Tagovi

Zašto se antifašisti trebaju okupiti 13. 12. 2008. na TMT-u

Okupit ?emo se kao i 09. 02. 2008. na Trgu Maršala Tita, da se suprotstavimo proustaškom i profašisti?kom društvu, revizionistima Drugog svjetskog rata koji su nas krenuli podu?iti kako je Tito jedan od najve?ih svjetskih zlo?inaca, pa kao takav i nije podoban da po njemu nosi ime jedan od najljepših gradskih trgova.

E sad, taj prosvjed nije bio zapravo uperen protiv Tita, nego protiv vrijednosti koje Tito utjelovljuje i predstavlja, a to je antifašizam.

Tito je od ?itavog svijeta prihva?en kao osoba koja je u pozitivnom smislu obilježila 20. stolje?e, upam?en kao pokreta? najve?eg antifašisti?kjog pokreta u porobljenoj Evropi, kojeg je doveo do pobjedonosnog završetka.

U kolektivnoj svjesti hrvatskog naroda Tito slovi kao onaj koji je Hrvatsku preveo na stranu sila pobjednica nad fašizmom, osiguravši tako pravo Hrvatskoj na državnost, a hrvatskom narodu na opstojnost.

U reprezentativnoj anketi, koju je prije ?etiri godine proveo NACIONAL, gra?ani Hrvatske ozna?ili su Tita kao najzna?ajniju povijesnu osobu iz redova hrvatskog naroda.

Upam?en je i kao osniva? i stvarni lider Pokreta nesvrstanih i dugo vremena slovio kao savjest ?ovje?anstbva.

Upam?en je i kao nesporni otac doktrine "Aktivne i miroljubive koegzistencije".

Upam?en je kao onaj kojega se i konzultiralo, a bome i pitalo o najvažnijim doga?anjima u svijetu.

Upam?en je i kao onaj koji je preveo Jugoslaviju iz zaostale balkanske kaljuže u srednje razvijenu državu, koja je slovila za najotvoreniju i najsigurniju zemlju svijeta.

Titovo ime i danas otvara brojna vrata diljem svijeta.

Dakle Tito je osoba kojom se hrvatski narod može samo ponositi.

A što to proustaški društvo, kojemu se odmah pridružuju hrvatski klerofašisti kroz izjavu svoje organizacije "Justitia et pax", zamjera Titu, da bi mu ?ak i ukinuli pravo na ime trga u Zagrebu.

Zamijera mu se uglavnom to što je kroz narodno-oslobodila?ku borbu srušena njima nikad prežaljena tzv. NDH, zamjera mu se to što je pobijedio u ratu i što nakon te pobjede nije predao vlast ustašama.

A da vidimo malo što bi bilo i na što bi li?ila Hrvatska da nije bilo Tita i njegovih partizana u svijetlu neprijepornih ?injenica:

1. Na Teheranskoj konferenciji održanoj krajem studenog i po?etkom prosinca 1943., na kojoj su "velika trojica" raspravljala o izgledu svijeta poslije završetka rata i pobjede nad fašizmom, donijete su, izme?u ostalih i odluke: a) da se ne?e dopustiti opstanak nijednoj državnoj ili paradržavnoj tvorevini uspostavljenima voljom fašista, nacista i militarista i b) da ?e poslije rata biti Jugoslavija.

Te odluke potvr?ene su na konferenciji održanoj u velja?i 1945. na Jalti uz dodatak da ?e u toj poslijeratnoj Jugoslaviji politi?ki utjecaj Istoka i Zapada biti podjednak (?uvena Churchillova formulacija "fifty-fifty").

2. Svi pokušaji pape Pia XII da se, bar kod zapadnih saveznika, izbori za opstanak tzv. NDH, naišli su na potpuno nerazumijevanje, uz gnušanje nad rezultatima ustaške strahovlade.

3. Tito i njegovi partizani prerasli su u zna?ajnu vojnu silu, dali velik doprinos u pobjedi nad silama mraka i istaknuli svoju kandidaturu u budu?em vo?enju zemlje, što od strane Saveznika nikako nije moglo biti zanemareno.

Na temelju preporuke "velike trojice" s Jalte u velja?i 1945. AVNOJ je proširen kooptiranjem 118 novih vije?nika iz redova poslanika Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, izabranih u prosincu 1938., izme?u onih koji se nisu kompromitirali suradnjom s okupatorima, zatim od pripadnika gra?anskih grupa i stranaka koje su sura?ivale s Narodnim frontom Jugoslavije ili bile izvan njega, te uglednih javnih radnika sa strana?kim obilježjem ili bez njega. Time je realiziran i prethodni Sporazum Tito-Šubaši? iz 1944. godine.

Milan Grol, predsjednik Demokratske stranke, postao je 07. 03. 1945. potpredsjednik prve Titove Vlade, Dragoljub Jovanovi?, predsjednik Narodne selja?ke stranke, kooptiran je u Predsjedništvo AVNOJ-a, Ivan Šubaši? postaje ministrom vanjskih poslova itd.

Problemi su nastali za nekoliko mjeseci, kad se je u ljeto 1945. Grolova stranka odbila priklju?iti Narodnom frontu, što je ukazivalo na opstrukciju, koja bi u tadašnjim uvjetima bila tragi?na, jer bi zna?ila nastavak bratoubila?ke borbe, što se nije smjelo dopustiti.

U navedenim uvjetima Tito je prihvativši sporazum sa Šubaši?em, prihvatio i višepartijski sustav. No, ve? sredinom 1945. godine postalo je jasno da gra?anske stranke u Srbiji ne priznaju ste?evine AVNOJ-a i NOB-a i da ih se spremaju poništiti, nakon eventualne pobjede na predstoje?im izborima. Pobjedu gra?anskih stranaka na izborima u Srbiji je bila realnija, nego u ostalim republikama, tim više jer je u to vrijeme bio prisutan Draža Mihailovi? sa ?etni?kom vojskom i simpatizerima, koji su se nadali da bi zapadni dio antifašisti?ke koalicije mogao podržati kraljevsku vladu, jer je Tito bio formalno imenovan kraljevskim mandatarom za predsjednika vlade. Da to sprije?i Tito je, oslanjaju?i se na podršku gra?ana i svih boraca, reagirao zabranom njihova djelovanja.

Srpski interesi bili su ugroženi i ve? samim izgledom vrhovne vlasti: Tito na funkciji predsjednika Vlade, dr. Ivan Ribar na funklciji predsjednika Prezidija Narodne Skupštine, Andrija Hebrang na funkciji šefa cjelokupne obnove i izgradnje zemlje, Ivan Gošnjak u funkciji šefa generalštaba Jugoslavenske Armije, Edvard Kardelj u funkciji podpredsjednika Vlade, Frane Frol u funkciji ministra pravosu?a itd.

Zanimljivo je da su obje politi?ke jugoslavenske strane koje su se koncem rata udružile protiv fašizma vodili Hrvati - Tito i Šubaši?!

Iz izloženog je vidljivo da je sam Tito bio najve?a brana velikosrpskim presizanjima.

Što se ti?e svega onoga što se podrazumijeva pod pojmom "Bleiburg", iza ?ega se krije proces kažnjavanja zlo?inaca izvan pravnog sustava, a tada i nevini stradavaju, za žrtve i stradalnike proustaše i klerofašisti okrivljuju Tita.
Jjedina je šteta što se o tome nije za vremena otvoreno progovorilo i što se nije postupilo na na?in kako su to u?inili Francuzi, gdje je desnica tvrdila da je francuski "Maquis" krajem rata, bez suda i su?enja, dakle izvan pravnog sustava kaznio oko 105.000 kolaboracionista. General de Gaulle spominje brojku od 10.842, dakle deset puta manju. Pritom je dodao: "Ta je brojka bolna, ali je ograni?ena s obzirom na to koliko su groznih zlo?ina po?inili (fašisti) i kakve su njihove posljedice". (Herbert Lotman: L' epuration). U tom izboru velika ve?ina Francuza prihvatila je de Gaullea i napetosti u francuskom društvu su bile bitno smanjene.

Iz izloženog je vidljivo da Tita i nije potrebno braniti, njega brani njegovo djelo. Pa zašto onda proustaški i klerofašisti?ki elementi upravo nasr?u na Tita?

Smatraju da ?e obra?unom s Titom najlakše obra?unati s antifašizmom, koji im je trn u oku.

Iz francuskog primjera vidljivo je kakav je bio odnos u civiliziranom društvu prema kolaboracionistima i kako se i tamo s njima obra?unavalo na sve samo ne na civilizirani na?in.

Uostalom u ?itavom svijetu biti kolaboracionista, biti kvisling, biti vjerni sluga okupatora zna?i biti najgori veleizdajnik, jedino u Hrvatskoj, za našeg Jur?evi?a, njegovo društvo i hrvatskle klerofašiste je to vrlina.

U ?itavom svijetu antifašizam se smatra civilizacijskom ste?evinom, osim u Hrvatskoj gdje ga pobrojani krugovi smatraju sramotom.

Zato se oni, pokušavaju?i se obra?unati s Titom, zapravo obra?unavaju s antifašizmom, trude?i se poražene u Drugom svjetskom ratu proglasiti pobjednicima.

Nadam se da hrvatski narod ipak nije tako glup da ne raspoznaje protucivilizacijsko dejlovanje ša?ice profašista i da ne?e nasjesti na njihovu propagandu.

Komentari

Da­kle, oni ko­ji se

Da­kle, oni ko­ji se bu­sa­ju u pr­sa svo­jim an­ti­fašizmom ne­će nas pre­više im­pre­si­o­ni­ra­ti sve dok nam uvjer­lji­vo ne po­ka­žu da su oni u toj bor­bi stvar­no na­sto­ja­li obra­ni­ti upra­vo one te­melj­ne de­mo­krat­ske vri­je­dno­sti ko­je je fašizam ugro­ža­vao (autonomiju po­je­din­ca, pra­vo izra­ža­va­nja mišlje­nja, slo­bo­du po­li­ti­čkog dje­lo­va­nja, itd.). Ako u to­me ne uspi­ju, nji­ho­va će se ve­li­ka ra­tna “za­slu­ga” sve­sti sa­mo na to da su je­dan to­ta­li­ta­ri­zam po­ra­zi­li, a dru­gi uspo­sta­vi­li.

prof. Sesardic

Tko je glasao

Feniks, odgovori kao možda

Feniks, odgovori kao možda zadnji ili među zadnjima koji tajne zna - šta da radimo?

Drug Tito je umro i od tada se ne može rješiti taj ponor koji se povećava - kako je rekao Šuvar "on je bio jedini političar, svi mi ostali ništa, pa nakon smrti nismo mogli rješavati ni najbanalnije stvari a kako bi bilo šta ozbiljno". Ni vjerojatno najpametniji Titov borac u ozbiljnim razgovorima
http://www.znaci.net/00001/25.htm
http://www.znaci.net/00001/25_11.htm
nije dao neki pouzdani znak za rješenje problema efekta Tito, koji se povećava i udvaja zajedno sa efektima Franjo Josip i propastima carstava (habsburško, karađorđevićko, Titovo, Staljinovo, Miloševićevo, Tuđmanovo, Bandićevo ...).

I taj problem raste i raste i raste a Trg maršala Tita je farsa koja samo jako uvećava problem. Kao što i sam znaš, taj trg sa zgradama i za Tita i danas žute habsburške boje. Maršal je sigurno znao da je to boja carske obitelji, bio je njihov lojalni borac u pohodu na Srbiju, rame uz rame sa Stepincom i Krležom, zatim je ta revoluciju ordinirao po Beču i točno zna da samo carske zgrade imaju tu boju, pa je možda je to zadržao što iz štovanja a vjerojatnije jer on bio novi Franjo Josip pa i više, svjetski faraon. Tako da to, maršal i razno, samo sve više pokazuje i širi problem - već sada štakornjaci u blizini veličaju habsburšku monarhiju a jako porazno govore o svim carevima iza, pa i Tita i Marine MD zajedno s Dakićem i Bandića.

Da li izlaz stoljeće kontrarevolucije, nakon milijuna trulih kompromisa i propasti od toga, od siline uspjeha pa i nakon svakog uspjeha sve urušavanje raste ? Da li je greška što smo se jako priklonili Napoleonovom pohodu i izvozu revolucije, da se pokajemo i postanemo pomoćni oberštajerski kmetovi ?

Ili da se predamo u podaništvo Titu bliskih arapskih šeika, i onako smo pod Titom (vidi G-news) pa i sada a la Dubai rezidencijalni emirat (građanin Mesić proširio na Bakarićevu vilu na Hvaru i Blaževićevu na Pantovčaku) ? Ili možda u roblje kineskim revizionistima i izadajnicima revolucije ?

Ili da krenemo na juriš i zadamo konačni udarac neprijatelju, uključujući narasli fašizam po Italiji i nacizam po Astriji čije smo roblje (banke) zajedno sa domaćim kvislinzima i izdajnicima te nakon toga oslobodimo sve rezidencije i štakornjae i sve te kažemo "trg je naš" i pasemo travu po trgu i rezidencijama, svoj na svome, tuđe nećemo svoje ne damo ?

Šta da radimo, fenks ptico što se dižeš iz pepela !?

Tko je glasao

dobrovoljac na solunskom

dobrovoljac na solunskom frontu
nije li stepinac, uz tijardovića bio dobrovoljac na solunskom frontu?
u austrougarsaku vojsku bio je unovačen, u jugoslavensku otišao kao dobrovoljac

luka

Tko je glasao

Stepinac je bio zarobljenik

Stepinac je bio zarobljenik u Italiji. Kad je zarobljenicima Slavenima ponuđena ta mogućnost, javio se kao dobrovoljac. Doduše, dok je došao na frontu, rat je već taman bio završen, pa nije nikad stvarno sudjelovao u borbama. Zahvaljujući tome, kralj Alekandar ga je 1934. prihvatio kao biskupa-koadjutora (jedna od njegovih posljednjih odluka prije nego što je ubijen).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Lupnuo sam slobodno u

Lupnuo sam slobodno u kontekstu Tito, koji je, kao i Krleža, bio u sastavu austrougarske vojske koje je redom nanosila poraze srbijanskoj.

Za Stepinca po internetu svuda piše da je bio po pozivu na frontu Soča a kasnije dobrovoljac na strani Srbije (i Krleža i razni, paradoks da je bilo više dobrovoljaca Hrvata nego Srba iz asutrougraske voske, koji ni kao zarobljenici nisu htjeli biti dobrovoljci na strani Srbije).

U nekim povjesnim studijama je bilo da je neko manje vrijeme ratovao u austrougarskoj vojsci protiv srbijanske, ali su to vjerojatno bili staljinistički ili srbijanski izvori radi diskreditiranja. A možda je i istina, zašto ne, vršili su prebacivanja jedinica ovisno o potrebama na frontovima.

Tko je glasao

Ti sve vrijeme ništa drugo

Ti sve vrijeme ništa drugo i ne radiš nego lupaš!
Jel' to nanošenje poraza srbijanskoj vosci podrazumijeva i blistave "pobjede" u Kolubarskoj i Cerskoj bitci, pa "plivanje Drinom" ostataka Potiorekovih jedinica, a onda čekanje da Mackensen sa svojim Prusima forsira Dunav i praktički dokonča srbijanski otpor?

Imao je i "mračni asket", kako su odmila zvali Stepinca i svojih lucida intervalla!

Tko je glasao

Nisam povjesničar a ujedno

Nisam povjesničar a ujedno dominantni povjesničarski smatram više kontraproduktivnim nego korisnim, dok sam "stručnjake" poput tebe prisiljen povremeno pomoć "crvene krpe" usmjeravati da mjesto daveži kližu i izvode piruete i slično.
Bolja povjest o Jugoslaviji je npr. iz srbijanskih izvora npr. ovo
http://www.zokster.net/drupal/node/2574
http://pescanik.net/content/view/566/143/

U nekih srbijanskim historičarskim tekstovima se navodi da je su se u 42 hrvatskoj vražijoj domobranskoj jedinici 13. Zagrebačkog puka protiv Srbije borili zajedno Tito i Stepinac pa i Krleža. Na brzinu pretraženo nekoliko izvora potvrđuje da Tito sigurno jest 1914.g., i to kao najmlađi vodnik 25. domobranske pukovnije, dok su 1915.g. prebačeni na ruski front (možda je na kratko i jedinica u kojoj je bio Stepinac bila prebačena tamo). Krleža kao pitomac udarne oficirsko-špijunske škole je nesporno bio i negdje na tromeđi istočne Hercegovine, Srbije i Crne Gore bio zarobljen te se javio kao dobrovoljac na strani srpske vojske.

Ono što je zanimljivo jest da je I svjetskom ratu prethodio bunt naroda protiv monarhije, jačanje panslavističke i jugoslavenske ideje (praktički sve snage, ali kao federacije) te borbene mobilizacije mladih oko toga, naročito obrazovanijih (AB Šimić kao vodeći je pisao da treba odmah metkom u čelo tko je i malo protiv, Tin Ujević grmi protiv AG Matoša i bilo koga da nije na liniji, Krleža i Ivo Andrić su jurišnici ...). Pa ipak, sve snage na strani Austro-Ugarske su bile lojalne iznad ikakvih očekivanja, a naročito Srbi i naročito na srbijanskom frontu gdje su agresori u sastavu Austro-Ugarske kao i na istočnom frontu, dok na slavnom frontu na Soči Slovenci, Hrvati, Srbi i Muslimani po vodstvom marašala Borojevića brane svoje od kompletne talijanske vojske, konačno probijaju liniji i gone agresora do Milana i ta pobjeda se pretvara u poraz), koji nisu htjeli biti dobrovoljci niti kada bi bili zarobljeni od strane srbijanske vojske, pa je na strani Srbije bilo neočekivano malo dobrovoljaca, a i to razmjerno puno više Hrvata i drugih (Slovaka, Čeha ..) nego Srba. Tim više je onda Stepinčev čin dobrovoljca istaknut, jer to čak nije bilo u uvjetima kada je zarobljen kao Krleža i većina. U navedenom smislu je Stepinac očito bio u ključnim djelovima cijelo vrijeme moralno neupitan, pa i autoritet, dok su Tito, Krleža i većina kasnijih predstavnika političkih snaga, do danas, pod opterećenjima velikih promjena dresova, zastava, uloga ...

To je poučno za danas i dalje, kada su sve ex jugoslavenske snage, uključujući titoističke, nekritički potpuno protiv bilo kakvih južnoslavenskih veza a za najgore monarhističke poražene francjozefinske i ruskomonarhističke snage, dok dio dugoprstića, krimosi, udbaši i slični povezuju prostor zajedno sa američkim veleimperijalističkim krilom, bućkuriš kojeg su složili Tito i Kardelj a čiji je najdosljedniji sljedbenik dr Franjo Tuđman (a ne ti i takvi izmanipulirani likovi).

Tako da danas imamo konačno zahvalnu situaciju - sve dominantne i grlate snage, uključujući prožete mase, koji ordiniraju ovim prostorima, su sve više i htjeli ne htjeli elementarni neprijatelji sebi i drugima, jer od silnih osvajanja i hapanja sa silnim kontradikcijama ništa drugo ne znaju niti mogu, pa mete kokošarenja i neskrivenog gađenja i pljuvanja nemaju drugog izbora nego tražiti saveznike među boljim svjetskim snagama (npr. svakako s Kinezima i svjetskim slobodnomislećim djelovima) i međusobno, ne obazirući se na principjelnost i komplikacije, ono što se je stalno radilo samo sada odlučnije. Ostali beskrajni bućkuriš treba što više usmjeravati na klizanje, jedno bikovsko krdo na drugo, jednog psa na drugog ... Postoji mogućnost da će ova predragocijena kriza pomoći učiniti sve ovo čime se bavimo brzo posve suvišnim, neuporabljivim čak za reciklažu, te da će vrlo brzo samo normalna i ljubavna pjesma snažno prožeti mase.

P.S. Znaš li da je dr Vladimir Velebit, u razgovorima s Mirom Šuvar (knjiga), rekao da Titu zamjera to što je, kao slabiji u tome, nepotrebno prekomjerno držao gard velikog znalca, akademika nad akademicima, te da je tim primjerom napravio veoma ozbiljne nezgode u vidu masovne prakse koja je to slijedila (ono što je Stipe Šuvar istražio i pokuša mijenjati, a svi reli da je kreten i budala - društvo dunoko zagađeno politikantima uopće ne zna više ni misliti o stvarnom znaju i radu).

Tko je glasao

Kad budeš znao postaviti

Kad budeš znao postaviti pitanje, onda ću ti možda i odgovoriti.
Ovako sto pametnih ne može, a kako bih onda ja sam.

Tko je glasao

Tito se nije ni ohladio a

Tito se nije ni ohladio a svi drugovi u Srbiji, uključujući sve bivše partizane, plebiscitarno prešli u četnike.

U Zagrebu i po Hrvatskoj Franjo Josip i njegove poražene snage pod njegovom žutom bojom osvajaju sve, uz podršku talijanskih neofašista i austrijskih neonacista a svi Titovi borci kao kvislinzi rade za njih, američke imperijaliste, ruske i kineske revizioniste te najretrogradnije arapske šeike, čak i Ante Marković je prešao na njihovu stranu. Na glavnom trgu se kočoperi njegov general Jelačić, čak na Trgu marala Tita sve je u njegovim žutim bojama u svim zgradama se slavi davno poražena i raspadnuta carevina. Ostaci naših zadnjih snaga su stjerani u dvorišta, dugo pretvarana u štakornjake.

Čak i naša omladina gubi povjerenja u naše tekovine, misle da to što smo se mi nahapali rezidencija, stanova, kuća, vikendica i vila te što je naš građanin predsjednik proširio rezidencije za još 2, čelnik izvršne vlasti na suteren koje nema i satove, svi odličnici za bar nekoliko nekretnina, a njima prepustili čast daljnje bitke, da to nije ohrabrujuće po njihovu svjetlu budućnost.

Šta da radimo, druže ?

P.S. Ispada kao da je sve to Tito pripremio, pa su drugovi Šuvar, Milka Planinc i ostali bili blokirani i nemoćni. Možda je zato njegov vjerni mrtvac Vladimir Bakarić na samrti spržio drugaricu Milku kada je pokušala stezanjem kaiša spasiti stvar, jednako kao što sada iste sile vežu ruke drugovima Sanaderu, Mesiću, Vidoševiću i drugim svjesnim snagama da stezanjem kaiša spase tekovine revlucije i dugog puta (u 3 pm) !?

Tko je glasao

Šta da radimo, feniks ptico

Šta da radimo, feniks ptico što se dižeš iz pepela !?

Feniks picu (žar pticu) kao i nas sve involirane koji smo "krivi" što živimo u modernoj, suvremenoj Hrvatskoj i koji smo "označeni" kao Hrvati ne treba promatrati samo jednodimenzionalno (u okviru činjenice da konačno "imamo" državu i da je to smo po sebi dovoljno), nego u dugom povijesnom slijedu sa svim etnopsihološkim ("etnopsihijatrijskim" - da mi Seneca oprosti) posljedicama na mentalitet. Žar ptice ustvari predstavljaju sjećanje koje se stalno obnavlja, i dobro je da se obnavlja, treba se obnavljati, jer tada se trenutne varke pokazuju onakvim kakve zaista jesu.

Nama kao naciji se dogodio jedan za neke neprihvatljiv, ali realan i masovno prisutan fenomen, da smo u dugoj povijesti (od stoljeća sedmog) imali jedinog vođu (a nijedan ni čopor niti narod ne može biti bez predvodnika) kojeg je masa voljela a manjina mrzila, mada se sam nije uopće trudio da bude etnički prvorazredan. No takav kakav jest predstavljao je nešto s čime se pretežni dio naroda ponosio, jer je ispunjavao unutarnju nacionalnu (ta ipak je bio kakav takav Hrvat), i međunarodno priznatu dimenziju (jer je bio široko poznat i prihvaćen u svijetu - to je danas - npr. poznati španjolski glumac kojeg su doveli da otvori zadnji pulski filmski festival pozdravni govor počeoje baš od Tita).

Narod želi biti ponosan, a Hrvati se nažalost u svojoj povijesti baš i nemaju s čime ponositi. U ono srednjevjekovno vrijeme kad se zametala nacija, to su bili plemenitaši koji su se između sebe tamanili, a onda izručili Mađarima. "Pacta conventa" i navodna "personalna unija" je bilo opravdanje za elitu, ali duboko uvredljiva za plebs koji je živio svoj svakodnevi život pod tuđinskim jarmom. Potom se ta sprdačina od "personalne unije" prenijela pod "žuto" znakovlje Habsburga (u nadi preživljavanja pred turskim najezdama) ali je i to zloupotebljeno. Onda su Mađari stali svoja "personalna nasljedna krunska prava" natezati i pod žutim znakovljem da bi se potom ta ista "personalna nasljedna prava" kao guske u magli i ne pitajući narod prenijela na srpsku balkansko-čaršijsku kraljevsko-skorojevićku kuću, koja je vladala jedno kratko. ali uvredljivo vrijeme Tek su nam pred Drugi rat vratili tu jeftinu ali zvučnu zvečku, prazni i bez sadržaja, zvanu Banovina Hrvatska. Onda je došao "plavooki jahač na bijelom konju u znaku prerezane jabuke" (kako ga je predvidio Tarabić još u Obrenovićevsko vrijeme) da bi jedini nam vratio Hrvatsku državu, okljaštrenu ali realnu sa svim oznakama državnosti. Baš nam nije odgovarao anacionalni i komunistički sadržaj, ali je i to bilo barem nešto konkretnije. Tada se dogodio Maspok, koji je želio do kraja ukinuti balkansko zajedništvo opet ne davajući nikakav ljudski sadržaj. "Plavooki jahač" ili hrvatski "princ na bijelom konju" je jedini shvatio poruku i (mada je rastjerao te bezsadržajne romantike) garantirao svome narodu (i drugim narodima Jugoslavije) nacionalna prava, ali i popravio život na razinu dostojnu europskog poštovanja, i onda odapeo prirodnim putem. Kad se podijeljeni svjetski poredak urušio, a Hrvatska našla na vjetrometini, postigla je svoj romantični cilj (državnu samostalnost) na valu svjetskih promjena. ali uz preskupu cijenu. Ta romantična je unutar Hrvatske teško zloupotrijebljena u pljačkaškim pohodima Hrvata nad Hrvatima. Tako danas "imamo" Hrvatsku koju nam je namaknuo "plavooki jahač " ("princ na bijelom konju") ali opet svu u tuđim rukama, nemilosrdnu i kriminalom premreženu. A svi koji su se poslije "jahača" redali samo su njega glumilisu, jer im je u svemu bio uzor, osim u gramzljivosti (jer "princ obučen u žuto a na bijelom konju" jest volio udoban život, rapir, klavir, žene, cigare ali ne i onu vječnu posesivnu karakternu crtu - dalmatinske ili hrvatske zagore tj. sklonost ka gruntu imanju, nekretninama - umro je posvojivši samo mali komadić srpske zemlje a svojim obiteljskim sljednicima je ostavio samo jednu klet i vinograd). Tako danas konačno "imamo" Hrvatsku, ali bez Hrvatske, koja opet trkom leti u Europu, koja će naivnom hrvatskom narodu oduzeti onu najdražu mu igrački radi koje se vjekovima napatio - da pod svaku cijenu ima svoju državu - pa čak i tu da nije važno kakva je.

U hrvatskoj povijesti jedini je bio državnik i vođa koji je imao sve romantične atribute "princa na bijelom konju", tj. domaćeg junaka koji je davao a da nije uzimao. U takvom feniksovskom sagledavanju raznih banova (od Derenčina do Jelačića), i raznih vođa (od Pavelića do Tuđmana) nažalost je jedini Tito bio onaj s kojim si se kao Hrvat mogao ponositi u Hrvatskoj (jer je bio Hrvat), u Jugoslaviji (jer je našim "smrtnim neprijateljima" Srbima stavio obje noge u jednu čizmu), i cijelom svijetu (jer je osobom bio daleko nadrastao gabarite malog balkanskog mutikaše).

Zato ovaj upit
Šta da radimo, feniks ptico što se dižeš iz pepela !?
treba sagledati u takvom kontekstu. Radi se o "fenomenu" koji se zove Tito. Oni koji ga mrze u sadašnjim novim spoznajama samo mu dodaju sjaj aureoli (koju možda i nema), a oni koji ga obožavaju mu pojačavaju romantičnu dimenziju (mada sam nije bio romantik nego živi pragmatik). No velika i tiha većina ga mitski doživljava u drugom i dugom kontekstu, u kontekstu "žar ptice" (koja se stalno obnavlja) jer u njenom sjaju nekako najlakše sami sebe možemo ogledati.

I kao i Smogi, ne želim se više ovim baviti, tim mitskim fenomenom zvanim "Tito", čija srž ne leži u njegovoj osobi (koju se lako može osporavati ili obožavati) nego u mitskim očekivanjima naroda (koja se obično tako lako proigravaju). Pred nama je mnogo posla u demitologiziranju naše pozicije, kao ljudi i kao nacije, jer narodu treba vratiti ponos koji je još jednom i ponovno proigran i gotovo uništen, sve u ime države bez sadržaja. (P.S.- Pišući o Grčkoj sam ustvari pisao o Hrvatskoj i Hrvatima.)

Tko je glasao

Umjesto odgovora: Kako sam

Umjesto odgovora:

Kako sam postao Titov fan?

Razgovaram tako prije koji mjesec s jednim prijateljem, nekadašnjim visokim partijskim funkcionarom, dugogodišnjim članom Predsjedništva CK SKH, između ostalog dotičemo se i Tita. Iznosim mu svoja razmišljanja i poantiram:
"Tita se može voljeti ili ne voljeti, slagati se s njime ili ne slagati, ali priznati se mora da je bio čovjek koji je u pozitivnom smislu obilježio 20. stoljeće."

On me samo pogleda i reče: "Čovječe, tolike godine te poznajem, prijatelji smo, a sve vrijeme nisam znao da si ti Titov fan." A ja sam mu samo ponovio riječi koje je u jednom razgovoru 1980., dva mjeseca poslije Titove smrti, meni rekao jedan španjolski neofašista, pripadnik neofrankističke stranke "Fuerza nueva".

Naime 1980., jedno dva mjeseca poslije Titove smrti, bili smo jedan prijatelj i ja službeno u višednevnom posjetu jednoj poznatoj španjolskoj privrednoj grupaciji organiziranoj kao kooperativno poduzeće. Kroz tvornice i pogone poduzeća provodio nas je tehnički direktor, vrlo obrazovan i pristupačan čovjek, s kojim smo u pauzama razgovarali o svemu, pa smo tako i "bistrili" politiku.

Na večer, dan prije našeg odlaska, izveo nas je na večeru i u jednom momentu rekao: "Znate, čekam već duže vremena priliku da s insajderima porazgovaram o Titu, da čujem mišljenje o njemu od nekoga, tko ipak razumije politiku, a živio je dovoljno dugo u državi kojoj je Tito bio na čelu."

Tada sam ja počinio grešku, a tek kasnije sam postao toga svjestan, jer mu nisam rekao svoje mišljenje o Titu, nego nešto što sam ja mislio da bi španjolski neofašista htio čuti o Titu, bio sam u mojem izričaju silno kritičan i žestoko sam "oprao" Tita.

Španjolac je pristojno saslušao, a onda rekao: "Pa da, kad u obitelji imaš globalno poznatu osobu, ona tebi predstavlja svakodnevnicu, s njom si na doručku, s njom se družiš, s njom razgovaraš kad želiš i o čemu želiš, pa i posvadiš se ponekad, ti joj znaš vrline i mane, ona je nedostupna za one izvana. E pa za nas izvana, moj gospodine, imali ste predsjednika koji je bio nekoliko puta veći od države kojoj je bio na čelu, jer njega se nije samo konzultiralo o brojnim svjetskim problemima, njega se pitalo", dodavši rečenicu koju sam naglasio u uvodu.

Pitao je tako, između ostalog, znamo li zašto je Nixon onako neočekivano posjetio Jugoslaviju 1972. i rekao da je došao zamoliti Tita da mu organizira suret s Mao Zedongom, jer je Tito, bez obzira na svoje nesuglasice s Maom, bio jedini koji je putem svojih prijatelja mogao privoljeti Maoa da pristane na sastanak s američkim predsjednikom.

Iznio nam je za nas nepoznate detalje o brzoj uspostavi diplomatskih odnosa između Španjolske i SFRJ, poslije Francove smrti, koja je s Titom bila dogovorena već prije toga i da je Castello Blanco, frankistički ministar vanjskih poslova, bio radi toga nekoliko puta tajno kod Tita.

Sutradan, u avionu, moj prijatelj u jednom trenutku obrati mi se riječima: "Stari, jesi li vidio tko smo i kakvi smo mi, da nam španjolski fašista treba reći tko je i što je bio Tito".

Da, taj detalj iz Španjolske me natjerao da počnem propitivati Tita i vrednovati ga po principu pluseva i minusa, došavši na kraju do zaključka da je Španjolac itekako bio u pravu, jer je Tito:

1. bio na čelu najvećeg antifašističkog pokreta, koji je doveo do pobjedonosnog kraja, a time i Hrvatsku preveo na stranu sila pobjednica nad fašizmom i osigurao joj pravo na postojanje.

2. vodio je Jugoslaviju putem razvoja, postupno je demokratizirajući, dovevši je do toga da je bila najsigurnija i najotvorenijaq država u svijetu

3. osnivač i neprijeporni lider Pokreta nesvrstanih, organizacije silno zaslužne za politiku detanta u blokovski suprotstavljenom svijetu, kao i oslobođenje brojnih zemalja ispod kolonijalnog jarma

4. otac je doktrine "Aktivne i miroljubive koegzistencije" pod motom da je bolje sto godina pregovarati o rješenju problema nego jedan jedini dan ratovati.

Zaključit ću s onom Bilandžićevom s kojom je pred nekliko godina poantirao svoje izlaganje o Titu u Evropskom domu:

"Vrijeme prolazi, a Tito se vraća sve veći i veći!"

Tko je glasao

Razgovaram tako prije koji

Razgovaram tako prije koji mjesec s jednim prijateljem, nekadašnjim visokim partijskim funkcionarom, dugogodišnjim članom Predsjedništva CK SKH, između ostalog dotičemo se i Tita. Iznosim mu svoja razmišljanja i poantiram:
"Tita se može voljeti ili ne voljeti, slagati se s njime ili ne slagati, ali priznati se mora da je bio čovjek koji je u pozitivnom smislu obilježio 20. stoljeće."
On me samo pogleda i reče: "Čovječe, tolike godine te poznajem, prijatelji smo, a sve vrijeme nisam znao da si ti Titov fan." A ja sam mu samo ponovio riječi koje je u jednom razgovoru 1980., dva mjeseca poslije Titove smrti, meni rekao jedan španjolski neofašista, pripadnik neofrankističke stranke "Fuerza nueva".

Tako se radi s diletantima.

Pitao je tako, između ostalog, znamo li zašto je Nixon onako neočekivano posjetio Jugoslaviju 1972. i rekao da je došao zamoliti Tita da mu organizira suret s Mao Zedongom, jer je Tito, bez obzira na svoje nesuglasice s Maom, bio jedini koji je putem svojih prijatelja mogao privoljeti Maoa da pristane na sastanak s američkim predsjednikom.

Tako se diletante pretvara u odane pse, koji više ne misle svojom glavom. Drug Mao je bio velemajstor u tome, pred kraj je tim forama za zabavu organizirao kulturnu revoluciju, milijune su pretvorili u sapun a svi jedni drugima ispirali mozak i sve. Drug Tito je to isto izveo puno bolje, naredio je drugovima Bevcu i Bakariću da rješe zabavu na zajednički račun i bdiju da se to što prije razbukta i očara istok i zapad, sjever i jug (po beskrajnim kontinentima žene su najgorljivije spremne čekale i našeg zadnjeg šarmera, hladne Šveđanke su nam uzbuđeno donosile svoje čuvene sise na provjere a druga Tita kao faraona nad faraonima su dočekivali milijuni diljem svijeta).

P.S. U pozadini priče je najveći muljator zadnjeg doba, Kissinger, koji je asistirao kvekeru (čitaj - koministu) Nixonu u prekrajanju imperije i svijeta te Titu uvalio stari izlizani trik, koji uvijek pali - uvalio mu je puno više love. A faraon je, naravski, to znao iskoristiti iznad ikakvih poznatih granica, pod stare dane je najednom od starca koje je i Jovanka šutnula eksplodirao u najneodoljivijeg šarmera u povijesti, svjetski jebivjetri a la Carlo Ponti su mu dovodili svoje turbo žene (Sofija Loren) da utaži njihove burne strasti za njim.

To (guranje malo više love) ti od tada imitiraju svi naši drugovi, a u zadnje doba su se u tome naročito istakli drugovi Čačić, Sanader i Bandić.

Tko je glasao

Tu je vec 63 komentara pa cu

Tu je vec 63 komentara pa cu sasvim nevazno dodati i 64.A po broju komentara ispada da je ova tema trenutno najinteresantnija u Hrvatskoj.Tema stara 60-70 goodina.
To znaci da nam je dobro, svi smo happy, a pomalo i dekadentni od prevelikog napretka.Pa se bavimo deplasiranim temama da bi nam proslo vrijeme.
Ne da nam nuzno treba MMF, nego nam ocito treba i defektolog i cuvar.
Ovakve teme se raspredaju na povijesnim simpozijima i starackim domovima.
Stvarno ne kuzim kome vise nije jasno da je Tito bio antifasist upravo kao i Staljin.A da nikako nije bio demokrat kao ni drug Staljinko.Tito je naprosto bio bezobzirni hedonist koji je zivio od prislinog ocuvanja jadranske obale od pristupa na nju Rusa, a neki put i Amera.OD 1952/3 Tito direkno radi sa SAD drzavnim sekretarom Dullesom koji je kljucna americka figura iz sjene.Tada stize i jaca lova."Nesvrstani" su bili Tiletov job za Dullesa koji je dogovoren krajem 50-ih..Cilj je bio izmisliti neutralne tj. nesvrstane i svakako odbaciti Ruse od priblizavanja Blistoku ( Egipat) i priblizavanje Kine Indiji.To se kasnije nakon Dullesove smrti odobrilo i nakon starta 1961. nastavilo honorirati. Za to vrijeme je Kardelj pisao sulude ekonomske strategije koje su drzavu vodile u propast svakih 5-10 godina.Onda su opet Ameri davali $ da se guzica i obala ne preda Rusima i tako u krug.Bravar se jasno provodio kao Car, a sklon je bio dekadenciji od kad mu je narastao 1 zulj na junackoj ruci poslije 1,5 metara zavarene ograde.Od tada se prebacio na demagogiju kojom si je prisustio pun zeludac a kasnije sve moguce igracke i produkte dekadentnog zapada.53 rezidencije, lovista rollce, jahta, gliseri Riva, lov po Indiji, Africi, zderacina, Chivas, kubanske cigare, vina i svega sto je htio.
Sad vise nema nacina za otpis dugova pa bi to trebala biti vaznija tema.

Tko je glasao

Bravo @ G-news! KOnačno je

Bravo @ G-news! KOnačno je netko u 10 suvislih rečenica rekao srž.
Ja to nisam u stanju jer, kako kaže @Feniks - nepismen sam;
-makar ja mislim da je to zapravo zato što su mi partizanske horde bez razloga pobile preko 30 članova najuže i šire obitelji nakon 1945. samo da se dočepaju njihovih imanja.

Tko je glasao

Je ovaj je jednako suvisao

Je ovaj je jednako suvisao kao i ti!
Gdje se još bezvezna naklapanja smatraju suvislim!
I veliš da su ti "partizanske horde bez razloga pobile preko 30 članova najuže i šire obitelji nakon 1945. samo da se dočepaju njihovih imanja".
A što su ono bili i što su radili '41. - '45., znaš one koje su osuđivali prvo prijeki vojni sudovi, a kasnije redovni sudovi, na kazne smrti i konfiskaciju imovine, nisu bili baš nitko u službi okupatora i njegovih slugu.
A neki su vjerojatno zaglavaili i kao pripadnici "časnih" križarskih bratstava.
To je ovo bez razloga.
I ti misliš da si pismen zato što znadeš pisati, samo biti pismen je malo više od toga.
Tu ste ti i Gnjus jednaki.

Tko je glasao

Majmune, moj otac je bio

Majmune, moj otac je bio pripadnik krizara. Ponosan sam na nj. Molim te ne vrjedjaj mi oca. Bolje jebi svog.

Tko je glasao

@feniks, misliš da je

@feniks, misliš da je braniti svoju imovinu od kolektivizacije, kolhoza i sovhoza zločin?

Zapravo, za vas koji ste bili prije 1941. kokošari, klošari i frenteri na čelu sa svjetskim hohštaplerom Titom i jeste to bio zločin.

Eto vidiš kako su ti Hrvati površni - nisu te ubili ni ustaše ni križari!
Baš smo mi neki aljkav narod.

Tko je glasao

Oprosti @Feniks, možeš li

Oprosti @Feniks,
možeš li mi provjeriti, pitaju me neki ljudi sa ovih stranica, da li je istina da je Milinović toliko unaprijedio hrvatsko zdravstvo pa sada svaki pacijent Stenjevca i Vrapča ima PC i internet?

Nije mi poznato zašto ne pitaju Tebe osobno, ali valjda misle da sam ja neka faca glede mog "imena" koje je već danima na vrhu s desne strane.

Tko je glasao

Oprosti @Zoran Oštrić,

Oprosti @Zoran Oštrić, tebe sam zaboravio pitati isto što i @Feniksa!

Ti bi to svakako morao znati kao "javna osoba", jel Milinović stvarno to odradio ili je samo "patka"?

Znaš, mi u provinciji, tj. Republici Hrvatskoj, smo daleko od informacija pa je jedini način da saznamo što se događa u crvenoj Banditerosovoj prijestolnici - da vas pitamo.

Tko je glasao

Nisam skužio na što si ti

Nisam skužio na što si ti ono ponosan, pa mi rekoše neki da si ti zapravo ponosni nositelj PTSP-a prvog reda, a ti su, koliko je znano, revni posjetitelji institucija za psihičku rehabilitaciju, znači da iz prve ruke znaš i ne trebaš nikoga pitati.
S drugee strane opet i samom Milinoviću si bliži, jer je on bi "čistač" M. Norcu i T. Oreškoviću, a kako si i ti Norac, jer svi ste, sjećaš se ...

Inače ovdje nema ništa iznenađujuće za mene, ja sam samo čekao kad će koji od vas krenuti ad hominem, jer samnom argumentirano raspravljati niste u stanju.

Tko je glasao

@Feniks, ti bi u ratu

@Feniks, ti bi u ratu poginuo u prvom satu - pucaš nasumično i na sve strane, odaješ si položaj pa te snajper sa druge strane skine jednim hicem.

Loši su Ti "informatori", nazovi starog Jožu ili drUga mu Josipa (negdje oko Karlovca - u vikendici je vjerojatno), možeš i sineka trećeg Josipa a koji je navodno Mesićev savjetnik:

Svi tri će Ti reći da @jelenska nema PTSP; da nikada nije pohodio takve bolnice zbog sebe već samo dolazio posjetiti nešto slabije suborce koji su "pukli"; rekli bi Ti isto tako da ja nisam Norac i da mu po godinama skoro mogu biti tata; rekli bi Ti da sam još 2000. tražio kao član Vlade Republike Hrvatske da se za zločine HV sudi u Hrvatskoj...
Uostalom, kome ja to pričam, gubim vrijeme a trebam napisati par rečenica druge vrste.

P.S. Nisi ti puno toga skužio a naročito ne ono na što sam ponosan. Osim toga, ponos, čast i moral su za tebe nepoznati pojmovi.

Tko je glasao

I Jožu i Josipa

I Jožu i Josipa karlovačkog poznam, onog trećeg ne poznam, s tim se sojem nisam družio.
A ako zaista nemaš PTSP, onda si prirodno "nadaren", pa si valjda i škole završio prema programu za one s posebnim potrebama.
Mislim da se nitko ne treba čuditi stanju u Hrvatskoj, ako su i takvi bili članovi Vlade.
Pitao sam tako svojedobno jednog od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj, kad bi Račan postao predsjednik Vlade da su reformirani komunisti zadržali vlast.
Bez oklijevanja mi je odgovorio: "Nikad, mi smo vodili brigu o tome tko je predsjednik hrvatske Vlade."

Tko je glasao

Oprosti, zaboravih, nisam

Oprosti, zaboravih, nisam pohađao nikakve posebne škole osim što sam doktorirao,
- smjer: životna škola/škola života.

Pošto ti nisi živio život već životario u sjeni svojih "velikana" - nemaš saznanje koje sve nauke i vještine poznajem.
Bolje da to nikada i ne saznaš.

Tko je glasao

Sva tri Josipa su iz istog

Sva tri Josipa su iz istog kruga.

@Feniks, vidiš kako je to jednostavno - Ti budeš sigurno jednog dana član Vlade!
Kada sam ja ovako nesposoban to bio - za tebe će to biti "luk i voda"!

Imaš samo jedan problem: Gospodin Ivica Račan neće biti predsjednik te Vlade kao što je bio one koje sam ja bio član.
Umro je; i da Ti budem iskren - bilo mi je više nego žao kao što mi je i svakog čovjeka žao koji umre mlad, ili relativno mlad.

P.S. Kada saznam tvoje puno ime i prezime svim ću se snagama boriti da što prije postaneš član neke nove Vlade; stvarno će sve biti puno bolje....
Likovi poput tebe misle: - da je meni pet minuta vlasti, sve bih riješio!

"Problem" je što takvi likovi nikad ne dočekaju tih "pet minuta", ali to je samo njihov problem, nije DRŽAVNI problem.

Tko je glasao

Moram te razočarati, ja sam

Moram te razočarati, ja sam u godinama kad se karijera više ne pravi, a onda opet mislim kako je jedno igrati u timu A. Markovića, a nešto sasvim drugo u onom I. Račana.
I nisam od onih koji misle da se oko njih vrti svijet i da sve mogu sami, naučio sam da je organizacija jednako važna kao i izbor pravih suradnika.
Kako bi itko išta mogao rješavati s takvim mlatimudanima kao što si ti?

I zašto imaš potrebu saznati moj pravi identitet, kako to da ja nemam potrebu saznati tko si ti?
Pa i kad saznaš, ja te u tome niti mogu niti želim spriječiti, nećeš postati ništa pametniji, ništa od mojeg znanja neće prijeći na tebe.

Tko je glasao

Da, ta dva tima su značajno

Da, ta dva tima su značajno različita, moj @Feniks.
Jedan je jugoslavenski a drugi je hrvatski.

Kako bi itko išta mogao rješavati s takvim mlatimudanima kao što si ti?- @Feniks

Stvarno si se proslavio gornjom rečenicom... pa tako uopće ne mislim da išta od tvog "znanja" treba prijeći na mene.

Ja sam ti samo običan mali Hrvat, šljaker obični domaći hrvatski; "gradiozno" djelo Markovićeve YU me uopće ne zanima jer je on omogućio Slobodanu Miloševiću pokolj po cijeloj bivšoj YU i uopće mi nije jasno kako si ti tako pametan i sposoban bio toliko nesposoban da to zaustaviš.

Vidim da si i dan danas ostao samo ortodoksna komunjara i jugoslavenčina a od toga su već svi prisebni davno odustali.

P.S. Nastavljam dalje čitati zanimljivu knjigu u očekivanju tvojih mudrih komentara.

Tko je glasao

S jedne strane stola posadim

S jedne strane stola posadim Antu Markovića, a s druge strane sve vas članove Račanove vlade, garantiram da sam Marković, bez obzira na vremešnost, zna više od svih vas.
On je u životu zaboravio više nego ćete vi ikad znati.

Što je to Marković omogućio Miloševiću?
Zar time što mu je Tuđman uskratio podršku kad je htio da se u Skupštini Jugoslavije donese set zakona kojima bi se legaliziralo pitanje otcijepljenja?
Vama je rat trebao, ne za osamaostaljenje Hrvatske, valjda ja dans svakom pismenom jasno da za to nije ttrebalo ratovati, već za podjelu BiH i izgon Srba.

Tko je glasao

@Feniks, kada je taj tvoj

@Feniks, kada je taj tvoj Ante tako pametan, kako to da nije zadržao YU u komadu i spriječio rat?

Naravno da nije trebalo ratovati, trebali smo se predati tebi, Anti Markoviću, Slobodanu Miloševiću i Šešelju + Kadijeviću i Ađiću ili kako se već svao onaj četnik u generalštabu sa petokrakom na glavi a to je potpuno isto kao i kokarda.

Alaj bi to bila ekipa!

Međutim, uzalud vam snovi, nikada više to neće biti. Tvoja voljena YU je za sva vremena pokopana a pokopali ste ju sami. Mi smo vam samo održali "opelo"!

Možete sada cviliti, plakati, demonstrirati, vrijeđati... ali YU uskrsnuti niste u stanju.

Uzalud vam želje da su svi branitelji redoviti posjetitelji ustanova za liječenje PTSP-a.
Vidiš, ja nisam ... i čekam vas zdrav, iskusan i snažniji te odlučniji nego što sam ikada bio.

Tko je glasao

jer samnom argumentirano

jer samnom argumentirano raspravljati niste u stanju
Ma, možda bi netko od nas i pokušao, al' ti svoje "argumente" ljubomorno čuvaš i ne želiš ih podijeliti s nama, nego nas upućuješ da sami istražujemo Pavelićeve papire.
Eh, gdje su nestala ona stara dobra vremena, kad se s "bandom" nije ni moralo raspravljati, nego se znalo "šta takvima sleduje"?

Tko je glasao

A eto "sleduje" im mirovina

A eto "sleduje" im mirovina kao pripadnicima "hrvatske domovinske vojske".
HZMO očito ne zna da daje mirovine onima koje su partizani prvi puta ubili kod Bleiburga, drugi put u "kolonama", treći put u nekom od sabirnih logora ... tako da bi na kraju skončali kao umirovljenici kod svoje kuće.

Tko je glasao

Logika ubojica je i nakon 53

Logika ubojica je i nakon 53 godine ista.

Tko je glasao

A, eto, nitko nije savršen,

A, eto, nitko nije savršen, pa ni vi niste bili temeljiti.
Nego, reci ti meni, kako je moguće da je (stanje iz rujna 2006) više od 60 godina nakon završetka WWII na platnom popisu HZMO-a bilo još uvijek 55.708 boraca?
http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/statisticke_informac...

Tko je glasao

A što misliš koliko će za

A što misliš koliko će za pedeset godina biti u mirovini "jelenskih" od njih 500.000, s time da najveći dio AF boraca ima jedno jedino pravo a to je ratni staž u dvostrukom trajanju, nikakve drugačije mirovinske osnovice za njih nije bilo i nisu umirovljavani s 24 godine života i s tri godine staža.
Taj će brat bratu 60 godina primati mirovinu.
A mirovine više nego dvostruko više, valjda zato što su AF borci ratovali protiv najmoćnije vojne sile ikad, a samo jedna bitka, ona na Neretvi, bila je po angažiranim snagama i žrtvama veća od čitavog DR.

Tko je glasao

Nisi naročito bistar a ni

Nisi naročito bistar a ni obaviješten. Hrvatski branitelji imaju danas prosječno 51. godinu.

Što se mene tiče, zahvaljujem na željama za dugi mi šivot - po tvome imati ću skoro 120 godina kada umrem.

Bez vojne mirovine ili braniteljske;
počeo sam raditi 1.07.1974.
Prilično staža zar ne?

Tko je glasao

Dao sam minus zbog teme.

Dao sam minus zbog teme. Dosta više partizana, ustaša i ostalih fosila. I da hrvatsko društvo nije ovako podijeljeno, opet ova tema na bi imala nikakvog smisla. Ratovati oko davno prošlog sukoba može rezultirati samo općim porazom svih. Jasno je da ljudi gaje iluzije i da se nikad neće odreći svojih iluzija i da su spremni za njih i ubiti i poginuti, ali zašto mi dopuštamo da nas se s time terozirira? Koga danas više briga za Tita i tko i što je on bio i kome će to išta pomoći? Povijesne istine su manje vrijedne istine, usudio bih se reći nepotrebne istine. Na žalost, takve koji ratuju stare ratove se namjerno gura i favorizira jer su njihove teme bezopasne za establishment i time takvi postaju samo lutke na koncu. Veliki broj mahača Titovim slikama bi popio kavu i s Hitlerom osobno samo da od toga ima koristi.

Tko je glasao

Nitko tebe ne terorizira,

Nitko tebe ne terorizira, jer te nitko ne može natjerati da čitaš ono što nećeš.
I ne radi se ovdje o partizanima i ustašama, već o povijesnom revizionizmu, pokušaju prekrajanja povijesti, radi se o puzajućem fašizmu i pokušaju obračuna s antifašizmom kao civilizacijskom tekovinom i svjetonazornim principom.
Kao što sam već napisao:

"Ali fašizam postoji i to ne samo kao autoritarna nadgradnja, koju kapitalizam koristi s vremena na vrijeme, već i pogubna ideologija koja puzeći nagriza društvo. Ta ideologija vidljiva je u porastu arogancije kod ljudi, porastu arogncije kod nadređenih, porastu velikodržavnog autoritarizma, a jednako tako i ljigavog paternalizma KC.

Fašizam je ona jaka ruka države koja će te ubiti kad se kasno noću vraćaš kući ili će te smaknuti u zatvoru u kojem si završio radi nekiliko stabljika indijske konoplje.

Fašizam je jednako arogancija posjednika i poduzetnika koji se kockaju našim životima kao i homofobna opsesija KC.

Zato u čitavom svijetu slave one koji su u borbi protiv fašizma položili svoje živote radi želje da vide svijet bez fašizma, što znači svijet pravde i jednakosti, što je suština antifašizma."

Eh da, borce protiv fašizma u čitavom svijetu slave, a što im kod nas rade?

Tko je glasao

Povijesne istine su manje

Povijesne istine su manje vrijedne istine, usudio bih se reći nepotrebne istine.

Besmislica. Naš problem danas nisu povijesne istine, nego neistine.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ja moram ostati

Ja moram ostati suzdržan!

Ako opet budem pokušao pokazati kako je bez veze više brbljati o vojnim ili političkim silama iz tog razdoblja opet će me netko brendirati/etiketirati u YUtarnjem listu sa velikim odobrenjem Sanaderovog prijatelja Pleše koji je slučajno glavni urednik tamo! :)

U nadi da se nikada više ne ponovi dnevnik o vojnim i političkim silama iz vrimena drugog svitskog rata dajem komentar ovdje koji služi kao veliki MINUS bilo kojem dnevniku ili incijativi koje samo bude duhove tame i zla!

Zdavo, vozdra, Bog kolege i kolegice.

Nadam se kako neće nitko moći ovaj komentar pretvoriti u desničarsko ili ljevičarsko trkeljanje :)

Jakša Matovinović

Obrisan

Tko je glasao

Tema je prosvjed (je li to

Tema je prosvjed (je li to baš prava riječ) za promjenu imena jednog trga i moguća potreba za protuprosvijedom.
To je jedna od aktualnih tema, ili možda imaš neku informaciju koja bi ukazivala da nije tako?
Dosta više partizana, ustaša i ostalih fosila.
Ako ne želiš sudjelovati ili nemaš svoje mišljenje o ovom, ne trebaš sudjelovati.
No završetak tvog komentara
Veliki broj mahača Titovim slikama bi popio kavu i s Hitlerom osobno samo da od toga ima koristi.
sugerira da ipak imaš neko mišljenje i nije ti ga problem izreći.

Sad kad si to rekao, ja ću ti reći da meni to tvoje i nema baš neke logike. Meni je, recimo, puno logičnije da samo manjina od ljudi koji briju na nepopularne stvari (poput nošenja slika nekih bivših diktatora) gleda svoju korist, dok je većina ipak idealista.
Imaš li neke argumente za suprotno?
Ja imam samo iskustvo koje mi govori da će oni koji gledaju svoju korist biti turbo konformisti - dakle, u SRH su bili turbo komunisti i turbotitoisti, u RH turbo Hrvati i turbo katolici. Biti turbotitoist u RH je podjednako lukrativno kao što je bilo biti turbo katolik u SRH. Siguran sam da kužiš što želim reći.

Tko je glasao

Da nisi istrgnuo onaj dio o

Da nisi istrgnuo onaj dio o iluzijama, shvatio bi što sam rekao. Iluzije su važna pokretačka snaga i jako se lako iskorištavaju.

Tko je glasao

Da si pročitao što sam

Da si pročitao što sam napisao, shvatio bih što sam rekao.
(Glupo je tako komunicirati, zar ne?)

Post ti je kratak i jednostavan. U zadnjoj rečenici si iznio tezu koju sam komentirao.
Ne vidim zašto bih trebao citirati cijeli post ni zašto bih trebao komentirati svaku tvoju rečenicu.
Komentiram što želim, kad želim i kako želim, baš kao i ti.

I zbilja se trudim ne izvlačiti iz konteksta.

Tko je glasao

Ljudi, skinite se više s

Ljudi, skinite se više s ustaša i partizana, te promašenih inicijativa..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Okupit ćemo se kao i 09.

Okupit ćemo se kao i 09. 02. 2008. na Trgu Maršala Tita, da se suprotstavimo proustaškom i profašističkom društvu,
Koliko se sjećam kada se događalo ovo:
http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=47397
nitko se 's druge strane' nije pozivao na protuprosvjed.
Jeste toliko otišli daleko u svojoj toleranciji i demokratičnosti da vam smetaju svi koji dručkije misle?
Nešto me to podsjeća na prijašnja vremena!
Ili vam 'društvo' postalo savršeno , utopija , pa vam šačica ustaša i klerofašista remete idilu?
Neću o Titu (obećao sam nekome), ali ću dodati još ovo:
Još jedan u nizu pokušaja pripadnika vučjega čopora da nametnu svoju političku korektnost.
S ovim završavam jer doista nije vrijedno ničijega vremena i truda uopće reagirati na ovakve tekstove... (i sam se pitam što mi bi?)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jao :) Mislim da bi bila

Jao :)

Mislim da bi bila bolja ideja organiziranje igara poput onih kojim se danas ozivljavaju vremena iz srednjeg vijeka. Lijepo se napravi rekonstrukcija bitke koja se dogodila prije skoro 70godina, kandidata koliko vidimo iz prilozenog ne nedostaje, za obje strane, i to za bitku epskih razmjera. I pazi sad sto je tu najbolje. Live TV prijenos, lova na marketingu se obrce (a koliko mi se cini gledanost bi bila..ono..mrak), pa cak i oni koji prate uzivo obrcu debrecinke, cevape, kotlovinu. Sve u svemu svi uzivamo i konzumiramo hrvatsko™, u svakom smislu.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Nadam se da hrvatski narod

Nadam se da hrvatski narod ipak nije tako glup da ne raspoznaje protucivilizacijsko dejlovanje šačice profašista i da neće nasjesti na njihovu propagandu.
Ja se ne nadam nego znam, kao i svi, da ti financijski derivati neće odigrati neku ulogu, kao ni ustaše kojih od 1945.g. nema (uglavnom pobijeni) i partizani kojih ubrzo nema i partija je preuzela sve (nešto pobila, nešto rasturirala ...).

Nego daj iz titoističke pozicije odgovori na neka pitanja koja se ne postavljaju, a koja su nam i sada u igri i biti će, pod najpovoljnijim okolnostima, kakvih desetak generacija:
- kako to da se Titu, a da se nije ni ohladio, njegovi najčišći i najlojalniji nakon puno etapa čišćenja i uspjeha, odmah sve rasturali pa i sebe, Bakarić Milku Planinc radi krize derivata kao sada i kao da je radila na svoju ruku i mislila svojom glavom, general Ljubičić brzo preuzeo JNA i velikosrpske ruke i tim slijedom je rasturena SFRJ i narodi su se redom morali grčevito tući s tom silom za opstanak, neki prestrašno, svi komunisti zabili posmrtni kolac u srce revlucije i prešli na stranu tako duboko poraženog naprijatelja (najviše u Srbiji, svi u četnike);
- ono što je sada naglo najaktualnije, a stalno je bilo, kako da su partija i s njome povezane avangardne snage uspjeli odavno sve osvojiti i hapati, od svih generacija prije do 20 idućih, te da je već odavno, npr. odmag po Titovoj smrti rekla "vi ostali drugovi, jebite se kako znate";
- narod još više čudi i zbunjuje kako to da su i dalje sve iste titovske snage, od Mesića i Luke Bebića odnedavno i Sanader a Mićo Bandić i drugovi s Peščenice da ne govorimo, do mlađih kao sekretar Sveučilišta Jure Radić i tako redom, ama baš svi, a najednom problemi oko imena Titova trga, koji ih je učinio tako uspješnim, zajedno sa svojim vjernim generalom, penologom i drugima;
- kako to da hladnu zimu i financijsku krizu 2008.g. titositičke snage nakon svega toga dočekuju prepune i sa razmjerno najviše rezidencija i nekretnina u svijetu (stanova, kuća, vikendica, poslovnih prostora, auto cesta ...) te casha i zarad od derivata s tim u vezi dok ostali titoistički manje fascinirani i adaptirani dio naroda, koji je preživio likvidacije i čistke i etape, te nove generacije naroda, dočekuju sa svjetski rekodnim dugovima, kamatama na kamatu ...;
- i zadnje ali ne možda kao zadnje, da li mislite da je toj antifašističkoj i kulturnoj revoluciji pod vodstvom Tita, tom nečem najimpresivnijem u svijetu, došao kraj i bankrot te slijedi kontrarevolucija, ili mislite da se tekovine mogu nastaviti i kako. U razmatranju nastavka molim uzeti u obzir bar malo trijezne glave pa i čuda, jer je revolucija samu sebe nakon tako impresivnih napredovanja dovela u bruča koji to više steže to se vše pokušava, a za razilku od Sutjske nema ni Koče Popovića (počišćen je u zadnjoj rundi, kada su čišćeni zadnji koje nešto misle, kako se je sam izrazio) ni dalmatinskih partizana koji bi pogibijama probijali obruč i izvačenje Vrhovnog štaba i revolucije iz obruča, ne samo da nema nego udarne snage revolucije stežu obruč.

Tko je glasao

U kojem vremenu ti živiš?

U kojem vremenu ti živiš? Kad će te više izumrijet?

Tko je glasao

Kako sam naveo jedan od

Kako sam naveo jedan od ispusnih ventila kako je vidljivo iz ovih natpisa i komentara i dalje dobro radi i ispusta visak uzavrele pare. Kome nije jasno neka malo razmisli i zasto jedni bacaju udice i zasto se drugi kao glupi sarani na te udice love.
Gospodo draga da li postoji komisija za imenovanje ulica i trgova?
Da li postoji procedura za preimenovanje ulica i trgova?
Da li smo mi danas na nivou onoga sto je netko prije odprilike 20 godina najavljivao: institucionalno i vaninstitucionalno?
Sada kad se razotkriva na koji nacin vlast vlada i kamo nas je Sanader odvezao u petoj brzini mi se raspravljamo o ovim stvarima.
Nadalje drugovi antifasisti zasto niste masovnije prosvjedovali kad su na koncerte nekih dolazili sa ustaskim znakovljem mozda vas je onda bilo vise strah jer je bilo dosta masovnije nego od svarca i Lucicke te sacice zaludjenika.

Tko je glasao

Nešto sam primjetio. Svaki

Nešto sam primjetio. Svaki put kad se na Pollitika.com pojavi istovremeno nekoliko kvalitetnih članaka i bukne pozitivno usmjerena diskusija - pojavi se dnevnik na temu ustaše/partizani.

Tko je glasao

Ništa ti nisi primijetio,

Ništa ti nisi primijetio, ovdje se radi o fašizmu i antifašizmu.

Tko je glasao

kaš potoriti,zaudaraš na

kaš potoriti,zaudaraš na crkotinu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci