Tagovi

Neka mi sudi Hrvatska a ne hrvatsko pravosu?e

Iscje?ak iz knjige prema istinitinoj pri?i autorice Veronike Vere, izdava? DAN-GO d.o.o, Marticeva 67

Nad nekretninom u vlasništvu poduze?a prije punih deset godina pokrenut je ovršni postupak i upis založnog prava za dug star sad ve? osamnaest godina, a po kreditu koji nije bio moj dug niti tog poduze?a (radilo se o namještenom procesu) .
Godine povla?enja po sudovima i rješavanja sudskih sporova doslovce su iscrpile i poduze?e i moj privatni ra?un.
Sav privatni novac, osim ulaganja, trošila sam i na rješavanje sporova, i zatvaranje obveza u poduze?u koje sam preuzela ulaganjem vlastitih sredstava.
Kao zakonski zastupnik tvrtke, uz još jednog direktora sklopili smo ugovor o kupnji nekretnine i preuzimanju kreditne obveze sa bankom koja je ve? imala upisano založno pravo na nekretnini .
Na?injen je raskid ugovora o kreditu koji je glasio na pravnu osobu – prethodnog vlasnika nekretnine, a sklopljen novi okvirni ugovor temeljem kojeg se banka ?ije je založno pravo bilo upisano u prvom prvenstvenom redu trebala ponovno upisati na isto mjesto u teretovnici, ali ovaj put kao vjerovnik novog vlasnika nekretnine a koji je istu stekao valjanim pravnim poslom – kupoprodajnim ugovorom, preuzimanjem kredita i otplatom u iznosu od milion i dvjestotisu?a maraka. Prijedlogu su bile suglasne sve stranke u postupku.
Uvidom u zemljišne knjige u Dugom Selu utvr?eno je da u z.k. ulošku u kojem su nekretnine upisane postoje upisi tereta dvije banke, jedne ?iji je kredit preuzet za kupnju nekretnine, i drugi za koje je banka vjerovnik dala brisovno o?itovanje jer je kredit u cijelosti podmiren.
No, prilikom uknjižbe vlasništva došlo je do problema koji prethodno nisu bili vidljivi u zemljišnim knjigama. Tek samostalnom istragom, i uvidom u spis došlo se do slijede?ih saznanja.
Bivši vlasnik nekretnine tj. dužnik državne banke je bio prijatelj sa predsjednikom suda koji punih osam godina nije upisao založno pravo u korist banke koja je isplatila kredit još davne 1992 godine, i to s rokom dospije?a od tri godine, ve? je tek 2000 godine tj. osam godina nakon sklopljenog ugovora o kreditiranju i isplate, donio – zemljišno knjižno rješenje o ovršnom upisu založnog prava u kojem stoji da je isto primljeno u z.k. odjel 21. travnja a da je donešeno na temelju rješenja od 25. travnja?? iste godine. Rješenje nije dostavljeno niti jednoj stranci u postupku, niti je na njega bila dozvoljena žalba. U rješenju su navedeni neto?ni podaci o zemljišno knjižnoj ?estici, no to nije sprije?ilo zemljišno knjižni odjel da po nalogu suda upišu hipetekarni zalog i to u korist vjerovnika bivšeg vlasnika nekretnine.
Zbog svog propusta sud se pravdao ?injenicom da zbog komasacije zemljišne knjige nisu bile ustrojene no suprotno tome govori ?injenica da su 1996 godine ve? pravomo?no bila upisana založna prava druge dvije banke koje tako?er nisu obaviještene o promjeni stanja u zemljišnim knjigama i o povredi svojeg prava.
Dužnik je uz kredit dobio od državne banke i Plan otplate kredita sa „proizvoljnom kamatom“ – „posebni aranžman“ pa se nije niti uzbu?ivao previše oko otplate.
Unato? neprekidnoj blokadi žiro ra?una i trajnom nepodmirivanju obveza 1998 godine državna banka povla?i akceptni nalog i deblokira njegov ra?un, a povla?i se i prijedlog za ste?aj dužnika.
Evo kratkog slijeda donešenih rješenja; Op?inski sud u Dugom Selu prihvatio je 2000 godine u srpnju prijedlog za uknjižbu prava vlasništva novog vlasnika, predanog u svibnju 2000 godine kao osnovan i donio rješenje kojim odre?uje uknjižbu, brisanje prethodno upisanih hipoteka i upis novih na isto mjesto, te uknjižbu brisanja tražbine za kredit koji je otpla?en.
Rješenje je postalo pravomo?no tako?er u srpnju 2000 godine, no do danas tj. do 2010 nije provedeno.
To?nije, sud je odmah proveo uknjižbu prava vlasništva u korist novog stjecatelja nekretnine, no ne i brisanje prethodno upisanog založnog prava i upisa novog, ve? je novim rješenjem odlu?io o upisu založnog prava u korist državne banke za kredit iz 1992. godine iako je ovo prethodno donešeno, za brisanje tražbina, ve? bilo pravomo?no.
Založno pravo je upisano 21. travnja a donešeno temeljem rješenja od 25. travnja 2000 godine (bez dostavne naredbe i bez upute o pravnom lijeku) pa je temeljem zakonskih odredbi rješenje u ovakvoj formi ništavno jer je donešeno bez prava stranaka da se na njega o?ituju.
Vlasnik nekretnine nije imao pravo ustati brisovnom tužbom (odbijena je) iz razloga što brisovnu tužbu može podnijeti samo stranka ?ija su prava u trenutku upisa povrije?ena. Kako se istovremeno provodio i upis prava vlasništva, a rješenjem koje nije dostavljeno strankama je istovremeno upisano i založno pravo, prethodni vlasnik nije imao više ni interesa niti volje ustati brisovnom tužbom, jer je nekretninu prodao, dok novi vlasnik na to zakonski nije imao pravo.
U sije?nju 2001 godine isti sud donosi Dopunu rješenja pod istim brojem kao i rješenje od 25. travnja 2000 godine a kojom dopunom nadopunjuje prethodno upisano založno pravo banke prema kojoj vlasnik nekretnine nema nikakvih obveza, i to dvostruko ve?im iznosom tj. pove?ava ga sa ?etiristotisu?a maraka na osamstotisu?a maraka.
I ovaj put sud propušta obavijestiti stranke, tj. donosi isto, samo nadopunjeno rješenje, odlu?uju?i u njemu o pove?anju iznosa zaloga, iako je dužnik nekretninu prodao, a upis prava vlasništva u korist novog vlasnika upisano je u zemljišne knjige još prije godinu dana pa je sud bio dužan ovo rješenje dostaviti svim strankama uklju?uju?i i vlasnika nekretnine. Ovo rješenje do danas nije nigdje zabilježeno u zemljišnim knjigama!!!
Rješenja o upisu založnog prava i Rješenje o dopuni rješenja o upisu založnog prava je sudac donio osam godina nakon što je kredit ispla?en dužniku, i godinu dana nakon što je vlasnik nekretnine postala druga pravna osoba.
U rujnu 2001 godine sud donosi Rješenje o ispravku dopune rješenja (sve pod istim brojem) kojim ispravkom osim što pove?ava iznos zaloga mijenja i raspored upisa u teretovnici na na?in da se ovi tereti upisuju ispred postoje?ih upisanih tereta, iako se dug po ovom založnom pravu uop?e ne odnosi na vjerovnikovog dužnika, niti na vlasnika nekretnine??
Zakon o parni?nom postupku jasno odre?uje odredbe koje se primjenjuju i na ispravljanje rješenja, pa je propisano da sudac pojedinac koji je donio rješenje može u svako doba pa i po službenoj dužnosti ispraviti pogreške u imenima i brojevima, i druge o?ite pogreške u pisanju i ra?unanju, nedostatke u obliku i nesuglasnosti prijepisa rješenja sa izvornikom, a koje u ovom slu?aju ne postoje.
Sud prvog stupnja izrekom rješenja o ispravku ponovno meritorno odlu?uje o prijedlogu vjerovnika tako da je rješenjem o ispravku donešena potpuno nova odluka o zemljišno knjižnom stanju, što ranijim odlukama suda uop?e nije bilo niti su?eno.
Ovakom postupanjem suda povrije?ena je odredba Zakona o zemljišnim knjigama kojim je propisano da se pogreške u upisu koje se opaze nakon provedenog upisa mogu ispraviti po službenoj dužnosti, bez vo?enja postupka za ispravak pogrešnog upisa, samo ako takav ispravak ne bi dovodio u pitanje ve? ste?ena prava niti bi dovodio u opasnost osobe koje postupaju s povjerenjem u zemljišne knjige.
Na ovo rješenje je pravodobno podnešena žalba Županijskom sudu koja je uvažena 2003 godine, a rješenje na koje je žalba podnijeta ukinuto. Po ovom rješenju i uputama drugostupanjskog suda op?inski sud nije do danas postupio.
Sva rješenja u zemljišno knjižnom postupku donešena po ovom nižem sudu imaju isti broj, a sud višeg stupnja utvrdio je da je prvo rješenje od 25. travnja 2000 godine ništavno jer je donešeno bez prava na žalbu, tj. bez prava da se stranke o njemu o?ituju, dok je ispravak rješenja iz 2001 godine (pod istim brojem) ukinut, pa dakle, niti jedno od opisanih rješenja ne postoji.
Unato? jasnim zakonskim odredbama, i obvezi nižeg suda da donese novo rješenje sukladno uputama višeg suda, Op?inski sud 2004 godine samo nadopisuje mehani?kom pisa?om mašinom rješenje staro 4 godine tj. (Pouku o pravnom lijeku) i opet ga ne dostavlja strakama u postupku (na rješenju nema dostavne naredbe), ve? samo poštom upu?uje bivšem vlasniku nekretnine tj. dužniku, a koji je u me?uvremenu brisan iz sudskog registra jer je nad njim proveden sumarni eliminacijski postupak.
Unutar tog perioda dok se po žalbama rješavalo na županijskom sudu, rješavalo se i o prijedlogu za ovrhu po prijedlogu državne banke, protiv ovršenika, njihovog dužnika, a koji je odbijen uz obrazloženje da založna prava na kojima ovrhovoditelj temelji svoj prijedlog za ovrhu nisu upisana u zemljišne knjige ve? je o upisu založnog prava i prvenstvenom redu zasnivanja založnog prava ovrhovoditelja odlu?eno rješenjem suda od 21. rujna 2001 godine a koje nije postalo pravomo?no, pa je stoga prijedlog za ovrhu valjalo odbiti do kona?nog upisa založnog prava. Nakon pravomo?nosti i provedbe rješenja ovog suda kojim se odlu?uje o upisu založnog prava, ovrhovoditelj može podnijeti novi prijedlog za ovrhu na nekretninama ovršenika.
Na ovo rješenje je ovrhovoditelj tj. državna banka podnijela žalbu višem sudu koja je odbijena, a odbijen je i prijedlog za ste?aj njihovog dužnika.
Iako je prethodno rješenje iz 2001 godine kojim se rješavalo o upisu založnog prava ukinuto rješenjem višeg suda, a neki žalbeni postupci se još uvijek vode pred županijskim sudom na temelju žalbe radi onog nadopisanog rješenja (isti broj kao i sva prethodna rješenja) a kojim se rješava potpuno ista stvar (prekršeno pravilo: „ne dvaput o istoj stvari“) to nije sprije?ilo ovrhovoditelja-„nevjerovnika“ da unato? nepravomo?nom i nezakonitom upisu založnog prava, i ukinutom rješenju o upisu založnog prava po višem sudu, podnese novi prijedlog za ovrhu protiv „nedužnika“ o kojem je sud nižeg stupnja odlu?io rješenjem i ovrha je ovaj pokrenuta iako je stanje u zemljišnim knjigama bilo jednako kao i prilikom prijedloga za ovrhu protiv njihovog dužnika, osim što je rješenje koje tada nije bilo pravomo?no, u me?uvremenu i ukinuto, pa dakle, zakonski gledano, založno pravo nije niti upisano.
Na isto je pravodobno podnešena žalba.
Nekoliko dana kasnije, sud zaklju?kom upisuje zabilježbu ovrhe na nekretnini nedužnika, i o istom ne obavještava stranke, a tek nakon usmene intervencije pod istim brojem donosi i rješenje o zabilježbi ovrhe na koje je žalba dozvoljena??
No sva ova ispravljena, dopunjena, nadopisana i krivotvorena, a potom ukinuta i nepravomo?na rješenja ne spre?avaju ovrhovoditelja i sud da provode ovrhu na imovini nedužnika.
Prilikom o?evida na terenu i pokušaja procjenjivanja nekretnine radi prodaje, sudskom vještaku i predsjedniku suda je novi vlasnik nekretnine zaprije?io ulaz u tvornicu, a zbog ?ega se predsjednik suda pozvao na svoje zakonsko pravo da slijede?i put provede postupak uz prisustvo policijskih službenika, a upozorio nas je i na mogu?u zatvorsku kaznu zbog ometanja rada suda.
Nakon niza podnesaka i pritužbi Ministarstvu pravosu?a, pa i Op?inskom državnom odvjetništvu (zbog krivotvorina i zlouporaba položaja suca) kao i posjeti Županijskom sudu i njihove intervencije, Op?inski sud donosi u ožujku 2006 godine novo rješenje tj. Ispravak ispravka dopunskog rješenja. Ispravljano rješenje je nepravomo?no i ukinuto rješenjem Županijskog suda još 2003 godine, pa se ne može niti donositi ispravak ispravka dopune rješenja kada o prvom rješenju nije pravomo?no riješeno.
U sudskoj praksi nije niti poznat takav fenomen Ispravak ispravka dopune rješenja pa nije niti sasvim jasno što je sudac ovim rješenjima želio riješiti i temeljem kojeg zakona je postupao.
Iz upute drugostupanjskog suda proizlazi da je Op?inski sud sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama bio dužan u zakonskom roku poništiti pobijano rješenje, novo rješenje o upisu založnog prava uputiti strankama, i to vlasniku nekretnine, pa tek nakon što se postupak po rješenju od 21.04.2000. pravomo?no okon?a donijeti drugo rješenje koje ?e ovisiti o ?injenicama koje ?e utvrditi u postupku.
No sudac nije postupio prema odredbama ZZK, kao niti prema uputama drugostupanjskog suda, pa niti stranka nije mogla sukladno zakonu u potpunosti štititi svoja prava.
S bivšim vlasnikom je predsjednik suda ?esto odlazio na ru?kove, a jednom godišnje i na skijanje, i doslovce nije bilo na?ina da se predsjedniku suda na razuman i normalan na?in ukaže na u?injene pogreške jer on o tome jednostavno nije želio ni slušati, dok su svi pisani podnesci završavali u ladici bez da se po njima postupalo. On je postupao upravo onako kako je odgovaralo njegovom prijatelju i državnoj banci, a odgovaralo im je da se problemi naprave knjižnom sljedniku nekretnine kako bi se stvorili uvjeti da se nekretnina proda u ovršnom postupku a bivši vlasnik bi je ponovno kupio, ovaj put neoptere?enu kreditima.
Kako se radi o predsjedniku suda, unato? raznim predstavkama, podnescima, prigovorima, tužbama, žalbama pa i ustavnim tužbama, stvari se nisu pomicale s mrtve to?ke.
Da bi se uop?e pokrenuo bilo kakav postupak za odgovornost suca, prijedlog za suspenziju ili ispitivanje kaznene odgovornosti mora istaknuti predsjednik suda a ne gra?anin ili stranka, a kako se u ovom slu?aju radilo upravo o propustima predsjednika suda, nije bilo nade da ?e on ikada odgovarati za nezakonitost u svom poslovanju i zlouporabu položaja jer normalno da ne?e prijaviti sam sebe za utvr?ene nepravilnosti.
Iako je ovršenik, odnosno u kaznenom postupku ošte?enik, podnio Kaznenu prijavu protiv sudaca koji su donosili ispravke, Ispravke dopuna, nadopune i dopisivanja rješenja, a potom i Prijedlog za stegovni postupak Državnom sudbenom vije?u, niti na jedno nije dobio o?ekivanu reakciju. Državno sudbeno vije?e je odgovorilo da nije došlo do kaz. djela zlouporabe položaja i ovlasti jer zbog nedostatka suglasnog sporazuma stranaka, rješenjem nisu mogli odrediti uknjižbu založnog prava, što je apsolutno neto?no, i Državno sudbeno vije?e je svojom Odlukom zaštitilo predsjednika suda i sutkinju.
Od Ministarstva je zatražena revizija svih spisa koji se odnose na ovu stranku, interveniralo se kod svih institucija od zna?aja, no predsjednik suda uvijek je znao zako?iti postupak.
Prolazile su godine, mijenjali su se ministri. ?ak tri ministra pravosu?a, tri ministra financija, dva predsjednika države, i tri premijera su se promijenili ali na sudu je stanje ostalo nepromijenjeno.
Svi su bili obaviješteni o ovim nepravilnostima, ve?inu osoba od zna?aja sam osobno posjetila i ukazala na svoj problem. Neki su se ?udili i lupali odmah „šakom o stol“ obe?avaju?i hitnu intervenciju, dok se još mogu sa?uvati radna mjesta, no nije se dogodio apsolutno nikakav pomak nabolje. Dapa?e, nakon što su mnogi bili informirani o ovoj situaciji samo se stanje još više pogoršavalo.
Razgovarala sam sa svakim tko god mi je mogao dati nekakav koristan savjet. Neprekidno sam tražila pravdu i ?vrsto vjerovala da ?u se uspjeti izboriti za nju.
Uspore?uju?i zakonske odredbe sa postupanjem suda vrtilo mi se u glavi jer se baš sve kosilo sa važe?im zakonima.
Nau?ila sam napamet Gra?ansko pravo, Sam svoj odvjetnik, Zakon o parni?nom postupku, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o vlasništvu, Zakon o obveznim odnosima, a na koncu i Ste?ajni i Ustavni zakon.
Dane i dane sam provodila uz internet prou?avaju?i sudska rješenja i pokušavaju?i prona?i bar nešto sli?no kao u mom slu?aju. Uzalud. ?inilo mi se da sam potpuno usamljena. Kako je vrijeme prolazilo tako sam sve više bila prisiljena usavršavati se i samostalno prou?avati sudsku praksu i propise.
Razgovorom sa predsjednikom gra?anskog odjela Županijskog suda malo sam se utješila, ipak se nadaju?i pravdi.
-„Ako je samo pet % istina od ovog što ste mi opisali, rekao je, onda je ovo prestrašno, a vi ste vi pravi heroj!“
-„I jesam, rekoh ponosno. Ali od herojstva se ne živi! Molim vas da što hitnije riješimo problem, kako ne bi bilo prekasno!“
Iako je op?inski sud odbacio Privatnu kaznenu tužbu tj. Optužni prijedlog ošte?enika kao tužitelja protiv okrivljenih sudaca, Vrhovni sud je žalbu ipak uvažio i vratio predmet na ponovno odlu?ivanje, no predmet se negdje zametnuo.
Na upite Ministarstva pravosu?a o stanju spisa, (nakon mojih ponovnih pisanih intervencija) predsjednik suda je odgovorio, da se mojim ?estim podnescima opstruira rad suda.
Shvatila sam da ja kao gra?anin nemam apsolutno nikakvu mogu?nost utjecati na odgovornost sudaca bez obzira na težinu pogreški i po?injenu štetu.
Doživotni imunitet i radno mjesto sve do mirovine, dao im je i doživotnu sigurnost i zaštitu od njihovih pogrešaka.
Naravno da ni jedno od nadležnih tijela nikad nije pozvalo predsjednika suda na red ni zbog opisanih propusta i kaznenih djela, niti iz razloga što je više puta proslijedio na Županijski sud nepotpuni spis, pa se nakon godinu dana ?ekanja reda spis vra?ao na dopunu nazad istom sucu i opet iz po?etka, nova godina ?ekanja. Tako za svaki spis posebno. Nizale su se godine....
?esto sam se pitala što bi bilo kad bi kirurg zaboravio vratiti jetru u trbušnu šupljinu nakon operacije, ili kad bi zaboravio spojiti krvne žile kod operacije srca, zašiti ranu... Bi li bio odgovoran za smrt pacijenta ili teške posljedice po život koje je izazvao svojim nemarom?
Kad ?e predsjednik suda biti odgovoran za posljedice svojih postupaka uslijed kojih su mnogi ljudi ostali bez zdravlja, bez svojih radnih mjesta, i bez teško ste?ene imovine?
Svatko bi trebao raditi svoj posao odgovorno i savjesno i odgovarati za svoje propuste bez obzira o kojem radnom mjestu se radi, a kad se radi o sucima, tada naro?ito, jer u njihovim je rukama sudbina stanovnika Hrvatske.
Na žalost, imunitet i doživotni izbor na mjesto suca koji imaju daje im sigurnost i zaštitu i pravo na pogreške koje drugim gra?anima nisu dozvoljene.

Komentari

Veronika2 Opisani dio samo

Veronika2
Opisani dio samo je početak agonije. Nastavak je daleko strašniji, i sve ono što sam prošla ne može se više nadoknaditi nikakvim novcem. 12 godina po sudovima, tri godine pregovaranja radi preuzimanja tuđeg duga samo da bi se proizvodnja spasila (36 zaposlenih) na što nisu pristali jer navodno nisam ispunjavala uvjete (izvoznik, proizvođač, među prvih 5 poduzetnika u RH), potom demoliranje strojeva i rezanje na komade od strane banke, sedamnaest puta pokretanje stečaja, svaki put sam uspjela spriječiti, a sve samo da bi se dokopali vrlo vrijedne nekretnine. Uz sve to reket sudaca, općinskih državnih odvjetnika, prikrivanje tuđih kaznenih djela od strane policijskih službenika, i pet dana pritvora za navodnu klevetu kako bi me ušutkali. Bušenje automobilskih guma (4 djece u autu kad se guma raspala), nalet neidentificiranim vozilom na dvoje djece dok su bili na skuteru, i za sve ovo se do danas ne zna ni tko je pocinitelj, ni iz kojeg razloga. Imate pravo, nema satisfakcije, nitko to ne moze platiti, narocito ako se uzme u obzir da je osoba koja je sve to prošla zaradila novac na težak i pošten način tijekom godina rada u inozemstvu, a koji je zaista s ljubavlju htjela uložiti u gospodarstvo u domovini. Sad, nakon svega, iako rođeni u glavnom gradu, osjećamo se kao potpuni stranci u vlastitoj državi! Od kad je knjiga izašla iz tiska, svakodnevno slušam komentare svih onih koji su prošli sličnu sudbinu i prepoznali su se u sličnim situacijama, ljudi plaču, većina ih je proživjelo gotovo identične događaje. Strašno!

Veronika2

Tko je glasao

Smisao pisanja ovog dnevnika

Smisao pisanja ovog dnevnika je u tome da izadje na vidjelo što sve sudovi rade i kako nije samo nezaposljavanje i losa financijska situacija u zemlji ovog trenutka najveca opasnost. Velika opasnost je i neucinkovitost sudova, i nepostupanje po zakonu, a zbog čega mnogi ostaju bez imovine, bez poslova, naplate svojih potraživanja, bez pravde za kojom žude!

Tko je glasao

Podugačak tekst, boli

Podugačak tekst, boli glava.
Pročitao sam glavninu i shvatio bit teme i razlog pisanja dnevnika.

Svatko bi trebao raditi svoj posao odgovorno i savjesno i odgovarati za svoje propuste bez obzira o kojem radnom mjestu se radi

To mi je posebno pobudilo pažnju, a možda zato što je kao matrica oduvjek unutar mojeg uma.

Što napraviti kada je problem tako zamršen poput ovog, predstavljenog u tekstu dnevnika?

Iznad svakog relevantnog faktora postoji relevantniji faktor.
Put je dugotrajan, ali se svakako na kraju isplati.

Tko je glasao

To je to. Gornja priča nije

To je to. Gornja priča nije nimalo predugačka u odnosu na nevjerojatan vremenski raspon u kojemu se odvija/la, i u nekom smislu je arhetipska. Tako glasi noćna mora svakog poštenog čovjeka u ovoj zemlji koji je mislio da će marljivošću i poštenjem doći do pravde, i našao se na udaru stoglave aždaje koja se hrani takvim naivcima. nedorečene Zakone su donosili ''oni'' /e, da mi je znati imena i prezimena!/ a izglasavali su ih besvjesni partijaneri u Saboru (tobože ''zakonodavno tijelo''), a vrhunac je što čak niti takve defektne zakone nema tko provesti! To vodi ubrzano u stanje društvene anomije, gdje će ljudi polako početi uzimati pravdu u svoje ruke.
U gornjem slučaju, čak kada bi i Europski sud donio presudu o kompletnom materijalnom obeštećenju osobe-''dužnika'' iz gornjega teksta, i vrijeme, i živce, i zdravlje, i izgubljenu zaradu, ni tada pravda ne bi bila zadovoljena, dokle god ta šačica bitanga - sudaca, odvjetnika i službenilka u državnim ustanovama - ne završi u dugotrajnom zatvoru i dok sami putem konfiskacije njihove vlastite imovine ne osjete posljedice svoje korumpiranosti.
A ima li takvo što šanse u ovoj korumpiranoj udbaškoj zemlji gdje oni zajedno krkaju janjetine i rugaju se ''ovcama''?

Tko je glasao

@beatricel2 Ma kave

@beatricel2
Ma kave nepravde, važno je da IMAMO HRVATSKU.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

A ima li takvo što šanse u

A ima li takvo što šanse u ovoj korumpiranoj udbaškoj zemlji gdje oni zajedno krkaju janjetine i rugaju se ''ovcama''?

Nažalost, ta "janjetina" je naš bolji život i moguć bolji život generacija koje dolaze.
Izjest će ga "psi" ovog nakaradnog sustava, koji povampiren vuće za sobom utrobu poluraspadnutog socijalističkog sustava.

Možemo pobijediti;
Jedino na način da uspostavimo trajnu vezu sa onima koji izglasavaju zakone(zastupnici u Hrvatskom saboru), a ne uspijemo li u tome, bit' će po onoj narodnoj;"psi laju, a karavane prolaze."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci