Tagovi

Mra?na strana Ladonje 1

Napomena: zbog obilnog sadržaja radila sam sa hiperlinkovima koji potvr?uju moje neslužbene izvore informacija i za koje sam sigurna da su vjerodostojni. Na suradnji posebno zahvaljujem vrsnom hrvatskom pravniku bloggeru kanuny-ju bez kojeg ovaj rad ne bi bio mogu?.

Tko je kome što u krošnji Ladonje (a i šire...)

Ladonja, udruga gra?ana/stranka ?iji je ?elnik Plinio Cuccurin (TDR, Adris, Maistra 1 , 2 , 3 , 4, ostale poveznice na dnu stranice navedenog sitea) sasvim se slu?ajno zove kao i crkveni list Pore?ko Pulske biskupije "Ladonja", a iz neslužbenih izvora doznala sam da je upravo Žminj centar njihovog "pokreta". Naime, pro?elnik Carinarnice Pula Drago Brhan(1 , 2 , 3) organizirao je tih krucijalnih '90ih godina fešte upravo u Žminju u gostionici Ladonja. Cuccurin i Brhan su putem crkve povezani sa HDZ-ovcima me?u kojima se tako?er nalaze i Pliniovi ljudi, a to su Mladen Bankovi? (Istra d.d. i Puris d.d.), savjetnik Ministra financija Bože Prke, te Marino Roce, direktor HEP-a u Plominu. U Žminju ih spaja Ratko Jeromela, bivši na?elnik Op?ine Žminj ( HDZ), ali i carinik za kontrolu cigareta u TDR-u!!! Daljnja poveznica je Silvano Hrelja, predsjednik Stranke umirovljenika, ?ija je žena, u stvari, sestra Mladena Bankovi?a, te radi kao voditeljica ureda za socijalnu skrb u Gradu Puli! Sa stranica portala crkve doznajemo da su Roce i Bankovi? crkveni laici – sve?enici i to su postali nedavno. O?ito je Rocea za direktora HEP-a birao don Vinko Sanader, brat Ive Sanadera!
Tako?er je zanimljiva informacija da iz rodnog mjesta majke Plinia Cuccurina dolazi nadbiskup
Marin Bariši?! A još je tamo u Metkovi?u i msgr. Rai?, koji je ro?ak Nike Rai?a, pomo?nika Ministra financija, savjetnika Hypo Alpe Adria bank od 2001. - 2003. god.!!!
Ro?aci Plinia Cuccurina su Stipe Gabri? Jambo i Nikica Gabri? (poliklinika Svjetlost u Zagrebu), a u rodu im je i sam Luka Bebi?.
Sa Marinom Bariši?em je povezana
Marija Šola, bivša direktorica Na Ma iz Zagreba, predsjednica uprave Partner banke (Božo Prka). Sin Marije Šole je sad direktor Karlova?ke banke, a u Partner banku iz Ministarstva financija dolaze Martina Dali? i Ante Žigman, bivši državni tajnici, što zna?i da je sva ekipa na okupu.
Prilog:
DIO ZABRANJENE LATINICE
________________________________________________________________________
Nota bene:
PASTORALNO VIJE?E PORE?KE I PULSKE BISKUPIJE
Predsjednik: MILOVAN Ivan, biskup
vjernici - laici:

BANKOVI? Mladen, Vodnjan

VIJE?E ZA PASTORAL OBITELJI I DUHOVNOST LAIKA (od 15.10.2003.)
KOREN Milivoj, pro?elnik,
RODAK o. Krzystof,
PROSNJAK - Žumber Štefanija,

ROCE Marino,

ROCE Orijana,
UJ?I? Dorijana,
UJ?I? Marino.

Zašto je bitna Katoli?ka crkva?

Ugovorima izme?u RH i Vatikana ( Svete stolice ) u?injeno je vanustavno povezivanje Republike Hrvatske sa me?unarodno priznatom državom. Ugovore nije ratificirao Hrvatski Sabor kako to nalaže Ustav Republike Hrvatske. Za gra?ane RH to zna?i još jedan namet koji nema ?ak svoje uporište u Ustavnim odredbama RH. Svi gra?ani RH su osu?eni na davanje sredstava koja se slijevaju u kasu Vatikana. Službenici Vatikana, katoli?ki sve?enici, su tako pla?eni od strane gra?ana RH i katoli?kih vjernika, kojih se procijenjuje na 10-20% u RH kao i svih onih drugih konfesija i onih koji nisu vjernici.
Gra?ani Hrvatske su ovim svršenim ?inom dovedeni u neravnopravan položaj po Ustavu kao i zakonima koji proizilaze iz Ustava RH.
Podnesene su ustavne tužbe za ocijenu ovakvih ugovora Ustavnom sudu nakon potpisivanja ugovora, ali se nije ništa do danas desilo niti odlu?ilo.
Ugovor koji je potpisao savjetnik za vjerska pitanja predsjednika Republike Hrvatske je u direktnoj suprotnosti sa naukom ?ak i tradicionalnih stranaka u RH (HSS).
Poznato je da je ?elnik HSS-a, Stjepan Radi?, na skupu davne 1924.godine u Kraši?u, izrekao istinu kao prokletstvo govore?i pred okupljenim gra?anima : " Hrvatska ?e biti sretna zemlja kada se iš?upa iz zagrljaja Rima ( Vatikan nije bio me?unarodno priznata država, tada).“
Prilog:
KRVAVE RUKE KATOLI?KE CRKVE

Kako su se odabrani do?epali nekretnina u Istri i uništili Istarsku banku?

Za one koje zanima ovdje je alfa i omega pretvorbe i privatizacije TDZ-TDR-ADRIS, a ja sam izdvojila dva primjera kriminalnog hapanja nekretnina u Istri od strane istih:

1. Hrvatska je ratificirala me?unarodne ugovore koji su poništili nezakonite radnje gruntovnica i ostalih institucija koji su tuma?ili Uredbe i zakone prema podobnima i mijenjali vlasni?ku strukturu nekretnina.
Novi vlasnici su time dobili mogu?nost da podižu kredite na osnovu procijenjene vrijednosti tih nekretnina i u?u u kupovinu novih dionica ili nekretnina i tako nezakonito steknu nove vrijednosti.
Zakon o obveznim odnosima je regulirao da tako ste?ene vrijednosti pripadaju Zakonitom vlasniku nekretnine, na osnovu koje je dignut kredit i kupljena nova vrijednost.
Budu?i da od mene o?ekujete neki konkretan primjer, evo jednog koji je naprosto nevjerojatan.
Svi podaci, koje navodim u tekstu, potje?u iz gruntovnog izvatka Gruntovnice Rovinj.
PUT JEDNE NEKRETNINE
Rekreaturs d.d. ,zajednica za organizaciju odmora radnika, poduze?e iz Beograda, ima odmaralište u Rovinju.
Rekreaturs je zemljište kupio pedesetih godina i izgradio odmaralište, uredio vodu, struju, telefon, cestu, kanalizaciju i, zajedno sa drugim, urbanizirao ?itavo podru?je Rovinja. Upisani su u gruntovnicu kao vlasnici.
Novim premjerom zemljišta 1986. godine su u katastarskom operatu Op?ine Rovinj objedinili sve svoje parcele u jedno zemljišno knjižno tijelo.
A sad evo kako je jedna nekretnina poslužila za boga?enje, bez pravne osnove, pojedincima ili grupi?
Gruntovnica u Rovinju, temeljem rješenja Okružnog privrednog suda Rijeka, upisuje zabilježbu zabrane prava raspolaganja Rekreatursu i uknjižuje pravo korištenja te nekretnine na Rovinj Ugoturs s. p. o. Rovinj.
Iste godine gruntovnica, dakako bez znanja i obavijesti vlasnika, mijenja nositelja prava korištenja Rovinj Ugoturs s. p. o. na Gra?evinsko poduze?e, Aldo Rismondo p. o. iz Rovinja, koje pak 1993. godine mijenja ime u
Aldo Rismondo d. d. za turizam i gra?evinarstvo Rovinj. Istoimeno poduze?e diže kod Istarske banke d.d. Pula kredit, temeljem procjene nekretnine, u visini 10.000.000 kn. Banka upisuje svoj teret u gruntovnicu.
Poslije, Istarska banka d. d. ustaje ovrhom za svoj kredit Aldu Rismondu d.d. i prodaje odmaralište da namiri dug po kreditu, pazi sad, za samo 566.073 kn, koju svotu upla?uje Jadran-turist (
Maistra), Rovinj.
Nekretnina je površine 176.850 ?etvorna metra, ima 1100 kreveta i 1500 mjesta za kampiranje. Procijenjena vrijednost Rekreatursovog odmarališta je cca 34.000.000 EUR-a.
Idemo dalje. Jadran – turist, Rovinj uknjižuje se kao vlasnik na nekretninu za koju je platio dug Aldo Rismonda po kreditu u visini 566.073 kn.
Ali to nije sve.
Jadran- turist mijenja ime u Rovinj - turist, što gruntovnica uredno bilježi novim upisom u vlasni?kom listu. Rovinj-turist diže kredit kod Istarske banke, 26.500.000 kuna i prepušta vlasništvo Istarskoj banci. Istarska banka upisuje se u gruntovnicu 1998. godine.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, temeljem sporazuma o preuzimanju duga od Istarske banke u visini od 4.860.000 kuna, postaje vlasnik nekretnine 2000. godine i upisuje se u gruntovnicu.
Ni?im izazvana Astra Internacional d. d., javno poduze?e iz Zagreba, osporava pravo upisa Rovinj - turistu d. d. u gruntovnicu i 2002 godine pravi zabilježbu spora u gruntovnici.
A tko ?e vratiti novce i gdje i kome su otišle ovdje navedene kunice; tko je s njima raspolagao; kako banka nije kontrolirala trošenje kredita...?
Na ta pitanja i druga pitanja treba nam odgovor dati Državno odvjetništvo. A ono pak ne?e da provede
Anex-G koji je sve ove ovdje napisane radnje poništio.
Otkud Astra Internacional d.d. javno poduze?e u sporu?
Zašto se Astra internacional nije nikad pretvorila ni po Markovi?evim Zakonima niti prema ZTD – u, a ipak je d.d.
Rekreaturs d.d. nije nikad prestao biti vlasnik, prema Zakonu o normalizaciji odnosa i Anexu-G iz 1996.godine.
Banke su davale, evidentno je, nepozvanima kredite. Mi smo sanirali te banke Netko je papirnato pokrio dugove.
Na kraju ti dugovi ostaju nama u dugu države, koje ?emo mi opet, kao zahvalni domoljubi, otpla?ivati.

2. U okolici se Rovinja prije rata nalazilo omladinsko internacionalno odmaralište Škaraba (65 paviljona,oko 750 ležajeva) u vlasništvu Genex-a, beogradske firme, koje je srušeno do temelja. Materijal od ruševina je odnešen, a prostor pretvoren u nepreglednu šumu. No, poslužilo je TDR-u za dizanje hipotekarnog kredita za kupovinu Anite d.d. Vrsar i ostalih nekretnina u vlasništvu Adris grupe. Ista grupa kao poslužno dobro koristi i drugu nekretninu - Valdaliso d.d. - za dizanje kredita i kupovinu nekretnina za svoj probitak. Krediti koji su dizani na ra?un tu?ih nekretnina nisu nikad vra?eni.
Banke kod kojih su dizani krediti su dovedene do bankrota pa smo ih mi sanirali, a onda ih je naša organizirana vlast prodala kako bi prikrila kredite koje je dala podobnima, te im tako omogu?ila da se još više obogate...

Za ovu kriminalnu transakciju uslijedile su brojne nagrade Adrisu. Ina?e, zanimljiva je ?injenica da kao politi?ar, Plinio Cuccurin zagovara upravo ideju briljantnosti što nakon nakon spoznaje o svemu dosad navedenome zvu?i malo ?udno, osim ako kriminal sam po sebi nije briljantan. Ho?u re?i, na takav smo na?in svi mogli ste?i onaj famozni prvi milijun, zar ne?
Nastavlja se...

Komentari

Veli Jože, velika vrijednost

Veli Jože,

velika vrijednost Tvojeg dnevnika je u njegovoj informativnosti,
broju linkova koje nudiš,
a koje kod prvog čitanja ne otvaram, već kasnije kada imam više vremena.

Kako je Ladonja bila udruga građana, a sad je preregistrirana u polit. stranku,
te je njihov način rada nešto posve novo u našoj praksi i političkom mešetarenju i kriminalu, na koji smo navikli;
neću zauzimati afirmativne ili negativne stavove;
dok se s vremenom ne dokažu.

P. Cuccurin je u svom intervjuu naveo da po američkom uzoru imaju predizbore na kojima odlučuju o kandidatima.
Ispravi me, ako griješim, no nije li i SDP tako odlučio o kandidatu za PRH.

To je nešto pozitivno, po mom mišljenju;
jer u usporedbi sa hadezenjarskom stranačkom stegom i brain washingom, te spletenosti sa kriminalom koji ide do nevjerojatnih razmjera;
treba cijeniti nove i inventivne pojave otkuda dolazile.

Neću ulaziti u analizu uspjeha PC i Adris grupe;
jer to je već gotova stvar;
i ozakonjena je u ovom primjeru;
kao i mnogo gorim i drastičnijim primjerima privatizacije kojima smo imali prilike svjedočiti u ovih 20 god.

Osim toga na prvom dnevniku F. Zoričića;
g. Željko Antunović iz Pule,
koji je stekao moje poštovanje upisima o Vladi Gotovcu na nekoliko dnevnika ( Grdilinovu i Frederikovu ) na istu temu;
napisao je vrlo pozitivan prikaz djelovanja Adris grupe u turizmu Istre.

Kako su informacije zaista proturiječne o svemu trebam više saznati,
kako bih mogla donijeti zaključke.

No, to znači da trebaš nastaviti sa pisanjem i otkrivanjem svih tih igara, uvjetno rečeno;
na čemu ću Ti ja biti i jesam iskreno zahvalna.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Slažem se u cijelosti s

Slažem se u cijelosti sa stavom i mišljenjem Mirtaflore.
U poplavi, bolje rečeno, potopu korumpiranog političkog egzibicionizma( neki si dozvoljavaju da se razgolićuju u javnosti u doslovnom smislu te riječi) kojemu smo svakodnevno svjedoci (sada kada se vlastodrpidršci među sobom optužuju i obračunavaju bez trunka odgovornosti za ono što govore ili rade) nije dobro svaku pojavu na političkoj sceni u Hrvata odmah dočekati na nož. Sasjeći u korijenu dok stranka mladica raste u biti je ravno pokolju djece jer toj djeci tim „klanjem“ oduzimamo budućnost. „ Pjesma treba biti osmjeh djeteta , koji je obišao svijet“ V.G.
Vratimo im osmjeh na lica.
Slična sjeća je bila svojedobno učinjena s Liberalnom strankom( koja se u međuvremenu ugasila) Istarskim demokratskom forumom( koji je doslovno obezglavljen i marginaliziran) te Laburistima. ( što će biti sa njima tek nam je za vidjeti). Ističem da nikada nisam bio niti sam član/ simpatizer Laburista –stranke rada ni IDFa ali podupirem ponašanje g. Lesara koji se kao bivši sindikalist ponaša čestito u ulozi političara za razliku od bivših sindikalnih drugova Kunsta ili Hrelje, sada velike gospode. Tek ostaje da vidimo kako će građani honorirati te nijanse na političkoj sceni-: Za likove poput Kunsta, Hrelja ili za osobe poput Lesara pa samim time razumljivo ZA Plinija Cucurina odnosno Ladonju. To je nešto pozitivno, i po mom mišljenju;“ jer u usporedbi sa hadezenjarskom stranačkom stegom i brain washingom, te spletenosti sa kriminalom koji ide do nevjerojatnih razmjera;treba cijeniti nove i inventivne pojave otkuda dolazile“, citat Mirtaflora.

Netom iznesene tvrdnje koje proizlaze iz činjenice da sam bio osnivač Liberalne stranke i prvi predsjednik u Puli, prije toga predsjednik podružnice HSLSa samo dokazuje da govorim iz osobnog iskustva a ne iz pukog teoretiziranja, dakle, s pozicija aktivnog djelovanja i zalaganja na otvorenoj političkoj sceni koje sam okončao 5. studenog 2009. kao član predsjedništva u lokalnom HNSu.
Danas je već i djeci u osnovnoj školi jasno da osobe na političkoj sceni ne spadaju u kategoriju najkvalitetnijih ljudi koja Hrvatska ima. Naprotiv, često su ti isti likovi oličenje najokorjelijeg kriminala u bijelim kravatama, dobro zamaskiranih namjera a oboružanih floskulama, maglom, slatkorječivošću, grlatim domoljubnim ili lokal-patriotskim parolama ta velikim šapama i tvrdom grudnom košu!?!
Posebice, slažem se i osobno zalažem da o svim pojavama u gospodarstvu, napose, pojavama općenito u društvu i društvenim djelatnostima , pogotovo kada su one povezane s javnim novcem ili javnim poslovima, javno piše i govori. Samim time da se istražuje i argumentima dokazuje. Time novokapitalisti, gospodarstvenici te izabrani predstavnici koji će obnašati javne dužnosti i poslove prisiljavamo da svoj posao rade u skladu s moralnim i etičkim načelima i postulatima pa tek onda i ne uvijek nužno u skladu s Zakonima koje donose gore opisani zakonopisci. Po ovim mislim da pronalaženje rupa u Zakonima opravdava samo kada su rukovođeni općim dobrom uz nužno zalaganje da se loši dijelovi Zakona, općenito govoreći, mijenjaju u skladu s pokazateljima u praksi.
Stoga, valja nam afirmativno pisati o Laburistima, Ladonji i inima koji se imaju tek pojaviti a koji svojim idejama, naporima i djelima zasluže našu pozornost i povjerenje. Ove olinjale snage na političkoj sceni u Republici Hrvatskoj to ni u kojem slučaju više ne zaslužuju. 16 godina vladavine HDZ je opustošio javnu blagajnu više nego posljedice Domovinskog rata. One četiri godina vladavine SDP + petorka,te njihovih 16 godina u oporbi, nam pokazuju da se „kukuriku koalicija“ ne namjerava bitno drugačije ponašati od dugovječnog HDZa, već ispada da namjeravaju slijediti većinu obrazaca ponašanja dok se vlada.
Valja novim političkim opcijama omogućiti da dođu u poziciju da se natječu za razliku od ergele političke kljusadi u Hrvata koji se grčevito bore svim pa i nedozvoljenim sredstvima, doslovno otimaju za vlast gazeći pritom konkurenciju i korumpirajući svaki mogući glas na izborima. Umjesto toga želim da moja djeca i unuci mogu birati kandidate koji se natječu za povjerenje građana-birača za mogućnost da javne poslove obavljaju čestito i valjano za korist budućim generacijama i na ponos, umirovljenika, nama budućim „seniorima-starcima“. Drugačije vođenje javnih poslova , pravednije i odgovornije raspolaganje s javnim novcem kako lokalnim tako i državnim, trebao bi biti imperativ na osnovu kojega će birači donositi odluke da izađu na izbore i odaberu svoje predstavnike.
Sjajan primjer za sve navedeno jest primjer upravljanja i odgovornog ponašanja lokalne vlasti u Balama gdje je začeta ideja Ladonje kroz praksu. To ostavlja mogućnost nama biračima da biramo ZA e ne PROTIV. Iskustvo u ovih dvadeset godina nas uči da glasanje PROTIV ne donosi najbolje rezultate.
Uostalom, bolje je da u hrvatsko društvo ulažu domaći kapitalisti, umjesto stranih,( paralela Maistra-Arenaturis-Brbariga i Dragonera). Stoga bi, na primjer, Agrokor te ostali hrvatski tajkuni trebali ulagati u razvoj domaćeg gospodarstva tako da se otvaraju nova radna mjesta umjesto da ulažu u susjedne južne gdje je radna snaga jeftinija i gdje je sve samo tužnije. Neka buduća Vlada bi trebala moći i znati oporezovati dobitak tajkuna da nam se ne dogodi slučaj Dukata i Luke Rajića koji je stekao imovinu, onako kako ju je stekao, a potom sve prodao strancima i novac preselio u Švicarsku a da pritom država Hrvatska nije imala instrumente da naplati porez. Tu ispada da Rajić nije lopov već da je država lopovska , ugođena za lopove.
Dozvolite jednu digresiju na koncu.
Zahvaljujem Miltaflori što je prepoznala moje skromne napore oko obilježavanja obljetnica Vlade Gotovca. Održan je sjajan koncert posvećen Gotovcu, otvorne je park s njegovim imenom( nije zaslužio ni ulicu ni trg??, spočitnuli su mi neki, a drugi dometnuli da je Gotovac bio skroman pa si umišljam da tako nešto odobrava tamo negdje među zvijezdama u Vječnosti pobratimljen s ostalim licima u svemiru). Nadalje sutra u petak, 03. prosinca 2010. će u Puli biti održana Tribina: Vlado Gotovac-čovjek raznolikosti za zajednicu raznolikosti te potom predavanje Likovnost i Vlado Gotovac. Potražite nas, veselimo se Vašem dolasku. Vlado Gotovac je bio mnogo više od političara, ali je baš zato bio političar kakvih danas u Hrvatskoj jednostavno više nema. Izumrlo!
Želim dodati da obilježavanje Gotovčevih obljetnica nije bilo samo puko obilježavanje, naime, moji su motivi bili da promoviram djelo i ostavštinu Vlade Gotovca ali i da ponudim obrazac nužnog modela političara koji je u Hrvatskoj izumro a koji se samo među novim, mladim,prošlošću neopterećenim ,obrazovanim i čestitim ljudima može regenerirati.
Time bi napokon političari prestali otimati od budućih generacija. To je naša građanska obveza i naša odgovornost jer činiti zlodjela budućim generacijama, otimajući im pravo na sretnu budućnost u uređenoj civiliziranoj državi, jest najgori mogući zločin. „Sloboda se ne može konačno osvojiti. Za nju se svakodnevno mora boriti svaki pojedinac. Jedino je tako moguća i slobodna zajednica-kao izvor slobodnih pojedinaca“ V.G.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Na upit što misli o radu

Na upit što misli o radu državnog odvjetnika Mladena Bajića, Cuccurin je kazo da podržava njegov rad i da on radi dobro, otkad mu je djelotvorniji rad omogućen i usvajanjen nekih zakona u Saboru. Ražalostio ga je način na koji je o radu odvjetništva govorio predsjednik SDP-a. Cuccurin naime, smatra kako ničiji rad ne treba prosuđivati kroz stranačke naočale. Politika po njegovim riječima ne smije prijetiti smjenama u policiji i državnom odvjetništvu.

ovdje je cijeli članak:

http://ladonja.org/promjene-u-istri-moguce-su-samo-ako-ladonja-ima-zastu...

Tko je glasao

Živio IDS i Frattini.

Živio IDS i Frattini.

Tko je glasao

Ladonja

Vidim kako ne prihvaćate nego samo jedno mišljenje, makar i Balkanca kako velite vi pod nickovima junaci. Stao sam u obranu isključivo i samo Ladonje i svih ljudi koji se bore za bolje sutra, a nismo željni laži ni prepirki. Jasno mi je kako ne znate gledati naprijed i to je u svemu žalosno....daleko ćemo dogurati vraćajući se unatrag u vremenu s lažima i gnjusarijama

Filip Zoričić

Tko je glasao

Nickovi

Vraga bi se ti javljao imenom i prezimenom da ti nije Cucurin mecena i da ti nije do promocije Ladonje. Možda i bi, ali bi tad pazio što pišeš!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Hrvatska Gomora

Nekak mi se doimlje da je netko od mudonja procijenio ugrozu ovakvim čačkanjem čime bi se dalo naslutiti riješenost da se po svaku cijenu brani dosegnuti nivo uspinjanja na ljestvici moći. Obrazac Gomore...

Tko je glasao

pa to je problem. što mladi

pa to je problem. što mladi ljudi prihvaćaju (bez obzira na temelj) nametnute obrasce moći, imanja, egocentrizma i nasilja. ne zato jer su zločesti, nego jer je tako lakše.

Tko je glasao

Da VJ, tako ispada. No, takav

Da VJ, tako ispada. No, takav se obrazac ponašanja, uz znatno iskrivljene norme morala i etike, osvećuje društvu u cjelini. Stoga je uloga učitelja vrlo važan segment u društvu. Na ovim prostorima se u prosvjetu i učitelje sve manje ulaže. Učitelji su potplaćeni a da bi mogli preživjeti i školovati vlastitu djecu rade druge poslove van struke(konobare, bave se raznim obrtima, drže galerije ili jednostavno održavaju instrukcije).
Nedavno me ugodno iznenadila izjava filmske starlete Angeline Jolie koja je na pitanje novinara o tome tko je njen heroj danas u društvu( izjavila je to na posljednjoj promociji crtanog filma u kojemu glavni lik, heroj, govori glasom njena supruga Brad Pitta) smjerno odgovorila: „Učitelji, učitelji su heroji današnjice, jer iako potplaćeni svoj odgovoran posao sjajno rade s našom djecom“.
Eto filmska starleta je shvatila bit razvoja društvenih odnosa i društva u cjelini dok svjetski političari o tome rijetko i jalovo razmišljaju. Naši pak političari o tome nemaju pojma jer oni za sebe misle da su popili svi pamet svijeta. O, kako se varaju , njihova zabluda je neizmjerna! Pomisao koja je zastrašujuća i dovodi me do užasa ludila jest ona pomisao da je odnos prema prosvijeti i učiteljima u Hrvatskoj ali i u bivšoj Jugoslaviji dio sustava koji je odlučio proizvoditi maloumne, građane i štanca poslušnike ove ili one moći jer.
Ušutkajte pjesnika
I bit će manje riječi među nama
- Manje slučajnog sjaja
Manje tajanstvenog leta ...
Sigurniji bit će trenutak,
A izgubljeno bit će doba.
Izgleda da je Gotovac bio u pravu. Užas, njegova slutnja o izgubljenom dobu se ostvaruje zahvaljujući kalibru političara u Hrvatskoj. Sada je već sasvim jasno da po Gotovcu nismo znali sačuvati Hrvatsku od mržnje. Nismo bili ni mudri ni odvažni.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao
Tko je glasao

@Filipe, prihvaćamo mi više nego jedno...

... ali za početak - mora to biti neko MIŠLJENJE, makar i loše. Ovo što si dolje laprdao u kategoriju mišljenja ne spada.

Tko je glasao

Vl Jž

vk ć xxxxxx y ls Vl Jž zpčt svj rkcj n vj člnk kj j vj pt prl čš svkg ks, scrt ć g d dtlj.. Njprj pšš kk mš „nslžbn zvr nfrmcj z kj sm sgrn d s vjrdstjn“ št j prv dkz kk pšš nstnt nprvjrn nfrmcj krstć lnkv k đc kj pš lš rfrt krstć pcj cp-pst z Wkpdj. Ndlj kžš kk psbn zhvljjš n srdnj vrsnm hrvtskm prvnk blggr knn-j št j drg dkz kk pt krstš nnmc d t slž nstn.
nslv : „Tk j km št kršnj Ldnj ( šr...)“ mrm t bjsnt kk ntk nj nkm nšt Ldnj vć j t sd vlk skpn hrbrh ljd kj s s sdl prgvrt, mj jsn dj vzj, knkrtn prmjr, l rskrj čkjć DS-v bmrng l vkvh skmplksrnh njsnh ljd.
Psbn m nsmjl tvj knstrkcj prč pvznst Ldnj, Crkv pltk. Njprj, pznvjć t, t ns nt crkvn nt pvjn pdčn kmntrt crkvn dgm, gvr gldšt. Čvjk t n trb nt pznvt kk b z tvg tkst zkljč kk t zst nmš pjm tm čm pšš p s d zkljčt: l t tj blgr zst nj pmg, l s t tlk vjrn svj nznnj l, n mžd njvjrjtnj, mržnj gvr z tb. J t mg shvtt. zmđ ljbv mržnj j ml grnc.
pčnjn s lkm djlm Plnj Cccrn bš nk kk t mslš d sm m člnv Ldnj pčnjn. Nkn št s m s dvrl nšl n ndgvrn ljbv jr s shvtl kk j tšk „dbt ng“ kk t j sv mgć d td t j Cccrn jdn clj mt vrblnh npd, l v svnjrj lž l kk b s t zrzl „nslžbn zvr nfrmcj“. Znm, t j tšk mzg ndkčv, l m ljd k Pln žn k t, p sm mrš shvtt kk svjt d dlj kk ćš jdng dn nć n prv ljbv št gd t znčl.
Dslvn scrt tvj bjšnjnj pvznst Crkv, tj. lst Ldnj pltk, tj. pltčk nvžnh pltčr z bdćnst str vžng Cccrn njgvh dl zhtjvl b scrpn znnstvn rd. Ltmčn kd s sm pgld nd t nt n znš št j t ldnj l kprvc, kprvć, ffrnk, kstl, kprnj, llk, plgrnk, pprvć, td. P b vć t trbl prstt tvj rsprv, l b mrl shvtt k j ldnj čst rjč čkvskm nzvlj.
P zr n tb ctrt ć t jdn dfncj: Sks j ndljv psjdntst mdrng drštv. Spln j prmsktt tlk nmlsrdn nglšn d s svkg kg t prvš n znm glvnm smtr čdkm. Drštvn prtsk nvd ljd d pkšj držt mldnčk pžd čk nkn št s vlk ptnst mldst stšl. N tj nčn mljn ljd čtv svj žvt stj sjćjn nzrl.
Z krj xxxxxxx y ls Vl Jž, pstj pčnjnst sksm pčnjnst zvčjm. Kd svldš t dv pjm n snv vjrdstjnh nfrmcj pkžš svj stržvčk spslčk tlnt nd ć vj prtl bt jš blj, l vjrj m tb ć bt lkš. Srdčn pzdrv! Flp Zrčć

Filip Zoričić

Tko je glasao

ODABIR RIJEČI I PORUKA

Dadoh ti prof.Filipe Zoričiću PLUS da pročitam - ali za pročitano dobiješ MINUS.
Komunikologija je znanje. Komunikologija je vještina. Komunikologija je Umijeće, a politička komunikologija je Majstorija. Komunikologija sa PoLLitičarima je JOŠ PUNO VIŠE - KAO DA TE REŠETAJU na poligrafu i istovremeno ti daju Elektro Šokove.

Komuniciranje s onima koji misle drugačije, čak i kada vrijeđaju to je Umjetnost.
Ti si javno objavljena Politička Osoba i to je to. Pogledaj malo video materijale..

Učiti, učiti i samo učiti. Politika je dobro plaćen posao - ali to treba odraditi dobro kao i svaki drugi posao. Zbog JEDNE JEDINE RIJEČI su u povijesti ljudi gubili glave, izbijali su ratovi, čudesa se dešavala. Jednako tako ti je ovdje. Ovo je poprište svih ratova od mezopotamije do danas. Politička borba od piramida do danas. Do ovoga trenutka sada. Ovaj čas. U trenutku kada sam stisnuo ENTER -> tada sam Proizveo POLITIKU. Savršeno trenutno. neobrisivo i nepopravljivo.

Online Politika i online političar koji izdrži PooooLLitikarsko bombardiranje - taj je doista faca. Moćan medij traži i moćno promišljanje i moćne vještine i dobre veze sam u sebi i sam sa sobom - jer ako nije tako onda se brzo čovijek posvađa sa nekom osobnom frustracijom i onda uznemirenost inducira prema vani - a to onda jednostavno prestane biti priča O TEMI - već postane NASRTAJ NA OSOBU. I onda će netko reći aha.. ili Letvom po krovu auta ili Osobno na Velu Jožicu!

Paziti se mora - jako - jer - to je suština politike.
Pažnja i fokus plus - jer tako se to nosi.

DuorPula@gmail.com

Tko je glasao

Sad bi trebalo ispitati je li ovaj tip...

... predstavljajuć se kao Filip Zoričić, stvarno neki Ladonjin čovjek, ili je provokator. Ako je ono prvo - Plinio C. ima ozbiljan problem s kadrovima, koji mu prave anti reklamu! Ako je ovo drugo - svaka mu dala, majstor je u svojoj branši! :)

Tko je glasao

komunikacija

Taj tip je stvarno Plinijev čovjek a i ostatak udarnog odreda je sličnih osobnosti, a svima zajedno je nesposobnost komunikacije van svjetla reflektora. Sa takvim ljudima napravio je tjednik "Barkun" koji se veoma brzo ugasio i nastavio sa portalom "Ipress" (obavezno pogledati kako izgleda "novinarstvo"). Uglavnom, jedna čudna ekipa koja je dobra za izbjegavanje. Vrijeme će reći svoje sigurno a obzirom na ovaj problem sa kadrovima već sada kaže dovoljno. Neprijatelj ti nije potreban.
Razočaran sam što je ovaj dobar dnevnik doživljen kao ljubomora na uspješnost Adris grupe. Nisam ga tako doživio.

Tko je glasao

meni je samo žao što je ovaj

meni je samo žao što je ovaj sistem od mladih ljudi umjesto revolucionara napravio karijeriste dupeuvlakače bez kriterija i plemenitosti - naučili su okrutnost i gaženje preko mrtvih. i to prvo uočiš kada se približiš ne samo Ladonji, nego i svakoj drugoj stranci u RH. nema tu ljudskosti, sposobnosti i kvaliteta, već tko će koga prije zgaziti da bi bio bliže vatri jer se od vođe očekuje otvaranje vrata buduće karijere. s obzirom da se u društvu teško probiti (uopće dobiti posao!) izvan političkog angažmana, onda je ovo logičan slijed događaja.

naime, ja neću ovdje otkriti ime čovjeka koji je bio u uskom krugu u Ladonji i koji je iz iste stranke izašao, ali mi je rekao da je kao čovjek doživio strašno razočaranje određenim osobama koje su do te mjere ambiciozne da su ga dvaput izigrale. potom mi je također kazao kako je razlog izlaska bio trenutak u kojem je vidio da čelnik govori o ostanku novca u županiji i nudi model ljudima kako da to ostvare, dok istovremeno sve poslove daje zagrebačkim firmama na odradu. i kada mu je rekao neka da našim ljudima da rade, posvađali su se.

Tko je glasao

Sad ni meni nije jasno. No,

Sad ni meni nije jasno.

No, mozemo li vjerovati VJ da to jeste osoba Filip Zoricic, Cucurinov intimus? Postoji li razlog zasto joj ne bismo vjerovali?

Tko je glasao

ma naravno da jest. imate ga

ma naravno da jest. imate ga na www.ladonja.org

Tko je glasao

Ma gle. Mislio sam da je to

Ma gle. Mislio sam da je to Filip taj koji se predstavlja. Ali ili je covjek tezi idijot da si radi takvu kontrareklamu ili je cijela prica namjestena. S obzirom da nisam naisao na netu na toliko teskih idijota, moram ostaviti prostor i za drugu opciju otvorenom. Jer i jedno i drugo spada u vrlo rijetke pojave.

Tko je glasao

@Filip Zoričić

Jel' tebe možda Veli Jože ovlastila da objaviš njene privatne podatke?
Ako nije, a prema njenoj reakciji sudeći, nije, onda si počinio nešto nedopustivo, nešto što ni nije samo ad hominem atak, već poziv na linč.
I kad bi klerofašistički nastrojeni vlasnik portala bio čovjek od ljudskog integriteta, zabranio bi ti daljnje pisanje na ovom blogu.

Tko je glasao

feniks vidimo se tamo negdje

feniks vidimo se tamo negdje poslije nove godine, a svaki slijedeći puta kada spomeneš mene opet za mjesec dana duže pa ti razmisli o tome

nemam ja niti vremena niti volje baviti se s bolesnima i potrebitima poput tebe

Tko je glasao

zahvaljujem što ste uklonili

zahvaljujem što ste uklonili moje ime. znam da ne sjedite za kompićem 0-24.

Tko je glasao

Nomen est omen

Uklonio ti ga je (napokon) "sjenka". Mrak je uklonio "feniksa", ako sam dobro shvatila!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kako to misliš "sjenka"?

kako to misliš "sjenka"? sad kužim, sedmi minus. hvala, znam da je zbog komentara (ne zbog mene) što je u redu.

Tko je glasao

Predstavljas se JOTovcem, a

Predstavljas se JOTovcem, a proizvoljno bi oduzimala pravo na slobodu govora onima koji ti ne pasu. Svaka cast na dosljednosti. Prva frka i pozdrav bilo kojem nacelu.

Tko je glasao

jednom si mi rekao zašto ne

jednom si mi rekao zašto ne diraš u svoj fah po tom pitanju i ja to poštujem. imam isti problem i molim te da to shvatiš.

Tko je glasao

Shvacam. Ali ne mozes sjediti

Shvacam. Ali ne mozes sjediti na dvije stolice, jer ces popusiti na obje strane tada definitivno.

Odlucila si stati svojim imenom iza upisa, sto i nije problem s obzirom da te nesimpaticna ekipa ionako poznaje, tako da su po defaultu ugrozena, te ti upravo JAVNO NAPISANO IME daje zastitu sa strane javnosti.

Vjeruj mi, to ti je puno bolje nego da javnost ne zna tko pise, dok onaj tko nece pozitivno shvatiti kritiku zna.

Tko je glasao

znam. radi se o trenutku.

znam. radi se o trenutku. malo strpljenja da i ja posložim stvari u životu. malo me strah.

Tko je glasao

XVIII poglavlje u kojem otkrivamo da naša junakinja ....

XVIII poglavlje u kojem naša junakinja otkriva ....

da ispod maske hrabrog i beskompromisnog borca
ipak toplo žensko srce
žena
jer pravoj ženi koji put treba strpljenja, da posloži stvari
jer čak i nju može biti strah

veli jože, ti ne da možeš pisati laru croft
ti živiš kao lara croft

doviđenja u slijedećem poglavlju

luka

Tko je glasao

Hvala.

Mislim da je Štulić rekao "karakter ti je sudbina"...i takvi postoje još uvijek - pošteni.

Tko je glasao

A gdje se nalazi veza izmedju

A gdje se nalazi veza izmedju slobode govora i nazivanjem jedne (do sada) anonimne zene kurvom?

Tko je glasao

Ona nije anonimna do sada. Uz

Ona nije anonimna do sada. Uz njezin pristanak sam objavio jasnu poveznicu izmedju stvarnog identiteta i aliasa, sto eksplicitno ukazuje na detalj da iza nicka STOJI osoba sa imenom i prezimenom.

Sto se pak tice nekulture Filipa Zoricica, jezika i tako dalje, taj detalj samo i iskljucivo kompromitira NJEGA, a ne NJU. To je detalj kojeg se je Zoran prihvatio, no prilicno je ocito tko je u ovoj "prepisci" popusio sa strane javnosti.

Tko je glasao

Filip je novi na Pollitici i

Filip je novi na Pollitici i nezna te detalje. No, to ne opravdava njegovo ponašanje.

Tko je glasao

s obzirom da je i njegov i

s obzirom da je i njegov i moj komentar ispod svakog nivoa (iz 2 razloga: emotivni su, grubi, nekorektni, tim više što ovo nije osobno i sve se već jako dugo nalazi na internetu, ja sam samo skupila kockice), tražila sam od mraka da ih makne - nije. inače, Filip ne zna cijelu priču, a budem li od volje, ispričat ću je - nema nikakvih tabua. Plinio zna tko je VJ, zna tko je otac VJ, također i djeca. ipak je poslao beskrupuloznog advokata da me zaplaši. a to znači da je beskrupulozan. sve što je objavljeno odavno je vani.

Tko je glasao

Kanuny nije anonimni bloger,

Kanuny nije anonimni bloger, vec Sulejman Tabakovic koji stoji iza svojih rijeci.

Nu, kako nisi pokusao nista osporiti, a Veli Joze i Sulejman stoje iza toga upisa, mogu zakljuciti samo jedno, a to je da nas je draga Jozica upoznala sa cinjenicnim stanjem o kadrovskoj krizaljci Ladonje.

Hvala tebi na amenu teksta (da druga strana nije komentirala, vjerodostojnost bi ostala visiti u zraku), hvala Jozici i hvala Sulji na istrazivackome radu.

Kako bilo da bilo, sada me ne cudi zbog cega Plinio nije prigrlio najmocniji demokratski medij danasnjice aka internet. Jer internet je zaheban, internet ogoljava i internet pamti.

No opet. To sto Plinio nije ni bolji ni gori od ostatka ekipe, ne vidim razlog da ipak ne razmisli o ozbiljnom politickom radu koji se ne nalazi u okruzivanju klasicnim karijeristima bez politickoga kapitala.

Neka Plinio dodje na pollitika.com na poduku. Jer ovako sa furanjem puta koji je stotine njih odveo nigdje, je unaprijed zaboravljena prica

Tko je glasao

Kako sramotno i nisko Filip Zoričić može pasti!

Bez da je ičime osporio iznešene tvrdnje, Filip Zoričić u maniri balkanskog primitivca nasrće po "muškoj" liniji u nadi da će njegov gnoj dodatno zagnojiti već plodno tlo na koje obično takva govna padaju.

Da, na žalost takvih se ljudi treba bojati, previše ih ima...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

conquistadores metode

http://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_de_Dominis

pročitaj Return to Rome da vidiš kako su prolazili heretici - ni danas nije bolje. :)

zahvaljujem na objektivnosti i tebi i pjastreli.

Tko je glasao

neprimjereno

@filip z - i da je sve to istina što si velio od kuda tebi pravo na takve izjave? da li je to hrabrost koju nam nudiš? sretan onaj tko te ima za advokata i glasnogovornika. dnevnik se može osporavati i na drugi način koji bi bio i jedini poželjan.

Tko je glasao

Nisko, ružno i neistinito,

Nisko, ružno i neistinito, gospodine iz Splita s pečatnjakom sa šahovnicom koji me pozvao u sjedište Ladonje kako bih špijunirala za Ladonju na iPressu. usput, kod tebe su mi knjige o projektima koje smo trebali raditi ti i ja za Županiju i nisi mi ih vratio. Što se mene tiče, možeš pisati i da sam se Pliniom ševila. U nedostatku argumenata, može i ad hominem. :))

Nadalje, ti si njegov advokat ili imaš, po dalmatinskoj lozi, prste u kolaču do grla? te večeri u vašem sjedištu nitko osim jednog, čini mi se, nije bio bez "naglaska".

Jadna naša Istra s takvima!

Tko je glasao

huh

ima tu puno problema u ovome tekstu:

a) Ladonja je vrsta drveta koja se tipično nalazi na gradskim/seoskim trgovima i u biti je krošnja ladonje mjesto društvenog života sela; ne vidim kakve to veze ima sa svim ovim gornjim objašnjenjem

b) bloger kanuny je lik koji je bio direktno povezan sa sindikalnim prosvjedom kada se gasila TDZ (o čemu sam tada puno polemizirao s njime i ljudima koji su s time bili povezani) jer je puno pravo vlasnika da svojim imovinom raspolaže kako on želi, vrijedi spomenuti da nijedan spor kojeg je dotično pokrenuo nije za njega pozitivno dovršen

i na kraju, sve čak kada bi ovo gornje i bilo točno (a nije) kakve to veze ima s Ladonjom?

Tko je glasao

Rekao bih nikakve. No, s

Rekao bih nikakve. No, s druge strane, interesantno mi je ogoljavanje raznih veza i etiologija kadrovske krizaljke Ladonje. Prilicno objasnjava manjak konzistentnosti izmedju velikih rijeci i manjka prihvacanja alata koji vrlo jasno razlikuju zito od kukolja.

Tko je glasao

Problemi...

a) Ladonja je vrsta drveta...
...I? Možda se baš Ladonja nazvao po Ladonji (novinama, restoranu), a ne po ladonji (mjestu društvenog života sela) - što ovime osporavaš?
b) bloger kanuny je lik..... vrijedi spomenuti da nijedan spor kojeg je dotično pokrenuo nije za njega pozitivno dovršen
A to je po tebi - dokaz čega? Da su "institucije pravne države pošteno odradile svoj posao"?
Ako znaš nešto konkretnije od ovoga, onda to i napiši.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Po novinama se nije nazvao

Po novinama se nije nazvao sigurno (uopće mi nije jasan taj argument), a priča o Ladonji kao drvetu je bila korištena kao priča u lokalnoj kampanji (pogledajte spot od Ladonje koji se tada vrtio); toliko Istre čak i ja znam da znam što je Ladonja i koja je simbolika tog drveta.

Glede kanunya, ja samo hoću reći da postoje ljudi koji svoje vrijeme troše na desetine i stotine totalno besmislenih i neutemeljenih optužbi i pokušaja da "spase" nešto makar nemaju ama baš nikako uporište niti u argumentima a još manje u zakonu. Pogledajte samo nemacenzure ili kako se već taj site zove, a koji poput kanunya niz nekakvih poluistina i iz malge sazdanih argumenata pokušava progurati kao autentičnu priču.

Ili, pojednostavljeno rečeno, nema stvarnih argumenata nego ispletena priča koja je dizajnirana da zvuči kako zvuči a koju je zbog općeg stanja teško dekonstruirati (ja sam bio također akter najmanje jedne takve priče koju je uopće besmisleno čak i pokušati demontirati).

Ukratko, brdo gluposti koje mogu zadovoljiti samo one koji nemaju niti malo analitičkog ili kritičkog razmišljanja.

Tko je glasao

@Mrak: Hm...

... sad kad si osobno posvetio značajnu pažnju ovom tekstu, izričito zauzimajući stranu Plinia Cuccurina, nama običnim smrtnicima padaju na pamet neke sasvim logične hipoteze o tvojoj motivaciji. :(

Plino Cuccurin privukao je moju pažnju jer lijepo govori, sve to fino izgleda, ali je njegovo djelo u raskoraku s idejama koje promovira. tako da sam prirodno skeptičan. Ne kažem da je nemoguće da stvarno misli ozbiljno. Vidjet će se. Zasad nemam dovoljno podataka za konačni sud, ali vrijeme sve razotkrije.

Tko je glasao

da odmah to riješimo

s Adrisom sam poslovao zajedno godinama i poznam puno ljudi iz Adrisa, TDR-a i osobito Istragrafike, osobno poznajem i nekolicinu ljudi iz uprave Adrisa uključivo i Plinia Cuccurina kao i nekolicinu ljudi iz upravljačkih struktura Maistre

Tko je glasao

Budućnost

Ništa neobično, još malo i svi ćemo poslovati isključivo s Adrisom i Agrokorom!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Mrak: ma sve pet...

... poslovao sam i ja sa raznima. Samo, ja sam eto, kako sam od onih budaletina koji ne znaju iskoristiti priliku, uvijek bio najamna radna snaga. Raznih smo položaja u procesu društvene proizvodnje, skoro da čovjek kaže različite klase, pa je normalno, da različito i razmišljamo. Nije da se ja srdim zbog toga. Malo sam zajedljiv jedino zato, jer mi tvoje koketiranje sa SDP-om nikad nije bilo uvjerljivo (barem, naravno što se tiče ideja socijalne demokracije - u čemu doduše ni sam SDP nije baš uvjerljiv).

Neuvjerljivo mi je opet kad kažeš "pa što se to oko Plinia Cuccurina tiče Ladonje?" Ipak ovdje, usprkos retorici o participativnoj demokraciji, imamo fenomen karizmatskog vođe, koji gradi svoj položaj na osnovu vlastite ekonomske moći. Ne kažem da je nemoguće, ali skepsa ostaje.

Zainteresiran jesam, jer ja koncepciju participativne demokracije zastupam dosljedno još iz 80-ih (kad smo razmišljali o mogućim transformacijama samoupravnog socijalizma, da ono što je dobro ostane). Ako ju netko ostvaruje - sve pet, ali šteta, ako ih kompromitira (ponovo, jer i komunisti su vladali formalnom "zemljom sovjeta", jedan oblik radikalne demokracije, kojeg su boljševici zapravo od veljače do listopada 1917. sustavno uništili).

Pogotovo što nije Veli Jože jedina iz Istre, od koje sam slično čuo, naime prvo su se jako zainteresirali oduševljavali idejom Ladonje, a onda razočarali i zaključili da je suština bitno drugačija od retorike.

Tko je glasao

nedavno smo imali sličnu

nedavno smo imali sličnu diskusiju

društvo danas traži ljude različitih profila i ako udovoljavaš kriterijima onoga što se traži ili (još bolje) si u stanju prepoznati koje karakteristike je nužno imati da bi uspio tada problema sigurno nemaš
moje je mišljenje da nema posla koji je ispod časti, ako treba instalirati centralno grijanje ili lokalne mreže meni je i to prihvatljivo (da ne kažem da na tome možeš zaraditi brdo para), kopati kanale ako treba ili raditi bilo što drugo ako stvara vrijednost onda je to ok
(glupo mi je sada ići u detalje ali gledajući vlastiti primjer siguran sam da istu šansu mogu dobiti i drugi, gledam primjerice neke sjajne ljude koje sam ja svojedobno zapošljavao pa uspoređujem gdje su danas stigli i zadovoljan sam)

i nisam ja rekao da "što se oko plinia tiče ladonje", nego kakve veze ima adris s ladonjom, pa čak i kada bi gore ispričana priča bila točna (a u biti je brdo nabacanih i nepovezivih gluposti koje čak niti s adrisom nemaju previše veze)

meni je ideja da ljudi poput cuccurina idu u politiku baš super jer mi se čini da je on došao u poziciju da je nepotkupljiv jer nemaš ti njemu što ponuditi a da on to već nema (i nemojte pričati o tome da bi vukao moć kao političar jer su to gluposti, cuccurin predstavlja veću ekonomsku pa čak i političku moć nego što će cijela istarska županija ikada predstavljati), pogledajte malo i proučite što su u balama napravili pa neka netko kaže da je to napravljeno ili kriminalom (kako gore veli jože implicira) ili kako su ljudi razočarani

ne kažem ja da je ladonja idealno rješenje, no ona je protuteža strukturi IDSa koja se poprilično razmahala po Istri (zašto o tome nema malo riječi) pa pokušajte saznati tko može dobiti posao u javnom sektoru u Istri a da nije po volji IDSa, ili kako se kontroliraju mediji po Istri (s čime se ladonja pokušava boriti, bila je nedavno priča i u nacionalnim medijima o tome), a jasno je i da ladonja mora razviti svoje demokratske standarde jer jedno je upravljati velikom kompanijom (pa čak upravljati i njom sjajno kako se upravlja adrisom) a drugo je politika gdje se odluke donose ipak malo drugačije

Tko je glasao

U jednom ipak prilicno

U jednom ipak prilicno grijesis. A to je pitanje moci. Cuccurin NEMA moc, zato se i bavi politikom. Govoriti kako on ima vise moci od ne znam cega tako da mu to ne treba, dok je ociti pretendent na poziciju moci, ukazuje na prilican intelektualan propust.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci