Tagovi

Nismo se za ovo borili!

Poradi ozbiljne ugroze nacionalnih, socijalnih i moralnih vrijednosti i op?ih interesa svih gra?ana RH, ponukan sam napisati ovaj dnevnik, na koji su me potjerali i neki visokoumni sudionici rasprava na pollitici.com, koji ili ne žele ili ne znaju izvaditi glavu iz pjeska, dok se oko nas sve urušava i prijeti da nas povu?e u glib živog blata i žive nas sahrani.

Javna predstava strana?kih vo?a i njihovih epigona, politi?ko zaglupljivanje vlastita naroda, oholost i drskost, svo?enje politi?kih programa na istovrsne parole, o „funkcioniranju pravne države“, o brizi za socijalno blagostanje, usiljena narodna veselja i predstave, vratila su narod u vremena kolektivne, s vrha dirigirane politike, kojom su opijane „neuke“ mase.

Negdašnje omraženo strana?ko jednoumlje, postalo je jednoumlje politi?kih vo?a, uz puki privid demokratskog odlu?ivanja, pri ?emu su politi?ki vo?e ljudi iza kojih ne stoji niti jedan zna?ajan politi?ki uspjeh ili intelektualni.

Vo?e koje narod ne prepoznaje po politi?koj pameti, hrabrosti, moralu ili žrtvi.

Vo?e koji nisu (osim rijetkih izuzetaka ), sudjelovale niti u stvaranju RH, niti u njezinoj obrani, mudro sklonjeni u inozemstvo ili u bezopasnim kutevima Domovine, ispuzali su kada je prošla opasnost. U RH je na snazi jedinstven slu?aj u povijesti nacionalnih država, gdje se stvaranje i obrana države podre?uje vanjskopoliti?kom podložništvu i unutarnjim savezima sa svakim tko može pomo?i u njihovu preuzimanju izvršne vlasti, pod svaku cijenu.

U njihovim mozgovima država služi stranci, a stranka služi vo?i.
Koliko je to daleko od negdašnjih svjetionika hrvatske politi?ke misli!
Navedite bilo koju njihovu ideju, politi?ku misao ili bar re?enicu, koja zaslužuje biti upam?ena, barem jedan jedini dan, a da ne govorimo o godinama ili stolje?ima.

Na o?igled svih nas, oko politi?kih vo?a, okupljaju se skupine dobro pla?enih karjerista, ?ija je jedina vrijednost u bespogovornom podložništvu vo?inu stavu, jer za svoj stav nemaju ni politi?kog, a kamoli stru?nog znanja.

Naša vanjska politika sa svojim smješnim i nakaradnim kadrom, nastoji se samo prikloniti novim savezima država, pri ?emu je manje bitno da li se radi o novim balkanskim, zapadnobalkanskim, južnoeuropskim, jadranskim, jonskim, mediteranskim ili tko zna kojim unijama, u kojima ?e se utopiti hrvatska samostalnost i suverenost.

Poput biblijskih trgovaca u hramu, trguju ove politi?ke vo?e i njihove dobro pla?ene sluge s najve?im vrijednostima ovog naroda, nezavisnoš?u, slobodom i bogatstvom.

Javne strana?ke ucjene i cjenkanja za položaje, podobni negdanjim trgovcima stokom, pristigli su sve dosadašnje karikaturalne hrvatske politi?ke doga?aje.

Brzina kojom se nastoji formirati saborska ve?ina, kojom se prodaje ?ast i dostojanstvo, jednaka je brzini svjetlosti.

Minorne stran?ice ooholo se izdižu daleko iznad stvarne mo?i. Polarizirana mo?, suprostavila je dvije politi?ke stranke, od kojih niti jedna nije „desna“ ili „lijeva“, ve? se obje guraju u nepostoju?i centar, gube?i svaku politi?ku dosljednost i vjerodostojnost.

Ako se, biblijski re?eno, ljude može prepoznati po djelima, zašto nam nude da jedne od drugih razlikujemo jedino po odje?i, znakovima, vrsti pjesama, nepodnošljivoj buci i reklami?

A sve to pla?amo mi, koji o?ito ne shva?amo da nas politi?ari ?aste našim, a ne svojim novcem.

Hrvatska je tragi?no napredovala od rimskih vremena.
Kruhu i igrama rimskog puka, dodali smo kobasice i pivo.
I za to nam je trebalo dvije tisu?e godina??!

Naše politi?ke vo?e nemaju namjeru, a niti znaju objasniti narodu, zašto NATO i EU „nemaju alternativu“.
A, mi, dobro iz povijesti znama, kada hrvatski politi?ari kažu da nešto „nema alternativu“, skora budu?nost pokaže da je alternative bilo, ali oni su od svih odabrali najgoru. Naravno, ne za sebe, ve? za narod.
Odista, tko se to od izabranih zastupnika, politi?ara, državnih velikodostojnika i strana?kih vo?a uop?e usu?uje hrvatskom narodu i svim gra?anima RH oduzeti pravo na op?e narodno izjašnjavanje (referendum), o ulasku RH u EU, kao što je to bio slu?aj s ulaskom u NATO?
Da li ste upoznati, ako to ve? taje izabrane vo?e, da je ulazak u tu?e vojne i politi?ke saveze, bez privole naroda, s pozicije Ustava nedopustivo??!
Treba ovdje jasno i glasno naglasiti da hrvatski vojnici u Afganistanu ili na Golanskoj visoravni ili bilo gdje u svijetu, nisu tamo u obrani hrvatskih nacionalnih interesa!

Ovim putem Vas pozivam, usprotivimo se svemu što je na štetu naše države, sigurnosti, naših nacionalnih interesa i naših gra?anskih i socijalnih prava.
Usprotivimo se, gubitku nacionalnog dostojanstva, jer je naše nacionalno poniženje dosegnulo svoju donju granicu.

Uostalom, pogledajmo i poslušajmo politi?ke uglednike, koji umjesto naroda odlu?uju o narodnim interesima i pravima.
Poredajmo njihova imena, kako bismo bez greške utvrdili da se skoro uz svako ime veže barem jedna kriminalna afera ili kako svojim neznanjem služe za javnu porugu, a svojom šutnjom potvr?uju beskorisne, besmislene, štetne i izdajni?ke odluke izvršne vlasti.

Ako oni predstavljaju vrhunac hrvatske politi?ke pameti, onda se ovom narodu, onda se nikome od nas (osim njima) ne piše ništa dobro.

Zahtjevajmo kona?no, da oni koji upravljaju ovom zemljom, svojim razumnim postupcima, moralom i hrabroš?u, opravdaju svoje visoke zarade i ostale privilegije, radom za op?u korist, a ne za svoje dobro.
Njihova je zada?a kristalno jasna, oni su dužni osigurati nam sigurne vanjske granice, zavidnu unutarnju sigurnost i život dostojan ?ovjeka i gra?anina.
Protivno tome, trude?i se udovoljiti vanjskom svijetu, hrvatska se vlast odri?e veli?anstvenih ratnih uspjeha i bezbrojnih žrtava pristaju?i ( kao i bezbroj puta u povijesti ), na vlastitu krivnju za zla koja ovaj narod nije po?inio.

Hrvatski je narod svoju nezavisnost i slobodu izborio isklju?ivo svojom hrabroš?u i žrtvom, a cijela hrvatska politi?ka povijest i posljednji DR imali su upravo za cilj nacionalnu neovisnost.

Sve je prolazno, Hrvatska je vje?na, uprkos vanjskim i unutarnjim podriva?ima, plja?kašima, politi?kim i strana?kim neznalicama, kukavicama i izdajnicima.

Svima onima koji su se ogriješili o pravo hrvatskog naroda i hrvatskih gra?ana, bit ?e su?eno, presuda ?e biti izre?ena i izvršena.

Pozdrav,
Molotov

Komentari

Vidiš Molotove, čim si

Vidiš Molotove, čim si ovaj dnevnik objavio ocijenio sam ga povoljno jer ciljano udara na one stvari koje i mene smetaju, a koje napadam na drugi način. I zaradio si sasvim zasluženo moj pozitivni bod.

Ali kad god se uključim na pollitiku i listam dnevnike s "naslovice" ili one na "pregledu sadržaja" oko mi zapne na ovom dnevniku i nešto me ubode. Tek sad sam shvatio što - to je naslov.

"Nismo se za ovo borili" je nekako loš naslov koji evocira neke druge uspomene, neka druga vremena. Ti se jesi aktivno borio, i ja sam to činio na svoj način, ali smo se odazvali zovu domovine koja je bila ugrožena od srba i četnika. I željeli smo samostalnost države i to smo doživjeli. Čim se to završilo naš je domoljubni zadatak bio završen.

Ako smo se borili protiv jedne nezgodne ideologije, znači da smo se borili za demokraciju. Ali demokracija su pravila na koja se moramo naviknuti, koja moramo naučiti rabiti, i koja više nemaju niakve veze s našom borbom.

Nažalost je to tako, nema nikome "ratnih" privilegija jer smo se baš za ovo borili. Jedino je žalosno da se neki (oni) ne pridržavaju nikakvih moralnih načela i etičkih pravila , a drugi (mi) ne znaju kako ih natjerati da se ponašaju civilizirano i odgovorno.

Te tzv. "udruge branitelje" ili nekad "boračka udruženja", nemaju u to ime nikakva druga prava nego ostali građani ove zemlje. Imaju samo prava da se politički aktiviraju na razne načine - no ne kroz "braniteljske udruge", iako se često upravo time zanose (jer ih oni prvi mudlaju).

Prepostavljam da si pravilno shvatio ovu moju primjedbu.

Tko je glasao

E sad će te Molotov 100%

E sad će te Molotov 100% shvatiti. Garant!

Tko je glasao

Naslov je s razlogom tu,

Naslov je s razlogom tu, nije odabran samo tako. Odabran je baš zato da bi isprovocirao. Ti si zapravo jedini koji se toga dosjetio @frederiče.
Jednako tako, kako smo se odazvali zovu Domovine tada, dužni smo baš poradi našeg položaja, odazvati se ponovo. Zbog toga, jer Domovina stenje, sada više ne pod srbočetničkom čizmom, već pod šapom "hrvatskih probisvjeta". Nisam siguran kada smo pogriješili, da li je to bilo u onom momentu, kada je završila "Oluja", pa nismo političke i ekonomske podlace bacili kroz prozore, sabornice ili otete tvornice, ili je ta greška došla kasnije, ali sigurno je da smo mi koji smo bili najodgovorniji za budući razvoj ove naše lijepe, totalno zakazali. U međuvremenu je na scenu stupila SUDBA, koja nas je dodatno razjedinila, djeleći nekima stanove, poslovne prostore, kredite i sl.,a nekima "šamarčine".
I u krivu si ako misliš da je domoljubni zadatak završen, sada je više nego ikad potrebno djelovati i vratiti narodu dostojanstvo i nacionalnu svijest, jer u suprotnom nas ne će biti, i zalud su svi poginuli, ranjeni i invalidi. To je veća zadaća i od ekonomskog ozdravljenja, jer samo ponosan i nacionalno osvješten narod može ovu zemlju vratiti iz ponora u koji su nas gurnuli politički eunusi i analfabeti.
Riječ demokracija (vladavina naroda), kako to gordo zvuči, ali to je samo jedna od floskula kojima nas i dalje drže u pokornosti pripadnici nove političke elite, dok sami "izabranici naroda" donose dalekosežne odluke, odluke u ime naroda, kojeg nakon izbora ama baš ništa i ne pitaju.
Bahatost i arogancija onih koje je izabrala manjina ovog naroda, nadilaze bahatost i aroganciju rimskih senatora, jer su oni bili opozivi za razliku od ovih naših.
Kažeš:
Te tzv. "udruge branitelje" ili nekad "boračka udruženja", nemaju u to ime nikakva druga prava nego ostali građani ove zemlje.

Slažem se s tobom, ali tvrdim da ti branitelji imaju obvezu, biti savijest političarima, podsjećati ih svakodnevno da u ovoj zemlji postoji (bar se nadam), snaga koja ih prati u njihovim potezima, snaga koja će ih natjerati da se konačno poćnu ponašati odgovorno ili neka odstupe.
Pozdrav,
Molotov

PS(Nadam se da sipravilno shvatio ovaj moj odgovor.)

Tko je glasao

Mislim da je kriva

Mislim da je kriva pretpostavka da je nešto "stvoreno od nule", pa je onda pitanje "gdje smo pogriješili dok smo...".

Isti ljudi žive u Hrvatskoj kao i prije rata. Simboli su drugi, pravila nešto drugačija, ali je mnogo običaja ostalo isto.

Ipak je vrh smjenjiv, samo treba izaći na izbore.

Tko je glasao

Molotov, osobno ne pristajem

Molotov,

osobno ne pristajem biti ničija savjest, a pogotovo biti savjest bilo kojemu od bulumente hrvatskih političara koji su nas "zadužili", ali i zadužili, a brojni najdoslovnije pokrali u manirama najobičnijih čikaških gangstera. Dapače, ovdje se čak takvi najobičniji hrvatski probisvjeti i paraziti - hvale!!!

Branitelji imaju trenutno mnogo više, riječ je o 750 mil. eura! Samo, koliko uočavam - ni sami ne znaju što bi s time, pa prodaju i rasprodaju. A Jadranka i Kotromanović ih "brane", jer, eto, ne znaju se braniti u miru. Svi polupismeni, neobrazovani, nesposobni, poluinteligentni, dapače, kao i drugi građani - i oni su s mozgovima od 2 DM (sada i nešto manje).

A da li ima podjela među braniteljima? Pa to je i više nego li očevidno i ovdje na pollitika.com.

Itekako brojni razumiju i "shvaćaju" što potpisujem. No, njima je Hrvatsku stvorio Franjo.
Meni - n i j e, dapače!

Tko je glasao

Neznam čmu minusi na upis

Neznam čmu minusi na upis od Zdravka.

Mislim da je čovjek, upravo otkrio srž problema: jadranka i slični, upravljaju braniteljima pod krinkom "pomaganja".

pitajmo svakog branitelja, dal mu je Jadranka pomgla ili odmogla, reći će odmogla, naravno onaj pravi branitelj, a ne foliskule lažnih.

I, nekako se ne mogu oteti odjmu, da je post minusiran zbog ovoga zadnjeg, kada autor kaže da njemu državu nije stvorio Franjo. Ali je opet u pravu, ako išta imamo, imamo radi pravih branitelja , ne radi Tuđmana ili kompanije političara i generala koji su se nakrali.

Tko je glasao

@zdravko, ja misim da je sad

@zdravko, ja misim da je sad čas da branitelji priskoče u pomoć državi za koju su se borili te da tih 750 mil.€ daju Jaci da zakrpa proračun i spasi državu od bankrota. Drugo sve mirovine, uključujući onu glavaševu od 23.000 solidarno smanjit na razumnu mjeru. Ne razumijem zašto bi bivši politički zatvorenici trebali živjeti od 1000 a bivši referent JNA 23000 kuna.

Tko je glasao

Dijana-minus demokracia,

Dijana-minus demokracia, uvijek budna, i svugdje prisutan KGB pollitike com. Kad nema argumenata uvik ima minusa. Samo nastavi, karijera je tvoja.

Tko je glasao

misim da je sad čas da

misim da je sad čas da branitelji priskoče u pomoć državi za koju su se borili te da tih 750 mil.€ daju Jaci da zakrpa proračun i spasi državu od bankrota.

dragi naš prijatelju rash, indirektno taj je novac i bez znanja branitelja (onih koji nisu prodali svoje udjele) već angažiran u spašavanju države. Upravitelj Fonda je sukladno ulagačkoj politici (definiranoj osnivačkim aktima) slobodna sredstva rasporedio u državne obveznice odn. u depozite kod naših banaka kod kojih se naša Vlada u zadnje vrijeme debelo zaduživala.
tu se naravno radi o parama koje su sjele od prodaje dionica Ine, dok sa 7%dionica HT koje se takodjer nalaze u portfelju HB, trenutno nije isplativo ništa poduzimati zbog pada tržišta i niske cijene koja bi se mogla postići njihovom eventualnom prodajom.
no jabitnije od svega je da taj Fond više nije ni približno težak spomenutih 750 mil€, (prevedeno u kune 5,5 milijardi kuna) jer je toliko težio jedino na samom vrhuncu tržišta kapitala prije njegovog kraha. trenutna vrijednost nije ni upola od navedene.
No svojedobno je bio pokušaj od bivšeg premijera Sanadera da zagrabi u puno izdašniji kolač, obvezne mirovinske fondove koji su teški više od 20 mlrd i premda je bilo mnogo onih koji su takvu ideju podržali, ona je neslavno propala.
Nadalje, licemjerno je tvoje konstantno prozivanje branitelja kojih je većina časno i pošteno dala svoj obol u obrani domovine i kojima niti na kraj pameti nije bilo tražiti plaću za učinjeno. Odluka da se braniteljima dodijele dionice je čista politička i po meni proizašla iz grižnje savjesti ondašnjih političkih čimbenika koji su svjesno dok su branitelji ( mislim na one istinske) ćućali po rovovima i bili izvan svih tokova i dešavanja u civilnom sektoru, ćerećili medju sobom društvenu imovinu.
I ovo štu su branitelji navodno dobili je samo mrvica koja je pala sa stola, razbijena u još sitnije mrvice štancanjem 550 000 branitelja zbog čega nitko nije dobio ništa. prosječan broj udjela koji ima svaki branitelj je oko 15, a njegova vrijednost malo preko 600 kuna pa ti sad računaj o kojem se tu bogatstvu radi.

Tko je glasao

@krrrr Precjenjuješ me i

@krrrr Precjenjuješ me i moje tzv. licimjerno prozivanje. Ja samo ne dozvaljam da u RH bude svetih krava pa zvalle se one DR ili branitelji. Ako oni sami nisu spremni pokrenuti raspravu o problemima kod svoje kuće onda neka budu pripravni na moje u svakom slučaju dobrohotne provokacije. Ko mi se na pollitici usprotivi u mom naumu pojest ću ga za večeru!

Tko je glasao

@rush, muči li te što

@rush,

muči li te što drugo osim DR i branitelja?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

NE, jer nas ova banda

NE, jer nas ova banda plačkaša i pljačka skrivajući se iza DR i branitelja. Analiziraj malo govore i nastupe Karamarka, Sanadera, Kosorice, Mesića i ostale bratije.Vjerojatno nisi primjetio paralelu sa govorima M.Planinc, J.B Tita, Bakarića, etc. o tekovinama NOB-a. Oni su nosioci mita o DR u ime koga nas pljačkaju i u ime koga su Državu i narod doveli pred provaliju. Samo zahvaljujući ovcama koje se u svojoj gluposti hrane tim mitom sve im do danas uspjeva. Stoga nikad neću prestati upirati prstom u taj mit i tražiti demistifikaciju DR. Čudi me kako ti i ostali branitelji nemate interesa DR demistificirati. Zar vam nije draža istina, ma kakva ona bila?

Tko je glasao

@rush, već si ogao u mojim

@rush,

već si ogao u mojim komentarima razumjeti moj stav po tom pitanju. Bio sam više nego jasan. Meni nije jasna tvoja opsjednutost time. I da, ne neznam Titine, Bakarićeve, Milkine i ine govore. Nikad me nisu ni interesirali.

Ovi novi Hrvatski govornici mi zadaju muku glupostima koje izvaljuju, poltronstvom, sluganstvom, neoderđenošću, neizravnosšću i sl........., ali budemo i to riješili. Pa za Boga miloga ne stvara se država u deset-petnaest godina, niti ju je ikad itko i u povoljnijim uvjetima stvorio.

Strpljenja molim;).......gledajući našu mladost- ne bojim se.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Frederik, Te tzv. "udruge

Frederik,

Te tzv. "udruge branitelje" ili nekad "boračka udruženja", nemaju u to ime nikakva druga prava nego ostali građani ove zemlje. Imaju samo prava da se politički aktiviraju na razne načine - no ne kroz "braniteljske udruge",

Poržavam tvoj komentar u potpunosti, no kak nema ni jedna opcija koja bi bila prihvatljiva, nemaju branitelji drugog izbora.

Tko je glasao

plus za dnevnik... a da mogu

plus za dnevnik...
a da mogu podijeliti minuse za komentare...podijelio bih ...još vam samo fale "ustaše" i "partizani"...i onda će rasprava naravno krenuti pravim putem...brzo to još ubacite...neznam kako se toga već netko nije sjetio...vi ili ne želite vidjeti o čemu @Molotov piše...ili ne čitate...komentari se svode na neka osobna obračunavanja...bar koliko ja vidim onih koji se "poznaju"..ili misle da se "poznaju"...ne prođe niti jedan dnevnik...da da netko nekome ne želi skoćiti u želudac...( da može, izgleda da bi i skoćio )...prozivati nekoga ako ima drugačije mišljenje ili stav i to nedaj bože i napiše...na galge s njime...zar je važno ako je netko mlad ...ili star ( da se ne uvrijede pojedinci )...zar je važno da li je netko branitelj...ili nije...zar je važno da li netko ima drugačiji stav...ili ne...konstruktivni dijalog da...osobna prepucavanja ..podmetanja...etiketiranja ...i tome slično ..to NE...
upravo na ovaj način pojedinci, koji za sebe vele ili misle da su demokratični...pokazuju samo svoje pravo lice...pokazuju svoj napuhani ego...
deklarativno se borite protiv takvih situacija, jer ih gledate i slušate svaki dan...od naših političara...i "političara"...i onda na kraju opet sve isto...i tu i tamo...
dobro je @mrak ...napisao u svom dnevniku..."Kuda ide pollitika.com"...

Tko je glasao

U potpunosti sam suglasan s

U potpunosti sam suglasan s ovom tvojom kritikom cjeline.
Međutim, osim plusa za dnevnik, ni ti nisi govorio/la i dnevniku, već o komentarima. Bez ljutnje.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov..... nema

@Molotov.....
nema ljutnje...bože moj, ja sam inače muško..i to bez brkova...
nisam komentirao tvoj članak iz vrlo jednostavnog razloga, jer se slažem sa sadržajem članka, ( zato je plus )..sve što bih nadodao u komentaru bi bilo samo ponjavljanje onog što si već napisao...ili bi koristio prostor za nešto drugo...

Tko je glasao

Za početak, nadam se da će

Za početak, nadam se da će mi ovaj komentar zaživjeti, tj da mi neće "horda" minusirati dnevnik do crte "nevidljivosti" , jer ovo što ću reći je bitno i nije nikakvo podbadanje.

Čitam ja ovaj tvoj dnevnik Molotov, i na tren se upitam: Pa dobro zašto se ja i ovaj čovjek ne slažemo kad mi se čini po dnevniku da mislimo isto u dosta segmenata.
Odem do komentara i onda shvatim zašto.

Naime, slažem se s tobom da bi branitelji napokon trebali na ulice da pokažu da su još "živi" tj da ih sistem ne može "progutati". da su ovdje i da su se spremni boriti za svoja prava. Ja to svom ocu govorim svakodnevno iako je on čak i došao na moj prosvjed kad sam ga organizirala. I to cijenim, pokazao je volju.

ono što mi se ne sviđa kod tebe je tvoje jednoumlje. Ti kao da misliš da ovu zemlju čine samo branitelji, kao da osuđuješ druge jer nisu imali prilike se boriti ( mislim na studnete i ostale mlade).

Tvoj najveći problem, zbog kojeg se nećeš maknuti nigdje i zbog kojeg ti ovaj divan dnevnik i riječi padaju u vodu jest nesposobnost priznavanja raznolikosti.

Uporno inzistiraš na ujedinjenju hrvata. A s druge strane pljuješ po skupinama koje nisu branitelji.
Dižeš halabuku na nas koji organiziramo prosvjede, na seljake i na studente.

I što želiš time postići? Misliš da je to put koji vodi ka boljemu sutra i ujedinjenju? Misliš da branitelji bez drugih skupina mogu uspjeti, ili obratno?

Reći ću ti jednu stvar koja je bitna: gledanje samo svoje guzice nikoga nije dovelo do pobjede, pogotovo ne one koji se bore protiv "demona" ( političara)

Baš iz tog razloga, na našim prosvjedima i u mojim govorima, ja se obraćam cjelokupnom građanstvu, jer bez i jedne skupine ljudi, prosvjed ili bilo kakvo zajedništvo ne ide.

Nisu daleko dogurali oni što gledaju samo svoje guzice, vjeruj mi. Možda i djeluju veći, ali kad tad će se ispostaviti da nisu pravilno reagirali i doći će do raskola.

Zašto većina ne voli našu inicijativu? Jer se borimo za sve, a većini to ne odgovara. Jer tražimo podršku svih građana a ne određenih skupina. I jesmo li zato nerealni? Ili smo pak fer?

Stavi se u poziciju da trebaš primjerice iči na neku operaciju koja zahtjeva doniranje koštane srži.
Kolika je šansa da preživiš ako se u donaciju uključi cjelokupan narod, a kolika ako se uključi samo skupina koju tiu favoriziraš, u ovom slučaju branitelji?

i ne samo ti, svatko tko gleda svoju guzicu treba se zapitati isto.

Eto, bez ljutnje, nije mi namjera bila kritizirati ili provocirati, nadam se da shvaćaš.

Tko je glasao

Srećo moja, ti

Srećo moja, ti kažeš:

"ono što mi se ne sviđa kod tebe je tvoje jednoumlje. Ti kao da misliš da ovu zemlju čine samo branitelji, kao da osuđuješ druge jer nisu imali prilike se boriti ( mislim na studnete i ostale mlade)."

Krivo, to ti samo doživljavaš kao jednoumlje, kao što ja tebe doživljavam, kao mladu ženu, kojoj je netko napunio glavu nekakvim kvazliberalnim i boljševičkim idejama. Istina je uvijek u sredini. Nikad, dok je svijeta i vijeka, nije samo jedna strana bila u pravu. Problem je kad ni jedna strana neće popustiti ni za cent.
Što se tiće drugog djela rečenice, ni tu nisi u pravu, ja samo zahtjevam poštovanje, naspram onih koji su omogućili mladima i svima drugima, da žive u svojoj državi, a za to su položili svoje, isto tako tada mlade živote, djelove tijela ili naprosto svoju mladost. Nu, problem je u tome jer branitelji nisu u "trendu, nisu cool", kao što su mi napisali komentar na "Slobodni filozofski". kada sam u ime svoje braniteljske udruge podržao "filozofe".(jedini od svih udruga branitelja)
O tome se srećo radi, sasvim je normalno da u RH ne postoji samo jedna grupa ljudi, kako ti meni imputiraš da se ja ponašam, ali kao što se ti boriš za određene ljude ili akcije, tako se ja naravno borim za grupaciju kojoj pripadam, ne predmnjevam ko neki na ovim stranicama, da sam Bogom dan da spasim hrvatski narod.
I, srce moje, ako misliš da naš odnos na ovim stranicama bude korektan, onda, nemoj rabiti izraze kao što je "guzica" i slićno.
Ako si čitala komentare, svakako si uočila, da sam pokušao izbjeći sukobe, ali kada se ne može, onda se ne može.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Gusti brk JVS bdije svud oko

Gusti brk JVS bdije svud oko nas, ako je netko držao pušku to nikako ne znači da je i demokrat i u taj zec grm lež!

Tko je glasao

Ko o čemu, a konj o sjenu.

Ko o čemu, a konj o sjenu. Ja ne kužim, kaj tebe čovječe trese ili kak ona pjesma kaže "Na čemu si ti?"
Daj se zbroji, i nemoj provocirat.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Sasvim si u pravu što se

Sasvim si u pravu što se tiča Molotova, Aisha. Ali dopusti malu mogućnost da i ti nisi možda sve shvatila, da i ti imaš neke možda manje možda veće zablude, kao uostalom i ja. A evo koji su razlozi za njih, po mom mišljenju. Svi su objektivni, dakle nemaju veze s tvojim trudom, zalaganjem, inteligencijom, obrazovanjem itd.

Prvo, relativno si mlada i vidiš kako stvari idu, ali ti nedostaje onaj osjećaj da vrijeme prolazi a da ljudi stalno razmišljaju isto, da se u biti ništa ne mijenja i jedna zdrava doza ravnodušnosti i ciničnosti prema tome. No kad budeš imala recimo 50, imat ćeš više iskustva u tim stvarima. To nije kritika, to je objektivna činjenica, tu nikom nema pomoći, jednostavno za širi pogled treba doživjeti neke stvari.

Živiš u nažalost vrlo perifernom gradu, koji je gurnut na rub utjecaja u Hrvatskoj. Sve što dolazi od središnje vlasti dolazi od negdje daleko, od nekih nedostupnih ljudi koji nemaju veze s narodom. Ja živim cijeli život u centru Zagreba, do Trga imam deset minuta pješice, i vidim te političare na kavi, vidim ih na Trgu, neke sam i upoznao, i jasno mi je da su to ljudi kao i svaki drugi, sa svojim zabludama i ograničenostima, ali koji su se odlučili na takvu karijeru i u tome bili više ili manje uspješni. Količina znanja i talenta je u našoj državi ipak vrlo ograničena...

Družiš se uglavnom s ljudima koji su tvoji istomišljenici, a osim toga živiš u dijelu Hrvatske koji je u nekim segmentima različit od ostatka (mislim kulturno i civilizacijski). Trebaš upoznati više ljudi koji ne misle kao ti i koji nemaju godina kao ti da shvatiš kolika gomila ljudi podržava ovakvu vlast, da mnogima takva vlast zapravo odgovara, i da shvatiš kako velikoj većini ljudi je najbitnije da imaju jesti, piti i novaca za auto, a slobode, prava, apstraktni principi itd. ih nimalo ne zanimaju i ne pada im na pamet da se odreknu bilo čega ili da promijene način života da bi drugima bilo bolje ili možda čak i njima samima u budućnosti. A ako se odlučuju na radikalnu promjenu, uglavnom je to iseljenje u inozemstvo.

Nitko nema ništa protiv tvoje/vaše inicijative. Primjedbe (moje) su samo da neke stvari malo pojednostavljujete i prikazujete crno:bijelo.

Tko je glasao

Slažem se u potpunosti.

Slažem se u potpunosti. Dobro si okarakterizirao moj grad kao i regiju.
Evo, baš sam jutros bila u gradu. ovo je zapravo jedna velika selendra. Nemaš ni poštenog dućana. Pretražih cijeli grad da kupim kapu i ne nađoh je. Nemogu vjerovati da bar štandovi nemaju kape ( šilterice), a ostalom da ne govorim.

Problem i utjecaj gradske kao i županijske vlasti je enorman i vodi ka propasti. Pula kao grad ima mnogo prirodnih resorsa, pa zaboga imamo i amfiteatar a nama je sezona katastrofalna. Umjesto da davaju poticaj objektima koji mogu koliko toliko podignuti razinu turističke ponude ( primjerice club "Uljanik") oni vode neki projekt za oživljavanje Pule "Pula non stop" u prijevodu ti je to "NULA NON STOP". Taj program je toliko naporan i zastario, te fokusiran na jednu skupinu ljudi da mi je slabo.

Drugi problem je da ti u Puli kao i u Istri ne možeš kao mlad čovjek ništa postić ako nisi u mladeži IDS-a. To sam otvoreno čula od mladih koji su tamo samo zato jer imaju privilegije. Ne možeš ništa postić ni kao stariji u većini slučajeva. Hoću reći, ne dopušta se kreativnim ljudima da podignu razinu turističke ponude ili nekih manifestacija ako nisu politički obojano jaje.

I opet, koliko god ja govorila da mi je pula katastrofalan grad bez perspektive, ipak sam ovdje odrasla i nije mi svejedno vidjeti kako propada. A nekoć je bila odlična turistička destinacija. Još su nam i NP Brijuni blizu a mi opet "umiremo".

A ovo da se družim sa istomišljenicima, vjeruj mi, zaprepastio bi se na kojoj je razini mentalitet u Puli.
Ono što vi u metropoli nazivate " potrčkalima" HDZ-a, to ti je u Puli vezano za IDS.

:)

Tko je glasao

Aisha, nije važno gdje

Aisha,

nije važno gdje živiš, i koliko imaš godina!
Samo ti objavljuj, i nedaj se zavaravati (!) s pokroviteljima, i s onima koji ti s visoka "doziraju".
Ovdje su tekstovi, koji su ili argumentirani, ili su neargumentirani, i koji očituju nerijetko i osobnost (ne i uvijek).

Tko je glasao

Tako ti je više-manje

Tako ti je više-manje svugdje. Kod tebe je još i dobro, kreni malo u Slavoniju...

Jedino gdje je malčice različito je Zagreb, ali isključivo zbog koncentracije ljudi. Zato svi hrle ovamo, po hrvatski san, kao mnoge kvazimanekenke i pobjednice Big Brothera. Na kraju prodaju cipele u trgovini...

No, ti imaš i dvije velike prednosti. 1. rani start 2. pun rezervoar.

Bit ćeš ovdje i drmati kad se mi malo stariji već budemo odavno raspali u grobu...

Tko je glasao

Aisha, ne zaboravi kako su

Aisha,

ne zaboravi kako su večina njih (IDS, SDP, HDZ itd itd) u globalu isti.... i kako nema oporbe u RH.

Čast pojedincima i unaprijed im se ispričavam za slijedeću izjavu:

U RH imaš one koji su na vlast i mogu puno hlapati i oni koji nisu na vlast pa ne mogu toliko hlapati!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

tebi, mala, puno toga nije

tebi, mala, puno toga nije jasno! u tvojoj glavi dovoljno je da se narod digne protiv svemoćnog Apsoluta i da zatraži da mu se nešto donira iz velike zlatne škrinjice. a sredstva su , naravno, neograničena. pa kad treba studentima dovoljno je da cjelokupno građanstvo digne glas jer zajedno smo jači i studenti će dobiti svoje, pa kad treba nekom za operaciju eto naroda opet sa zahtjevma da Apsolut odriješi kesu. samo Apsolut sa neograničenim sredstvima ne postoji. sredstva su itekako ograničena. pa je logičnije gledati kako se svi primatelji proračunskih sredstava međusobno glođu, nego da svi zajedno i kordinirano djeluju. jer oni se bore za istu vreću kostiju! tako da se mene pita, u svim onim silnim emisijama gdje sa jedne strane stoji vlada a sa druge sindikati, bi trebalo izbaciti vladu i prepustiti čelnike sindikata, seljaka, umirovljenika itd. da iznesu svoje argumente zašto baš oni zaslužuju toliko i toliko.

Tko je glasao

Znaš što je ironično? To

Znaš što je ironično? To što me minusiraš pod opaskom da meni štošta nije jasno.

A upravo si ti taj koji živi u zabludi. Koje čelnike sindikata biš ti pustio na tv?
One koji međusobno jedni druge zajebu, ili pak one koji se drže vrhovno i kradu?

Vjeruj mi, sa sindikalnom tematikom sam jako dobro upoznata, i ono što vidiš na tv-u, sve te silne sindikaliste, sve su to ovce ove vlasti i radi za vlast a ne za narod.

Malo je pravih sindikalaca. PREMALO!

Tko je glasao

Vidiš, Aisha, kada smo mi

Vidiš, Aisha, kada smo mi branitelji, zajedno s radnicama i radnicima TDZ-a (njih 40), pokušali spasiti tvornicu, došao sam u kontakt s Novim sindikatom, i tvrdim odgovorno, da su ti ljudi izvrsni sindikalisti i vrlo odgovorni ljudi (M.Iveković, npr.). Kakvo je tvoje mišljenje?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Slažem se za TDZ,i svakako

Slažem se za TDZ,i svakako čestitam ako si sudjelovao u branjenju tvornice.Novi sindikat se skupa sa Margetićem zalaže za te radnike. To je u redu.

Ja govorim o sindikalistima tipa ana knežević, vilim ribić , onda ona crvena iz zdravstva..kao o ridikulama postavljenih od strane vlade.

Meni su ti općenito odlični i sa kojima sam bila u kontaktu: Sindikat istre i kvarnera ( g. Bulić), Nezavinsi sindikat carina (g. Popović), nezavisni sindikat cesta ( g. Stanić) i jedini Hrvatski školski sindikat kojeg cjenim "Preporod " (g. željko)

Tko je glasao

Ne znam, o kojem Margetiću

Ne znam, o kojem Margetiću govoriš, nisam se dugo čuo s Ivekovićem, ali ako je u pitanju tzv. novinar Domagoj Margetić, savjetujem veliki oprez, morat ću nazvati Ivekovića, da vidim što taj žbir i doušnik, radi s njima?
To je čovjek koji nema savijesti, koji je ljude koji su mu pomagali, denuncirao i optuživao za razne pizdarije. To je čovjek koji ima 64 krivične prijave i to ne zbog novinarske djelatnosti ili barem ne u velikom dijelu, već zbog privrednog kriminala.
Pozdrav,
Molotov
PS( što se tiće "ridikula", tu se potpuno slažem, ali bih te upozorio, da među vođama sindikata je i posve pošten lik, to je Ozren Matijašević.

Tko je glasao

Pa zar nije Ozren povezan sa

Pa zar nije Ozren povezan sa SIK-om? tj sa Brunom Bulićem? Znam da mi je g. Bulić rekao za njega kad smo radili prosvjed 1.5.

Da, mislim na novinara Margetića. Koliko ja znam Margetićev sindikat vodi parnicu za te radnike TDZ-a, zar ne?

Tko je glasao

Za Ozrena ti šeljem

Za Ozrena ti šeljem privatnu poruku.
A, ako Margetić ima bilo kakve veze s radnicima TDZ, piši kući propalo je.
Ja mislim, da to za njih radi Iveković s Novim sindikatom, koji je dio Matijaševićeva sindikata (ili djeluju zajedno, nemoj me držat za riječ)
Pozdrav.
Molotov

Tko je glasao

Mislim da sudski spor, tj.

Mislim da sudski spor, tj. sigurna sam, vodi margetić za TDZ-ove radnike. Za novi sindikat neznam dal rade s njima.

Tko je glasao

Onda, zaboravi, jer to je

Onda, zaboravi, jer to je pušing u startu. Ja sam izgubio vezu s radnicima nakon što je policija nasilno preuzela tvornicu, ali me čudi da se DM koji je niš koristi i jadan mali parazit, uspio ubaciti u tu priču.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

rade za vlast, kažeš? :))

rade za vlast, kažeš? :)) na što bi tek ličilo kad bi radili u interesu članova svojih sindikata? zaposlenici državnih i javnih službi bi imali dvostruko veće plaće, brodogradnja bi dobivala 3 puta veće subvencije i još bi ih se 30 godina toleriralo, tete blagajnice bi imale bar 5000 kuna neto plaću? u čemu to oni griješe? ne cijede državni proračun u dovoljnoj mjeri?

Tko je glasao

@aisha, minus je zato

@aisha,

minus je zato što:

1. opet koristiš ovaj prostor za svoju samopromociju. O tvojem djelovanju smo na ovim stranicama uopznati barem 10-tak puta;

2. ne poznaješ definiciju niti problematiku braniteljske populacije;

3. na napore ujedinjenja Hrvata (radije koristim popjam "sprečavanja podjela") reagiraš negativno. Logički znači da ti paše raskol u Hrvata;

4. u primjenjenom vokabularu ( za poredbe) vrlo često koristiš u negativnom kontekstu djelove ljudskog tijela, proces ljudske probave i seksualne aluzije. Nepotrebo, jer čitajući tvoje prethodne dnevnike/komentare ti možeš napraviti jednu složenu rečenicu, te ti nije potrebno pokušavati agresivno dokazivati nešto što nemaš ili nisi.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Gdje je razlika? Uz dužno

Gdje je razlika?
Uz dužno poštovanje prema svim aktivnim učesnicima ove borbene diskusije, moram priznati da mi nije jasna razdjelnica između "ognjištara" i "antiognjištara".Pisci dnevnika i komentatori se energično opredjeljuju za jednu ili drugu stranu, potežu se teška oružja, prijeti se napuštanjem ove stranice.
Ali po čemu se grupacije razlikuju, nisam uspio odgonetnuti ni nakon pažljivog čitanja ovog (dobrog) dnevnika, svih komentara, pa i nekih drugih dnevnika, jednako žustrih i dinamičnih.
Naime, da budem jasniji, po čemu se razlikujemo kada se dohvatimo aktualnih tema: Europske unije, gubitka državnog suvereniteta prihvaćanjem Lisbonskog sporazuma, daljnje privatizacije javnog sektora, ekonomskog protekcionizma, uloge države u upravljanu poduzećima, prodaje banaka, privatizacije mirovinskog i zdravstvenog sustava, ulasku ruskog, kineskog ili nekog drugog kapitala u naš financijski sustav, zaštite obale, poljoprivrednog zemljišta, samostalnosti našeg monetarnog sustava?
Konkretno pitanje za Molotova:
Država nudi na prodaju brodogradilište ULJANIK.Kad se otvore ponude (hipotetski scenarij),utvrdi se da je najbolja ponuda po svemu ponuda talijanskog državnog brodogradilišta FINCANTIERI iz Trsta.Da si na mjestu ministra gospodarstva, kakva će biti tvoja odluka?

Tko je glasao

Europske unije, gubitka

Europske unije, gubitka državnog suvereniteta prihvaćanjem Lisbonskog sporazuma, daljnje privatizacije javnog sektora, ekonomskog protekcionizma, uloge države u upravljanu poduzećima, prodaje banaka, privatizacije mirovinskog i zdravstvenog sustava, ulasku ruskog, kineskog ili nekog drugog kapitala u naš financijski sustav, zaštite obale, poljoprivrednog zemljišta, samostalnosti našeg monetarnog sustava?

Po ničemu. Zapravo, stalno raspravljamo od stvarima prije 15 godina, ili još gore, o stvarima prije 65. Ne kažem da o tim stvarima ne treba raspravljati, o njima se mora raspravljati, ali bi prioritet ipak imale stvari koje nam "prijete" za koji mjesec.

Tko je glasao

Mi se zapravo nalazimo u

Mi se zapravo nalazimo u ratu između klasnih skupina jednog društva.
Taj rat je pokrenuo pokojni F.Tuđman sa svojom idejom o 200 bogatih obitelji u RH. Koliko nam je pomogao ostvariti samostalnost,toliko nas je oštetio pokrenutim sofisticiranim ratom.
Trenutno u Hrvatskom saboru imaju svoje stvarne zastupnike samo pripadnici tajkunskog lobija(sofisticirani krim milje)jer isti zastupnici kroje zakone kako tom lobiju odgovara.
Nezamisliv im je porez na luxuz, zbog kojeg bi poreza izgubili enormne iznose.
Mi govorimo o recesiji, a naši zaslužnici imaju u ino bankama preko 70 milijardi dolara deponiranih na privatnim računima.
Izmišljena je glasina o krizi samo kako bi se građanima predstavila neka izmišljena stvarnost u kojoj je moguć lov u mutnom.
Netreba se bojati iznošenja kapitala iz RH. jer je kapital odavno izmuzen i pohranjen na "sigurno".
Ali sada treba uspostaviti vezu sa ino bankama i uz pritisak MMF-a vratiti novac u Hrvatsku.
Ne znam kako samo namjeravaju zaustaviti prosvjede i nemire koji samo što nisu započeli.
Možda će angažirati plaćenike iz drugih zemalja kako bi ugušili gibanja za neminovne promjene.

Tko je glasao

a naši zaslužnici imaju u

a naši zaslužnici imaju u ino bankama preko 70 milijardi dolara deponiranih na privatnim računima.

nedvojbeno je da imaju, ali odakle ti podatak da imaju upravo spomenutih 70 milijardi dolara? tko je brojio ili tko je procijenio to njihovo bogatstvo i kojom metodom?

Tko je glasao

Podatak su iznjeli

Podatak su iznjeli stručnjaci međunarodnog monetarnog fonda nakon traženja pomoći državne administracije bivše Vlade(koalicijska vlada)
Ne radi se samo o novcu koji je otuđen u pretvorbi i privatizaciji, nego o sredstvima koje građani RH drže u ino bankama.
To je veliki kapital koji bi pokrenuo gospodarstvo u Lijepoj našoj, ali zbog slabe države i loše gospodarske politike trenutno pokreće gospodarstvo u drugim zemljama.
Puno više štete RH podnosi zbog toga što naši građani koji su pošteno u inozemstvu zaradili novac, sada ne žele ulagati u RH,baš zbog kriminala koji je izveden predajom gospodarskih potencijala u ruke zaslužnicima.
Zamislite kako je ljudima koji su čitav svoj radni vijek štedili za nekih 500000e, gledati tajkune koji su se obogatili bez kruha i motike, a na račun preživljavanja u neimaštini svih drugih građana RH.
Procesuiranjem ili bar adekvatnim oporezivanjem svih onih koji su se okoristili zlouporabom u pretvorbi i privatizaciji našim građanima u iseljeništvi dali bi jasnu poruku kakvu Hrvatsku želimo, a u takvoj Domovini bi i oni vrlo brzo željeli gledati svoju budućnost i budućnost svojih potomaka.
Pozdrav!

Tko je glasao

e radi se samo o novcu koji

e radi se samo o novcu koji je otuđen u pretvorbi i privatizaciji, nego o sredstvima koje građani RH drže u ino bankama.

bez obzira cifra mi zvuči nevjerojatnom čak i da su u nju uključene ušteđevine svih naši gastarbeitera koji nisu uzimali dvojno državljanstvo pa i onih koji su umirovljeni i vratili se u RH, a ušteđevine ostavili na sigurnome .

koliko takvih ima i kolika im je prosječna ušteđevina? pod pretpostavkom da je takvih 300 000 s prosječnom ušteđevinom od 100 000$ to je "samo" 30 milijardi$. Tržišna kapitalizacija zagrebačke burze je ca 173 mlrd kuna, dakle samo malo više od 30 mlrd$ što se odnosi na ca 450 vrijednsonih papira uključujući i izdane obveznice MF-a i kom. zapise. . Dobro, činjenica je da je tržište trenutno podcijenjeno no opet zvuči nevjerojatnim da je na vanjskim računima dvostruko veća vrijednost.
i 70 milijardi kuna je puno, ali puno realnije nego 70 mlrd dolara.

Tko je glasao

možemo li vidjeti te

možemo li vidjeti te famozne podatke MMF-a o štednji hrvatskih građana u inozemstvu u iznosu od 70 milijardi dolara? lupaš ga ti, lupaš,a?!

Tko je glasao

eto i mene bi

eto i mene bi zanimalo...kažeš 70 milijardi dolara? da se ne radi o zimbabveanskim dolarima?

Tko je glasao

@blade 777, plus za zadnji

@blade 777, plus za zadnji dio dnevnika, naročito!

Tko je glasao

Taj rat je pokrenuo pokojni

Taj rat je pokrenuo pokojni F.Tuđman sa svojom idejom o 200 bogatih obitelji u RH. Koliko nam je pomogao ostvariti samostalnost,toliko nas je oštetio pokrenutim sofisticiranim ratom.

a pokrenuo ga je tako što je nagovorio srbe na balvan revoluciju i na osnivanje republike srbske krajine, na etničko čišćenje okupiranog prostora i na počinjenje masovnih zločina u Vukovaru, Škabrnji,..., te na na masovna granatiranja svih hrvatskih gradova i sela u dometu njihove teške artiljerije i ubijanje desetka tisuća hrvatskih civila i vojinka. naravno, Tuđman je da bi prikrio kako je on glavni pokretač svih ratova na prostorima ex-yu, vjerojatno i organizator pokolja u Srebrenici i na Kosovu, naručio granatiranje banskih dvora,a sve kako bi omogučio bogaćenje 200tinjak odabranih Hrvata.

ispravi me ako negdje griješim?!

Tko je glasao

Uzmi mokar rucnik, lupni se

Uzmi mokar rucnik, lupni se par puta po glavi, pa ponovno procitaj sto je doticni napisao.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Ma da, za sve ratove ovoga

Ma da, za sve ratove ovoga svijeta kriv je FT. Ništa trnzicija, ništa prvobitna akumulacija kapitala, ništa KAPITALIZAM u kojem su oduvijek u "ratu" spomenute kaste. Zar itko može misliti da bi s bilo kime drugime na čelu bilo išta drugačije? možda nijanse, ali princip bi ostao isti kako kaže Đole. Možemo raspravljati o nepovoljnom tajmingu u kojem se desila sramotna pretvorba i privatizacija, dok su branitelji čućali po rovovima, oni su dijelili plijen, ali se opet treba zapitati što bi bilo da se tako brzo nisu pojavili novi vlasnici obzirom da je sve bilo naše društveno. Gotovo sam sto posto siguran da se dulje čekalo s privatizacijom npr. do okončanja rata 96. da bi do tada sve firme bile pokradene i razjebane iznutra po dobrom starom receptu koji je do tada vladao : snađi se druže, snađi=ukradi. a to nam je očito u krvi, drpi gdje stigneš, zaboravi platitit porez, podmiti itd.

Kamo sreće da je Tuđmanova ideja o 200 upravitelja dotadašnjom društvenom omovinom zaživjela i da su tih 200 bili sposobni poput Todorića ili ekipe iz TDR-a pa i Luke Rajića i privatiziranu imovinu sačuvali i unaprijedili, a ne poput Kutle i mnogih sličnih nesposobnjakovića upropastili, otjerali u dugove ili preprodali u bescijenje.

Tko je glasao

Pa cekaj malo, ja izgleda da

Pa cekaj malo, ja izgleda da zivim na Marsu. Pocetkom 90tih citavo gospodarstvo se iz drustvenog transformiralo u drzavno, a na celu drzave je bio Franjo Tudjman. Svi konci u svezi privatizacije su bili povuceni sa tog mjesta i sa mjesta njegovih uzih suradnika Pasalica i Suska. Pa dok su Kovac i Druzak bili predsjednici HFPa niti jedna se privatizacija nije mogla obaviti bez blagoslova vrha i njihog osobnog odabira (da ne govorim da su obojica bili dno dna). Istina, mozemo govoriti i o "dobrom Franji i losim suradnicima", "vladarima iz sjene" i ostalim teorijama zavjere, ja iskreno ne vjerujem u takve scenarije.

Pa tko je onda kriv za to orgijanje? Jer ako manager dodje restrukturirati poduzece i odvede ga u jos vece dugove, rasproda imovinu (uz blagoslov vlasnika), onda je odgovoran i on i onaj koji ga je postavio na to mjesto. Nema u HDZu odgovornosti, ta svita nikad nece biti odgovorna za nista iako su direktno odgovorni za ovakvo stanje u drzavi.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci