Tagovi

Korak prema pravnoj državi, dva prema hajdu?iji

Ovaj je tekst motiviran je s nekoliko indiskrecija. Crtice o kojima neki nešto znaju, o kojima neki drugi nešto naslu?uju ali o kojima zapravo najve?a ve?ina ?ak i onih zainteresiranih nema ni najmanjeg pojma govore više hrvatskoj stvarnosti i 'pravnoj državi' od bilo kakvih zazivanja pravne države kojima nas danomice zasiplju naši politi?ki odli?nici. Iz onoga što slijedi mogu se izvla?iti svakojaki zaklju?ci; sve jedan porazniji od drugoga. Politika (sa svojim protagonistima) koja nas okružuje se u svjetlu ?injenica koje slijede pretvara u smrdljivu kaljužu kroz koju pristojni ljudi kro?e jedino u ?izmama. Na žalost, protagonisti hrvatske politi?ke scene uživaju u tome svinjcu poput divlje prasadi istovremeno uvjeravaju?i sve nas u gledalištu da je sve ono što vidimo pred sobom samo privi?enje. O?ito je da na nejasnu granicu izme?u kriminala i politike i op?e srozavanje bilo kakvog javnog morala na najnižu mogu?u granicu treba gledati kao na kroni?nu bolest hrvatskog društva. Ima li uop?e razlike izme?u morala politike i morala kriminala i kako je u tome odnosu srodnih duša mogu?e napraviti distinkciju izme?u npr Jelavi?a (u njema?kome zatvoru) i Bandi?a (zagreba?kog gradona?elnika) ili još gore, izme?u Stjepana Mesi?a (hrvatskog predsjednika) i Silvija Berlusconija za kojeg se barem otvoreno može pisati da je doslovni vlasnik talijanskih medija ali istovremeno da povremeno uspijeva promijeniti talijanski ustav ali i krivi?ni zakonik kako sam ne bi završio u zatvoru?
Od Bandi?evih eskapada kad je rije? o zakonu i zakonitosti, staje pamet. Potpuno je nevjerojatno kako je mogu?e raditi što taj ?ovjek radi a istovremeno i dalje ostajati na položaju na kojem se nalazi – osim, ako naravno, upravo položaj nije ono što mu pruža zaštitu i uto?ište. U takvome slu?aju mi me?utim ne živimo u pravnoj državi ve? u hajdu?koj jazbini. Pogledajmo dakle jedan nepoznat podatak iz Bandi?eve karijere zagreba?kog gradona?elnika...
U ovome trenutku pravosudni organi imaju otvorenih 250 krivi?nih slu?ajeva u kojima je Milan Bandi? glavni a ponekad i jedini protagonist. Što se doga?a s tim 'slu?ajevima', obra?uje li ih netko; koliko sudaca se bavi vrlinama Milana Bandi?a? Poznato je (svima onima koje to zanima) da Uskok gostuje u Bandi?evom Holdingu gotovo stalno pa bi ?ak bilo oportuno otvoriti u gradskom poglavarstvu zaseban Uskokov ured koji bi se bavio oblacima kriminala koji se dižu iza Bandi?a kao što se diže prašina iza trka?eg konja. Poznato je i da se preko 60% sve nabave u Holdingu vrši direktnom nagodbom iako je to prema pozitivnim zakonskim propisima dozvoljeno samo u izuzetnim slu?ajevima. A opet , osim prikupljanja dokumentacije, što je rezultiralo i s ve? spomenutih 250 krivi?nih prijava protiv gradona?elnika Zagreba - ne doga?a se ništa. O?ito je da se u pozadini odigravaju neke posve mra?ne igre. Kakve su to dakle igre?
Što dakle rade pravosudni organi, javni tužilac, suci i svi ostali zaduženi za funkcioniranje pravnog sistema u Hrvatskoj? U ?emu je razlika izme?u Bandi?a i prosje?nog gra?anina kad se radi o jednakosti pred zakonom?
Indiskrecija broj 1: Ovih smo dana doznali zanimljiv podatak u vezi s Ustavnim sudom Hrvatske. Tamo se naime nalazi jedan predmet; tužba gra?anina XY protiv gradske uprave odnosno Milana Bandi?a. Taj se gra?anim privatno poznaje s jednim od ?lanova toga suda (o kome se radi zasad ostaje tajna) pa je tako posve privatno zatražio informaciju o razlogu zbog kojeg se oteže s procesuiranjem toga slu?aja?
Evo odgovora kojeg je ?lan Ustavnog suda dao svojem prijatelju gra?aninu XY: Daj pusti to, nije u ovome trenutku oportuno potezati taj problem. Razgovarat ?emo s njime (Bandi?em) pa ako ne uvidi da je u krivu, po?et ?emo raditi na tome.
Uop?e ne ulaze?i u privatne odnose ?lanova suda i njihovih prijatelja koji nekim slu?ajem imaju aktivne slu?ajeve pri Ustavnom ili Vrhovnom sudu, postavlja se pitanje kakva je uloga 'oportunosti' u radu pravosudnih organa Republike Hrvatske? Što zapravo radi taj sud i koliko je on samostalan u odlu?ivanju u predmetima kojima se bavi? Na osnovu ?ega suci odlu?uju kad je oportuno baviti se nekim slu?ajem a kad nije, i ako o tome ne odlu?uju oni, tko je taj tko o tome odlu?uje?
Idemo dalje...
Akcija 'Indeks' ovoga je ljeta razbudila zagreba?ko sveu?ilište. Nakon što se ve? godinama pri?a da se na pojedinim fakultetima u Zagrebu kupuju ispiti, Uskok je ljetos izveo efikasnu akciju i pohvatao nekolicinu profesora i studenata Ekonomskog fakulteta koji su se istakli u uvo?enju slobodne trgovine u visokoškolski sistem. Do današnjeg dana krivi?ni je postupak završen i nekolicina studenata dobila je uvjetne kazne; što se ti?e profesora, slu?aj je i dalje u fazi 'obrade'...
No onog najzanimljivijeg nema u ovoj pri?i. Radi se naime o drugom dijelu dvojca fakulteta na kojima je bilo mogu?e kupovati ispite. Svima je poznato da se radi o zagreba?kom Pravnom fakultetu. O tome da se na 'Pravu' moglo kupovati ispite, u javnosti se šuška godinama. Zašto je dakle Uskok izveo akciju na Ekonomskom fakultetu ali ne i na Pravnom fakultetu? Jesu li predistražne radnje pokazale da na Pravnom fakultetu nije bilo slu?ajeva kupovanja ispita? Ni govora!
Indiskrecija broj 2: Uskokova istraga na Pravnom fakultetu obavljena je ali kona?ni korak, uhi?enje profesora upletenih u igru nije napravljen. Zbog ?ega? Zbog toga jer je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi? direktnom intervencijom kod Uskoka zaustavio ovaj posljednji korak..
Ova 'indiskrecija' relativna je – u sveu?ilišnim krugovima ovo je poznato ve?em broju ljudi.
Ove dvije crtice kakvima sasvim sigurno obiluje hrvatski pravni sistem dovoljne su da našu 'pravnu državu Hrvatsku' definiraju kao apsolutnu laž. Ako Ustavni sud Hrvatske nije u stanju procesuirati samo jedan od 250 aktivnih sudskih slu?ajeva s kojima je u vezi Milan Bandi? jer 'nije vrijeme'; ako predsjednik države može zaustaviti nezaustavljivi Uskok, o kakvoj mi to pravnoj državi Hrvatskoj govorimo? S obzirom na dosadašnja iskustva u slu?ajevima kojima se bavio Uskok, ako se nije radilo o dilerima droge, praksa je jednaka: ?im je viši položaj optuženih, duže traje procedura i maglovitiji joj je ishod. 'Pravna država' samo je paravan, igra rije?i, prijevara...
Hrvatsko je pravosu?e pod apsolutnom kontrolom politike i to uglavnom onih najviših protagonista na politi?koj pozornici. Predsjednik države, predsjednik vlade, predsjednik Sabora o?ito mogu u?initi sve što im padne na pamet kad je u pitanju pravni sustav u državi.
Kakve veze ima Stjepan Mesi? s Uskokom i odakle je doznao za Uskokovu istragu na Pravnom fakultetu? O?ito je da je to doznao sa samog fakulteta i to od nekog tko je trebao 'nastradati'. Zašto Mesi? štiti nekoga tko zaslužuje drasti?nu kaznu jer odgaja pravnike koji završavaju fakultet zahvaljuju?i korupciji? Kako ?emo ukloniti korupciju iz sistema kad odgajamo pravnike koji je koriste u svojem svakodnevnom radu? Mesi?a takvi detalji zasigurno ne zanimaju.
Me?utim odgovor na ovo pitanje pokazuje zašto smo došli do stupnja u kojem je politika izjedna?ena s korupcijom odnosno obrnuto. Postaje jasno što misle Ivo Sanader ili Stjepan Mesi? kad izgovaraju otrcanu frazu 'Pustimo organe pravne države da obave svoj posao'. Pravna država su naime njih dvojica i nekolicina onih koji nikada ne?e Hrvatsku pretvoriti u 'pravnu državu' jer su je ve?, kako se ?ini, nepromjenjljivo pretvorili u tragikomediju od države. No, najgoru sramotu u ovoj pri?i ?ini se ponijet ?e sam pravni sustav, svi oni suci Ustavnog i Vrhovnog suda, tužioci, istražitelji i Uskokovci koji sve ovo znaju daleko bolje od ovog komentatora a šute kao zaliveni.
Ako je protuzakonito djelovanje tako uobi?ajeno i u samom pravosudnom sistemu ove države da ga više nitko ne primje?uje ili ne nalazi za shodno komentirati, pravna država je za Hrvate izgubljena stvar. Ho?e li netko shvatiti kakve su posljedice toga i kamo nas to sve vodi? Tko je opasniji za Hrvatsku, kriminalci ili ubojice ili sam vrh hrvatske politike koji ovakvim svojim djelovanjem zapravo stvara uvjete za djelovanje jednog Petra?a, Jelavi?a i sve ostale kriminalne bratije a cijelu državu pretvara u u notornu kriminalnu organizaciju? O tome zapravo ne može biti dvojbe.

Komentari

Sudcu Ustavnog suda Marku

Sudcu Ustavnog suda Marku Babiću otpisano je 270.686,15 kuna poreznog duga na ime PDV-a koji je "skupio" kada je još bio odvjetnik u Vinkovcima. Dokumenati i informacije Porezne ispostave Vinkovci govore o čak 970.000 kuna otpisanog duga Marku Babiću.

Babiću dug nije nikad naplaćen jer je nastupila apsolutna zastara. Ona nastupa ukoliko se kroz šest godina ne poduzmu nikakve radnje prisilne naplate po kojima bi dužnik morao podmiriti dugove, što nije bio posebni problem jer je sudac Babića imao otvorena dva u Zagrebačkoj banci koji mu zbog duga nisu bila blokirani.

Čanovi saborskog Odbora za ustav su ga imenovali, a 80 glasova lopovske koalicije dalo je svoj glas i utajivać poreza Marko Babić postao je sudac Ustavnog suda!

30. kolovoza prošle godine, mjesec i pol nakon što je postao sudac Ustavnog suda proknjiženo je, Marko Babić ne mora platiti PDV. Sudac Ustavnog suda Marko Babić je tako nakon otpisa PDV-a i nekih uplata 31. prosinca prošle godine bio gotovo bez duga - ostalo mu je navodno platiti 3.472,03 kuna.

Tako sada ispada da oni koji uredno plaćaju porez ispadaju budale, a oni koji uspijevaju izvrdavati godinama, se cijene kao sposobni i pošteni članovi ovog društva i zajednice, te za nagradu postanu sudci Ustavnog suda.

Naravno postavlja se pitanje kako se je to moglo dogoditi. Poznato je da poreznici dužnicima koji imaju više od 10.000 kuna duga šalju tri opomene, a ako se dužnici na njih ogluše, blokiraju im račun i dug se tako naplati. Kompjutori su i u poreznoj upravi programirani da svakih petnaest dana sami izbacuju listu dužnika, što znači da je sve izlistane opomene, neko revnosno morao pospremiti u ladicu. A to obični referent siguran sam ne može napraviti sam na svoju ruku!

Ovo je još jedna potvrda da su mito, kriminal i korupcija smješteni na tri strane Markovog trga!

No postavlja se i drugo pitanje, a to je može li se takvom jednom čovjeku povjeriti da odlučuje na Ustavnom sudu koji je najviša sudbena instanca jedne države. Kao što vidimo može jer upravo takvi sudci sigurno neće stavljati lisnice na ruke političke oligarhije koja je pokrala i opljačkala narod i državu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ovo je jedan u nizu školski

Ovo je jedan u nizu školski primjer dulje tipologije i prakse - sve se prilično dobro i pristojno prikaže ali se neprikazanim djelom napravi ključna greška i diskriminaicija.

Masovno znamo da nam je sustva samo upravljanje na zajednički račun, da je to davno proželo masovne instalirane preelitne, elitne i manje elitne mase i desetljećima teče kao kulturna revolucija u Kini nekad, u okvir čega tisuće i tisuće naoko zanemarivih a jakih igrača predvodi revoluciju koja napada sve točke, pa i ono to bi trebalo biti za 30 godina, sve non stop žeže a najmirniji malograđani uživaju u tome.

I onda svaljivanje svega na drugove Mao-a i Tita (Mesića, Sanadera, Bandića, Luku ...) igra ključnu ulogu ubrizgivača i dodavanja gasa (Gas, gas ...) za daljnja ubrzanja i ekspaniju revolucije, jer svaka od tih aferica i afera je ne samo poklič nego više od zapovjedi brojnim divizijama na daljnji juriš - one to trenutno automatizirano čitaju sada je trenutak, neprijatelj je fokusiran na te jadnike, neodoljivi predmeti žudnje su tu, gol je prazan i zato juriš drugovi.

A npr. samo oko Bandića imaš desetljećima prekaljene predvodnike revolucije, koji nkada nisu izgubili niti 5 minuta vremena na dvojbe ili bilo šta oko privrženosti revolucionarnom samo upravljanju na zajednički račun, koji s lakoćom znaju i mogu okrenuti crte GUP-a i izvaditi potvrdicu iz torbe na kojoj piše može, tak da za tili čas praše milijarde i divizije u punom jurišu mobiliziraju jedni druge.

A kada tome dodamo da je tako moćna revolucija najmanje udvojena podrškom time odavno privučenih vanjskih snaga i derivata, veliko je svjetsko čudo to je ostao i kamen na kamenu, što je bilo tko na bilo koji način malo pri sebi, da nije nepovratno u kulturnorevolucionarnom transu.

Varka je da se je to dešavalo i dešava samo u Kini, pa oni su i cijeli svijet dolazili učiti kod nas taj revizionizam, čudo.

Tko je glasao

vrijeme je da sebi priznamo

vrijeme je da sebi priznamo da hrvatska nije demokratska država da se na sudovima presude ne donose i ime naroda...
ovo što mi imamo zove se diktatura
podsjetio bi da su i izbori bili nepošteni a zakon po kojim su provedeni loš.

Tko je glasao

Tko je opasniji za Hrvatsku,

Tko je opasniji za Hrvatsku, kriminalci ili ubojice ili sam vrh hrvatske politike...
Ne bih se puno brinuo oko toga tko je opasniji jer sve nabrojano spada pod istu kapu... nemoramo daleko i naširoko tražiti.

cogito ergo sum

Tko je glasao

ovo nemoj smatrati

ovo nemoj smatrati napadački. tagove razdvoji zarezom. samo odi u edit svog dnevnika i ubaci zareze.

Ako Ustavni sud Hrvatske nije u stanju procesuirati samo jedan od 250 aktivnih sudskih slučajeva s kojima je u vezi Milan Bandić jer 'nije vrijeme'; ako predsjednik države može zaustaviti nezaustavljivi Uskok, o kakvoj mi to pravnoj državi Hrvatskoj govorimo?

banana država

Hoće li netko shvatiti kakve su posljedice toga i kamo nas to sve vodi?

zapravo imamo ljude koji su plaćeni za to neshvatanje. oni vladaju i određuju takva pravila. reflektori pozornice su usmjereni ka njima što im daje za vođenje države putem PR kampanja. tako nas uvode u EU PR kampanjom, reforma pravosuđa u 5 brzini se nije makla sa mjesta vođena PR kampanjom, ex-ministrica za nerad nagrađena mjestom u Saboru, nepovoljna kupovina vojnih kamiona je tek sada pod svijetlom istrage, nesposobni ministar Rončević nagrađen mjestom u Saboru, Milan si Banditić brojem krivičnih prijava umjesto u Remetincu osigurava mjesto u Guinisovoj knjizi rekorda, zakoni se ne primjenjuju i umjesto njih se donose drugi zakoni koji se neće provoditi i još mnogo toga. najgore od svega, nećemo stići ispuniti zadaću koju nam je zadala EU. vide Europćani šta radimo, sve svodimo na PR, tražimo krivce u najbližem susjedu (Slovenija), pohlepnoj vladajućoj eliti vlastito bogatstvo nije dosta i preostale godine teže povećanju svoga imovinskog stanja i kolekcije satova. BUDIMO NEMOGUĆI, TRAŽIMO REALNO

P.S. tražim autora ove parole izrečene u komentiranju moga komentara jer je želim koristiti u pisanju dnevnika. četiri su sumnjivca (mrak, mućke, delgado, gale). u doglednoj će budućnosti biti privedeni šanku i kažnjeni najmanje voćnim jogurtom.

Tko je glasao

Nisam mislio naplaćivati

Nisam mislio naplaćivati autorska prava, ali ako nudiš, meni omiljene, voćne jogurte, onda se ponizno javljam.
Izjavu ovom svečanom prilikom, posvećujem svom prijatelju led9, da se manje bavi SF romanima te da mi ubuduće (u skladu sa izjavom) ne dira moje glupe kokoši :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Izjavu ovom svečanom

Izjavu ovom svečanom prilikom, posvećujem svom prijatelju led9, da se manje bavi SF romanima te da mi ubuduće (u skladu sa izjavom) ne dira moje glupe kokoši :)
Ovdje si nesvjesno taknuo u moju osjetljivu točku - kokoši. Radi se o nezacijeljenoj rani iz mog studentskog razdoblja kad sam frknuo na ispitu iz poljoprivrednih zgrada jerbo nisam znao životni ciklus kokoši, odnosno nisam se mogao sjetiti kako se zove ono što više nije pilić a nije još kokoš. Utoliko mislim da shvaćaš zašto ne mogu udovoljiti tvom zahtjevu.

Nadalje, budući da u ovom trenutku nije dostupan najveći hrvatski um uređenja života u kokošinjcima dr. Slaven Letica, ovdje bi svoj stav argumentirao argumentacijom uvaženog svjetskog eksperta iz "Kid Creole & The Coconuts", samog Kid Creola koji je u usporedivoj situaciji izjavio:

Iliti u ponešto slobodnom prijevodu: "Ne diraj moje koke!". (inače kaj bum s tim grincajgom?) Također bi bio toliko slobodan da iskoristim ovu priliku i da zahvalim na jamačno vrijednoj posveti uz, naravno, gore navedenu ogradu kokošinjca. P.S Znam da je original "Don't Take My Coconuts" ali ovaj video uradak mi je bolje upao. http://www.youtube.com/watch?v=U64CytBqJ74&feature=related leddevet

leddevet

Tko je glasao

Eh, na što sve čovjek nije

Eh, na što sve čovjek nije spreman samo kako bi utažio svoje poroke :)
Čak i na pokušaj naplaćivanja parafraza tuđih revolucionarnih parola (u ovom slučaju francuskih '68-aša: "Soyons réalistes, demandons l'impossible")
Ili su i oni tu izreku posudili od nekog trećeg?

Tko je glasao

"Soyons réalistes,

"Soyons réalistes, demandons l'impossible" znači "Budimo realni, tražimo nemoguće" i tu je izjavu je @Delgado izvrnuo u "Budimo nemogući, tražimo realno" što, priznaj, znači poprilično drugo i ovime apsolutno priznajem duhovitost navedenom autoru bez obzira na trenutne nastale razmirice oko svojatanja nekih glupih kokoši.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet tu je izjavu je

@leddevet
tu je izjavu je @Delgado izvrnuo u "Budimo nemogući, tražimo realno"

Ma nije to ni Delgado izmislio - tu sam "izvrnutu" parolu, čuo davno, 1980-ih ili još ranije. Ideja: "nemoguće" je tražiti, da se stvarno realiziraju visoke ideje i parole društvenog sustava, neke religije ili ideologije - BILO KOJEG sustava: "kršćansko društvo", "slobodno tržište", "socijalističko samoupravljanje", "parlamentarna demokracija" itd.. (Zvoni mi da možda Lacan negdje to spominje - razlika "realnog" i "stvarnog" kod njega je ključna - ili možda Žižek.)

Tko je prvi autor, nemoguće je ustanoviti. Vjerojatno netko u Francuskoj još 1968. :)

Meni kao dijalektičaru uvijek takve opozicije padaju napamet s raznim parolama. "Sloboda narodu!" - "Narod slobodi!", "New Deal" - "Deal New", itd.. Zanimljiva vježba - opozicija obično sadrži neko značenje koje rasvjetljava izvorno.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ma nije to ni Delgado

Ma nije to ni Delgado izmislio
To ti je jedno prokletstvo i mojeg projektantskog života, kad god sam izmislio neko savršeno rješenje apsolutno revolucionarno i inovativno otkrio sam da je to prije mene izmislila neka druga budala :-(

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Grr, baš se taj blesavi

Grr, baš se taj blesavi Oštrić morao javiti i pokvariti mi apetit :)

Nego imam ja jednu, nije politička nego "filmsko-gospodarstvena":
Kill Bill
Bill Kill - program nekih bosanaca za brisanje računa na pc kasama :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

tu je izjavu je @Delgado

tu je izjavu je @Delgado izvrnuo u "Budimo nemogući, tražimo realno" što, priznaj, znači poprilično drugo
Ma, priznam ja to njemu, i mislim da je i on to shvatio.
OK, možda riječ "parafrazirao" nije bila najsretniji izbor.
A ništa, pošalji mu voćni jogurt :)

Tko je glasao

BUDIMO NEMOGUĆI, TRAŽIMO

BUDIMO NEMOGUĆI, TRAŽIMO REALNO
nije od mene ali se u potpunosti slažem s porukom komentara :-)))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci