Tagovi

Neznanje je majka svih zala

Kako sam ponovo isprovociran ovaj puta od strane Zorana Oštri?a, koji izme?u ostalog tvrdi da je povjesni?ar, a u svom neznanju ili hotimi?nom „neznanju“ zaboravlja ?injenice i uvijek ispo?etka daje objašnjenja, gdje tzv.“hrvatske antifašiste“, stavlja uz bok Saveznika u borbi protiv fašizma i nacizma, odlu?io sam napisati još jedan dnevnik na nepresušnu temu tzv.“antifašizma“. Dnevnik je trebao biti komentar u sklopu Oštri?eva dnevnika, ali kako je predug, želio sam još jednom po posljednji puta pokušati otvoriti ?vrsto zatvorene horizonte raznih Oštri?a na ovim stranicama.
Razina neznanja kojom ovaj povjesni?ar socijalisti?kog tipa raspolaže stvarno me zadivila, kao i spremnost da do zadnje kapi krvi brani posljednje uporište socijalisti?kog morala u liku i djelu Stjepana Mesi?a, posljednjeg Mohikanca staljinisti?kog boljševizma.
Nasuprot tvrdnji filozofa Ludwiga Wittgensteina “Granice moga jezika granice su i moga svijeta”, za doma?e profi-antifašiste (šezdeset i ?etiri godine nakon sloma fašizma u našim krajevima!) moglo bi se re?i – granice njihova svijeta postaju granice njihova jezika. Doista je nevjerojatna koli?ina fašizma koju 2009. godine vide, bolje re?eno u?itavaju, svuda oko sebe. Pri tome je nejasno radi li se o individualnoj paranoji ili o bu?nom, samodeklariranom tzv“antifašizmu” kao zadnjem uto?ištu za nekompetentne hulje, koje borbu protiv liberalnog kapitalizma (tj. “fašizma”) za?u?uju?e ne vode ilegalnim lecima, riskiraju?i pri tome život, ve? naklapaju?i za dobar novac u korporacijskim dnevnim novinama.
Za njih “fašizam” postaje univerzalni ozna?itelj kojim olako etiketiraju svakog tko misli druga?ije, pri ?emu ne prave razliku izme?u dobro?udnog TV voditelja i Maksa Luburi?a. Narcisti?ka, ograni?ena slika svijeta umova koji svijet dijele na sebe i neprijatelje (fašiste) i reduciraju ?itav složeni spektar politi?kih i društvenih fenomena na tu protimbu, oblikuje i njihov jezik, pa im nije potrebna nikakva dublja politi?ka analiza ili argumentacija, nego im je dovoljna mantra fašizam-antifašizam, pri ?emu su oni, naravno, uvijek na pravoj, moralnoj strani. A neistomišljeniku ?e prišiti Luburi?a…
Ta vrsta politi?kog govora je ve? vi?ena. Sovjetski su komunisti još od dvadesetih godina prošlog stolje?a sve svoje protivnike nazivali fašistima, me?u njima i Solženjicina nakon što je na Zapadu razotkrio strahote gulaga, a etiketi fašista nije izbjegao ni blagi papa Ivan Pavao II. Najzabavnije je to što su sukobljeni komunisti?ki vo?e jedan drugoga nazivali fašistom, poput Tita i Staljina nakon razlaza 1948. Etiketom fašista neistomišljenika se isklju?ivalo iz bilo kakve diskusije i podru?ja ljudskih prava, pa se kao takav uglavnom mogao nadati samo metku.
Osim što je širenje fašisti?kog bauka 2009. godine u zemlji koja nema nijednu parlamentarnu stranku koju bi se i uvjetno moglo nazvati fašisti?kom, potpuno besmisleno, ono relativizira strahote koje je donio povijesni fašizam, jer svaka inflacija dovodi do devalvacije, pa tako i pripisivanje “fašizma” svemu i sva?emu zna?enjski potpuno ispražnjava taj pojam. Stoga brijem da su naši tzv“antifašisti” previše zabrijali i da briju na fašizam samo zato da prikriju koliko su intelektualno i politi?ki neobrijani.
Mesi?eva izjava u Australiji 1992. o tome da su Hrvati pobijedili 1941. kad je osnovana NDH meni je više nego otvoreno koketiranje s ustaštvom, a opravdanja kojima se poslije pokušao oprati da je to rekao u dnevnopoliti?ke svrhe djeluju kao blato kojim se pokušava oprati blato. Pa kad Mesi? sada nazove Hebranga, i neizravno, fašistom, a pritom jasno izrazi da se radi o politi?koj borbi (?itaj: borbi za vlast) u kojoj bi pobjeda drugog njemu bila osobni poraz, ne mogu se oteti dojmu da želi pojmove fašizma i tzv“antifašizma“ privatizirati, zatvoriti u kavez i puštati van kad i kako njemu odgovara. Svaki dobronamjerni ?itatelj intervjua (mislim na onog tko je pro?itao integralni Hebrangov intervju u Ninu) shvatit ?e da Hebrang ne veli?a Luburi?a kad kaže kako je bio uvjeren da se bori za Hrvatsku i njene interese. Tako bi i njema?ki politi?ar sigurno rekao kako je Goebels bio uvjeren da se bori za njema?ku, ili npr. neki srpski politi?ar da se po svom uvjerenju Draža Mihailovi? borio za Srbiju. ?ak se i Ninova novinarka osigurala da nema nesporazuma, te upitala je li se Luburi? borio za Hrvatsku ili je to samo mislio, a Hebrang je odgovorio da je samo mislio. I sad tu netko nešto gradi, da je Hebrang veli?ao Luburi?a. Ta Jergovi?eva konstrukcija je bila jako tanka i ne može izdržati test realnosti i dobrohotnosti. Dobronamjernost sam se trudio na?i, ali je nije bilo. Bit ?e da se i Jergovi? ujarmio u ne?iji dnevnopoliti?ki jaram.
Jednako je tako s obra?unom s MP Thompsonom, kojeg ve? godinama prokazuju ti isti krugovi profi-antifašista, za stvari koje nije u?inio, niti rije?ju, a ni djelom. Nu, ?ovjeku se skupilo, pa je pukao, i neka je, dosta je bilo boljševi?kih sranja u ovoj državi za koju smo krvarili, a neki su doslovno iskrvarili. Sada tzv.“antifašisti“, organiziraju bal vampira, gdje se ponovo zazivaju socijalisti?ko.boljševi?ke svetinje. U Kumrovcu povampireni boljševici i njihov nakot, mašu hrvatskom zastavom s zvijezdom, nose titovke i crvene marame, ?ak su organizirali štafetu jednonogom diktatoru, a naše prodane duše, za Judine škude prodaju i ovo malo ponosa što nam je ostalo.
Kad bi Republika Hrvatska danas bila pravna država, Glavni državni odvjetnik imao bi pune ruke posla ali pošto živimo u neokomunisti?kom partizanskom društvu u kojemu su politi?ki neistomišljenici komunisti?kih partizana politi?ki nepodobni, društvo je izloženo medijskoj propagandi o navodnom neoustaštvu i opasnosti "bu?enja od fašizma" jer napad je najbolja obrana! Brojni partizanski ratni zlo?inci i komunisti?ki zlo?inci i udbaši nalaze se pod izravnom zaštitom predstavnika vlasti Republike Hrvatske koji su k tome visoko politi?ki korumpirani, a neki su de facto po?inili i veleizdaju Republike Hrvatske!

Protiv takve nedemokratske vlasti dozvoljen je svaki oblik demokratskog otpora, uklju?uju?i antikomunisti?ki narodni ustanak i revoluciju tipa naran?aste ukrajinske.
Otac domovine Ante Star?evi je rekao da se jedan jaram ne smije mijenjati za drugi jaram nego se mora rušiti!

Nu, kako je Oštri? ponovo pokrenuo nepresušni izvor brije tzv“antifašista“, te po bilijunti put izrekao laži o Ustaškom pokretu, laži fabricirane u udbaškim umovima, hajdemo pogledati, kako strani povjesni?ari gledaju na Ustaše i ustaški pokret
Za slobodnu znanost, boljšev?ka su etiketiranja i uop?avanja neprihvatljiva. Strani povjesni?ari ve? desetlje?ima ustaštvo ne svrstavaju u fašisti?ke pokrete, nego u nacionalno-revolucionarne teroristi?ke organizacije poput makedonskog VMRO.a (Ernst Nolte 1966.-) Velika ve?ina pisaca smatra da je ustaštvo ideologija krajnjeg nacionalizma, a ne fašisti?ki pokret (L. Hory - M. Broszat, Hugh Seton-Watson. J. Royschild, L. Cohen, P. Warwick, 5. Fischer-Gaiati, J. J. Sadkovich, L. Shaw, R. Patee, Aleksa Djilas, Vasil Seizov, LLjubimirova, J. Tomasevich, P. Cvetkov, N. Kochankov itd.) - Spomenuti povjesni?ari usporedjivali su ustaški pokret s nacionalsocijalisti?kim i fašisti?kim pokretima, te su upozorili na postojanje nekih sli?nosti, ali i bitnih razlika
a) fašizam i nacionalsocializam, nastaju unutra nacionalnih država, a njihovi ideolozi otvoreno propovijedaju nadmo? vlastite nacije, odnosno rase, te zagovaraju imperijalisti?ke ciljeve. Nasuprot tomu ustaški pokret nastaje unutar višenacionalne države, kao tipi?an nacionalno-osloboditeljski pokret koji je reakcija na ugnjetava?ku politiku jedne (ve?inske) nacije;
b) za razliku od fašizma i nacionalsocijalizma,koji su nastali unutar homogenih nacija s vlastitom državom, ali sa svrhom radikalnih politi?kih i socijalnih promjena, ustaštvo svoje ciljeve iscrpljuje u stvaranju države;
c) za razliku od fašizma i nacionalsocijalizma, koji se naslanjaju na srednji sloj, ustaštvo svoje pristaše nova?i u seljaštvu,radništvu i sveu?ilišnjoj mladeži. Pristaše ne privla?i nikakva ideološka obojenost pokreta, nego njegovo protivljenje velikosrpstvu i jugoslavenstvu.
d) za razliku od fašizma i nacionalsocijalizma kao širokih pokreta koji traže podporu u postoje?im strankama, ustaštvo je usko zamišljena revolucionarna jezgra;
e) s fašizmon i nacionalsocializmom, ustaštvo u odredjenjoj mjeri dijeli kult nacije i države, antidemokratizam, antiparlamentarizam, historicizam, kult junaštva, kult snage, terorizam i nasilje kao sredstvo borbe za ostvarenje politi?kih ciljeva.
f) u kasnijoj fazi, ustaštvu postaje svojstven i antikomunizam, odnosno antisemitizam, iako izvorno, do druge polovice tridesetih godina, odnos ustaškog pokreta prema komunizmu i antisemitizmu nije ni na koji na?in definiran. Antikomunizam je u predratnom razdoblju dio politi?ke taktike, dok u tijeku rata postaje primarnom posljedicom borbe protiv partizanstva, te ima nacionalnopoliti?ke, a ne ideoloske motive. Antisemitizam takodjer ne postoji izvorno, niti je ideološki razradjen, nego pojavljuje se tek nakon 1936, i unato? velikim razmjerima stradanja židova u NDH, ideološki ostaje podpuno akcidentalan.
g) u odnosu na fašizam i nacionalsocijalizam, ustaštvo obilježava bitno razli?it odnos prema religiji i Crkvi: ustaštvo nema poganskih ni sotonisti?kih elemenata, niti zagovara stvaranje "novog ?ovjeka", "nad?ovjeka" ili nekoga novog božanstva;
h) za razliku od temeljito razradjenih ideoloških sustava u fašizmu i nacionalsocializmu, Ustaška Na?ela ve? na prvi pogled odaju ideološku raznorodnost i eklekti?nost;
i) ustaškom pokretu i prije rata i tijekom rata pristupaju ideološki vrlo raznorodni pristaše (pravaši, klerikalci, liberalni antiklerikalci, bivši ljevi?ari, katoli?ki fundamentalisti, židovi, muslimani );
j) nikada i nigdje nije unutar ustaškog pokreta nastao dokument kojim se ustaštvo povezuje s fašizmom odnosno s nacionalsocijalizmom. Naprotiv u brojnim izjavama prvaka ustaškog pokreta, pa i samog njegova utemeljitelja, jasno je istaknuto, da je ustaštvo autohtoni, hrvatski nacionalisti?ki pokret, kojemu je jedina svrha i zada?a uspostava Neovisne Hrvatske Države
k) u ustaškim na?elima, kao svojevrsnoj bibliji pokreta i njegovoj ideološko-politi?koj osi, nema ni slova o uredjenju države, o stranci ili ideologiji, koja bi njom trebala upravljati. Što više, osim naznaka o seljaštvu, nema ni slova o ekonomskom uredjenju države. -
- Svijest da sinonim za NDH nije Jasenovac, pokazali su i oni koji su s razlogom oštro osudili Jasenovac. Zagreba?ki nadbiskup dr. Alojzije Stepinac izjavio je na jugoslavenskom sudu :
„ Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za Hrvatsku Državu i ja bih bio ništarija, da nisam osjetio bilo svog naroda, koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji." -
Novinar Gojko Bori?, iz Kölna, piše u zagreba?komu Vjesniku, od 7. i 8. listopada 2002. (Zagreb, godina LXIII., br. 19.712., str. 13.) - i odgovara partizanskom nostalgi?aru Ivi Horvatu, na njegov ?lanak od 19. rujna u tim novinama, u kojemu on brani partizanstvo i komunizam a napada ustaštvo i NDH, sljede?e: - „S druge, pak strane Ustaški pokret pojavio se u hrvatskim zemljama, kao revolucionarni prosvjed protiv monarhofašisti?ke diktature kralja Aleksandra Kara?or?evi?a nakon smaknu?a hrvatskih narodnih zastupnika sa Stjepanom Radi?em na ?elu u beogradskoj Skupštini.“
Budu?i da zapadne zemlje nisu htjele ni ?uti za hrvatsku samostalnost, Paveli?u nije preostalo ništa drugo nego približiti se tzv. revizionisti?kim državama, uostalom kao što su u?inili i borci za osamostaljenje od Slova?ke do Indije.
Za Ustaše je država bila iznad svega, i to je bila njihova najve?a mana. Ali zatajio je i HSS, pa su komunisti uspjeli, jer su bili jedini, koji su znali mobilizirati stoljetne animozitete prema Germanima i Latinima, vješto propagiraju?i sveslavenstvo.
Ve? tijekom Drugog svjetskog rata, pametnima je bilo jasno da ?e pobjedom komunista biti uspostavljena sovjetska Jugoslavija. Ustaška je Hrvatska morala propasti jer se našla na pogrešnoj pobije?enoj strani.Ustaše su izgubile rat, ali partizani su izgubili epohu. To je prema mome mišljenju ve?i poraz, jer je socijalizam (?itaj: komunizam) okon?ao s oko 80 milijuna ubijenih i uništenjem morala i materijalnih dobara nekoliko generacija od Jugoslavije, preko Sovjetskog Saveza do Kine i Sjeverne Koreje. Pustoš koju je ostavio komunizam u Jugoslaviji i svijetu znatno je ve?a od epizode nacifašizma i ustaštva.
U tjedniku Fokusu, (Zagreb, 14. ožujka 2003., br. 144.) u ?lanku Staljin i Tito - ista škola iste metode piše isti novinar za jugoslavenske komuniste - „Osvojivši vlast u Jugoslaviji komunisti su tu umjetnu tvorevinu pretvorili u kopiju Sovjetskoga Saveza. U svemu su oponašali staljinisti?ki model. Na isti su se na?in kao i boljševici borili protiv Crkve, tzv. kulaka, nacionalista, gra?anskoga staleža, neovisne inteligencije i umjetnika. Pretvorivši privatno vlasništvo u državnu imovinu po?inili su najve?u plja?ku u povijesti na teritoriju pod svojom vladavinom. Kao što su boljševici likvidirali svoje prave i potencijalne, a ?esto i izmišljene protivnike, na isti su na?in to ?inili i jugoslavenski komunisti."
"Kada danas neki na vlasti u Hrvatskoj govore da su se hrvatski komunisti borili za hrvatsku državu, tada je to primitivna laž i karikatura u shva?anju povijesti. Tzv. hrvatski komunisti bili su staljinskiji od Staljina i najve?i Jugoslaveni. Osim ?asnih izuzetaka (primjerice Andrije Hebranga i pripadnika Hrvatskoga prolje?a)!, hrvatske komuniste trebalo je staviti na optuženi?ku klupu zbog genocida na vlastitim narodom (Bleiburg, križni put, Goli otok itd.) ali to dosad nije u?injeno jer je Domovinski rat sprije?io antikomunisti?ku revoluciju u nas, a to se danas hrvatskoj demokraciji osve?uje na svakomu koraku".
Dodajmo tomu da je današnji predsjednik Stjepan Mesi? bio pokrovitelj proslave šezdesete obljetnice Prvoga hrvatskog korpusa i obljetnice Šestoga, Sedmoga, Desetoga i Jedanaestoga korpusa. Tada je u svomu govoru izjavio da su se ti korpusi i partizanski odredi borili za hrvatsku samostalnost (t. j. 1942. godine). Mesi? je nastavio da je 1942. godina za?etak hrvatske samostalnosti. - "Mora nam biti jasno," - nastavio je Mesi?, - "da se nijedna država ne stvara preko no?i, ve? su i zato potrebna i desetlje?a. Samostalna se Hrvatska po?ela stvarati 1942. godine".
U tjedniku Hrvatskom slovu, od 29. studenoga 2002. (Zagreb, br. 397.), predsjedniku Mesi?u, odgovara prof. Julije Derossi: " U navedenoj izjavi presjednika Republike to?no je samo to da se ni jedna država ne stvara preko no?i. Hrvatska se država, kao što znamo, stvorila u doba kneza Branimira u drugoj polovini IX. stolje?a i trajala je do 1097., kad na Gvozdu pogiba posljedni kralj hrvatske krvi Petar. Nakon toga Hrvatska stotinama godina nije bila samostalna država, iako je uvijek ?uvala neke sastavnice državnosti. Godine 1941. stvorena je Nezavisna Država Hrvatska, koja je formalnopravno bila samostalna država i zna?ila je u tom smislu "ostvarenje težnji hrvatskoga naroda" (Tu?man), ali je u biti bila ovisna o silama Osovine Njema?ke i Italije. Bez obzira na tu ovisnost, tisu?e Hrvata (domobrana i ustaša) dalo je u toj državi svoje živote u iskrenoj vjeri da ih daju u borbi za svoju samostalnu državu, a ne za nekakvu ideologiju ili politiku, posebno ne za ideologiju talijanskog fašizma. Protiv Nezavisne Države Hrvatske digli su se jugoslavenski komunisti me?u njima dakako i hrvatski komunisti (Srbi i Hrvati), ali ne zato da stvore samostalnu komunisti?ku Hrvatsku nego da stvore komunisti?ku (socijalisti?ku) Jugoslaviju u kojoj ?e Hrvatska biti samo jedan od dijelova s nekim autonomnim odrednicama.
U Komunisti?koj partiji nikad nije bilo ni struje ni frakcije koja bi kao svoju svrhu imala stvaranje samostalne komunisti?ke Hrvatske. Naprotiv, ?ak i pokušaji da se unutar budu?e Jugoslavije za Hrvatsku predvidi stupanj autonomije ve?i od ve? "službeno" utvr?enog bili su osudjeni i drasti?no kažnjeni (Andrija Hebrang!). Desetci tisu?a Hrvata ubijeni su samo zato što su se borili za samostalnu Hrvatsku, a protiv Jugoslavije, i to nije imalo nikakve sveze ni s fašizmom ni s antifašizmom. Prema jugokomunisti?kom stajalištu Hrvati nisu smjeli imati samostalnu državu, pa ni komunisti?ku. Jedino je to povijesna ?injenica u svezi sa samostalnoš?u hrvatske države.“
To je bio odgovor presjedniku Mesi?u, koji ne zna hrvatsku povijest. Jedino mu je znanje onoliko koliko je nau?io u komunisti?kim partijskim školama. Na kraju možemo zaklju?iti da je 10. travnja hrvatski narod proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku, a taj isti narod je ponovno obnovio, 25. lipnja 1991., nezavisnu državu Hrvatsku ili Republiku Hrvatsku.
Bez obzira na današnju vlast u Hrvatskoj, moramo se osloboditi nametnutih nam laži i šutnje. Moramo slobodno govoriti i dati u javnost pravu istinu i sve što smo patili i proživljavali i stalno u?iti našu povijest. Danas se promi?e i nastoji prekriti, ako i ne i sramiti se 10. travnja, utemeljeno na malim i pojedinim probitcima.
Zaklju?ujem da Ustaški pokret, prema povijesnim istraživanjima, nije bio ni fašisti?ki ni nacisti?ki nego prevratni?ka narodnosna udruga, koja se borila protiv nasilja kralja Aleksandra Kara?or?evi?a i rušenja Jugoslavije, a za ostvarenje samostalne hrvatske države. Kada je u cijeloj Europi prevladao fašizam i nacizam, Hrvatska se tada nije mogla suprotstaviti ni fašistima ni nacistima, to više što zapadni saveznici (Amerika i Engleska) nisu htjeli ni ?uti za hrvatsku samostalnost. Povijest se ponavlja pa nam i danas Amerika i Zapadna Europa name?u politiku prema njihovim interesima . Sa svojim novcem i velikom promidžbom nametnu nam izbornike, kojima uop?e nisu važni hrvatski probitci. Mislim da je došlo vrijeme da se sastavi povjerenstvo povjesni?ara, koje bi temeljito, sine ira et studio, prou?ilo NDH i Ustaški pokret i donijelo zaklju?ke, a isto tako i jugoslavenski komunisti?ki pokret prema NDH, ustaštvu i stvaranju Republike Hrvatske. Bez poznavanja prošlosti, ne može se i?i prema budu?nosti.

Pozdrav,
Molotov
PS( Samo za @lenona: Bu? nije osnovao HNS niti je bio njen ?lan. To je i sam demantirao, ali da je 30-tih godina proslog stoljeca bio simpatizer nacionalsocijalizma to je istina.)

Komentari

Bravo! Super. Hvala Ti od

Bravo! Super. Hvala Ti od srdca.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

http://pollitika.com/nekrofil

http://pollitika.com/nekrofilijom-protiv-demokracije

...psihoterapija daje rezultata na osobama mlađim od 30 godina...da mi je znati koliko godina tko ima... Uglavnom,mi smo dio bolesnog društva,zaostali u razvoju,u tamnici prošlosti.....ništa se nije promjenilo...kada sam bila dijete,glavna tema je bio rat...i samo rat...

Tko je glasao

Ne budimo naivni. Cilj

Ne budimo naivni. Cilj progonitelja vještica i nije da vještica nema,nego da ih ima.Čime bi se oni u suprotnom bavili?
Sustavno se radi na tome da se dokaže,kako smo za Domovinskog rata svi činili isto,(na kraju ispadosmo sami za sve krivi). A kako smo svi isti, bilo bi naj lijepše da se pokajemo,svi svima ispričamo i lijepo se vratimo tamo odakle smo pobjegli,jer kao kulturan i civiliziran narod moramo biti svjesni da je rat ionako bio dogovoren.
E,pa sad,ako u Hrvatskoj postoji još uvijek netko kome to nije bjelodano i jasno,neće mu pomoći ni sve dioptrije ovoga svijeta.

Tko je glasao

Bravo!

Bravo! Hvala.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Suma sumarum, Kolegice

Suma sumarum, Kolegice došli ste do kljuća, ako ne možemo na temelju ovoga onda
emo na temelju nečeg drugog ocrniti i također izjednačiti. Istina nije bitna!!!!!

Dokazali su neki kako ipak "Ignorance is the root of all evil"

Koga već zanima odakle dolazimo do naziva samog dnevnika.

A lijepo se dokazalo kako ignorance nije u biti imati stav ili mišljenje i ne prihvačanje drugih verzija iste priće, već i jednim mamlim djeličem ne prihvačanje to da i drugi imaju pavo na svoje mišljenje i soje vlastitte stavove, bez obziara tko se slagao ili ne složio sa drugim oko nečega.......pa svejedno mi je tko se na ovaj moj komentar možda našao uvriđen zbog ove konstatacije koje temeljim na komentare (općenito), ali to je tako!

i ta izreka ipak drži vodu "dokazano" kao što bi stari William rekao ... "yet again we face reality, eye to eye!"

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Molotov, molio bih samo još

Molotov, molio bih samo još jedan činjenični odgovor. Napisao si da je
AP (Ante Pevelić, op. Z.O.) u nekoliko navrata tražio da se rasistički zakoni ublaže, zbog čega je gotovo došlo do otvorenog sukoba s Njemcima.

Uvjeren sam da ti možeš navesti izvor ove tvrdnje, objavljen u znanstvenom djelu, ili možda plod tvojih istraživanja u arhivima. Također te molim da mi objasniš od koga je poglavnik i predsjednik vlade Ante Pavelić tražio da se ti zakoni ublaže, kad je u režimu NDH, što ti je poznato, on osobno bio jedini zakonodavac? Pa je i Zakonske odredbe o zaštiti arijske krvi itd. on osobno potpisao, kao i odredbe o osnivanju koncentracionih logora idr.?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

nisam baš neki stručnjak

nisam baš neki stručnjak za povijest, ali čovjek koji zna malo više rekao mi je da je jasenovac bio jedini ili jedan od malo (ne mogu se točno sjetiti) logora koji nisu bili pod direktnom kontrolom i zapovjedništvom njemačke, ali da su ovi toliko dobro "radili" da je iz njemačke došla naredba da "malo uspore".
ne znam da li je to zaista tako pa te molim da mi kažeš da li je to istina i postoje li neki izvori koji to potvrđuju.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Da, Jasenovac je bio jedini

Da, Jasenovac je bio jedini logor smrti koji nije organiziran od nacista. Tj. logor osmišljen za masovno ubijanje ljudi - bilo je sabirnih logora, u kojima je postupak bio vrlo loš, pa je mnogo ljudi i umrlo, u raznim zemljama, ali to je ipak nešto bitno drugo.

Nijemci su bili zadovoljni što ustaše marljivo istrebljuju Židove i Rome, ali im se nije svidio masovni teror protiv Srba kad su shvatili da je on doveo do masovnog ustanka kojeg je teško suzbiti (a onda su se još ustanicima počeli pridruživati i Hrvati i Muslimani). Međutim, bilo je nesuglasica među nacističkim predstavnicima kako se odnositi prema ustašama. General Glaise von Horstenau, vojni predstavnik, Austrijanac koji je poznao Zagreb, smatrao ih je šljamom, dok je veleposlanik, SS-ovac S. Kashe bio njihovim metodama oduševljen. Horstenau je vodio dnevnik, koji je značajan izvor podataka o situaciji u NDH i odnosima s Nijemcima i Talijanima. Za Jasenovac piše da je "mjesto strave", "stanište groze".

Drugi su njemački izvori također značajni, mnogo je toga sačuvano u arhivima u Berlinu itd., kasnije objavljeno u zbirkama dokumenata u inozemstvu. Npr. sačuvan jedan izvještaj obavještajne službe od 2. srpnja 1941. o "rasplamsavanju užasnog ustaškog terora nad srpskim stanovništvom". Jedan obavještajac, u sačuvanom izvještaju Horstenauu od 7. kolovoza 1941., piše da se ne radi o borbama Srba protiv hrvatske države, nego su to progonjeni ljudi, dovedeni do očajanja. Rudolf Epting, vođa NSDAP u NDH, pisao je takođe da su ustaše glavni krivci što je došlo do ustanka, itd..

Ustaše su se neumjereno hvalili pred Nijemcima masovnim pokoljima, tako da su ovi bilježili brojke stradalih koje su još veće od stvarnih, npr. više od 200.000 samo do početka kolovoza 1941., kasnije 400.000 do ljeta 1942. itsl., na što se i danas stalno pozivaju velikosrbi.

Nacističkoj Njemačkoj naravno nije bilo stalo što se niže rase međusobno istrebljuju, ali joj se nije dopalo što se iznenada otvorilo novo bojište i moraju slati svježe divizije u pomoć. Međutim, zbog navedenih neslaganja (te "visoke politike" koja je vodila do samog Hitlera koji je Srbe istinski mrzio, ne zaboravljajući im ubojstvo austrijskog prijestolonasljednika), njemačka vojska, za razliku od talijanske, nije intervenirala da masovne pokolje spriječi.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

A ko je organiziral logore:

A ko je organiziral logore: Sajmište, Banjica, Topovske šupe. I koji je grad u Evropi bil potpuno očiščen od Židova?

http://forum.burek.com/konc-logori-u-srbiji-za-vrijeme-2-svj-rata-t15916...

Tko je glasao

A ko je organiziral logore:

A ko je organiziral logore: Sajmište, Banjica, Topovske šupe.

Nijemci. Naravno, imali su pomoć lokalnih kvislinga, kao i u Poljskoj i drugdje.

burek.com? :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

bilo je sabirnih logora, u

bilo je sabirnih logora, u kojima je postupak bio vrlo loš, pa je mnogo ljudi i umrlo, u raznim zemljama, ali to je ipak nešto bitno drugo.

mda...kad to rade stranci, po mogućnosti englezi, francuzi, švedi ili neki drugi "uljuđeni" narodi, to je onda ok i u redu ili kad batinaju npr. slovački specijalci i to je ok i u redu, no kada tuku i ubijaju Hrvati, e to je onda barbarizam. Ma koji si ti klaun Zorane Jebivetru i kakav si ti to povesničar kad kao argumente koristiš prtizanske priče i stripova Mirko i Slavko kojima su nas Titovi komunisti filovali desetljećima. Svaki normalan čovjek će se zapitati pa je li bilo baš tako kako su nas učili pobednici ili postoji i druga strana istine. Za druga Oštrića očito ne, on i dalje čvrsto na putu stoji i brani tekovine revolucije svojih dedova koji su tko zna što radili u ww2.
Isto tako i onaj smiješni lik saborski zastupnik marin Jurjević neda na svoje, a znademo da su mu svi odreda bili u pratizanima ičinili zločine.
sic! takve bi ja na kolac nabijo mamicu vam vašu ...
;)

Tko je glasao

Govorimo o drugom svjetskom

Govorimo o drugom svjetskom ratu i o logorima koji su postojali u drugom svjetskom ratu. Ako imaš neke informacije da su Englezi, Francuzi, Šveđani i Slovaci organizirali logore smrti, molim te da ih podijeliš s nama.

Glede izvora - teško da njemačke generale i obavještajce koje spominjem gore, čiji su izvještaji sačuvani u njemačkim arhivima, možemo svesti na kategoriju "Mirko i Slavko".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ako imaš neke informacije

Ako imaš neke informacije da su Englezi, Francuzi, Šveđani i Slovaci organizirali logore smrti, molim te da ih podijeliš s nama.

Pa naravno da imam, ja ne govorim napamet i ne prepričavam stripove i lovačke priče. Evo ako meni ne vjeruješ, valjda ćeš vjerovati Deutsche Welle-u. Za lijenčine kojima se ne da otvarati link, evo c/p teksta:

" Priča dana | 19.06.2009
Objavljeno šokantno istraživanje o Hitlerovim logorima

Hitlerovi koncentracijski logori širom svijeta poznati su po zlu i patnji. Posljednja istraživanja otkrivaju da je takvih logora bilo puno više nego se dosad mislilo.

Hitlerovi koncentracijski logori, poput Auschwitza, Buchenwalda i Bergen-Belsena, svijet poznaje po neviđenoj okrutnosti. Oni su vjerojatno najmračniji proizvod Drugog svjetskog rata, a služili su, između ostalog, i kao oruđe Holokausta tijekom kojeg je nacistički režim pobio 6 milijuna Židova. Međutim, osim svima dobro poznatih logora, nacional-socijalistički režim raspolagao je i razgranatom mrežom manje poznatih tamnica, geta i ostalih mjesta „strave i užasa“ u kojima su ubijani i mučeni neistomišljenici i protivnici režima.

Istraživanja, koja su objavljena u novoj enciklopediji, a čiji je prvi svezak predstavljen prošlog tjedna u Washingtonu, otkrivaju da je postojalo najmanje 20.000 takvih, što većih što manjih, „tvornica smrti“ pod Hitlerovom kontrolom. Puno više nego se dosad mislilo.

Enciklopedija "strave i užasa"

Riječ je o djelu pod nazivom „Enciklopedija logora i geta 1933-1945“, a voditelj projekta Geoffrey Megargee za Deutsche Welle je izjavio kako niti njegov istraživački tim nije mogao pretpostaviti što će na koncu otkriti:

„Kada smo pokrenuli istraživanje mislili smo kako se radi možda o 5.000, možda o 7.000 logora, ali kako smo nastavljali s radom brojevi su rasli i rasli i za nekoliko godina došli smo do broja od 20.000 logora. Čak i sada ne bih se usudio reći da smo došli do konačnog broja. Riječ je tek o podatku koji je objavljen u enciklopediji. Međutim, postojojale su činjenice koje su otežavale naš rad. Primjerice, dok smo istraživali zatvore Gestapoa, znali smo da ne ćemo biti u mogućnosti otkriti i pobrojati sve njih jer je u svakom i najmanjem gradu postojao barem jedan takav zatvor. Uspjeli smo možda obraditi od 50 do 100 onih

Mreža logora od Afrike do Rusije

Margaree ističe da se mreža nacističkih logora protezala kroz cijeli Treći Reich, od Sjeverne Afrike do Norveške, od Francuske do zapada Rusije i Ukrajin:.

„Mnogi se pitaju: Kako su nacisti tolika sredstva uspjeli utrošiti na mrežu koncentracijskih logora, dok su istovremeno voditi rat? Rekao bih, za njih je to bilo jedno te isto. Ono što se događalo u logorima bio je dio njihova ratnog plana. Ondje su proizvodili streljivo, prisilno iskorištavali radnu snagu u koncentracijskim logorima ili u logorima za ratne zarobljenike ili su se bavili istrebljivanjem Židova.“

Bordeli, kampovi za germanizaciju i centri za eutanaziju

Na 1.700 stranica prvog sveska uglavnom se govori o već dobro poznatim koncentracijskim logorima poput Ausschwitza, Birkenaua, Buchenwalda ili Bergen-Belsena – najozloglašenijim Hitlerovim „tvornicama smrti“. Međutim, u svescima koji će tek biti objavljeni progovorit će se i o manje poznatim nacističkim logorima uključujući logore za ratne zarobljenike, radne logore, geta i ostale vrste tamnica koja su uglavnom dosadašnja povijesna istraživanja zaobilazila.

Djelo govori i o 500 ili više bordela Wermachta u kojima su njemački vojnici iskorištavali zatočene žene. Zatim, o kampovima za takozvanu „germanizaciju“ u kojima su provjeravane rasne osobine poljske djece. Ona djeca koja bi udovoljila rasnim kriterijima potom bi završila u njemačkim obiteljima. Ne treba zaboraviti niti takozvane „centre za eutanaziju“ gdje su ubijane osobe s poteškoćama u razvoju.

Istraživanje se nastavlja

Voditelj projekta Geoffrey Megargee kaže kako je poticaj u istraživanju predstavljala i pojava sve učestalijeg negiranje holokausta širom svijeta. Njegov je tim stoga smatrao osobito važnim prikupiti i objaviti dokaze i svjedočanstva o Hitlerovim dobro poznatim, ali i onim manje znanim logorima. „Informacije o spomenutim logorima dosad su bile dostupne samo dobrim poznavateljima stranih jezika koji bi išli širom Europe, istraživali arhivsku građu te potom nešto od toga i objavili. Primjerice, u Engleskoj nije postojalo niti jedno mjesto gdje bi se mogle pronaći takve informacije i upravo zbog toga odlučili smo objaviti ovu enciklopediju.“

Istraživanja se nastavljaju, ali sedmi i posljednji svezak neće ugledati svjetlo dana prije 2018. godine. Margaree kaže da su preživjeli svjedoci i žrtve iz tog krvavog vremena sada 80-godišnjaci. Stoga je istraživanja poput ovog neophodno kako bi se sačuvala sjećanja na užase koje je počinio Hitlerov nacistički režim.

Autori: Mark Hallam / G. Prokopec

Odg. ur.: A. J.-Grimm

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4403833,00.html

Tko je glasao

Hvala! **********************

Hvala!

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

@krrrekani: Ovo je neka

@krrrekani: Ovo je neka šala? Na pitanje tko je još osim nacista organizirao logore smrti, citiraš tekst o nacističim logorima?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@krrrekani: Ovo je neka

@krrrekani: Ovo je neka šala? Na pitanje tko je još osim nacista organizirao logore smrti, citiraš tekst o nacističim logorima?

Ma nije šala druže Zoki, samo mi je malo čudno da su Nijemci otvarali na desetke tisuća sličnih logora diljem trećeg reicha (kako lijepo u tekstu kažu od Afrike do Rusije), a da su istovremeno bili protiv istog takvog logora u Hrvatskoj jer su time ustaše stale na žulj strašnim hrvatskim srbima zbog koji su se nemci usrali u gaće i pobegli kućama glavom bez obzira. I izgubili drugi svetski rat.

Tko je glasao

@krrrrekani Usput: "drugom"

@krrrrekani
Usput: "drugom" me mogu eventualno zvati oni, koji mi jesu drugovi. Ti. molim te, ostavi to za svoje drugove. Ovako bi moglo zvučati uvjerljivo, što ti svakako nije namjera.

samo mi je malo čudno (...) da su istovremeno bili protiv istog takvog logora u Hrvatskoj jer su time ustaše stale na žulj strašnim hrvatskim srbima
Ti si se bio razbjesnio na moju tvrdnju da je Jasenovac bio jedini logor smrti u Europi, koji nisu vodili njemački nacisti. Sada pričaš o nečem desetom. Pretpostavljam dakle da od svoje tvrdnje kako su Šveđani, Englezi itd. vodili logore smrti odustaješ.

U navedenom članku ne govori se o "desetinama tisuća" logora smrti, nego o raznim tipovima logora.

NIjemcima nije bilo drago što je došlo do masovnog ustanka Srba (kojem se pridružuje i rastući broj Hrvata i muslimana), te ocjenjuju, da je neselektivni masovni teror protiv Srba to uzrokovao. Moraju slati svježe divizije u NDH i zato su nezadovoljni. Meni to ne zvuči nimalo čudno. Ako imaš neki argument da je Nijemcima tada bilo drago što je stvorena nova bojišnica, nadam se da ćeš ga podijeliti s nama.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zoran, Ti si se bio

Zoran,

Ti si se bio razbjesnio na moju tvrdnju da je Jasenovac bio jedini logor smrti u Europi, koji nisu vodili njemački nacisti.

Tvrdnja da je Jasenovac bil jedini logor koji nisu vodili Njemci je neistinita kak se vidi iz sljedečeg.

I nije baš gestapo bio glavni, naprotiv, Koncentracioni logor BANJICA, formirao je Dragi Jovanovic predsednik opstine grada Beograda, odlukom od 5.jula 1941. Srpska vlada je adaptirala zgradu bivse vojne kasarne na Banjici. Samo u pocetku su SS-ovci sa snagama srpske Specijalne policije cuvali logor, skoro sve vreme rata samo su srpski zandarmi cuvali zatvorenike logora.
Upravnik logora je bio Srbin Svetozar Vujkovic. A Djodje Kosmajac pripadnik ZBORA mu je bio prvi pomocnik.

http://forum.burek.com/konc-logori-u-srbiji-za-vrijeme-2-svj-rata-t15916...

Tko je glasao

Burek.com je fakat ugledan

Burek.com je fakat ugledan izvor. :) S druge strane, čak i Ljubica Štefan kaže: Zapovjednik cijelog logora i njegov pomocnik bili su Nijemci. Činjenica je naravno da su imali zdušnu potporu kvislinga iz Nedićevog režima - šljama i izroda, jednakih ustašama.

Ali Jasenovac je bio isključivo ustaški logor, Nijemci u njega uopće nisu ulazili. Još je jedna razlika što su u Jasenovcu najviše žrtava bili Srbi, dok na Banjici jedva da je bilo Hrvata (ali mnogo Srba - ne da mi se sad kopati za točnim brojevima).

Inače, smatraš li ti da su koncentracioni logori za masovno ubijanje nešto loše? Pa je onda Pavelićev režim bio barem jednako loš kao i Nedićev?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

druže zoki (nisam rekao

druže zoki (nisam rekao "moj druže")
ne vrieđaj burek, ta tamo barem pišu imena onih srbalja koji logorom upravljaše i institucija koje sudjelovaše...
Polazim od toga da je netko pio s vjerodostojna izvora, a i na bureku samo objavio...
ako si već istoričar, morao bi znati da je izvor - izvor, a o uglednosti drugom zgodom.
Za sad samo ovoliko: za te je vjerojatno UDBin izvor "ugledan" isto kao i beogradski arhivi ostalih službi. J.Jurčević se poslužio samo takvim izvorima i pokazao što je bio Jasenovac i koliko je tu žrtava bilo. Kommunistička kopilad je Jasenovac (kao infrastrukturu) rabila za likvidiranja svojih nepodobnika. Jesi li nešto o tomu učio kad si studirao poviest?

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

@ leoboldek J.Jurčević se

@ leoboldek
J.Jurčević se poslužio samo takvim izvorima i pokazao što je bio Jasenovac i koliko je tu žrtava bilo.
Ništas slično on nije pokazao. Iako je revizionist, ima određenih granica profesionalnih obzira, pa u svojoj knjizi "Nastanak jasenovačkog mita" ne daje vlastitu procjenu broja žrtava, nego samo ponavlja pobijanje evidentnih velikosrpskih pretjerivanja, što su i drugi povjesničari prije njega učinili. Ja sam naravno čitao sve njegove knjige - ti, naravno, nisi nijednu, nego samo kao dobri skojevac ponavljaš naučenu propagandu.

Kommunistička kopilad je Jasenovac (kao infrastrukturu) rabila za likvidiranja svojih nepodobnika.

Ako pod pojmom "komunistička kopilad" misliš na ustaše, onda je to točno.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Dragi Zoki,oprosti što

Dragi Zoki,oprosti što upadam,ali ne mogu odoljeti da te ne upitam.
Što ti misliš o dijelu:"Ogoljela laž logora Jasenovac" Mrkoci-Horvat"?
Tj.,dali su i oni revizionisti?Ako mi ti kažeš da knjiga ne vrijedi
ni -pišljiva boba-odmah je bacam u smeće.:):)

Tko je glasao

Što ti misliš o

Što ti misliš o dijelu:"Ogoljela laž logora Jasenovac" Mrkoci-Horvat"? Tj.,dali su i oni revizionisti?Ako mi ti kažeš da knjiga ne vrijedi
ni -pišljiva boba-odmah je bacam u smeće.

Stvarno ne vrijedi ni pišljiva boba! :( Čak i "revizionisti" je preblag izraz, evo Jučrević je revizonist, naime ipak je znanstvenik, dao je neke priloge znanosti, ali ovo je naprosto pamflet bez ikakvog uporišta u faktima. O svemu što se u znanosti smatra pouzdanim, samo ponavljaju :"laž, laž!".

Svejedno, ne bacaj knjige u smeće, grjehota je. :)

Desilo se tako, kada bijah mlad
slušao sam priče, počeh čitat knjige
otkrih novi svijet, razvih novu glad
za sav život svoj, stekoh samo brige.

Hm, prva skica, ne valja, ali moglo bi se poraditi na tome...Ta ideja - knjiga stvara glad, pomaže riješiti neke brige ali donosi nove... Kad ugledam bil okakvu kjigu, imam želju da je prolistam, pogledam tko je pisac, tko je izdavač, o čemu je...

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Uh,a ja nesretnica mislila,

Uh,a ja nesretnica mislila, da su Mrkoci-Horvat povjesničari,tvoji kolege po strci.:(U svakom slučaju poslušt ću tvoj savjet i knjigu zadržati u
svojoj bogatoj kolekciji.:)

Tko je glasao

A ja sam se ponadao da ćeš

A ja sam se ponadao da ćeš je pokloniti meni. :( Tako bih možda bio potaknut napraviti detaljniju kritiku, jer vidim da se okolo kola u propagandi, pozivaju se na nju kao autoritet, pa smo već i ovdje imali diskusiju o jednom detalju iz knjige, radilo se o falsificiranim podacima i pogrešnim tumačenjima o broju stanovništva Jugoslavije 1931. i 1948., ja sam točno pokazao pogrešne podatke i pogrešno zaključivanje. Evo prenio sam to na Hrvatskom povijesnom portalu:
Hrvatske i srpske žrtve rata i poraća: jedan pokušaj manipulacije brojkama

Inače knjigu nisam detaljno proučavao, prolisao sam je 20-ak minuta u knjižnici, bilo je dovoljno za vidjeti metodologiju. Čitao sam neke tekstove od Mrkocija u Fokusu objavljene prije par godina, osnova za knjigu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hvala,hvala Zoki na dobroj

Hvala,hvala Zoki na dobroj volji i uloženom trudu,još mi samo preostaje
da saznam tko je pisac pod nikom-zummann- i nabavim knjigu
dr.Mladena Lorkovića.:)

Tko je glasao

Lorkovića obvezno treba

Lorkovića obvezno treba čitati, zrazito značajna knjiga za razumijevanje onoga doba. Nije problem nabaviti, čak su dva suvremena reizdanja, Zagreb 1996. i Split 2005.. Naravno, ne treba ipak sve što piše tretirati kao "sveto pismo", ima spornih stvari.

Preporučam za čitanje i knjigu Nade Kisić-Kolanović "Mladen Lorković - ministar urotnik".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Burek.com je fakat ugledan

Burek.com je fakat ugledan izvor

Za mene nije puno izvora ozbiljno, u to spada i Wikipedija, jel piše na njoj ko kaj hoče a ima puno nevjerodosatojnih informacija. Vidiš i ti tam pišeš.

Ja ti imam puno poznatih u Beogradu i po Srbiji. Razgovaral sam se sa starijim osobama koje su njemačkog, makedonskog, mađarskog, šiptarskog a i muslimanskog porjekla.

Burek. com u ovom slučaju nije napisal neistinu.

Tko je glasao

An, pa naravno, vrhunski,

An, pa naravno, vrhunski, neporecivi autoritet: pričala meni moja baba... :)

Burek. com u ovom slučaju nije napisal neistinu.
Nije burek niš napisal, nego je netko na tom forumu nešto napisal, uz coppy/paste iz neke propagande, kako to već ide okolo na internetu.

Laž je dakle napisala poznata komunjara Ljubica Štefan, laž su dakle napisali i svi koji su tu temu uopće proučavali, lažni dokumenti podmetnuti su u njemačke arhive, nasjeli su na to čak i saveznici u Ninbergu (ma da, pa sve su to bili engleski i američki imperijalisti!), lažno su u Beogradu sudili Nijemcu koji je navodno upravljao logorom (i osudili ga na smrtu). Ti jarca, koja široka belosvetska zavera samo da se dokaže da su Nijemci upravljali tim logorom! :) No, to je zapravo dio zavjere, da se dokaže laž kako su Nijemci bili okupirali Srbiju...

Ali tu je vitez bez mane i straha, u borbi za čistu istinu: burek.com! :))

Nego, nisi mi odgovorio na pitanje:
nače, smatraš li ti da su koncentracioni logori za masovno ubijanje nešto loše? Pa je onda Pavelićev režim bio barem jednako loš kao i Nedićev?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

smatraš li ti da su

smatraš li ti da su koncentracioni logori za masovno ubijanje nešto loše? Pa je onda Pavelićev režim bio barem jednako loš kao i Nedićev?

Ja smatram da su svi konc logori loši i to bez obzira jel su ih osnivali njihovi izumitelji ili Hrvati. Nadam se da znaš iji su on izum?

Na tvoje pitanje nisam odgovoril jel je provokantno i vrjeđajuče i to zbog toga jel nisam do sad nikad negiral a još manje branil njihovo postajanje.
No jel se možda sječaš ko je negiral postojanje logora u Jasenovcu poslje WWII i to za vrjeme jugoslavije.

Tko je glasao

Ma ne, ne bi ti nešto

Ma ne, ne bi ti nešto negirao, sačuvaj bože. :) Samo ćeš onako uvijek ubaciti nešto stosedamdesettreće kad se nešto protiv tvojih ljubljenih ustaša kaže, i uvijek će sve biti zamumuljeno i općenito, uvijek relativizirano:
Ja smatram da su svi konc logori loši i to bez obzira jel su ih osnivali njihovi izumitelji ili Hrvati. Nadam se da znaš iji su on izum?
Dobra škola kazuistike! Baš sad čitam neke velečasne na tu temu... :(

jel se možda sječaš ko je negiral postojanje logora u Jasenovcu poslje WWII i to za vrjeme jugoslavije.
Eto. :) Da, sjećam se: ja sam to negirao.

A zabavno je vidjeti kako se vi branitelji ustaškog režima fino koordinirate i smjenjujete jedna drugog. :) Sreća što sam dobar šahist, nije mi problem igrati simultanku, pogotovo kad su protivnici totalni amateri. :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ja nisam nikad branil

Ja nisam nikad branil ustaški režim i tvoje skretanje na to ne odgovara istini.

Branim Hrvatsku od ljudi koji vide samo loše stvari i sve drugo ne vide i jedini im je cilj usadit mladima osječaj kolektivne krivice.

Ti sam nastavi sa profesionalno svoj posel i pusti nas (amatere i akademike koji su po tvojem šarlatani ), pisat istinu.

Tko je glasao

Gle, Skvikač, ti, Molotov,

Gle, Skvikač, ti, Molotov, hdz-ekonomija i slićna družba, zajedno s raznim drugim šarlatanima, smišljeno trujete hrvatsku mladež svojim lažima, nastojeći, zbog nekog čudnog razloga, najveći šljam, manijake i kretene u povijesti Hrvata (ustaše) prikazati herojima. Većina ljudi vas doživljava jednostavno kao ridikule, pa samo mahne rukom i ostavi vas na miru. No, kako sam ja prilično vatreni domoljub, vaša mi antihrvatska štetočinska djelatnosti ide na razne organe, pa uzvraćam elementarnim istinama. Tak da vas ne bum ostavil na miru da pišete laži.

Mada moram reći, prema vašoj braći četnicima ste amateri. ČItam srpski stormfront... Ej, koja mašta, koji stil... Hrabri Dražini četnici su zapravo na Sutjesci razbili združene partizansko-ustaške horde... :)) Kaj je - je: srpski šovinisti su najbolji na svijetu! Vi ste tek šegrti. :(

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, ma, ti si svakako

Zorane,

ma, ti si svakako uzor naše mladosti. One na igli.

Uspješan si kao profesionalac ( svojem poslu,....ček, ček.... kojem???), uspješan si na privatnom planu (mater ti gaće pere dan danas), uspješan si kao aktivist u zajednici (sve što je Hrvatsko bezrazložno i sustavno pljuješ- samostalnost, DR, Crkvu,), kao domoljub si oličenje, primjer koji svi želimo dosegnuti ( za vrijeme DR bio aktivist-ma štogod to značilo- nekoga ili nečega u srpskoj šumadiji), ............

Još ovdje pojedince virtualno upoređuješ sa četnicima ti koji to jesi....... e, pa jebiga majstore, kako da ti kažem na lijep način..... Ok, OK....pročitaj moj potpis. Vidiš li da nisam stavio "smješka", stoko.

@mrak,

kako ti nisi reagirao na ovakove uvrede "velikog maga interneta" (kako mu (Z(L)O ) učenici njegovi inače ližu šupak na ovim stranicama) koje je uputio drugim blogerima, evo ti prigoda, pa ti udijeli meni minuse. Naravno, demokratski maksimalno- stotinu.

Da znam, nemaš vremena sve pročitati, bla, bla, bla,....nisi ti selektivan ili, ne daj Bože, nepristran....., broć, broć, broć, ......aliiii kad trebaaaa tada si "odlučno možda" jasan.
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Gle Zorane, Ko truje

Gle Zorane,

Ko truje hrvatsku mladež se zna več 64 godine. Ja ne negiram ništa i ne spadam u nikakve družbe.

No kaj se tiče tebe se uvjek pitam kakvu ulogu imaš i iz kakvih interesa negiraš zloine poinjene nad Hrvatima.

One pokopane u Ključu Brdovekom si isto negiral.

Istina ti je kad ruke mrtvaca vire iz zemlje poslje kiše a i danas se nesme dublje zaorat a da te iste ne vapiju za istinom.

To ti je tak moj vatreni domoljube.

Tko je glasao

Neka takvi kao Zoki i ostali

Neka takvi kao Zoki i ostali poput njega, ni kučeta ni mačeta.... ni obraza ni riječi....... truje svoju vlastitu mladež!
Ako ju uopće imaju!!!!!!!

Mi Hrvati svoju dicu odgajamo da budu LJUDI!

:)

LOL

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ja sam se uvjek pital ko tu

Ja sam se uvjek pital ko tu mržnju kod Srbijancih podpiruje kad su u stanju prije WWII ubijat Hrvate, za verjeme tog istog, poslje njega i za vrjeme agresije u 90-im godinama.

Što me zaprepašuje je činjenica da mrzitelji svega Hrvatskog, koji su nasljednici staljinističke misli i danas poslje tolko patnji hrvatskog naroda pokušavaju ta sva klanja i ubijanja opravdat i stalno guraju WWII u prvi plan a sve drugo guraju pod tepih.

No nije to niš novo jel su od 45-e do 91 imali istu retoriku i za njih su svi Hrvati koji ne plivaju po jugoslavenskoj liniji ustaše.

Tko je glasao

Trept-trept naš skviki

Trept-trept naš skviki nevinim očicama, ništa on nek kuži, samo se eto pita. ) Samo, naravno, vrlo selektivno se pita, i nekim čudnim slučajem uvijek unaprijed zna odgovor! Mi Hrvati, nebeski narod... :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Molim cijenjene kolega, da

Molim cijenjene kolega, da se vrate na početak ovog dnevnika, jer vam je očito promakao dio rečenice u kojoj kažem:

želio sam još jednom po posljednji puta pokušati otvoriti čvrsto zatvorene horizonte raznih Oštrića na ovim stranicama.

Naglasak je na "posljednji puta". Dakle, na ovim stranicama, Molotov više nikada neće napisati dnevnik (ili za neke prepisati) na temu partizana tzv."antifašista" i ustaša tzv"fašista", niti ću više komentirati ovu temu. Svoj sam stav iznio, a kako vidim, osim par iznimaka, ovdje vrijedi bratstvo i jedinstvo boljševika, koje boli uho za Hrvatsku. Povlaćim se u ilegalu.
Zahvaljujem se na suradnji nekim dostojnim neistomišljenicima, koji su našli vremena svoje stavove usprotiviti mojim. Bez obzira što se ne možemo naći, niti jedni druge uvjeriti u drugo mišljenje, cijenim dobru borbu. Svi ste upoznati s mojim stavovima, pa ih ne moram više naglašavati.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

NDH je bila odraz težnji

NDH je bila odraz težnji Hrvatskog čovjeka za vlastitom državom, dok je komunistička partija na čelu s Titom zatirala svaku pomisao o nacionalnoj državi. Nesreća NDH je bila u tajmingu i krivom izboru saveznika za ostvarenje svog sna i u tome je cijela priča. Hrvatski glavni neprijatelji nisu bili ni fašizam ni nacizam već velikosrbski imperijalizam što se i potvrdilo 90.ih godina. U partizane su hrlili uglavnom srblji iz Hrvatske koji na pameti nisu imali borbu protiv nacista i fašista već su se isključivo borili protiv Hrvata i stvaranja Hrvatske države. Od 1263 heroja NOR-a najveći broj ih je iz Hrvatske, njih 20%, a od toga broja "hrvatskih" heroja 90% su srblji iz poznatih četničkih uporišta po Kordunu Lici i Baniji. Svaki pošteni Hrvat je služio u Domobranstvu, a samo komunistički probisvijeti i neradnici su zajedno sa srbljima išli ratovati protiv Hrvatske države i hrvatskog imena.
Ovo je osnovna i prava istina, a sve ostalo su nijanse. Jesu li Ustaše činile zločine? Jesu! Jesu li kao saveznici bili u nepovoljnom odnosu sparam Njemačke i Italije zbog čega su morali raditi ustupke? Jesu! Je li Tito radio zločine? Je! Je li bio u podređenom položaju u odnosu na saveznike Ruse i Staljina? Je!

EOD

Tko je glasao

Daklem, po ovome, osim već

Daklem, po ovome, osim već poznate činjenice da su bili komunistički probisvijeti i neradnici i da su se borili protiv hrvatske države i Hrvata, Tuđman, Hebrang i Bobetko su bili Srbi.
Time ispravljaš i navod Vojislava Šešelja (porijeklom Hrvata) koji je na pitanje tužitelja, da li je, s obzirom na njegove navode da su Hrvati katolički Srbi, i Tuđman Srbin odgovorio: "Tuđman je poreklom bio Nemac. To mu i samo prezime kaže Tuđ-man, strani čovek, stranger man.":-)

Lenon

Tko je glasao

Znaš, Šešelj je rekao i

Znaš, Šešelj je rekao i još nešto:
"Pojest će te sva govna koja ste ovdje izasrali!"(slobodni prijevod)
Pa, eto, ako ti citiraš "hrvatinu" Šešelja, zašto ne bih i ja?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

NDH je bila odraz težnji

NDH je bila odraz težnji Hrvatskog čovjeka za vlastitom državom

Osim te vrlo vazne cinjenice, bilo je nekoliko ne tako vaznih, a to su koncentracijski logori za etnicke skupine i nepodobne sto je dovelo do oko 100injak (?) tisuca mrtvih u 4 godine, nadasve demokratski uredjena drzava sa svim mogucim kulturnim zabranama, zatiranja ljudskih prava i slobode govora. Dakako olicenje hrabrosti vodstva NDH je bilo vidljivo na raspletu situacije.

Sto je zapravo najgore, a to je nasljedje takve drzave. Da li je postojala na ovim prostorima alternativa u kojoj bi HR ostala samostalna nakon 2. svjetskog rata? Pa mom uvjerenju nije. Jer da se scenarij odigrao na nekoliko drugih izvjesnih nacina, vjerojatno bi Hrvatska danas bila upola manja, sa upola manje morske obale i ono najgore sa upola manje stanovnistva. Sljedeca stvar, i to je ona koja vecinu nas osobno zahvatila i koja se mogla primjetiti tisuce puta je da su se Srbi na pocetku domovinskog rata najcesce nabrijavali babarogama iz proslih vremena i zato su u nama vidjeli u Ustase, sto im je davalo poticaj za ubijanje i klanje. Ustase, NDH i ubijanje srba, su bile glavni zaplasivaci i motivi, a kad je covjek uplasen, ne dovoljno obrazovan, zatrovan idealima, i kad jedna je hiperpropaganda dize masovnu histeriju, onda je rezultat ovo sto smo imali 16-17 godina ranije.

Zapravo nakon ovog svega, koga boli ona stvar dali se ustaski rezim moze nazvati fasistickim ili ne.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Sljedeca stvar, i to je ona

Sljedeca stvar, i to je ona koja vecinu nas osobno zahvatila i koja se mogla primjetiti tisuce puta je da su se Srbi na pocetku domovinskog rata najcesce nabrijavali babarogama iz proslih vremena i zato su u nama vidjeli u Ustase, sto im je davalo poticaj za ubijanje i klanje

O čemu ti pričaš? Tko nas bre zavadi?
Tako si je mali Ivica zamišljao svijet. Jadni nenaoružani Srbi usrali se od "naoružene strašne" vojske Ustaša u tenisicama i trapericama. Ma, goni se u materinu, ovakve stvari pisati ovdje, pa ti to možeš prodati znaš kome-NIKOME.
Ako im je to davalo poticaj, koliko su puta svršili, dok su klali i ubijali?
Možda su svršavali, kada su na drvena vrata pribijali babu od 80 godina i odrezali joj cice, ili su možda svršavali kad su u grobnicu zazdidali pet seljaka i seljanki na Baniji?
Možda i ti na to svršavaš? Ma, daj se odi lijeći! Ili hoćeš još živopisnih primjera?
Odjebi,
Molotov

Tko je glasao

Molotov, oni ti svršavaju

Molotov,

oni ti svršavaju na ovo http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/30456/U-Puli-osnovano-Udruzenje-N...

Samo ne znaju kako to reći, a da ne ispadne da ne vole samostalnu RH;)

Čekaju valjda pravi trenutak.

Kao Zoran Oštrić;)) ......ma neće jezik nego pravo!
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Možda su svršavali, kada

Možda su svršavali, kada su na drvena vrata pribijali babu od 80 godina i odrezali joj cice, ili su možda svršavali kad su u grobnicu zazdidali pet seljaka i seljanki na Baniji?

Sad to isto stavi u kontekst 60godina ranije i onda ponovno procitaj ono sto si copy/paste-ao.

p.s.
Ti si napola srbin? Vidim da cesto koristis cirilicu i "bre". Nemas beda, ne moras dokazivati svoje ekstremnu Hrvatsku nacionalnost, nema vise koncentracijskih logora.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

A, možda da to stavim u

A, možda da to stavim u kontekst Kočevskog roga, Jazovke i ostalih rupa u koje je tvoja boljševička tzv."antifašistička" bratija bacala Hrvate?
Tvoj problem je veći od mog, ja sam kopirao dio teksta, a ti si kopija u cijelosti.

Čirilica i bre je za tebe, da me bolje razumiješ, vi i onako "ne čujete dobro".
Molotov

Tko je glasao

Ma, goni se u materinu Eto,

Ma, goni se u materinu
Eto, konačno si izrazio svoj pravi stil i nivo! Možemo ti vjerovati, da ovo nisi coppy/paste. A počeo si s Heideggerom. :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

krivo, zorane, krivo da ne

krivo, zorane, krivo
da ne bi ispalo da nisam objektivna:-) on je počeo s witgensteinom što stvar čini još gorom, jer se malo koja filozofija bavi odnosom jezika i mišljenja kao witgensteinova. pa govor temeljito raskrinkava našeg molotova, bio on u stanjiu o tome govoriti ili ne.

Tko je glasao

on je počeo s

on je počeo s witgensteinom
Lapsus, naravno. Dolje sam mu čak odgovorio "citatom na citat" iz "Tractatusa". :) Ali još je smješnije kad mi citira tekst s wikipedije kojem sam glavni autor. :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci