukomponirati nedostatak novca i građansku participaciju nije lak posao.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Da ne bi bilo iznenađenja,

Da ne bi bilo iznenađenja, HDZ je i ovim "cakama" u Zakonu i praksom da novci idu u one sredine gdje je na vlasti postavio toliko osigurača, da bi dosadašnje funkcioniranje mogao poremetiti jedino bankrot države (a nismo jako daleko od toga). to stoji no ima već i previše Lokalnih jedinica koje su svojom nesposobnošću i same bankrotirale ili su na rubu kao što je npr. Trogir koji kada se i tek površno analizira proračuna jest u velikoj banani. Još bi se moglo dogoditi da lokalni HDZ i sam poželi izgurbiti izbore....

Što se tiče drugih koji će se natjecati na lokalnim izborima, već sad se nazire da će, osim dominantnih refrena infrastrukturnih obećanja... Ovo je ako se ne varam zabranjeno i onim famoznim zakonom, dakle nema uvjetovanja glasova za ulaganja iu objekte komunalne infrastrukture..... no nema u Zakonu ni precizne odredbe koja je kazna ako neko to prekrši... a hoće 100%

To je i očekivano, jer se s ovako centraliziranom državom rijetko tko može financijski nositi (možda Cuccurin i Kerum, ali za druge čisto sumnjam), a efikasno ukomponirati nedostatak novca i građansku participaciju nije lak posao. Može se i tako kazati.... no isto tako se građane "može" priupitaiti i slijedeće: Želite li vi možda (npr.)ovakvog gradonačelnika?

Portal "Ruža trogirska"
Tko je glasao

Ma zakleo bih se da sam ovaj

Ma zakleo bih se da sam ovaj video postavio na kraju mog prethodnog komentara.... no sada ga nema..... pa evo opet. Želite li vi možda (npr.) ovakvog gradonačelnika?

... a u međuvremenu se dozanje da će na svoj tv voditi emisiju: "Um"....
... vrlo znakovito, zar ne?

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Odlično poentirano,

Odlično poentirano, DEMOS!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Obzirom da osim propisa o

Obzirom da osim propisa o neposrednom izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba i ukidanju općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava nije donešen niti jedan akt koji bi regulirao ovlasti i međusoban odnos neposredno izabranih čelnika lokalne i regionalne samouprave s predstavničkim tijelom tih jedinica, ususret lokalnim izborima idemo ili nepripremljeni ili s figom u džepu.

Sto se mene tice od tih podebljanih kojih ima cca 500 po kojekavim zupanijama gradovima, opcinama, opcinicama i opcinicicicicama treba treba odnos regulirati nogom u guzicu za bar njih 400.
Ispada da u nekim opcinama sa 200-300 stanovnika djeluje takva birokracija, kao da se radi o vecem omjeru nego broju defektologa koji brinu o djeci sa poteskocama u razvoju.Mislim da su defektolozi dalko potrebniji ako je uopce mogucnost rijesavanja pretjerano zaposlenih izbacena iz vidokruga.

Tko je glasao

Slažem se s tobom da je

Slažem se s tobom da je broj općina, ili bolje, općinica prevelik. To je cijena vraćanja dugova raznim stranačkim zaslužnicima, jer kakvi bi ti bili da im se nisu dala malena carstva.

Ako bude malo pameti i puno političke hrabrosti, broj JLRS će se smanjiti. Zabluda je da će nas Evropa natjerati da ih ukinemo. Oni doduše traže regije ali neće insistirati da unutar regija ne smije biti koliko god želimo općina, gradova i županija, i tako ih ne plaćaju oni.

Međutim, mehaničko ukidanje istih ne bi donijelo boljitak bez stvarne decentralizacije funkcija i pogotovo proračuna države. Također ni bez do kraja informatiziranih i sukladno evropskim normama osposobljenih regionalnih administracija.. Puko nam pregrupiravanje, pretakanje iz šupljeg u prazno, prevelikog broja općinskih, gradskih i županijskih službenika neće povećati efikasnost upravljanja.

Pod decentralizacijom se naravno ne podrazumijeva samo spuštanje novca, nadležnosti, ovlasti i odgovornosti već i propisivanje sasvim novih i puno jednostavnijih procedura koje će se na jednak način primjenjivati i vrijediti za sve.

Bude li jednom tako, ni naše gospodarstvo ni društvo u cjelini ne mora imati crnu budućnost.

B-52

Tko je glasao

sm== jako dobro da si ti

sm== jako dobro da si ti otvorio ovu temu. Za sada smo dvie moje napomene:

"Ukidanje općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava se pravdalo potrebom da se neposredno izabranim čelnicima jedinica lokalne (regionalne) samouprave daju veće ovlasti..."
Neposredni izbori čelnika JLRS ZAHTJEVALI su ukidanje poglavarstva jer nisam našao ni jednu državu koja ima i neposredene izbore i poglavarstva. To sam i ja predlagao još 2001. (kroz stranačke amandmane) . I u tome ne vidim problem.
Ali ovo je doista problem:
"Međutim, manje je poznato, od donošenja zakona je proteklo puno vremena, da zakonodavac nije donio propise koji reguliraju ovlasti i međusoban odnos izvršne i predstavničke vlasti pa lako može doći do blokade u funkcioniranju jedinice lokalne (regionalne) samouprave."
Radi se o potrebi donošenja NOVOG zakona o lokalnoj i reginonalnoj samoupravi i izmjenama 34 posebnih zakona koji u svojim odredbama ulaze u nadležnost JLRS.
O tome smo u Saboru ja i kolega Mršić govorili barem 20 puta.
Nadalje, primjer pitanja na koje Palarić u Saboru nije znao odgovoriti:
"Što ako se na vrijeme ne donese proračun ..." A što ako načelnik, gradonačelnik ili župan NE PREDLOŽE proračun?
I na kraju: neće biti puno slučajeva kohabitacije jer će stranke dogovoriti PREDIZBORNR koalicije, Gotova je ona HDZ,HSS i HSLS a s druge strane SDP, HNS i u puno slučajeva HSU. A tamo gdje će pobjediti nezavisni kandidati, dobiti će i većinu u predstavničkom tijelu jer mogu ujedno biti i nositelji lista.

Tko je glasao

Radi se o potrebi donošenja

Radi se o potrebi donošenja NOVOG zakona o lokalnoj i reginonalnoj samoupravi i izmjenama 34 posebnih zakona koji u svojim odredbama ulaze u nadležnost JLRS.

Upravo tako.

U Americi (al` sam našao primjer) nije problem ako u Kongresu i Senatu prevladavaju druge političke opcije nego je predsjednikova. Ustav i zakoni jasno reguliraju nadležnosti, ovlasti i odgovornost svakoga od njih.

Kod nas je sasvim druga priča. Zakon o neposrednom izboru ne prati cijeli set drugih pa funkcioniranje JLRS nije ni pokriveno a kamoli da bi se moglo riješiti eventualne sporove.

Znam da ste ti i Mršić puno pozivali i prozivali zbog toga ali znam i da se ništa nije promijenilo. Nije poznato da li se potrebni propisi uopće pripremaju.

Ta inertnost već zabrinjava. Bojim se da nije slučajna jer pravni temelj za arbitriranje u sporovima izvršne i predstavničke vlasti u JLRS postoji (glasoviti Palarić).

Slično ministru Milinoviću oko reforme zdravstva, i Palarić na upite lakonski odgovara "to ćemo još vidjeti kako regulirati", "sve će biti na vrijeme poznato" ili "eventualne probleme ćemo rješavati u hodu". Brrr, da se čovjek smrzne.

Za sada i na prvi pogled, kao jedino rješenje potencijalnih sporova se čini to da pojedina opcija osvoji i izvršnu i predstavničku vlast. Međutim, koliko mi je poznat dosadašnji način funkcioniranja, sporovi su svejedno mogući i više nego vjerojatni.

B-52

Tko je glasao

Nemam ja ništa protiv

Nemam ja ništa protiv ukidanja poglavarstava ali imam protiv toga da se ukidanje "zaobiđe" angažiranjem određenog, po želji, broja stalnih savjetnika.

U zemljama razvijene demokracije i s neposrednim izborima, neposredno izabran kandidat ima pravo i mogućnost da imenuje određeni broj ljudi (svoj tim) što se naziva njegovom "administracijom" i to su osobe koje upravljaju ključnim resorima a s neposredno izabranim čelnikom dijele političku i radnu sudbinu.

Kod nas nije tako. Mi po JLRS imamo upravne odjele kojih čelnici vode određene resore ali to nije slučaj u svim JLRS. Primjerice, u mom gradu postoji samo jedan za gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu te drugi za proračun i financije. Osim tajništva grada, to je sve (ukupno cca 30 zaposlenih). U puno JLS (općine) uopće nema zaposlenih.

Opravdano se postavlja pitanje s kim i kako će raditi neposredno izabrani čelnik. Može li imati povjerenja u sposobnost i inicijativnost službenika, tamo gdje ih ima.

Moramo si priznati, dobar dio poglavarstava u nas je tek skup sinekura za stranačke i koalicijske partnere i izvor manje-više dobrih naknada. Ukidanje takvih sigurno neće izazvati probleme u funkcioniranju JLRS.
Zato mi se i ne sviđa da umjesto stranačkih i koalicijskih poglavarstvenika dobijemo još veći broj stranačkih i koalicijskih "savjetnika".

Mi jesmo siromašna zemlja s prevelikim brojem JLRS pa mi ustrojavanje vojske "savjetnika" ne sluti na dobro.

B-52

Tko je glasao

Cijela lokalna mreža RH na

Cijela lokalna mreža RH na krilima duge revolucije i zadnjeg snažnog vala dočekuje lokalne izbore uz ostalo sa slijedećim sustavno spremljenim oružjima i oruđima:
- obnovljeni prostorni planovi sa izobiljem nekretnina za veliko EU i duga trženja i dobitke i sto čuda sa velikim rastom svega, donja razina 20 milijuna ljudi. Planovi tradicijski sadrže najopsežnije save as copy paste sve svjetske fore, uključujući impresivne prometne i infrastrukturne i sve druge naj naj sadržaje, i poljski putevi auto-putevi širine bar 12 m. Obzirom da su sa EU podešeni zakoni da sve što jest i bude, nastali su mali povjesni razvojni problemi pa se sve žurno nakon desetljeća i desetljeća vraća i podešava na mjere NOB-a i zadnjeg rata, ono što jest i što je moguće;
- raznorazni JPP, razvojni i drugi planovi, sve usklađeno sa EU, s prethodnim u vezi i slično;
- cijeli započeti procesi preobražaja red veličine čuda ...

Ako veliki skok pomoću EU trženja nekretnina ne uspije, a terbalo bi i očekuje se puno više od 5 mlrd € koliko navodi G-news, toliko vjerojatno treba utržiti smo HAAB spirala a sve banke najmanje 20, onda se slute poteškoće i premreženim spiralama.

Vjerojatno u ožujku i travnju slijedi teški minimalizam, teži nego osamdesetih kada inercija poštovanja partije nije toliko isparila. A minimalizam vjerojatno donosi veliki preokret. Prvi put nakon vječnosti bi nešto malo znanja, novca i upornosti moglo biti puno jače od same partije i beskrajnih aparata. A to znači da bi otkazivanje spin, PR i raznih disciplina moglo krenuti već prije samih izbora. Ovaj put je to moguće jer snage već imaju iskustva kada su od same partije ostavljeni na milost i nemilost (1998.-99.g., 1987.-1989.g.), a sada se sluti još jače.

Međutim, sve to naravno ne znači da je itko naručio i platio i 1 kunu u prave ispravke i revizije naznačenih planova. Još uvijek se čvrsto kombinira po inerciji. Baš zato slijedi zabavno razdoblje neizbježnih povjesnih promjena. Zapravo su već krenule, samo još ne frontalno. Tko kako odigra ovaj put bi moglo jako uticati na dulje i velike razlike u rezultatima. Sam HDZ bi moglo skupo koštati hdz-ovsko Dugopolje, koje grabi jako uspješno ali zato se ljuljaju Split i razno razne pozicije.

Tko je glasao

Sve veći problemi po

Sve veći problemi po lokalnim jedinicama i cijeloj RH.

Famozni rok 1.2.2009.g. potpune otvorenosti prema EU ne samo oko trženja nekretnina nego i raznog (energetika, poslovi ...) je tu pred vratima a ni jedan popravljeni prostorni plan i vezana komunalna politika i praksa nisu ugledali svjetlo dana, čak ni u Zagrebu koji predvodi kolonu.

Najveći su problem nova otkrića, nakon otkrića da se desetljećima vuče raskoš impresivno planiranih ulica/puteva i infrastrukture te svega, što sada bilo kakvo popravljanje crta i rečenica ne ide tek tako, zatim što je EU stisla i oko toga da u planovima ima podloga za telekomunikacije i slično, što je do sada bio dogovorni eldorado sa DT i VIP.

Sve stoji i čeka, u zadnjih više od godinu nije izdano niti 10 % dozvola kao prije a objektivno se očekivalo 300 %, od čega 200 % masovne legalizacije.

I najmanja doslovna sitnica, npr. austrijska ministrica vanjskih poslova je pri javnom nastupu sa našim ministrom rekla da ono što se donese treba biti i moći funkcionirati, najednom snažno koči masovnu višedesetljetnu samo upravnu praksu.

Već je siječanj dramatičan a veljača sa očekivanom pripemljenom masovnom rasprodajom nekretnina bi mogla biti prava drama. Tko će kupovati kada ne zna i nema povjerenja u elementarno šta može a šta ne?

Tko je prepraviti i napraviti toliko toga po RH kada masovne ekipe navikle na to što ne odgovara nemaju pojma kako se radi a druge nije ovlašten niti naručuje itko i za 1 kunu? I još k tome misitika i onako pregrijanog i prenapuhanog misticizma od ničega se širi.

Najveća misitika su ulice/putevi, i to ne slučajno i ne malo. Odavno je posve normalno da se to usložnjava na način za koji je neprimjeren pojam vestern, jer u vesternima i filmski i u zbilji nije toga bilo ni 1 %, vesterni su krajnja urednost. Više od 95 % toga u zadnjih 40 godina nije elementarno rješeno - sastoji se od bezbroj neuredno zahvaćenih čestica još većeg broja vlasnika, niti 3 % nije nastalo minimalno cjelovito projektno i planski, skoro pa ništa nije minimalno cjelovito uredno, stvarno i pravno, čak više od 50 % šta jest nije ni evidentirano (geodetski i katastarski).

I kako će beskrajne jako plaćene divizije koje su to tako radile i rade rješiti zakonske i od EU uvjetovane i usuglašene rečenice "ulice rebaju biti"? Zato se one lome i na rječima, tek prva povlačenja crta su izazvala dar mar a pretis lonac kuha i sve više se pokušava to rjšiti u tišini, da ne bi pokvarili prodaju i perspektive.

Zato, ako EU agenti ovo čitaju, neka znaju da kod nas nema veleizdaje domovine, svi smo oko toga kao jedan, svi za jednoga jedan za sve, give me five - sve će biti tip top, po najsuvremenijoj organizaciji i tehnologiji, kao i uvijek, a naročito unaprijeđeno od 2. dolaska pape kada je Darko Turopoljac prekinuo radove zbog neplaćanja a čelnik oragnizacije dočeka Jure Radić saopćio prijelaz na najsuvremeniju organizaciju i tehnologiju po kojoj sve ide tip top iako se ne vidi ništa da se radi.

Tko je glasao

Mislim da se ovdje nitko od

Mislim da se ovdje nitko od "ozbiljnih" politicara iskreno ne zeli docepati vlasti.Oporbi nije bilo nikad bolje.Da je na vlasti bila bi ista kao HDZ.Ovdje bez nuznih 5 mld € kojih nema i hitnog otpustanja 100.000 birokrata slijedi samo gospodarska agonija.Pa je valjda bolje da se ona ostavi HDZ-u.

Tko je glasao

Mislim da se ovdje nitko od

Mislim da se ovdje nitko od "ozbiljnih" politicara iskreno ne zeli docepati vlasti.

Ovisi što smatraš pod pojmom ""ozbiljan" političar. ;)

I sam bih se složio s time da nije najbolje vrijeme prihvatiti se upravljanja jedinicom lokalne samouprave ali je nesporna činjenica kako pretendenata ima dosta.

Pripremam dnevnik u kome propitujem kako će izgledati predizborna kampanja u uvjetima krize (sjećam se monodrame "Šok" u kojoj protagonist Albanac govori da nema problema s krizom jer "NAS KRIZA JAČA!")

To me intrigira jer je većina dosadašnjih kampanja bila licitiranje o tome tko će "više, bolje i jače".

Hoće li uopće netko od kandidata ponuditi minimalizam (trade mark "ap")?

B-52

Tko je glasao

I sam bih se složio s time

I sam bih se složio s time da nije najbolje vrijeme prihvatiti se upravljanja jedinicom lokalne samouprave ali je nesporna činjenica kako pretendenata ima dosta. Ne mislim da ima bolje ili lošije vrijeme za prihvačanej takve odgovornosti... Kako sam uključen ulokalna zbivanja u svom gradu u zadnih 9 godina u poziciji sam da poznajem funkcioniranje samouprave i znam da to sa svojom ekipom mogu puuuuuuno bolje od ove ekipe HDZ-a ili oen prijašnje SDP-a.
Što god sam im govorio u ovih zadnjih 9 godina ispalo je da sam bio u pravu... jer da su me poslušali Trogir bi danas bio grad sa minimalno 1000 više zaposlenih (20% više no sada) i s razvojnom perspektivom kao boljom od Dugopolja..... sada to i oni vide ali opet guraju po svom uglavnom vodeći računa kako kupiti birača a ne kako mu osigurati mogućnost da radi.
Hendikep je utoliko veći jer u cijelom tom periodu Trogir nije vodio čovjek (osim posredno u jednom kratkom razdoblju 2004 - 2005) koji je u životu nešto stvorio odnosno bio u gospodarstvu na neki način, tako da se u onom periodu nešto manjem od godine dana kada sam preslagivanjem vlasti bio predsjednik vijeća uradilo više u komunalnoj infrstrukturi nego u prethodnih 5 ili više godina.....
Dakle jet teško vrijeme i biti će još teže no onaj koji nema viziju ili ne zna neće znati ni tada kao što ne zna ni sada.... tj. znati će isto.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

"....angažiranjem vanjskih

"....angažiranjem vanjskih savjetnika. Budući isti neće raditi besplatno, ušteda neće biti a nije isključeno da trošak „savjetovanja“ bude i veći od trenutnih naknada članovima poglavarstva. Također, broj i struktura savjetnika (za razliku od članova poglavarstva) nije ograničen pa bi te funkcije mogle biti idealna moneta za političku trgovinu."

To je više nego hipoteza. U Italiji je to bila dugogodišnja praksa, kojoj je aktuelni nadležni ministar Brunetta "potkresao krila". Ustanovljena je i obaveza lokalnih upravnih vlasti da objavljuju na zvaničnim lokalnim sajtima poimenične liste savetnika, povoda angažovanja i plaćenih honorara.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Ustanovljena je i obaveza

Ustanovljena je i obaveza lokalnih upravnih vlasti da...

Dapače, bilo bi lijepo da se i kod nas "ustanovi" nešto slično.

Najgore je kad se ne čini ništa. Kakva korist od toga da se rješenja problema traži nakon izbora, kad politička trgovina bude obavljena ? A kod nas se to redovito događa ("uočene slabosti ćemo riješiti u sljedećem izbornom ciklusu")

Ovakva se pitanja moraju regulirati prije izbora.

B-52

Tko je glasao

E baš lio @sm da si otvorio

E baš lio @sm da si otvorio ovu temu jer ja samo što već nisam.... Mada je ovo štio si iznio kao niz pitanja i dilema nešto o čemu smo već u nekim drugim dnevnicima parcijalno raspravljali u više navrata nadam se da će ovaj dnevnik otvoriti kako ona do sada otvorena pitanja (ponovo) tako i sve ostale detalje odnosno niz nelogičnosti u navvedenom zakonu, no idemo redom pa dokel stignemo.

Do lokalnih izbora nas dijeli tek nešto više od pet mjeseci, ako sve bude kako je predviđeno, održat će se u 17.svibnja (nedjelja). Tog ćemo dana po prvi puta moći s posebne liste neposredno izabrati svog općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana što predstavlja najveću novinu u odnosu na dosadašnji način biranja. Da to jest novina no teško se može kazati da je to neposredanizbor ako se odjednom biraju tri osobe.... ali OK jest napredak jer prije nisi mogao ni pretpostaviti tko će biti načelnik, gradonačelnik......
Osobno ne vidim niakav razlog da su sva trojica na istoj listi ili još amnji da se uopće biraju zamjenici.... Ta nema razloga da ih grdonačelnik, načelnik ili župan ne imenuje nakon izbora po vlastitoj želji... OK, znam da se to odmah ubraja u političku trgovinu... no doista ne vidim smisao da suna istoj listi.
Što ako recimo oba zamjenika tijekom mandata po nekoj od osnova odstupe ili sl.... kako će e onda birati zamjenici? Jeli iz iste Stranke što bi bilo po toj logici normalno ili bi se natjecati mogao tko god hoće i time dovesti do toga da gradonaečnik ..... ima zamjenika iz suprotnog tabora što je opet stupidno....
Dakle mislim da će te se složiti kako je istovremeno i biranje zamjenika potpuno promašeno.....

Ovo je jedina suštinska promjena u odnosu na dosadašnje izborno zakonodavstvo i zasluženo se ističe kao iskorak naprijed u hrvatskoj demokratskoj praksi. Njome potpuno jednaku šansu dobivaju svi kandidati a prednost oni čije je ime prepoznatljivo i cijenjeno u lokalnoj sredini. Profitirat će i birači jer se njihova volja više neće moći mijenjati političkim dogovorima nakon izbora. Jest da bih se mogao složiti kako je to neki iskorak no da će ovim iskorakom sada odjednom svi kandidati iamju istu šansu jest ipak nemalo pretjerano jer oni koji su sada na vlasti će na sve moguće načine onemogučiti nove face da se predstave a kamo li da dobiju neki (posebno medijski) prostor za afirmaciju svojih ideja. To nije lako postiči nionima koji su u igri a nisu pripadnici jedog od dva tzv. velika tabora....

Nije tajna kako su mjesta u poglavarstvu bila mamac za privlačenje potencijalnih koalicijskih partnera pa je ukidanje tog tijela i određeni doprinos borbi protiv političke trgovine. Ne manje važno, ukidanjem poglavarstava se značajno štedi proračunska sredstva jedinice lokalne (regionalne) samouprave jer su mjesečne naknade članovima nekih poglavarstava dostizale iznos prosječne plaće u državi. Sve su to pozitivne strane ove odluke. I ovo je samo privid jer gradonačelnik, načelnik.... ima pravo uzeti - nangažiatti vanjskih savjetnika koliko mu se prohtije pa je ukidanje poglavarstva samo mazanje očiju i fingiranje štednje, a stvar je potpuno suprotna... što si i sam niže lijepo obrazložio.

Malo je vjerojatno da postoji pojedinac koji može sam upravljati svime a mnoge općine i manji gradovi nemaju ekipirana i dovoljno osposobljena upravna tijela pa funkcioniranje pojedinih djelatnosti može biti otežano. E ovo je već problem koji sadašnji lokalni vlastodršci neće moći ili će tio biti vrlo teško.... oni su naime uglavnom zapošljavali u gradsku upravu samo podobne ili najčešće takove. Kako se za pozicije gradonačelnika, načelnika..... nije tržila nikakva kvalifikacija ostaje kao i dosada da će to moći biti i stručno najnesposobniji među određenom skupinom ali ipak onaj koji ima najveći utjecaj na biračko tijelo kroz razne ige i igrice....... No činjenica je da su u svim lokalnim sredinama vladali uglavnom lokalni "šerifi" pa ne vidim kako će se to sad promijeniti, pšto više sam oće se još bolj eučvrstiti.

Iz krugova potencijalnih kandidata za načelnike, gradonačelnike i župane se već može čuti kako poglavarstva namjeravaju nadomjestiti angažiranjem vanjskih savjetnika. Budući isti neće raditi besplatno, ušteda neće biti a nije isključeno da trošak „savjetovanja“ bude i veći od trenutnih naknada članovima poglavarstva. Također, broj i struktura savjetnika (za razliku od članova poglavarstva) nije ograničen pa bi te funkcije mogle biti idealna moneta za političku trgovinu. Eto vidiš kako ostaje prostora za trgovinu i puno više no prije.........

Obzirom da osim propisa o neposrednom izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba i ukidanju općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava nije donešen niti jedan akt koji bi regulirao ovlasti i međusoban odnos neposredno izabranih čelnika lokalne i regionalne samouprave s predstavničkim tijelom tih jedinica, ususret lokalnim izborima idemo ili nepripremljeni ili s figom u džepu. Ovdje jedino HDZ ide da figom u džepu no ni SDP nije puno dalje...... jer kako drugačije protumačiti da oni koji su navodno kao "prva" opozicijska stranka ne dižu galamu....
Tko zna možda i oni čekaju ko će bit gradonačelnik u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Dubrovnikuj, Šibeniku...... te župan u nekoliko ključnih županija pa da tek onda donesu akte kojimareguliraju međusobne odnose.... jer evo ni nekoliko mjeseci pred lokalne izbore se još ne zna čija je zadnja u sukobu gradonačelnika...... . sa predstavničkim tijelom... odnosno uopće nisu precizirane ovlasti.....
To bi moglo značiti da SDP i HDZ u ovom slučaju igraju istu igru...... a neki je nazivaju: "Izbacite uljeza"

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Točno je da su neka od

Točno je da su neka od otvorenih pitanja već spominjana u ranijim dnevnicima i komentarima ali držim potrebnim na neki način objediniti to na jednom mjestu. Smatram da je tema aktualna i bit će sve više a možda se iz rasprava izrodi kakva inicijativa za riješiti neke od naznačenih problema. Za čuđenje je što mediji (još) nisu otvorili raspravu u ovim pitanjima jer neregulirani prostor omogućava niz manipulacija, odnosno diskrecijskog odlučivanja Središnjeg ureda državne uprave.

Ne pomaže previše ni pouzdavati se u pravosuđe jer imamo niz primjera s prošlih parlamentarnih izbora kad su pojedina obrazloženja negativnih rješenja po prigovorima govorila čak i to da bi usvajanje prigovora utjecalo na rezultate izbora. No o izbornoj kampanji i samom izbornom postupku namjeravam pisati u posebnom dnevniku.

Ovdje sam samo htio ukazati da nije sve kako se čini i kako se servira javnosti te da u vezi neposrednih izbora ima dosta nepoznanica i nerazumijevanja (zabluda), nažalost i od strane onih koji se namjeravaju natjecati.

Kako ovdje osim tebe ima još onih koji će se kandidirati, htio sam da vam se kroz raspravu pokuša pomoći da otklonite nedoumice koje eventualno imate.

Što se tiče šutnje velikih stranaka, ovdje ne možemo učiniti mnogo. Međutim, mene više čudi što razni nezavisni i drugi kandidati još nisu digli svoj glas, ukazali na propuste i zatražili da im se dostavi službena informacija o tome kako će se postupati u raznim spornim situacijama. Još nije kasno za to, pa u tom smislu valja iščitavati ovaj moj dnevnik.

B-52

Tko je glasao

Da ne bi bilo ni trunke

Da ne bi bilo ni trunke nesporazuma. Apsolutno podržavam temu i dnevnik.

Smatram da je tema aktualna i bit će sve više a možda se iz rasprava izrodi kakva inicijativa za riješiti neke od naznačenih problema. Za čuđenje je što mediji (još) nisu otvorili raspravu u ovim pitanjima jer neregulirani prostor omogućava niz manipulacija, odnosno diskrecijskog odlučivanja Središnjeg ureda državne uprave. Tema je aktivna od dana donošenja zakona .... a čim se sjetim da bi u slučaju nesporazuma mogao arbitrirati Središnji ured državne uprave odmah me vataju trnci...

Ovdje sam samo htio ukazati da nije sve kako se čini i kako se servira javnosti te da u vezi neposrednih izbora ima dosta nepoznanica i nerazumijevanja (zabluda), nažalost i od strane onih koji se namjeravaju natjecati. A koga službeno pitati i kojim povodom osim koristeči prvo na informaciju..... a toga sam se već zasitio... ipak pretpostavljam da će ovim dnevnikom biti razriješeno ponešto od herpe nepozanica kao npr:

1. Što se zbiva ako oba zamjenika dadu ostavku ili bilo kojim slujčajem prestanu biti zamjenici?

2. Što ako vijeće dade hrpu amandmana na proračun i izglasa svoj, a gradonačelnik "stavi veto"... u smislu čija je zadnja u tom prijeporu, a biti će ga u svom sredinama gdje načečlnik, gardonačelnik.... ne bude na "svojoj strani" imaoi večinsku potporu vijeća - skupštine....

3. Što je u slučaju kada vijeće mijenja Statut grada, općine..... i recim svede gradonačenika na "fikus" odnosno minimalizira mu ovlasti jer znamo da sam ne može raspoalgati sa ozbiljnijim iznosom bez odluke vijeća.... što ako ga ovi uopće ne daju?

4. Ako gradonačelnik sa zamjenicima (+ savjetnicima) mijenja poglavarstvo i preuzima ovlasti temeljem zakona, a vijeće ima iste ovlasti kao i prije opet temeljem zakona....... tko imenuje članove Nadzornih odbora, Upravnih vijeća, ravnatelje i direktore javnih ustanova i poduzeća....... I kako?

5. Ako gradoančelnik ima pravo suspendirati odluku vijeća pitanje je kako se neka njegova odluka u istom klontekstu (loša - štetna za grad) može osporiti?

6. Tko odlučuje kolika je plača gradonačelniku, zaamjenicima, djelatnicima gradske uprave,svjetnicima, itd......?

..... toliko za sada,... da ovo ne ode u nedogled....

.....ukazali na propuste i zatražili da im se dostavi službena informacija o tome kako će se postupati u raznim spornim situacijama Zakonodavac mora hitno donijeti sve akte koji nedvosmisleno definiraju ovlastgi, prava i odnose predstavničkog tijela i izvršne vlasti - tj. načelnika, gradonačelnika..... i to je to. Svako tumačenje sadašnjeg Zakona u nedefiniranim slučajevima će samo unijeti daljnju zbrku a to onda znači da "netko" i ne želi jasno stanje.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Doljnji komentari daju

Doljnji komentari daju naslutiti kakvi su odgovori i na pitanja od 3 - 6.

Moram malo stati jer bi me, ako nastavim s opširnim obrazloženjima, mogao zahvatiti kakav virus. Recimo "Palarić". A tu onda nema lijeka. :)

B-52

Tko je glasao

2. Što ako vijeće dade

2. Što ako vijeće dade hrpu amandmana na proračun i izglasa svoj, a gradonačelnik "stavi veto"... u smislu čija je zadnja u tom prijeporu, a biti će ga u svom sredinama gdje načečlnik, gardonačelnik.... ne bude na "svojoj strani" imaoi večinsku potporu vijeća - skupštine....

Tu je situacija također "slojevita".

Ovlašteni predlagatelj je poglavarstvo (od sljedećih izbora gradonačelnik) a donositelj proračuna gradsko vijeće, jedni bez drugih ne mogu donijeti proračun.

Dakle, o svakom se amandmanu mora izjasniti predlagatelj. Ako ga prihvati, problema nema jer postaje sastavni dio proračuna ili prijedloga istog (ovisno daje li se prije ili na samoj sjednici).

Ako se ne prihvati, traži se glasanje (može se i povući) gdje sigurno prolazi (predstavničko je tijelo druga opcija).

Gradonačelnik može odgovoriti povlačenjem prijedloga proračuna čime onemogućava vijeću da ga donese (vijeće ne može biti predlagatelj).

Vijeće može uzvratiti odlukom o privremenom financiranju JLRS i odgoditi odluku Vlade o svojem raspuštanju i za to vrijeme otežavati rad gradonačelniku.

Kvaka je u zakonu o neposrednom izboru:

Članak 7.
Mandat općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika može prestati i prije isteka mandata, u skladu s odredbama zakona koji uređuju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

A Zakon o lokalnoj ... kaže:

Članak 84.
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,
2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
4. ako ne izabere općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 30 dana od dana konstituiranja pred¬stavničkog tijela ili od iskazanog nepovjerenja općinskom načelni¬ku, gradonačelniku, odnosno županu, odnosno od podnošenja ostavke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana,
5. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka,
6. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
7. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,
8. ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan.

i
Članak 87.
Kada je u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave imenovan povjerenik Vlade Republike Hrvatske, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika smatra se razriješenim i općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan kao i poglavarstvo, a njihove ovlasti preuzima povjerenik.

Dakle, raspusti li se vijeće zbog nedonošenja proračuna, ode i gradonačelnik a u međuvremenu stoluje povjerenik.

Naravno da se do novih izbora nekoliko mjeseci vodi živopisna kampanja u kojoj se odgovornost nastoji pozicionirati "tamo gdje treba".

Specifičnost, Vlada (čuvar demokracije u Hrvata) i svi državni mediji prate (nekome besplatna nova kampanja), posebice očitovanja majstora Palarića koji će vično i već (zna se) uvježbano presuditi koja je strana pogriješila kako birači ne bi opet "pogriješili".

Još ću skrenuti pozornost na članak 84. točke 5. i 6. koje većinskoj opciji u vijeću pružaju obilje mogućnosti. Uopće ne sumnjam da bi tad Palarić plivao kao riba u vodi.

B-52

Tko je glasao

Članak 84. po svakom

Članak 84. po svakom stavkui daje prostora za neogarničeno manipuliranje odlukama Vijeća jer Palarić može svaku odluku tumačiti po potrebi... ma cijeli je članak 84. potpuno stupidan.....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

1. Što se zbiva ako oba

1. Što se zbiva ako oba zamjenika dadu ostavku ili bilo kojim slujčajem prestanu biti zamjenici?

Evo kako to piše u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/07):

»Članak 40.a
Općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu i njihovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– danom odjave prebivališta s područja jedinice,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću.
Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, dužnost načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.
Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori.

A evo što Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba (NN br.109/07):

Članak 8.
Ako mandat općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba prestane prije isteka mandata, raspisat će se prijevremeni izbori.
Prijevremeni izbori raspisat će se u roku od 60 dana od dana prestanka mandata.
Ako mandat općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba prestane u kalendarskoj godini u kojoj će se održati redoviti izbori, a prije njihova održavanja, u toj se jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave neće provesti prijevremeni izbori. Prava, obveze i odgovornosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba do provedbe redovitih izbora obnašat će zamjenik.
Ako mandat općinskog načelnika prestane opozivom, prestaje i mandat njegovom zamjeniku.
Ako mandat prestane i zamjeniku, Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika.
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske obnašat će dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba do provedbe izbora.

Iz navedenog je vidljivo (koliko se može u ovim okolnostima) da se radi ostavke jednog ili oba zamjenika ne raspisuju prijevremeni izbori.

To može značiti da gradonačelnik može imenovati novog zamjenika, ali i to da dužnost nastavlja obavljati sam (sistem "snađi se druže").

Meni se čini logičnim da si gradonačelnik može odabrati drugog zamjenika, ali mene se ne pita. ;)

Najgora je varijanta da Palarić to protumači ovisno o političkoj opciji kojoj pripada gradonačelnik.

Odnosno, najgora je varijanta da Palarić bilo što treba tumačiti.

B-52

Tko je glasao

Iz navedenog je vidljivo

Iz navedenog je vidljivo (koliko se može u ovim okolnostima) da se radi ostavke jednog ili oba zamjenika ne raspisuju prijevremeni izbori. Tako je, no po zdravoj logici se nameće pitanje koga se vraga onda uopće i biraju zajedno sa ančelnikom, gradonačelnikom.....

Meni se čini logičnim da si gradonačelnik može odabrati drugog zamjenika, ali mene se ne pita. ;) Opet logičan zaključak pa bi najnormanije bilo ili trebalo biri da izabrani gradonačelnik (čelnik) sam sebi bira suradnike tj. zamjenike, a to je opet potvrda onog da na istoj listi izbor zamjenika nema niakve veze sa neposrednim izborm čelnika jedinica lokalne područne samouprave......

Najgora je varijanta da Palarić to protumači ovisno o političkoj opciji kojoj pripada gradonačelnik.
Odnosno, najgora je varijanta da Palarić bilo što treba tumačiti.
Heh, a još gore od toga je to što se (za sada) ne vidi ni jedno drugo rješenje..... jer, "Zna se" kako će navedeni tumačiti Zakone... (valjda kao i do sada)...

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci